HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Vlees met Kerstmis? VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Strijd nadert Luxemburgs- Belgische grens Transportvraagsfuk voor voedsel voorziening wordt aangepakt Duitse formaties in gebied van Malmedy Beroep op aller medewerking Onze voedselpositie V lés Wil tot wonderen Het licht keert! Peulvruchtenbon C.C.D.-klacht Ie JAARGANS No. 299 WOENSDAG 20 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaus voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. De oprichting van de „Centrale Rederij Voedselvoorziening" en de toezegging van de Duitse overheid, dat de onder de vlag van die rederij varende schepen niet zullen worden gevorderd, scheppen de mogelijkheid, dat binnen korte tijd de ergste'nood in het Westen kan worden overwon nen. Rantsoenen van 1400 gram brood en twee a drie kg. aardappelen zouden dan binnen ons .bereik komen. Voorwaarde daarvoor is slechts, dat men van nu af aan geen dag meer verloren laat.gaan. Wanneer men b.v. met varen zou dachten tot na Nieuw jaar, zou dit betekenen, dat een schuit van 200 ton iederen Amsterdammer een half pond levensmiddelen minder zou brengen. Wat dit voor een vloot van honderden schepen zou beteke nen, kan ieder narekenen. Het is daarom zaak, een spoedmobilisatie van scheepsruimte te organiseren. Tot nu toe is in de kranten als aanmeldinqsadres alleen Prins 17 v drikkade 159) Amsterdam, genoemd- Het. is naar onze mening zaak, in alle plaatsen, die daarvoor in aan merking kómen, binnen een of twee fiagen aanmeldingsbureau's tc ves tigen, waar de«schippers papieren, olie en opdrachten kunnen krijgen. Binnen een week jmoet Nederland varen! Wij in het Westen kunnen niet lang meer wachten op de ver hoging van het brood- en aardappel- rantsoen, willen wij niet verhonge ren. Wij moeten toch bedenken, dat ook na deze crisis het rantsoen nu nog niet bepaald zo zal zijn, dat wij daarvan snel weer op krachten zul len komen. De hoogte van dat gehoopte rant soen wijst intussen nog op een ander gevaar en wel dit, dat bij een langere duur van de chaos, door ongelijk matige verdeling in Drente krijgt men b.v. aardappelen zonder bon! het via de distributiedlenst beschik bare rantsoen steeds meer zal dalen. De periode van onevenwichtige voor- raadvorming mag geen dag langer duren dan absoluut nopdzakelijk is. Het zal dan ook voor de noordelijke provincies zaak zijn, terwille van het levensbehoud van velen in het Wes ten, in deze. .voor de productiegebie den zich als een tijd van overvloed voordoende periode, toch de nodige zuinigheid te betrachten. Ook hier zou de overheid ordenend moeten optreden. Dit'wat betreft ons brood- en aard appelrantsoen voor de toekomst. Kerstmis staat echter voor de deur èn dan zal van de uitwerking van de nieuwe maatregelen op verkeers gebied nog niets te bespeuren zijn. Er blijft echter nog een andere mo gelijkheid om toch met Kerstmis iets BERLIJN, 19 Dec. Ondanks de voortdurende druk van het eerste Amerikaanse leger tegen het front aan de Roer, vooral bij Düren, is toch duidelijk te bemerken, dat de gevechten in deze sector, in weerwil van de hevigheid, waarmede zij wor den gevoerd, nog slechts van plaatse lijke betekenis zijn. Klaarblijkelijk staan de Amerikaanse maatregelen in deze streek reeds onder de indruk van het Duitse offensief tussen Trier en Monschau. Als gevolg hiervan kon de Duitse leiding besluiten enige posities op de westelijke vjcugel van de