LA HET DAGBLAD Papieren oorlog kost eten bij Mainz VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Voortdurende druk op de zuid grens van de Rijnpfalz Duits afweersucces in Koerland Nogmaals Neem! Tanks dringen op naar Pirmasens en Neustadt Westelijke Oderoever bij Stettin betrokken Een ei op bon B 367 Slachtoffers van het bombardement BERLIJN, 22, Maart. Het derde Amerikaanse leger, dat bij zijn grote aan val met^ alle formaties strijd levert, stelt nog steeds door aanvallen van geconcen treerde tankwiggen pogingen in het werk om, evenals het aan de Beneden-Rijn en aan de Boven-Rijn staande Anglo-Ameri- kaanse resp. Amerikaans-Franse leger de linker "Rijnoever te bereiken. Het heeft na het uitschakelen van het Moezelfront zijn pantserformaties waaiervormig in zuidelijke en zuidoostelijke richting voor uitgeschoven. Hierdoor heeft de linker vleugel de taak gekregen om in de rich ting van Mainz en met een tweede tank- groep eveneens uit het gebied van Bad Kreuznach via Alzey naar Worms door te breken. Het uit drie tank- en drie infanterie divisies bestaande middendeel van het der de leger dringt via Kaiserslautern met een tankgroep naar bad Dürkheim en Neustadt op, terwijl een tweede tankgroep naar het zuiden oprukt m de richting van Pirmasens om de aan de Saar staande Duitse strijd krachten af te snijden. De rechtervleugel, die het verst Is ach tergebleven, heeft het plan om de Duitse stellingen tussen Saarlautern en Saar- brücken in de rug aan te vallen. De zeer sterk gepantserde envgemotoriseerde strijd krachten. die langs de Nahe Enigen bin nendrongen en met gepantserde verken ningsvoorhoeden. Gau-Algesheirn hebben •bereikt, zijn ongetwijfeld het dichtst bij hun doel. De poging om langs de wijnbergen op de linkeroever van de Rijn in de riohting van Oberingelheim terrein te winnen, werd in een zware strijd verijdeld. Tussen Bad Kreuznach en Mainz woeden hevige bewegingsveldslagen met vooruitge schoven Amerikaanse tankvoor hoe' ten, die tevergeefs proberen Mainz te bereiken. Na dat de tankvoorhoeden verscheidene malen totaal In de pan gehakt waren, zagen de Amerikanen van verdere docroraakpogm- gen af. Zij voerden echter in de loop van de- nacht versterkingen aan. Door de Duitse versperrmgsllnies links te laten, liggen, probeerden zij hun tank voor hoeden verder vooruit te scüuiveu. Van hetzelfde gebied uit ging een tweede tank voorhoede wen wel de vierde Amerikaanse tankdivisie via Alzey in zuidoostelijke richting naar Worms tot de aanval over. 2e JAARGANG No. 376 VRIJDAG 23 MAART 1945 Uiig. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 21 Maart. Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: Ten zuiden van het Plattenmeer werd tegen taai verzet een zwaar versterkte stellingssector der Sowjet-Russen in een aanval genomen. In de slag aan weers zijden van het Vertesgebergte werd ons front door het aanvoeren van reserves verder versterkt. De vijand maakte alleen ten noordwesten van Stnhlweissenburg en Tata geringe terreinwinst, terwijl de meeste vijandelijke aanvallen voor gren delstellingen vastliepen. Aan de Boven- Gran drongen de bolsjewieken, na met zware verliezen gepaard gaande bos- gevechten, onbelangrijk verder naar het noorden op. In hett - strijdgebied van Opper-Silezië verijdelden onze tanks en grenadiers in succesvolle afweer en behendig onder nomen tegenaanvallen aan weerszijden van Leobschatz, ten oosten van Ziegen- hals en bij Neisse verdere terreinwinst der Sowjet-Russische divisies naar de Sudeten. Tussen het Reuzengebergte en de Oost zeekust kwam het alleen aan weerszijden van Küstrin