HIT DAGBLAD Ruhrgebied nog zwaartepunt Afweerstrijd ontbrand tussen Zutphen en Rheine Plaatselijke Duitse offensieven aan het Westelijk front Sowjataanspra'ten in Oosfzesoibied VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Amerikaansevoorhoeder nabij Thüringer Woud Wenen in het gevechtsfront Aanvalbn op Pressburg afgeslagen Tegenmaatregelen krijgen stelselmatig karakter Oproep van Reichsleifer Bormann Luchtaanval op de Japanse provincie Kanto Geallieerde verliezen ter zee - Ir. J.. Lely overleden D. J, A. Westerveld overleden Stopzetting kinderuitzendingen BERLIJN, 4 April. Van welingelich te Duitse zijde wordt het volgende over zicht van de toestand aan het westelijk front gegeven: De grote slag om het Ruhrgebied blijft het zwaartepunt vormen. De overmacht van het Brits-Amerikaanse opperbevel aan troepen en materiaal hebben de aan vallende formaties ongetwijfeld een suc ces in noordelijke richting gebracht, doch haar voorhoeden werden tot de strijd ge dwongen. Aan de westelijke en zuidwes telijke rand van Rheine wordt hard ge vochten, evenals aan de zuidrand van Herford. De pogingen van Canadezen en Engel sen, in Nederland door te dringen, stoten op zeer hevige tegenstand van de Duitse divisies in dit gebied. Een Britse wig, die in de richting van Osnabriick wilde door dringen, werd door een tegenaanval tot staan gebracht. Aan de uitlopers van het Teutoburger Woud moet een toeneming der gevechten verwacht worden. De voor uitgeschoven troepen van het negende Amerikaanse leger, die reeds in de rich ting van het Teutoburger Woud opereer den, zijn inmiddels zeer versterkt, zodat het gros thans de toegangen tot het woud aanvalt. Zware gevechten worden geleverd ten zuidwesten van Bielefeld, waar de con centraties aan beide zijden toenemen. Gok aan de Sieg woedt nog steeds een zware slag. Een groep van het eerste Amerikaanse leger, die door Kassei wilde oprukken, was tijdelijk in bloedige straatgevechten gewikkeld. Zij heeft in tussen de stad bezet, doch moest zich daarna hergroeperen om de aanval te kunnen voortzetten Munster gevallen Maandag konden de Engelsen na een verbitterde worsteling van verscheidene dagen de ruïnen van de veel gebombar deerde stad Munster binnendringen. Terwijl de gevechten ten westen van Fulda nog in hevigheid en omvang toe nemen, zijn vijandelijke voorhoeden over een vrij breed front langs de Rhön ge drongen. Zij bewegen zich in de richting van het Thüringer Woud. Twee kilome ter ten noordoosten van Eisenach wei den Amerikaanse voorhoèden tot staan gebracht. Meiningen is door de Ameri kanen ingesloten, verdedigt aich echter hardnekkig. Suhl is nog steeds in Duitse handen, evenals Bad Mergentheim, dat zich eveneens heftig verdedigt. Aanvallen op Fulda werden afgeslagen. De toestand in het gebied van Aschaffenburg is weer veranderd door de aankomst van Ameri kaanse reserves. Formaties van het der de Amerikaanse leger konden de stad omsingelen. Vooruitgeschoven troepen konden opnieuw in Lohr binnendringen, doch werden weer teruggeworpen. De Duitse formaties in het zuidoosten van het Odenwald handhaafden zich tegen alle aanvallen. Vrij sterke Ameri kaanse strijdkrachten trachten Würz- burg te bereiken. Aan de Boven-Rijn verijdelden Duitse troepen een Amerikaanse doorbraak naar Bruchsal. 