HET DAGBLAD Distanciëring bij Keulen Talrijke Sowjetaanvallen ten van Frankfort a.d. Oder N. VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Felle afweerslag aan de Middên-Rijn Generaal Guderian over het optreden der Sowjets in Oost-Duitsland Finit Finland Doorbraakpogingen ten W. van Wezel verijdeld Verenigde Zuid-Slavische regering gevormd Schemnitz in Slowakije ontruimd Tweede lijst van omgekomenen Aftlee voert besprekingen te Brussel Nood over 't Noorden BERLIJN, 8 Maart. De Duitse strijdkrachten op het Rijnbruggenhoofd ten zuidwesten van Wezel hebben ook gisteren alle doorbraakpogingen van overmachtige geallieerde formaties ver ijdeld. Ook bij Sonsbeek boden Duitse valschermjagers den geallieerden hevige tegenstand en gaven slechts weinig ter rein prijs. De verliezen der aanvallers waren weer zeer zwaar. Na hevige nach telijke straatgevechten werd de branden de stad Rheinberg door de Duitse troe pen ontruimd. Tussen Neuss en Keulen distancieer- den zich de Duitse troepen onder be scherming van de duisternis op de ooste lijke Rijnoever. Alle wapenen konden medegevoerd worden. De militaire medewerker van het DNB, dr. Max Krull, schrijft: Al zijn de geallieerden ook niet ge slaagd in een vergaande coördinatie van hun aanvalsacties in het Oosten en het Westen, hun aanzienlijke terreinwinsten, die het algemene beeld van de oorlogs tonelen aan de Beneden-Rijn en in Pom- meren grondig gewijzigd hebben, blijven onmiskenbaar. Kenmerkend' voor de ge allieerde operaties is hun mislukking bij de pogingen de Duitse fronten zo ver uit hun scharnieren te lichten, - dat de aan vallers een uitgebreid terrein van opera tieve mogelijkheden zouden krijgen. GENEVE, 8 Maart. Naar Reuter uit Belgrado meldt, hebben de leden van de eerste z.g. verenigde Zuid-Slavische rege ring, waarin aanhangers van de vroegere koninklijke Zuid-Slavische regering te Londen, voorts aanhangers van alle par tijen en uit alle gebiedsdelen des lands zijn opgenomen, Woensdag in tegenwoor digheid van de regentschapsraad en van het presidium van de Avnoj (voorlopige parlement) de ambtseed afgelegd. Tito is min.-president en minister voor de nationale verded'ging. Dr. Müan Grol, leider van de Bemocratiscne partij, is waarnemend premier. Met de vorming van de verenigde rege ring, en hierop legt Reuter bijzondere nadruk, is de overeenkomst vervuld tus sen £joebasjitsj en Tito. De nieuwe voor lopige regering zal fungeren tot aan de samenstelling van de constituerende ver gadering. BERLIJN, 8 Maart. Interinf. meldt uit Slowakije: Zuidwestélijk van Zvolen wierpen de Sowjets versterkingen in de strijd en kon den zij, na verscheidene bataljons verloren te hebben, in het stadje Schemnitz binnen dringen, dat na bloedige gevechten door de Duitsers ontruimd werd. In de ravijnen ten oosten van dit stadje geraakte een Sowjet- regiment in een hinderlaag en werd geheel vernietigd. DEN HAAG, 8 Mrt. Wij laten de tweede lijst van officieel herkende slachtoffers van het bombardement op Den Haag volgen: Vrugtman, Engelbert, Rotterdam, bureau chef; Bruinsma, Roelof, Sneek, boekhou der; Sprokkereef, Johan, Markelo, ambte naar C.C.Ip.; Woudstra, Adriaan J„ Leider dorp, vertegenwoordiger; Zandvliet, Carel, Den Haag, scholier; Jacobs. Gerarda, Den Haag, ambtenares; Streur, Hendricus Jac., Den Haag. chauffeur; Vasterman, Hendri cus Joh. Jac., Amsterdam; Bedyn, Cornelis D., Den Haag, koopman; Klaassen. Frederik Corn. Bern., Arnhem, kleermaker; Buising, Teunis Jac., Den Haag, ambt. bur. AJ.; Japenga, Greta. Ambt. Emmen, lerares; KeijzerLize, Sara, Den