HET DAGBLAD Zware strijd in het gebied van de Oder en de Warthe Frontale aanval op Berlijn VOOB LEIDEN EN OMSTREKEN Sowjetdoorbraak in Koerland mislukt Amerikaanse opmars in het gebied van Aken Zege over ziekte Plan der Sowjets: Hevige gevechten ten n.o. van Liegnitz St. Odiliënberg wisselde zesmaal van bezetter Appèl van Gauleiter Hanke Zware straf op ongeoorloofd onttrekken van s+room Emigrantenregeringen in Londen vallen elkander af BERLIJN, 31 Jan. Ten westen van Posen heerst een volledige bewegingsoor log, die zich uitstrekt tot aan de lijn GrünbergSchwiebusMeseritz ten wes ten van Kreuz. De vijandelijke infanterie- formaties zijn hiej, aldus de militaire medewerker Van het D.N.B., dr. Max Krull, reeds volledig bijgetrokken en het schijnt, dat de Sowjetrussen een frontale aanval op de Rijkshoofdstad voornemens zijn. - Zij willen hierbij in het zuiden op de pder steunen, terwijl zij de noordelijke open flank naar Pommeren door krach tige tankaanvallen beveiligen en ook aan de benedenloop van de Weichsel de daar strijdende Duitse divisies door voortdu rende aanvallen proberen te binden. Aan het westelijke gedeelte van hun aanvals front staan de Sowjets voor de verdedi gingslinie FrankfurtKüstrin, die ook door passering in het noorden of het zui den niet gemakkelijk uit de hengsels kan worden gelicht. Bij een verdere opmars worden de flanken dus langer en de aan- valsbases smaller, zodat het vijandelijke opperbevel zich zal moeten afvragen, of zijn oorspronkelijk plan, in een enkele stoot tot Berlijn door te dringen, nog wel te verwezenlijken is. Noch in Koningsber gen, noch aan de benedenloop van de Weichsel, noch aan de Warthe of in Sile- zië en in dè Karpaten is het den vijand gelukt, zich posities te verzekeren, die van verrassingen zijn uitgesloten. De Duitse leiding heeft evenwel tijd gehad, de grote* tegenaanval voor te bereiden en kan thans plaats en tijd bepalen, waarop het grote spel begonnen zal worden. Tanks over het ijs De belangrijkste gevechten, aldus meldt Interinf, werden geleverd ten noordoosten van Liegnitz op het bruggenhoofd bij Steinau. Hier brachten de Sowjets vooral des nachts nieuwe gemotoriseerde for maties over de dichtgevroren rivier. Voor de tweede maal konden zij de stad Stei nau omsingeleh en met enkele tanks door dringen tot aan de oostelijke rand van het stadje Lüben. Duitse tanks en storm- geschut. liepen de Sowjetstellingen op nieuw onder de voet, sneden verscheidene bataljons af en hei-stelden het contact met het garnizoen van Steinau. In de Sowjefcbruggenhoofden over de Oder aan weerszijden van Breslau werden de gevechten gisteren veel levendiger. Zuidelijk van Ohlau werd een krachtige tankstoot der Sowjets door hevige flank- aanvallen gepareerd, Duitse pantsers breken door Terwijl de distanciëringsbe wegingen in Slowakije werden voortgezet, hebben de Duitse troepen aan de zuidelijke rand van het Oppersilezische industriegebied een hechte stelling betrokken. Zuid-oostelijk van Pless werd het gros van een Sowjet- regiment vernietigd. Tussen Beuthen, Kö- ningshütte en Kattowitz verweerden zich de Duitse tegenstandsgroepen weer met succes tegen numeriek sterkere Sowj et- strijdkrachten, die van alle zijden aanvie len. In hevige vuurgevechten en een wild handgemeen bleven de Tiog bezette ïabrieksinstallaties gehandhaafd. Ken sterke Duitse pantsergroep, die uit het gebied zuidwestelijk van Kattowitz in zuidelijke richting aanviel om door te bre ken, verstrooide grote vijandelijke troepen-, concentraties en rolde het Sowjetfront in de rug op. Des avonds was de doorbraak gelukt en de pantsergroep ter versterking van de Duitse verdediging opgenomen. De nieuwe Duitse hoofdgevechtslijn