HET DAGBLAD Tanks dringen Bonn binnen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Tussen het puin Opmars in Pommeren en West- Pruisen, opgevangen Lauban is bevrijd Goed geraakt! Amerikanen bij Koblenz tegengehouden Derde lijst van doden Poolse démarche bij geallieerden BERLIJN, 9 Maart. In het aan de linkerkant van de Rijn gelegen deel van Keulen handhaven zich, vooral in het zuidelijke deel der stad, nog steeds Duitse steunpunten, die de Amerikanen trachten met uiterst zwaar artillerievuur uit te schakelen. Deze steunpunten" zijn in de ruïnes „geïmproviseerd of bestaan uit in tact gebleven kelders van grote gebou wen. Ongeacht het zwaar artillerievuur bieden de verdedigers weerstand tot de laatste handgranaat. Concentrisch en met verre overmach tige strijdkrachten ondernomen aanval len op het links van de Rijn in een bocht gelegen bruggenhoofd ten zuiden van Keulen zijn wisselvallige gevechten afge slagen. Met soortgelijk massaal optreden bestormden de Amerikanen het Rijnbrug genhoofd ten westen van Bonn. Terwijl zij uit het Noorden de bebouwde kom der stad met tankcolonnes konden bereiken, sloegen de Duitse troepen de op het zuide lijke deel van het bruggenhoofd onder nomen aanvallen alle af. Ten oosten van Euskirchen zetten de Amerikanen uit Rhsinbach de aanvallen van liun sterke tankformaties in zuidoos telijke richting naar net Ahrdal voort, waar het in het bergachtige, rotsige woudgebied tot zware gevechten kwam. Snel geconcen treerde alarmeenheden bleven de flank van de vooruitgeworpen tankwig aanvallen en zi) slaagden er in de kern van de snel ach terna gezonden gemotoriseerde formaties der Amerikanen op te vangen er. terug te werpen. Een tankcolonne der Amerikanen, die was doorgédrongen tot Remagen, werd afgesneden en vernietigd. Ter binding van de Duitse strijdkrachten ondernamen de Amerikanen een reeks" aan vallen op de Duitse frontsaillant ten oos ten van de Schnee-Eifel. Het zwaartepunt der gevechten bleef liggen m het penetra- tiegebied ten oosten van Bitburg. De uit dit gebied in noordoostelijke richting ver naar Koblenz doorgedrongen tankwig is voortdurend versterkt en trachtte gisteren de Duitse troepen op breed front naar de Moezel te dringen. Deze pogingen misluk ten echter. De Duitse troepen slaagden er Integendeel in op verscheidene punten door flankaanvallen door de tankwig heen te stoten en aldus de aanvoer van verster kingen tegen te gaan In buitengewoon zware tankgevechten konden beweegliike reserve^ enkele afgesneden tankgroepen ten noorden van de Beneden-Moezel vernieti gen. Andere pogingen om uit het genoemde penetratiegebied naar het zuiden de Duit se troepen uit hun posities te verdringen, werden in zware worsteling te niet gedaan. Ook verscheidene doorbraakpogingen door het bosgebied ten oosten van Kyllburg tot aan de monding van de Kyll in de Moezel bleven zonder succes. Ten oosten van Trier werd een nieuwe poging om over de Ruwer te komen, door Duits artillerievuur uiteengeslagen. 2e JAARGANG No. 365 ZATERDAG 10 MAART 1945 De wrede beroering, die in Den Haag is teweeg gebracht, is nog niet weg geëbd. Daarvoor is de slag zelfs in deze steeds harder en meedogenlozer wordende tijd te fel geweest. Straat na straat, blok na blok rijen zich de hopen puin en hoogonschietende wankele muren aan een. Ruïnes waar tot voor kort huizen beschutting boden aan dertienduizenden dicht opeen gedrongen bewoners, bewo ners van oudsher en drommen evacué's van waar niet al. Wegvluchten moesten zij voor het geweld van de reeksen bom men, wegvluchten moesten zij voor de gloed van het achtervolgende vuur. De angst staat de mensen nog altijd in de ogen. Wanneer een handkar in de verte voorbij ratelt of als een auto aan slaat, krimpen velen, die de dag na de ramp de moed