HET DAGBLAD Amerikanen bij Linz over Rijn Nieuwe aanval op Küstrin uit het Noorden en Zuiden VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Sowjets dringen door tot buitenste verdedigingsgordel van Danzig Bij Wesel krachtig Duits verzet Hevige gevechten in en bij Bonn „Stomme boeren" Duitse hinderpalen voor omsingeling van Berlijn Landing op Mindanao? Radescoe houdt zich schuil Amerikaanse verontschuldigingen aan Zwitserland Duitsers uit Süezië gedeporteerd Noodrantsoenen melk Leden in de nieuwe Noodkamers benoemd Nieuwe lijst van omgekomenen BERLIJN, 9 Maart. Het enige door de Anglo-Amerikanen gevormde bruggen hoofd over de Rijn is ontstaan, aldus de militaire woordvoerder van de Wilhelm- strasse, doordat vrij kleine Amerikaanse formaties bij Remagen over een daar intact gebleven brug trokken. Deze for maties zijn onmiddellijk naar het Zuiden afgezwenkt en hebben Linz bereikt. Blijkens mededelingen van den mili tairen medewerker van het D.N.B., dr. Max Krull, in een beschouwing over de situatie aan de fronten, is de situatie in de sector tussen Ahr en Moezel nog volkomen onopgehelderd. Door het voor uitschuiven van twee sterke versperrin gen naar Remagen en Andernach is voor het Duitse front, dat zich van de hoge Eifel distancieert, slechts een smalle terugtochtsweg overgebleven, die door vijandelijke aanvallen van het noorden en zuiden uit met een verdere versmal ling bedreigd wordt. De eerste poging om tot een omsingeling te komen, hebben de Duitse formaties door een groot scheepse achteruitschuiving van haar stellingen verijdeld. De overgang over den Rijn bij Remagen, de enige, die zij tot dusverre"hebben, hebben zij te dan ken aan het feit, dat de brug niet tijdig de lucht in vloog. Zodoende konden zij zwakke formaties met tanks en artillerie over de Rijn brengen. De gehele ontwikkeling duidt erop, dat de zuidelijke afschermingen van de Duitsers waarschijnlijk van de Ahr naar de Moezel verplaatst zullen worden. Hierop duidt ook reeds de uitbreiding van het vijandelijke bruggenhoofd aan de beneden-K yll, waarop dienovereen komstige Duitse manoeuvres gevolgd zijn. Op de Duitse vérdedigingszone van het Rijnbruggenhoofd ten westen van Wesel. hebben de Britten, aldus Interinf., na een trommelvuur van li uur, hun druk ver sterkt met gebruikmaking van nog meer gepantserde strijdkrachten. De Duitse val schermtroepen verweerden zich wederom met buitengewone verbetenheid en ontzeg den de overmachtige Britse strijdkrach ten de uitbreiding van geringe aanvanke lijke successen De aanvallen waren bijna In alle frontsectoren even sterk. In het gebied van Xanten. waar de Brit- xen al verscheidene dagen talrijxe groepen tanks en vele duizenden doden en gewonden hebben verloren, zonder de Duitse tegen stand te* kunnen breken, waren de gevech ten verreweg het hardst. De gehele dag sloegen de Duitse strijdkrachten de aan vallers in tegenaanvallen terug. Pas in de loop van de avond slaagden de Britten er in met talrijke vlammen werpende tanks de westelijke rand van de stad te bereiken, waar zij op goedbeschermde barricades stuitten. Uit de keldervensters schoten de valschermjagers met de beproefde „Pan- zerfaust" verscheidene dezer vuurspuwende stalen colossen stuk. Verder naar het zui den werd de zwaaromstreden kleine stad Veen door de Duitse troepen opnieuw ver overd. Alarmeenheden, reserve en bataljons Volkssturm hebben zich daar in de huizen verschanst. Zij schoten de Amerikaanse tanktoppen kapot. In zware huizengevech ten werden alle pogingen om door te drin gen naar het centrum der stad, verijdeld. 