HET DAGBLAD Poging Duitsers in ons land af te snijden Duitsers betrekken noordelijke rivieroever bij Arnhem VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Britten trachten Emden te bereiken Gevechten in Rheine en Osnabrück Half brood en voor kinderen rijst In een week 388 doden Volks-Duitsers naar Sowjef- Unie gedeporteerd Doorbraakpogingen in Opper- Silezië verijdeld Versterkte Duitse tegen stand in het Westen Front in Slowakije verkort De Gaulle roept de Fransen op tot eenheid Amerikanen verstevigen hun positie op Okinawa Arrestaties in Boekarest Zwitserse gave Zesde verdeling van Rode Kruis-goederen Friese Hulpactie West Amerikaanse senaat verwerpt het mobilisatie-ontwerp Guerilla in de bergstreken BERLIJN, 4 April. Het internatio nale Informatiebureau meldt omtrent de gevechten aan de Nederrijn o.a.: Noch de aanvalsformatie van het eer ste Canadese leger, noch de Britse ge vechtsgroep, die zich in het penetratie- gebied bij Nordhorn bevindt, hebben bij Re voortzetting hunner aanvalsoperaties in Nederland en het Duits-Nederlandse grensgebied noemenswaardige terrein winst behaald. De Duitse troepen be perkten zich niet tot de verdediging, doch gingen voortdurend tot tegenaanvallen over. Zo konden ten zuiden van Arnhem verscheidene aanvallen van geconcen treerde Canadese strijdkrachten worden afgeslagen en in een tegenaanval Driel worden heroverd, ofschoon het gros der Duitse beveiligingsstrijdkrachten in dit gebied naar de noordelijke oever was overgebracht. Wegens de grote verliezen tijdens de voorafgaande dagen ondernamen de Canadezen gisteren slechts met zwakke strijdkrachten aanvallen op het IJselr bruggenhoofd, die werden afgeslagen. Een vrij kleine gevechtsgroep, die ten noord westen van Lochem het Twente-Rijn- kanaal overstak, kon zich slechts korte tijd handhaven'en werd vernietigd. Een andere poging om ten westen van Hen gelo een bruggenhoofd te vormen, moet eveneens als mislukt worden beschouwd, daar de Canadezen onmiddellijk weer uit Delden werden verdreven. In het penetratiegebied bij Nordhorn brengen de Britten vrij sterke strijd krachten bijeen, teneinde naar het noor den in de richting van Emden de Noord zee te bereiken en aldus de in Nederland staande Duitse strijdkrachten af te snij den. Het is echter tot dusver nog niet tot nieuwe aanvallen gekomen. Alle pogingen het sterke Duitse brug genhoofd bij Rheine in te drukken zijn ook gisteren mislukt. Het garnizoen van deze stad verdedigde zijn steunpunt met evenveel succes ais de verdedigers der stad Münster, die zich nog steeds in de buitenwijken handhaven. De Britten zagen zich gedwongen nog meer verster kingen aan te voeren. Zij namen de haar den van verzet onder zwaar artillerievuur. In het Teutoburger woud woeden de beide grote slagen nog met onvermin derde kracht. De Britten pogen in het noorden om het Teutoburgerwoud te trekken. Met verscheidene tankformaties en versterkte infanterie drongen zij na zeer hevige gevechten Osnabrück binnen, waar straatgevechten ontstonden. Het gros hunner formaties werd ten zuiden van het EmsWezerkanaal en in de noorde lijke uitlopers van het Teutoburgerwoud in hevige gevechten verwikkeld en overal afgeslagen. De tweede slag aan weers kanten van Bielefeld, wordt door het negende Amerikaanse leger gevoerd, dat Herford en de omgeving van Bad Oeyen- hausen kon bereiken. Ten noordoosten van Paderborn was er gisteren slechts geringe plaatselijke ge vechtsactiviteit. Om Duisburg, dat zich nog steeds in Duitse handen bevindt, werd ook gisteren verwoed gestreden. Verscheidene aanval len pp Soest bleven zonder succes. Aan de oostelijke flank van de omsingelings- ring van het Rijnlands-Westfaalse indu striegebied bleven de aanvallen van het eerste Amerikaanse leger ten westen van Brilon steken. Het garnizoen van Kassei verhinderde ook gisteren, dat de vijand verder dan het centrum en het zuidelijk deel der stad dóórdrong. De Amerikanen konden uit het gebied van Eisenach naar het oosten op rukken en Gotha binnendringen. De Amerikanen trachten in. dit gebied met grote stóótwiggen door hetThüringerwoud te trekken en aldus het Saksische gebied binnen te, dringen. Het garnizoen van Mei" ningen verzet