De betalingsbalansen van Nederland gedurende de herstelperiode MARKTBERICHTEN Fa. C. A. MOSTERT ZONEN CONCERT Administratieve krachten Bloemisterijvergunningen ADMINISTRATIE EN CORRESPONDENTIE De in bijgaande grafiek aangeduide bedra gen zijn berekend naar hetgeschatte prijspeil van 1947. ONTVANGSTEN: Goederen uitvoer (f. o. b. prijzen). De voor de herstel-periode geraamde goederen uitvoer is het critieke punt waar alles om draait. Wil onze betalingsbalans in de ko mende jaren een dragelijk beeld te zien geven, dan zal de export krachtig moeten stijgen. Naar volume zal de goederenuit- voer het volgende Verloop dienen te ver- toonen (1938 is 100). 1947 1948 1949 1950 1951 1952 33 72 84 101 108 115 Verleende diensten. Deze omvatten scheepvaart (incl. guldens vrachten), ha- venverkeer, doorvoer met overlading en binnenscheepvaart. Winsten uit den transito handel en rente uit het buitenland (Netto zonder aftrek van rente door de Nederland- sche Staat betaald). Ten aanzien van 'het havenverkeer c. a. mogen de verwachtingen niet te hoog ge spannen zijn. De rente uit het buitenland zal i. v. m. verkoop van buitenlandsch be zit aanvankelijk een dalend verloop heb ben. Deze daling zal gecompenseerd kun nen worden door stijging van de scheep vaart inkomsten. UITGAVEN: Goederen invoer (c. i. f. prijzen). Het vo lume van den import is als volgt geraamd. (1938 is 100). 1947 1948 1S49 1950 1951 1952 72 35 90 93 93 Ook tegen het einde van de herstel-perio de blijven de cijfers beneden de 100 i. v. m. de Voorgenomen industrialisatie, waardoor een deel van de vroegere import behoeften door eigên productie zal kunnen worden bevredigd. Ontvangen diensten. Deze bestaan uit interèst betaald door de Nederlandsche staat, reisverkeer en overige diensten. Militaire uitgaven. Voor militaire uit gaven zullen in 1947 en 1948 nog groote bedragen moeten worden uitgetrokken (resp. 330 en 200 millioen gulden). Voor latere jaren is een constant bedrag van 50 millioen per jaar geraamd. De militaire uit gaven dienen niet alleen voor de aan koop van materieel. Zij dienen tevens voor het bekostigen van de consumptie uitgaven van in het buitenland verblij vende militairen. De SALDI spreken voor zich zelf. Men bedenke slechts, dat het hier saldi be treft van de loopen- de posten, dus ex clusief kapitaal ver keer (buitenland- sche credieten, ver koop van buiten landsch bezit e. d.). Vitaminen in onze groenten Alweer die vitaminen, denkt u natuur lijk! Ja, het is heusch noodig, dat we er weer nog eens over, spreken. Gelukkig zijn er veel huisvrouwen, die wel op de juis te wijze groenten bereiden, die wel regel matig de groenten rauw geven, maar er zijn er helaas nog veel meer, die precies koken, zooals grootmoeder en overgroot moeder het deden, die vergeten, dat de tijden en daarmee de inzichten omtrent de voedselbereiding zijn veranderd en dat zij door op deze wijze voort te gaan, haar huisgenooten en zichzelf vele voedings stoffen, vooral vitaminen, zouten en ook eiwitten, onthouden en dat dit ten slotte nadéelig is voor lichaam en beurs. Vergeet niet: 2. Groenten, voor zoover mogelijk, te wasschen vóór het klein snijden. 3. Slechts die deelen te verwijderen, die verrot zijn, te hard zijn of niet smakelijk te maken. 5. De groenten zoo kort mogelijk te ko ken met weinig water en niet na te sto ven. 6. Eventueel groentenwater te verwer ken in soepen, sausen, stamppotten e.d. 7. Een gedeelte van de groenten rauw te laten en fijnverdeeld bij de gekookte groenten te geven. 