HET DAGBLAD Felle strijd bij Monschau Aanvals- en afweergevechten aan het gehele Oder-front Wij hebben thans onze oorlogszorgen midden in onze nationale woning: met vernieling van huis en hof, honger, vlucht en dood. De barre verhalen uit Noord-Afrikaen Italië, uit Frankrijk en de Balkan zijn helaas niet meer „ver van ons bed" en daardoor hebben zij in angst wekkende mate aan leerzame werkelijk heid gewonnen. Veel van wat zich ginds voordeed en toen in Nederlandse omge ving ondenkbaar scheen, herhaalde zich inmiddels voor ons eigen bestaan. Veel van wat ons hier nog niet overkwam, blijkt ons nu een schakel in de chrono logische keten een ervaring waarin eerder „bevrijd" gebied oris slechts door de tijds orde voor is, maar die door de pijnlijke orde der dingen in het kader der Anglo-Amerikaanse activiteit ook voor Nederland heeft weggelegd. Een- dag of wat geleden heeft de Britse regering een verklaring afgelegd, waarin gezegd wordt: VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Burgerbevolking te Boedapest lijdt massale verliezen Verbitterde gevechten in Oost-Pruisen Sow j et-ofJensief tot staan gekomen Oud-Lombokkers door het Amsterdamse gemeentebestuur warm onthaald Bejaarde strijders hebben recht op onze hulp Stijging van de suikerbietenprijs door extra-vervoer meer Vakarbeiders voor de .Landstorm Nederland" BERLIJN, 6 Febr. (Interinf.) In het gebied van Monschau zetten de Amerika nen hun aanvallep met tanks en daarop zittende infanterie in het voorterrein der versterkingen in het Westen voort. Zij slaagden erin binnen te dringen in het zuidwestelijk deel van de plaats Bran- scheid, waar hevige gevechten om de hui zen woeden. In het Rijnbruggenhoofd ten noorden van Straatsburg werd de vooruitspringende bocht van het front, w;elke de bergstellin- gen van de Boven-Vogezen omvatte en die de Amerikanen door hun toenemende druk aan de noordelijke flank en het Franse huurlingenleger door ziin aanvallen in de zuidelijke sector, poogden af te snijden, in de loop der laatste dagen opgegeven. De Duitse troepen konden met al hun be weeglijk materiaal inclusief de zware wa pens. naar de nieuwe stellingen overge bracht worden. Hierdoor werd het opera tieve doel van den Amerikaansen opper bevelhebber, vrij sterke Duitse strijdkrach ten af te snijden en te vernietigen, door kruist. Od twee plaatsen, n.l. bij Menzenheim en Regisheim, poogden de Amerikanen met vrij zwakké strijdkrachten naar de ooste lijke oever te volgen, doch zij moesten hun voornemen spoedig opgeven. BERLIJN, 6 Febr. Op een desbetreffen de vraag werd vandaag in de Wilhelmstras- se medegedeeld, dat de Apostolische nun tius te Boedapest zich tot den bevoegden Duitsen commandant heeft gewend met het verzoek, maatregelen te willen nemen om een einde te maken aan de ellende, waar in de burgerbevolking van Boedapest ver keert. De woordvoerder der Wilhelmstrasse deelde mede, dat alle pogingen van het In ternationale Rode Kruis te Moscou gener lei resultaat hebben opgeleverd. De schuld voor het massale aantal sterfgevallen onder de burgerbevolking te Boedapest berust dus uitsluitend bij Moscou. Reeds enige weken geleden heeft het In ternationale Rode Kruis zich gewend tot de rijksregering wegens de evacuatie van de burgerbevolking te Boedapest en is toen op de hoogte gesteld van de bereidwilligheid van Duitsland om iedere maatregel te ne men teneinde de burgerbevolking te eva- cuëren. Het Internationale Rode Kruis heeft zich daarop gewend tot Moscou met de^ vraag of de bevoegde instanties bereid waren tot een overeenkomst tussen de com mandanten der strijdende partijen. Moscou heeft- echter op deze vraag in het geheel niet geantwoord. Ie JAARGANG No. 340 DONDERDAG 8 FEBRUARI 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER. 6 Febr. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het zuide lijke grensgebied van Slowakije en ten noorden van de West-Beskiden wei-den enkele penetratieplekken. die de vijand kon behalen, afgegrendeld. In het stede lijke gebied rondom de burcht te Boeda- •pest biedt het garnizoen nog steeds held haftig verzet tegen de met overmachtige strijdkrachten aanvallende bolsjewisten. Aan het Oder-front werden tijdens harde aanvals- en afweergevechten tussen Rafibor en -Glogau 71 vijandeliike tanks stukge schoten, waarvan alleen 22 door het garni zoen van Brieg. Ten zuidwesten van Brieg kon de vijand zijn bruggenhoofd ondanks i gelukt twee kleine bruggenhoofden te BERLIJN, 6 Febr. De militaire woord voerder der Wilhelmstrasse heeft vandaag verklaard, dat het bolsjewistische offen sief aan de Oderlinie tot staan is geko men. Langs de gehele rivierlinie van -Ra- tibor tot aan Küstrin gaat de strijd om vorming en uiteenslaan van bruggenhoof den. Bij Brieg konden de bolsjewisten hun bruggenhoofd iets vergroten, terwijl Duit se troepen het bruggenhoofd bij Ohlau uiteengeslagen hebben. Bij Steinau heeft de Duitse bezetting zich al strijdend een weg gebaand naar de eigen linies. Ten zuiden van Frankfort is het den vijand taai verzet van onze troepen uitbreiden. De pionier Justus Jürgensen van het reserve pionierbouw- en opleidingsbataljo'n Crossen aan de Oder heeft met opoffering van zijn eigen leven de brug over de Oder bij Fürtenberg opgeblazen. Hij werd potshuum onderscheiden met het ridderkruis van het ijzeren kruis. Vijandelijke aanvallen op onze versperringsstellingen ten oosten van Frankfort aan de Oder en op Ki'strin wer den afgeslagen. De Sowjets slaagden er gis teren in het centrum van Posen binnen te dringen. Zware gevechten om de huizen zijn daar gaande. In het zuideliike deel van Pommeren en West-Pruisen viel de viiand zonder resul taat aan. 51 tanks en 71 stukken geschut werden in deze gevechten vernietigd. Het garnizoen van de stad Elbing verdedigde zich taai tegen de stormlopende bolsjewis ten. Aan het gehele front in Oost-Pruisen du ren- de verbitterde gevechten voort. Tegen aanvallen van onze formaties verkleinden de vijandelijke penetratieplekken. In Koerland verliep de dag zonder be langrijke krijgsoperaties. In het Westen zetten de Engelsen en Amerikanen langs het gehele Roerfront hun AMSTERDAM, 7 Febr. Een half* jaar is verlopen sinds wij, ter gelegen heid van het feit dat een halve eeuw terug de Lombok-expeditie gehouden werd, in enige artikelen gewaagden van de schrikkelijke nood, waarin de onge veer 150 overlevenden van deze expedi tie verkeerden. Een Stroom van 'brièven gewerd ons naar aanleiding van deze ar tikelen, en uit die stroom bleek, dat de nood schrijnender, het leed bitterder was dan wij vrezen konden. Op een vergadering in Kras werd des tijds een comité gesticht, dat aan het werk ging voor de oel-.ngen dezer oud strijders, die van een al te karig pen sioentje moeten rondkomen. De actieve secretaris van dat comité, de oud-Lombok strijder Eekhof, vond bij burgemeester Voute en wethouder Strak een willig oor. Krachtig zijn de vroede vaderen van Am sterdam in de bres gesprongen voor de belangen van deze mensen, cie ons kolo niale rijk groot hielpen maken, en weder om komt aan Amsterdam de erepalm toe: zij heeft als eerste gemeente voor de tachtig oud-Lombokkers die hier wonen, zeer