RAMBLERS Wijnhandel G. Kuperus VAN ROSSUNI Oil CHATTEL DRIESSEN AANK. TIJDSCHRIIVER GESLOTEN I SECRETARESSE 27 December tot l Januari PETER LEENEN WIE WIL Volop Interlock VAN SCHAGENs GEVRAAGD P. J. MAARTENSE Chevrolet ROODKAPJE Nation. Hardrijderij Net Meisje Mededeeling S.V.V. TELEFOONTJES LISSE „Theorie en Praktijk". De vereeniging van oud-leerlingen der Rijkstuinbouw school voor de bloembollenteelt te Lisse „Theorie en Praktijk" hield in café-restau rant „de Nachtegaal" een alg. jaarvergade ring. De heer J. M. Uittenboogaard bracht jaarverslag uit. Het aantal leden bedroeg 275. De penningm., de heer G. van der Zaal, bracht zijn financieel jaarverslag uit. Dé ontvangsten hebben bedragen 504.90, ter wijl de uitgaven beliepen 498.17, zoodat er een batig saldo viel te boeken van 6.73. De bespreking toekomstplannen werd in behandeling genomen. De voorzitter licht toe, dat het in de bedoeling van het be stuur ligt om een periodiek te doen uit geven voor de leden. Vervolgens zal het bestuur zorgen voor actueele onderwerpen, welke op de vergaderingen zullen worden besproken. De vergadering kon zich met de plannen vereenigen en gaf het bestuur volmacht. De statuten der vereeniging werden vast gesteld en hierop zal de koninklijke goed keuring worden aangevraagd. Bestuursver kiezing volgde. Aftredend waren de heeren H. Hylkema, voorzitter; L. Steensma, 2e voorzitter; G. van der Zaal, le penning meester en C. Veldhuyzen van Zanten. Van wege het bestuur werden candidaat ge steld de heeren van Egmond, Hendrikse, Scholte, van Went, Papendrecht en Victor Roozen. Het bestuur drong aan op de ver kiezing van geheel nieuw bestuur. Na stem ming bleek, dat gekozen werden de heeren G. Papendrecht, B. Scholtens, V. Roozen, van Dalen en A. van der Vlugt. Hierna werd overgegaan tot het hou den van een causerie over het onderwerp „De bestrijding der ratten, hoe en waarom" door den heer A. Bruining. Een film lichtte de lezing toe. NOORD W1JKERHOUT Personalia. Tot tijdelijk adjunct-com mies ter secretarie alhier is benoemd de heer C. v. d. Zande uit Hillegom, in ver band met militairen dienst van den adj.- commies, den heer Overkamp, alhier. De heer v. d. Zande was reeds werkzaam ter secretarie alhier als klerk. ROELOFARENDSVEEN K.V.P. De voorz., de heer L. v. d. Poel, hield in zijn openingswoord een beschou wing over de verkiezingen. Na het jaarverslag bracht de penningm. finantieel verslag uit, waarop de controle commissie in den persoon van den heer G. v. Emmerik verklaarde, dat de boeken in orde waren bevonden. De controle-commis sie voor het nieuwe jaar werd aangevuld met het lid L. J. v. d. Meer. De aftr. bestuursleden L. v. d. Poel en J. Struive werden herkozen. In de vacature L. J. Kerkvliet kwam de heer B. Machielse. Als afgevaardigde naar de Kamer en de Sta- tenkieskring werd benoemd de heer C. de Jong Pzn. Bij de rondvraag werd nog crir tiek naar voren gebracht met betrekking tot de laatst gehouden gemeenteraadsver kiezingen. De heeren P. de Jong, G. v. Em merik en N. Rietbroek voerden hierbij het woord. Daarna ging de vergadering over tot het aanhooren van een toespraak van den heer Machielse, die het actueele onderwerp Indo nesië ter sprake bracht. Met groote belang stelling volgde de vergadering het princi pieel vertoog van den spreker. Daarna was er gelegenheid tot vragen stellen, waarvan door verschillende aanwezigen gebruik werd gemaakt. SASSENHEIM Roode Kruis. Op