zich nog steeds met succes tegen concentrische aanvallen. WENEN, 4 April. Uit Zevenburgen ont komen vluchtelingen bevestigen, dat de deportaties van Volksduitsers voor het ver richten van dwangarbeid ln de Sowjet- Unie voortduren. Het ligt in het voornemen, tol de komende weken alle mannen tussen 16 en 45 en alle vrouwen tussen 18 en 40 jaar weg te voeren. De Egyptische senaat heeft eenstem mig de grondwet van de Arabische liga aan genomen. De Kamer van afgevaardigden had de grondwet reeds Maandag aangeno men. Naar Tass meldt, heeft keizer Hailé Selassie van Ethiopië aan den Sowjetgezaut te Addis Abeba een bedrag van 10.000 pond sterling overhandigd, bestemd voor het on dersteuningsfonds der Sowjetbevolking. De gezant zegde den negus dank voor dit ge schenk. 2e JAARGANG No. 386 VRIJDAG 6 APRIL 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers r- Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Giro 184120 Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 4 April. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In de zuidelijke sector van het Ooste lijke front duurt de vijandelijke druk tus sen de Drau en de Boven-Raab voort. Ten zniden van Wenen vingen onze troepen de via Baden doorgedrongen Sowjet-Rus- sen in verbitterde gevechten op en scho ten talrijke tanks stuk. Tussen het Neu- siedler meer en de Donau, alsmede aan de verdedigingsring van Pressburg werden vrij sterke aanvallen van den tegenstan der na aanvankelijke terreinwinst tot staan gebracht. In de Kleine Karpaten en aan weerszijden van de Waag konden de bolsjewieken onze linies op enkele plaatsen terugdrukken, doch werden ove rigens afgeslagen. In Opper-Silezië hebben onze divisies tussen Loslau en Jagerndorf hernieuwde doorbraakpogingen van den vijand ver ijdeld. Zijn aanvallen op de vesting Breslau zette de tegenstander met sterke strijd krachten voort. Aan het Westelijk front van deze sector binnengedrongen Sowjet-Rus- sen werden na zware gevechten afgegren deld. Aan de westkust van de Danziger Bocht BERLIJN, 4 April. Omtrent de toe stand aan het westelijk front constateer de de militaire woordvoerder van de Wil- helmstrasse Woensdagmiddag in het al gemeen, dat het verloop van de strijd gisteren duidde op eenoveral toenemen de Duitse tegenstand. Verrassende situa ties zijn niet meer ontstaan. De woordvoerder wees er vervolgens op, dat de Amerikaanse formaties nog slechts in twee gebieden belangrijke ter reinwinsten vermochten te maken. Zo hebben Amerikaanse tankvoorhoeden aan weerszijden van Bielefeld bad Oeynhau- sen bereikt. In het gebied van Thüringen zijn eveneens Amerikaanse tankvoorhoe den, die Suhl voorbijtrokken, in de rich ting Zella-Mehlis opgerukt. Opmerkelijk noemde de woordvoerder nog de verbre ding van de aanval Van het eerste Ca nadese en tweede Britse leger tegen de Duitse sector van Arnhem. De Canade zen zijn hier over de Waal getrokken. De militaire woordvoerder deelde voorts nog mede: Duitse divisies zijn, van het zuidwesten komend, tot de aanval over gegaan op Hamm in Westfalen. Tussen Kassei en Marburg zijn Anierikaanse tankvoorhoederi doorgedrongen tot de streek van Beverungen. Ook aan de stadsrand van Gotha wordt thans hevig gevochten. Gevraagd naar de gevechtshandelingen in de nog overgeschoten kleine Duitse bruggenhoofden in de gebieden achter Gotenhafep. en Danzig, verklaarde de woordvoerder, dat hier thans nog geen sprake is van z.g. zuiveringsgevechten. Aan de Neisse alsmede aan het Oder- front treffen de Sowjetrussen thans voor bereidingen voor nieuwe vrij grote aan- valshandelingen. Omtrent de ontwikkeling van de toe stand bij Wenen en Pressburg verklaarde de militaire woordvoerder, dat de terrein winsten van het Sowjetoffensief het no dig gemaakt hebben, het Duitse front in Slowakije., op een verkorte linie terug te nemen. Deze beweging is volgens de plan nen en zonder vijandelijke druk aan de gang. Ten minste twee sterke stootlegers heeft het Sowj et-opperbevel in het offen sief geworpen tegen Wenen en Pressburg. Het internationale informatiebureau meldt nog omtrent de strijd in Neder land, dat de Duitse beveiligingen bezui den Arnhem op de hoofdgevechtslinie aan de beneden-Rijn zijn