BUITENLAND. BINNENLAND. SPORT. LUCHTVAART. Rechtzaken. 19e Jaargang. DINSDAG 7 FEBRUARI 1928 No. 5791 De ABONNEMENTSPRIJS bedraagt bi) voorultbetellng Voor Leiden 19 cent pei week 2.50 pei kwartaal Bu onze Agenten 20 cent pet week 12.60 pei kwartaal. Franco per post 12.95 pei kwartaal. Bet Geïllustreerd Zordagsblad la tooi de Abonné'a ren krijgbaar tegen betaling van 5C et per kwartaal, bij voor- citbetaling. Afzonderlijke nummers 5 ct., met Geïllustreerd Zondagsblad 9 ct Oit blad verschijnt eiken dag uitgezonderd Zon- en Feestdagen. II Bureaux: RAPENBURG No. 10 - LEIDEN TEL. INT. ADMINISTRATIE 935 REDACTIE 15 GIRONUMMER 103003 POSTBUS No. 11 OE ADVERTENTIEPRIJS BEDRAAGT! Gewon* •dvertonllên 3P cent par i*g*1 Voor Ingezonden Mededeelingen wordt het r dubbele van het tarief berekend* s Kleins edvertontiën, van ten hoogste 80 woorden, waariü betrekkingen worden aangeboden of gevraagd, huur en 7t* huur, koop en verkoop f 0.50. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. V Spel en jeugd. In een artikel van rector B. H. de Groot over „De Padvindermethode" in het tijd schrift „Dux" trof ons o.m. deze korte formuleering van de waarde, die het spel moet innemen in de jeugdjaren: Het spel moet toch altijd maar een middel blijven, om den jongen lichame lijk te ontwikkelen en geestelijk te ver- frisschen. Het mag geen doel worden, ook niet in het leven van den jongen, al dient er een grootere plaats aan te worden ingeruimd, dan ook nog in onze dagen bij de intellectualistische overbelasting door de school vaak het geval is. Spel moet slechts zijn: middel. Maar spel is ook een noodzakelijk middel. Ziehier twee waarheden van groote pae- dagogische beteekenis; die een belang rijke strekking hebben bij de opvoeding der jeugd. De jeugd mag het spel niet worden ont houden. Ook niet de oudere jeugd. En *aan deze waarheid mag zeker wel eens „in onze dagen bij de intellectualisische ovorbelasting door de school" worden her innerd. Maar het moet toch slechts blijven mid del en mag ook in de jeugd-jaren volstrekt niet als doel worden beschouwd. Dat het spel bij honderden sport-ma- niakken slechts middel is en geen doel, is aan redelijken twijfel onderhevig. Zeer velen onder de jeugd gaan veel te veel op in het spel; doen het spel in hun leven een plaats innemen, welke het niet toekomt, en dat gebeurt meermalen tot schade van andere belangrijke zaken, ton nadeele van een stevige geestelijke vorming tot krachtige, karakter-volle men- schen. Ook om deze reden is een flinke princi- pieele leiding in den jeugd-tijd en in onze hedendaagsche jeugdbeweging, welke bij het spel het juiste luidden weet te houden, zoo noodig. DUITSCHLAND. De wrijving in het Centrum. De oneenigheid is nog niet b ij g e 1 e g d. Zij, die zich de vorige week reeds ver heugden over het bijleggen van de crisis in het centrum, blijken te vroeg te hebben gejuicht. Gisteren heeft namelijk Imbusch, het enfant terrible van de centrumpartij, op een te Hanun gehouden vergadering van de afdeeling Westfalen van het centrum uitdrukkelijk verklaard, dat de oneenig heid in het centrum npg niet in bijgelegd. Een dergelijk conflict zeide Imbusch, is niet met een paar mooie woorden uit den weg te ruimen. Onder Communisten. Te Halle heeft weer eer.s e?n kl oppartij plaats gehad, ditmaal tusschcn commu nisten onderling. De oppositiegroep van Urbahns hield een vergaderingde „echte" communis ten, leden der Iv. P. D., waren in grooten getale in de zaal verschenen, met het doel de bijeenkomst in de war te sturen. Zoo dra de eerste spreker een yoord zeide, ontstond een geweldig tumult, gevolgd door een kloppartij, welke volgens de „Voss. Ztg." niet minder dan zes uren duurde. Urbahns en de onlangs tot de onlangs tot de oppositie overgegane land dagafgevaardigde Kilian konden slechts met moeite door hun aanhangers worden beschermd. Volgens de soc-dem. bladen zouden tal rijke leidende personen en le ien dor com munistische beweging to Ilalle naar aan leiding van hét gebeurde als lid der partij bedanken. De