HET DAGBLAD Penetraties bij Neu-Stettin Nieuwe Canadese aanvallen tussen Rijn en Maas VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Linies O. van Aken niet doorbroken Herleefde activiteit in Pommeren In de nieuwe Volkenbond zullen de Ver. Staten een belangrijke rol spelen Verscherpt optreden van Duitse duikbootwapen Churchill in het Lagerhuis Nieuwe vleesbon: 340 Bidault werd over de Krirn besluiten ingelicht Maak een plan! Staking in Amerikaanse oorlogsindustrieën Dreigementen der mijnwerkers Zus Braun en de prik in haar been BERLIJN, 28 Febr. De militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse deelde mede, dat tankformaties der Sow- jets, die uit het gebied van Schlochau kwamen, ten noorden van Neu-Stettin vrij diepe penetraties in de Duitse verdedi gingsstellingen hebben tot stand ge bracht. In dit gebied wordt hevig gevoch ten. Het Sowjetcommando voert weer vrij grote hergroeperingen langs het -gehele front uit, klaarblijkelijk met het doel, de Duitse flankbedreigingen uit te schake len. Het zwaartepunt van de Europese oor log is door het nieuwe offensief der An- glo-Amerikanen niet verplaatst. Het ligt nog steeds in het oosten van het Duitse gebied. De zware gevechten ten oosten van Aken hebben voor de aanvallers nog steeds het karakter van een moeizame millimeteroorlog. Van een doorbraak door het Duitse defensiestelsel, waarvan An- glo-Amerikaanse berichten gewag maken, is geen sprake. BERLIJN, 28 Febr. In toonaange vende kringen te Berlijn vestigt men de aandacht op de ontwikkeling van de duikbootoorlog. Reeds in Januari bleek, dat Duitsland de ze ^.oorlog geactiveerd had. Toen wer den 28 schepen met een inhoud van 172.300 ton, zeven torpedojagers en twee kruisers tot zinken gebracht. De maand Februari bracht een verdubbe ling van dit resultaat door duikboten, moderne strijdmiddelen en torpedovlieg tuigen. In de Engelse wateren, de noordelijke IJszee, voor Moermansk en op de At lantische Oceaan werden in Februari reeds 57 schepen met een inhoud van 333.400 ton, 27 jagers en bewakings vaartuigen en twee lichte kruisers tot zinken gebracht. 2e JAARGANS Nr. 357 DONDERDAG I MAART 1945 Uitg. N7v. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Lelden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. Hoofdkwartier van den Führer, 27 Febr. Het opperbevel der weermacht deelt mede: „In Hongarije beperkten de bolsjewis ten zich tot vruchteloze verkenningsaan- vallén aan de oostelijke punt van het Plattenmeer. De verliezen aan doden en gewonden van den vijand bij de vernieti ging van zijn Granbruggenhoofd belopen volgens definitieve rapporten meer dan 20.000 man. Aan het Slowaakse bergfront handhaaf den onze grenadiers de toegangen tot de dalen zuidelijk en oostelijk van Altsohl tegen talrijke door krachtig artillerievuur gesteunde vijandelijke aanvallen. Tussen de Hohe Tatra en het gebied ten zuiden van Breslau bracht de dag bij geringe ge vechtsbedrijvigheid geen verandering in het frontverloop. Herhaalde vijandelijke pogingen, met In fanterie en tankstrijdkrachten terrein te winnen in de sectoren Zobten, Gogdberg en Lauban, mislukten. Voor onze bruggen hoofden aan de Lausitzer Neisse stortten ook gisteren talrijke aanvallen der bolsje wisten met zware verliezen ineen. In tegen aanvallen werd de vijand, die op enkele plaatsen op de westelijke oever was door gedrongen, teruggeworpen. Tussen de beneden-Oder en het gebied van Pyritz herleefde de gevechtsbedrijvig heid. In Midden-Pommeren