vinden, naar het eigen huis te gaan kijken, of die in de chaos naar een schamele rest van hun huis raad zoeken, ineen. Zi.i komen weer, weg, weg, geen tweede keer in die hel en toch... Ook deze dode wijk wil begraven zijn, eist "zolang zij boven aarde staat de piëteit, die haar toekomt. De eerbie dige aandacht van hen. die haar na staan, maar ook de grofheid en de kil heid van de lijkbezorgers van hand- wagenbezitters, nieuwe kapitalisten, die oo de drempel van een totaal vermelde woning hun „loon" vragen voor het weghalen van het laatste restje kolen uit het tuinschuurtje van een getroffen fa milie, billijk is billijk..., half om half! Twee groepen zijn er, de getroffenen die om hun doden treuren of voor hun zo klein geworden bezit zorgen; die zich verblijden in het naakte leven zelf of zieh verheugen over een dierbaar teer stukje porcelein dat. o wonder, als een bloem temidden van het puin onbescha digd opbloeide en de anderen, die, hulp vaardig eerst, reeds- weer verlangen naar het terugwijken van de vluchtelingen stroom, naar de terugkeer van eigen rust en eigen gemak, er misschien wat te weinig aan denkend, dat er niet zo heel veel wijken in Nederland zijn, .dié niet evenzeer in aanmerking komen als de nu getroffenbuurt, en misschien- te wei nig beseffènd,"dat in het grote '"'er der „bezitlozen nog vele rijen gevuld kunnen worden Uitg N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31Leiden. Tel. 24996 - Giro I84t20 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FtlH- if ER, 8 Mrt. Het opperbevel der weer macht deelt mede: In Midden Slowakije leveren grenadiers en jagers sedert tien dagen verbitterde bos- en berggevechten tegen den vijand, die bij Altsohl uit zuidelijke en oostelijke richting het Grandal aanvalt. Aan weers zijden van Schemnitz behaalden de Sow- jets geringe terreinwinst, waarbij zij aan zienlijke verliezen leden. Aan weerszijden van Lauban hebben troepen van het leger en de Waffen-// en afdelingen van de Volkssturm, op voor beeldige wijze door de luchtmacht ge steund, sterke delen van het derde garde- pantserleger der Sowjets verslagen en zware verliezen toegebracht. De stad is bevrijd. 162 'vijandelijke tanks, 159 stuk ken geschut, 74 granaatwerpers en 106 auto's werden vernield of buitgemaakt. Bij Kiistrin sloegen onze troepen ook gisteren talrijke door slagvliegtiiigen en krachtig artillerievuur gesteunde bolsje wistische aanvallen uiteen. In het brandpunt van de afweerslag om Pommeren werden de doorbraakaan vallen van sterke Sowjetstrïidkrachten in de rich ting van Stettin binnen onze versperrfngs- gordel tussen Grelfenhagen en Gollnow opgevangen. Zuidelijk van Cammin en voor Kolberg staan eigen troepen in suc cesvolle afweer tegen een sterken vijand. Marine-eenheden vernielden hier, groten deels met wapens voor de korte afstand, m twee dagen 40 Sowjetstamts In West-Pruisen werden de sterke bol sjewistische tankformaties. die met het zwaartepunt in je ricl ling van Stolp en aan weerszijden van Preussisch Stargard opdrongen, na verbitterde gevechten in een kernstelling opgevangen. Het garnizoen van de vesting Graudenz onder zijn commandant generaal-majoor Fricke is, na gedurende biina drie weken cle belangrijke Weichselovergaag te hebben afgesloten, in heldhaftige strijd voor de overmachtige vijandelijke stormloop be zweken. In het gevechtsgebied van Oost-Pruisen werden ten westen van Zinten onsamen hangende Sowjetaanvallen afgeslagen. De afweerslag in Koerland bleef beperkt tot het gebied ten oosten van Frauenburg, waar onze beproefde troepen ook gisteren de doorbraak, waarnaar de vijand met versterkte strijdkrachten en veel mate riaal streefde, verijdelde. Aan de Nederrijn handhaafden onze troe pen het bruggenhoofd Wezel tegen nieuwe vijandelijke