tot vruchteloze verkennuigs- aanvallen der bolsjewieken. In wekenlange succesvoile afweer en door het stukschie ten van meer dan 60O tanks heeft het gar nizoen van het bruggenhoofd ten oosten van Stettin de Sowjet-Russische doorbraak naar de Oder verijdeld en den vijand zware verliezen toegebracht. Het garnizoen werd Wie uit het Noorden in het Westen terug komt, wie de moeilijkheden van het voedseltransport uit eigen erva ring heeft leren kennen, kijkt met iets meer begrip dan te voren naar het werk van sommige voedselfunctionarissen. En hij kijkt met iets meer woede naar al die brave, ambtenaren, die hier rustig op hun Hollandse bureautje zitten, soms nog heer lijk in de warmte en die rustig zitten niets te doen: Alleen maar af te wachten. Hij heeft de p. in als hij hoort, dat dit niet kan en dat niet kan en dat de Duit sers... enfin, u weet wel, maar hij ziet ondertussen, dat de heren voor zichzelf een semi-overheidsinkoopvereniging heb ben en dat ze juist twee mud aardappelen de man hebben gekregen. (Maar voor de arbeiders, die op belofte van een rooiers premie en met een premiekaart in hun zak de afgelopen zomer de eerste aard appelen voor het hongerende westen uit de grond haalden, zijn nog steeds geen aardappelen, zijn nog steeds niet de be loofde aardappelen beschikbaar, o heren konkelefoezende en vanhet kastje-naar- de-muur sturende ambtenaren! „Een man een man, een woord een woord, o fiere leus uit vroeger dagen...") Merkwaardig dat c>~k i—■~~—ivele lagere ambtena ren zich wel willen inspannen. Dat zij x>k heel goed besef fen wat recht en rede is, maar het wachten is op een brief, op een besohikking uit Den Haag b.v. En daarop hangt de zaak. „Ik kan niet zegt de trage. En daarom kan hij niet." Alleen, als zoiets in het particuliere be drijfsleven voorkomt als iemand her haaldelijk niet kan, wat hij moet kun nen, dan vliegt hij er uit. Maar hier... ze confereren en confereren en kunnen niet... En blijven rustig zitten. En dat is het ongeluk. De Centrale Rederij, prachtigNóg een nieuw Departement, nog een nieuwe staf van ambtenaren. Maar komt er door die Centrale Rederij één ton aardappe len méér naar het Westen dan voor die tijd? Worden de schepen veiliger gesteld dan vóór de instelling van de Centrale Rederij? En als de Centrale Rederij dat niet kan, als ze niet voor ons land en voor ons eten behouden kan, wat behou den moet worden als ze nederlaag na nederlaag lijdt waarom blijven de herén dan zitten en. bouwen ze een orga nisatie op voor minstens twee eeuwen? Waarom zetten ze dan geen deskundigen, geen mannen uit de practijk aan de top? Waarom geven ze geen armslag aan de mensen uit de practijk? Aan de mannen die het deden en die het goed deden? Wat geeft de uitschakeling van het Departement van Waterstaat, in bepaal de sectoren, als we er alleen maar een nieuw Departement voor in de plaats krijgen? Wat geven al die circulaires, al die Y-;..»eken om opgave, al die prachtige statistiekjes achteraf, als er geen enkele ton aardappelen méér door naar het Westen gaat? De instanties, die het werk moeten doen, ontvangen deze circulaires langza merhand met een grote gelijkmoedigheid, dat is waar. Maar wat halen ze uit? Ik heb het gezien: er kwam weer zo'n brief, met regelingen, voorschriften, vragen. Blijkbaar weer een product van een- ech ten ambtenaar. De man van de practijk, bij wien ik op kantoor zit en die de hele dag moet vech ten om de transporten op gang te hou den, die vechten moet voor boten, voor schepen, voor kolen, die haalt de brief uit de envelop, bekijkt hem vluchtig en zegt met een zucht tegen zijn