HET DAGBLAD Verwoede strijd om Kleef Sowjets dringen verder op ten westen van Breslau VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Sterke troepenconcentraties der bols jewisten ten O. van Frankfort Schokkerosaurus Doorbraakpogingen naar Goch afgeslagen Duitse tegenactie bij Grottkau Heinrich Hagenbeek overleden Gevorderde personen treden uit het Algemeen Z'ekenfonds Zware straf op ongeoorloofd onttrekken van stroom Bon B 353 voor kindermeel enz. Vereenvoudiging van de rechtspleging BERLIJN, 12 Febr. De operaties van hét eerste Canadese leger bij het Reichs- wald, die 8 Februari b' 'annen met plaat selijke infanterieaanva^in, zijn thans, al dus Interinf, aanzienlijk uitgebreid en in hevigheid toegenomen, Vrijdag reeds werden twee Britse divi sies aangevoerd als ruggesteun voor de Canadezen. Zaterdag werd ook een Britse tankdivisie in de slag geworpen, terwijl tevens een derde Bfitse infanteriedivisie in het vuur moest worden gebracht ter aanvulling van dë zware Canadese verlie zen. Aan weerszijden van Kleef en in het zuiden van het Reiehswald hielden de gevechten met onverminderde hevigheid aan. Over het vlakke terrein ten noord westen van Kleef, dat doorsneden wordt door kanalen en andere wateren, viélen Brits-Canadese strijdkrachten met steun van veertig tot" vijftig amphibietanks aan, waarbij zij er te slaagden, door te drin gen tot de noordwestelijke rand der stad. Hier kwam het tot buitengewoon zware en bloedige gevechten om de Kleefse berg; terwijl aan de rand van de stad de ge vechten om de huizen en straten ont brandden, die nog voortduren. Doorbraak pogingen naar de weg naar Goch werden afgeslagen. In weerwil van de uitbreiding van het aanvalsgebied en het toenemende gebruik van Britse en Canadese infanterie- en tankformaties moeten deze operaties waarschijnlijk slechts als inleiding voor het nieuwe grote geallieerde offensief be schouwd worden, waarvan de zwaartepun ten vermoedelijk wederom zullen liggen aan weerszijden van Venlo en in het oude penetratiegebied van Aken. Daartoe kan men ook concluderen op grond van het feit, dat het tweede Britse en het negende en eerste Amerikaanse le ger er toe zijn overgegaan, hun pioniers bataljons en .artillerieformaties naar voren te brengen. De artilleriebedrijvigheid is toegenomen en de Amerikaanse bommen werpers hebben bomtapijten op het Duitse gebied bij het front gelegd. De Engelsen hebben reeds vrij sterke verken ningsgroepen over de Roer gezonden, die op alle punten uiteengeslagen werden. De Roertalsperre, waarcm sedert da gen hevig was gevochten, is opgeblazen. De watermassa stortte, zich uit in de dalen en Maas en Roer hebben hoog water. Oos telijk van het bos van Hürtgen moesten de Amerikanen reeds beginnén met het ontruimen van hun stellingen. Tengevolge van een luchtaanval ls in Hamburg Heinrich Hagenbeek, de oudste zoon van Carl Hagenbeek, den stichter van het wereldberoemde dierenpark te Stel lingen, overleden, aldus meldt de D.Z. in den Niederlanden. Terwijl zijn broer Lorenz de wereld be reisde en met het Circus Hagenbeek over land en zeeën trok, wijdde Heinrich zich aan het park te Stellingen. Sedert hii in 1913 de leiding in handen nam, heeft hij" onafgebroken aan de uitbreiding van dit dierenpark gewerkt. Aan hem zijn de' in drukwekkende vrije verblijven voor dé grote roofdieren te danken, die o.m. in „Artis" op bescheidener schaal tot voorbeeld dienden. Heinrich Hagenbeek adviseerde bij het aanleggen - van dierenparken in To ronto, Detroit en Chicago en leidde persoon lijk de aanleg van het Romeinse dierenpark. Het Zoölogisch Genootschap te Londen be noemde hem in 1939 tot corresponderend Ie JAARGANGNo. 