8. Regelmatig de groenten geheel rauw op te dienen als slaatje. 9. De groenten dan echter vlak voor het gebruik te bereiden. Hieronder volgen twee voorbeelden van recepten van groenten op de juiste wijze bereid. Laat iedere huisvrouw deze berei ding volgen en zoodoende zoo veel moge lijk alle voedingsstoffen gebruiken. Bietensla met Andijvie of Brusselsch lof. Ys kg. gekookte bietèn, Y kg. andijvie of Brusselsch lof, 4 lepels melk, zout, mosterd, azijn, fijn gesneden kruiden, zooals peter selie of selderij of een geraspt uitje. Een slasaus maken van melk, zout, mos terd, azijn en fijngesneden kruiden. De bieten stroopen, wasschen en in durtne plakjes snijden of raspen. Het Brusselsch lof of de andijvie wasschen en zeer fijn snijden. De groenten met de slasaus ver mengen en direct opdienen. Zuurkool. Y kg. zuurkool, zout, boter of margarine. Een bodempje water aan den kook brengen en hierin de zuurkool gaarkoken (was schen is onnoodig) gedurende plus minus 30 minuten. Boter of margarine er door schudden en de groente direct opdienen. Gesmoorde kool. 1 kg. groene kool, 2 Uien of 1 zoete pe per, wat margarine of vet, zout. De kool fijnschaven, de uien schillen en fijnhak- ken of de pepers van zaad en zaadlijsten ontdoen en zeer fijn snijden. In een braad pan margarine of vet vrij heet laten wor den, de kool en uien er doorwentelen en plus minus 10 minuten, onder af en toe roeren, zachtjes bakken met het deksel op de pan. Een weinig kokend water toevoe gen en de kool nog plus minus 20 min. la ten sudderen in een goed gesloten pan. RECEPTEN VAN PEULVRUCHTEN. Vooral nu de voojjrziening met andere eiwitrijke voedingsmiddelen (vleesch, eieren, kaas) nog. spaarzaam is, vormen peulvruchten een?goed voedsel. Er komt oqk in ruime mate vitamine b in voor, ten zij soda of zuiveringszout wordt toegevoegd, om de boonen en erwten sneller gaar te krijgen, want daardojor gaat het vitamine verloren. Beter is, de peulvruchten voor het koken 24 uur te laten weeken en pas het laatste kwartier het zout mee te koken. Zout houdt nl. het gaar worden tegen. Erwtensla (4 personen). 500 gr. gekookte erwten, 2 uien, 100 gr. of meer plokworst, 200 gr. gekookte witte kool, 200 gr. gekookte winterwortel, azijn, peper, zout, 50 gr. boter, peterselie. De boter smelten en de gesnipperde uien even fruiten (10 minuten). De laatste 3 mi nuten de in stukjes gesneden plokworst mee ver warm en-. Dit mengsel bij de "erwten doen en de kool en de wortel toevoegen. Het geheel op smaak maken met peper, zout en azijn en defijngehakte peterselie toevoegen. Deze sla kan men eventueel maken van restjes erwten, kool en groen ten. Men kan haar geven als volledigen maaltijd met aardappelen en er een smake lijke saus bij maken. Hiervoor het kook vocht van de erwten en de greenten bij elkaar doen, verwarmen, binden met aan gemengde bloem en op smaak afmaken mèt peper en zout. Witte boonensoep (4 personen 4 liter water, 400 gr witte boonen, 500 gr. aardappelen, 200 gr. rookworst, zout, 50 gr. boter, margarine of vet, peper, peterselie, 200 gr. witte kool. De witte boonen wasschen en 24 uur wee ken in het water. De boonen- opzetten met het weekwater en gaarkoken. "De boonen fijnmaken en de geschilde en in stukken gesneden aardappelen en de fijngesneden kool toevoegen. Ales ongeveer 20 minuten laten koken en de aardappelen op een schuimspa'an met een vork fijnmaken. De soep nog vijf minuten door laten koken, de in dobbelsteentjes gesneden worst, de boter en de fijngehakte peterselie toevoe gen en de soep op smaak maken met peper en zout. Deze soep is bedoeld als volledige maaltijd. Geeft men de soep vooraf dan kan ze iets dunner zijn en de rookworst kan dan vervallen. Amerikaansche stoofschotel van kievitsboonen. 