HET DAGBLAD Aanvallen bij Nijmegen Dubbele straf op misdrijven die de nood van ons volk verhogen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Hevige afweergevechten tussen Pyritz en Deutsch-Krone Toenemende strijd in het gebied van Stettin te verwachten Nieuwe bonnen zout en aardappelen „Noodkamers" met één rechter ingesteld Canadezen met storm- boten over de Waal Duitse successen in de bergen der Beskiden Dappere verdediging van Sch.neidernü.h.1 Versnelde rundveelevering Grote jankverliezen der Bolsjewisten BERLIJN, 9 Febr. Tussen de gro»te bocbt in de Maas en de Rijn is, naar Interinf meldt, het tweede Canadese corps ten zuidoosten van Nijmegen tot een aan val overgegaan. Hoewel de Canadezen de gehele nacht met voortdurende aanvoer van infanterie hun aanvallen voortzet ten, mislukte de nagestreefde doorbraak. Het zwaartepunt der gevechten lag ten noorden van de spoorlijn Groesbeek Crancnbnrg. De Canadezen verkregea een penetratie van twee kliometer en konden in het westelijk deel van Cranenburg bin nendringen. Ten oosten van Nijmegen probeerden de Canadezen bij Erlecom met twintig stormboten de Waal over te trekken en in de Duitse stellingen binnen te dringen. Acht boten konden door artillerie-voltref fers of granaatwerpervuur reeds tot zin ken gebracht worden nog voordat zij het midden van de rivier hadden bereikt. Ver scheidene andere boten werden zo zwaar beschadigd, da»l zij door de manschappen verlaten moesten worden. De aan land ge- gane stoottroepen werden onmiddellijk af gegrendeld en liggen onder zwaar concen trisch vuur. E>e rechtervleugel van het Canadese corps, die de westelijke rand van het Reichswald probeerde te naderen, kon zich in het geheel niet ontplooien en keerde na verscheidene vergeefse aanlopen naar zijn punt van uitgang terug. Het tweede Britse leger heeft in het gebied aan weerszijden van Venlo in tussen elf pantser- en infanterieformaties alsmede negen tankbrigades geconcen treerd voor het aanstaande nieuwe grote offensief. Tevens komen de versterkingen voor het eerste en negende Amerikaanse leger aan de Roer vooral in het gebied van Aken aan. In het gebied van Monschau werden de gevechten om het gebied van de stuwdam in de Roer voortgezet. Door gebruik te ma ken van zware tankformaties slaagden de Amerikanen er in het sedert dagen om streden dorpje Schmidt binnen te dringen. Versoheidene tankaanvallen der Amerika nen ten noorden van Schleiden mislukten. In de sector van Vossenack en Schleiden verloor de viiand 12 tanks, zonder verder terrein te winnen. In de Schnee-Eifel zette het derde Amerikaanse leger zijn krachtige aanvallen voort. Terwijl de vijand ten noorden van Prüm enkele vorderingen kon maken, werd hij ten westen en ten zuidwes ten der stad in een tegenaanval weer terug geslagen of uiteengedreven. Aan de Oure en de Sauer wordt nog om enige kleine vijandelijke bruggenhoofden gestreden. In de Boven-Elzas slaagden onze troepen er In. zich in hevige gevechten te verzet ten tegen de krachtige aanvallen van tal rijke. Franse en Amerikaanse divisies en zonder grote verliezen aan strijders en ma teriaal een nauw bruggenhoofd ten westen van Neuenburg te betrekken. Aan het Italiaanse front wierpen onze troepen de Amerikanen uit vrij kleine pe ne tratieplekken aan de Ligurgische kust ten Zuiden van Massa. In de Serchiosector bleven opnieuw vijandelijke aanvallen in ons vuur steken. Ten westen van Mostar in Herzogowina zijn afweergevechten aan de gang met ster ke vijandelijke strijdkrachten. In Noord- Slavonië maakten aanvallen van onze troe- BERLIJN, 9 Febr. (Interinf). Tussen de West-Beskiden en het Opper-Silezisehe industriegebied bevinden zich de Duitse troepen op verscheidene plaatsen in de aan val om de opgedrongen Sowjet-strijdkraeh- ten terug te werpen. Zo zijn zij er in ge slaagd de oude lioofdgëvechtsliiiie in de bergen der Beskiden alsmede ten oosten van Saybuscli te heroveren. Ten noorden van Bielitz werden de Sowjetlinies van drie kanten uit doorbroken en Ellgoth alsmede enkele gehuchten lierbverd. De toestand aan de benedenloop van de Oder wordt gekenmerkt door het feit, dat de beslissende aanval vla Frankfurt op de Rijkshoofdstad weliswaar door plaatselijke operaties begonnen, doch nog niet met volle kracht wordt gevoerd. De Sowjet-lei- ding heeft blijkbaar onzeker geworden het risico van een ongebreidelde