HET DAGBLAD Engelse en Amerikaanse lucht landingen aan beneden Rijn Grootscheepse operaties in het Westen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Wij varen Geneesmiddelen van Zweeds Rode Kruis Omsingeling Roer gebied beoogd In sommige sectoren de rivier gepasseerd Vierde verdeling Rode Kruis Garnizoen van Ludwigshafen naar Oostelijke oever Britse regering over het bombardement op Den Haag Mr. dr. D. Kooien overleden Gratis ter beschikking var de bevolking Peulvruchten op bon 312 Nieuwe „Lebensmitielkarten" Slachtoffers bombardementen Zaandammer ontwerpt Zuiderzee-zellkruiser 2e JAARGANG No, 378 DINSDAG 27 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 26 Maart. Over een front- breedte van bijna 500 kilometer is de slag om de Rijn sedert Vrijdag begonnen. Door luchtlandingen, ongeveer gelijk aan die op de eerste dag van de invasie in Normandië en door ontzaglijke concen traties van artillerie laat de vijand mer ken, dat hij de beslissing met alle mid delen probeert te forceren. Daartoe be hoort ook de landing van valscherm- en luchtlandingseenheden, over de omvang, waarvan nog niets gezegd kan worden. In ieder geval was de concentratie hier van sedert dagen aan de Duitse leiding bekend en had zij tegenmaatregelen ge nomen. Het was te voorzien, dat Eisenhower voor de ontketening van de grc'.e aanval het tijdstip zou kiezen, waaróp het gros van de Duitse troepen zich van de weste lijke oever van de Rijn gedistancieerd zou hebben. Vrijdag j.l. was het laat ste gedeelte van de Duitse troepen in de Saar uit de Westwall in het gebied van Landau geconcentreerd en werd vervol gens het gros bij Germersheim over de Rijn gezet. He: grote gebied, waarin de Anglo-Amerikaanse onderneming zich af speelt, maakt een duidelijk beeld van deze onderneming onmogelijk. Door zware bombardementen of door verrassin gen zonder dat van tevoren een schot was gelost probeerde de vijand totdusver op zes a zeven plaatsen bruggenhoofden te vormen en vooral tanks over de rivier te brengen en om dichtbij het front achter de Duitse linies uit de lucht eenheden te landen en de verbinding me»: deze tot stand te brengen. De nederlaag van Arnhem is nog niet vergeten en toch wordt het experiment herhaald. Hevige Duitse tegenaanvallen Het zwaartepunt ligt op het ogenblik aan de"Nederrijn tussen Nijmegen en We zel. Montgomery stelt, aldus schrijft Max Krull van het D.N.B., pogingen in het werk om de grote aanval voor te stel len als een zuivere Engelse onderneming. De penetratie in de Noord-Duitse laag vlakte en de omsingeling van het Roer gebied van het noorden uit vormen hier het voornaamste doel. Te verwach'.en is echter, dat de sector van Wezel tot Bonn zich bij de grote aanval zal aansluiten, zodra het bruggenhoofd Remagen uitge breid is en zo de gewenste basis vormt voor een frontale aanval vergezellende flankbeweging. Hier zijn hevige Duitse tegenaanvallen ontstaan, die met succes een uitbreiding tot voorbij de Sieg-sector hebben verhinderd. Druk op Maingebied In de bocht van de Rijn bij Mainz, dat door de Duitsers is prijsgegeven, tekent zich een dubbele beweging af. Sterke nevelgordijnen van de vijand bij Eltville duiden er op, dat binnenkort pogingen zullen worden gedaan over de rivier te trekken met als eerste doel Wiesbaden. Bij Oppenheim is de forcering van de Rijn aan een groep bestaande uit meer dan 200 Amerikaanse amphibietanks ge lukt. Deze werden echter Zaterdag bij Gros-Gerau door Duitse tegenaanvallen tot staan gebrach't, nog voordat zij zich vrijheid van beweging hadden kunnen verschaffen. Beide ondernemingen leveren als resul taat op de poging om in het Main-dal door te