2e JAARGANG No. 385 DONDERDAG 5 APRIL 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Pri]s 21 ct. p. w. of 2.73 p. lew. - Losse nummers 5 ct. Amerikanen dringen Kassei binnen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 3 April. Het opperbevel van de weer macht deelt mede: De afweerslag in de zuidelijke sector van het Oostelijk front duurt voort. Ten zuidwesten van het Plattenmeer konden de uit het gebied van Nagykanisza aan vallende Sowjets diepe penetraties tot stand brengen. In de grensstelling tussen de Boven Raab en Güns weerden onze troepen, alle aanvallen af. Ten westen van het Neusiedler meer drongen vijandelijke formaties ondanks het taaie verzet van onze divisies door tot in het gebied ten zuiden van Baden. Aanvallen der bolsje wisten op de buitenste verdedigingsring van Pressburg werden afgeslagen. Ten noordwesten van Tyrnau en aan weers kanten van de Waag werd de druk der Sowjets naar het noordwesten sterker. In Opper-Silezië hervatte de tegenstander zijn doorbraakpogingen tussen Loslau en Jagerndorf. Deze stortten na geringe ter reinwinst door het taaie verzet van onze troepen ineen. De bolsjewisten zetten hun met tanks ,en slagvliegtuigen ondersteunde aanvallen op het westelijke front van Breslau voort. Het dappere garnizoen hand haafde zijn stellingen op een geringe pene tratie na. Het sedert 12- Februari ingesloten garni zoen van de vesting Glogau heeft onder bevel van zijn commandant, kolonel Graf zu Eulenburg. in gevechten, die meer dan zes weken duurden, de belangrijke Oder- overgangen voor den vijand versperd en sterke strijdkrachten der Sowjets gebonden. Op een zeer nauw gebied bij eengedrongen werden de dappere verdedigers, na het ver schieten van de laatste munitie, door den tegenstander overweldigd. Aan de Danziger Bocht duurt de storm loop der bolsjewisten in de Oxliöfter Kampe enMn de westelijke Weichsellaagvlakte met onverminderdé kracht voort. De vijand kon, ondanks een zeer krachtig gebruik van materiaal, tegenover onze dapper strijdende troepen, die dag en nacht door lichte en^ zware zeestrijdkrachten doeltreffend werden gesteund, Slechts geringe terreinwinst be halen. In Koerland bleven talrijke aanvallen dér Sowjets ter sterkte van een bataljon ten noordwesten van Doblen zonder succes. In de driehoek Beneden-RijnTJssel, alsmede tussen Zutphen en Rlieine, ont stonden gisteren lisvige afiveergevechten 'tegen sterke gevechtsgroepen dér Engelsen, die naar het noorden en noordoosten op rukken. Vijandelijke aanvallen bij het Teutobur ger Woud, aan -weerskanten van Teeklen- burg, bleven in het afwee.rvuur van onze heuvelstellingen steken. Ten zuiden van lïielevaM is het den Amerikanen gelukt een vrij diepe penetratie in de richting van BERLIJN, 4 April. Van bevoegde zijde vestigde men er de aandacht op, dat de door de Westelijke geallieerden aangekon digde sensationele ontwikkeling van deEuro- pese oorlogstoestand zich gedurende de Paasdagen niet heeft voorgedaan. "De Duitse leiding heeft de toestand volkomen in handen. De tegenstanders ,van het Duitse ri.ik hebben thans al hun -kaarten uitgespeeld en wensen klaarblijkelijk, dat ook de Duitse leiding dit. thans eindelijk zal doen. Hoe,- waar en onder welke om standigheden dan ook, Duitsland zal de strijd voortzetten, want ook de huidige toe stand is niet stationnair, doch maakt een voortdurend ontwikkelingsproces door, waarin zich telkens nieuwe factoren -zullen voordoen en zich zullen doen gelden. De Duitse tegenmaatregelen, aldus de militaire woordvoerder der Wilhelmstrasse, die tegen de in het Westen opdringende