teruggenomen. Voor de IJsel-stelling zijn wederom alle met sterke strijdkrachten ondernomen aanvallen der Canadese troepen ineen gestort. zijn onze troepen in de Oxhöfter Kampe en in de westelijke Weichselvlakte nog steeds in zware strijd gewikkeld tegen voortgezette sterke aanvallen. Ten noordwesten van Doblen zijn herhaalde aanvallen der bolsje wieken mislukt. In het Westen drukten de Engelsen onze geveclitsvoorposten aan de Waal aan weers zijden van Arnhem na zware gevechten op de noordelijke rivieroever terug. Aan de lJssel, alsmede in het gebied tussen Hen gelo en de noordwestelijke uitlopers van het Teutoburger Woud, zijn hevige aanval len van den vijand en eigen tegenaanvallen aan de gang. Pantsergrenadiers zijn ten noordwesten van Burgstelnfprt ln de diepe flank van den vijand gedrongen en hebben een tankgroep vernietigd. -In de straten van Rheine en Osnabrück wordt gevochten. Via Herford dringen tankspltsen door naar het gebied van Bad- öynliausen, terwijl het garnizoen van Mun ster den vijand nog steeds verbeten tegen stand biedt. In de noordelijke sector van het westelijke front werden gisteren 54 tanks stukgeschoten. Aan de Sieg hebben onze formaties tal rijke aanvallen afgeslagen en enkele plaat selijke penetraties afgegrendeld. Ook de ln het Rothaargebergte aanvallende Amerika nen wonnen slechts onbelangrijk terrein. In Thüringen verdedigden onze garnizoe nen Eisenach en Meiningen. Aan hen voor bijtrekkend, bereikten vijandelijke strijd krachten het gebied van Gotha en Suhl. De Amerikanen verloren in deze gevechten 23 tanks. Ook in de oostelijke Spessart en aan de Main aan weerskanten van Würzburg werd de verdediging versterkt. Ten zuiden van Ochsenfurt werd een vrij zwakke vijande lijke tankgroep teruggeworpen. Ten westen van Wimpfen aan de Neckar moest de tegenstander voor de aanvallen van onze bergjagers terugwijken. In de Rijnvlakte ten zuidwesten van Bruchsal bleven zijn aanvallen ln ons afweervuur steken. Op de landbrug tussen de Adriatlsche Zee en het Commachio-meer werden na sterke vijandelijke aanvallen onze stellin gen enkele kilometers teruggenomen naar het kanaal bij Porto Garibaldi. Anglo-Amerikaanse terreurformaties vie len gisteren plaatsen in het Noord- en Middenduitse gebied aan en veroorzaakten bijzonder zware schade in de stad Kiel. Des nachts was het gebied van Groot-Berlijn het doel van Britse bomaanvallen. GJ2NÈVE, 5 April. De Gaulle heeft te Parijs een troepenparade afgenomen en daarbij een red.e gehouden, waarin hij het Franse, volk tot eenheid opriep en nadrukkelijk wees op Frankrijks moei lijke economische toestand. Op buitenlands politiek gebied, aldus De Gaulle, kan Frankrijk slechts op zich zelf vertrouwen, indien het wil bereiken wat het nodig heeft, om de plaats die Frankrijk toekomt weer in te nemen. Wellicht zijn harde omstandigheden voor het land beter dan een sfeer van argwaan en illusies. Aan een ieder zal het geven wat hij verdient. Dit wil echter niet zeg gen, dat Frankrijk er van wil afzien, vriendschap te onderhouden met hen die zijn vrienden zijn en evenmin, dat het niet metr alle kracht ertoe wil bijdragen, dat een wereldorganisate wordt opge bouwd, die geschraagd wordt door recht en gerechtigheid. TOKIO, 5 April. Omtrent de ge vechten op het eiland Okinawa van de groep der Rioekioe-eilanden, heeft het Japanse keizerlijke hoofdkwartier een communiqué uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat de vijandelijke strijdkrachten ondanks haar enorme verliezen er in ge slaagd zijn, zich verder op het eiland te nestelen en dat de Japanse troepen krachtige tegenaanvallen ondernemen. In de wateren van het eiland Okinawa heeft de vijand nog de volgende verliezen geleden: tót zinken gebracht werden zes transportschepen, een slagschip en vier kruisers. Beschadigd werden een torpedo jager en een onbekende oorlogsbodem. GENEVE, 4 April. Reuter meldt, dat ln Boekarest omvangrijke arrestaties zijn ver richt. Onder de arrestanten zouden zich Roemeense legionnairs bevinden. Het ministerie van Binnenlandse 'Zaken ver klaart, dat talrijke daden van sabotage in het voornemen lagen Volgens Tass zouden tevens 83 Roemeense politie-ambtenaien ge arresteerd