Haag, Ziekenver- zorgster; Kluiver. Geertruida A. Ph., Den Haag. kapster; Gemmink, Hendrika, Den Haag; Tuijnman, Maartje, Den Haag. 2e JAARGANS No. DONDERDAG 8 MAART 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, *7 Mrt. Het opperbevel van de weermacht deelt mede; De Sowjets zetten gisteren in het Slo waakse ertsgebergte hun aanvallen in de bocht van het front bij Altsohl met ver sterkte strijdkrachten voort, zonder de toegang tot boven het Grandal te kunnen forceren. In harde afweergevechten boden onze beveiligingen in het gebied ten noorden en oosten van Schemnitz den vijand taai verzet. Volksgrenadieren sloegen ten zuiden van de Hohe Tatra tijdelijk doorgedron gen vijandelijke formaties naar hun uit gangsstellingen terug. Onze tegenaanvallen aan weerszijden van Lauban leidden ondanks verbitterd verzet van Sowjet tankformaties tot de omsingeling van een vijandelijke strijd groep ten noordoosten der stad. Het gar- nizoen van het bruggenhoofd Guben her overde in succesvolle aanvallen domine rend terrein. Aan het Oderfront ondernam de vijand ten Noorden van Frankfort alsmede ten oosten en aan weerszijden van Küstrin talrijke, door krachtige artillerievuur ge steunde aanvallen om uitgangstellingen voor nieuwe operaties op de westelijke oever te verkrijgen en de vesting Küstrin uit ons front los te breken. Zij mislukten alle als gevolg van de taaie verdediging en de vastberaden tegenaanvallen van onze troepen. De slag in Pommeren gaat met onver minderde felheid voort. Onze strijdgroepen verhinderden door hun verbeten afweer tus sen Stsreard'en Cammin de. beraamde door braak der Sowjets naar het Stettiner Haf. In het gebied ten zuiden van Kolberg leve ren eigen strijdkrachten zware gevechten met Sowjettanks. In West-Pruisen wierpen de bolsjewisten ten noorden van Heidenrode en ten zuiden van Preussisch-Stargard sterke tankstrijd krachten in de strijd en behaalden ver scheidene diepe penetraties. In een zware worsteling brachten onze divisies den vij and zware verliezen toe en brachten hem voor nieuw opgeworpen stellingen tot staan. In Oost-Pruisen werden dedoor onze tegenaanvallen ten noorden van Zinten ver kregen stellingen in verbitterde bosgevech- ten behouden. Het zwaartepunt van de af weerslag in Koerland lag ook gisteren ln het gebied ten oosten van Frauenburg. On danks de vele strijdkrachten die de vijand in de strijd wierp en het gebruik van veel— munitie bleven zijn aanvalssuccessen be perkt tot onbelangrijke penetraties. Ten zuidoosten van Libau nam de kracht der vergeefse Sowjet-doorbraakpogingen verder af. In luchtgevechten verloren de Sowjets in de afgelopen twee dagen 46 vliegtuigen. Tn het Westen mislukten de aanvallen van het eerste Canadese leger op Xanten ook gisteren met zulke zware verliezen voor den vijand, dat hij zijn aanvallen 's mid dags niet meer voortzette. Ten westen van Rheinberg, dat na zware nachtelijke straat gevechten verloren ging, konden de Ameri kanen onze linies in noordeliike richting terugdrukken. Aan de Nederrijn vernietig den onze troepen gisteren en eergisteren 115 vijandelüke tanks. De hardheid van de afweerslag aan en ten westen van de Midden-Rijn is ook gisteren nog toegenomen. In Keulen zijn hevige straatgevechten ontbrand. Ten zuiden der stad handhaafden onze troenen het terrein ondanks de over eèn breed front opdrin gende Amerikanen. In het gebied ten oosten van Euskirchen leveren zii verbitterde afweergevechten tegen de opgedrongen vijandelijke tank- en BERLIJN, 8 Mrt. De Reichspressechef, dr. Dietrich, heeft