HET DAGBLAD Turkije kiest de zijde der geallieerden VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Amerikanen aan de Roer tot de grote aanval Oorlog in beslissend stadium? overgegaan Oorlogsverklaring aan Duitsland en Japan Het nieuwe "kabinet van Gerbrandy Hevige Sowjetdruk in Silezië en bij Konitz Roergebied strategisch doel der Amerikanen Roofoverval bij clandes+ienen slachter Kindertransport beschoten Signaal voor het grote Sowjet-offensief Nieuwe landingen op hef Zwaveleiland Doriot om het leven gekomen WENEN, 23 Febr. Naar Radio Ankara meldt, heeft de Turkse minister van bui tenlandse zaken, Saka Hasan, heden voor het parlement. een rede gehouden over de buitenlandse politieke toestand, waarin hij, onder verwijzing naar de vertroebeling der Duits-Turkse betrekkingen, die geleid hebben tot het verbreken der diplomatieke betrekkingen met Duitsland en later ook met Japan, o.a. verklaarde, dat Turkije, met aanvaarding van het voorstel van den ambassadeur der Verenigde Staten van 20 Februari, alsmede van den Britsen ambassadeur, aan de zijde van de ge allieerden in de oorlog treedt tegen Duits land en Japan. In aansluiting op de debatten over de verklaring van minister Saka Hasan, be sloot het parlement met 401 stemmen, het voorstel der regering goed te keuren, vol gens hetwelk Turkije zich met ingang van 1 Maart a.s. in staat van oorlog acht te bevinden met Duitsland en Japan. Duits commentaar De oorlogsverklaring van Turkije, wordt In welingelichte Berlijnse kringen, be schouwd als in geen enkel opzicht verras send en als van weinig betekenis voor het verloop van de oorlog. In deze kringen ver klaart men, dat Turkije reeds verleden jaar zomer, toen het zich door Engeland en de Sowjet-Unie liet verleiden tot het verbre ken der diplomatieke betrekkingen met Duitsland, zijn vrijheid van politiek hande len verloren heeft en automatisch op de weg is geraakt waar het zich thans bevindt. Toen heeft de Turkse mln.-presïdent verklaard, dat Turkije hoopte, op die manier de deel neming aan de oorlog te ontgaan. Wat toen van Duitse zijde reeds gezegd werd, is thans ontstaan, nu bewezen is, dat juist de toenmalige maatregel van Turkije dit land tenslotte wel in de oorlog moest sle pen. die het vermijden wilde. De motivering van de Turkse regering voor de oorlogsverklaring aan Duitsland, zo verklaart men in Berlijn verder, is bijzon der kenmerkend. Daaruit blijkt, dat Enge land aan Turkije heeft meegedeeld, dat als gevolg van een besluit der Krimconferentie Turkije slechts dan aan toekomstige vre desregelingen kan deelnemen, wanneer het vóór 1 Maart aan Duitsland en Japan de oorlog heeft verklaard. Deze stap van Tur kije zal voor de toekomst van het land en van het Turkse volk ernstige gevolgen heb ben. DEN HAAG, 24 Febi". Naar Reuter uit Londen meldt, heeft prof. Gerbrandy een nieuw kabinet gevormd. Prof. Gerbrandy neemt zelf de alge mene oorlogsvoering. Verder is de verde ling van de functies: Buitenlandse Za ken: mr. E. N. van Klef fens; Justitie; A. I. Gerbrandy; Binnenlandse Zaken: dr. L. W. M. Beel; Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; dr. G. Bolkestein; Financiën: dr. G. W. M. Huysmans; Oor log a.i.J. M. de Booy; Marine: J. M. de Booy; Sociale Zaken en a.i. Water staat: ir. F. C. M. Wijffels; Handel, Nij verheid en Landbouw: drs. J. H. Gispen; Scheepvaart en Visserij: J. M. de Booy; Overzese Gebiedsdelen: prof. dr. ir. J. I. M. N. Schmutzer; zonder portefeuillejhr. mr. Michiels van Verduynen. AAN ONZE ABONNÉ'S Door eenjtechnische storing kort ons blad van gisteren niet op tijd onze dbonné's bereiken. DE DIRECTIE 2e JAARGANG Nr. 354 MAANDAG 26 FEBRUARI 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of f 2.73 pi few. - Losse nummers 5 cf. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 23 Febr. Het opperbevel der weer macht deelt mede: Onze aanval op de rest van het bolsje wistische bruggenhoofd aan de Gran heeft, in weerwil van hardnekkige vijandelijke tegenstand, nieuwe vorderingen gemaakt. Aan het Silezische front, tussen Zcbten en Lauban, oefent de vijand hevige druk in zuidelijke richting uit. Oostelijk van Zobten en aan weerszijden van Goldberg kon hij plaatselijke penetraties forceren. Bij Lauban sloegen onze troepen hevige vijandelijke tankaanvallen af. De poging der Sowjets, ons front aan de Neisse naar het westen, te doorbreken, mislukte met zware verliezen aan doden en gewonden voor den vijand. Westelijk van de Neisse werd tijdelijk verloren ge gaan terrein ln tegenaanvallen heroverd. Met bijzondere nadruk zette de vijand zijn aanvallen in de sector tussen Konitz en de Weichsel bij Mewe voort. In weer wil van enkele penetraties handhaafden onze troepen in verbitterde gevechten de samenhang van het front. In de strijd om de oostelijke vesting binden onze dap pere garnizoenen sterke vijandelijke strijdkrachten. De vijand kon een geringe penetratie bewerkstelligen in het zuidelijke front van Breslau. In de binnenste ver sterkingen van Posen en in het zuiden van Graudenz woeden zware gevechten. In Oost-Pruisen verhinderden onze divi sies noordelijk van Mehlssaek en in het gebied van Zinten opnieuw alle doorbraak pogingen der Sowjets. Ook zuidoostelijk van Libau en zuidelijk van Tuckum sloe gen onze beproefde Koerlandse formaties gisteren hevige geconcentreerde aanvallen der bolsjewisten uiteen, vernielden talrijke vijandelijke tanks en ontnamen den vijand in energieke tegenaanvallen tijde lijk verloren gegaan teriein. Nederlandse vrijwilligers der Waffen-# zuiverden in een verrassende aanval in Midden-Nederland een vijandelijk steun punt en brachten talrijke gevangenen der 49ste Engelse infanteriedivisie binnen. In het gevechtsgebied van Gogh bedwon gen onze tegenaanvallen den vijand-, die opnieuw met geconcentreerde krachten aanviel. Na zeer zwaar artillerievuur zijn in de ochtenduren van heden het negende en delen van het eerste Amerikaanse leger, aan de Roer over een breed front tot de verwachte grote aanval overgegaan. Aan de flanken van onze naar de Oure vooruitspringende stellingssaillant duren de hevige gevechten om plaatsen en bunkers zuidwestelijk van Prüm en oostelijk van Vianden voort. In enkele sectoren konden de over een breed front aanvallende Ameri kanen onze troepen terugdringen. In ver scheidene steunpunten bieden eigen ge vechtsgroepen den van alle kanten aan stormenden vijand verbitterde tegenstand. De straatgevechten in Forbach duren voort. Op de Spicherer hoogten en op het voor terrein van de Westwall oostelijk daarvan wordt om enkele groepen bunkers gevoch ten. Torpedomotorbaten vielen in de nacht van 21 op 22 Februari voor de Engelse oost kust een krachtig beschermd vijandelijk convooi aan en brachten daarvan zeven schepen met een gezamenliike inhoud van 21.500 ton tot zinken. Vier schepen met een gezamenlijke inhoud van 11000 ton werden door torpedo's getroffen. Aangenomen kan worden, dat ook zij zijn gezonken. Tijdens zware artilleriegevechten werden bovendien BERLIJN, 23 Febr. (Interinf.) In de vroege ochtenduren is het negende Ame rikaanse leger met sterke strijdkrachten n hc'i gewone grote gebruik van artillerie n luchtstrijdkrachten in het gebied tussen eermond