dringen en een dubbele opmars langs de oevers van de rivier. De ontwik keling verkeert hier nog in een begin stadium. Het krachtige verzet van de Duitse garnizoenen in Worms en Ludwigs- hafen had ten doel de bescherming en terugvoering van de laatste Duitse een heden op de rechteroever van de Rijn, dat binnenkort wel voltooid zal zijn. Steeds nieuwe versterkingen Interinf meldt over de strijd in de gouw Rheinhessen: Naar het bruggenhoofd ten oosten van Oppenheim brengen de Ameri kanen na de bouw van pontonbruggen, waarvan er een door speciale wapens ver nield werd, voortdurend nieuwe versterkin gen. Hier zijn thans onderdelen van de vierde Amerikaanse tankdivisie, van de vijf de infanteriedivise, alsmede van de negen tigste infanteriedivisie, alsmede van de negentigste infanteriedivisie in de strijd ge worpen. Op de westelijke oever staan nog meer tankreserves gereed. De Amerikanen hebben Intussen reeds aanzienlijke tankversterkingen naar de noordelijke flank getrokken om de hoofd aanval in de richting op de benedenloop van de Main te beginnen. Deze aanvallen werden Zaterdag in deze sector afgeslagen. In oostelijke richting brachten de Ameri kanen tankvoorhoeden in de strijd met als doel Darmstadt. Deze werden ten westen van Griesheim opgevangen. Daarenboven probeerden de aanvallers nog van het zui den uit Darmstadt te passeren. Ook hier werden zij aan de rijksautoweg opgevangen en met zware verliezen teruggeslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 25 Maart. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Hon garije zet de vijand tussen het Plattemeer en de Donau met gebruikmaking van sterke tankstrijdkrachten zijn aanvallen voort. Terwijl hij in het gebied van Veszprem en ten noorden van Zirc ter rein kon winnen, bleven zijn aanvallen bij Kisber en bezuiden de Donau in het af- weervuur steken. In felle bosgevechten verijdelden onze formaties in het Slo waakse gebergte bij Neusohl nieuwe vijan delijke doorbraakpogingen. In Silezië strekten de Bolsjewieken hun aanvallen ook uit tot de gebieden van Schrau en Strehlen. Zij werden onder" het stukschieten van 75 tanks afgeslagen. Ook ,de garnizoenen der vestingen Breslau en Glogau sloegen nieuwe aanvallen af De laatste drie dagen is in de gevechts sector Küstrin de stormloop van sterke infanterie- en tankformaties der Sowjet- russen gestrand op de standvastigheid van onze divisies. Meer dan 200 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. Bij Gotenhafen en Danzig en aan de kust van het Frische Haf bii Heiligenbeil, viel _de vijand met sterke tankstrijdkrachten en met zwaar gebruik van munitie verder aan. In de nc* voortdurende zware gevechten werden gisteren weer 153 tanks vernietigd, daarvan alleen ln de sector van de 73e divisie infanterie 24 door de pantservuist. Ook in Koerland hebben de bolsjewieken ten oosten van Libau hun aanvallen her vat. Zij bleven met uitzondering van een geringe penetratie zonder -succes. Ten noordoosten van Frauenburg en ten noord westen van Doblen maakten de Sowjet- russen, ondanks onverminderd krachtig ge bruik van strijdkrachten, geen terrein winst. De luchtmacht viel aan het oostelijke front troepenconcentraties en verbindingen voor de aanvoer aan. Zij stelde nog 35 tanks buiten gevecht en schoot 51 vliegtui gen omlaag. Aan het Rijnfront tussen Rees en Dins- laken woedt de afweerslag tegen het daar aanvallende tweede Engelse en delen van het ftegende Amerikaanse leger. In sommige sectoren kon de vijand, onder het lijden van aanzienlijke verliezen, de Rijn passeren en ons hoofdgevechtsterrein binnendrin gen. Aan weerskanten van Wezel, in welks straten hevig gevochten