VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Geallieerde aanval tussen Marche en Stavelot Twee soorten zuigelingenvoedsel N Zware gevechten in Midden-ltalië Suikerbieten vervangen aardappelen A anvalspogingen bij Wansum Formosa uit de lucht aangevallen Steunpunten der Elas bestormd Bonnen aangewezen Plastfras over zijn program Na het rooien aan het dorsen Oproep aan de jeugd Inbraken in pakhuizen Melk- en boterbonnen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 4 Jan. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In België Is de vijand gisteren tus sen Stavelot en Marche van het noor den uit tot de verwachte grote aap- val overgegaan, om aan zijn bij Bas- togne in zware strijd gewikkeld zijnde formaties verlichting te brengen. Daar wierpen onze divisies de vijand in de verdediging en brachten hem zware verliezen toe. In het gehele strijdgebied verloren de Amerikanen 34 tanks. Aan weerszijden van Bitsch hebben onze troepen hun aanvallen voortgezet. Hoewel de vijand van de naburige fronten alle beschikbare strijdkrachten heeft aangevoerd om tegenaanvallen te ondernemen, is het hem niet gelukt onze ten oosten van Saargemünd en in de Benedep- Vogezen opdringende aanvalscolonnes tot staan te brengen. Het Pfalzisch— Elsassische grensgebied ten westen Van Weissenburg werd van den Vijand gezuiverd. Ter storing van de vijandelijke aan voer werd het lange-afstandsvuur op Antwerpen en Luik voortgezet. In Mldden-Itallë ondernam het achtste Britse leger ln de Romagne talrijke aanvallen om onze strijd krachten te binden en ging ten noordwesten van Ravenna tot de grote aanval over. Zware gevechten met den vijand, die in een sector onze stellin gen ls binnengedrongen, zltn nog aan de gang. In het gebied van Vlrovltlca ln Sla- vonië wierpen Kroaten en Kozakken sterke vijandelijke benden met zware verliezen uit haar stellingen en maak ten talrijke wapens bult. In Hongarije vielen de bolsjewieken Boedapest dag en nacht, vooral van het oosten uit, aan. In felle gevechten tloeg de bezetting de aanvallen af. Slagvllegers mengden zich met sterke strijdkrachten ln de gevechten in het gebied van Boedapest. Door; bommen en boordwapens stelden zij 34 tanks bulten gevecht en vernietigden meer dan 500 voertuigen. Duitse en Hon gaarse Jagers en slagvllegers schoten 37 Sowjet-Russlsche vliegtuigen neer. In het Zuld-Slowaakse grensgebied Srobeerden de des nachts over een reed front aanvallende bolsjewieken tevergeefs door ons front heen te bre ken: Ook gistermiddag zijn nieuwe doorbraakpogingen van den vijand mislukt. Aan het front tussen Ooste lijk Slowakije en Koerland duurt de gevechtspauze voort. BERLIJN, 5 Jap. In het zuid oostelijk deel van Nederland heeft de bezetting van het bruggenhoofd bij Wansum (prov. Limburg) verschei dene Britse aanvalspogingen ver ijdeld, zo verneemt het D.N.B. De Anglo-Amerlkaanse terreurvlle- gers, die gisteren overdag naar West Duitsland en naar het gebied van Rijn en Main vlogen, wierpen hun bommen vooral op de stad Fulda, waar opnieuw schade werd aangericht en talrijke branden ontstonden. Het vergeldingsvuur op het gebied van Groot-Londen werd voortgezet. De Duitse marine bracht ln de maand December 163.000 brt. vijande lijke scheepsrulmte en bovendien zes tien torpedojagers en geleldevaartui- gen tot zinken. TOKIO, 5 Jan. Het keizerlijke hoofdkwartier meldt, dat de vijande lijke luchtmacht op 3 Januari met ca. 500 toestellen, in hoofdzaak opgeste gen van vllegkampschepen, ln ver-' scheldene golven aanvallen hebben ge daan op Formosa en de Oklnawa-ellan- den, behorende tot de Rloe-Klo'groep. Zeventien vijandelijke machines wer den neergeschoten en acht beschadigd. De verliezen aan Japanse zijde waren gering. Voorts meldt het keizerlijke hoofd kwartier: Kamikazevliegers vielen op 3 Janu ari ln de Zee van Mindanao een vijan delijk convooi aan, waarbij twee grote transportschepen' en een torpedojager beschadigd werden. Eenheden van de Japanse lucht macht deden hevige aanvallen op de vijandelijke vliegvelden van Saipan en veroorzaakten branden. Japanse vliegtuigen vielen de vijan delijke vliegvelden van San Jose op Mlndoro, alsmede Tacloban op Lev te aan, waarbij zij op dertien plaatsen branden en op twee andere plaatsen grote explosies veroorzaakten. BERN, 5 Jan. Naar Exchange Te legraph uit Athene meldt heeft de Britse Infanterie, ondersteund door tanks, een aanval gedaan op de dicht bevolkte noordelijke helft der stad, waar de Elas sterke steunpunten be zit. In gevechten, die twaalf uur duur den, rukten de Britse troepen ca. 500 meter op, waarbij zij verscheidene huizenblokken ln felle gevechten moesten bestormen. Eias-formatles on- dernamen verscheidene aanvallen ln het oosten der stad. Bovendien be schoten zij het stadscentrum met mor tieren en 75 mm. geschut. Aan beide zijden werden ln deze egvechten aan zienlijke verliezen geleden. i Tot aartsbisschop van Canter bury en primaat van Engeland is ln plaats van den overleden William Temple door den koning Geofrey Francis Fisher benoemd. Flslier is voorzitter van het comité der Angli caanse, Rooms-Katholleke en vrile ker ken van Engeland. Uit een bericht van de „Daily •Mail" blijkt, dat koning Peter toe stemming gegeven heeft tot de benoe ming van een regentschapsraad, be staande uit drie leden, die Slovenië, Kroatië en Servië zulen vertegenwoor digen. Daarna zou een hieuwe regering gevormd worden onder Tito. -r» Omtrent het vla Radio Ankara verspreide bericht, dat de Turkse Na tionale Vergadering besloten heeft de economische en diplomatieke betrek kingen met Japan te verbreken, ver klaren officiële Japanse kringen, dat van den Japansen ambassadeur nog geen rapport over een zodanige maat regel is binnengekomen. „Svenska Morgonbladet" verneemt uit Cairo, dat daar thans een z.g. voor bereidende conferentie voor de ont moeting tussen Stalin. Churchill en Roosevelt gehouden wordt. HET DAGBLAD Ie JAARGANG No. 312 ZATERDAG 6 JANUARI 1945 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. DEN HAAG, 4 Jan. Het Rijks bureau voor de voedselvoorziening deelt mede, dat in verband met de huidige omstandigheden in enkele gemeenten in Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht voor kinderen, geboren na 31 December 1943, twee soorten zuigelingenvoedsel beschik baar zullen worden gesteld, welke, na op temperatuur te zijn gebracht, voor direct gebruik gereed zijn. Men zal tegen Inlevering van melk en klndermeelbonnen dagelijks ln plaats van gestandaardiseerde melk één liter van een der hieronder te noemen soorten zuigelingenvoedsel v,an zijn melkleverancier kunnen betrek ken. Zuigelingenvoedsel M is samen gesteld uit 2/3 deel gestandaardiseer de melk en 1/3 deel water, waaraan ruim 33 gram suiker en 13 gram tar webloem ls toegevoegd. De prijs is vastgesteld op 26 cent per liter. Zui gelingenvoedsel K bestaat uit karne melk, waaraan 30 gram voedingssuiker en 20 gram tarwebloem ls toegevoegd. De prijs hiervan 1s vastgesteld op 30 cer.t per liter. Het zuigelingenvoedsel zal dagelijks bij den eigen melkleverancier verkrijg baar zijn met uitzondering van de Zondag. Voor' deze dag zal men het op de voorafgaande Zaterdag dienen te betrekken. De datum van ingang zal per distributiekring worden be kend gemaakt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de gebruiksaanwij zing. welke op de flessen vermeld staat, nauwkeurig dient te worden op gevolgd. In de distributiekringen Den Haag. Voorburg, Leidschendam, Wassenaar, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam en Vlaardlngen wordt met