secretaresse: „In het archief!" En het Departementssnufje wordt keurig opgeborgen in een archief, voor na de oorlog. In de practijk is het van geen betekenis. De brief is trouwens als hij hier aankomt al verouderd. Een antiquiteit. Eén voorbeeld van Waterstaatsvernuft (want ook Waterstaat blijft hoewel zo'n beetje uitgeschakeld uit de vaart voor de voedselvoorziening, toch heerlijk mee- prutsen en mee-bureaucratiseren) Er zijn kolen te weinig. Zuinigheid is geboden. Wat is de enige manier om kolen te sparen? Zuinige boten laten varen, zui nige machinisten desnoods premies geven, knoeiende en stook bunkerkolen als brand stof verkopende kapiteins uitschakelen. En een en ander laten doen door mensen, die hun mensen kennen. Die weten hoe veel kolen er nodig zijn voor die en die reis, zowel bij mooi weer als bij tegen wind en ais de boot bijv. een paar dagen met zijn sleep ergens verwaaid moet liggen. Niet aldus' Waterstaat! O heden neen, die weten het weer beter. Want als ik ergens in het Noorden zit, bij een man die zwoegt om.de transporten op gang te houden, dan komt er een circulaire binnen en Waterstaat deelt mede, dat er contro leurs van de kolenvoorraad zullen worden aangesteld, die zullen meevaren op de sleepboten. Salaris van deze jonge, ondes kundige controleurs: honderddertig hele (maar waardeloze) guldens in de maand. Langzamerhand weet ieder in Nederland nu wel wat controle is. Controle betekent één keer betaald worden door de Staat en één keer, in natura, door wat en door wie er toch nog doorkomt. Wat zou dus de practijk zijn van iemand, die meevaart om de kolen te con troleren? Dat hij op de boten, waar ge- BERLIJN, 22 Maart. De formaties van ht'. Duitse bruggenhoofd op de ooste lijke oever van de Oder zijn na vervulling van haar gevechtsopdracht op de weste lijke oever teruggenomen, zo deelde de militaire woordvoerder van de Wilhelm- strasse mede. Hij zeide voorts nog, dat deze maat regel door het Duitse opperbevel is ge nomen nadat de Sowjet-Russische legers, die tegen het bruggenhoofd in de strijd waren gebracht, in hun aanvalskracht door Duitse tegenaanvallen sterk waren verzwakt. De Duitse bruggenhoofdbezeb ing op de oostelijk oever van de Oder heeft vooral in dit gebied den vijand ongekend zware tankverliezen toegebracht. Dientengevolge zijn de Sowjet-Russen hier tijdelijk niet meer in staat geweest, hun aanvallen met de oude kracht voort te zetten. De oostelijke oever van de Oder in het ge bied van Stettin bevindt zich bhans even wel in Sowjet-Russische handen. nu op de westelijke oever teruggenomen. In de Danziger Bocht houden onze troe pen stand tegen de krachtige aanvallen van meer dan vijftig formaties infanterie en talrijke tankformaties, die met het zwaar tepunt ten westen van Gotenhafen en Dantzig, ten zuidwesten van Praust als mede naar de frontbocht ten zuiden van het Frische Haf opdringen. De bolsjewie ken werden binnen het hoofdgevechtster rein opgevangen. Daarbij werden gisteren 108 vijandelijke tanks vernietigd. In Koerland behaalden onze dappere for maties ten zuidwesten van Frauenburg wederom een volledig afweersucces en brachten de Sowjet-Russische aanvalsgroe pen ten oosten der stad na onbelangrijke terreinwinst In krachtige tegenaanvallen tot staan. Bindingsaanvallen van den vijand ten zuidoosten van Lib'au en ten zuiden van Tuckum bleven zonder resul taat. In het westen versterkte de vijand zijn aanvallen In de sector ten noordoosten van Königswinter, om door te breken naar de Sleg. Na verbitterde gevechten kon hij doordringen tot ten oosten van Bonn, doch werd toen door tegenaanvallen