2e JAARGANG No. 366 MAANDAG 12 MAART 1945 UHg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of f 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. Duitsers bij Keulen op oost- Rijnoever teruggedrongen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUH- RER, 9 Maart. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In Hongarije drongen eigen gevechtsgroepen aan weerskanten van het Flattenmeer het diep geëchelonneerde vijandelijke hoofd gevechtsterrein binnen en wierpen de Sowjets uit verscheidene krachtig ver sterkte sectoren, die zij tegenover tal rijke aanvallen van pas aangevoerde bolsjewistische strijdkrachten handhaaf den. In het Slowaakse ertsgebergte houden onze beveiligingen in taaie afweerstrijd de dalen rond Altsohl tegen voortduren de sterke vijandelijke druk in handen. Aan weerskanten van de Hohe Tatra werden verkenningsaanvallen der bolsje wisten uiteengeslagen. Grenadiers en jagers drongen ten noor den van Ratibor tussen gereedstaande Sow- jettroepen door en brachten, ondanks krach tige afweer, onze hoofdgevechtslinie naar voren. Na krachtige artillerievoorbereiding ging de vijand uit het noorden en zuiden opnieuw tot de aanval op Küstrin over. Verbitterde gevechten zijn aan de gang. In de buitenste verdedigingszone van het bruggenhoofd Stettin stortten de voortdu rend krachtige aanvallen van een Sowjet- tankleger en van twee infanterielegers in een na hevige, voor de vijand met grote ver liezen gepaard gaande, gevechten. Duitse zeestrijdkrachten ondersteunder, met goed effect de hevige afweergevechten van het leger aan het Stettiner Haff. In het brandpunt van de grote afweer- slag in West-Pruisen drongen vijandelijke tankformaties, ondanks onze verbeten af weer tussen Behrent en Pruisisch-Stargard, onze stellingen binnen en wonnen verder terrein naar het noorden. Hun voorhoeden werden tussen Karthausen Schöneck tot staan gebracht, meer dan 50 Sow jettanks werden in dit gebied vernietigd. In Koerland ziin onze formaties ten oos ten van Frauenburg in een succesvol af- weergevecht gewikkeld tegen de door sterke slagvliegtuigformaties ondersteunde door braakpogingen der Sowjetstriidkrachten. Beveiligingsvaartuigen van een eigen convooi schoten voor de Noorse westkust in samenwerking met jachtvliegtuigen zes aanvallende vijandelijke vliegtuigen neer, vijf werden door luchtverdedigingsstrijd krachten der marine boven de Duitse Bocht omlaag gehaald. BERLIJN, 9 Maart. Dr. Max Krull, de militaire medewerker van het D.N.B., schrijft met betrekking tot het Oostfront o.m., dat het bruggenhoofd bij Dantzig in het middelpunt van de belangstel ling staat. Hier zijn de Sowjets erin ge slaagd door een pantserwig te drijven tussen Berent en Schöneck tot aan de buitenste verdedigingsgordel van de Han zestad door te dringen. Het trekken over de Nogat tussen Elbing en Marienburg kan beschouwd worden als een corres ponderende actie voor verovering van de Wei chselm onding In het Stettiner Haff zijn de Sowjets gestoten op een onverwachte tegenslag. De artilleristische vuurkracht van. de Duitsers is hier door het optreden van de Duitse vlootstrijdkrachten aanzienlijk toegenomen. De belangrijkste Duitse punten van verzet in het gebied