500 gr. kievitsboonen, 2 liter water, 2 uien, 100 gr of meer poulet, 800 gr. aai'd- appelen, tomatenketchup, azijn, 50 gr. (pl.m. 3 eetlepels) suiker, zout, 20 gr. (3 eetlepels) -boter of margarine, jbeper. De kievitsboonen wasschen en weeken (24 uur). Ze in het weekwater gaarkoken met de in dobbelsteentjes gesneden aard appelen en zout de laatste 20 minuten de in stukjes gesneden aardappelen en zout meekoken. De boter toevoegen en de overi ge ingrediënten naar smaak. Wil men dit gerecht als volledigen maaltijd geven, dan verdient het aanbeveling, er een groenten- sla bij te geven. Het groote nut van bijen. De Minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening a.i. heeft bij de Tyvee- de Kamer een 'wetsontwerp ingediend, strekkende tot wering en bestrijding van besmettelijke bijenziekten. Aan de Memorie van Toelichting is het volgende ontleend. In een groot aantal landen heerschen ver schillende besmettelijke bijenziekten, zoo als de nosèma, de mijtziekte en het vuil broed, waarvan vooral de laatste op bijen een vernietigende uitwerking kunnen heb ben. De regeeringen van verschillende landen zijn er dan ook reeds sedert jaren toe over gegaan, wettelijke voorschriften tot wering en bestrijding dezer ziekten uit te vaardi gen. In Nederland is het nog niet "tot het ne men van wettelijke maatregelen gekomen, omdat de besmettelijke bijenziekten hier te landè tot voor kort betrekkelijk weirtig voorkwamen en op basis van vrijwillige medewerking voldoend konden worden be streden. Reeds gedurende eertige jaren heerscht Met den mijnenveegdienst lange de Nederlandsche kust. Eenige mijnenvegers in actie echter in Zeeuwsch-Vlaander en de mijt ziekte in een zoodanige mate, dat bestrij ding op fcasis van vrijwilligheid niet lan ger verantwoord kan worden geacht Over de beteekenis van de bijenteelt kan nog het volgende worden medegedeeld. In ons land worden ongeveer 170.000 bijenvolken gehouden, die een opbrengst kunnen geven van ongeveer 1.500.000 kg. honing. De grootste waarde ontleenen de bijeen echter aan haar bestuivingsnut. De opbrengt in een vorm van fruit en zaden is dan ook zeer veel belangrijker, ofschoon moeilijk in cijfers uit te drukken. Voor een voldoende bestuiving van onze boomgaar den is er nog een te kort van ca. 100.000 bijënvolken, zoodat wij niet het risico kun nen nemen, dat onze bijenstapel door ziekte zou verminderen. Dit gevaar is zeer zeker aanwezig, als de mijtziekte de kans zou krijgen zich uit te breiden buiten Zeeuwsch Vlaanderen. Het komt gewenscht voor een algeheel in- en doorvoerverbod uit te vaardigen. BUITENLAND VETO BLIJFT STEEN DES AANSTOOTS. In de gisteren gehouden bijeenkomst van de politieke sub-commissie van de V.N. liepen alle pogingen een compromis te vin den tusschen de zes verschillende resolu ties over de veto-kwesties vast op de-wei gering van de Sowjet- en Australische af gevaardigden hun inzichten te wijzigen. Een Amerikaansche gedelegeerde zeide géén resolutie beter te achten dan