nooden van den landbouw. Haar de „Voss. Ztg." me'dt komen uit alle deelen van het Duitsche rijk berich ten omtrent betoogingen van boeren in verband met den noodtoestand van don landbouw. In een vergadering der Hessische boe- venvereeniging te Marburg, die door vele duizenden landbouwers werd bezocht, werd de „rüchsichtlose" koopersstaking afgekondigd. De boeren worden uitgenoo- digd geen meststoffen en machines te koopen, indien deze contant moeten wor den betaald. Een zeer opgewonden verloop had een demonstratie van Mecklenburgsche boe- ren te Schwerin, waar de leiders scherpe redevoeringen hielden. TSJECHO-SLOWAKIJE. Fascisten-congres te Praag ontbonden. Volgens een bericht uit Praag werd het aldaar gehouden partijcongres der Tsje- choslovaaksche fascisten ontbonden, toen een der sprekers zich op grof-bcleedigen- de wijze over president Masaryk uitliet. SPANJE. Botsing tusschen troepen en arbeiders. Uit Barcelona wordt gemeld dat tus schen de troepen- en arbeiders bloedige botsingen plaats vonden tengevolge van den gespannen toestand door de invoering van de nieuwe inkomstenbelasting. LETLAND. Twee communisL:;he centra ontdekt. De poli heeft een communistisch cen trum ontdekt te Libau en verschillende militante communisten gearresteerd. Uit de in beslag genomen documenten bleek het bestaan van een ander commu nistisch centrum, n.l. te Riga. Ook daar heeft een tiental arrestaties plaats gehad. BRITSCH-INDIE. Hoe Madras Simon zal ontvangen. Het comité dat de propaganda voor het boycotten van de commissie van Simon in Engelsch-Indië organiseert, heeft volgens bericht uit Madras het besluit genomen op-den dag waarop de commissie daar aan zal komen, den vreedzamen „staat van be leg" af te kondigen. AMERIKA. Afschaffing van het duikboot-wapen? De verklaring van Kellogg, dat de Ver. Staten bereid zouden zijn met alle mogendheden een verdrag te sluiten, waarbij de duikboot als oorlogswapen absoluut wordt uitgeschakeld, is in diplo matieke kringen te Londen met groote sympathie begroet. Engeland heeft reeds in 1921 op de conferentie van Washing ton de afschaffing van het duikboot-wapen voorgesteld, en de Britsche gedelegeerde Bridgeman heeft op de jongste te Getiève gehouden vloot-conferentie te kennen ge geven, dat zijn regeering sedert dien niet van meening was veranderd. Cp goede gronden kan gezegd worden dat er ook sinds deze conferentie geen wijziging is gekomen in de houding van Engeland ten aanzien van het duikbootwapen. Het kan de Engelsche regeering dus niet anders dan aangenaam zijn, dat de Ver. Staten, die in 1921 wel voorstanders van een be perking der duibooten waren, doch zich verzetten tegen de algehcele afschaffing, het Engelsche inzicht blijken te deelen. Men geeft er zich hier echter reken schap van, dat de bezwaren, die Frank rijk in 1021 tegen de afschaffing inbracht, nog even krachtig gelden, terwijl boven dien de uitbreiding die vele staten, en in het bijzonder enkele kleineie mogendhe den, sedert dien aan haar duikbootvloot hebben gegeven, het probleem moeilijker maakt. De meening te P a r ij s. In Fransche kringen is men tamelijk terughoudend ten aanzien van Kellogg's voorstel aangaande de afschaffing van de duikboot. Het Fransche standpunt is voorloopig dat de verdere besprekingen over een ontwapeningsmaatregel alleen dan kunnen plaats hebben, wanneer die maatregel deel uitmaakt van een uitge breid plan, dat zoowel land-, zee- als lucht-bewapening omvat. Bovc.idien wordt er op gewezen, dat de duikbooten, waarvan Frankrijk er meer dan 90 bezit, het voornaamste wapen vor men van de mogendheden, die zich de luxe van een groote kruiservloot niet kunnen veroorloven. De herleving van het voorstel stel wordt hier toegeschreven aan Kcl- loggs verlangen, om in elk geval iets bij te dragen tot de zaak der ontwapening teneinde het échec van Genève goed te maken. De kans op succes wordt, gezien de ervaring, niet groot geacht. Het Pan-Amerikaansch Ccngres. Op het Pan-Amevikaansch congres te Havana is de interventie-kwestie toch ter sprake