rivier, die aan voortdurende dreiging uit de flank onderhevig waren en een bezet ting door betrekkelijk grote strijd krachten. noodzakelijjc maakten, te ontruimen en de troepen op de ooste lijke oever, van de Roer terug te nemen. De Duitse aanvalformaties, die op 16 December in het gehele gebied tussen Trier en Monschau tot het offensief zijn overgegaan, konden reeds in de eerste uren verscheidene kilometers oprukken en hierdoor ver scheidene dorpen in het voorterrein van de Westwal heroveren. Pas nadat de aanval een diepte van ongeveer extra's te doen. In de Westelijke provincies is voldoende vee om dé mogelijkheid te bieden eindelijk weer eens wat vlees op tafel te brengen, nadat sinds maanden ook dit blijk baar tot de onmogelijkheden heeft behoord. Het vervoerprobleem is hier veel minder nijpend dan ten aanzien van de Drentse aardappels en hët slachten van een aantal koeien, waarvoor de boeren toch dikwijls niet voldoende eten hebben, schaadt op geen enkele wijze de opbouw van onz veeestapel voor de toekomst. Wij hopen, dat de voedselvoorzie ningsautoriteiten nog voor Kerstmis bij ieder, een stukje vlees op tafel zullen brengen als bewijs, dat de bij velen heersende psychose van hon geren en nietsdoen overwonnen is en als belofte, dat het Nieuwe Jaar met minder honger zal beginnen, dan wij op het eind van dit Jaar te dragenkregen. tien tot twaalf km. had bereikt, viel een 'sterkere Amerikaanse afweer wa^.r te nemen. Op de noordelijke vleugel van het offensief drongen snelle Duitse for maties en gepantserde eenheden tot in het gebied van Malmedy door, ter wijl verder zuidelijk de formaties van het twaalfde Amerikaanse leger naar het noordelijke gedeelte van Luxem burg werden teruggeworpen. Hier na dert, de strijd reedssde Luxemburgs- Belgische grens. Mening van Sündermann Voor vertegenwoordigers der bulten, landse pers neeft Stabsleiter Sünder mann gezegd, dat bet feit, dat- de Duitse Weermacht opnieuw tot een aanval ls overgegaan, zijn uitwerking op de wereld niet zal missen. HIJ her innerde aan het woord van den Rijks- perschef, dr. Dietrich, die op de Ween- se vergadering van de Unie van Natio nale Journalistenbonden zelde: „In -1941 hebben wij ons vergist, ditmaal echter zullen de anderen zich vergis sen". Uit de zwaarste verdediging, aldus vervolgde Sündermann. heeft de Duit se Weermacht een nieuwe geweldige of fensieve kracht ontwikkeld. Dit ls de uiting van de ongebroken Duitse levenskracht. Ook Morgenthau, Church- Ill, Vanslttart en de anderen kenden de Duitse gevechtskracht zeer goed en daarom hebben ze hun haatprogram- ma's de wereld Ingezonden. Het Duitse offensief, aldus besloot» Sündermann, ls ook een strijd voor Europa. Elke slag, die de Duitse soldaat toebrengt, ls evenzeer een slag tegen de commu nistische chaos als een bouwsteen voor de nieuwe Europese ordening. Dr. Martin Hallensleben, de militaire correspondent, van het D.N.B., schrijft over het Duitse offensief, dat ultwer- schlllende aanduidingen te zien ls, dat het hier niet een der vroegere ge bruikelijke Duitse aanvalsacties van plaatselijke aard betreft. De ln de strijd geworpen snelle Duitse forma ties. ln vrij groten getale, geven de con clusie aan.