een re solutie, die niet overeenstemt met de mee ningen van het grootste deel der afgevaar digden HET VLIEGONGELUK IN DE VOGEZEN. Officieel wordt medegedeeld, dat twaalf inzittenden van het in de Vogezen neerge storte vliegtuig den dood hebben gevonden. De reddingsploegen zetten hun werk voort, daar men gelooft, dat er nog een dertiende persoon aan boord was. Een voorloopig onderzoek, door militaire autoriteiten heeft uitgèmaakt, dat liet toe stel op weg van Duitschland naar Frankrijk •in een hevigen storm en vervolgens in een luchtzak was terecht gekomen en toen neèrstortte. OORLOGSTOESTAND IN VIETNAM. Vietnameesche troepen hebben een aan val gedaan op ten klein Fransch garnizoen, 24 km. van Haiphong. Deze aanval werd na een kort vuurgevecht afgeslagen. De gevechten in Indo-China beperken zich thans tot korte schermutselingen De Indo-Chineezen blijven in hun steden voor bereidselen treffen voor „een toestand van oorlog". Te Teheran zijn door het instorten van een gebouw 50 personen gedood. Eén Russisch passagiersvliegtuig is op Perzisch grondgebied neergestort. 24 perso nen zouden gedood zijn. BELANGSTELLING VOOR DE ZUIDPOOL. De herleving van de belangstelling voor het Zuidpool-gebiëd, en met name de be richten over de Amerikaansche plannen om daar naar uranium te gaan zoeken, hebben de kwestie van de souvereiniteit ten aan zien van dit gebied weer op den voorgrond gebracht. Op het oogenblik is het Zuidpool-gebied verdeeld in een aantal sectored, namelijk de Noorsche, de Australische en een Brit- sche (Ross dependency), terwijl op een vierden sector, tusschen 80 en 150 graden Westerlengte ,i.og geen aanspraken zijn ge maakt. De grenzen tusschen deze sectoren zijn echter zeer vaag en niet algemeen er kend. Tot op heden had men meer belangstel ling voor het Noordpool- dan voor het Zuid poolgebied, in verband met het belang van het Noordpool-gebied voor toekomstige in tercontinentale verbindingen. Volgens de beschikbare gegevens is er echter in het Noordpool-gebied geen land doch slechts ijs en de mogelijkheid bestaat, dat dit ge bied eens een bevaarbare oceaan wordt. In het Zuidpoolgebied zou daarentegen een landoppervlakte van ongeveer vijftien mil lioen vierkante kilometer te vinden zijn. Dit land is overdekt met ijs, dat zich voort zet in den Oceaan.Door vliegeniers, die toe gevoegd waren aan de Zuidpool-expeditie van Lars Christensen in 1937'38, zijn ber gen waargenomen, die vrij waren van ijs en sneeuw. Deze waarnemingen zijn door een Duit- sche expeditie, welke in 1939 met catapult- vliegtuigen het Zuidpoolgebied exploreerde, bevestigd. In dit verborgen achterland, achter den ijsgordel, willen thans Noorsche, Britsche en Zweedsche geleerden trachten door te dringen. Men verwacht daar onder andere steenkool te vinden. De gezamenlijke Britsch-Noorsch-Zweed- sche expeditie zal waarschijnlijk in den winter 1948'49 naar het Zuidpoolgebied vertrekken Uit Canberra wordt bericht, dat waar schijnlijk door het Australische departe ment van buitenlandsche zaken zal worden aangedrongen op het zoo spoedig mogelijk zenden van een Australische exDeditie naar het Zuidpool-gebied. Australië heeft aan spraken gemaakt op ongeveer een-derde van het grondgebied bij den Zuidpool. BODEGRAVEN, 3 Dec. Kaas. Aangevoerd o9 partijen. Prijzen: le soort 2.06—2.10 en 2e soort 2.00—2.04. Handel matig. KATWIJK a. d. RIJN, 2 Dec. Groenten. Per 100 kg.: waspeen I 13—21, idem II 7—10, Boerenkool 14.90—16.20, spruiten 46—57, uien 8.80—9.70, kroten I 10.20 idem II 1.30—1.50. andijvie I 35—58, gele kool f 6.807.30, groene kool 9.90 13a.20, roode kool 9—12 90, knolselderie 4.806.90, winterpeen 5.207.70 en witte kool 5.20, per 100 stuks: bloemkool II 2532, idem III 519 per 100 bos peterselie 6.10—8.20 en kervel 3.50—3.60 ROELOFARENDSVEEN. 