initiatief van mevr. Sandtberg van Boelens-van Ittersum is al hier een afdeeling van het Ned. Roode Kruis opgericht. Het ledental bedraagt 105. Het bestuur is als volgt samengesteld: mevr. Sandberg van Boelens, voorz., H. J. Arentshorst, secr., mevr. Hueber-Maat, penningmeesteresse, ds. Krijkamp, ds. Kui per, ds. Visser, J. A. Mathot en J. Nieuwen- huis. Een groote propagandistenmiddag en avond zal gehouden worden op 11 Januari in „Het Bruine Paard" hieraan wordt ver bonden een verloting en grabbelton, waar voor door de schoolkinderen prijsjes wor den vervaardigd. Brand. Aan de Kerklaan ontstond ten huize van den heer E. brand, doordat de 14- jarige zoon met een bioscoopfilm speelde, terwijl hij een sigaret rookte. Een vonk op het brandbare goedje, een steekvlam en de slaapkamer waarin dit spelen plaats vond, stond in brand. De ouders van de knaap en eenige brandweerleiden wisten met emmers water de brand in den aanvang te stuiten. Geboren: Dirk, zn. van J. de Bruin en J. Drost; Maria Elisabeth dr. van J. J. Lange- veld en C. C. v. Rijn; Joannes Cornelis zn. van W. E. v. d. Lans en C. A. v. d. Berg; Adriaan zn. van P. Kruik en E. F. Schalk; Antionette Maria Louise, dr. van P. J. Gij zel en L. A. M. Debets; Elisabeth Petronella dr. van J. D. Vonk en E. P. Ringenberg. Overleden: Nicolaas v. d. Veer, 80 jr. Ondertrouwd. Leonardus Gerardus v. Zanten 31 jr. en Johanna Magdalena Hoo- gervorst 20 jr. Getrouwd: D. W. Visch 28 jr. en J. P. Couvee 25 j. TER AAR IJsclub. In het café Verhoef werd de jaarvergadering gehouden van de Ter Aar- sche IJsclub, onder praesidium van den heer M. van Tol. In verband met het win terweer, waren vele leden komen opdagen en misschien vond het ook wel z'n oor zaak in de eenigszins zware agendapunten, welke ditmaal in behandeling zouden ko men, als gevolg van de besluiten in een vo rige bijeenkomst genomen. Er wordt mee gedeeld dat het bestuur contact onderhoud met de K.N.S.B., een overkoepelingsorgaan van alle vereenigingen wier leden de schaatssport beoefenen. Door de omvangrij ke uitgaven van arbeidsloon aan personen die de banen onderhouden (het uurloon is gebracht op 75 cent) wordt de contributie voor gezinsleden gesteld op 1.75 en voor ongehuwde personen op 1. Nadat de heer Th. Hijdra heeft medege deeld. dat Zondag a.s. de Molentocht wordt verreden, een tocht van 50 K.M., startplaats Oude-Wetering en de Drie Gaten brug, brengt de penningmeester, de heer C. Ver meulen, het financieele verslag uit. Er is een batig saldo van f 596.24. Het bestuursvoorstel om de stemming over de politieke delinquenten, gehouden in de jaarvergadering van 21 December 1945, nietig te verklaren, in afwachting van het oordeel door bevoegde autoriteiten, wordt met alg. stemmen aangenomen. Het aftre dend bestuur zag zich bij acclamatie her kozen en op voorstel van de vergadering werd het uitgebreid met de heeren A. de Haan en L. Leliveld. Na de traditioneele verloting, waaron der de worsten niet ontbraken, volgde een korte rondvraag en hierop sluiting, met een dankwoord van den voorzitter, die zijn vreugde niet onder stoelen of banken stak, over het bereikte resultaat van deze bij eenkomst, welke zich kenmerkte in een so lidaire geest, een sportvereeniging waardig. Filmavond. Woensdagavond hield de Kath Jongeren Beweging te Langeraar een filmavond. De Aalmoezenier kape laan Tweehuizen, opende de bijeenkomst met een welkomstwoord, waarin hij het doel der