HET DAGBLAD Tankvoorhoeden tussen Wetzlar en Dillenburg opgevangen Straatgevechten in Frankfort VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Straat-roof Gevechten in Donzig en Gotenhafen Volgende week aflevering van Zweedse gave Vijfde verdeling van het Rode Kruis Würzburg nog in Duitse handen Weer half brood, grutters waren en melkpoeder Tegenaanval bij Küstrin Geen zeep meer voor kappers, artsen, vroedvrouwen enz. Oproep voor identificatie Op bon 345 mogen aard appelen direct afgeleverd worden Oproep van Eisenhower en Prins Bernhard BERLIJN, 28 Maart. Het Int. Infor matiebureau meldt onder meer: Tussen Dinslaken en de noordwestelijke rand van het Ruhrgebied gingen de Amerika nen in zuidelijke richting tot de aanval over. Zij werden aan de rand van Ham- born en aan het Rijn-Hernekanaal in bloedige gevechten om straten en huizen gewikkeld. Ook Frankfort aan de Main is thans het toneel van zware straatgevechten ge worden. Een Amerikaanse afdeling is er in geslaagd de Main over te steken en in de binnenstad binnen te dringen. Tussen Offenbach en Hanau trachtten de Ameri kanen eveneens de Main over te steken, doch zij werden teruggeworpen. Zij kon den in het zuidelijke deel van Hanau binnendringen, waar eveneens hevige straatgevechten worden geleverd. Het gehele gebied ten oosten van Aschaffenburg is thans van doorgebroken vijandelijke tankgroepen gezuiverd. De militaire woordvoerder der Wilhelm- strasse heeft vandaag verklaard, dat tus sen de rivieren de Sieg en de Lahn de aanvallende Amerikaanse formaties in het Westerwald tot Herborn zijn opge drongen. Zij bestaan uit tankvoorhoeden. Ten zuiden daarvan bereikten de Ameri kanen Idstein. De aanval gaat hier ver der in de richting van Friedberg. In het gevechtsgebied van Worms hebben de Amerikaanse formaties aan de westrand van het Odenwald Heppenheim bereikt, waar op het moment hevig gevochten wordt, zo deelde de woordvoerder verder mede. De Anglo-Amerikaanse berichten van het front, die spreken van het bereiken van het gebied rond Würzburg, zijn vol gens den woordvoerder uitsluitend be stemd om paniek en verwarring te ver oorzaken. Hij verklaarde uitdrukkelijk, dat deze berichten onjuist waren. De ope raties der Amerikanen in het Maingebied staan reeds overal onder Duitse controle. Ten slotte deelde de woordvoerder nog mede, dat zowel in het gebied van Aschaffenburg als in dat van Hanau Duitse tegenaanvallen aan de gang zijn. Zij hebben vooral ten noorden van Hanau een verder opdringen der Amerikanen verhinderd. De Berlijnse ochtendbladen wiizen op nieuw op de toenemende bereidheid tot af weer, welke de toespitsing van de militaire toestand tri het westen heeft veroorzaakt. Evenals bii de stormloop op Berlijn, die men op het laatste ogenblik heeft weten af te wenden, triomfeert de vi.iand ook dit maal te vroeg, zo zegt men. De „Völkischer Beobachter" schrijft: Zwakke volken mogen tijdens dergelijke dagen de zenuwen kwijt raken, een volk als het Duitse, dat in deze oorlog het on metelijke heeft volbracht en een wereld van vijanden onbuigzaam het hoofd heeft ge boden, zal tegenover het opdringende ge vaar eerst recht een toenemende vastbera denheid tonen om zich te handhaven en het lot manhaftig te keren. Het „12-Uhr Blatt" schriift: „Wii geven niet toe. Wij blijven hard en vechten met fanatieke woede voor ons leven. Het moet ons gelukken de ommekeer af te dwingen." 2e JAARGANG No. 382 ZATERDAG 31 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. lew. - Losse nummers 5 ct. Gemilnden heroverd HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 28 Maart. Het opperbevel van de weer macht deelt mede: In het verloop van de grote afweerslag in Noordwesthongarije verhinderden onze troepen ook gisteren de beoogde door braak der met sterke strijdkrachten aan vallende bolsjewisten. De over het Marczalkanaal doorgedrongen tegenstan der werd aan de Midden Raab opgevan gen. Door standvastige afweer en talrijke tegenaanvallen brachten onze formaties de uit het Granbruggenhoofd oprukkende vijand grote bloedige verliezen toe en vernietigden zij twintig tanks. In Opper-Silezië wierpen de bolsjewisten aan weerskanten van Loslau en ten zui den van Leobschütz sterke infanterie-, tank- en slagvliegtuigformaties in de strijd, zonder evenwel door ons front heen te breken.