Ingang van 8 Januari a.s. per week 7 liter zuigelin genvoedsel verkrijgbaar gesteld tegen inlevering van drie bonnen, elk recht gevende op 1 3/4 liter gest. melk, be nevens één bon voor 250 gram kinder meel. Voor de eerste maal dienen de melk- en klndermeelbonnen voor de week van 7 tot en met 13 Januari a.s. voor 7 Januari bij den leverancier te worden voorlngeleverd. Voor kinder meel wordt hiervoor bon R 01 aange wezen. Extra zeep voor vuile arbeid Personen in de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland en Utrecht, die z.g. vulje arbeid verrichten, komen voor de 13e periode 1944 en de eerste periode 1945 (26 Nov. '44 t.m. 20 Jan. '45) wederom voor de gebruikelijke rantsoenen eenhéidszeep en waspoe- der in aanmerking. Aanvragen kunnen per formulier Md 223/75 bij de distri- butiedienst worden ingediend. De toe- slagbewljzen dienen ditmaal niet te worden overgelegd, echter wel de distributiestamkaarten der belangheb benden. De distributiediensten zullen de tij dep vari uitreiking der rantsoen bonnen plaatselijk bekend maken. Op de distributiestamkaarten wordt bij de uitreiking der rantsoenbonnen het vakje 413 rechtstandig afgekrulst. Extra zeep voor kappers enz. Kappers, medische studenten, werk zaam in de natomle, vroedvrouwen, verloskundigen, gediplomeerde bakers enz. wijkverpleegsters, personen, werk zaam in de genees- en verbandmidde lenindustrie, praetlserende artsen, tandartsen, tandheelkundigen en vee artsen komen voor de eerste, tweede en derde periode 1945 (24 Dec. '44 t.m. 17 Ai aart '45) voor de gebruike lijke extra rantsoenen scheerzeep toi letzeep, eehheldszeep en waspoeder ln aanmerking. Zij dienen daartoe een aanvraagformulier bij de distributie- dienst af, te halen en dit zo spoedig mogelijk wederom ln te leveren. De distributiediensten zullen plaatselijk bekend maken wanneer de rantsoen bonnen zullen worden uitgereikt. De dlstributiestamkaarten der bovenge noemde personen worden bij de uit reiking door de distributiediensten in de rechterhelft Van het vakje 501 d voorzien van een diagonaal kruis. Deze afkrulsing geldt niet 'voor kap pers. De derde noodkaart ]J>e secr.-gen. van het departement van Landbouw en Visserij maakt be kend, dat op de noodkaarten 3a staat vermeld: „Voor personen, geboren in 1939 of vroeger" en op de noodkaar ten 3b „voor personen, geboren in 1940 of vroeger" en „voor personen, geboren ln 1941 of later". BERN, 5 Jan. Naar Reuter meldt, heeft generaal Piastiras in Athene verklaard, dat het doel zijner regering is de wettige orde te her stellen, alle openbare en staatsamb tenaren op te roepen, volledig hun plicht te vervullen, de dringende be hoeften der bevolking te dekken (levensmiddelen, onderkomen en'ver keer), de valuta, te stabiliseren en de arbeidende klassen te steunen. Piastiras voegde hieraan toe te hopen, dat hij de steun der grote geallieerden zal krijgen bij de uit voering van deze taken. Sofoeles, de leider der liberalen, Kafandaris, de leider der Progressistische partij en de vroegere premier Papandreoe hebben verklaard, dat zij de nieuwe regering zullen steunen. DEN HAAG, 4 Jan, Voor tie ouders, wier kinderen eind Juni door de N.V.D. naar Praag zijn uitgezon den, bestaat de mogelijkheid om door bemiddeling van het stafkwartier van de Nationale Jeugdstorm, Toren laan 4, Assen, met hun kinderen te corresponderen. De brieven dienen met duidelijke vermelding van den afzender aan dit adres te worden ge zonden. Aan verschillende belangstellen den, die hebben geschreven naar aanleiding van het artikel „Na het rooien aan het dorsen", moet mede gedeeld worden, dat de Amsterdamse staf, die de rooierscampagne heeft geleid, nog met de afwikkeling van deze zaak bezig is\gn dat pas na ge hele afsluiting van dit werk de nieu we dorscampagne