-dat op zijn minst ver strekkende Duitse bedoelingen in het #spel zijn. Daar komt de lengte van het aanvRlsfront^blJ, benevens hetJelt van een voor de tot dusverre voorge komen gevechtsverhoudingen onge woon krachtige Duitse activiteit ln de lucht, welke klaarblijkelijk er naar streeft, een dichte luchtbescherming boven het gehele operatiegebied tot stand te brengen. Bepaalde aanwijzin gen veroorloven het. reeds thans ervan te spreken, dat dit ln volle omvang kan worden bereikt. Opmerkelijk ls. dat men van Duitse zijde spreekt- over een gunstige vordering der onderne ming. De Duitse terrclnw'nst moet reeds aanzienlijk zijn. Daarop zal het echter minder aankomen dan op de manoeu vres, die eventueel uitgevoerd worden door de doorgebroken Duitse divisies lm de rug van het front van Aken en van de Saar-Bector. DEN HAAG, 17 Dec. In een op 16 December j.l. gehouden persconfe rentie heeft de secretaris-generaal van het Departement van Landbouw cn visserij enige mededelingen ge daan, die in het bijzonder betrek king hebben op de Instelling van de „Centrale rederij voedselvoorziening" Op 1 December J.l. werd in beginsel besloten tot de oprichting van dit lichaam, hetwelk thahs zijn werk- zaamhcdch heeft aangevangen. Het doel van deze organisatie is leiding te geven aan alle voedscltransporten per binnenschip van het n.o. des lands naar het westen des lands ,en in het westen zelf. Deze organisatie wenst het particulier initiatief zo veel mogelijk te stimuleren, dit zal echter gecoördineerd moeten worden in het kader der nieuwe organisatie. De Centrale Rederij voedselvoorzie ning ls geen eigenares van de sche pen, zij zal zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande lhstelllngcn. ln het bijzonder van die van het depar tement van Waterstaat (bevrachf.lncs- commlssarlssen on sleepvaartcommls- sarlssen). Do directie van de Centrale Rederij voedselvoorziening bestaat uit den directeur-generaal van de voedsel voorziening. de burgemeesters van de gemeenten Amsterdam en Rot terdam en den secretrls-generaal van het departement van Landbouw en Visserij, die tevens voorzitter ls Het bureau der nieuwe instelling ls gevestigd te Amsterdam. Prins Hen- drlkade 159. Dó veodsclnood in het Westen van het land ls ln de aller eerste plaats een transportvraagstuk. Tengevolge van verschillende om standigheden heeft het transport ge ruime tijd gestagneerd, waardoor de voedselvoorraden in het Westen van het land grotendeels uitgeput zijn. In de maand November werden de voedseltransporten in westelijke rich ting hervat, doch de aanvoer, vooral van aardappelen, die plaats vond, was nog niet voldoende om de uitputting van de voorraden in het Westen tc voorkomen. De secretaris-generaal wenst geen discussie te voeten over de oorzaken van deze stagnatie, zij zijn velerlei en een discussie daar over zou o.a. schuldkwesties kuhnen opwerpen, waarmede het volk thans niet gediend is. Voor een ieder in het westen des lands is het sinds enige tijd aan den lijve voelbaar geworden, dat er een hoogst kritieke situatie in de voedselvoorziening is ontstaan, ter wijl het algemeen bekend ls, dat er in het N.O. van het land overschot ten bestaan, die hun weg naar het Westen moeten vinden om de inge treden hongersdood te lenigen. De nieuwe organisatie heeft zich ten doel gesteld, deze transportmoei lijkheden voor zover de omstandig heden dit toelaten, op te lossen. Dit betekent o.a., dat met meer transport middelen grotere hoeveelheden moe ten worden aangevoerd. Vertrouwen en medewerking De autoriteiten, die deze zaak ter hand hebben genomen, vragen in de eerste plaatè vertrouwen en medewer king, niet alleen van degenen, die DEN HAAG, 18 Dcc. Van Duitse zijde wordt er, in verband met de