te Berliin aan vertegen woordigers der binnen- en buitenlandse pers een aantal officieren en soldaten der Duitsé weermacht voorgesteld, die een oog- getuigeverslag gaven van de door de bol sjewisten gepleegde gruweldaden in het door hen bezette Duitse oosteliike gebied. Generaloberst Guderian, de chef van de generale staf van het Duitse leger, sprak enige inleidende woorden. Hij zeide o.a., dat het feit, dat de tegenstanders van het Duitse rijk de gruweldaden der Sowjet-sol- daten voortbrengselen der propaganda noemden voor hem aanleiding was geweest zelf voor de pers te verschijnen in de pers vertegenwoordigers enkele ooggetuigen voor te stellen, die alle officieel beëdigd zijn. Hun verklaringen zullen aan het Inter nationale Rode Kruis worden doorgezonden. Ten aanzien van de Anglo-Amerikaanse luchtterreur verklaarde Generaloberst Gu derian, dat deze een ondersteuning der Sowjetrussische vernietigingsplannen vorm de. Tenslotte verklaarde de chef van de Duitse generale staf. dat hij en ziin mede werkers er hartstochtelijk aan werken, van het defensief weder tot het offensief over te gaan. „Wij willen het Duitse volk bevrij den uit de ln bloed gedrenkte klauwen der bolsjewisten en het Duitse Oosten herstel len." De Duitse bladen constateren naar aan leiding der ooggetuigenverslagen, dat door het optreden der bolsjewisten slechts ver bitterd verzet tegen de vernietigingswaan van Moscou uitgelokt wordt erj. dat de Duitse strijders in het Oosten door haat; en woede wórden bezield. infanterieformaties, die Rheinbach verover den en naar de Ahr oprukken. Sedert het begin van de grote aanval tussen Roer en Rijn op 23 Februari werden meer dan 700 vijandelijke tanks stukgeschoten. Tussen Kyll en de Moezel kon de vijand met een pantserwig onze linies over een smal front doorstoten. Hevige gevechten met de in de richting van de Moezel op rukkende pantservoorhoeden zijn gaande. Vijaadelijke aanvallen bij Forbach en Stir- ling-Wende werden afgeslagen In Midden-Italië konden de Amerikaanse en Braziliaanse troepen hun aanvallen ten noorden van Porretta als gevolg van hun verliezen gisteren niet voortzetten. Door eigen tegenaanvallen werd de viiand ver scheidene kilometers uit zijn penetratie- gebied teruggeslagen. De plaatseliike poging van een Britse strijdgroep om achter onze linies aan de Adriatische kust te landen, stortte in het afweervuur ineen. Britse terreurbommenwerpers vielen over dag en in de avonduren West-Duits gebied aan. In de nacht was Sasnitz het doel van een terreuraanval, tijdens welke het hospi taalschip „Möhring" in brand vloog. Boven dien werden bommen neergeworpen op de rijkshoofdstad. GENÈVE, 8 Maart. De Engelse nieuws dienst meldt, dat Attlee, de waarnemende Britse premier, ln Brusselis aangekomen. Donderdag zal hij besprekingen voeren met den Belgischen premier, met den mi nister van Buitenlandse zaken, den minis- ten van economische zaken en den minis ter voor ravitaillering en verkeer. Daarbij zal de kwestie van de Invoer van levens middelen en grondstoffen in België bespro- ekn worden. Het Japanse kabinet heeft besloten het personenvervoer per spoor nog meer te beperken en de D-treinen af te schaffen. Ook reizen voor militaire doeleinden moe ten- tot een minimum beperkt worden. In het Lagerhuis heeft de conservatief prof. Savory gevraagd, op welke ethnolo- gische of historische gronden de Britse re gering haar toestemming heeft gegeven voor inlijving van Koningsbergen bij Rus land. Eden antwoordde, dat de Britse rege ring van mening was, dat Oost-Pruisen van