leveren eigen aangevoerde formaties aan de rand van de plaatsen Bublitz en Rummelsberg zware afweergevechten tegen de in noordweste lijke richting opgerukte snelle Sowjet- strijdkrachten. Op de Tucheler Heide werd STOCKHOLM, 27 Febr. Naar Reuter meldt, heeft Churchill vandaag in het Lagerhuis^ het volgende voorstel inge diend: „Het Huis hecht zijn goedkeuring aan de Krimverklaring der drie gealli eerde landen en in de eerste plaats aan de te Jalta opgestelde resolutie, volgens welke de verdragsluitende partijen even als in de oorlog ook in vredestijd de over eenstemming tussen haar handelingen zullen handhaven." Churchill verklaarde in zijn rede, dat men het hoogtepunt van de Europese oor log reeds in de vorige herfst verwacht had. Het tijdstip daarvan is echter vele maanden uitgesteld. Wat de kwestie der levensmïddelenleve- ranties aan de bevrijde' landen betreft, kan men niet toelaten, dat de Britse mi- nimumveiligheidsreserves aan levensmid delen en benzine worden aangetast. De waarborging van een toekomstige vrede zal zonder twijfel in hoofdzaak een taak der grote mogendheden zijn. Niette min kan de wereldorganisatie niet worden gebaseerd op de dictatuur der grote mo gendheden. Van de vroegere Volkenbond heeft men nauwelijks gebruik gemaakt, hij is ook ontoereikend gebleken voor de uitvoering van zijn taak. De Volkenbond zal vervangen worden door een veel machtiger lichaam, waarin de Verenigde Staten een belangrijke rol zullen spelen. Op de conferentie te San Francisco zal Engeland door Eden .en Attlee vertegen woordigd zijn. Uit Churchills rede blijkt voorts, dat de geallieerden vastbesloten zijn, ingeval Duitsland de oorlog verliest, Duitsland ge heel te ontwapenen, alsmede het nationaal- socialisme en het militarisme in Duitsland te vernietigen. De zogenaamde „oorlogsmis dadiger?" moeten gestraft worden en de voor de militair^ productie geschikte Duit se industrie moet „geheel opgeruimd of onder controle geplaatst worden". Ook moet Duitsland „tot aan de grens van zijn capaciteit" herstelreparaties verrichten. Positie der Polen De Polen zullen over hun toekomst naar eigen goeddunken kunnen beschikken en wel met een enkele beperking: Zij moeten in harmonische overeenstemming met hun geallieerden een vriendschappelijke politiek jegens Rusland Voeren. De erkenning der Poolse regering te Londen door de Britse regering zal zolang gehandhaafd worden, tot de Britse regering overtuigd is, dat een nieuwe voorlopige regering in Polen op or delijke wijze, in overeenstemming met de overeengekomen clausules, gevormd zal zijn. Critiek op de aflevering van levensmiddelen LISSABON. 28 Febr. Viscount Samuel heeft in het Engelse Hogerhuis een voor stel ingediend, waarin gewezen wordt op de onvoldoende aflevering van levensmiddelen in vele delen der bevrijde landen van Euro pa en de regering tezamen met de andere geallieerde regeringen dringend verzocht wordt, haar bijzondere aandacht te schen ken aan deze verschijnselen. Samuel zeide, dat in Italië. Griekenland, Zuid-Slavië, Frankrijk, België en de door de geallieerde bezette delen van Nederland in het geheel niets blijkt van de steun maatregelen, of dat zij zeer onvoldoende zijn. Markies Reading stelde voor. een ministerie in te stellen voor dergelijke steunmaatregelen. Lord Selbour verklaarde namens de rege ring, dat men rekening moet houden met de hoeveelheid goederen, die in de gehele wereld ter beschikking van de geallieerden staan en met de beschikbare scheepsruim- te. Nog