werkzaamheden van de Centrale rederij voedselvoorziening, op gewe zen, dat de Voedselvoorziening der grete Nederlandse steden in het Wes ten van het land in de eerste plaats een transportvraagstuk is. Er wordt naar gestreefd op deze wijze van Januari af wederom twee tot drie kilogram aardappelen en ongeveer 1400 gram brood beschikbaar te stel len en het de laagste weken uitge reikte rantsoen van 125 gram vlees, alsmede ongeveer honderd gram olie to handhaven, tot de aansluiting aan de nieuwe botcrproductie verkgegen is direct bij het transport betrokken zijn, doch ook van de gehele bevol king. Zij achten verder discipline noodzakelijk en wel, van allen, hoe moeilijk de zelfbeheersing in deze donkerste tijden van ons bestaan ook moge zijn. Alleen orde op het gebied der voedselvoorziening en het trans port kan ons voor de bitterste hon gersnood bewaren, Men moge verder bedenken, dat het transportprobleem thans moeilijker en gecompliceerder dan ooit is. Het doel ls, een verbetering van de voedselpositie, vooral ln alle steden ln het Westen. De secretaris-generaal kon echter geen belofte doen. zolang het Rijks bureau voor de voedselvoorziening niet gelijktijdig ln staat is, de eventuele rantsoen verhoging aan te kondigen. Een ander beleid kan alleen tot teleur stellingen lelden, die tot gerechtvaar digde crftlek aanleiding zou kunnen geven. Wij mogen bijvoorbeeld ook niet vergeten, dat een vroege en lang durige vorst alle prognoses zou kunnen logenstraffen. Spreker weet. dat het geduld van zeer velen, die bittere nood HJden, zwaar op de proef gesteld wordt, HIJ hoopt, dat het besef daar van, dat ongetwijfeld bij velen aan wezig ls. er toe zal lelden, dat degenen, die werkelijk kunnen helpen, ook mot alle kracht zullen medewerken. Danr- voor ls vooral ook nodig, dat ln de tweede helft van de Decembermaand het transport niet blijft rusten, doch Integendeel tot een zo hoog mogciuk peil wordt opgevoerd. De secretrls-generaal eind'gde met mede te delen, dat van Duitse zijde de nodige scheepsruimte. welke in het kader van de Centrale rederij voedselvoorziening zal varen, is vrij gegeven. De zon gaat op 20 Dec. onder om 16.27 uur en op 21 Dec. op om 8.49 uur. Maan op 20 Dcc. op om 12.19 uur en onder om 23.07 uur. E K. 22 Dec., V.M. 29 Dec., L.K. 5 Jan., N.M. 12 Jan Directeur; H J Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur; Hendrik Llndt. Amsterdam, plv. hoofdredacteur, li A H. de Haas van Doreser, Haarlem; binnenland: J. v Grieken, illustratie en opmaak; R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A, B, Lamiaers, allen te Am sterdam. K 11S n in <n orlogsver- erikaanse terbericht nsief, dat van gene- om tac- sn-terrein voor de riedivisies rijven een De toe- leger niet i dat het De aan- 'eegt zich rooruitge- 1 Hodges ife steden bezetting tsers ge- Duitsers l" hebben weg Ung- landelljke Se vorde- Aan het ltstonden evechten. e gebied, ost-Duits- het aan- terreur- ten in de ebied en illen op l. Lucht- schoten j 'nwerpers December terreur- de thans tot 45 een Sommige t geheej rnstlg de die wel Kerstmis liefst de wal door- el begrij- familie- ke kring schipper dat dit ragen de tijd ol lacht ge- de week. .id zit of hetzelfde mag redding i werken, .ie in de mwenen inds voor neer het te laat en drin- en zijn uur stil Ie JAARGANG No. 300 DONDERDAG 21 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. I n deze tijd kan een mens zich eigenlijk eerst recht voorstellen, met hoeveel verlangen