gekomen. Er is een commissie in gesteld om een bemiddelingsformule te vinden tusschen het standpunt van Peru, dat door de Vereenigde Staten is goedge keurd, volgens hetwelk onder bepaalde omstandigheden de interventie van een land in de aangelegen van een ander land toelaatbaar is, en het standpunt van Ar gentinië, volgens hetwelk iedere interven tie uitgesloten moet worden geacht. Yoor het Argentijnsche standpunt spraken zich uit Urugay, Mexico, Guatemala, Sajvador, San Domingo, Honduras en Columbia, ter wijl Cuba erop wees, dat vaak door onder drukte volken de interventie van een grootere mogendheid juist wordt ingeroe- Uit het Schildersbedrijf. Het collectief contract voor een jaar verlengd. In de conferenties, die de besturen van den modernen, den R. K. en den Chr. Schildersbond dezer dagen hebben gehou den, heeft men besloten een schrijven te richten aan de werkgevers, waarin wordt medegedeeld, dat men de voorstellen van de patroons, om het collectief contract op basis van de vroegere overeenkomst voor één jaar te verlengen, aanvaardt. Do schildersgezellen hadden ml. 3 cent per uur verhooging gevraagd, maar deze eisch werd door de patroons verworpen. De werkgevers waren echter wel bereid het leerlingvraagstulc, een vacantie-rege- ling en de vakopleiding nader te onaer- zoejeen, waarvoor twee commissies, waar in vertegenwoordigers van beide partijen zitting hebben, gevormd zijn. Oud-minister Lely naar Amerika. Lezingen over de afsluiting der Zuiderzee. Op uitnoodiging van de Netherland- American Foundation zal dr. C. Lely, oud minister van Waterstaat en voorzitter van den Zuiderzeeraad, zich 22 dezer per s.s. „Rijndam" naar de Vereenigde Staten be geven, ten einde in verschillende plaatsen lezingen te houden over de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Dr. Lely zal vergezeld worden door zijn dochter mej. E. Lely. R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden. V ergadering B o n d s r a a d. Gisteren hield, onder voorzitterschap van den heer A. v. t'J amersveld, de Bonds raad in zijn r,U\ï% samenstelling, zijn eerste vergadering in dit nieuwe jaar. Ha een kort openingswoord werden de nieuwe bondsraadsleden geïnstalleerd. Den afgetreden leden wercl dank gebracht voor hunne belangrijke werkzaamheden. Eenige belangrijke mededeelingen wer den gedaan, waaronder een ernstig punt van bespreking uitmaakte het persbericht inzake de a.s. invoering van de 55-urige werkweek voor de Winkelbedienden. Be sloten werd om de actie voor het verkrij gen van de wettelijke 50-urige werkweek zoo krachtig mogelijk te blijven voeren. Over de functioneering van eenige groote afdeelingen werden ernstige be sprekingen gevoerd, waarbij de vergade ring instemde met de houding van het bondsbestuur; zelfs meenden sommigen, dat het bondsbestuur te veel de soepel heid had betracht. De gedragslijn van het bondsbestuur, inzake het ontslag van den bondspropa- gandist, werd met bijna algemeene stem men goedgekeurd. Het Bondsbestuur werd gemachtigd, om den afdeelingsbesturen vrijheid te laten tot vrijwillige extra-heffing van de incas so-kosten, tot een bedrag van hoogstens 10 ct. per maand, terwijl voor het heffen van tijdelijke vrijwillige Ijijdragen de goed keuring van het Bondsbestuur wordt ver- eischt. Besproken werd het verzoek van den afgevaardigde van Amsterdam, op de laat ste Bondsvergadering, inzake het benoe men van een Commissie van Redactie voor het Orgaan. Goedgekeurd werd het prae-advies van het Bondsbestuur, om ten deze de bevoegdheid te laten aan de Bondsvergadering, terwijl het Bondsbe stuur nog nader de wenschelijkheid onder het oog zal zien, om een eventueel voor stel in dezen geest, voor de eerstvolgende Bondsvergadering in overweging te ne men. De Bondsraad keurde de bepaling van het Bondsbestuur goed, inzake het gemeenschappelijk overleg tusschen Bondsbestuur goed, inzake het gemeen schappelijk overleg tusschen Bondsbestuur en Redactie. Het voorstel van den heer Vos (Eindho ven) om de onafgewerkte voorstellen van de