nooit hebben wij hieraan zulk een gebrek gehad. Enige conservatieven hebben een aanvul ling op de door Churchill voorgestelde mo tie van vertrouwen ingediend. Daarin wordt met het oog op de Poolse kwestie het leedwezen uitgesproken over de over dracht van gebiedsdelen van een geallieer de in tegenstelling met de gesloten over eenkomst en met artikel twee van de At lantische Charta. Bovendien wordt met leedwezen geconstateerd, dat men ver zuimd heeft, de zogenaamde „bevrijde" ftaties het onbeperkte recht te verlenen, vrij van beïnvloeding door een andere mo gelijkheid, haar eigen regeringen te kiezen. Berlijns comm&ntaar Te Berlijn heeft men de indruk, dat Churchill een zuivere verdedigingsrede heeft gehouden. Dit blijkt bijzonder duide lijk bij zijn verklaringen over de Poolse kwestie, waarop hij tamelijk geïrriteerd pro testeerde tegen alle zinspelingen, dat Enge land'te Jalta een twijfelachtig compromis gesloten zou hebben of gezwicht zou zijn voor geweld of vrees. Volgens de hier bestaande opvatting spreekt uit de bewering van den Britsen premier, dat de toekomstige wereldorgani satie niet op de dictatuur der grote mo gendheden opgebouwd mag zijn, een zeker onbehagen ten aanzien van de majorisatie- tendenties, vooral van de Sowjet-Unie, doch ook van de Ver. Staten. War, Churchill omtrent de teleurstelling over de militaire ontwikkeling op het Euro pese oorlogstoneel zeide, zal naar de hier bestaande opvatting zijn hoorders, die waarschijnlijk positievere mededelingen aangaande de mogelijkheden van het einde van de oorlog verwacht hadden, niet bij zonder verheugd hebben. de vijand in- een tegenaanval naar het zui den teruggeworpen. Aan het front in Oost-Pruisen en Sam- land vielen de bolsjewisten onder de in druk van hun zware verliezen alleen in het gebied ten noordwesten van Kreuzburg in onveranderde omvang aan. Onze divi sies. die sedert dagen hevige strijd leveren, verijdelden hier een doorbraak van talrijke d ior tanks gesteunde vijandelijke infante- rleformaties. In Koerland bracht ook de zevende dag van de afweerslag ten zuid oosten van Libau een volledig afweersuc- ces. Na een allerhevigste artillerievoorberei ding hervatte het eerste Canadese leger zijn grote aanvallen tussen Neder-Rijn en Maas. Zuidelijk van Calcar en zuidwestelijk van Gocli kon de vijand onze stellingen binnendringen. Onze reserves wierpen zich de aanvallers in de weg en handhaafden zo de samenhang van het afweerfront. Een hier opererend pantsercorps vernielde 57 vijandelijke tanks. De materiaalslag aan de Roer is gisteren nog in hevigheid toegenomen. In het ge bied van Erkelenz, ten oosten van Jülich en ten noordoosten van Düren werd de massaal aanvallende vijand opgevangen, zijn doorbraak verhinderd. In de laatste drie dagen schoten onze troepen hier 170 vijandelijke tanks stuk. De pogingen van de vijand, de stad Bitburg door omsingeling te nemen, strandden op onze vastberaden tegenaanvallen. Bij Saarburg konden onze troepen een opdringen der Amerikanen uit hun brug genhoofd ten oosten van de Saar verhin deren. Ten oosten van Forbach duren de stellingsgevechten voort. Onze artillerie sloeg voor Duinkerken een aanval van een vijandelijke tankgroep uiteen. Formaties Amerikaanse bommenwerpers ondernamen gisteren overdag een terreur- aanval op de Rijkshoofdstad. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en aanzien lijke schade in woonwijken. Bovendien wer den talrijke cultuurbouwwerken en zie- 1 enhuizen verwoest. Britse bommenwer pers vielen West-Duits gebied en in de rvonduren Berlijn aan. DEN HAAG, 28 Febr. Gedurende het tijdvak van 4 tot en met 11 Maart a s. geeft bon 340 van de derde noodkaart in de provincies Noord-Holland en Zuid-Hol land recht op het kopen van li rantsoen vlees. Indien in sommige distributiekrin gen vlees voorradig is. mag op bon 340 reeds onmiddellijk worden gekocht en af geleverd. STOCKHOLM. 28 Febr. De Franse minister van. buitenlandse zaken, Bidault, is uit Londen te Parijs teruggekeerd. In een officiële Engelse verklaring over het bezoek wordt gezegd, dat de besprekingen met Churchill en Eden alle aangelegenheden van gemeenschappelijk belang voor Frank rijk en Engeland hebben getroffen. In het bijzonder hebben de Britse minis ters hun Fransen collega rapport uitge bracht over de op de Krim-conferentie be sproken onderwerpen. Bovendien zijn ravi- tailleringskwesties besproken met den ge volmachtigde voor economische aangelegen heden, Heryé Alphand. Dit jaar mag geen lapje grond onbe bouwd blijven, zelfs geen vierkante meter stadstuin. Om het hoogste nuttige effect te krijgen meten we echter om te be ginnen de beschikbare oppervlakte op, om vervolgens een bouwplan voor het ko mende jaar te maken. Drie dingen worden hierbij overwogen. Ten eerste welke grond soort we hebben, ten tweede de ligging, volle zon. schaduw en vochtigheid, ten derde dit jaar ook het beschikbare zaad. Eerst dan is de grond- slag voor welslagen gelegd. Is de oppervlakte van de beschikbare grond zeer klein, dan loont het de moeite niet. zo die verkrijg baar zijn. peulvruchten of aardappelen te zetten. Kunt ge echter poot- of zaaigoed krijgen, neem het dan toch. Uw buurman, die er niet aan kan komen, zal u dank baar zijn, en zijn dankbaarheid in een deel van de oogst kenbaar maken. Zorg, dat uw bouwplan op wissel bouw of gecombineerde teelt berekend Is. Laat het ene gewas dus onmiddellijk volgen door het andere. Zelfs kunt ge tus sen langzaam groeiende gewassen snel groeiende zetten. Zo oogst ge in dezelfde tijd twee keer van dezelfde grond. Volg verder, als ge nog niet tuinierde, de wen ken van handboek en kroniek nauwgezet op. In deze tijd is tuinzorg gezinszorgI Kroniek van de volkstuin STOCKHOLM. 28 Febr. De stakingsbe weging in de Ver. Staten heeft zich Dins dag verder uitgebreid. Naar de Britse be richtendienst uit Washington meldt, heb ben 42.000 arbeiders niet- voldaan aan het bevel het werk te hervatten. Door de sta king in de Kelly-Springfield automobiel bandenfabrieken te Gumberland (Mary land) is de productie van synthetische auto mobielbanden stilgelegd. Vijfduizend man protesteerden tegen de politiek der maat schappij bij de werkverdeling. In de Dodgefabriek te Detroit, waar 17.00 man staken, is her. werk aan de mo toren voor de vliegende „supervestingen" en voortanks, alsmede \oor raketten, luchfr- doelgescliut en vrachtauto's tot stilstand gekomen. Te Pascagoula in Missisippi hebben de autoriteiten gedreigd 10.000 stakende scheepsbouwarbeiders voor de militaire dienst op te roepen. Te Reading in Penn- sylvanië zijn 300 man der stedelijke transportmiddelen in staking gegaan, waar door ook daar bewapeningsorders ver- traegd worden. Joim Lewis heeft aangekondigd, dat de mijnwerkers voornemens zijn te gaan sta ken, zodra hun contracten aflopen, het geen binnen dertig dagen het geval zal zijn. In een bijeenkomst der mijneigenaars te Washington moet een beslissing genomen worden ten aanzien van de looneisen der mijnwerkers. President Roosevelt is, naar men meent, vastbesloten, zo nodig de ko lenmijnen voor de duur van de oorlog in beslag te nemen. De Britse delegatie voor de geallieerde controle-commissie is in Hongarije aange komen. Zij heeft haar zetel te Debreczen gevestigd. ZUS BRAUN Cliché A.P.