VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Hardnekkig verzet tegen versterkte Sowjetdruk Honger Het Noorden is geen luilekkerland Worsteling in het Lysa-Goragebergte bereikt haar hoogtepunt Succesvolle afweer tussen Malmedy en Bastogne Nationale dienstplicht in de Ver. Staten Japanners ontruimen Akyab Churchill over de oorlog Belangrijk afweersucces in Oost-Pruisen De wapenstilstand in Griekenland Zware culturele schade te Verona Sfe/n van onze redactie in Groningen Sjoebasjitsj bij koning Peter Britse vakverenigingsmissie naar Griekenland HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER,' 16 Jan. Het opperbevel der weermacht deelt mede: In de frontsaillant tussen Malmedy en Bastogne leverden onze troepen ook gisteren weer zware, maar sue-, cesvolle afweergeveohten tegen de concentrische doorbraakpogingen van den vijand. In hevige tankgevechten werden in dit gevechtsgebied 75 vij andelijke tanks vernietigd. Op de oostelijke Moezeloever hebben zich aan weerskanten van Remich heftige plaatselijke gevechten ontwikkeld. In de sector Hatten-Rittershofen in de Elzas stortten de de gehele dag voort gezette Arrierikaanse aanvallen weer bloedig inéén., Een vrij sterke gevechtsgroep van het garnizoen La Rochelle drong bij een moedige uitval naar het noord oosten door tot aan de monding van de Sèvre en wierp daarbij de in dit gebied liggende vijandelijke belege ringsstrijdkrachten uit haar stellin gen.. In Italië kwam het ook gisteren niet tot gevechtshandelingen van be tekenis. In Hongarije sloegen onze troepen aan de noordrand van het Vertesge bergte en in het Pilisgebergte vijan delijke aanvallen af. De verbitterde gevechten in 'de straten van Boeda pest duren vport. Uit het oostelijke deel der stad hebben de verdedigers hun stellingen naar het centrum te ruggenomen. In het Hongaars-Slowaakse grensge bied ondernamen de bolsjewisten gis teren slechts zwakkere aanvallen, die geen succes hadden. Westelijk van Krosno 'zijn zware gevechten ont brand met de Sowjets, die ook hier tot de aanval zijn overgegaan. Tussen de Karpathen en de Memel wierp de vijand nieuwe infanterie- en pant6erstrijdkrachten in de voor naamste gevechtsgebieden van de gro te winterslag. In de grote bocht van de Weichsel woeden hevige gevechten tussen de Nida en de'Boven-Pilica, bij Kielce, Radom en zuidwestelijk van Warka. In de driehoek tussen Weichsel en Boeg en op de Narefbruggenhoofden aan weerskanten van Ostenburg kon den de met overmachtige strijdkrach ten aanvallende bolsjewisten vrij die pe penetraties bewerkstelligen. Een doorbraak werd echter door onverwijld ondernomen tegenaanvallen onzer re serves verijdeld. Honderd Sowjettanks werden stukgeschoten. In het Oost-Pruisische grensgebied mislukten talrijke vijandelijke aan- BERN, 17 Jan. (DNB) Reuter meldt, dat" president Roosevelt bezig is met de voorbereiding van een korte boodschap ap,n het, Congres over de invoering' van het stelsel van de nationale /dienstplicht. De bood schap zal bestaan uit èen oproe" zonder compromis tot de algemenie dienstplicht en zeer nauw verband houden met de boodschap tot het Coner is van 6 Januari. vallen tassen de Rominter heide en de straatweg Ebenrode-Gumblnnen. In de zware gevechten ging ln weerwil van de verbitterde tegenstand onzer troepen een smalle terreinstrook met Schlossberg verloren. De samenhang van ons front werd echter ln alle sec toren gehandhaafd, waarbij 102 vijan delijke tanks werden stukgeschoten. Zuid- en Zuidoost-Duitsland waren gisteren overdag het aanvalsdoel van formaties Amerikaanse terreurvlieg- tuigen. Bovendien vielen de Engelsen West-Duitsland aan. Er ontstond schade, vooral in woonwijken van verschillende steden, in het bijzonder van Wenen, Augsburg en Reutllngen. Bij een aanval