storm loop niet willen nemen. Zij heeft haar oor spronkelijk plan gewijzigd, het gros van de haar ter beschikking staande pantser- strijdkrachten in het gebied ten noorden BERLIJN, 9 Febr. De Reichsführer- I) Heinrich Himmler heeft den comman dant der vesting Schneidemühl, lt. kol. Remlinger, een draadloos bericht gezon den luidende: U en den dapperen soldaten der vesting Schneidemühl voor hun hou ding in de strijd en hun offervaardigheid, waarvoor zij bovendien een millioen rijks mark aan het Duitse rijk gaven op 30 Jan., mijn dank en erkentelijkheid. Blijft mij Schneidemühl behouden. pen tot zuivering van het gebied ten zui den van de Drau goede vorderingen. In scheervlucht vliegende Anglo-Ameri- kaanse toestellen en formaties bommen werpers troffen met hun aanvallen in West- Duitsland en aan de Boven-Riin wederom In hoofdzaak de burgerbevolking. Ameri kaanse terreurvliegers wierpen bommen op steden in zuidoost-Dultsland. In de afge lopen nacht waren het Noord-Duitse ge bied, de Rijkshoofdstad en het Roergebied het doel van Britse bommenwerpers. Lucht verdedigingsstrijdkrachten haalden 39 Ang- lo-Amerikaanse vliegtuigen merendeels viermotorige bommenwerpers, omlaag. Het vergeidingsvuur op Londen werd voortgezet. van Küstrin geleid. Door het ijsvrij wor den van de Oder en het verbeten verzet van het garnizoen van» Küstrin kon het hier voor de aanval op Berlijn gereedstaan de eerste garde-pantserleger zijn motoren nog niet aanslaan. De opmars naar Stettin stagneert als gevolg van het feit, dat belangrijke Duitse strijdkrachten cle afzonderlijke garnizoe nen en reserveformaties versterkt hebben. In weerwil van het hoge verlies aan tanks der bolsjewisten kan echter in dit gebied een feller worden van de slag verwacht worden. Ook mag men niet de afweer van de garnizoenen van Posen en Schneide mühl over het hoofd zien, die grote bols jewistische formaties en een belangrijk deel van het Sowjet-oorlogsmateriaal vast houden. Het derde grote zwaartepunt, n.l. Oost- Pruisen ziet de bolsjewisten nu al sedert weken vergeefs proberen de afgesneden Duitse formaties door een massale storm loop van alle zijden te liquideren. Zij con centreren op het ogenblik de toch zwaar getelstèrde formaties van het vijfde garde- pantserleger ten oosten van Elbing cm de poging te herhalen om langs de Haffweg de omsingeling te kunnen voltooien. Zij bereikten weliswaar de zuidelijke rand van Frauenburg, maar werden weer verdreven. Ook hun voornemen om Koningsbergen te Isoleren, is verijdeld. DEN HAAG, 9 Febr. Bon 323 van de derde noodkaart is in Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht geldig verklaard voor het kopen van 250 gram zout. Men dient deze bonnen vóór 14 Februari a.s. bij zijn winkelier in te leveren, desgewenst tegen ontvangstbewijs. Met de aflevering zal in verband met de ligging van de voorraden in een aantal distributiekringen enige tijd gemoeid zijn. Van 18 tot en met 24 Februari is bon 322 geldig verklaard voor 1 kg. aardappelen. Voor zover niet van de C.K. gebruik wordt gemaakt, vóór Woensdag 14 Febr. inleve ren bij den handelaar, desgewenst tegen ontvangstbewijs. B 352: 210 gr. tarwebloem. De bonnen B 352 geven van 11 tot en met 17 Februari recht op 250 gram kindermeel of voedingssuiker of 210 gram tarwebloem: derhalve niet 250 gram tarwebloem, zoals oorspronkelijk werd békend gemaakt. Noodrantsoenbonnen melk Ter aanvulling wordt bekend gemaakt, dat in de distributiekringen Aalsmeer, Am sterdam, Beemster, Beverwijk, Bloemen- daal, Edam, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Landsmeer, Monnikendam, Nieuwer Amstel, Purmerend, Velsen, Weesp, Wormer, Wormerveer, Zaandam, Alkemade, Abcoude, Maarssen, Loenen en Mijdrecht, de noodrantsoenbonnen melk recth geven op het kopen van 1. gest. melk en 100 gram walspoeder fier bon. gesteld en in aansluiting daarop in voor lopige hechtenis kan worden genomen. Misdrijven als hierboven bedoeld, zullen in den vervolge niet alleen streng, maar ook snel worden berecht. Het besluit, dat is afgekondigd in het Verordeningenblad no. 1 van 26 Januari 1945, is dezelfde dag in werking getreden. DEN HAAG, 9 Febr. De voedsel positie in het westen des lands is, vooral in de steden, dusdanig verscherpt, dat met alle middelen moet worden getracht de directe voedselnood ten spoedigste te verzachten met die reserves, waarover