en Düren tot de sedert weken oorbereide nieuwe massa-aanval overge- aan. IJ" zwaartepunten van het vierde fensief in dit gtrtried lagen bij Linnich, iilich en Diiren, waar het overal tot onge- oo n zware gevecMen kwam. Met het deelnemen van het negende erikaanse leger aan het algemene offen- f tegen het Duitse rijk kondigt zich een oogtepunt van de strijd aan. zoals tot Usver nog nooit in deze oorlog voor de jï is getreden. Aan Duitse zijde zullen ie krachten en middelen dienen te wor- a beproefd, om dit hoogtepunt te door- aan. Aldus schrijft de militaire corres- ndent van het DJST.B., Martin Hallensle- a en hij vervolgt; Reeds thans moet dit offensief be schouwd worden als de aankondiging van een grote aanvalsactie, waarvan het doel Is, niet alleen de gehele ontwikkeling op het westelijke strijdgebied weer volop op gang te brengen, doch den Duitsen tegen stander in het oosten, waar hij in een zware strijd is gewikkeld in de rug beet te pakken, hem nu definitief uit te scha kelen en daarmede te geraken tot het ein de van de oorlog in de geest van de ge allieerde oorlogvoering. Het geallieerde op perbevel heeft hetzelfde voor ogen als de Sowjetrussen: doorstoten, splitsen vernie tigen. Men zal derhalve in de komendé" we ken aan de Europese fronten een omvang der gevechten beleven, zoals tot dusver nog niet werd waargenomen De zichtbare resultaten van het Ameri kaanse offensief zijn tot dusver slechts drie betrekkelijk kleine bruggenhoofden op de oostelijke oever van de Roer bij Gevenich, Selgersdorf en Birkesdorf. Van Birkesdorf uit hebben voorhoeden der aan- valsformaties het sportterrein voor de poorten der stad Düren bereikt, ongeveer halverwege Aken en Keulen. Reeds zijn de len van het eerste Amerikaanse leger ook bij het offensief betrokken. Ongetwijfeld staat den geallieerden als het dichtstbij zijnde strategische doel het Roergebied voor ogen. LEIDSOHENDAM, 23 Febr. In een huis je aan de Kniplaan, bewoond door den clan- destienen slachter en zwarthandelaar N. H. -drongen In de nacht van Maandag op Dins dag omstreeks half twaalf negen gewapende mannen binnen. Zij hielden de beide be woners met revolvers in bedwang en intus sen brachen zij de inventaris naar een in de vliet liggend vaartuig. Voor de dag kwamen, Perzische tapijten, keukeninstallaties, stofzuigers, grote par tijen vlees, boter, vet, aardappelen en ^ndere levensmiddelen, enz. De bewoner was in het bezit van veel geld en ook van effecten, alles op clan destiene wijze en door zwarte handel ver kregen. Ook dit geld hebben de overvallers medegenomen. DEN HAAG, 24 Febr. Op de verkeers weg Den HaagUtrecht is in de namid dag van 22 Februari een kindertransport door Britse jachtbommenwerpers aangeval len. Hoewel de chauffeur tekens met een witte doek gaf, hieven de vliegers met hun boorwapens schieten. Vier kinderen en twee volwassenen werden gedood, vijf kin deren en zes volwassenen werden gewond. BERLIJN, 23 Febr. De militaire woordvoerder van de Wiihelmstrasse zei- de heden, dat de grote Anglo-Amerikaan- se aanval in het westen waarschijnlijk het signaal voor de hervatting van het grote Sowjetoffensief zal zijn. Hij voegde hieraan toe, dat het Duitse commando in ieder geval rekening houdt met een dergelijke gecoördineerde algemene aan val. De thans begonnen aanval in de Roersector leidt ongetwijfeld het grote geallieerde offensief in het westen in. twee vrachtschepen met een gezamenlijke innoud van 4000 ton beschadigd. De eigen boten keerden voltallig op hun steunpunten terug. In Mïdden-Itallë bleef het succes der Amerikaanse formaties, die wederom