van zestien Britse tweemotorige bommenwerpers op een havenstad aan de ku?t van West- Noorwegen werden zeven vijandelijke vliegtuigen neergeschoten door twaalf Duitse Jagers en twee door luchtaf- weerboten, zodat daar meer dan de helft der aanvallers aan onze afweer ten offer viel. Het lange-afstandsvuur op Londen wordt voortgezet. HET DAGBLAD Ie JAARGANG No. 322 DONDERDAG 18 JANUARI 1945 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. TOKIO, 17 Jan. (D.N.B.) Het keizerlijke hoofdkwartier heeft van middag het volgende medegedeeld: Sedert het einde van het afgelop,en jaar, trekken de Japanners zich om strategische redenen uit Akyab terug op de linkeroever van de rivier de Palaban. Sedertdien dringt de vijand van het eiland Maju naar Akyab op en probeert hij vla de zee, zijn troepen bij Akyab te versterken. De Japanse luchtmacht valt sedert 9 Januari dagelijks deze convooien aan en heeft tot en m,et 13 Januari drie transportschepen tot zinken en zes andere zwaar beschadigd, resp. in brand geschoten. Twee kruisers werden tot zinken gebracht. De landingsplaatsen werden eveneens aangevallen. Zeven plaatsen werden in brand geschoten, terwijl een andere landingsplaats werd opgeblazen. Zes vliegtuigen zijn tot dusverre nog niet teruggekeerd. Zij hebben zich waarschijnlijk vrijwillig op hun doel gestort. LISSABON, 17 Jan. Volgens Reuter, heeft Churchill Dinsdag in het Lagerhuis verklaard, dat hij voor stander' is van Voortzetting vair de oorlog „tot aan de onvoorwaardelijke capitulatie." Tijdens het verloop der debatten, werd Churchill verzocht een verklaring af te leggen ovér de Atlantic Charter. De premier refereerde aan de verkla ring van Roosevelt van Decembér 1944 en was van mening, dat het „niet waarschijnlijk" is, dat alle doelstellin gen van de Atlantic Charter onmiddel lijk bereikt kunnen worden. Op de vraag, ol hij niet wilde ver klaren, welke delen van de Atlantic Charter wel onmiddellijk verwezenlijkt kunnen worden, antwoordde Chur chill: „Ik geloof niet, dat een nood zaak bestaat om dit te' bespreken," Verder deelde Churchill nóg mede, dat de verliezen der Britse troepen in Griekenland in de periodevan 3 December tot en met 6 Januari 1945 2101 man hebben bedragen.- BERLIJN, 17 Jan. De 2ware veld slagen, die thans tussen de noord westelijke uitlopers van de Woud- karpathen en Oost-Pruisen worden gevoerd, zijn aan kracht en uitge strektheid toegenomen. Vap beide zijden worden voortdurend nieuwe hoeveelheden tanks, stukken geschut en mensen in de strijd geworpen. De geweldige worsteling ten zuidwesten van de Lysa Gora, waar het voor naamste gewicht van het bolsjewis tische offensief ligt, is in verschei dene grote gevechten gesplitst en culmineert reeds in de crisis. Om aan deze crisis het hoofd te bieden, zijn van Duitse zijde reeds de nodige maatregelen genomen. Ook al zijn de Duitse verliezen aanzienlijk, toch hebben de Sowjets minstens het achtvoudigeaan men sen en materiaal verloren. Daaren boven bleef hun in de Narefbrug genhoofden, alsmede vooral in Oost- Pruisen, elk operatief succes ont zegd. Op één dag en volgens nog on volledige rapporten werden 379 Sow jettanks, stukken stormgeschut en gepantserde verkenningswagens ver nietigd. Dit betekent de uitrusting van twee complete pantsercorpsen. Hierbij zijn de verliezen aan tanks der bolsjewisten in Hongarije niet opgeteld. Het belangrijkste Duitse afweersuc ces werd weer behaald in het Oost- Pruisische grensgebied tussen Schloss berg en Ebenrode, waar de Sowjets met voortdurende steun van artillerie en slagvliegtuigen 's middags met ge concentreerde tankstrijdkrachten vijf uur lang probeerden door het diep ge- echolonneerde Duitse stellingsysteem heen te breken. Zij werden volkomen uiteengeslagen. Enkele gevechtsgroe