wordt, hebben onze troepen de tegenstander weer naar de Rijnoever teruggeworpen. In de rug van onze stellingen aan de Nederrijn -zijn de Engelsen gisterochtend uit de lucht geland. Onze voor dit geval gereed gehouden formaties schoten uit een groep van 121 vracht-zweefvliegtuigen nog voor de landing vijftig toestellen omlaag en gingen tot de aanval op de vijandelijke luchtlandingstroepen over. In de middag uren van gisteren hebben bovendien de Amerikanen tussen de beneden Lippe en de beneden Ruhr vrij sterke gevechtsgroe pen uit de lucht neergelaten, die eveneens van verscheidene kanten werden aangeval len. Ten westen van Siegburg hebben onze troepen aanvallende vijandelijke bataljons uiteengeslagen. Aan het gehele front tussen Honnef en Neuwied duurt de krachtige druk van het eerste Amerikaanse leger voort. Ten oosten van Neuwied drong de vijand dieper onze stellingen binnen. Bij Braubach, Bop- pard en St. Goarshausen zijn hevige ge vechten met Amerikaanse stoottroepen aan de gang, die onder bescherming van nevel We hebben met ons zwaar bewapend vrachtschip juist het zeegat gekozen, als het gebeurt: Een man van het gewone scheepspersoneel valt over boord. Wij kij ken toe, want het is tenslotte ons werk niet om een zeeman, die een beetje wil zwemmen, terug aan boord te ha»en; wij hebben genoeg werk met ons geschut, dat ieder ogenblik gereed moet zijn om een eventuele aanvaller met succes te kunnen ontvangen. Maar als opeens onze boots mansmaat het gezicht van den man ln het water ziet, kan hij niet meer wachten, tot de reddingboot te water is; hij springt over de reling van de gevechtstoren, zwemt op den man toe, die al een paar maal on der het water verdween en redt hem. Als we twintig minuten later onzen boots mansmaat opzoeken, horen we, dat de ge redde zijn zwager uit Denemarken is. Een paar tranen zijn de dank voor ohzen bootsmansmaat. Een paar tranen van den geredde, die zijn zwager nooit meer wilde aankijken, omdat deze ééns vrijwillig naar de Kriegsmar-ine ging. We zoeken onze plaats in een groot convooi, dat naar het Noorden gaat. Weer varen we. Mar. Verslaggever DE NICO. met stormboten de rivier overgingen. De slag in het bruggenhoofd ten oosten van Oppenheim nam in hevigheid toe. Uit het gebied van Griesheim dringen de Ameri kanen via Pfungstadt verder op. Onze ge vecht zwemmers hebben bij Oppenheim een oorlcgsbrug zwaar beschadigd. Het dappere garnizoen van Ludwigshafen heef: ook gisteren nog talrijke tanks ver nietigd en heeft zich thans op de ooste lijke oever van de Rijn ter verdediging in gericht. Tussen Spiers en Lauterberg in de beneden Elzas zijn onze divisies in zware gevechten gewikkeld, vooral om Germers heim en Wörth aan de Rijn, waar 17 tanks werden stukgeschoten. In Italië beperkte de gevechtsactiviteit zich ook gisteren tot levendige verkennin gen van weerszijden. De afweergevechten om Bihac ln weste lijk Kroatië duren voort. Door kleine vaar tuigen der Duitse marine, die gebruikt wer den ter bestrijding van de activiteit der benden in het gebied der eilanden aan de kust van Dalmatlë, werden 13 vaartuigen tot zinken gebracht of opgebracht. Kustbatterijen van Rhodos verdreven lich te vijandelijke zeestrijdkrachten, die de haven van het eiland Calchi probeerden aan te doen. Aanvallen van Anglo-Amerikaanse terreur- bommenwerpers richtten zich tegen Berlijn, noordwest Duitsland en vooral tegen plaat sen nabij het front aan de Ruhr en de Neder-Rijn. Des nachts waren slechts zwakke vijandelijke formaties boven het rijk. Strijdkrachten der luchtverdediging schoten volgens voorlopige berichten, 46 vliegtuigen neer. Luchtverdedigingsstrijd krachten der