tus sen Pless en de Oder ten noorden van Ea- tibor had gisteren de eerste vuurproef te doorstaan. In het geconcentreerde vuur van alle afweerwapenen werd de aanvalsgolf der Sowj ets "vernietigd of verjaagd. De Sow jets verloren daarbij 69 gevechtswagens en stukken stormgeschut en minstens 5000 doden en gewonden. Ie JAARGANG No. 335 VRIJDAG 2 FEBRUARI 1945 Uitg. N.V. De Arbeiderspers - Bureaux voor red. en adm.: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Giro 184120 - Prijs 21 ct. p. w. of 2.73 p. kw. - Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 31 Jan. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In Hongarije bleven vijandelijke aanvallen tussen de Drau en het Plattenmeer, evenals tussen het Plattenmeer en de Donau zonder re sultaat. In het westelijke deel van Boedapest zet het Duits-Hongaarse garnizoen zich met bewonderenswaardige dapperheid schrap tegen de zware stormloop van den vijand. In het,noordelijke deel werden de stellingen naar een verkorte frontlinie te ruggetrokken. Aan het front in Opper-Silezië ontston den slechts in verscheidene sectoren tus sen Pless, Ratibor en Brieg vrij grote, ge vechten. Ten zuidoosten van Rybnik ver nietigden onze troepen veertig stukken ge schut en brachten zij de sowjets zware, bloedige verliezen toe. Bij Ohlau en aan weerszijden van Steinau werden de van hun bruggenhoofden over de Oder uit aanvallende bolsjewisten na heen- en weer- golvende gevechten in een tegenaanval opgevangen. Sterke Duitse strijdkrachten hebben zich al strijdende een weg terug ge baand uit het gebied van Kalisch, nadat zij, voortdurend door transportformaties van de luchtmacht van al het nódige voorzien, het gros van een sowjet-pam,ver leger lange tijd in een strijd: gebonden hadden. Van daar uit vielen zij de ten zuiden van Lissa staande vijandelijke for maties in de flank en beletten zij, dat deze de Oder konden overtrekken. Sedert 18 Januari vernietigde deze gevechts groep meer dan 230 tanks. In het gebied van de Oder en de Warthe en ten noorden van de Warthe leveren onze troepen zware gevechten met de naar het westen opdringende vijandelijke infanterie- en pantserstriidkrachten. Ten noorden van Platow en teil noorden van Krone aan de Brahe ziin tegenaanvallen op de daarheen opgedrongen vijandelijke verkenningsfor maties gaande. Aan de benedenloop wan de Weichsel en aan de Nogat mislukten Sowjetdanvallen. Op onze aanval van het westeliik deel van Oost-Pruisen uit ondernamen de Sow jets sterke tegenaanvallen, die in verbitter de gevechten afgeslagen werden, waarbij veertig tanks weraen stukgeschoten. Ten zuiden van Koningsbergen sloegen pantser grenadiers den tot aan het Frische Haff doorgedrongen vijand terug .en herstelden zij de tijdelijk verloren gegane verbinding met dé stad. In zware afweergevechten ver nietigde .het garnizoen van Koningsbergen 27 vijandelijke tanks. Vlootstrijdkrachten steunden ook gisteren overdag de gevechten van onze troepen aan de Samlandse kust. In Koerland bleven hernieuwde door braakpogingen der. bolsjewisten in de rich ting van Libau zonder 'resultaat. Onze jagers en slagvliegtuigen stelden in het Hongaarse geljied ..en tussen de Kar-1 pathen en de Oostzee ondanks het feit. dat zij als gevolg van de weersomstandigheden werden gehinderd, 29 tanks en 44 stukken geschut buiten gevecht, vernielden 455 voertuigen en brachten den Sowjets zware; bloedige verliezen toe. De gevechten in het midden van het westelijke front hebben zich uitgebreid tot de sector van Mondschau. Na hevige voor bereiding door de artillerie konden de daar aanvallende formaties van het eerste Ame rikaanse leger in enkele plaatsen binnen dringen, waarin hevige