de westelijke provincies thans nog beschik ken. De overheid heeft dan ook ertoe moe ten besluiten met ingang van 12 Februari a.s. de rundveelevering in de provincies Noordholland, Zuidholland en Utrecht in een versneld tempo te doen geschieden. Zij is zich volkomen ervan bewust, dat door deze maatregel ook gebruiksvee door de veehouders zal moeten worden gele verd, doch de leniging van de directe nood, in het bijzonder van de stedelijke bevolking, is thans dermate urgent, dat zij de consequenties van deze stap aan vaard heeft. Ten einde aan de hieruit voor de vee houders voortvloeiende nadelen zoveel mogelijk tegemoet te komen, zullen ge durende het tijdperk, waarin deze ver snelde levering geschiedt, voor het ge bruiksvee, dat van 12 Februari a.s. af op de eerste leveringsoproep geleverd wordt, de daarvoor geldende prijzen worden uit betaald. Aan de andere kant zullen zeer strenge maatregelen worden getroffen ten aan zien van hen, die niet aan deze oproep tot levering voldoen. Behalve dat voor deze nalatigen de uitbetaling op gebruiks- vee-basis vervalt zodat voor hen de slachtveeprijzen zullen gelden zal hun verpüchting tot levering worden verdub beld. Tenslotte doet de overheid een drin gend beroep op de veehouders om aan deze maatregel, hoe zwaar de vervulling hun ook moge vallen, hun volledige mede werking te verlenen. BERN. 10 Febr. Naar uit Brussel wordt gemeld is de kabinetsformateur Van Acker op moeilijkheden gestoten. Het lag in de bedoeling in het nieuwe kabinet ook de communisten op te nemen. De katholieken weigeren echter, naar Van Acker gisteren mededeelde, zitting te nemen in een der gelijk kabinet. De formateur is, naar Reu ter uit Brussel meldt, bij zijn pogingen om een nieuwe regering samen te stellen in een pat-positie gedrongen. Een vliegtuig, dat een deel van de staf van Churchill vervoerde, is op weg naar de Conferentie van Drie neergestort. Onder de dertien doden bevindt zich de particuliere secretaris van Sir Eric Cadogan. Naar de Britse omroep meldt, heeft de nationale regering van Malta de eerste stappen gedaan om zelfbestuur voor het eiland te verkrijgen. Raczkievicz, de president van Polen te Londen, heeft last gegeven tot demobili satie van het Poolse binnenlandse leger. De zon gaat op 12 Febr. onder om 17.47 uur en op 13 F ebr. op om 8.01 uur. Maan op 12 Febr. op om 8.17 uur en onder om 17.24 uur. N.M. 12 Febr., E.K. 19 Febr., V.M. 27 Febr., L.K. 6 Maart. Directeur: H J. Kerkmeester, Bussum, hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam, plv. hoofdredacteur: ir. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grie ken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscultuur en kunst: M. Wolters; sport: J. J. Liber; advertenties: A. H. Lammere, allen te Amsterdam. K 113 Ie JAARGANS No. 342 MAANDAG 12 FEBRUARI 1945 Uitg7N7V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.": Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. Eén jaar gevangenisstraf het minimum. DEN HAAG, 9 Febr. Onder de heer sende omstandigheden, nu de nood van het Nederlandse volk zo hoog is gestegen, dat alle krachten moeten worden inge spannen om deze noodtoestand te over winnen en de rechtsorde in stand te hou den en nu op de meest economische wijze ten algemene nutte gewoekerd moet wor den met den aanwezige voorraden levens middelen, grondstoffen en brandstof, krijgen vele handelingen, die in normale tijden al niet toelaatbaar waren endaar- om strafbaar waren gesteld, een ander, een veel ernstiger karakter. Een bakker b.v., die de hem voor het broodbakken, toegewezen kolen in de zwar te handel verkoopt, pleegt onder de heer sende omstandigheden een zeer ernstig mis drijf jegens zijn medemensen. Hetzelfde geldt voor den groentehandelaar, die de hem toegewezen aardappelen of suikerbie ten „zwart" van de hand doet ten koste van zijn medeburgers, voor den kruidenier, die zijn beperkte voorraad grutterswaren e.d. aanwendt om daarmede ruilhandel te eigen bate te drijven, enz. Wat de ernst van de delicten betreft, .staan hiermede op één lijn bonnen vervalsers en plegers van an dere misdrijven, die de juiste werking van het distributie-apparaat bemoeilijken. Ten einde strenger tegen deze lieden te kunnen optreden, heeft de secretaris-gene raal van het departement van Justitie af gekondigd het „besluit tot bestrijding van