Duitse marine haalden boven het kustgebied van zuidelijk Noorwegen nog tien vijandelijke vliegtuigen omlaag. Bonnen A 368, D 505 en E 505 inleveren DEN HAAG, 24 Maart. Het publiek in de distributiekringen Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Hil versum, Bussum, Laren, Weesp, Zaan dam, Wormerveer, Beverwijk, Velsen, Alkmaar, Nieuwer-Amstel, Wormer, Rot terdam, Schiedam, Vlaardingen, 'sGra- venhage, Voorburg, Rijswijk, Leiden, Leidschendam, Oegstgeest, Wassenaar, Delft, Maassluis, Ridderkerk, Zwijndrecht, Gouda, Woerden, Dordrecht, Gorinchem, Monster, Alblasserdam, Kapelle a/d IJs- sel, Alphen a/d Rijn, Noordwijk, Bode graven, Leerdam, Hardinxveld, Utrecht, Maartensdijk, De Bilt, Zuilen, Zeist, Amersfoort, Soest, Driebergen-Rijsenburg en Jutphaas dient voor de vierde ver deling van Rode Kruisgoederen de be stelbonnen A 368 (derde noodkaart), D 505 (inlegvel) en E 505 (inlegvel) vóór Vrij dag 30 Maart a.s. in te leveren bij de winkeliers. Zoveel mogelijk dient de inlevering te gesclüeden bij dezelfde winkeliers, bij wie de bonnen voor de voorgaande ver deling werden afgegeven. Binnenkort zal worden gepubliceerd, waarop deze bonnen recht zullen geven en wanneer en tegen inlevering van welke koopbónnen met de aflevering een aan vang zal worden gemaakt. DEN HAAG, 25 Maart. In antwoord op een verzoek om opheldering van het Neder landse regeringscomité te Londen betreffen de het bombardement op Den Haag op 3 Maart Jl„ heeft de Britse regering vol gens Radio Oranje de volgende verklaring afgelegd ,,In de morgen van de 3de Maart hebben vliegtuigen van de 2e tactische luchtmacht van de R.A.F. een aanval gedaan op raket doelen in Den Haag. De bommen zijn ver van het doel terecht gekomen en dienten gevolge is een groot aantal slachtoffers ge vallen onder de burgerbevolking en werd grote schade aangericht in woonwijken. Ter stond nadat men zich rekenschap had ge geven van hetgeen was gebeurd, werd een onderzoek gelast om de oorzaak van deze betreurenswaardige ramp vast te stellen. Uit een voorlopig rapport is gebleken, dat het ongeluk is toe te schrijven aan een foutieve uitvoering. Een nauwgezet onder zoek is nog gaande en disciplinaire maat regelen zullen worden genomen tegen allen die zullen blijken schuld te hebben gehad." Tot zover de Britse verklaring Over de beschieting met vliegtuigkanonnen van slachtoffers en redders, zegt het communi qué geen woord. DEN HAAG, 25 Maart. Op 74-jarige leeftijd is te Den Haag overleden mr. dr. D. A. P. N. Kooien, lid van de Raad van State, oud-minister en oud-voorzitter van de Tweede Kamer. DEN HAAG, 24. Maart. Het Zweedse Rode Kruis heeft naar ons land een hóe veelheid geneesmiddelen aangevoerd, waaronder insuline en vitamineprepara ten, welke geneesmiddelen door bemidde ling van het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in Oorlogstijd onder ver antwoordelijkheid van het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen en van den Geneeskundig-hoofdinspecteur van de Volksgezondheid gratis ter be schikking van de Nederlandse bevolking zullen worden gesteld. Behoudens het hierna ten aanzien van insuline en vita- mietabletten bepaalde zal de afgifte der geneesmiddelen via ziekenhuizen ten in levering van een door een geneeskundige ondertekend ontvangstbewijs geschieden. Insuline zal op de gebruikelijke wijze via de apotheken en apotheekhoudende ge neeskundigen tegen inlevering van de msu- linestamkaart aan de patiënten worden afge leverd. Ten einde misverstanden en teleur stellingen te voorkomen, wordt nog mede gedeeld, dat de recent ingevoeVde verlaging der insulinetoewijzlngen gehandhaafd blijft. Vitaminetabletten