veel gedaan. Gistermiddag heeft burgemeester Voute, gesteund door het comité, de oud-strijders bijeengebracht in de raadzaal van ,et stad huis en hun een uitstekende maaltijd aan geboden. Alle tachtig oud-Lombokkers wa ren present, zij droegen de medailles en kruisen, in dienst van het vaderland be haald, op de borst, zij rakelden oude her inneringen op en lieten zich net eten en het rokertje goed smaken. Er was vreugde in de harten van deze oude mensen, een vreugde die ten top steeg na de rede van burgemeester Voute, waaraan wij het vol- E3 e ontlenen: In vergelijking met de geweldige gebeur tenissen van thans betekent de Lombok expeditie slechts een kleine episode in de wereldgeschiedenis. Maar ons, oudere Ne derlanders staat zij nog helder voor de geest. Uit het moederland volgden wij de gebeurtenissen. De gemeente Amsterdam verheugt zich er over, dat binnen haar muren nog zulk een groot contingent van u tot de leven den behoort. Herhaaldelijijk hebt gij woor den van eer gehoord; Amsterdam wil u echter daadwerkelijk van ziin hulde doen blijken door u. ook in de toekomst, zo veel mogelijk te steunen. Na deze rede spraken nog wethouaer Strak, de voorzitter van het comité, die het gemeentebestuur dankte, majoor Vrij dag. die een overzicht van de expeditie op Lombok gaf en de heer Eekhof. De laatste deelde mede, dat de actie van het comité onverflauwd wordt voortgezet. Wat in Amsterdam kan, moet ook kiPnneu in de andere steden waar oud-Lombokkers wonen, in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, .Leiden. Ook daar moet liet gemeentebe stuur tonen, een warm liart te hebben voor deze oud-strijders, die in zulke kom mervolle omstandigheden leven. Het comité, aldus de heer Eekhof, is thans in bespreking o.a. met het departe ment van Koloniën om te zien,' wat blij vend voor de oud-strijders gedaan kan wor den. Om de actie van het gemeentebestuur voort te zetten, de actie voor de Amster damse oud-Lombokkers dus. is geld nodig, veel geld. Gaarne zullen giften worden in gewacht bij wethouder Strak. Laat in de middag gingen de oud-strij ders, voldaan naar lichaam en geest, uit een. Het Amsterdamse gemeentebestuur verdient volle waardering voor zijn ini tiatief. Dat andere stedelijke besturen vol gen mogen en doen voor deze oud-strijders, wat gedaan moet worden! vormen, waartegen thans tegenaanvallen begonnen zijn. Hier zijn reeds de hoofd formaties van den vijand inde strijd. Bij Pyritz konden de bolsjewisten niet verder opdringen, doch bij Kienitz hand haven zij een klein bruggenhoofd. verkenningsactiviteit deels met het leggen van een zwaar nevelgordijn voort. In het gevechtsgebied van Schleiden sloe gen onze troepen talriike vijandelijke -aan vallen af. Terwijl het den vijand gelukte ten zuiden van de Urfttalsperre plaatselijk op te dringen. Uit da sector van de Westwall ten oosten van St. Vith worden hevige gevechten om plaatsen en kazematten gemeld Onze artil lerie bestookte vijandeliike concentraties bij Bischweiler met geconcentreerd vuur. 'De ten noordwesten van de 111 in de Vogezen liggende Duitse formaties baanden zich overeenkomstig het bevel al strijdende de weg over de rivier terug. De viiand. die in de distanciëringsbewegingen trachtte te stoten, werd afgeslagen. Na krachtige voor bereidingen door de artillerie ondernomen vijandelijke aanvallen uit Ensisheim mis lukten met zware verliezen voor den vijand. In Midden-Italië heroverden onze troe pen in het dal van de Sergio bij Gallicano tijdelijk verloren gegane stellingen in een tegenaanval. Verkenningsaanvallen van den vijand