zijn. DEN HAAG, 4 April. De vijfde verde ling van Rode Kruisgoederen zal als volgt plaats vinden. In de distributiekringen, waar het pu bliek vóór Vrijdag 6 April dé bestelbonnen A 398, B 398 (noodkaart) en C 503 (inleg vel) bij winkeliers heeft Ingeleverd, wordt in de week van 8 tot en met 11 April a.s l>et volgende verstrekt: a. Tegen inlevering van koopbon A 397: 400 gram brood; b. Tegen inlevering van koopbon b 39'7: 500 gram rijst; c. Tegen inlevering van koopbon C 503 (inlegvel): 350 gram rijst. Deze goederen zijn gratis beschikbaar ge steld door de Zwitserse Bondsraad door tussenkomst van het Zwitserse comité tot verlening van hulp aan door de oorlogsom standigheden noodlijdende bevolkingen en zullen eveneens gratis aan het publiek wor den verstrekt. Bij het afhalen der goederen, hetwelk moet geschieden in dezelfde winkels, waar de bestelbonnen werden ingeleverd, dienen tevens de volgnummers te worden ingele verd en moet voor ontvangst worden gete kend op de ontvangstaten. De dagen en uren, waarop de goederen kunnen worden afgehaald, zullen door de plaatselijke distributiediensten worden be paald en bekend gemaakt door middel van raambiljetten in de betreffende winkels. Het publiek in dezelfde dlstnbutiekrin- gen, welke zijn aangewezen voor de 5de verdeling van Rode Kruisgoederen, dient thans voor de zesde verdeling van Rode Kruis-goederen de bestelbonnen A 396, B 396 (noodkaart) en C 11 (inlegvel) vóór Vrijdag 13 April a.s. ln te leveren bij de winkeliers. Zoveel mogelijk dient de inle vering te geschieden bij denzelfden winke lier, bij wien de bonnen voor de voorgaande verdeling van Rode Kruis-goederen werden afgegeven. Binnenkort zal worden gepubli ceerd, waarop deze bonnen recht zullen geven en wanneer en tegen Inlevering van welke koopbonnen met de aflevering een aanvang zal worden gemaakt. DEN HAAG, 4 April. Tengevolge van het gooien van bommen op verscheidene kleine plaatsen in ons land is de Neder landse bevolking in de week van 25 tot 31 Maart weer ernstig getroffen. Volgens tot dusver ingekomen opgaven bedroeg het aantal doden 388 en werden verschei dene honderden personen zwaar- of licht gewond. Lezers, die menen iets te mogen ver wachten van de Friese Hulpactie West, dienen zich in verbinding te stellen met hun dokter, die in noodgevallen bonnen kan verstrekken welke recht geven op be paalde goederen. Het is dus onnodig zich tot een centraal Amsterdams of Fries adres te wenden. Zeg het uw dokter! De dokters zijn op de hoogte van verdere adressen. GENÈVE, 4 April. Uit Washington wordt gemeld, dat de senaat het wetsont werp tot mobilisatie van de Amerikaanse werkkrachten gisteren niet 46 tegen 29 stemmen heeft verworpen. Het ontwerp ls Indertijd door president Roosevelt warm verdedigd. BERLIJN, 4 April. (Inter inf) In het gehele Ober-Hessische gebied, evenals in de Rhön, de Taunus en het Westerwald, is een guerilla ontbrand. Duitse gevechts troepen hebben hier ver achter de Ameri kaanse tankformaties en gebruik makend van het rotsachtige bosgebied met de vele kloven een groot aantal Amerikaanse ravitailleringscoionnes, zelfs ook vrij grote troepenformaties begeleid door tanks, ver nietigd, de garnizoenen van kleine plaat sen en dorpen vernietigd en hun wapens en grote goederenvoorraden buitgemaakt. Deze beweeglijke gevechtsgroepen hebben door de voortdurende bedreiging, die zij vormden, de Amerikanen verhinderd de Kinzigsector te passeren. Ook ih de Spessart moeten de Ameri kanen zeer voorzichtig te werk gaan. Zij moeien hun aanvoerwegen beveiligen tegen de talrijke overvallen van kleine, zeer actieve Duitse afdelinjen en lijden voortdurend grote verliezen, zonder dat zij de schuilhoeken van hun aanvallers kunnen vinden. Naar uit Washington wordt gemeld, heeft president Roosevelt Woensdag de wet ondertekend, waarbij het plafond der Ame rikaanse staatsschulden tot 300 milliard dollar wordt verhoogd. Tot nu toe was de grens 240 milliard dollar. De zon gaat op 6 April onder om 20.21 uur en op 7 April op om 7.02 uur. Maan op 6 April op om 4.2Ï uur en onder om 12.18 uur. L.K. 5 April, N.M. 12 April, E.K. 19 Apri, V.M. 27 April.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1