Bondsvergadering, niet in behandeling te nemen, doch ze uit te stellen, tot de bondsvergadering in 1929, en dus geen bui tengewone bondsvergadering te houden, mede in verband met de hieraan verbon den kosten, werd met groote meerderheid aangenomen. Uitvoerige besprekingen werden gevoerd over de salaris-regelingen van de perso- neelen der bondskantoren, enz. waarbij de goedgekeurd. Ha een zeer geanimeerde rondvraag werd deze belangrijke vergadering door den Voorz. op de gebruikelijke wijzo gesloten. Op voorstel van het Bondsbestuur wer den eenige punten van de agenda uitge steld tot de volgende vergadering. Prof dr. H. Snellen te Utrecht treedt af. In een gisteren gehouden vergadering van het bestuur van het Ooglijders-Gast huis, te Utrecht heeft prof. dr. H. Snellen medegedeeld, dat hij met ingang van 1 Maart a.s. ontslag neemt uit zijn functie van geneesheer-directeur. Bijna 40 ja&r was de hoogleeraar aan het instituut ver bonden, dat onder zijn voorgangers prof. Donders en zijn vader prof. H. Snellen, reeds wereldberoemdheid heeft verkregen. De functie van geneesheer-directeur ver vult prof. Snellen reeds gedurende een kwart eeuw. De voorzitter van het college van regenten jhr. mr. K. L. Schorer, hul digde den hoogleeraar als een man van groote bekwaamheid die zijn beste krach ten in dienst der stichting heeft gesteld. Dat ook de rogeering de verdiensten van prof. Snellen naar waarde weet te schatten moge blijken uit de mededeeling van jhr. Schorer, dat de hoogleeraar be noemd is tot Ridder in de Orde van den Hederlandschen Leeuw. Kader vernemen wij nog, dat prof Snellen den len Maart tevens zijn hoogleeraarschap neerlegt. „Tel." VOETBAL. Z. M. Wall blijft. Sinds eenigen tijd gingen er geruchten, dat de bekende secretaris van de Football Association, F. J. Wall, het plan koesterde zijn functie, die hij thans reeds 33 jaar be kleedt, vaarwel te zeggen. Ondanks het feit, dat hij 14 April a.s. 70 jaar wordt, heeft Wall medegedeeld, dat hij er nog niet aan denkt zijn functie neer te leggen en dat hij gedwongen moet worden, voordat hij besluit de leiding van den Engelschen voetbalbond, die feitelijk bij hem berust, op te geven. PAARDEN. De slipjacht van Noordwijkerhout. Zaterdag a.s. zal de jacht van Koordwij- korhoub worden gereden, die in December om sneeuw en ijs moest worden afgelast. De meet is om 2 uur bij Huize Leeuwen horst. De hindernissen zijn middelsoort; deelnemers, die geen natte slooten willen springen in het weiland-gedeelte, kunnen omrijden, wdartoe hun door een der leden den weg gewezen zal worden. Jhr. H. Gevers van Kethel vanSpaland, res. lste luit. der huzaren, en J. H. Mante, lste luit. 6do reg. veld-art. zochten het parcours uit. Deze zelfde heeren zullen als fieldmasters fungeeren. De meet: Groot Leeuwenhorst, ligt onge veer 2 km. van Hoordwijk-Binnen aan den bitumenweg Noordwijk-Noordwijkerhout. Voetgangers kunnen het beste iets zien van de jacht bij de meet, voorts ongeveer 500 M. verder in de richting Koordwijkerhout (begin eerste run) en ten derde nog een kilometer verder op de hoogte, waar een vlag staat. Auto's mogen bovendi.en hierna den Goo- weg volgen in de richting Vogelenzang en bij den handwijzer op den viersprong van harde wegen links afslaan richting Lange- veld. Wielrijders kunnen tot Koordwijkerhout rijden, daar den Doodenweg inslaan tot on geveer 100 M. vóór het in aanbouw zijnde krankzinnigengesticht, dan rechts afslaan en de auto's opzoeken. WIELRENNEN. De Zesdaagsche te Stuttgart. Gisteren is van Kempen erin geslaagd een ronde uit te loopen en de stand was nu gisteravond als volgt: 1. Van Kempen-Frankenstein 273 p.; op een ronde; 2. Rieger-Junge 221 p.; 3. Du- ray-Standaert 185 p.; op twee ronden; 4. Marcot-Banc Garin 110 p.; 5. Behrendt- Manthey 87 p.; op 3 ronden; 6. Klasz-Bossi 136 p.; 7. Blattmann-Remold 122 p.; 8. Bauer-Schuler 90 p.; 9. Matton-Bragard 59 p.; 10. Kedzicrski-Schwemmler 38 p. DAMMEN. Om het kampioenschap van Nederland. Zondag werden te Amsterdam de laatste partijen gespeeld om het damkampioen schap van Kederland. De resultaten waren: Dammo wint van Polman. Vos remise met Keiler. Damme wint van Keiler. Vos remise met Polman. Door deze resultaten behaalde Damme het kampioenschap van Kederland met 13 punten. Vos, Keiler en Polman waren 2/4 met 12 punten. SCHAKEN. Winterwedstrijd „Philidor". De voortzetting van den wedstrijd gaf de volgende beslissingen: le groep: H. I. de Kie wint van Van den Burgh, Van der Hat wint van De Hio en v. Van der Zeeuw, Van den Burgh wint van egaar. Het beste staan nu Van der Hat met 6 uit 6 en Smeder met 4,5 uit 6. 