bijeenkomst uiteen zette. De be doeling van de film, die beschikbaar was gesteld door de Koninklijke Nederlandsch Indische Pakketvaart Mij, was de ouders van de militairen die in Indië verkeeren een beeld te geven van de omstandighe den, waarin hun zonen verkeeren. De vertoon ing van de film verliep vlot. Zij begon met de afvaart uit een Nederl. haven, de reis over zee naar Indië, en de aankomst aldaar. Voorts een beeld van de omgeving en de toestanden op dat deel van den Indischen Archipel, waarop de Nederlandsche jongens leven en werken. Vooral voor hen, wier familieleden in In dië verkeeren, was de film zeer leer zaam. bovendien voor die jongens, die nog in militairen dienst moeten en dus even eens de kans beloopen deze reis te moe ten maken. Oranjecomité. Onder presidium van den heer C. M. Pouw vergaderde het plaatselijk Oranjecomité ter bespreking van de plannen voor de feestviering bij de a.s. Blijde Gebeurtenis. Na een gezellige bespreking werden met alg. st. de voor stellen van het dagelijks bestuur aange nomen, waarin de plannen werden vast gelegd, die alvorens zij kunnen worden gepubliceerd, eerst op haar uitvoerbaar heid moeten worden getest. Zoodra deze plannen uitvoerbaar blijken zullen zij worden bekend gemaakt. WOUBRUGGE Geboren: Cornelis Theodorus Antonius Maria, zoon van P. L. Witteman en C. H. Lieverse; Wilhelmus Jozef Cornelia, zoon van B. van Velzen en H. J. van der Meer. Ondertrouwd: Jan Hendrik Schijff 30 jr. uit Haarlemmermeer en Ingetje van Eg- mond 22 j. Getrouwd: W. AN Verwer en A. A. van der Pouw Kraan. Overleden: L. M. Wiethoff 87 jaar. ZOETERMEER K.VJ\-Jongeren. Binnenkort zal in Zoetermeer een jongerenafdeeling der K.V. P. worden gevormd. Er is reeds een com missie gevormd uit eenige jongeren, welke de voorloopige leiding van de te vormen afdeeling op zich zal nemen. De oprich tingsvergadering heeft in Januari of Fe bruari plaats. De Pluimveetentoonstelling. In een groote ruime zaal had de heer J. Hörters de tentoonstellingssecretaris, met zijn mede werkers de konijnen- en postdu: venten toonstelling zeer practisch ingericht. Vier lange rijen traliekooien stonden opgesteld waarin drie-dagen lang de konijnen en post duiven huisden, terwijl een goede verlich ting ervoor zorgde, dat elk dier goed te zien was. Er zijn werkelijk zeer mooie inzendin gen te zien geweest, zoowel van konijnen als van postduiven. Den geheelen Donder dag zijn de keurmeesters aan het werk ge weest om alle dieren een beoordeeling te geven. Op de tentoonstelling, welke werd geor ganiseerd door de beide goedsamenwerken- de vereenigingen „Door Veredeling Verbe tering en P. V. „De Witpen", en Donder dagavond geopend werd, bevonden zich 149 konijnen (alle rassen vertegenwoordigd) en 125 postduiven (123 van leden van .,De Wit pen"), allen naar ras in verschillende groe pen over de zaal verspreid. Hieronder laten we allereerst de bijzon derheden over de ingezonden postduiven volgen: Op deze tentoonstelling fungeerde als keurmeester de heer J. v. d. Linden uit Rotterdam, die naar zeer groote tevreden heid van „De Witpen" heeft gekeurd. Onder de duiven bevonden zich twee „onderdui kers", duiven die de oorlog overleefd heb ben, ondanks het feit, dat de Grüne Polizei bij den eigenaar ervan W. de Braber er naar gezocht heeft. De mooiste duif en de mooiste doffer van de tentoonstelling wa ren beiden van W. de Braber. De snelste duif was eveneens van W. de Braber. Deze