343 DINSDAG 13 FEBRUARI 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of ƒ2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 11 Febr. Het opperbevel van de weer macht maakt bekend; Burcht en citadel van Boedapest wer den ook verder tegen alle aanvallen der bolsjewieken in bezit gehouden. Bij een aanval van eigen gepantserde strijd krachten ten oosten vap het Plattenmeer vernjetigden onze troepen vrij sterké vijandelijke gevechtsgroepen. - In Slowakije bleven Sowjet-Russische aanvallen aan weerszijden yan de weg Losone-Altschl, almede, tussen de weste lijke Eeskiden en de Oder bij Ratibor vruchteloos. Plaatselijke penetraties zijn afgegrendeld. In het zuidelijke deel van het bruggenhoofd Brieg wierpen onze tegenaanvallen de Sowjet-Russen bij Grottkau verder terug. In het gebied van Breslau-Liegnitz- Glogau kon de vijand tot ten Westen van Breslau en totaan de Bober-sector door dringen. Liegrïitz is tijdens verbitterde gevechten in vijandelijke handen geval len. Tussen Fürstenberg en Oderbruch hebben onze troepen in tegenaanvallen de vijandelijke bruggenhoofden verder ingekrompen. In het zuidelijke deel van Pommeren wer- d®i door tanks ondersteunde. aanvallen der bolsjewisten bezuiden Stargard opgevangen. Aan weerskanten, van Deutsch-Krone en ten noordwesten van Schwetz konden de bol sjewieken penetraties bereiken, terwijl hun aanvallen ten ziïidwesten van Graudenz mislukten De garnizoenen van Schneide- mühl en Posen verdedigden zich met grote dapperheid tegen sterke, door slagvliegers ondersteunde vijandelijke aanvallen. In Oost-Pruisen werden bii en ten oosten van Wormditt nieuwe bolsjewistische aan vallen uiteengeslagen. Ten zuidwesten van Koningsbergen duurt de vijandelijke druk -op de weg naar het Haf voort. In Samland werden bolsjewistische gevechtsgroepen Van hun achterwaartse verbindingen afgesne den. Hun uitbraakpogingen werdenver ijdeld. Door slag- en jacht vliegers, alsmede door' de bij de strijd te land gebruikte luchtdoelartillerie van de luchtmacht ver loor de vijand gisteren 98 tanks. 20 stukken geschut en meer dan 5O0 voertuigen. 28 vliegtuigen werden neérges'choten. Aan het Oostelijke front verloren de Sowjet-Russen gisteren in totaal 223 tanks. Duitse torpedovliegtuigen brachten in de Noordelijke IJszee van ëen naar het Oosten varend convooi in ëen twéémaal ónder- nomen aanval vier koopvaardijschepen met een gezamenlijke inhoud van 24.000 brt. en vijf torpedojagers tot zinken. Een lichte kruiser liep zo zware schade óp, dat ook deze als verloren beschouwd moet worden. In de afweerslag tussen de Neder-Riin en de Maas verhinderden onze troepen alle vijandelijke doorbraakpogingen. De aan vallende Engelse en Canadese formatiés leden zware bloedige verliezen en verloren 26 tanks, alsmede achttien kanonnen. Een vijandelijke tankformatie kon na verbitter de gevechten het westeliik deel van Kleef binnendringen. Aan de Boven-Róer .hebben onze troepen nieuwe stellingen betrokken op de ooste lijke oever van de rivier. De in de sector van Prüm opnieuw aanvallende Amerikaan se formaties werden na geringe terreinwinst weer opgevangen. In dè stad zelf woeden BERLIJN, 12 Febr. Het Internationale ïnformationsbüro emldt: In lietgebied ten oosten van'Frankfort aan de Oder concentreren de Sou jets op het ogenblik, grote formaties. Zij zijn ech ter zoy.eer bezig met opstelling en hergroe pering, dat hun gevechtsbedrijvlgheid aan de Oder gering bleef. Daarentegen hebben de Duitse troepen wederom enige kleine bruggenhoofden, op de westelijke oever op geruimd. De naar Küstrin leidende corri dor werd aanzienlijk naar het noorden en zuiden uitgebreid. Aan bet brede front tussen de beneden loop jan Oder en Weichsel golfden de zware gevechten heen en wéér. Hét hevigst was de Sowjetdruk aan weerszijden van Py- ritz, waar de bolsjewisten niet liet verlies van 49 tanks op hun uitgangsstellingen werden