-arch, Ons zwemwerelcye heeft de laatste vijf entwintig jaar een serie beroemdheden opgelevèrd, als weinig andere takken van sport. Wat zou er veel van te vertellen zijn! Wereldrecords, Olympische titels, Europese kampioenschappen, het ene was al schok kender en verbazingwekkender dan het an dere. Maar vooral: wat een schatten van kinderen waren die zwemsters. Het waren ónze Willy's, ónze Rietjes, ónze Jopie's! Wat hielden we allemaal veel van haar en wat wilden we allemaal graag bij haar ln de gunst komen. Een man ls tenslotte maar een man... Maar daarover willen we het nu niet hebben. Weet je het nog van die prik van Zus Braun? Een pracht verhaal! De hele zwemwereld is er destijds van onderstebo ven geweest. Zus Braun kent iedereen natuurlijk nog. Ze was de dochter van de onvergetelijke trainster Ma Braun. Op de Amsterdamse Olympi sche Spelen in 1928 won ze de 100 meter rug en dat wilde ze in 1932 in Los Angeles natuurlijk graag nog eens doen. In de finale zou ze daar tegen de latere filmster Eleonor Holms uitkomen. Op de dag voor de wedstrijd zat Zus Braun met de andere Nederlandse meisjes op de tri bune in het zwemstadion. Zij zat op de tweede rij en een aantal Amerikanen op de eerste. Deze bijzonderheid is van het groot ste belang voor de verdere loop van het verhaal. Midden onder de finale 400 m. borstcrawl tussen Tarls en Crabbe, gaf Zus een gil. Ze voelde een hevige prik in haar been. Nu ziet u, van hoeveel belang het was. dat er een stelletje Amerikanen voor haar zat. want Zus ze heeft het ons tien tallen malen verteld is er nog altijd hei lig van overtuigd, dat een van die gemene Amerikanen haar met een naald waarop het een of andere vuile goedje gezeten heeft, in haar been heeft geprikt om haar voor de finale uit te scha kelen. Bewezen is het natuurlijk nooit, maar een feit ls het, dat Zus de volgende dag 100 koorts vol gens de Amerikaanse thermometer ten minste. bij on6 zou het zo iets van 41 ge weest zijn had, dat haar bèen vreselijk opzwol en dat ze onmiddellijk naar het ziekenhuis moest. „Ga ik dood", vroeg Zus. „Nee", zei de dokter. „Moet ik geopereerd worden?" „Neen", zei de dokter. „Dan ga ik niet!", zei Zus. Maar ze ging toch, want de koorts werd 105 en het been al maar roder en dik ker. „En weet je wat nog het gemeenste was", vertelde Zus er altijd bij, „toen die Eleonor Holms hoorde, dat Ik niet zwem men kon, zong ze: „To-day I feel so hap py", ja en ze won natuurlijk de finale en ze kreeg een contract voor vijf jaar bij de Fox Movies". ,t Was erg zielig voor Zus zó haar Olym pische titel te moeten verliezen. Drie we ken heeft ze in het ziekenhuis tussen leven en dood gezweefd. Ze was voor goed voor de wedstrijdsport verloren. Natuurlijk kan het ook een muggenbeet geweest zijn, of belroos om maar iets te noemen Maar Zus zelf houdt het- beslist op die prik en den Amerikaan, die zo om haar heen draaide, toen ze uit het ziekenhuis kwam, heeft ze er altijd op aangekeken! De zon gaat op 1 Maart onder om 18.19 uur en op 2 Maart op om 7.25 uur.' Maan op 1 Maart onder om 8.48 uur en op om 20.54 uur. L.K. 7 Maart, N.M. 14 Maart, E.K. 20 Maart, V.M. 27 Maart.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1