duif vloog in September vanuit OldenzaaL 180 k.m. in 1 uur 52 min. Het totaal aan prijzen en eervolle ver meldingen werd als volgt toegekend: N. de Braber: 13 eerste prijzen, 7 tweede pr., 1 derde, 1 vierde, 4 zeer eervolle vermeldin gen (m.e.v.), 6 eervolle vermeldingen (e.v.) A. Houtman: 1 eerste prijs, 1 derde pr., 3 m.e.v., A. Heemskerk: 1 eerste prijs, 2 e.v., J. v. d. Sman: 4 tweede prijzen, 1 derde pr., 2 z.e.v., 1 e.v.; Kreuzer: 1 tweede, 1 m.e.v. Breugelmans: 1 derde pr., 1 m.e.v. 1 e.v., Holst: 1 eerste pr., 1 m.e.v. P. v. d Burg: 2 m.e.v.; A. Brussée 1 vierde pr., H. Brus- sée: 1 tweede pr., G. Heijnen, 1 derde pr., 1 e.v.; Krijgsman 1 m.e.v. De konijnententoonstelling. Op de tentoonstelling waren 149 konijnen inge zonden. Alle rassen waren vertegenwoor digd en de verscheidenheid was dan ook groot. De beoordeeling waren over het algemeen heel goéd. Het mooiste dier van deze tentoonstel ling was een kleine Hollander van W. du Clou, welk dier dus tevens het mooiste exemplaar was in de kleine rassen. Het mooiste dier in de groote rassen, tevens het mooiste no. 2 van de geheele tentoonstelling was een grijze Vlaamsche reus van M. Nebbeling (Zevenhuizen). Het hoogst aantal punten der inzendin gen van één kleur en één ras behaalde de inzending zilvervossen van M. Nebbeling, welke 19 punten behaalde. Op de tweede plaats kwam B. van Maanen met Chinchilla (15 punten-, op de derde plaats G. van Leeuwen met Kleine Rus (14 punten). In totaal werden twee zilveren bekers, een lauwertak en 61 andere prijzen uitgereikt. Deze ten toonstelling heeft wel zeer duidelijk de resultaten laten zien van het vruchtbare werk der vereenigingen „Door veredeling verbetering" en „De Sitpen". Het is daar om» ook aan een ieder, die liefhebber is vaif konijnen of postduiven, aan te raden zich aan te sluiten bii deze vereenigingen. Gehuwd: F. D. Kühlman 35 j. en J. M. E. Mulder 19 j. Overleden: M. Wassenaar 85 jaar, wedu we van K. de Vries. MARKTBERICHTEN KATWIJK ad. Rijn, 20 Dec. Groenten- veiling. Waspeen I 2326.Waspeen II 814.Winterpeen 10.9011.60, Spruiten 69—85.—, Uien 10.30—14.40, Andijvie 3032.Eoerenkool 1626. Gele kool f 8.2010.30, Groene kool 6 15.Roode kool 8.5019.50, Rapen 2.60 —7.50, Sjalotten ƒ4—4.20. God zegende ons huisgezin met de geboorte van een Zoon en Broertje JOOP die bij het H. Doopsel de namen ontving van JOHANNES JOZEPHUS ALPHONSUS L. B. Helsen M. Helsen Hafkenscheid Marijke Wietie Truusje Warmond, 22 Dec. 1946. Heerenweg 26 Tijd. St. Elis. Ziekenhuis Leiden. 2937 Met blijdschap geven wij 'U kennis van de geboorte van onzen Zoon. Bij het H. Doopsel ontving hij de na men JOHANNES ADRIANUS GERARDUS J. Naber Znz. C. M. Naber— Rijkelijkhuizen Leiden, 21 December 1946. Steenschuur 11. 2936 Verloofd LIES KEIJZERS JOOP VERKLEIJ Donkerstr. 180 Megen N.Br. Eloemendaal 19, Gouda 2e Kerstdag verloven zich CORRIE v. d. PLOEG en HENK KORTEKAAS HPz. Hoogmade E 59. Warmond, v. Bevenink- straat 16. 3925 Warmond, 26 Dec. 1946. t Heden overleed plot seling, nog voorzien van het H. Oliesel, on ze ge'iefde Broer, Zwa ger en Oom HENRICUS JOANNES STRAATHOF in den leeftijd van 32 j. Uit aller naam, A. Th. Straathof Rijpwetering. 21 Dec. '46 De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden in de parochiekerk van O. L. Vr. Geboorte te Rijp wetering op Dinsdag 24 Dec. a_.s. te half tien, waarna bijzetting in het familiegraf. 