de men sen, die in vroegere eeuwen deze lage, natte, mistige landen aan de zee bevolkten, uitzagen naar het lengen der dagen. Er is niets de- primerender dan de duisternis. Dat wisten de Germanen, dat wisten ook de middeleeuwers, die, hetzij in de eenzame, norse burchten hetzij in -de lage boe renhoeven of de hutten der hori gen de zonnewende afwachtten. Wij tuisten het eigenlijk niet meer, sinds het electrisch .licht de verschillen tussen dag en nacht vermocht weg te vagen. Nu weten wij het ook weer. Met hoeveel verlangen is uitgezien naar de dag de 21ste December, de kortste dag van het jaar! Het zal nog weken duren, eer wij dui delijk kunnen constateren, dat ijiderdaad de dagen langer wor den, maar het doet toch goed, te iceten, dat het dieptepunt thans bereikt is. Langzaam, heellang zaam zullen wij nu uit de put» der duisternis klimmen nqar het licht van de volle zomer. Met iedere dag zal het tijdstip, waarop wij het - walmend brillantinelichtje aansteken, enige seconden ver schoven worden, met iedere dag zal het vale morgenlicht iets vroeger door de gordijnen kieren. En met het lengen der dagen keert de Levensmoedmet het be sef dat de zon terugkomt, wijkt de druk der duisternis. 21 December! Gezegende dag! Premie Kinderbijslagwet DEN HAAG. 19 Dec. De premie ingevolge de Kinderbijslagwet, bestaan de uit een bijdrage tot dekking van de kinderbijslagen en een opslag, be stemd. tot dekking van de administra tiekosten, wordt telkenjare opnieuw vastgesteld. Voor' 1945 is de bedoelde bijdrage onveranderd bepaald op' 0.9? pet. van het loon. dat voor premiebetaling i in aanmerking komt. Voor instellingen van weldadigheid, voorkomende op de lijst, bedoeld ln art. 3 van de Armen wet, is de lagere bijdrage van 0.42 pet. van het loon gehandhaafd. Voor de werkgevers, die bij het Rijkskinderbljslagfonds zijn aangeslo ten. heeft de secretaris-generaal de op slag onveranderd op 0.08 pet. van het loon bepaald, zodat de totale premld". zijnde bijdrage plus opslag, voor deze werkgevers ook ln 1945 één procent van het loon zal belopen. Ten aanzien Van de werkgevers, die zijn aangesloten bij hef kinderbijslag fonds van een erkende bedrijfsvereni ging, geschiedt de bepaling van"de op- slag door de betrokken bedrijfsvereni ging. DEN HAAG, 19 Dec. Op bon 243 van de tweede noodkaart wordt ln de distributiekringen ln de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, t.w. Utrecht. R'dam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Gouda, Dor drecht. Zwljndrecht, Delft, Den Haag, Rijswijk, Voorburg. Wassenaar, Zoeter- meer, Alphen aan den Rijn, Velsen, Beverwijk. Hilversum, Bussum. Leiden, Haarlem, Amsterdam, Zaandam. Wor- inerveer, Purmerend, Alkmaar, Hoorn en Enkhulzen. 259 gram peulvruchten per bon beschikbaar gesteld. Het publiek, dient deze bonnen vóór Zondag 24 December bij zijn leveran cier ln te leveren, desverlangd tegen ontvangstbewijs. ZIJ. die warme maaltijden van de Centrale Keuken betrekken, dienen hun bonnen bij' de Centrale Keuken ln te leveren. Aflevering door handelaren zal zon der nadere aankondiging plaats vin den, nadat de-detaillisten de peul vruchten. hebben ontvangen. Ned. Arbeidsdienst roept vrijwilligers op DEN HAAG. 20 Dec. De Neder- landse Arbeidsdienst neemt weer vrij willigers aan. Om het aannemen te vereenvoudigen worden alle Jonge mannen, die geboren zijn ln de Ja ren 1926 en 1927. opgeroepen, zich bij. de hieronder genoemde aanmel- cilngsöureaux persoonlijk aan melden. In