tot staan gebracht. Aan het oostelijke front van het bruggenhoofd Reniagen verstikten de aan vallen reeds bij de aanvang in ons gecon centreerde vuur. Het zwakke garnizoen van Koblenz werd op de oostelijke oever van de Rijn teruggenomen. In Bingen wordt gevochten. Ten zuiden daarvan kon het derde Amerikaanse leger zijn penetratiege- bied over de Nahe naar het oosten en zuid oosten ln de richting van de Rijn uitbrei den. Oprukkend uit het Pfalzer bergland drongen zijn tankspitsen Kaiserslautern binnen, waar zware gevechten aan de gang zijn. De druk van den vijand op de West- wal aan de zuidgrens van de Rhelnpfalz duurt voort, zonder dat er belangrijke wij ziging tn de toestand is ontstaan. Uit Midden-Italië wordt melding gemaakt van vruchteloze vijandelijke verkennings- aanvallen aan de Ligurische kust, alsmede ln de Etruskische Apennijnen. Een eigen stoottroep heeft een steunpunt van den vijand ten zuiden van Imola opgeblazen. In het Dalmatiinse kustgebied ten zu'den van Bihac zijn weer afweergevechten ontbrand. Onze zuiveringsacties tegen vrij sterke ben den in het gebied Serajewo maken ine* suc ces 'voortgang. Homburg, de wijde omtrek van Wenen, alsmede andere plaatsen ln het Noorddmtse en Zuidoostduitse gebied waren het doel van Amerikaanse bommenwerpersformaties. Britse terreurvliegers zetten hun aanvallen op het Ruhrgebied voort en wierpen des nachts bommen op plaatsen in Midden- Duitsland. In luchtgevechten en door lucht doelartillerie van de luchtmacht werden 37, merendeels viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Duikboten brachten ln felle gevechten in de wateren om Engeland zeven schepen met een inhoud van 43.000 brt., twee torpedo jagers en een korvet tot zinken. knoeid en waar ernstig geknoeid wordt, er r.og minstens 500 gulden in de maand bij zou verdienen. Daarom en om de hele rompslomp is de beste oplossing: vereenvoudiging van alle apparaten. Ambtenaren, die derge lijke klinkklare waanzin bedenken, een schop in de hand en aardappelen laden! Geen gebureaucraiiseerGeen papieren oorlog, die deze oorlog nog eens onnodig verzwaart. Geen statistiekje, maar kolen en laadruimte, Centrale Rederij! TIJL. De zon gaat op 23 Maart onder om 18.57 uur en op 24 Maart op om 6.35 uur. Maan op 23 Maart onder om 4.51 uur en op om 13.10 uur. VM. 28 Maart, L.K. 5 April, N.M. 12 April, L.K. 19 April. Deze oorlog is een oorlog om de men selijke vrijheden, een oorlog tegen het brute geweld en tegen brutale aan vallers, dat weten wij. „Agressoren" noemt men in de democratische wereld die brutale aanvallers. En het brutale ge weld heet met een vreemd woord „agres sie". In beide woorden liggen begin en einde van de geallieerde politiek be sloten. Geen conferentie der Drie Groten heeft verzuimd, de vrijheidsidealen der Ver enigde Naties kracht bij te zetten door dreigende woorden tegen de „agressoren". Maar de menselijke vrijheden zijn helaas in sterke mate afhankelijk van mense lijke zwakheden. Zelfs de Verenigde Naties van thans houden er voor zelf kennis rekening mee, dat er morgen in, hun midden een nieuwe agressor zou kuu- nen opstaan, ook wanneer het t :ze Duitsland verpletterd ter aardt lig c. In Versailles en Genève heeft men zich een kwart eeuw lang ijverig met het „muil korven van agressoren" bezig gehouden. Het heeft niet geholpen. Iedereen wilde wel aan de anderen het aanvallen belet ten, maar zelf de vrijheid behouden om aan te vallen. En toch was Duitsland des tijds een ontwapend land. In Dumbarton Oaks smeedde men nieuwe plannen tegen de agressie, tegen de agressie van anderen wel te ver staan, niet tegen