2922 Eenige en algemeene kennisgeving. tieden overleed, voor zien van de H.H. Sa cramenten der Ster venden. zacht en kalm, in huize St. Bernardus te Sassenheim, mejuffr. JOSINA E. M. WELTER in den leeftijd van 67 j. C. J. Hubers 2921 Ex. Test. Sassenheim, 21 Dec. '46. Beukenlaan 18. De H. Mis van Requiem zal worden opgedragen op Dinsdag 24 Dec. a.s. om 9 uur in de Kapel van Huize St Bernar dus, waarna de begra fenis op het R. K. Kerk hof te Sassenheim. Tot onze groote droefheid overleed heden, na een kortstondige ziekte en tijdig ontvangen van de Genademiddelen der H. Kerk, onze innig geliefde Echtgenoote en onvergetelijke Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mevrouw ELISABETH v. d. DRIFT—BERBÉE in den ouderdom van 72 jaren. Leiden: C. H. v. d. Drift Ph. L. Th. M. v. d. Drift A. Th v. d. DriftDoove en kinderen J. E. M. Doovev. d. Drift H. C. Doove en kinderen L. A. J. v. d. Drift Oegstgeest: A. H. M. Menkenv. d. Drift L. Th Menken en kinderen Alkmaar: A. J. J. v. d Drift M. C. W. v. d. Drift—Lindenhoff en kinderen Coevorden: L. J. A. v. d Drift M. M. C. v. d. DriftVerhoef en kinderen Leiden: P. J. C. v. d. Drift H. A. C. v. d. Drift P W. J. v. d. Drift C. H v. d. Drift Jr. M. J. E. v. d. Driftvan Loon Breda: J. P. C. v. d. Drift B. M. J. v. d. Driftv. Kampenhout en kinderen Leiden: W. P J van Schiev. d. Drift J. J. A. van Schie en kinderen Familie Berbée Familie v. d. Drift. Leiden 23 December 1946. Oude Vest 101. De H.H. Uitvaartdiensten zullen worden ge houden in de Parochiekerk O. L. Vrouw Onb Ontvangen. Hartebrug. op Zaterdag 28 Dec. te 7.7.30, 8.20 en 9 30 uur, waarvan de plech tige Requiem te 9.30 uur, waarna de begrafe nis in het familiegraf op de R K. Begraafplaats „Zijlpoort" om ongeveer 11 uur. Rozenkrans bidden on Dinsdag en Donderdag te 20 uur in het sterfhuis en Vrijdag te 20.30 uur in de Kerk. Geen bloemen, gaarne H.H. Missen. In verband met ernstige ziekte bij voorkeur geen bezoek. F. ANTONIETTI TANDARTS ROELOFARENDSVEEN van 25 Dec. tot en met 1 Januari 2927 GEEN SPREEKUUR. A. KUYPER Kinderarts Oegstgeest AFWEZIG VAN KERST MIS TOT NIEUWJAAR. Adverteert in dit blad INDUSTRIEELE ONDERNEMING hier ter stede zoekt: per 1 Jan. a.s. Brieven met volledige inlichtingen en verlangd salaris onder no. 2926 bureau van dit blad. 30 EN 31 DECEMBER De Bedrijfsgroep Groenten- en Fruitverwerkende In dustrie, Breestraat 81, te Leiden, vraagt een Eigenh. geschr. sollicitaties aan bovejigenoemd adres. Stadsgehoorzaal - Tweede Kerstdag 8.30 uur Jubiieumvoorstelling 20 jaar Ramblersll 'N VUURWERK VAN RHYTHME11 THE onder leiding v. Theo Uden Masman. Toegangspr. f2.Pl.bespr. beide Kerstdagen 12 tot 2. 2916 JUWELIERS - BREESTRAAT 95 WEGENS INVENTARISATIE zullen onze magazijnen van n.m. 2 uur GESLOTEN zijn. Bij Uw Kerstdiner of Oudejaarsavond horen onze fijne, verzorgde schotels Huzaren salade vanaf f. 0.75 per pers. Zalmsalade 1. Hors d'oeuvre 1.25 CROQUETTEN NIERBHOODJES KIPPENPASIEITJES STEENSTRAAT 33 TELEF. 24038 GANGETJE 14 TELEF. 24905 OP ACCOUNTANTSKANTOOR kunnen geplaatst worden: 1e assistent-accountant 2e assistent-accountant geroutineerde steno-typist(e) Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen omtrent ievensloop, opleiding, vroegere betrekkingen etc. te richten aan het Bureau van dit blad onder no. 2923 Het KANTOOR van het Nederl. Beheersinstituut Vertegen woordiging Leiden, Tweede Binnenvestgracht 15 zal voor het publiek GESLOTEN ZIJN op 27, 28, 30 en 31 DEC. 1946 Noordwijksche IJsclub Nationa'e hardrijderij op Dinsdag 24 Dec. 1946, 's na middags half 2 op de Kat- wijksche watering, PRIJZEN: 50.