pen, die tijdens sneeuwjachten aan Naar het ln Bordeaux verschijnen de blad /La Nouvellé République" meldt), heeft de Belgische minister Spaak op een vergadering der socialis tische partij verklaard, dat de socia listen bereid zijn met>de communisten samen te werken GENÈVE, 17 Jan. Naar het tele- graafagentschap van de regering De Gaulle uit Athene meldt, zou gene raal Scobie zijn wapenstilstands voorwaarden vervat in zijn overeen komst met de opstandelingen, heb ben ingetrokken, „wegens talrijke schendingen van het internationale oorlogsrecht door de rebellen". Volgens Exchange verlangt de leider der Grieksche liberalen, Sofoelis, een volksstemming over de regerings vorm alvorens algemene verkiezingen worden gehouden, terwijl Piastiras parlementsverkiezingen wenst. het Duitse, versperringsvUur konden ontkomen, werden door de Duitse gre nadiers. en pantsergrenadiers met handgranaten en bajonetten ln de pan gehakt. In de sedert dagen fel omstre den stad Schlossberg, verdedigden Oost-Pruisische troepen hun geboorte grond met de grootste verbittering. Ten noorden van de Rominter helde storten aanvallen der Sowjets, ter sterkte van bataljons, nóg voor het bereiken Van de Duitse linies Ineen. Aan de Naref Ook aan de Naref-bruggenhoofden, waar de slag ln alle hevigheid woedt, heeft het Duitse front, ondank6 de Sowjetdruk, standgehouden. Ten wes ten van Rozan moesten de bolsjewis ten naar hun punt van uitgang terug keren. Een grote eenheid, die de oos telijke rand van MSack bereikte, werd in zware straatgevechten gewikkeld. Ten zuiden van deze stad scheurden gepantserde stoottroepen de Sow jet flank open en sneden zij aanzienlijke onderdelen van de Bolsjewistische aanvalswlg af. Ten noordwesten van Serocke, waar het zwaartepunt van de Sowjetaanval lag, werd een penetratie afgegrendeld. Sowjeta an vallen ln de driehoek WeichselBoegNaref blo- ven zonder resultaat. MILAAN, 17 Jan. De laatste da gen zijn wederom hevige Angel-Sak sische terreuraanvallen op het Noord- Italiaanse gebied ondernomen. In Bologna werden het hospitaal. „Cen- tro Putti" en andere ziekenhuizen als mede de zetel van den aartsbisschop zwaar beschadigd. Bijzonder hevig was een aanval op het reeds vaak gebombardeerde Ve rona. Gebouwen van onschatbare historische en culturele en kunst waarde werden vernietigd. De Capella san Brunone met fres co's uit de middeleeuwen, de hoofd bibliotheek, de Capella Cipolla met antieke fresco's en het beroemde Pa lazzo del Diamanti zijn volkomen vernietigd. Zwaar beschadigd werden de kerk Santa Apostoli, het Palazzo Bertani, een wereldberoemd bouwwerk uit de vijftiende eeuw, het Academie-Paleis uit de vijftiende eeuw en de in 1324 gebouwde kerk Santa Maria della Cala. De zon gaat op 18 Jan. onder om 17.01 uur en op 19 Jan. op om 8.39 uur. i Maan op 18 Jan. op om 11.14 uur en onder om 22.36 uur. E.K. 21 Jan. V.M. 28 Jan., L.K. 5 Febr., N.M. 12 Febr. Er is een man flauwgevallen. Een lange, magere, broodmagere man, met boven een dunne hals een vlekkerig-rood doodshoofd, waar de scherpe jukbeenderen spookachtig uitsteken. Hij stond in de lange, lange rij vopr de cafetaria, waar voor een paar centen een hapje stamppot of een bordje soep verstrekt wordt. Een rij van honderden mensen, die er al des morgens heel vroeg gaan staan. De tnan stond nog-heel ver van de deur u>aar etensgeuren uitwaaii- den, geuren die de menigte deden reikhalzen. Hij stond er misschien al een paar uur, met lege maag en natte voeten. En plotselingzakte hij voor over, steunde nog even op een paar vrouwen voor hem, gleed toen op de grond, geluidloos en zacht. De men sen weken een weinig uiteenr een juffrouw gaf een verschrikt gilletje, maar niemand dorst goed zijn plaats te verlaten om hulp te gaan halen. Dat heeft een voorbijganger ten slotte maar gedaan Die man is de enige niet. Wij hebben expeditieknechten in elkaar zien zakken achter hun wagen, wij hebben vrouwen gesproken, die om vier uur des middags nog niets ge geten hadden, omdat het weinigje brood dat er in huis was, voor de kinderen bestemd was.