terugegedrevea. Een in Pyritz bin nengedrongen groep werd na.korte straat gevechten tot dé stadsrand- teruggedron gen. Een ander zwaartepunt van het Sowjet- offensief is het grote penetratiegebied ten noorden van Schneidemühl, waar de Sow jets langs de sterke Duitse verdedigings grendel bij Déutsch-Krone trachten te ko men. Ook op de slagvelden ten westen van de Beneden-Welchsel bleven de vijandelijke tankcoUonnes .tengevolge» van de krachtige Duitse verdediging met zware verliezen ste ken. Alle Sowjetaanvallen op het bruggen hoofd Graudenz werden afgeslagen. Aan de westelijke rand van Schneidemühl en in de puinhopen van Posën Woedden overdag en dés nachts buitengewoon hevige straat gevechten. Na de aanvoer Vahverstérkfngen werd de Sowjetactiviteit tussen de westelijke Beskiden en Ratibor gisteren weer levendi ger. Zij stiet op'zeer krachtige tegenstand, vooral in Blelitz; een' Tióekstéeii van het Duitse afweerfront. De bolsjewisten moés ten zich terugtrekken uit het zuidelijke stadsdeel, waarin zij de vorige dag waren binnengedrongen. In het penetratiegebied ten noorden van de. stad stonden de ge vechten in het teken van krachtige Düitsè tegenactie. Ter verkorting van het front en tot het vórmen van extra reserves werden de Duitse linies bij Pless enkele kilometers naar het westen teruggenomen. Noordoos telijk van Ratibor hebben de Duitsers de' oude hoöfdgevechtsliirie stormenderhand heroverd. Zuidelijk van het bruggenhoofd bij Brieg hebben Duitse pantsèrformatles verschelr dene Sowjetreglmènten uiteengeslagen en het knooppunt Grottkau wéér bereikt. Een poging der Sowjets zuidelijk van Breslau naar het noordwesten op te rukken om ziph te' verenigen met de uit het hóórden op dringende'groepen en zo Breslau in te slui ten, werd verijdeld. straatgevechten. Na zeer krachtige artille- rievoorbereiding gelukte hèt den viiand aan de Sauer ziln bruggenhoofden onbelangrijk uit te breiden en onder de bescherming van kunstmatige nevel ten noorden van Echter- nach de hoogten over de rivier in handen te kriigen. Ons geconcentreerd artillerie vuur verhinderde de vijandelijke pogingen over de Sauer een brug te slaan. In de sec tor van Remich wierpen onze formaties tijdelijk binnengedrongen Amerikaanse bataljons weer terug. Ook in de Beneden- Elzas werden vijandelijke aanvallen in het gebied van Bischweiler uiteengeslagen. In Mldden-Italië duren de plaatselijke ge vechten aan de Ligurische kust en om de hoogten oostelijk van de Serchio voort. In het gebied van Mostax.en de Herzego- wina werden vijandelijke aanvallen afge slagen. In het noordoostelijke deel van Kro atië achtervolgen onze-gevechtsgroepen den verslagen viiand en zuiverden het gebied tussen de Bilo Gora en dé Drau van resten zijner uiteengedreven formaties. Plaatsen in het land van Munster waren gisteren overdag het aanvalsdoel van Ameri kaanse terreurbommenwerpers. In scheer- vlucht werd de burgerbevolking, vooral in West- en Zuldwest-Duitsland, aangevallen met hommen en boordwapens. In de afge lopen nacht wierpen de Britten bommen ln het gebied van Noordwest-Duitsland. Londen lag ook gisteren onder ons ver- geldingsvuür. DEN HAAG, 9 Febr. Krachtens aan wijzing van den commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, zijn alle door of ten behoeve van de Duitse weer macht gevorderde personen, die ingevolge de tot dusver geldende practijk als ver plicht verzekerden bij de Algemene zieken fondsen bleven ingeschreven, met ingang van 4 Februari j.l. van het ledenregister afgevoerd. Zij, die gevorderd worden, moeten thans voor de inschrijving bij de algemene zie kenfondsen als werkloos in de zin van arti kel 55 der Ziektewet worden beschouwd. Mitsdien kunnen zij en hun eventuele ge zinsleden, na de aanvang der gevorderde werkzaamheden, niet