van Pcmmeren zijn Kolberg. Wollin en het steke bruggenhoofd voor Stettin, die de Sowjets beletten hun opmars op doel treffende wijze te voltooien. Desalniette min zetten zij de aanvallen op de ves ting Küstrin voort. Met hun aanzienlijke verliezen als gevolg van de goed geor ganiseerde afweer hebben zij tot dusver slechts geringe successen behaald. Voor dat zij er in slagen deze hoeksteen van de Duitse verdediging 'voor Berlijn uit te schakelen, zullen zij waarschijnlijk het plan van een algemene aanval op de Rijkshoofdstad nog iets moeten laten rusten en genoegen moeten nemen met Hitier aan het Oderfront BERLIJN, 9 Maart. De Führer heeft de laatste dagen een bezoek gebracht aan het front aan de Oder en daarbij de ver dedigingswerken, die het dichtst bij Berlijn liggen, geïnspecteerd. Naar men te Berlijn verder verneemt, heeft de Führer in verscheidene gevechts stellingen van divisies besprekingen gevoerd met den bevoegden legeropperbevelhebber, den bevelvoerenden corpsgeneraal en de divisiecommandanten, die de Duitse verde diging aan het Oderfront in verantwoor delijke positie leiden. De generaals brachten den Führer rap port uit over de gevechtssterkte hunner sectoren en over de toenemende' verstevi ging van het diepgeschakelde stellingssy- stem. De Führer begroette daarbij ook verscheidene commandanten van regimen ten en bataillons, die rechtstreeks uit hun loopgraafstellingen kwamen. plaatselijke acties voor frontcorrecties. De sterke Duitse activiteit bij Guben en Lauban, die de vijandelijke druk in westelijke richting aanzienlijk verzwakt, heeft ongewenste hinderpalen opgewor pen voor de omsingeling van Berlijn. TOKIO, 9 Maart. Een vijandelijke slagvloot is gisterochtend de kust van Zamboanga, de zuidoostelijke provincie van het eiland dér Philippijnen Minda nao, genaderd, waar vuur op de Japanse Stellingen werd gericht. Militaire kringen alhier houden rekening met de mogelijk heid van een vijandelijke landing op dit eiland. t an de Beneden-Rijn hebben onze zich dapper houdende troepen ook gisteren krachtige vijandelijke aanvallen in het ge bied van Xanten afgeslagen. Aan de overige fronten van het bruggenhoofd van Wezel kwam de vijand na iets te ziin opgerukt door ons vuur tot staan en verloor hii tal- rij i-e tanks. In de sector van Keulen konden de Ame rikanen onze strijdkrachten naar de ooste lijke oever van de Rijn terugdringen, ter wijl het garnizoen van Bonn In de ruïnes der stad hevige tegenstand biedt. In de driehoek RijnMoezel wonnen de vijandelijke tanks vooral ln de richting van de Beneden-Moezel terrein. Tussen de Ahr en de westelijke Eifel voeren onze troepen hevige afweergevech ten tegen de hoofdzakelijk van het westen opdringende vijandelijke formaties. De ten oosten en ten zuiden van Trier én bil Frau- lautem aanvallende vijand stortte in ons vuur ineen. Uit Italië worden geen grote gevechten gemeld. Amerikaanse terreurvliegers wierpen over dag bommen op steden in het RijnMain- gebied, alsmede in het Rijnlands—West- faflse en in het zuidoost-Duitse gebied. Hamburg en Kassei vormden des nachts het do-'l van Britse terreuraanvallen. Het vergeldingsvuur op Londen wordt voortgezet. STOCKHOLM, 9 Maart. De Sowjet- Russische berichtendienst meldt uit Boe- ka est, dat de vroegere premier Radescoè op 8 Maart is verdwenen. Hij houdt zich ve borgen in de gebouwen van de Engelse diplomatieke vertegenwoordiging, waar