bijzondere gevallen kun nen ook personen, die In andere Ja ren geboren zijn, ln aanmerking ko men. Arbeidsmannen, clie reeds hun dienstplicht vervuld hebben, benevens zij, wier diensttijd onlangs onderbro ken werd," komen eveneens voor In deling in aanmerking. De inschrijving begint op 27 De cember a s. en sluit op 15 Januari 1945, De oproeping voor de kampen, die in da noordelijke provincies gele- olgt tussen 15 en 31 Ja nuari 1945. :en voor ln dlensttreding zijix: x„. goede gezondheid; 2e bezit van een bewijs algegeven door het gemeentelijk arbeidsbureau, dat te gen Indiensttreding geen bezsvaar be staak 3e. persoonsbewijs medebren gen. De Ned. Arbeidsdienst geeft u: le. vrije legering.geneeskundige verzor ging en goede voeding. 2e. zakgeld voor den arbeidsman en kostwinners vergoeding voor het gezin, 3e. vrije kleding en bewasslng. Voor hetge bruik van eigen ondergoed wordt ver goeding gegeven. Aanmeldingen aan dë volgende bureauxUtrecht: Oude Kerkhof 43; Amsterdam: Vondelstraat 29; Den Haag: Prinsegracht 75; Rotterdam: Eendrachtaweg I7A. De zon gaat op 21 December onder om 16.27 uur en op 22 December op om 8.49 uur. Maan op 21 December op om 12.45 uur en onder om 23.27 uur. EK. 22 Dec., V.M, 29 Dec,, L.K. 5 Jan., N.M. 12 Jan. Dagelijks zijn er vele mensen, die hun verontwaardiging, hun smart, hun gekrenkt rechtvaardigheidsge voel of ook dat komt. een héél enkele maal voor! hun jaloezie wensen uit te snikken aan de papie- ren. boezem van dit blad. Hun tranen zijn vaak balsem voor mijn eigen gewonde hart en ik begroet hen graag als broeder of zuster en schrijf hen in de krant of per post een briefje terug. Maar enkelen beletten dat, doordat zij in hun gemoedsbeweging vergeten, hun naam en adres op de brief te zetten. Jammer! Voorts zijn er lezers, die wel hun eigen naam en adres vermelden, maar die nooit precies opgeven wie of wat precies hun verontwaardiging gdande maakte. Dan is het helaas onmoge lijk, hun klacht verder te onderzoe ken en een poging te doen het on recht fe herstellen. En dat is het zuurste. Geprezen zij daarom de lezer, die mij een uitvoerig gedocumenteerde klacht stuurde over een C.C.D.-amb tenaar. Plaats, tijd, minuut, elk dé- ta:l klopte. Te duur fruit in beslag genomen en in een winkel laten ver kopen. Maar.... tien kilo achteraf gezet! Duszichzelf bevoordeeld. Ha, ha! Heb ik jou daar.' Adres klopt! Die tien kilo was natuurlijk voor den C.C.D.-erH Toch... even navragen! De C.C.D. onderzoekt. En bericht: een vrouw met drie kinderen loopt langs de straat. Aan alles gebrek. Karren' vol fruit. Haar kinderen hebben fruit nodig. Maar in plaats van veertig, vijftig cent, kosten de appels twee gulden, drie gulden De moeder klampt een man aan, klaagt haar nood. Toevallig een C.C.D.-er. Die neemt een te dure kar ip. beslag, laat alles in een winkel verkopen en tien kilo achteraf zetten voor de vrouw, die een en ander g r a- t i s voor niets, voor niemandal thuis bezorgdkrijgt,-cadeau van den C.C.D.- er, die behalve ambtenaar ook mens En helpt. Het adres is ter beschikking van den klager. Indien het schaamrood om zijn verdenking thans zijn kaken kleurt, kan Hij, op zijn beurt, ook de vrouw nog iets sturen.- Hulde aan dien C.C.D.