^-Met de gisteren ,ten zuiden van Leobschütz neergeschoten 86 tanks mede zijn in de twaalfdaagse slag meer dan 600 tanks vernietigd. Het dappere garnizoen van de vesting Küstrin sloeg voortdurende aanvallen van den tegenstander af. Ook onze Oder-brug- genhoofden van. Zehden en Langenberg hielden stand tegen nieuwe, aanvallen. In het zuidelijke deel van Gotenhafen en Danzig woeden straatgevechten. Zware en lichte zeestrijdkrachten sloegen de vijandelijke tankaanvallen en troeoenop- stellingen tussen Gotenhafen en Danzig uiteen. Ook aan het Prische Haff wordt met de uiterste verbittering gestreden om het bezit van den Kahlenholzer Horn. Onze voor de beveiliging van een con- vooi gebruikte motortorpedoboten brachten in de wateren ten westen van Memel twee Sowjetrussische motortorpedoboten, waar- ondér de flottiljeleider, tot zinken en brach ten delen der bemanning als gevangenen binnen. Een derde boot werd zo zwaar be schadigd, dat deze waarschijnlijk is ver gaan. Terwijl de vijand zich ten oosten van Libau tot vrij zwakke aanvallen beperkte, versterkte hij zijn aanvallen t»n noord oosten van Frauenburg en ten noord westen van Doblen. Deze stortten in hevige gevechten door het taaie verzet van onze troepen ineen. Bij het beveiligen van aan vallen van onze slagvliegtuigen op tank-, aanvoer- en brugdoelen schoten onze jagers boven' het Oostelijk front 27 vliegtuigen neer. Aan de Benedenrijn verhinderden onze dapper strijdende troepen ook gisteren de vijandelijke dodrbraakpogingen tussen Mll- lingen en Dingden en verdedigden zich on verstoorbaar in het bost er re i n ten oosten en ten zuidoosten van Wezel. Beweeglijke Amerikaanse strijdkrachten DEN HAAG, 28 Mrt. De vierde ver deling van Rode-Kruisgoederen zal als volgt plaats hebben. In de distributiekringen, waar het pu bliek vóór Vrijdag 30 Maart de bestelbon nen A 368 (noodkaart), D 505 (inlegvel) en E 505 (inlegvel) bij winkeliers heeft ingeleverd, wordt in de week van 1 tot en met 7 April het volgende verstrekt: a. tegen inlevering van koopbon A 367 400 gram brood; b. tegen inlevering van koopbon D 504 (inlegvel): 250 gram grutterswaren en 250 gram melkpoeder; c. tegen inlevering van koopbon E 504 (inlegvel): 500 gram grutterswaren en 250 gram melkpoeder. De volgende distributiekringen zijn van de verstrekking van melkpoeder uitge sloten: Alblasserdam, Alphen a. d. Rijn, Bodegraven, Capelle a. d. IJsel, Gorin- chem, Hardinxveld, Leerdam, Woerden, Alkmaar, Jutphaas en Maartensdijk. Deze goederen zijn gratis beschikbaar gesteld door het Zweedse Rode Kruis en zullen eveneens gratis aan het publiek worden verstrekt. Bij het afhalen der goederen, hetgeen moet geschieden in dezelfde winkels waar de bestelbonnen worden ingeleverd, die nen tevens de volgnummers te worden ingeleverd en moet voor ontvangst wor den getekend op de ontvangststaten. De dagen en uren, waarop de goederen kun nen worden afgehaald, zullen door de plaatselijke distributiediensten worden bepaald en bekend gemaakt door middel van raambiljetten in de betreffende winkels. Het publiek in de distributlekringèn Amsterdam, Alkmaar, Beverwijk, Bloe- mendaal, Bussum, 's-Graveland, Heem stede, Hilversum, Haarlem, Laren, Nieu wer-Amstel, Castricum, Heilo, Velsen, Weesp, Wormerveer, Zaandam, Rotter dam, Schiedam, Vlaardingen, Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Leiden, Leidschen- dam, Katwijk, Hillegom, Oegstgeest, Was senaar, Delft, Naaldwijk, Maassluis, Slie- drecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Schoon hoven, Gouda, Woerden, Dordrecht, Go- rinchem, Boskoop, Krimpen a, d. IJssel, Utrecht, Maartensdijk, De Bilt, Zuilen, Zeist, Amersfoort, Soest en Baarn moet voor de vijfde verdeling van Rode-Kruis goederen de bestelbonnen A 398, B 398 (derde noodkaart) en C 503 (inlegvel) vóór Vrijdag 6 April inleveren bij de winkeliers. Zoveel mogelijk dient de inlevering te geschieden bij denzelfden winkelier, bij wien de bonnen voor de voorgaande ver deling van Rode-Kruisgoederen werden afgegeven. Binnenkort zal dezerzijds wor den gepubliceerd waarop deze bonnen recht zullen geven en wanneer en tegen inlevering van