Duitsland gescheiden moet worden en dat de Duitse bevolking Oost-Pruisen moet ver laten. iTT ie tien dagen in 't Noorden rond- Vw reist en rondkijkt, krijgt een heel andere indruk van het Noorden dan de mensen hebben, die in Holland, in het Land van de Honger, zich in het Noorden een Land van Belofte voorstellen. Kort gezegd: in Holland is er al maanden Hongerwerkelijkheid, behalve voor de zwarte handelaars en de heel rijken, maar Friesland, Groningen en Drente, het „Land van Belofte" is al het land van de Honger-belofte. Ook hier is de honger op mars, ook hier valt zijn vale schaduw over de grotere steden. Als ik Leeuwarden binnenkom, schreeu wen paarsrode biljet ten het me al van alle muren tege moet: - „Noodkeu- kens!" Het is de der de en vierde week van Februari 1945 en voor de Leeuwar ders iets heel nieuws. Ze staan er in dichte groepen voor en lezen: Noodkeukens inlevering uit deelplaatsen. In Maart zullen in heel Friesland, niet alleen in Leeuwarden, al bijna vijftig noodkeukens op volle kracht draaien. De hoofdoorzaak is: geen brand stof. Na het wegvallen van electriciteit en gas en bij een volkomen gebrek aan kolen is ook Friesland aan het bomenrooien ge slagen, maar dat zet in het boom-arme Friesland maar weinig zoden aan de dijk. Als ik door Bolsward rijd. zie ik geen mannen op straat. Maar even verder, waar vroeger een prachtige laan was, zie ik uit diepe gaten langs de weg benen en achterwerken omhoogsteken. Dat is alles wat ik deze morgen van mannen te zien krijg: ze hangen op de kop in de kuilen en hakken met een bijl de wortels los, om ook nog de stobben van de al eerder om gezaagde bermen te bemachtigen. Verder op mist een telefoonpaal al een steun. In Leeuwarden is het, op de excessen na, als.in Amsterdam voor enkele maan den: de jeugd sloopt en hakt, de oude ren zien nog toe. Er worden nog geen hekken en schuttingen afgebroken en er gaan nog geen honderd huizen per dag aan, zoals in Amsterdam er zijn hier ook geen lege vwningen maar bont is goud. Ook hier. TIJL. p) e laatste weken was er een hausse in oorlogsverklaringen. Oorlogsverklarin gen a^n Duitsland natuurlijk. Turkije, Egypte, Saoedie-Arabië, het komt Op een paar meer of minder niet aan. Gelijk iedere hausse heeft ook deze hausse aan da oorlogsbeurs haar speculatieve redenen. Wie niet bijtijds zijn heldenmoed en zijn vrijheidszin in een oorlogsverklaring aan Duitsland heeft uitgeleefd, mag namelijk in het eerzame knikkerspel der „Verenig de naties", gelijk dat binnenkort onder meer op een conferentie in San Fran cisco zal worden gespeeld, niet meedoen. Wanneer men toevallig de Dardanellen of het Suez-kanaal midden in zijn natio nale. woning heeft, is het niet aangenaam, dat daarover, zij het ook door kennelijk onbaatzuchtige derden, bij verstek zou worden beschikt. In zo'n geval verklaart men dus de oorlog, bij wijze van inschrij ving in het bezoekersregister van San Francisco. toegang uitsluitend voor vol strekt vrije volkeren... Het is niet heel erg verbazingwekkend, dat oorlogsverklaringen onder deze om standigheden een tragi-komisch karakter krijgen: wanneer als datum voor het be gin van de oorlogstoestand de sluitings dag voor de inschrijving in San Fran cisco wordt opgegeven, bijvoorbeeld gelijk in het Turkse geval. Of wanneer de oor logsverklaring nadrukkelijk stipuleert, slechts verdedigend en niet aanvallend consequenties met zich te willen slepen gelijk in het Egyptische. Of wanneer de absurditeit door het ontbreken van ieder motief zich ook aan de primitiefste kin derziel opdringt, zoals in