krachtig ter hand kan worden genomen. Alvast kan worden medegedeeld, dat het dorsen ook in Drente zal plaats vinden, maar niet tegen de bijzonder gunstige voorioaarden als hei rooien, waarbij het mes der wer kers aan twee kanten sneed (dubbel loon). Er zal gewerkt'worden tegen geioone landarbeidersionen. Het voor deel van het goede eten blijftMen is in Drente/ Opgaven, ook voor adspirant-dor- sers buiten Amsterdamdie wij ont vingen, hebben wij aan de Amster damse ambtelijke instantie doorge- géven. De kern der dorsers zal uit Amsterdammers bestaan, maar ook anderen zullen mee mogen naar het land van werk en eten. Ook met doorzending van nog binnenkomende opgaven zal ons blad zich gaarne be lasten. TIJL. Lezer M. G. S. te A. wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Hij heeft rantsoenbonnen boterde distributiedienst ruilt ze niet om tegen noodrantsoenbonnen natuur lijk, eetder omgekeerden zegt dat de winkelier ze aan moet nemen. De winkelier neemt ze niet aan, omdat hij er niets op krijgt. Het enige is, dat u buiten Amster dam boter op uw bonnen gaat halen en dat u zich niet als „smokkelaar" laat betrappen, zoals, helaas, ook al enkele lezersTUL. De hoofdstormer C. van Geelkerken heeft de volgende oproep tot de Ne derlandse jeugd gericht: - „Nu de Duitse legers ln de beslis sende strijd staan, doe ik een beroep op de Nederlandse jeugd. In deze tijd wordt de grondslag bevochten voor het nieuwe Europa. Beseffe elk welk een betekenis het heeft voor ons va derland, dat Neerlands zonen daad werkelijk aan deze strijd deelnemen. Wees een voorbeeld indachtig aan onze grot^ soldaten uit het verleien en meld je als vrijwilliger voor de ff - brigade „Landstorm Nederland". Men kan zich aanmelden bij het stafkwartier van de Nationale Jeugd storm,, Torenlaan 4 te Assen, bij de plaatselijke bureaux van de Waffen- lf, alsmede bij de. plaatselijke weer machtscommandanten. De enkele huisvrouw, die over sui kerbieten mocht beschikken, raden wij aan, deze niet alleen voor de berei ding van stroop te gebruiken. De voe dende bestanddelen van de suikerbiet worden dan niet ten volle benut. Het meeste profijt heeft men ervan, wan neer men de bieten ln plaats van aardappelen ln maaltijden verwerkt en het kooknat tot stroop verwerkt. Door hun zoete smaak zijn suikerbie ten uitstekend met rode kool. rode bieten en zuurkool te verwerken. Voor andere gerechten kan mën ze beter verpulpen en verzuren. De blina sma keloze witte pulp. die dan verkregen wordt, is als bindmiddel en vervan gingsmiddel Van aardappelen in alle mogelijke gerechten te gebruiken. Uit het vocht, dat overblijft, is stroop te maken. RODE KOOL, ZUURKOOL OF RODE BIETEN MET SUIKERBIETEN. 1 kg. rode kool, zuurkool of rode ble ten, 1 kg. suikerbleten (enige aard appelen azijn, kruidnagelsurrogaat (laurierbladzout. De kool fijn schaven, snitden of ma len. De suikerbie ten van kop en zwarte plekken ontdoen, schillen en in blokken snijden of fijn malen. (De aard appelen schoon boenen, putten en ln vieren snijden). De groente en sui- kerbietenpulp (en aardappelen) opzet ten met water (laurierblad) en zout, aar. de kook brengen en gaar koken. Kooktijd i 1 uur. De bestanddelen fijn stampen en de stamppot op smaak afmaken met kruldnagelsurro gaat en azijn. HET VERPULPEN EN VERZUREN VAN SUIKERBIETEN. De bleten schillen, van kop ontdoen, in een on beschadigde geëmailleerde emmer of inniaakvat of -pot doen en met water overgieten, totdat zU onder zün. De bleten enige dagen bij kar.iertempera-' tuur, liefst bij de kachel laten staan, totdat het water zuur ls (pl.m. drie dagen). De pot dan op een koele plaats zetten. Naar verkiezing een of meer bleten uit het vat nemen en in blok jes sniiden of rasperr. Wat zuur vocht uit het inmaakvat ln een pan