welke koopbonnen met de aflevering een aanvang zal worden ge maakt. "ronden uit het Westerwald tot in het hoven Siegdal oprukken. Ten zuidoosten daarvan werden tankroorhoeden tussen Dil lenburg en Wetzlar opgevangen. Ook van Limburg uit zijn vrij zwakke delen van den tegenstander haar het zuidoosten opge drongen. Uit het Rijn bruggen hoop] tussen U" i Ems en Kaub dringt de vi jrfnd naar het oosten op. Op vele plaatsen vallen eigen gevechtsgröepen de achterwaartse verbin dingen de- Amerikanpn aan. In bet. gevechtsgebied aan de Beneden- Main wordt in liet zuid-westelijke deel van Frankfort gestreden. Vijandelijke aanvallen en eigen tegenaanvallen wisselden elkaar af in het gebied van Hanau, terwijl aanvallen op Aschaffenburg afgeslagen werden. Zui delijk voorbij Aschaffenburg waren de voor hoeden der vierde Amerikaanse tankdivisie over Loll tot ten oosten van Gemiinden op gedrongen. Zij worden op het ogenblik van alle kanten aangevallen. Dertien tanks, die zicli ten oosten van Gemiinden bevonden, werden vernietigd, de stad werd heroverd. Aan de Bergstrasse alsmede voor het tus sen Weinbeim en Mannheim opgebouwde afgrendelingsfront, kwamen de vijandelijke aanvallen na zware gevechten tot staan. In de westelijke Alpen sloegen onze troe pen vrij sterke tot tien maal toe herhaalde aanvallen van Gaullistische Alpenjagers uiteen en brachten hun grote verliezen toe; Nachtelijke aanvallen van den tegen stander in de Adriatische kustsector wer den afgeslagen, ten zuiden van Lugo werd een Brits steunpunt opgeruimd. Britse terreurvliegers vielen gisteren Noordduits gebied en enige plaatsen in Westfalèn aan. Zwaar getroffen werden de woonwijken van de stad Paderborn, Des nachts wierp een vrij zwakke formatie bommen op Berlijn. BERLIJN, 28 Maart. De militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse deelde mede, dat de Sowjets in Hongarije thans aan de Raab staan, waaraan de steden Raab en, Sarva liggen. Verder oostslijjc heb ben zij de spoorweg tussen Papa en het Plattenmeer bereikt. Aan de Gran hebben de Sowjets de spoorweg naar Neühausl be reikt. In het gebied van Küstrin ondernemen de Du;tsers thans een tegenaanval, die ten doel heeft de corridor tussen Küstrin en het Duitse front, die door de Sowjets was afgesneden, te openen. DEN HAAG, 28 Mrt. In verband met het stopzetten van de productie van een heidstoiletzeep, eenheidszeep, scheerzeep, waspoeder en zeepvervangende wasmidde len, zullen door de distributiediensten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht géén rantsoenbonnen voor deze artikelen meer worden uitgereikt aan kappers, medi sche studenten, werkzaam in de anatomie, vroedvrouwen, verloskundigen, gediplomeer de bakers enz., wijkverpleegsters, personen, werkzaam in de genees- en verbandmidde lenindustrie, enz., practiserende artsen, tandartsen, tandheelkundigen en veeartsen. Eveneens zullen geen -toewijzingen voor deze artikelen meer worden verstrekt aan instellingen, In verband met het bombardement in Den Haag op 3 Mrt. jl. is een groot aan tal personen als vermist opgegeven, waar van redelijker wijze vermoed kan worden, dat zij naar elders vertrokken zijn. Voorts wordt een groot aantal voorwer pen in het getroffen gebied gevonden, waarvan de eigenaars niet kunnen worden opgespoord. In verband met het bovenstaande ver zoekt de commissaris der staatsrecherche te Den Haag een ieder, die op 3 Maart in het getroffen gebied woonde of verblijf hield, zich schriftelijk te wenden tot het identificatie-bureau Zuidwal 47 alhier, ten einde inlichtingen te verstrekken over zijn oud en tegenwoordig adres. Dit geldt eveneens voor die personen, die zich el ders hebben gevestigd. Mededeling van de directie Óp Vrijdag 30 Maart en Maandag 2 April sullen de bladen van de N.V. De Arbeiderspers niet verschijnen. De kantoren, loketten en boekwinkels van de A.P. zijn van Vrijdag 30 Maart t.m. Maandag 2 April voor het publiek gesloten. DE DIRECTIE. De geschiedenis van het vuur is van het begin der schepping af al een zaak van diefstal geweest. Eén of andere halfgod, die het niet met droge ogen aan kon zien, dat de mensen zonder vuur, zonder warm eten en zonder cultuur za- ten„ gapte het vuur van de hemel en gaf 't, ondanks het