hi; een toevlucht heeft gezocht. De te Boekarest verschijnende dagbladen geven uil drukking aan hun verwondering over he feit, dat de Engelse legatie Radescoe de» mogelijkheid geeft zich verborgen te houden BERN, 10 Mrt. Een officieel com muniqué deelt mede, dat de chef van het Zwitserse militaire departement, bonds raad Kobelt, in tegenwoordigheid van den chef van het Zwitserse politieke de partement, bondsraad Petitpierre, den commandant van de Amerikaanse strate gische luchtstrijdkrachten in Europa, lt. generaal Spaatz, in Bern heeft ontvan gen. Deze heeft uitdrukking gegeven aan zijn „spijt" over de schending van Zwit sers souverein gebied door neergeworpen Amerikaanse bommen en „alle maatrege len toegezegd om voortaan dergelijke in cidenten te vermijden." BERLIJN, 9 Mrt. De plaatselijke Sow- jetcommandant ln de Silezische plaats Oels heeft op 12 Februari een bevel uitgevaar digd, volgens hetwelk de gehele mannelijke Duitse bevolking in de leeftijd van 17 tot 50 Jaar binnen 24 uur zich moet aanmelden ter registratie en transport voor tewerkstel ling. De opgeroepenen wordt aangeraden winterkleding. ondergoed, beddegoed en eetgerei alsmede levensmiddelen voor min stens tien tot vijftien, dagen mee te bren gen. Hieruit blijkt, dat de militaire Sawjet- autoriteiten reeds begonnen zijn met op roeping en deportatie van alle mannelijke Duitsers. DEN HAAG, 9 Mrt. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland mogen ge durende de week van 11 tot en met 17 Maart a.s. geen noodrantsoenbonnen melk bij de melkslijters ingeleverd worden. Op die, welke vóór 11 Maart a.s. bij de melk slijters zijn ingeleverd, zal vóór 18 Maart a.s. 200 gram walspoeder worden verstrekt. Noodrantsoenbonnen geven met ingang van 18 Maart a.s. recht op het kopen van twee liter gestandaardiseerde melk per rantsoen. Voor zoverre achterstand in aflevering op vóór 11 Maart ingeleverde noodrantsoen bonnen bëstaat, dient na 17 Maart de ach terstand afgeleverd te worden in melk en wel op basis van twee liter melk per rant soen. Het publiek dient er rekening mede te houden, dat bij aflevering van melk voor rang gegeven zal worden aan bonnen van "het inlegvel boven noodrantsoenbonnen. j iet alleen de vijftig noodkenkens in Friesland, inderhaast ingericht in melkfabrieken, coöperaties enz. zijn een teken van de ijlings wassende nood. Ook de voorraden slinken snel. Op de Friese eilanden zijn de aardappelen al in de dis tributie moeten komen, voorlopig drie kilo in de week. Op het vasteland wordt alles bij de dag minder. De opkopers voor de zwarte handel en de Amsterdammers hebben hun plun- derwerk grondig ge daan. De goede Friese boeren, die tot voor enkele maanden vaak de mensen tegen de officiële prijs of zelfs voor niets hebben geholpen, zijn hun eigen voorraad kwijt en verder door scha de en schande wijs geworden. De boter, die trouwens vanwege het seizoen en het lange droogstaan van de koeien bijna ner gens te krijgen is, kost minimum vijftig gulden. Ik hoor juist nog een enkel ver- 'haal uit het jongste verleden van boeren, ■'the anders hielpen en die nu beter, waren. Bij een boer in Parrega komen twee Hollandse dames. Ze klagen over de hon ger en ze krijgen een kilo boter voor f2.50. Dat is dus nog een dubbeltje on der de fabrieksprijs. Blij het erf af. Op de weg ontmoeten ze andere Hollanders, die ook op strooptocht zijn. Een arbeider