doen en daarin de fijngemaakte bieten pl.m. twaalf uur laten staan bij kamertempe- HAARLEM, 5 Jan. Gedurende de afgelopen dagen had het dievengilde "het in het bijzonder op pakhuizen voorzien. Uit een pakhuis in de Vlamin- straat stalen inbrekers, die niet voor een klein geruchtje vervaard waren, twee gebruikte haarden. Uit een opslagplaats vóór brand stoffen aan de Westergracht maakten dieven 100 zakken generatoranthra- ciet buit. Dé slag, die werd geslagen in een pahuis in de Gibraltarstraat, W^s evenmin gering. Hier verdwenen o.m. havermout, gortmout, pudding, kof- fiesurrogaat en kindermeel. Uit een pakhuis in de Een- drachtstraat werd 13 hl. steenkool ontvreemd. Bewoners van het perceel Hof dijkstraat 43 deden aangifte van dief stal van textiel (kleding, lakens, handdoeken) en levensmiddelen. Ten nadele van een melkhande laar ln de Leeuwerikstraat zijn twee autobanden, accu's, een vloerkleed, zilveren voorwerpen alsmede boter, vet en een damesrijwiel weggehaald. Bij een inbraak in het expeditie lokaal van de P.T.T. aan de Bajuws- laan zijn verscheidene kleine post- paketten ontvreemd. ratuur. De massa, die dan zuur gewor den is, aan de kook brengen en ln de hoolklst gaar laten worden. De blokjes naar verkiezing fijn malen/ De massa goed laten uitlekken, zo mogellik in een doek uitknijpen Het vocht kan men tot stroop Indampen. De pulp aan dunne soepen, stamppotten en an dere gerechten toevoegen. De lnmaakpot bijvullen met geschil de bieten en water. Doorlopend kan men bleten uit de pot verwerken en er weer nieuwe aan toevoegen. Gere geld de schuimlaag, die op het vocht, komt te staaij, afscheppen. STAMPPOT MET PULP. 1 kg. witte kool, rode kool, bleten, uien, spruiten, wortelen of boerenkool, i kg. pulp (enige aardappelen), zout. De groente schoonmaken en fijn snijden (de aardappelen schoon boe nen, putten en in stukken snijden). Groente en pulp (en aardappelen) op zetten met weinig water en zout en gaar- koken. Kooktijd 30 A 45 min. De pulp. aardappelen en groente fijn stampen. Bil rode kool- en bleten- stamppot kruidnagelsurrogaat en azijn toevoegen. Een uiensaus smaakt er' goed bij. Bij wlttekoolstamppot doet een uien-, kerrie- of paprikasaus het goed. bij spruiten en ulenstamppot een saus van gebruinde bloem. Bon honden- en kattenbrood DEN HAAG, 4 Jan. Van 1 tot en met 31 Januari 1945 worden op bon no. 11 van1 de distributiekaart voor hondenbrood dezelfde hoeveel heden hondenbrood beschikbaar ge steld als op de bon voor de afgelopen periode. Op bon no. 11 van de distributie kaart voor kattenbrood (groep K) wordt voor Januari li kg. katten brood beschikbaar gesteld. Na 31 Januari is bon no. 11 van beide distributiekaarten ongeldig. HAARLEM, 5 Jan. Onlangs deed de filiaalhouder van Nutrici Raamsingel, aangifte van diefstal van een bos sleutels. Thans is gebleken, dat de dief met behulp van deze sleutels; die op de winkel deur pasten het filiaal is binnenge drongen.-Er wordt een trommel, in houdende 350 melkbonnen en 80 10) boterbonnen vermist. STELENDE JEUGD. De recher che heeft'vijf jongens aangehouden, die zich hebben schuldig gemaakt aan diefstal, van aardappelen, kolen en hout uit een pakhuis in de Kam- persjfaat. De zon gaat op 6 Jan. onder om 16.42 uur; op 7 Jan. op om 8.49 uur en onder om 12.56 uur; op 8'Jan. op om 8.48 uur. Maan op 6 Jan. op om 0.14 uur en onder om 12.38 uur; op 7 Jan. op om 1.19 en onder om 12.56 uur. L.K. 6 Jan., N.M. 14 Jan., E.K. 21 Jan., V.M. 28 Jan. Directeur: H J. Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; ir. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra: volkscul tuur en kunst: M. Wolters; sport: J J. Liber; advertenties: A H. Lammers. allen te Amsterdam. K 113

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1945 | | pagina 1