gevechten gaande zijn. In het bos van Mondschau werd de vijand door tegenaanvallen opgevangen of teruggedrongen. Aan weerszijden van St. Vith zette de vijand zijn doorbiaakpogin- BERLIJN, 31 Jan. Het nieuwe aan- valsgebicjd van tïe Amerikanen, altlus deelt Interinf mede, strekt zich uit over het hele front tussen Kesternich tot Kalten- herberg ten zuiden van Monschau. Bij het krieken van dé morgen begon een heftig trommelvuur. Het eerste doel' was de V9oruitspringende bocht in het Duitse front op te ruimen. Er ontstonden on middellijk zware gevechten in het verloop waarvan enkele kleine plaatsen verloren gingen. Tegen de avond was het Duitse iront stevig gesloten, enige penetraties konden afgegrendeld worden. Aan beide zijden van St, Vith ontstonden ^eveneens zware gevechten. In het gebied van Aken voeren de Amerikanen steeds meer troe pen aan. Voor de hevigheid van de strijd aan het westelijke front, die men wel het treffenste kan weergeven met een taaie en verbitterde worsteling, getuigt, aldus de oorlogsverslaggver van het D.N.B., Alex Schmalfuss, het heen-en-weergolven- de en voor beide partijen vele verliezen opleverende strijd om het totaal in puin liggende plaatsje St. Odiliënberg, onge veer zes kilometer ten zuiden van Roer mond. Deze ruïne aan de Roer is binnen twee dagen minstens zesmaal van bezet ter gewisseld en wanneer het' nu, na een door tanks gesteunde aanval der Engelsen in hun hand is, kan men niet zeggen, of zich het beeld binnen de eerstvolgende uren niet weer zal veranderen. Bij deze worsteling is het natuurlijk niet te doen om de overblijfselen vari uitgebrande en door bommen volkomen verwoeste plaat sen, die eigenlijk alleen nog maar geogra fische begrippen zijn, doch om het omlig gende gebied. Terwijl het in de Beneden-Vogezen ook verder rustig bleef, zette het eerste Franse leger in de Elzas ziin aanvallen met sterke krachten voort in het gebied van Colmar, waar het niet meer naar het oosten op dringt, maar over het Colmar-kanaal tracht door te dringen in het gebied, tussen Col- mar en de Rijn, BERLIJN, 31 Jan. 1 In een rede, welke de Gauleiter van Breslau, Hanke, gisteren hield voor de mannen van de Volkssturm van de vesting Breslau, zei deze: De doorbraak in het westen verleden jaar was piet fee- ringer dan die nu in het oosten. Wij zijn erin geslaagd, den vijand bij Aken en de. Rijn tot staan te bren gen. Een sterke luchtmacht staat ge reed endoorlopend-sollen de wapens aan, maar wij moeten zelf aanpakken en niet alleen maar afwachten. Bij .grote beslissingen was altijd slechts één gram nodig om de kans te doen keren. Wie dit kleine gewicht in de weegschaal werpt en wie moedig vol houdt is niet verloren. Wij zijn vast overtuigd, dat de Oder behouden blijft t en dat wij heel de gouw ook zullen houden. t gen voort. Hij bleef echter in het afweer- vuur van. alle wapens steken. Aan het Moezel- en Saarfront en in de Beneden-Elzas verliep de dag kalm. In de Boven-Elzas probeerde de vijand opnieuw onze in het bos van Wasgen voor- Uitspringende stellingsbocht van de' beide flankèn af te snijden. Van 'ziin uit de sec tor van Grussenheim in oosteliike richting aanvallende tanks werd de helft vernietigd. Aan het kapaal van Kolmar kort de vijand ziin plaatselijke bruggenhoofden iets uitbreiden. Ten noorden van Mülhausen en in het gebied van Sennheim leed de voor een doorbraak in noordelijke richting aan vallende viiand" door het dappere verzet van onze troepen een fiasco, dat hem zware verliezen kostte. Doorgedrongen vijande lijke troepen werden in een tegenaanval weer teruggeslagen. Laagviiegende Anglo-Amerikaanse vlieg tuigen vielen West- en Zuidwest-Duits' ge bied aan en brachten de