2e groep: De Boer wint van Worst. Hier staan het beste H. H. met 4 uit 6 en De Beer met 5 uit 8. Het voornaamste nieuws. BUITENLAND. Twee communistische centra in Letland ontdekt. De bereidverklaring van Kellogg inzake de afschaffing der duikbooten in Engeland met sympathie ontvangen, in Frankrijk met terughoudenu.ieid. BINNENLAND. Benoeming van een hoogleeraar en van een lector aan de R. K. Universiteit te Nijmegen. (2de blad). Onze Geïllustreerde pagina. De photopagina geeft o.m. photo's van: Een te Terschelling aangespoeld wrak; een brand nabij Hilversum; de begrafenis van sir Earl Haig. In de 4e groep won Pels ook de zesde partij en behaalde daarmede in zijn groep den l8ten pi..s met het maximum te beha len punten (6 uit 6). De stand der overige groepen bleef on veranderd. DE OLYMPISCHE SPELEN 1928. Officieele opening door de Koningin? Zooals bekend, schrijft het Olympisch Protocol voor, dat het hoofd van den Staat de officieele opening van de Olympische Spelen persoonlijk zal bekrachtigen. Het Comité 192S zal natuurlijk niet in gebreke blijven H. M. de Koningin uit te noodigen. Men deelt van zeer betrouwbare zijde aan „de Tijd" mede, dat H. M. aan deze uitnoodiging gevolg zal geven. Men verwacht, dat er nog meer vorste lijke personen van vreemde nationaliteit van hun belangstelling zullen blijk geven en ons land tijdens de Olympische Spelen met een bezoek zullen De bouw van het Olympisch Stadion. Gisterenochtend is het werk aan heb Olympisch Stadion vrijwel geheel hervat. Alleen ongeveer dertig metselaars hebben zich nog niet aangemeld. Cobham's vliegtocht. Het Victori a-m eer bereikt. Sir Alan Cobham is gisteren uit Mon- galla aan den Hijl over het gebergte en over Oeganda naar het Victoriameer ge vlogen. Zijn vliegboot is de eerste ge weest, die op heb water van dit meer, 4000 voet boven zee, is neergestreken. Haïti wil Lindbergh onvriendelijk ontvangen. Volgens berichten uit New York is een boycott-beweging in Haïti aan den gang in verband met het bezoek, dat kolonel Lindbergh daar zal brengen. Het daar verschijnende blad Courrier Sailien eischt van alle bewoners van Haïti, dat zij' aan de aankomst van kolonel Lindbergh geen aandacht moeten schenken, daar men Lindbergh moet beschouwen als een vertegenwoordiger van de Amerikaansche regeering en niet een vriend van de be woners van Haïti. The Haytian verklaart, dat Lindbergh met al zijn roem begraven zou zijn geweest, wanneer de Amerikaan sche regeering geen nut van hem had kun nen trekken voor het doen van zaken. Lindbergh is niets anders dan een reizi ger voor Wallstreet aldus het blad. De geschiedenis ia nog meer gecompli ceerd, doordat president Borno, wiens po sitie door de Amerikaansche marine- stnjükrachten wordt gesteund, bevel heeft gegeven tot ontruiming van de Cercle Bcl- levue, een socialistische club, waarvan president Borno vermoedde dat hier het centrum lag van de tegen hem gerichte politieke campagne. Ook president Borno zal niet tegenwoordig zijn bij de ontvangst- plechtigheden. Auto-ongeluk bij de Haagsche Schouw. Hooger beroep tegen het vr ij sprekend vonnis. Het O.M. bij de rechtbank te 's-Gravcn- hage heeft hooger beroep aangeteekend tegen het vrijsprekend vonnis van dat col lege ten aanzien van den Belgischen chauf feur A., beschuldigd van het veroorzaken van dood door schuld. (Auto-ongeluk bij de Hvegsche Schouwd onder Oegstgeest).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsche Courant | 1928 | | pagina 1