misdrijven, welke de stoffelijke nood van het Nederlandse volk verzwaren" (Nood- misdrij venbesluit) Hierbij wordt bepaald, dat misdrijven, welke de voedselvoorziening ernstig in ge vaar brengen of het gevoel van rost en zekerheid van de bevolking ondergraven, dan wel op andere wijze de stoffelijke nood van ons volk verzwaren, de naam zullen ontvangen van „Noodmisdrijven". Dit be tekent, dat een aanmerkelijke zwaardere straf kan worden opgelegd dan voorheen. Als maximumstraf op deze delicten is ge steld liet dubbele van de maximum-gevan genisstraf, in de betreffende voorschriften op het feit gesteld, terwijl dergelijke de licten nimmer lichter zullen worden ge straft dan met één jaar gevangenisstraf. Een voorbeeld van misdrijven; welke het gevoel van rust en zekerheid van de be volking ondergraven, vormen de overvallen met vereende krachten en andere diefstal len ten plattelande, die zulk een omvang hebben aangenomen, dat sommige boeren er toe zijn overgegaan, hun schuren e.d. te bewaken. Ongetwijfeld kan als een derge lijk misdrijf ook worden aangemerkt de plundering van bakkerswagens in de grote steden, waardoor de uitreiking van het toch al zo beperkte broodrantsoen in gevaar wordt gebracht. De berechting van dergelijke noodmis drijven zal geschieden door de bii het be sluit ingestelde „Noodkamers" van de Ar rondissementsrechtbanken (bestaande uit één rechter), terwijl hoger beroep kan wor den ingesteld bij de „Noodkamer" van het Economisch gerechtshof te Almelo (be staande uit drie raadsheren) Op de opsporing en berechting van de „Noodmisdrijven" zijn de bepalingen, wel ke gelden voor delicten, die berecht worden door den economischen rechter van over eenkomstige toepassing. Dit betekent o.m., dat iedere opsporings ambtenaar bevoegd is om een verdachte ook buiten het geval van ontdekking op heterdaad aan te houden en dat de ver dachte steeds in verzekering kan worden HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 9 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Het garnizoen van Boedapest handhaaft nog steeds de stads delen voor de burcht tegen de nog sterker worden vijandelijke aanvallen. Ten zuiden van het Velenczemeer wierpen eenheden der Waffen-# de Sowjets uit een penetra- tieplek en vernietigden zij zestien tanks. In Slowakije en ten noorden van de Westelijke Beskiden zetten de bolsjewis ten hun aanvallen zonder noemenswaar dig succes voort. Door taai verzet verhinderden onze troe pen ten noorden van Ratibor en in het gebied van Brieg de uitbreiding van de beide bruggenhoofden, waarnaar de vijand streefde en schoten daarbij 38 sowjettanks stuk. Uit het gebied van Steinau gingen de bolsjewisten tot krachtige aanvallen over. In het verloop, dat de zware gevechten, die zich tot aan de oostelijke rand van Lieg- nitz uitbreidden, tot dusver genomen heb ben, werden tachtig vijandelijke tanks ver nietigd. Aan het Oderfront tussen Fürsten- berg en Oderbruch is het gelukt verschei dene vijandelijke bruggenhoofden in de tegenaanval te verkleinen of op te luimen. De hevige afweergevechten in het gebied van Pyritz, Arnswalde en bij Deutsch-Krone duren voort. De garnizoenen van Schnei demühl. Posen en Elbing handhaafden zich tegen hevige aanvallen der bolsjewis ten. De zware kruiser „Lützow" en de tor- pedoboten T 33", ,,T 28" en „T 8" onder steunden de 8ste Februari door hun doel treffend vuur het dapper strijdende garni zoen van Elbing. Verder nam deze forma ties Sowjetstellingen en opmarswegen aan het Frische Haff zwaar onder vuur. In Oost-Pruisen werden bij Landsberg en Kreuzburg nieuwe vijandelijke doorbraak pogingen in verbitterde gevechten verhin derd en 57 tanks stukgeschoten. Troepenconcentraties en het aanvoerver- keer der bolsjewisten vormden in Silezië en in de Neumark het aanvalsdoel van krachtige Duitse vliegtuigformaties. Vol gens de tot dusver beschikbare rapporten werden veertig vijandelijke tanks en 71 stukken geschut buiten gevecht gesteld en 6'00 gemotoriseerde en bespannen voertui gen vernield. In het westen zijn Canadese formaties gisterochtend na een artillerievoorberei ding van zes uur tot de aanval op onze stellingen ten zuidoosten van Nijmegen overgegaan. Na hevige gevechten konden zij in enkele plaatsen binnendringen, doch bleven daarna in ons krachtig afweervuur steken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1