burgerbevolking verliezen toe. Het^ vergeldingsvuur op Londen duurt .voort. V Van bevoegde zijde wordt erop gewe zen, dat het ongeoorloofde onttrekken van electrische stroom aan afgesloten leidin gen op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris over de uitzonde ringstoestand als het in gevaar bréngen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureau's, in richtingen, bedrijven en. personen, dip daartoe van bevoegde zijde uitdrukkelijk gemachtigd zijn, mogen stroom gebruiken. Ieder optreden, dat de voorziening ip gevaar brengt, wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffen de de uitzonderingstoestand van 12 Mei 1944 met de dood gestraft. Poging en deelneming zijn op gelijke wijze straf baar als het voltooide strafbare feit. STOCKHOLM, 31 Jan. Uit Londen wordt vernomen, dat de uitgeweken Tsjechoslowaakse regering thans de diplo matieke betrekkingen met de uitgeweken Poolse regering te Londen heeft verbroken en de Poolse regering te Loeblin heeft er- kern;! als de rechtmatige regering, van Polen. .-»• Uit een mededeling van den bevoeg den gouwleider blijkt, dat tj de gevechten In Oost-Pruisen dezer de. drie Kreislei- ter der N.S.D.A.P. als aan oerfcrs van Volkssturm-eenheden zijn gesneuveld. Op het öuurtspoorwegverkeer van MUaan zijn twee zware aanvallen gedaan. Eu het o'aatsje Bollate werd een naar Milaan rijdende trein bestookt met boord- v/apens en bommen. 67 personen werden ge dood, meer dan 70 gewond. Bij het plaatsje Badile werd een van Pavia naar Milaan rijdende trein aangevallen, waarin zich ca. 200 reizigers bevonden. 73 personen werden gedood, meer dan 100 gewond. Het lijk van een vroegeren Grieksen minister Pirounakis werd Woensdag, naar Reuter uit Athene meldt, gevonden bij de door de Elas vermoorde personen. Het hoger beroep tegen het doodvon nis van Robert Brasillach, den voormaligen uitgever van het weekblad ,,Je suis par- tout" is Woensdag door het Hof van appèl verworpen. De Britse regering heeft Woensdag een Witboek uitgegeveOKnet mededelingen over de toestand in G^Bfenland van den Brit sen ambassadeur tW Athene aan minister Eden. Ook wordt de behandeling van de gijzelaars door de Elas besproken. Van tijd tot tijd grijpt de Britse pro- pagandazender naar een van de gram mofoonplaten, die ijverig luisterende Brit ten regelmatig maken van de redevoerin gen van den Führer. Dan wordt uit een rede van vier of meer jaren geleden een flard uitgezonden met „passend commen taar", uiteraard om te suggereren, dat, het citaat heel kwalijk past op de historische feiten van het ogenblik. De truc is na vijfenzestig oorlogsmaan- allengs tamelijk versleten. Ze was trou wens van meet-af slechts een variant, op de zwart-op-wit sinds lang te kwader faam bekende methode, een volzin uit het ver band te rukken en vervolgens aan de eigen doelstellingen dienstbaar te maken. Waren de redevoeringen van Churchill door eenzelfde mythische en rhetorische kracht daartoe belangrijk genoeg, men zou er rijkelijk stof in vinden voor weke lijkse uitzendingen van gelijke soort, waarbij zelfs de klagelijke profetieën over het enig-echte tydstip van het oorlogs einde slechts een bescheiden onderdeel behoefden te vullen. Niet zo heel lang geleden heeft de Britse propagandazender andermaal een reprise gegeven. Het waren daarbij won derlijk genoeg niet zozeer de militaire vorderingen van de Britten als die van de bolsjewisten, die het zege vierende commentaar dicteerden en er de vraag aan verbonden, wat de Führer ditmaal wel op 30 Japuari zeggen zou, „als hij tenminste spreekt". De Führer hééft gesproken. En het ware voor Engeland te hopen, dat men ook ditmaal in zijn discotheek greep. Om er het levende