strenge verbod van den Allerhoogste aan den armen mens. De mens kookte en verlichtte zich, uit en inwendig, en stichtte een bloeiende cultuur. En ging voort van oorlog tot oor log. Want als men de hele geschiedenis nagaat, is oorlog de normale toestand, vrede is de uitzondering. Zelfs de laatste eeuw, toen we zo braaf waren om geen oorlog te voeren (behalve dan wat voor en tegen Napoleon, tegen de Belgen, tegen de Lombokkers en tegen de Atjinezen maar dat lieten we door kolonialen op knappen, dan bleven onze handen schoon) was er geen jaar, dat niet ergens op de aardkloot oorlog en revolutie woedde. Die was er permanent. Ons vuur dreigt nu uit te gaan. Er zijn geen kolen meer. En er is geen halfgod, die ze ons van de hemel komt brengen. En dus stelen wij het zelf. Wij kappen bomen, breken schuilkelders af en slopen huizen. In Amsterdam vallen elke dag_ doden en zwaargewonden, want het eigen aardige is, datals je een eerste verdie ping afbreekt, soms een derde zo maar, op je hoofd valt. De schade aan de stad is al bijna even groot als die van een bombardement. En nu zijn de mensen bezig de houten blokjes uit de straat te breken. Dit is dus „straat-roof' in de meest letterlijke zin, men steelt n.l. hele straten. Wie wel eens geprobeerd heeft, in de vroege mor genschemering door de donkere stad te fietsen, weet, hoe het aanvoelt. Gebroken wielen en builen op je kop als er niet een arm of been bij breekt. Auto's in puin enz. De techniek is deze: kleine kinderen en vrouwen breken met een schroevendraaier of beitel een blokje los eii slepen het weg. Éen eindje verder staat een kerel met een zak of een handkar, 't Meeste gaat mee naar huis om eten te koken, een deel verdwijnt in de zwarte handel om eten te kopen. In de nette buurten komen ze met „houtblokjes" langs de deur. De heer Alleszwart heeft geen krimp. Honderd meter achter de vrouwen en kinderen, die straten roven, komen brave gemeentewerklui en die leggen zo goed en zo kwaad, als het gaat straatstenen uit pleinen en uit trottoirs in de gaten in de weg, tussen de tramsporen enz. Een nuttig werk! Maar een beetje gek. Want de vrouwen en de kinderen en de ongure kerels blijven gappen, vanzelf sprekend. Zelfs als de politie er een mitrailleur op zou zetten, bleven ze gappen. Ze zouden proberen om de blokjes tussen de vuurstoten weg te grissen. Je moet maar honger hebben, is het niet Prométheus? Toch vind ik het onpractisch. Het straat-roven gaat te langzaam en te on systematisch. De distributie is niet eerlijk. De mensen met beitels en zonder gewe ten worden schandelijk bevoorrecht. Daarom is mijn oordeel: laten de ge meentewerklui zélf de blokjes uitbreken en laten wij die blokjes in de eerste plaats ter beschikking stellen aan bakkers, die straks niet meer kunnen bakken, aan Cen trale Keukens en aan sleepboten, die nu niet over het IJselmeer kunnen varen om aardappels en ander eten te halen. Dan hebben we er alemaal wat aan. Want zo naïef dat we denken, dat we de straten door strenge bewaking enz. kun nen redden, zo naïef zijn we toch niet meer? TIJL. DEN HAAG, 28 Mrt. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland mogen de kleinhandelaren, indien hun voorraad zulks toelaat, reeds nu op de voor de week van 8 tot en met 14 April a.s. voor het kopen van 1 kg. aardappelen aange wezen bon 345 afleveren. DEN HAAG, 28 Mrt. Eisenhower en Prins Bernard hebben aan de ondergrondse beweging in de door de Duitsers bezette Ned. gebieden oproepen gericht, waaruit blijkt, dat zij onder geen voorwaarden op eigen initiatief mogen handelen. „De Duit sers zullen beslist proberen, een vroegtijdige en overijlde opstand uit te lokken", zo heet het in de laatste zin van deze oproep. Gedurende de 24 uur, voorafgaande aan de Woensdagochtend was de Duitse lucht- activiteit tegen Zuid-Engeland gericht. Zij veroorzaakte schade en verliezen aan men senlevens. De ?on gaat op 29 Maart onder om 19.08 uur, op 30 Maart op om 6.21 uur en onder om 19.09 uur en op 31 Maart op om 6.19 uur. Maan op 29 Maart onder om 7.11 uur en op om 19.59 uur, op 30 Maart onder om 7.28 uur en op om 20.58 uur. L.K. 5 April, N.M. 12 April, E.K. 19 April, V.M. 26 April.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1