- In 'de laatste weken 'ziet men het de mensen aan, dat de kleine huis houdelijke voorraadjes op zijn en het aantal maaltijden in vele gezinnen beperkt blijft tot twee per dag. Men ziet de mensen op straat, in de ar beiderswijken vooral, steeds mager der worden, steeds ziekelijker. Zie haar de beentjes van de kinderen, zie naar de dunne armpn, naar de bleke snuitjes. Lees de honger van de gelaten der afgetobde huismoe ders, zie de wanhoop in hun violet- omkringde ogen. Het i? Januari, de helft van de maand is al om. ~De helft van de maand, waarin verhoging van de rantsoenen werd toegezegd. Die rant soenverhoging is er nog niet, en de bevolking van Amsterdam kan bijna niet meer wachten. Zij is aan liet einde van haar uithoudingsvermogen, zij heeft de buikriem zo ver dicht- gesnoerd dat er geen plaats meer is voor een nóg nauwer gaatje. Het is Januari, wintèrmaand. In duizenden Amsterdamse gezinnen is de kachel uit, schreien de kinderen met blauwe lippen van kou en hon ger. In duizenden gezinnen heersen ivanhoop en bange twijfel. Er is een man flauwgevallen. Eén man. Eén van de 800.000 Am sterdammers zagen wij langzaam, geluidloos ineenzijgen voor de cafe taria. Madr_ hij is een van het grote leger der hongerenden, een dér dui zenden die met een 'lege maag naar GRONINGEN, 17 Jan Het wordt zo langzamerhand tijd, er eens op te wijzen, dat velen in Hol land er ten aanziervvan de voedsel positie in het Noorden en de wijze waarop er bij ons aan allèrlei be geerlijke zaken te komen is, voor stellingen op na houden, welke zeer spoedig tot grote teleurstellingen aan de andere zijde van het IJssel- meer moeten leiden. Wie in de ge legenheid is, kennis te nemen van de- verschillende smeek- of lievre bestel brieven, welke in Holland aan fami lieleden, vrienden ep kennissen in het Noorden worden gezonden, kan er zich niet anders dan over ver bazen, dat men in Amsterdam, Rot terdam, Den Haag en andèré plaat sen blijkbaar meent, dat wij hier in het Noorden in luilekkerland leven. Wij troffen onder de eerste verzoe ken om voedsel vooralaardappelen, graan en ook boter en natuurlijk ook gerookt spek en droge worst aan. Ook Edammerkazen alsof Edam in het Noorden ligt -lucifers, zout, kaar sen, tabak, alsof er in Friesland, Gro ningen en Drente geen distributie bestond Men begrijpe ons goed: wij gunnen de hongerende landgenoten in het Westen gaarne het beste wat er te krijgen is, maar een weinig begrip voor de wijze, waarop velen hun fami lieleden enz. etenswaren zenden n.I. door van hun eigen schamele voorraad iets af te staan of door hun moeizame tochten naar het platteland levens middelen bijeen te brengen, mogen wij toch wel verwachten. „Het komt er niat op aan wat het kost; stuur maar wat je kan krijgen", is meestal h^t slot van de smeekbrie ven. Waarlijk, men schijnt er in Holland de mening op na te houden, dat wij hier in het Noorden, de pakjes boter, het vet en. het spek ma^r zo van de bomen kunnen plukken. Deze geheel verkeerde voorstelling van zaken dient naar onze mening thans eens te wor den recht gezet. Wij hier zijn ook ge bonden aan een zeer strenge doch eer lijke distributie. Dat wij hier wat rui mer in b.v. aardappelen en pet graan zitten, is een gevolg van het" feit, dat door het uitvallen van verschillende vervoersmiddelen deze levensmiddelen niet kunnen worden getransporteerd naar de gebieden in het Westen,' waarvoor zil bedoeld zijn. Wat de vet- posltie betreft, deze ls ook onder de strenge