aanvallen, wierpen den tijdelijk opgedrongen vijand met zware verliezen voor den aanvaller terug en vernielden talrijke tanks. In de sector Düsseldorf-Keulen werd ons front in zware gevechten naar de ooste lijke oever van de Rijn teruggedrukt. Op de westelijke oever wordt nog gevochten in de puinhopen van Keulen. De vijand onderneemt hevige aanvallen op het brug genhoofd Bonn. Aan de Alir ontwikkelden zieh levendige gevechten met vijandeZijke tankstrijd krachten, welker voorhoeden tot Remagen doordrongen. Ook door de Eiffel konden Amerikaanse tankvöbrhoeden doordringen in de driehoek tussen Rijn en Moezel. Door onze aanvallen op zijn diepe flanken leed de vijand zware verliezen. Plaatselijke vijandelijke aanvallen aan de benedenloop van de Kyll bleven in ons hoofdgevechtsveld steken. Bij het Osbur- ger Hochwald ten zuiden van Trier mis lukten de Amerikaanse pogingen, een door onze troepen afgesneden gevechtsgroep te ontzetten. In de Beneden Vogezen stortten talrijke vijandelijke aanvallen in ons vuur Ineen. De gevechtspauze in Midden-Italië duurt Kroniek van de volkstuin Eerste voorjaarsgroente - C pinazie is vrijwel de eerste voorjaars- groente, die voor de volle grond in aan merking komt. Eigenlijk "ls bègin Maart de vroegste tijd. In de bak uiteraard vroe ger. Twee dingen vraagt dit gewas: een kruimelige goed doorlatende grond en vol op licht. Tevens geen te droge standplaats waarvoor echter ln dit seizoen niet veel gevaar bestaat. We moeten niet over het hoofd zien. dat spinazie een neiging heeft de grond liit te buiten; het volgende gewas zal dus later een extragift stikstof en kali nodig hebben. Thans zaaien we scherp zaad (zomers rond zaad), hetwelk vóorgekiemd wordt ge durende twee dagen op een warm. plaatsje. Het wordt z.g. breedwerplg gezaaid, dus uit de hand en niet op rijen. Dit gebeurt pas met latere zaaisels. Licht onderharken be sluit' het werk. Een goede raadzaal geen al te grote oppervlakte, hoogstens een vlerkante me ter. Schut aan de noordzijde zo mogëlijk met een rietmat of zelfs met wat rijshout af, om koude wind te breken. Sowjets aan Ststtiner Haff BERLIJN, 9 Maart. De militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse deelde mede, dat het bruggenhoofd bij Wollin in Pommeren gedeeltelijk is inge drukt. Op enkele plaatsen hebben de Sow jets liet Stettiner Haff bereikt. De actie der Sowjetvloot in de Oostzee beperkt zich in hoofdzaak tot duikbootoperaties. voort. Verkenningsaanvallen der Amerika nen in de bergen ten oosten van Montese hadden geen resultaat. Bij aanvallen van Amerikaanse terreur- bommenwerpers op West Duits gebied wer den woonwijken van verscheidene steden deels zwaar getroffen. De Engelsen onder namen in de afgelopen nacht een terreur- aanval op Dessau en lieten bommen vallen op andere steden in West-, Noordwest- en Midden-Duitsland. Vooral in Groot-Ham burg en Leipzig werd schade aangericht. Luchtverdedigingsstrijdkrachten schoten 59 Anglo-Amerikaanse vliegtuigen, bijna uit sluitend viermotorige bommenwerpers, DEN HAAG. 8 Mrt. Hier volgt een derde opgave van omgekomenen bij het jongste bombardement van Den Haag. Keizer, L. J.; Legerstee. Wilhelmina; Pfeljpfer. J. J.; Van Witteveen, Geurt; Osendarp, H. B.; De Vos, Maria; Paap, Corstiaan; Van der Stel, W.; Smelting, Ph. H.; De Vos, Antje: Bosch, V. F. J.; Ga; 11 ardAdrianus Ph. G.; Hebrig, Ama- Ma J.; Lalleman, W. R.; Van Haaren, L. PVan Hemert. J. E.: Verkerk, C. W.; steegh, Dina A. J.; Bruins. A.; Schabro, J.; Westra; Van Rijswijk, H. V.)orts zijn nog overleden; E. Th. C. van .Welbergen, studerend; H. Robin, re ferendaris gemeente-secr.; Catharina M. E. J. van de Graaf, echtgenote van H. Robin; H. Hoogenkami>, rijwielhandelaar; A. Fis- ses, 2e stuurman grote