de ge hele dag onze bergstellingen ten noordwes ten van Poretto aanvielen, beperkt tot enige kleine penetraties. In hevige luchtgevechten werden boven Westduits gebied 18 Anglo-Amerika-anse scheervllegers neergeschoten. Vijandelijke terreurviiegtulgen lieten gisteren overd2g bommen vallen op talrijke plaatsen ln West- en Noordwest-Duitsland, alsmede ln Zuid-Beieren, Tirol en Vorarlberg. Britse bommenwerpers vielen in de afgelopen nacht de Rijkshoofdstad aan. Luchtverdedi gingsstrijdkrachten schoten hierbij weder om 38 Anglo-Amerikaanse vliegtuigen neer. TOKIO. 24 Febr. De invasiegevechten op het Zwavel-eiland worden volgens de laatste berichten van het front gekenmerkt door uiterst heftig wederzijds artillerievuur, waarbij van Japanse zijde ook raketwapens in de stritd ziin gebracht, en verdere lan dingen van den vijand. Het vijandelijke bruggenhoofd bevindt zich op de zuidwestelijke kant van het eiland. Uit onafgebroken beschieting der Japanse kuststellingen door de vijandelijke scheepsartillerie concludeert men, dat ook op andere punten landingen in het voor nemen liggen. Het Japanse garnizoen strijdt uit solide verdedigingsstellingen, die zich in het binnenland en op de vulcanische ber gen op het noorden 'van "het eiland bevin den. Ofschoon de verdedigers van het eiland voortdurend uit de lucht en uit zee worden beschoten, hebben zi1 volgens de berichten den tegenstander tot 22 Februari reeds ver liezen berokkend tot 12000 man aan doden en gewonden. Aan de andere kant wordt er hier op gewezen, dat de tegenstander vast besloten schijnt het eiland tot Iedere prijs te nemen en ziin zware verliezen aan doden en gewonden door nieuwe landingen aan te vullen. Zo bevinden zich thans ongeveer 50 oorlogsschepen, waarbij zich voor een deel zeer zware eerüjeden bevinden, 180 trans portschepen en 250 landingsvaartuigen ln de wateren van het Zwavel-eiland. T") e Britten zijn een vroom volk en hun geestelijke leiders gaan het in vroom heid voor. Elke ochtend spreekt een ge lovige man voor de Londense microfoon stichtelijke en stichtende woorden. Elke ochtend verlaat een stroom van wijding - de Britse radiomasten. De heilige schrift is onuitputtelijk, de ijver van haar ver tolkers evenzeer. Geen oorlogsdag is in het Britse volksbestaan volledig zonder morgenwijding. Zes oorlogsjaren tellen 2192 oorlogsda gen. Daarin laat zich heel wat wijding gieten daarin kan een schriftgeleerde heel wat bijbelteksten aanhalen daar in kunnen heel wat vergelijkingen worden gemaakt en heel wat stichtelijke lessen worden gegeven. Misschien kan er niet in worden verklaard, waarom in het nabije verleden één volk barbaars' en militaris tisch heet omdat het dezelfde rechten wenst als andere volken, terwijl die an deren zich in alle vroomheid de vrijheid nemen om de plechtige ontwapeningsbe loften van Versailles naast zich neer te leggen. Misschien kan er evenmin in wor den verklaard, waarom overeenkomstig het accoord van Jalta in de nabije toe- komst, dat éne volk moet worden vernie- J tigd en zijn woongrond versnipperd na dat zijn haardsteden reeds tot puin zijn vervallen. Maar ook een vroom mens ver langt niet alles opeens en de woorden van Christelijke naastenliefde klinken schoon. Wanneer er ook geen daad op volgt komen er toch in de volgende mor genwijding even vrome -en even schone woorden achteraan Er is echter een kleine kleinigheid, die op de dagelijkse Britsè radio-vroomheid een vreemd licht werpt. Dat is de plaats, die het vrome woord in het pro->~ gramma van de Londense zender in neemt. Het goddelijke woord komt heel onmiddellijk voor de