zullen vla plaatselijke geneeskundige diensten, consultatiebureaux e.d. worden verstrekt aan kinderen van drie maanden tot drie Jaar. Aan artsen en apothekers zullen door de gemachtigden van het Rijksbureau voor Genees- en Ver bandmiddelen in samenwerking met de ge neeskundige inspecteurs hieromtrent na dere details per circulaire worden mede gedeeld. Belanghebbenden kunnen zich tot hun arts of apotheker wenden. Houders van „Berechtigungsscheme" DEN HAAG, 23 Maart. Personen, die ln het bezit zijn van een extra noodkaart, op grond van een ..Berechtigungsschein" dienen in den vervolge steeds de bonnen van deze extra kaart, welke worden aange wezen als bestelbon en als afleveringsbon voor het gratis beschikbaar stellen van de Rode Kruisgoederen, binnen een week na de datum van bekendmaking bij de plaat selijke distributiediensten in te leve ren. De ddstrlbutiediensten zullen hier voor telkenmale ontvangstbewijzen uitrei ken, welke door de betrokkenen jnoeten worden overgelegd bij de uitgifte van één volgende noodkaart. Indien deze ont vangstbewijzen niet kunnen worden ge toond, zal door de distributiediensten niet tot het uitreiken van een extra noodkaart mogen worden overgegaan. DEN HAAG, 24 Maart. De bonnen 312 van de noodkaart zijn geldig verklaard voor het kopen van 250 gram peulvruchten ln die distributiekringen in Noordholland, Zuidholland en Utrecht, waar deze bon niet reeds werd aangewezen voor het kopen van peulvruchten of grutterswaren. In de hier bij bedoelde distributiekringen dient het publiek deze bon bij de winkeliers voor in te leveren uiterlijk op Woensdag 28 Maart a.s. De aflevering zal, zonder nadere aan kondiging, geschieden, zodra de winkeliers de goederen in voorraad hebben. Met ingang van 1 April 1945 zullen nieu we ..Lebensmittelkarte der deutschen Wehr- macht in den Niederlanden" voor 1, 3 en 5 dagen ln omloop worden gebracht. Het model dezer kaarten is gelijk aan dat der voorgaande met opdruk „Gültig bis 31-12- '44 (welke tot 31 Maart 1945 worden ver lengd), doch de uitvoering is in rose kleur en de bonnen zijn niet voorzien van een vervaldatum. Met ingang van 1 April a.s. zijn derhalve de „Lebensmittelkarten" met opdruk „Gültig bis 31-12-'44 ongeldig. Cornelis de Koster, geb. 27-9-1895 te Rot terdam, Theodorus Olierook, geb, 22-7-1890 te Den Haag, Lambertus M. Steenwinkel, geb. 7-10-1917 te Gorinchem, Janneke Rijpstra, geb. 31-3-1917 te Vrijenban, Pe trus G. J. M. van der Vijver, geb. 11-7-1879 te Rotterdam, Angenita M. Diender, geb. 6-10-1919 te Den Haag, Bertha Kwappen- burg, geb. 14-6-1892 te Lelden. ZAANDAM, 26 Maart. Dezer dagen heeft de heer J. Kraaier Jr., de bekende Zaanse kanoër en meermalen kampioen van Nederland, bericht ontvangen, dat zijn ont werp voor een Zuiderzee-zellkruiser met een eerste prijs is bekroond. Deze prijsvraag was verleden jaar uitgeschreven door de Verbon den Nederlandse Watersportverenigingen. TOKIO, 24 Maart. In het parlement heeft de plaatsvervangende Japanse minis ter van oorlog verklaard, dat thans een Japanse volksstorm wordt gevormd ter ver dediging van het land in geval van een vijandelijke invasie. Niet alleen de reser visten van alle wapenen zullen daarvan deel uitmaken, maar ook alle nationale organisaties, de politie enz., alles onder leiding van hogere reserve-officieren. Voorts wil men verschillende provinciën en prefecturen voor de defensie onafhanke lijk maken. De zon gaat op 27 Maart onder om 19.04 uur en op 28 Maart op om 6.26 uur. Maan op 27 Maart onder om 6.38 uur en op om 7.37 uur. V.M. 28 Maart, L.K. 5 April, N.M. 12 April, L.K. 19 April.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1