Britse en Amerikaanse formaties werden genomen en de eerste -dagen natuurlijk slechts een zuiver geïmproviseerd karakter konden dragen, hebben thans een stelsel matig verloop gehad. Dit blijkt reeds daaruit, dat talrijke Anglo-Amerikaanse ■vooruitgeschoven afdelingen door de Duitse ormaties niet alleen uiteengeslagen, doch Jna volkomen vernietigd werden. Ook het I D buitengewoon hevige Duitse verzet aan de de tankcolonnes heeft ingehaald. noordrand van het Ruhr- en m het Maln- gebied moet in dit verband gezien worden. De Duitse tegenmaatregelen beperkten zich niet tot verzet, doch omvatten ook hevige plaatselijke offensieven. De woordvoerder vestigde er verder de aandacht op, dat de Duitse formaties pogen weder een samen hangend front tot stand te brengen. De woordvoerder deelde nog mede, dat tussen Würzburg en Bad Mergentheim een zwakke Amerikaanse tankvoorhoede tot de spoorlijn Würzburg-Ansbach is opgerukt. Frontlijn in Zuidoosten Omtrent het verloop van het front in het Zuidoost-Duitse gebied zeide de woord voerder, dat het ongeveer veertig kilometer xen zuiden van Steinamanger-op Duits ge bied overgaat en van Güns uit over Wie ner Neustadt en langs het Neusiedler meer om iets naar het westen afbuigt, om ver volgens om Pressburg heen het gebied van Tyrnau te bereiken. Vervolgensloopt het front weder naar het oosten en mondt tenslotte in de oude stellingen bij Heili- genkreuz uit. De strijd bij Paderborn Uit Londen wordt aan „Aftonbladet" ge meld, dat het eerste Amerikaanse leger in de omgeving van Paderborn op enorme Duitse tegenstand is gestuit. Het bliksem- offensief der Amerikanen is klaarblijkelijk geremd, zodat de geallieerde infanterie voor het eerst sedert geruime tijd weder BERLIJN, 4 April. Van welingelich te zijde wordt over de toestand .aan het Oostelijk front medegedeeld: De dubbele slag om Wenen en Press burg neemt nog in hevigheid toe, van het Neusiedler Meer konden de Sowjets de Leltha oversteken en verder naar het noorden opdringen. De gevechten om Pressburg zijn nog heviger geworden. Thans wordt aan de buitenste verdedi- gingsrand der stad verbitterd gfestreden. Ook de strijd om Neusohl is weer ont brand. Herford tot stand te brengen. Onze aan de Sicg en bij bet Rothaar- gebergte strijdende divisies weerden een aantal vijandelijke aantallen deels in te genaanvallen af en vernietigden ten noord oosten van Winterberg een snelle afdeling van den tegenstander. Talrijke tanks, ge pantserde verkenningswagens en motor- vi-ertu" ren weden vernietigd of buitge maakt. In het gebied van Warburg en van de Werxa, ten noorden van Eisenach, hield de druk van den tegenstander aan. Na hevige gevechten konden de Amerikanen in Kassei binnendringen. Aan de Boven-Werra sloe gen aanvalsf ormaties vijandelijke tank voor hoeden bij Wasungen en Meiningen uiteen. Ben Hongaars tankcommando heeft daarbij alleen zeven vijandelijke tanks met de pantservuist vernietigd. In "het gebied van Fulda en aan de Kinzig, ten zuidwesten daarvan brachten onze troepen aanvallen ln hoofdzaak aan de oostelijke r vieroevcr-. tot staan. 