vaart; J. J. M. Geenen, procuratiehouder; Ph. C. P. Hoo- gerhand, monteur plaatsel. telefoon dienst; J. W. van Dijk, tekenaar; J. L. H. Teilekamp, fruithandelaar; L. J. L. Harms ambtenaar: C. J. G. re Lintelo monteur; C. F. Schluter, kantoorbedien de' L H. H. Gerritsen, chef-inkoper he- renconfectie; J. Klis, huishoudster; Anna van Leen, echtgenote van C. D. Bedijn, wonende te Voorburg; Allegonda A. M. Panhuysen, echtgenote van H. C. G. Loriaux; Maria, P. Gerritsen, kantoorbe diende; J. Terhorst, ambtenaar; J. G. H. Gispen, adjunct-accountant; H. Clerx, schrijver: J- H. Speenhoff, dichter-zan- ger; Cornelia J. H. de Wit, echtgenote van J. J. Bonfrer; B. I. M. W. Ouwer- kerk, ambtenaar; Magdeleina J. A. van Lommeren, echtgenote van H. Kasten; Wilhelmina H. CremerEmhoven, stu derend; G. A. Teunis, hoofd Chr. Mulo- school; W. Jalink, referendaris dep. Han del en Nijverheid; Wilhelmina van Krie ken, echtgenote van B. Lommersen; G. P. van der Burg, geb. Berkel en Roden rijs, landbouwer; H. F. G. van Zijl, stu derend; Jenneke van 't Hof. echtgenote van L. M. Steenwinkel; 'A. R. Steenwin kel; A, R. Steenwinkel; Louise M. R. R. Kolijn; Annegje Meijer; W. A. J. van Meel, directeur instituut kantooroplei ding; G. A. Rosier; J. J. Landman, direc teur N.V.; Maria J. A. Landman; J. H. de Vet. melkslijter; Th- A. J. Borst, de- pöthouder, wonende te Den Haag; J. van Aken, vermoedelijk echtgenote van J. H. M. A. Houtman; J. H. M. A. Houtman, concierge; E. W. Haussier; A. W. van der Rest, technisch anSbtenaar G.E.B.; J. J. Kolijn, kantoorbediende; R. Schwarz, geb. Kettwig (Duitsland); Maria van den Brande, echtgenote van R. A. G. J. van Sloet tot Everlo; F. Bekink, studerend; B. J. H. M. Timmermans, leraar; Mlen Wil- lems; Bernardina A. Salmans, echtgenote van P. A. Lequm; Catharina M. Houter man; F. M. Koks, kleermaker; Elisabeth, J. M. Hilling. Aan de school Zuid wal 47 zijn nog een aantal geïdentificeerde lijken, die herkend kunnen worden. Familieleden en bekenden worden in de gelegenheid ge steld. Vrijdag 9 Mrt. van 104 deze te herkennen. Wie kent mej. Panzer? Fami lieleden wordt verzocht zich aan Zuid- wal 47 te melden. Familie van A. P. G. de Groot, geb. 1-8-1893 te Den Haag, wordt verzocht zich te melden Zuidwal 47. LISSABON, 9 Maart. Radio Londen meldt, dat de Poolse ministerraad te Lon den als eerste punt op zijn program het rapport heeft behandeld over de depor tatie en andere dwangmaatregelen, die het comité van Loeblin heeft toegepast op de leden van het vroegere Poolse leger. De Poolse minister van buitenlandse zaken heeftatappen ondernomen bij de geallieerde regeringen, opdat zij. in deze kwestie haar interventie mogen verlénen. Toen in 1940 de oorlog aan onze deur klopte Neen, men kan dat nauwelijks kloppen noemen, want mét de deur verdwenai het huis en al het aardse bezit wat ons dier baar was. Geen klopje dus. Toen zoveel jaar geleden de oorlrg zich aan ons opdrong, werd er gevochten, fél gevochten. Wij die van oorlogsgedoe zo geen weet hadden spraken wel eens smalend over de Rotterdamse bokkepoten. wan neer ons garnizoen zeesoldaten achter pijpers en tamboers voorbijmarcheerde. Maar hun tegenstanders van toen spra ken met ontzag over „de zwarte du vels", want die bokkepoten, die soldaten, wisten wat vechten was! Wij hadden het oorlogstoneel vlak vóór ons huis. De oorlog woedde in onze stad, in onze straat.. Toen kwam er een ulti matum, het antwoord bleef uit en er volgde een bombardement. Met voor ons en duizend anderen die élles-verhielende klop aan de deur. Het leed was groot, maar verstandelijk hebben wij het kun nen verwerken als een onvermijdelijk ge volg van de oorlog, welks bedrijf zo vlak voor onze deur was gekomen. .Vijf jaar geleden zochten wij de resten van ons ouderlijk huis en thans staan wij in