ochtenduitzending der nieuwsberichten. En dat geeft tot ver- wonderlijkê combinaties aanleiding. Denkt u b.v. in hoe de vrome stem u nadrukkelijk verzekert, dat God goed is en dat de rechtvaardigen, die hem aan roepen, worden verhoord. Denkt u daarbij in, dat nog heel veel zalvende aanvullin gen u van goddelijke en menselijke liefde spreken. En dat daarna de triomfante lijke stem van den berichtenlezer u ervan in kennis stelt, dat 1500 viermotorige bommenwerpers in de afgelopen nacht een tapijt van brisantbommen en phos- phosbussen over de Duitse steden Zo-en- zo legde. Het geval is helaas niet aan de journalistieke fantasie ontsproten. Het is schrijnende werkelijkheid. Toeval? Wij zijn in de onvolmaaktheid van dit ondermaanse vertrouwd geraakt met de noodzaak theorie en practijk, ook in de vorm van felle tegenstellingen, soms met elkaar te verzoenen. Daarbij kan het wel eens voorkomen, dat er ongewone en pijnlijke combinaties ontstaan. Maar wan neer zulke combinaties in zes oorlogsjaren met rekenkundige zekerheid 2192 keer tot stand komen, ligt één bezadigde gevolg trekking toch minstens voor de hand: dat er bitter weinig pogingen zijn ondernomen om die combinatie te vermijden en dat er de Britse vroomheid weinig aan gelegen schijnt, de goddelijke liefde uit de buurt van uiteengereten vrouwen en kinderen en van als fosforfakkels brandende woon wijken te houden; onder die -omstandig heden krijgt dezie vroomheid zelfs een ver dachte bijsmaak. Zij herinnert er aan, dat het Britse volk meer dan één of ander volk in de reuk staat van huichelarij. Maar denkt- u vervolgens in, hoe de wiidinggevende stem u voorhoudt; „Wij zijn schapen in God's kudde." En in aan sluiting daarop berekent de voorlezer van nieuwe berichten haarfijn en met kenne lijke trots, dat de bolsjewisten weer 15 km. dichter bij Berlijn gekomen zijn. Ook dit geval is helaas geen vrije fantasie, doch trieste realiteit. Hier levert de huichelarij geen passende waardemeter meer. Hier dringt zich alleen een onherstelbare dom heid, een grenzeloze verdwazing op! En bij het naderen van de bolsjewistische wolven, grazen de schapen in en buiten God's kudde. Niet alleen te Berlijn. Zij grazen ook op het Britse eiland en op alle ver schroeide weiden, die daarheen voeren! Terwijl de Britten in het Westen elke nieuwe oorlogsdag bewijzen in vergelijking, met de horde van Stalin slechts een troep machteloze kinderen- te zijn, die bij de ver deling van de bezettingszone zich zelfs het kleinste part van de appel uit de handen zouden zien weg-eten, beval Churchill in Engeland de vlaggen 'te hijsen als hulde voor het oprukkende Rode Leger. „Wij zijn schapen", heeft de vrome Britse stem niet zonder reden gezegd. God's kudde echter blijft in zulke beschou wingen maar het beste buiten geding. Radio Londen meldt, dat Vrijdag In Rome, ter gelegenheid van de 27e verjaardag van het Rode leger, twee Sowjetrussische generaals een parade hebben afgenomen, waarbij de rode vlag voorop ging. Engelse, Amerikaanse en Franse officieren vergezel den het défilé. BERLIJN, 24 Febr. De president van het Franse bevTiidingscomité en leider der Franse Volkspartij, Jacques Doriot. is in Zuidwest-Duitsland slachtoffer geworden van een aanval ln scheervlucht. Ziin auto werd aangevallen en Doriot was op slag dood. Zijn Chauffeur werd zwaar en zijn secretaresse ligt gewond. De zon gaat op 26 Febr. onder om 18.13 uur, op 27 Febr. op om 7.32 uur. Maan op 27 Febr. onder om 8.12 en op om 17.32. V.M. 27 Febr., E.K. 7 Maart, N.M. 14 Maart, E.K. 20 Maart.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1