langer dan acht da gen of een maand .als verplicht verzeker den in het register van het Algemene zie kenfonds worden gehandhaafd, zulks al naar gelang zij in de voorafgaande twee maanden op ten minste zestien dagen ar beid hebben verricht, dan wel gedurende bedoelde twee maanden onafgebroken ver zekerd zijn geweest. In alle overige gevallen en ook na afloop van genoemde termijnen eindigt de ver plichte ziekenfondsverzekering en kunnen noch de gevorderde personen zelf, noch hun gezinsleden -tegenover het algemeen ziekenfonds enige aanspraak op genees kundige verzorging of een uitkering bij overlijden maken. Hun aanspraken gaan dan op de Krankenkasse over. Overigens heeft de commissaris aan de .algemene ziekenfondsen medegedeeld, dat hij het op prijs zal stellen, indien gevor derde personen, wier tewerkstelling om de een of andere reden ;s geëindigd, voorzo ver zij vóór hun tewerkstelling vrijwillig- of verplicht verzekerd waren, desgewenst zonder het stellen van beperkende bepalin gen tot de vrijwillige verzekering worden toegelaten. Van bevoegde zijde wordt erop gewezen, dat het ongeoorloofde onttrekken van elec- trische stroom aan afgesloten leidingen op grond van de 'beschikking van den Rijks commissaris over de uitzonderingstoestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureau's, inrich tingen, bedrijven en personen, die daartd; van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemach tigd 'zijn, mogen stroom gebruiken. Ieder -optreden, dat de voorziening in ge vaar brengt, wordt op grond van het de creet van "den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffende de uitzonderingstoestand .van 12 Mei 1944 met dé doöd gestraft. Poging en deelneming ziin op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare, feit. DEN HAAG, 10 Febr. In de provin cies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht dient men de bonnen B 353 van de derde noodkaart, welke voor de week van 18 tot en met 24 Februari a.s. zullen worden aangewezen voor het kopen van 250 gram kindermeel of voedingssuiker of 210 gram tarwebloem, vóór Woensdag 14 Februari a.s. bij zijn leverancier in te leveren, des- verlangd tegen ontvangstbewijs. Voor het kopen van zuigelingenvoedsel behoeft deze bon niet bij den melkhandelaar te wor den ingeleverd. ii Wij vervolgen de geschiedenis van de Schokkerosaurus of Opperprijsbe heerser. Kort voor de ijstijd kwam het z.g. Septembrium De Schokkerosaurussen trokken zich over de IJsellinie terug en vestigden zich in een streek, waar nog boter en tarwe en aardappelen te krijgen waren en keken slechts uit de verte naar Holland, waar ellende werd geleden en waar de prijzen stegen tot het honderd voudige. Men merkte niets meer van deze diersoort en nam aan dat ze uitgestorven was. In de Telegraaf liet de opper-Schokke- rosaurus toen op 3 Februari 1945 medede len, dat hij nog bestond en dat hij nog steeds loerde op de prijzen, zij het uit de verte. ,Het ontgaat mij helemaal niet, al dus knipoogt de Schokkerosaurus, dat te Amsterdam een claiidestien geslachte koe voor tien mille wordt verkocht." Vol ver ontwaardiging leg ik op dergelijke misda dige elementen de hand". Prachtig, prachtig, brave Schokkerosau rus, maar mag ik u namens 780.000 Am sterdammers mededelen, dat het ons geen fluit kan schelen op hoeveel koeien en andere „misdadige elementen" u de hand legt, zolang wij toch niet door uw bemid deling het kleinste stukje koeienvlees krij gen? Ik vind het prachtig, dat u bestaat en dat u zich voortteelt en dat er steeds meer ambtenaren bij u bijkomen, vooral in dat deel van het land, waar nog het een en ander te krijgen is, maar ik zou toch heel graag zien, dat er een Hirschfeldo- saurus kwam, die eindelijk eens volgens de Communis opinio zou handelen en die