wetten van de distributie ge steld' en die anders dan door ruiling ln het bezit kan komen van gerookt spek, vet of een kaas heeft een relatie op het platteland bij wie uit de eigen voorraad wordt geput of... men <oopt uit de zwarte handel met alle kwade gevolgen van dien. Waarlijk, als men zelf helemaal honderd gram kaas ln de veertien dagen toegewezen krijgt en men leest de aanvragen uit Holland om Edam mer kazen- (meervoud), dan wordt men toch onwillekeurig wat kriebelig. Overigens, ook afgezien van dit alles: men doet er goed aan, er reke- nlong mede te houden, dat ook ln het Noorden de voedselpositie langzaam maar zeker slechter zal worden. Waar men tienduizenden geëvacueerde» moet Voeden wij hoorden van boe ren, die er liefst vijf thuis gestuurd kregen wordt de spoeling onvermij delijk dunner. Het is'natuurlijk mogelijk, dat de bed gaan, met een lege maag op staan. Hulp moet geboden worden. Hulp, snel en afdoende. Het gaat om ons leven, het gaat om onze volkskracht. geschetste onjuiste voorstellingen het gevolg zijn van geestdriftig^ verhalen van mannen of vrouwen, die naar het Noorden getrokken zijn en hier gefou- rageerd hebben. Wie echter op grond van de ondervinding van enkelingen meent, dat het Noorden het land van belofte is wij herhalen het die zal bedragen uitkomen en.daarom Is het beter, reeds nu tegen overdreven verwachtingen te waarschuwen. BERN, 17 Jan. Peter van Zuid- Slavië. die meer dan drie weken ge weigerd heeft zijn minister-president SJoebasjitsj te ontvangen, heeft, haar Reuter meldt, thans SJoebasjitsj ont vangen. Deze ontvangst door den ko ning, volgde op een onderhoud van den koning met Eden. Bij de ontvangst waren ook de vertegenwoordigers van Tito in het kabinet-Sjoebasjitsj-Restfca en de plaatsvervangende minister-pre sident Drago Maroesltsj aanwezig. Hierdoor ls de weg voor een oplossing van de politieke crisis ln het voorma lige Zuid-Slavlë en voor het spoedige van kracht worden van de overeen komst Tito-SJoebasjitsj gebaand. GENÈVE, 17 Jan. Volgens een bericht van Reuter heeft de Britse regering na een langdurige bespre king met leden van de Labourpartij besloten een vakverenigingsdelegatie onder leiding van den minister van arbeid Bevin naar Griekenland te zenden. Geen personenstoomtreinen in Frankrijk j Het gehele verkeer met stoom treinen voor personen wordt met in gang van heden in Frankrijk voor lopig stopgezet. Alleen de electrische treinen en de arbeiderstreinen op korte afstand zullen blijven rijden. Churchill heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat de verliezen van het Britse Imperium sedert het uitbreken van de. oorlog tot 30 November 1944 1.034.554 man hebben bedragen. Om de verliezen der geallieerde luchtmacht, aan te vullen, ziin twee Braziliaanse afdelingen in Italië aan gekomen, de eerste groep in October, dé tweede in December. Keuringen Waffen-// Flinke, gezonde- Nederlandse jongens kunnen zich melden voor de Waf- len-jj: artillerie, flak, panzer, fall- schirm Jager, gemotoriseerde troepen, infanterie, enz., enz. Donderdag en Vrijdag de 18de en de 19de Januari 1945, om 10 uur, vindt in het gebouw van het jf-Ersatzkommando „Nleder- lande", -Nebenstelle, Dam 4, Amster dam, een keuring plaats. Flinke, gezonde, Nederlandse meis jes en vrouwen van 18 tot 30 Jaar kunnen zich melden vóór het Deut sche Rode Kreuz. Voor dezen is er Donderdag en yrij dag de 18de en 19de Januari om 13 uur in het genoemde gebouw een keuring. Directeur: H J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam, plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem: binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst; M. Wolters; sport: J J. Llber; advertenties: A. H Lammers, allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1