'Oprukkend uit de Spessart hebben de Amerikanen opnieuw de Main bii Lohr be reikt, erwijl zij voor onze stellingen ten westen Würzberg-Bad Morgenthau bleven steken. Tussen Wimpfen aan de Neckar en Bruchsal kon de vijand enige penetraties afdwingen, doch de ln de Rijnvlakte ten zuidwesten van Germersheim aanvallende tegenstander werd afgeslageh en verloor daarbij talrijke tanks. Vrij sterke formaties onzer luchtmacht grepen in de gevechten ln het westen in, brachten de vijandelijke troepen- en aan- voerbewegingen gevoelige verliezen toe en schoten in hevige luchtgevechten tien vlieg tuigen neer. In Italië drongen de Britten na krachtig artillerievuur op de landbrug tussen de Adriatische Zee en het Comacchio-meer onze sjellingen binnen, doch bleven daarna in het geconcentreerde afweervuur steken. Formaties Amerikaanse bommenwerpers veroorzaakten bij vluchten naar het Zuid oost-Duitse gebied schade, bijzonder te Graz, St. Pölten en Krems. Des nachts vie len de Britten de rijkshoofdstad aan. BERLIJN, 3 April. De leider der par tijkanselarij, Reichsleiter Bormann heeft de volgende beschikking bekend gemaakt: „Nationaal-socialisten, partijgenoten: Na de ineenstorting van 1918 hebben wij lichaam en leven toegezegd aan de strijd voor het bestaansrecht van ons volk. Thans is het grote uur der beproeving gekomen het gevaar van nieuwe slavernij, waarvoor ons volk staat, vereist onze laatste en noog- ste Inspanning, "Van nu af geldt: de strijd tegen den ln het rijk binnengedrongen tegenstander moet overal met alle ontbe- gevendheid en onverbiddelijkheid gevoerd worden. Gouwleiders en kreisleiders. andere poli tieke leiders eii Gliederungsführer strijden ln hun gouw of Krels, overwinnen of sneu velen. Een hondsvot is wie zijn door de vijand aangevallen gouw zonder uitdrukke lijk bevel van de Führer verlaat, wie niet tot de laatste ademtocht strijdt. Hij wordt als deserteur beschouwd en behandeld. Houdt de harten hoog en overwint alle zwakheid. Thans geldt nog slechts een pa rool overwinnen of sterven Leve Duits land. Leve Adolf Hitler." TOKIO, 4 April. Ongeveer vijftig Amerikaanse bommenwerpers hebben Maandagochtend vroeg gedurende om streeks anderhalf uur brandbommen ge worpen op de provincie Kanto. Op ver schillende plaatsen ontstonden branden en -werd schade aangericht. Tijdens hevige luchtgevechten zijn vijftien vliegtuigen neergeschoten en meer dan 30 beschadigd. Te Heemstede is ln de ouderdom van 72 jaar overleden he heer C. J. A. Kruyt, gepensionneerd majoor der infanterie en oprichter der vroegere N.S.N.AP. De voorlopige bijdrage voor het Bijzon der ongevallenfonds is voor 1945 vastgesteld op 5 pro mille van het over dit jaar inge volge de Ongevallenwet 1921, onderschei denlijk de land- en tuinbouwongevallen- wet 1922 verzekerd loonbedrag. GENEVE, 4 April. Vol^sns inlich tingen uit Moscou heeft n ~n voor de eerste maal in deze oorlog Scwjetaan- spraken op de beheersing van de gehele Oostzee doen horen. De bekende Sowjet-Russische militaire commentator Jermascltof iierii voor de Moscouse omroep gesproken over de zo genaamd voortdurtnde bedreiging van Zweden, Polen, Denemarken en Noorwe gen door Duitsland en verklaard, dat thans het uur voor de Sowjet-Unie is ge komen, eens en voor ai een einde te ma ken aan deze bedreiging. De Duitse heerschappij in de Oostzee gaat haar einde tegemoet, zo zeide hij en het uur der bevrijding vr.n Denemar ken door Sowjet>trjepen nadert. Ook zijn beslissende operaties te verwachten in het Skaesrrak en het Kattegat ter be vrijding der overige Noordse landen. BFRLIJN, 4 April. Gedurende de eer ste drie maanden van 19-15 heeft de Duitse marine 652.300 brt vijandelijke koonvaar- dij-scheensruimte tot zinken gebracht, een succes, dat bijna tweemaal zo groot is als dat in de^eHdé periode van