al dat voorhistorische geknoei van al die noterende, registrerende en controlerende ambtenaren beëindigde en deze fikse kna pen wegstuurde uit hun warme bureau's en die hen het enige practische werk liet doen, dat er op het ogenblik voor hen valt te doen-; 'eten brengen van het Noordoos ten naar het Westen. Zet ze op boten en wagens, laat ze sjouwen en slepen, maar laat ze ons in onze honger niet nog eens kletsen, dat ze nauwkeurig letten op de prijzen en dat ze in Amsterdam een koe hebben laten in beslag nemen en dergelij ke flauwe kul. Als alle Nederlanders, die in deze oor logsjaren uit alle mogelijke productieve beroepen in de ambtenarij zijn getrokken en gesleept en die op het ogenblik alleen maar kosten geld, eten en Ausweise eens beschikbaar werden gesteld voor de voedselaanvoer en niet voor zulk onwezen lijk bedrijf als de Schokkorosaurus van Deventer, dan zouden wij plotseling een flink ploegjo-goeddoorvoede voedselaansle- pers hebben. Het is toch te gek, dat wij in het wes ten belasting betalen om in het oosten en noorden, in Deventer, Assen en Groningen zulk een kostbaar apparaat te eten te geven, terwijl het toch veel belangrijker is, dat het westen eindelijk eens eten krijgt? DEN HAAG, 10 Febr. lil het Verorde ningenblad zijn dezer dagen een drietal ver ordeningen opgenomen, weike onder de tegenwoordige omstandigheden een vereen voudiging van onze rechtspleging beogen, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Zij zijn een uitvloeisel van het streven ook onder de huidige moeilijke verhoudin gen onze rechtspleging zoveel mogelijk on verkort in stand te houden en de processen ondanks het bezwaarlijke vervoer van per sonen en de langzame postverbindingen binnen bekwame tijd te doen aflopen. Een oplossing van deze moeilijkheden is gezocht door ln de eerste plaats den rechter zo dicht mogelijk te brengen bij de rechtzoe- kenden. Daartoe is de bevoegdheid van de kantonrechters, die zich ook in kleinere plaatsen bevinden, uitgebreid en de be voegdheid der rechtbanken en gerechts hoven ingekrompen. Een tweede vereenvoudiging is gevonden in de beperking van de mogelijkheid van beroep. In strafzaken zal. indien de kanton rechter een geldboete oplegt, beroep voor den verdachte alleen mogelijk zijn, wan neer de geldboete ligt boven 100 (tevoren was de grens ƒ25), In burgerlijke zaken is de strafzaak, waarboven men in beroep kan gaan, zowel voor den kantonrechter als voor de rechtbanken verdubbeld. Bovendien is in burgerlijke zaken het beroep afgeschaft voor alle rechtsvorderingen betreffende uit keringen tQt onderhoud, enz. Voorts is de bevoegdheid van den politie- en van den kinderrechter uitgebreid en is een bijzondere voorziening getroffen voor de economische zaken. Bepaald is, dat in beroep het Economisch gerechtshof, Indien dit voor een snelle afdoe&ing van zaken ge wenst is, recht kan doen op het dossier, dus zonder den verdachte en de getuigen op nieuw te horen. Naar van officiële Duitse ziide wordt verklaard zijn door de jongste terreur- aanval op Welmar het Goethe en het Schil lerhuls en het Nationale Theater aldaar door Amerikaanse bommenwerpers vol komen vernield. De bekende Herderkirche is grotendeels verwoest. De zon gaat op 13 Febr. onder om 17.48 uur en op 14 Febr. op om 7.59 uur. Maan op 13 Febr. op om 8.50 uur en on der om 18.49 uur. E.K. 19 Febr., V.M. 27 Febr., L.K. 6 Maart, NJVI. 13 Maart. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bussum, hoofdredacteur; Hendrik Llndt, Amsterdam, plv. hoofdredacteur: lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grie ken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscultuur en kunst: M, Wolters; sport: J. J. Liber; advertenties: A. H. Lammers, allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1