die van zich zelf. Men. werd het evenmin eens als tevoren. Maar in San Francisco zal op 25 April de wereld toch heus hervormd en verbeterd moeten worden. Dan zal dus ook de agres sie onder handen worden genomen. En daarom is men het in Jalta eens gewor den over de procedure, die de „Veilig heidsraad" in de toekomst dient te vol gen om alle agressoren tot heil van het mensdom te beteugelen. Die procedure is waarlijk veelbelovend! Om te beginnen zullen grote mogend heden even goed zitting hebben in de „Veiligheidsraad" en daarin meestemmen, wanneer zij het zelf mogen zijn, die van agressie zouden worden beticht. Is het niet aantrekkelijk: de dief neemt zitting in het rechtscollege en helpt zich zelf veroordelen! Maar voorts is in Jalta vastgesteld, dat in elk geval een stemmenmeerderheid van 7:4 nodig is en dat bij de zeven voor stemmers in eik geval alle vijf de grote mogendheden zullen moeten zijn. Met andere woorden: wanneer er maar één grote mogendheid is, die tegen veroor deling van een schuldigen agressor is. gaat het spel niet door. En gewoonlijk beweren aangeklaagden helaas, dat zij onschuldig zijn. Daarmee is tevens alle kans verkeken, dat er ooit een grote mogendheid of een grote agressor veroor deeld zou worden. „Een realistische beoordeling der ver houdingen" noemt men in Londen deze constructie. Maar de kleine landen heb ben er helaas enige ervaring in, dat juist de groten en niet de kleinen van tijd tot tijd „agressor" worden.' En de regeling, waarover de geallieerde wereld-verbete raars het thans eens geworden zijn, be tekent voor de zoveelste keer, dat de groten alles doen en alles verhinderen wat zij willen. Het is goed, dergelijke dingen ditmaal te weten nog voor de oorlog ten einde is. In 1918 beloofden de edele overwinnaars aan de volkeren een hemel op aarde, een toekomst zonder oorlog. Men ging immers „recht" brengen. Men weet het alleen op zo'n wijze, dat ieder land bij voorbaat alle regelingen onmogelijk maken kon. Daarvoor is nu andermaal afdoende ge zorgd. De groten zeggen weer „neen", zovaak het in hun agressie-kraam te pas komt. En de kleinen zitten met de scher ven van hun vredesdrpom. DEN HAAG, 21 Maart. Voor het tijd vak van 1 tot en met 14 April a.s. zijn de bonnen B 367 geldig verklaard voor het kopen van een ei Deze bonaanwijzing geldt echter alleen voor die distributiekringen in het westen des lands, waar de derde verdeling van Rode Kruisgoederen op de bestelbonnen A 388, B 388 en C 505 zal geschieden. De bonnen B 367 dienen vóór "Woensdag 28 Maart a.s. uitsluitend bij winkeliers, die vergunning hebben om eieren op de noodrantsoenbonnen te verkopen, ingele verd te worden. Desverlangd zullen de plaatselijke distributiediensten inlichtin gen dienaangaande verstrekken. DEN HAAG, 21 Maart. Officieel her kende slachtoffers van het bombardement van 3 Maart; Maurits Vermeulen 9-10-36, Den Haag; Betty Libow, 8-10-84, Pottsdam; Pieter J. de Roo, 23-9-93, Delft; Johannes C. van Heek, 21-9-93, Den Haag; Jaantje G. SiercLsma, 7-6-12; Dirksje Brand, 18-3-56, Numansdorp; Doeke D. Morrema, 13-12-98, Leeuwarden; Geert G. Rosier, 17-9-43, Den Haag; Bernardina Bekking, 22-7-76, Soera- ba ja; Willem. A. Weenink, 26-1-26, Rotter dam; Johan Chr. H. Stoop. 4-10-03. Veen- dam. Volgens „Aftonbladet" verluidt ln diplomatieke kringen te Stockholm, dat de Sowjet-Russische ambassadrice, mevrouw Kolontay, die Zaterdag naar Moscou ver trokken is, waarschijnlijk niet meer op haar post zal terugkeren. Als haar opvolger noemt men den Sowjetgezaat te Helsinki, Orlow.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1