3 Dec. Bloe men. HerCo 10 ct., Monument 89 ct., Cac tus 1749 ct., Primula 10 ct., Cyclamen 1.001.25 per stuk, Rayonnanten 0.45— 1.05; Herco 0.92—1.15 Golden Seal 26—50 ct., Burg. v. d. Elzen 0.86—1.00. W. Jozef 48—81 ct., Monument 3353 cent per bos, Groenten. Tomaten A 85—119, idem B 142; idem C. 61, witlof I 2848, idem II 8—24 andijvie 31—40. uien 3.204.spruitkool gesch. 4054, idem ongesch. f 20, kroten 1.10—1.20, y/itte kool 5—, prei 12.—, slavellen 3442 per 100 kg., sla 9—22 per 100 stuks. Verloofd: BEATRIX W. L. A. SCHRIJNEMAKERS en JAN J. M. NOORDMAN Roermond: Minderbroederssingel 42. Leiden Haagweg 59. 8 December 1946. 2532 Geen ontvangdag. Verloofd: JOKE NAGEL en FRANS CORNELISSE Leiden, 8 Dec. 1946. Volmolengracht 6 Balik Papan (N.O.I.). Geen Ontvangdag. '3712 J. M. ANIBA 1 Luit. Exp. M. en E. S. ROACH geven hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk op 11 Dec. a.s. in de St. Jo zefkerk te Richmond. H. Rijndijk 155 Leiden 77 Reeth Roda 3693 Richmond-Yorks. Onzen oprechten dank voor de yele en hartelijke blij ken van belangstelling bij gelegenheid van onze veer tig jarigle echtvereenigiing J. J. Smit J. P. SmitHogevèen Voorschoten, 2553 Willem de Zwijgerlaan 41. T Heden overleed tot onze diepe droefheid, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk en geheel overgegeven aan Gods H. "Wil, onze innig en zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevr. BARBARA AP0L0NIA DE KONING Weduwe van den Heer C0RNEUS JOHANNES LAKEN in den ouderdom van ruim 84 jaren. Leiden: Cato Laken. Utrecht: Wed, H. J. van der Liuden-Laken, Leiderdorp: M. Laken. A. Laken-Waayer. Leiden: Apolonia Laken. Marie Laken. Groningen: A. M. Leuven-Laken. A. Leuven. Leiden: Annie Laken en Kleinkinderen. De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden op Zaterdag 7 December a.s. in de Par. kerk O. L. Vr. Hemelvaart en St. Joseph, de gelezen H.H. Missen te 7.45 uur en 8.15 uur, en de Pleehtige H. Mis van Requiem te 10 uur, waarna van uit de kerk het 'stoffelijk overschot te 11 uur, in het familiegraf op het R.K. Kerkhof zal worden bijgezet. 2556 3 x Wekelijksche Autodiensten 2352 LEIDEN - DEN HAAG - DORDRECHT BREDA TILBURG - EINDHOVEN - HELMOND (Vice versa) Kantoor Leiden, Hooigracht 105A, Tel. 22085 Kantoor Den Haag A. en L. DE JONG, Pletterijstraat 85, Telef. 720588 PASTORIE Heerensingel 3, Leiden. Gevraagd een MEISJE van ongeveer 15 jaar en voor een paar middagen per week een werkster. Zoo spoedig mogelijk ge vraagd eên nette R.K. BEDIENDE liefst van buiten. Brood-, Koek— en Banketbakkerij C. J. Uliep, Leidscheweg 16 Oud-Ade. gem. Alkemade. VOOR EEN GEZIN IN NOOD vraagt een R.K. priester 1000 GULDEN TER LEEN, zonder rente. Voldoende waarborg aanwezig. Geen zakelijke, maar wel christeljjke hnlp! Brieven ouder no. 3692 bureau van dit blad Mevr. SCHEERDERSON DAAL vraagt voor zoo spoedig NET MEISJE voor d. of d, er Alphen a/d Rijn Brieven Burgemeester Visserpark 15, Mannenkoor „KUNST NA ARBEID" - Dinsdag 10 December 8 uur - Stadsgehoorzaal THEO VAN DER PAS, Plano. 