Den Haag tussen de puinhopen te zoeken naar wat nog rest van dat andere huis, waar wij in latere jaren ge lukkig waren. Véél is er in overeenstemming met 1940, maar wat wij destijds verstandelijk kon den verklaren, blijft thans onopgelost. Waarom moest al dit leed, al deze ellende over ons komen? Waarom werden deze verwoestingen aangericht? Woedde de oorlog hier óók voor de deur? werd in deze Haagse straten óók gevoch ten, man tegen man? Verstand en gevoel komen bij het zien van deze onbarmhartige vernielingen in opstand. Wat hier gebeurde, heeft met eerlijk krijgsmanschap of oorlcgsnood- zaak niets uitstaande. De zon scheen die Zaterdagmorgen. De lucht was helder en de vliegers van de Royal Air Force onze bondgenoten! zullen voldoende zicht hebben gehad, toen zij golf na golf hun bommenlast boven deze Haa*fese woonwijk lieten vallen. Kom ons niet aan boord met praatjes over verborgen militaire doelen. Zij zijn te fantastisch om steek te houden. Zij vlieden als water over de zeef van elk gezond verstand. Wanneer tijdens oorlogshandelingen negen bommen in de nabijheid van een militair doel vallen en een tiende bom raakt een kerk of een ziekenhuis, dan kan men zulks begrijpen. Maar wanneer, zoals hier, hónderden bommen alle bommen! binnen de begrenzing van een niet-militair doel, binnen de begren zing van een woonwijk vallen, kan van „betreurenswaardig misverstand" geen sprake meer zijn. O ja! Er zijn er óók nog buiten het verwoeste woon-kwartier gevallenop een schouwburg, op een ziekenhuis op een kerk, op een gerechtshof, op een voor malig gezantschapsgebouw en ja... waar achtig óók een hótel, waarin wel eens Duitse officieren logeerden. Zou dat dan misschien het militaire doel zijn geweest waaraan een gehele woonwijk werd opge offerd? Het verstand zoekt tevergeefs naar een aannemelijke verklaring en intussen betaalden honderden Hagenaars met hun bloed, met hun leven voor dit raadsel. Tienduizenden zijn van hun onvervang bare bezittingen beroofd. Tienduizenden zijn dakloos geworden. Kntp geraakt, Royal Air-Force! Er welt verbittering in ons hartl 45.000 nitraatarbeiders zijn in Chili in staking gegaan. De arbeiders eisen een loonsverhoging met veertig procent. Het speciale arbitragebureau verklaart echter, dat de productiekosten dit niet zouden veroorloven. Radio Londen meldt, dat George Dimi- troff gekozen is tot voorzitter van het centraal comité der communistische partij van Bulgarije. Beide huizen van de Japanse Rijks dag zullen op 11 Maart het huidige reces onderbreken en één dag biieenkomen, al vorens medio Maart de gewone zitting te heropenen. Men verwacht, dat de premier Koiso en andere ministers die dag verkla ringen over de toestand zullen afleggen. De nieuwe- ambassadeur der regering van Bonomi. Tarchiani en de nieuwe Bel gische ambassadeur,' Sllvercruys, hebben president Roosevelt deze week hun ge loofsbrieven overhandigd. De sjah van Iran heeft in een inter view met een correspondent van de New York Times medegedeeld, dat hij een uit nodiging heeft ontvangen Van Roosevelt om een bezoek te brengen aan Je Var. Sta ten. De sjah zeide, dat hij bij de eerst volgende gelegenheid gevolg zou geven aan deze uitnodiging. De Bureaux Herstelfonds en Rijksdienst voor de levensmiddelenvoorziening van de afdeling Sociale Bijstand van het departe ment van Sociale Zaken ziin verplaatst van Bezuidehhout 76 naar Lange Voorhout 20, Den Haag, telefoon 1S0632. De zon gaat op 10 Maart onder om 18.35 uur, op 11 Maart op om 7.05 uur en onder om 18.36 uur en op 12 Maart op om 7.03 uur. Maan op 10 Maart op om 5.28 uur en onder om 13.36 uur en op 11 Maart op. om 6.10 uur en onder om 14.51 uur. N.M. 14 Mrt., E.K. 20 Mrt., V.M. 27 Mrt, L.K. 4 April.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1