ten zuiden van Bologna bleven zon der resultaat. In Oost-Kroatië werden aanvallen van bendes op het front in Syrmie met zware verliezen voo> den vijand afgeslagen. Aan de middenloop van de Drina veroverden onze grenadiers na harde gevechten de stad Zvornik. Amerikaanse terreurbommenwerpers vie len gisteren overdag Regensburg en andere plaatsen in het zuidelijke rijksgebied aan. In de nacht drongen Britse gevechtsvlieg tuigen tot de rijkshoofdstad door. Generaal Harald von Hirschfeld, die met 32 jaren de jongste generaal en divisie commandant van het Duitse leger was, is bij de zware gevechten aan het oostelijke front gesneuveld. De zon gaat op 8 Februari onder—om 17.39 uür en op 9 Febr. op om 8.09 uur. Maan op 8 Febr. op om 4.47 uur en onder om 13.03 uur. N.M. 12 Febr., E.K. 19 Febr., V.M. 27 Febr., L.K. 6 Maart. „Onze groentenboer rekent zeventien centen voor een kilo suikerbieten en in de krant stond dat de prijs op negen cent is vastgesteld. Hoe zit dat nu??"...:.. Een vluchtig onderzoek wijst uit dat de prijzen variëren van vijftien tot twintig centen en inderdaad: op 29 Januari publi ceerden wij het officiële bericht, dat de in distributie komende suikerbieten, afge haald aan de winkel, negen cent en de thuisbezorgde tien cent per kilo zouden kosten. Menigeen, die er in het najaar op uit trok om een vrachtje beetwortelen, te Ham steren, zal zich met enig welbehagen her inneren, dat hij op het erf van den bie tenbouwer slechs vier of viif centen voor een kilo betaalde. De man behoefde ech ter geen rekening te houden met de kos ten van vervoer, arbeidsloon, kosten an het distributie-apparaat of winst van den détaillist. Factoren, die bijdroegen tot de zoveel hogere officiële prijsvaststelling. Van deze factoren is er één onzeker ge bleken. De weersomstandigheden hebben een fnuikende invloed gehad op het ver voer en de Gemachtigde voor de Priizen kwam hierin tegemoet door op 1 Febr. een prijstoeslag van ten hoogste 40 pet. toe te staan op alle asvervoer zolang de door sneeuwval of ijzelvorming veroorzaak te verkeersbelemmeringen aanhielden. Wie meent, zich over de prijs van de suikerbieten te moeten beklagen, doet goed, eens bij zijn winkelier te vragen, h o e de bieten bij hem in de winkel zijn gekomen. Er zijn winkeliers, die er ten ge rieve van hun klanten met een nandwagen op uit zijn getrokken en daarbij de hulp inriepen van één of twee zwoegers, die een daggeldje wilden verdienen Deze extra- onkosten worden thans op de klanten ver haald en de V B N A die op de gedragin gen der détaillisten toezicht houdt, laat dit de omstandigheden in aanmerking nemende toe. Vanzelfsprekend zal tegen excessen wor den opgetreden. Zestien of zeventien cen ten voor een kilo suikerbieten mag nog geoorloofd worden geacht; twintig centen voor. een kilo Is wel wat erg aan c:e hoge kant... Zodra het argument van de verkeers moeilijkheden vervalt, geldt de prijsvast stelling van 29 Januari J.I.: n?"en centen per kilo e*1 tisn C" m per kilo thuisbezorgd. Men houae daar rekening mee. »9» vmi ii ttli ii— ii n I» tt ii in ii ii ft im ii ii it ir 99 „Wij vestigen hiermede de aandacht op een verkeerde aanhaling uit de rede van den Premier op 18 Januari, die uit haar verband gerukt in Italië en elders op onjuiste wijze besproken werd De premier zou gezegd hebben: „Wij hebben Italië niet nodig", terwijl hij in werkelijkheid zei.de: „Ik wil eens voor goed vaststellen, dat wij niet streven naar een politieke combinatie in Europa of ergens anders, waarbij wij Italië als partner nodig hebben. Wij hebben Italië evenmin