—, 25—, 15— en 10—. Extra prijs een paar Rui- ter-renschaatsen. Beschik baar gesteld door de firma P. van Dam. Aangifte in café-restaurant FLORA, Kerkstraat Noord wij k-Binnen tot 1 uur. 2934 TeL 2860. Katholieke Poolsche Stu denten helpen bij het be kostigen van hun studie? Dr. J. van Heugten S.J., Amsterdam; E. Nijst, giro 462588. Sloetstraat 3, Nij megen. 2933 Dames-, Heeren- en Kinderondergoed ZIE ET AL ACE! Manufacturenhandel HOOGMADE in klein gezin, net Meisje, Franchimontlaan 1 (b. d. Petruskerk). 3930 JUWELIER HOOGSTRAAT 6 LEIDEN Gesloten van 27 Dec. tot 2 Januari dum-wagen '43 te koop aan geboden. z.g. Huk-model, zeer geschikt voor bestel wagen in prima staat. Br. onder no. 2924 bur. v. d. bl. LEIDSCHE SGH0UW3URG EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN is NIET van 104 uur doch van 101 uur. Adverteert in dit blad ■i KINDERFEEST in GEHOORZAAL WM 2e Kerstdag, 2.30 uur CHRIS HOFLAND en zijn medewerkenden in de mooiste kinderoperette aller tjjden EN DE WOLF le bedr. Roodkapje bij Vader en Moeder; 2e bedr. Roodkapje in het bos, ontmoet de wolf; 3e bedr. Grootmoe en de wolt. Fraaie balletten, oa. Vogeltjes, Kabouters, Elfenen Dans van Roodkapje en de wolf. STORMEN VAN APPLAUS!! Pr. f0.50 tot 11.50, Plaatsbespr. beide Kerstdagen 12 2 a.d. zaal. Geen pepoenkastlll Dinsdag 24 Dec. a. s. Aan vang 2 uur nam. 2931 PRIJZEN: 25—, 15—, en 10. Inleg 1. Coöp. Boerenleenbank ROELOFARENDSVEEN Het kantoor is 30 en 31 Dec. 1946 en 2 en 3 Jan. 1947 voor alle bankzaken GESLOTEN. Zaterdag 4 Jan is de bank voormiddag geopend. 2920 Kassier, SEB. BAKKER. gevraagd van 93 uur. Goed loon. Vasen, de Sit- terlaan 108. 2918 Te koop wegens verirek inboedel, waaronder dres soir, theemeubel, bedden met matras enz. Verder bontjas (antilope), heeren winterjas. colbert jassen, smoking en rok (kl. maat) Te bevr. Oude Vest 113. Wegens de groote aanvoer van BEVROREN VLEESCH z. BEEN is het den slagers onmogelijk aan de groote vraag voor SOEP BEENDEREN te voldoen. LEIDEN EN OMSTRFKEN. AANGEBODEN 2 Woningruil Alkmaar. Aangeboden heele of halve woning met voor- en ach tertuin te Alkmaar. Ge zocht te Leiden of omge ving een zelfde soort wo ning. Br. Kanaalstraat 48. 2* Te koop: stalen vlet 6 x 1.75 x 0.95 M. met prima Ford T. mot. 22 pk., magn. compl. met as, schroef enz. uiterete prijs f 1050 Des kundig onderz. toegestaan. Adres onder no. 3929 bur. van dit blad. 2 Bontjas bruin veulen, maat 38—40 te koop aange boden in prima staat. Ook geneden te ruilen voor een bontfas maat 42 met event bijbet, Br. onder no. 3926 bur. v. d. blad. PERSONEEL 2* Net meisje gevraagd voor de huisho.uding bij C. ae Jong. Langeweg 11, Roe- lofarendsveen. 2957 2 Twee Costumières b. z. a. a's huisnaaister of werk aan huis. Tevens 'n gerou tineerde lampekapnaaister vraagt werk aan huis. Br. onder no. 3927 bureau va dit blad. GEVRAAGD 2* Te koop gevraagd 1 gas of e'ectriseh fornuis. Was- straat 21, Leiden. 2931 DIVERSEN 2 Openlijk dank aan God on voorspraak van Onze L. Vrouw voor een verkregen, gunst door het bidden der Novene van de drie Wees gegroeten. 3932 TELEFOONTJES worden dagelijks geplaatst ter grootte van hoogstens 30 woorden (een woord maximum 12 letters). De prijs bedraagt f 1.50, uitsluitend tegen contante betaling

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 4