van den boer staat toevallig op een hoek van het weiland te werken en is er ge tuige van, dat de beide dames zeggen: „Nou, die stomme boer heeft ons de bo ter beneden de prijs gegeven. Jullie kunt ze overnemen voor f40 per pond. Wij hebben toch nog te veel bij ons. En de boter van f2.50 verwisselt voor if 80 van eigenaar. Een andere Hollandse dame klaagt in een cafeetje in Gaasterland steen en been, krijgt een adres en koopt een kilo boter voor f2.60. Vloeit over van dankbaarheid, bezweert, dat ze niet in de zwarte han del is, want ze is arm, maar staat er toch op, dat de boerin maar vier gulden moest nemen. Maar ook deze boerin hoort dezelfde dag, dat deze dame haar boter voor f 50 per pond aan een anderen „trekker" heeft verkocht. In de laatste maanden hebben hon derden Friese boeren geen andere erva^ ringen gehad en nu stoppen ze met hun gulle hulp en de boeren, die verkopen nemen nu ook zelff 50. TIJLi A. A. G. en mej. W. te A. De Am sterdamse distributie deelt mede, dat net bedrijfschap Zuivel nog bezig is met de botervoorziening voor R24. Alle winke liers hebben dus nog niet. G. R. te Z. Werkte vijftig jaar voor het Rijk en moet thans drie maanden en nog langer wachten op uitbetaling van zijn wachtgeld. Ik heb zijn klacht door gezonden en hij krijgt thans over een week bericht. W. R. te A. Uw klacht over het stelen van eten enz. bij de Centrale Keukens heb ik doorgegeven. Het aanbod van eer lijke mensen is te gering om aan de vraag te voldoen. TUL. DEN HAAG, 9 Mrt. Benoemd tot lid van de Noodkamer van het Economisch ge rechtshof mr. H. Hannema, vice-president, mr. K. H. Jansema, plaatsvervangend lid en mr. W. C. Royaards, plaatsvervangend lid. Tot lid van de Noodkamer van de Arronr dissementsrechtbank te Zutphen mr. G. H. L. Arriense""rechter; Zwolle: mr. J. Milders, rechter; Almelo: mr. W. F. J. Lam, rechter; Den Haag: mr. A. J. Veldman, réchter, mr. G. J. F. Sluyters, vrederechter; Rotterdam: mr. H. M. B. ter Haar Romeny, rechter; Dordrecht: mr. J. Bentfort van Valkenburg, rechter; Amsterdam: mr. J. J. Boelhouwers, rechter, mr. J. H. Meijer, rechter, mr. W. L. van der Meulen, vrederechter; Haarlem: mr. C. G. Bijleveld, rechter; Alkmaar: mr. J. Krabbe, rechter; Utrecht: jhr. mr. D. Rut gers van Rozenburg, rechter; Leeuwarden: mr. S. N. van Opstall, rechter; Groningen: mr. H. Pot, rechter; Assen: mr. A. J. E. Terwindt, rechter. Van Donderdagochtend vroeg tot Vrij dagochtend om 7 uur was de Duitse lu'cht- activiteit gericht tegen Zuld-Engeland en* heeft schade en verliezen veroorzaakt, zo meldt de Engelse berichtendienst. DEN HAAG, 10 Mrt Wij laten hier onder een nieuwe li. it van omgekomenen bij het bombardement op Den Haag volgen: Amelia J. Solbrig; J. J. Lucas, kantoorbe diende; J. Bruyn; Anna M. Rauws; H. C. Rieffe, kantoorbediende; Maria C. Klaut; Petronella E. van der VegtDè Vries, huis houdster; Grada Verbeek; J. W. A. Speet, boekhouwer; Roeline Gorter, kantoorbe diende; J. J. Pfeijffer, garagehouder; H. Daems, handelaar. GRONINGEN. 9 Mrt. Te Paterswolde ls ln de ouderdom van bijna 79 jaar over leden de heer B. Havinga. bekend hardrij der op de schaats van de oude garde. De zon gaat op 12 Maart onder om 18.38 uur en op 13 Maart op om 7.00 uur Maan op 12 Maart op om 6.46 uur en onder om 16.15 uur. N.M. 14 Maart, EK. 20 Maart. V.M. 27 Maart, L.K. 4 April.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1