nodig als wij Spanje nodig hebben, want wij hebben geen plannen, die de ondersteuning van die mogendheden noodzakelijk maken." Dit document bevat zonder twijfel de wonderlijkste rectificatie, die ooit door het hoogste gezag van een wereldrijk werd bekend gemaakt. De aandachtig speurende lezer puurt uit de woordenrijke verklaring van de Britse regering de we tenschap, dat Churchill niet gezegd heeft, dat hij Italië niet' hodig heeft, maar... dat hij Italië niet nodig heeft! Het fijnzinnige verschil zal in het bij zonder de Italianen bezig houden. Minder omdat zij van nature.zo verzot zijn op het oplossen van kruiswoord- of andere puzzles, dan tyel omdat met name de Anglo-Amerikaanse hulp op het gebied der voedselvoorziening-merkbaar afhanke lijk gesteld is van de vraag of men thans Italië nog nodig heeft of niet. In de da gen vóór de landing- op Sicilië, toen Churchill zijn sirenenzang voor het Itali aanse volk zong om het uit de band van het verfoeilijke fascisme los te maken, be loofde hij aan de Italianen, behalve de terugkeer naar vredige haardsteden, ook gouden bergen graan, medicamenten en alle§, waaraan men verder slechts gebrek zou kunnen hebben. Op het ogenblik duurt de Italiaanse chaos, honger en el lende, al rónd anderhalf jaar. „De vredige' haardsteden" liggen in puin. Over de gouden graanbergen klinkt uit Washing ton een heel ander geluid dan destijds. Men verwijst kortaf naar de scheeps- ruimteproblemen en verklaart daarbij, dat aan voedselzendingen voor de „be vrijde gebieden" slechts gedacht kan wor den, wanneer geen strategische belangen om voorrang vragen. Het is duidelijk wat Churchill's min- vriendelijke en per „rectificatie", nog eens herhaalde verklaring over Italiaanse, overbodigheid in dit verband zeggen wil: toen Italië op de politieke markt nog iets te verkopen had toen bet zijn verraad aan Mussolini en het openen van zijn poorten voor het Anglo-Amerikaanse le ger nog in eigen handen had, kon het daartegenover het één en ander vragen voor zijn stoffelijke welzijn. Thans ech ter hebben de geallieerden Italië niet meer nodig en derhalve zijn er naar de tekst van de Britse regeringsverklaring „geen plannen, die "de ondersteuning van deze mogendheid noodzakelijk maken" De sirenenzang der bevrijders is zich zelf voor alle adspirant-bevrijden nage noeg gelijk gebleven: „Italië en Frank rijk, België en Griekenland, Joego Slavië en'Nederland onveranderlijk rezen aan de bevrijdingshorizon de gouden bergen van het door Washington en Londen be loofde graan. Zodra de ondergrondse be wegingen hun taken hebben vervuld zodra de politieke koopwaar is afgeleverd, waarvoor geallieerde welwillendheid en geallieerde voedselzendingen de prijs zou den zijn, klinkt officieel „Niet meer no dig". En wie het wellicht niet geheel be- grijnen mocht, hoort het vervolgens door middel van een rectificatie een tweede keer nog een tikje nadrukkelijker „Niet meer nodig". HAAGS NIEUWS De volgende vakarbeiders kunnen nog bij de „Landstorm Nederland" geplaatst worden: chauffeurs voor generator, auto monteurs, electriciens, smeden, wagenma kers, zadelmakers, autobekleders, kleer makers, schoenmakers, kappers en zieken verplegers. Alle verdere inlichtingen verstrekt het //-Ersatz Kommando „Nederland", Korte Vijverberg 5, Den Haag. Directeur H J Rentmeester Bussum. nooforeaacteur Hendrik Llndt. Amsterdam, plv Hoofdredacteur: Ir A H de Haas vaD Dorsser Haarlem filnnenland. J Grie ken Illustratie en opmaalt R Kampstra; volkse uit.u ur en kunst; M Wolters; sport:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1