de verklaring van Arabië. dat juist thans bij de machts strijd der Britse en Amerikaanse bond-, genoten om de' Arabische invloedssfeer in hen zijn grootste vijanden leert kennen. Diep-tragisch alleen, zonder het klein ste sprankje troostende humor, is. echter de Finse oorlogsverklaring. Dat haar enige consequenties de ongebreidelde toe lating van bolsjewistische strijdkrachten op Fins gebied betekenen en dat .zij dus zelf de laatste remmen op Finlands vol strekte bolsjewisering wegneemt, is voor al een intern-Finse aangelegenheid, waarschijnlijk delaatste daad van be schikking over eigen lot die de Finnen zich nog kunnen veroorloven. Bijzonder accent krijgt die waarheid door een hoofdartikel in de „Times", waarin officiële Londense kringen klaarblijkelijk zózeer de" spiegel van hun eigen oorddeel zien dat zij het door Reu ter wereldkundig deden maken. Er staan twee volzinnen in, die alle andere over bodig maken en die in duidelijkheid geen ogenblik tekort schieten. „Als de Finse oorlogsverklaring aan Duitsland ingege ven is door de gedachte, dat Finland daardoor een. plaats op de aanstaande conferentie van San Francisco zou kun nen verwerven, heeft het zich ongetwij feld vergist", aldus luidt de éne volzin. Ea de andere zegt: „Als Finland zijn plaats in de nieuwe gemeenschap dei- volken weer wil innemen, moet het zich openlijk losmaken van degenen, die ver antwoordelijk zijn geweest voor zijn vroegere politiek. Het zal bij de komende verkiezingen uiting moeten geven aan zijn besluiten". Het lot heeft blijkbaar voorbestemd, dat de Finnen zich in deze dagen op alle beslissende ogenblikken van hun natio nale geschiedenis „vergissen". De vernie tigendste vergissing deed zich voor, toen zij meenden, hun nationale bestaan aan de willekeur van den bolsjewistischen nabuur en de welwillendheid van de Anglo-Amerikaanse mogendheden te kunnen toevertrouwen. Daaruit vloeien alle volgende vergissingen voort. Finland zal dus, zelfs wanneer het deemoedig kruipend den voormaligen Duitsen bondgenoot de oorlog verklaart, niet met de „vrije volken" in San Fran cisco over eigen lot mogen helpen oor delen. Het moet zich eerst „openlijk los maken van zijn vroegere politiek" en dat „bij de komende verkiezingen". Hoe „vrij" die verkiezingen wel zijn, wanneer het resultaat ervan reeds bij voorbaat van buiten wordt opgelegd, behoeft geen om haal van woorden. Maar wat betekent dat precies: „Losmaken van zijn vroegere politiek"? Die politiek werd destijds gedragen door alle anti-bolsjewistische groeperin gen, met inbegrip van de sociaaldemocra tische. Kort gezegd: door alles wat in Finland nationaal en democratisch dacht. Finland heeft immers ook als bondgenoot van Duitsland nooit zijn de- mocratischè beginselen opgegeven, noch behoeven op te geven. Thans zijn het de „democratische" Britten, die Finland dwingen, met deze groeperingen te bre ken, wat noodzakelijkerwijze een „keus" beduidt voor de enig-overgebleven poli tieke koers, de bolsjewistische. Eens temeer helpt de democratie het eigen graf graven, door een verbeten bol werk der democratische gedachten tot bolsjewisering te dwingen. Ditmaal gaat het onder het parool .Finit Finland", Finland is ten einde. Maar in die slag zin is "de landsnaam een factor, die naar verkiezing door andere namen kan wor den vervangen. De zon gaat op 9 Maart onder om 18.33 uur en op 10 Maart op om 7.07 uur. Maan op 9 Maart op om 4.36 uur en onder om 12.31 uur. N.M 14 Maart. K. 20 Maart, V.M. 27 Maart, L.K. 4 April

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1