het vorige jaar. De duikboten hebben ongeveer 80 procent daarvan in de grond geboord. Verder leed de vijand nog een verlies van 110.000 brt. aan beladen scheepsruimte. dat wegens de ernstige schade door torpedo's toegebracht grotendeels als tot zinken gebracht en de lading als vernietigd beschouwd kan wor den. De vijand heeft dus in deze periode meer dan een millioen ton voor de oorlog belangrijke goederen verloren. Verder wer den ln het eerste kwartaal behalve 151 ver nietigde vrachtschepen en tankboten nog 39 oorlogsschepen.- merendeels torpedojagers en andere convooivaartuigen, ln de grond ge boord. Er bevinden zich een hulpvliegkamp- schip en een kruiser onder. Het toenemende succes is des te opmer kelijker. dear de vijandelijke bewaking der convooien door beveiligingsvaartuigen en vliegtuigeii onverminderd krachtig was. Ste+Knius over de conferentie van San Francisco STOCKHOLM. 4 April. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Stetti- nius, heeft medegedeeld, dat president Roosevelt het voorstel, volgens hetwelk da Ver. Staten drie stemmen in de nieuwe Volkenbond zouden krijgen, heeft inge trokken. De minister voegde hieraan toe, dat de te San Francisco vergaderde geal lieerde landen zullen moeten beslissen over de vraag, of de Oekraïnse efc W:t-Rus- sische republieken afzonderlijke leden van de wereldveüigheidsorganisatie zullen kun nen worden. Tenslotte verklaarde de minister, dat de conferentie van San Francisco niet zal worden uitgesteld. DEN HAAG, .3 April. Op 62-Jarlge leeftijd is hier ter stede overleden ir. Jan Lely, sedert 1930 directeur-hoofduitvoerder van de Mij. tot uitvoering van Zuiderzee werken. De heer Lely behaalde ln 1904 aan de Polytechnische school (sinds 1906 Techni sche Hogeschool) te Delft het diploma van van civiel ingenieur, Hij trad daarop ln dienst bij de gemeentewerken te Den Haag, kwam ln 1906 bij Rijkswaterstaat in functie, was van 191316 eerst-aanwezend ingenieur der Ned.-Ind. Spoorwegmaat schappij op- Java en van 1918—^0 directeur der gemeentewerken te Den Haag. Voorts -was hij een aantal jaren lid van de Haagse gemeenteraad. HAARLEM, 3 April. In de ouder dom van 68 jaar is te Haarlem overlede* de heer D. J. A. Westerveld, oud-wet houder van Onderwijs te Haarlem en ■een bekende figuur in de kringen der voormalige S.DA.R. Westerveld. die in 1867 in Haarlem ge boren is, vertrok in 1894 naar Duitsland voor de taalstudie Van 1904 tot 1924 werkte hij als leraar in Semarang. "Hij was er lid van de gemeenteraad en waar nemend burgemeester van Semarang. Na zijn repatriëring was hij leraar aan de M.T.S. te Haarlem en aan het gymna sium te Delft. In Haarlem, waar Wester veld zich voor de arbeidersbeweging zeer verdienstelijk maakte, werd hij in 1931 lid van de gemeenteraad en in Septem ber 1941 wethouder van Onderwijs. AMSTERDAM, 4 April. De uitzen dingen van kinderen naar de noordelijke provinciën zijn in overleg met de plaat selijke autoriteiten voorlopig stopgezet. De Amerikaanse ambassadeur te Tsjoengking, Patrick Hurley, heeft mede gedeeld, dat men op de conferentie van San Francisco „bepaalde geschillen" tussen de gedelegeerden van de Sowjet-Unie en van Tsjoengking verwachten moet. De zon gaat op 5 April onder om 2t,19 uur en op 6 April op om 7.04 uur. Maan óp 5 April op om 3.28 uur en onder om 11.20 uur. L.K. 5 April, N.M. 12 April, ES, 19 April, V.M. 27 April.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1