2539 Plaatsen 75 ct. rechten inbegr, verkrijgbaar, tevens plaats bespreking k 10 ct. Jac. Ginjaar, Lage Rijndijk 95, Tel. 24090 -I Op Assurantiekantoor, hier ter stede kunnen perlJanuar a.s. geplaatst worden enkele (mannelijk en vrouwelijk), Leeftijd 18 tot 24 jaar Brieven onder opgave van genoten opleiding, salaris e.d. worden verwacht onder No. 2552 bureau van dit blad c.v. N. Bakker Hz., Roelofarendsveen, Tel. 487 K«nget. 1713 CHR. ZANGVEREENIGING KERKKOOR EX ANIMO Dir.: HERMAN DE WOLFF. UITVOERING op WOENSDAG 11 DECEMBER ».s. in de STADSGEHOORZAAL aanv. 8 uur van het KERSTORATORIUM van HUBERT CUYPERS. Medewerkenden IRMA TIMMERMAN - Sopraan. LAURENS BOGTMAN. Bas. HENNIE SCHOUTEN - Orgel. KERKKOOR EX ANIMO. Begeleiding: HAARL. ORKESTVEREEN. (H.O.V.) Kaarten a FI. 2.—verkrijgbaar in het Wijkgebouw „REHOBOTH", Rapenburg 10, en bij de Leden. 2537 R.K. JONGEDAME V. g. h. einddiploma HBS, zoekt een passende werk kring voor halve dagen in Leiden of Oegstgeest. liefst bij arts of tandarts. Br. on der no. 3666 bur. van dit blad. Te koop een nieuw HEERENCOSTUUM bruin, maatwerk, Te bevra gen Reuvekamp. Heeren- weg NoordW'ijkerhout. 2536 GEVRAAGD EEN R.K. MEISJE voor heele of halve dagen, eventueel voor d. en n. in gezin met 3 kl. kinderen, Iiooge Rijndijk 14a, Leiden. Flinke Werkster gevraagd voor de ochtend uren. Vrijdag den geheelen dag bij C. J. van Leeuwen, Manufactuurhandel, Hee renstraat 83, Leiden. 2555 GEVRAAGD KAPSTER OF DAMESKAPPER WEGENWIJS, Langstraat 90, Wassenaar,Tel. 2751 GEVRAAGD wegens uitbr. der werkzaamheden enkele JONGERE KRACHTEN voor Dipl. typen en steno gewenscht. Goede vooruitzichten. Aanmelden bij N.V. Ing. Bur. v: Bouwnijverheid, Haagsche Schouw, Oegstgeest. 2 x p. week 100 betrekkingen in BETREKKINGGIDS. Partic. Rijks. Gem. Elk beroep uit heel Ned. t 4.p. m.. f 10.por 3 mnd. 1736 Zendt postwissel uitg. J. P. Kaland, postbus 3Ö1/| Den Haag TELEFOONTJES PERSONEEL 2" Gevraagd voor direct voor dame alleen plaatsing ir. R. K. Rusthuis (midden stand). Brieven Voorburg- schewee 30. Leidschendam. Tel. 550099. Den Haag. Net R. K. Meisje b. z. a. leeftijd ruim 15 jaar voor ■Parfumerie of in schoenen zaak als verkoopster. Br. onder no. 3688 aan agent Van dit blad te Warmond. AANGEBODEN 2* Aangeboden: cassette, damesfiets, strandtent, da mes Swiftschoenen 39 bad mantel, overall, regenman tel 4446 kort leerenjasje 46, heeren motorjas, koffer- gramofoon (met platen), banjo, automotor (merk Chevrolet) 4 cylinder Boe- renburgerweg 160, Tel. 2709, Noordwijk. 3687 <2 Mnziekstudeerend meis je b. z. a. als pianoleerares voor beginners en begelei ding voor zang of viool. Brieven onder no. 3689 bu reau van van dit blad. 21 Heden verkrijgbaar corn, setten naar maat. Inlichtin gen 's morgens tusschen 9 12 uur, St. v. 's Graven- sandëweg 117, Wassenaar, Tel. 3713. 2554 <2 Adr. van Ooy jr. Bree- straat 9, is ook uw adres voor alles op in lijst werk. Platen, diploma's, schilder stukken. .3664 21 Studeert Engelsch onder leiding van Engelschen, met garantie van slagen. 4.15 per week. Br. onder no. 2538 bur. v. d. blad. 2" Prachtig spelende Kof fer-, salon- en andere ipooie gramofoons, z. g. a. n. van af 25.muziek-, zang en dansplaten vanaf 75 ct., Luidsprekers gramofoon- motoren veere^ repara ties vakkundig. Muziek handel Janvossensteeg 41, Leiden. 3694 Adverteert in dit blad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1946 | | pagina 4