bewijs uit te putten na melijk, dat de Führer op het stuk van de toenemende bolsjewisering van Europa en de afbrokkeling van de westerse demo cratieën niet ten onrechte naar zijn vroegere voorspellingen verwees. Gelijk de 300 Sowjetrussische divisies aan het oostfront tegenover de 80 Anglo-Ameri kaanse aan het westfront de duidelijkste getallen-schildering geven van wat Lon den en Washington in het geval van een geallieerde overwinning tegenover Mos- cou zouden hebben in te brengen, zo be wijst de politieke ontwikkeling der dingen hoe met name Engeland reeds „in het licht der overwinning" bezig is innerlijk te gronde te gaan. Het is ook in Moscou en Washington geen punt van twijfel meer, dat Enge land onder alle omstandigheden de grootste verliezer van deze oorlog moet heten. Het is in de gemeenschap der „grote drie" buiten Londen alleen in Washington nog werkelijk een vraag, of iets anders dan de bolsjewistische ziekte voor die ondergang verantwoordelijk is. De Führer heeft niet zonder reden juist op de verjaardag van de machts overname in een trotse karakteristiek uiteengezet, waarin het Duitse volk van thans verschilt van het Duitse volk, dat reeds in de jaren na de eerste wereld oorlog aan de gevaren van het bolsje wisme blootstond. Wanneer het bolsje wisme toen niet slaagde, kwam dat om dat het er zich de enorme militaire machtsapparatuur nog niet voor had op gebouwd, die thans tegen het hart van Europa stormloopt. Maar wanneer die stormloop ook thans mislukken zal, is dat naar Adolf Hitlers woord niet in de eerste plaats het gevolg van de militaire macht, die ook .Duitsland zich sindsdien verzekerde. Beslissend is de geestelijke wil tot verzet tegen ontbindende tenden- zende geestelijke immuniteit tegen hét bolsjewisme. Wat het Duitse volk op dit punt ge leerd en bewezen heeft, is de uiteindelijke waarborg, dat het tegen het ergste ge vaar voor Europa stand zal houden. Wanneer men daartegenover in Londen en Washington (om van de kleine mee- i lopers niet te spreken) op hetzelfde punt niets geleerd en zelfs de lijfelijke erva ringen van gisteren reeds vergeten heeft, kan men dat ginds op het ogenblik dér fatale ineenstorting op gepaste wijze aan de eigert leiding verwijten, die juichte bij' de vorderingen van Moscou, omdat zij zelf geen vorderingen maakte, waar- r over zij juichen kon. De ziekte van het bolsjewisme is voor de Europese volken de grootste beproe ving van deze dagen. Waar het volks lichaam tegen de ziekte immuun werd, daar zal het, hoe gevaarlijk de epidemie ook schijnt, er tenslotte de zege over be halen. Dat is de zekerheid, die het Duitse volk zichzelf thans voorhoudt in de be slissende fase van deze oorlog dat is de zekerheid, waarvan de Führer in zijn jongste rede getuigde. De afgunstige buurman echter, die zich van een vijand meent te kunnen ontdoen door zich van een gevaarlijke plaag te bedienen, maar die nooit iets^wist te doen om er zelf immuun tegen te worden, gaat er met zekerheid aan te gronde. Welke krach ten hij tot op het ogenblik van de eerste ziekteverschiinselen wellicht nog bezat speelt daarbij geen rol van betekenis. De zon gaat op 2 Febr. onder om 17.28 uur en op 3 Febr. opsom 8.19. uur. Maan op 2 Febr. onder om 10.43 en op om' 23.05. L.K. 5 Febr., N.M. 12 Febr., E.K. 19 Febr., V.M. 27 Febr. Directeur: H J. Kerkmeester, B.ussum, Hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam, plv Hoofdredacteur: lr. A H de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grie ken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscultuur en kunst: M. Wolters; sport: J. J. Llber; advertenties: A. H. Lammers, a.iierijte Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1