-er, die ons beiden ons geloof in den mens weer een duw naar boven heeft gegeven! T1JL. Het Duitse weermachtsbericht van over 18 - - bluf" en „propaganda". En December heeft gewerkt als zwakke vrienden verloren hun zelf- sensatie. Toch vraagt geen oorlogs- vertrouwen of zelfs hun geloof, document onveranderlijk een zó na- Hoe vreemd dat een ogenblik wel drukkelijk stempel van objectiviteit klinken mag; ook de hoop op „won en" voorzichtigheid als juist de dage- deren" ls welbeschouwd geen symp- lljkse officiële mededeling uit het toom van Innerlijke zekerheid.Wie hoofdkwartier van den Führer Sen- van enig „geheim wapen"' verwacht, satie is het allerlaatste, dat het.Duit- dat het den Anglo-Amerikaansen se weermachtsbericht nastreeft. Sen- tegenstander gemakkelijk en zonder satloneel wordt het derhalve ultslul- risico in enkele, tellen van de kaart tend door zijn Inhoud, nimmer door zou blazen, heeft daarmede als het zijn vorm. ware de eigen vormgevende daad Zo was het ook ditmaal. Uiterste buiten werking gesteld. De werkelijke terughoudendheid kenmerkte de wonder.en der krijgsgeschiedenis wor- mededellng over h£t. begin van een den door onverzettelijkheid en wils- Duits offensief in de middensector kracht niet door toeval of toverij van het Westelijk front. Die terug- bedreven. Beslissend is nimmer de houdendheid werd zelfs uitdrukkelijk hoop op wonderen, zoveel te meer gemotiveerd een uitzondering in echter de wil tot wonderen, het weermachtsbericht. Maar de aard V 1 was toverij, noch toeval. Het van de gebeurtenissen schemert ook nieuwe wapen bewees zowel door de in de sobere aankondiging door. En maanden van zelfbeheersing, waarin die gebeurtenissen zijn een even grote het verborgen werd gehouden.' als in verrassing geworden voor Duitslands vijanden als voor Duitslands vrien den. Welk doel de Duitse aanval in het gebied van Malméay beoogt, is in het huidige stadium der dingen geen punt van- bespreking. Het uitgangspunt, dat juist tussen de beide felste brand punten der jongste Amerikaanse aan- de maanden van vernietigende toe passing. waarin het zich in al zijn verschrikkelijkheid deed gelden, vorm-gevende daad te zijn in de krijgsgeschiedenis. Zijn verschijnen loste misverstanden en twijfel op; er waren dtis inderdéAd vergeldings wapens, waarvan mén voorheen geen vermoeden had. En wie bij het ver vallen ligt' tussen het strijdgebied schijnen van V 1 ook niet terzelfder bij Aken en het Vogezenfront laat tijd V 2 vertrouwde, was voor geen alle mogelijkheden toe. En speculaties aardse lessen toegankelijk, zijn hier nadrukkelijker dan ooit in De zin van het nieuwe Duitse offen» strijd met de zin van de eerste offi- sief aan het Westelijk front laat zich ciële berichtgeving. Maar ook zonder aflezen uit deze parallel. Zoals V 1 vooruit te lopen op ontwikkelingen, die wellicht nog in een verre toekomst- liggen of in1 het geheel niet tot de doelstelling van de Duitse oorlogs leiding behoorde.n, laten zich een paar dingen vaststellen. de bevestiging van tevoren onver moede .en zelfs-, smalend ontkende wapenreserves leverde, zo bevestigt de grote aanval in het gebied van Malmedy de Duitse aanvalskracht-, die den Amerikaansen tegenstander Volgens een bericht üit Londen meldt Reynolds News, dat de afgetre den Poolse mlnlster-persldent Miko lajczyk besloten heeft, zich naar Loe- blln te begeven om daar tezamen met het comité van Loeblin een nieuwe Poolse regering te. vormen. Waarom zou het niet eens rustig overrompelde en terug sloeg, nadat worden uitgesproken: Velen zijn ge- de linies doorbroken waren, waarop durende de lange-periode van afweer- Eisenhower zijn eigen aanvalsplan- gevechteh en dlstancieerbewegingen nen gebouwd had. Zoals V 2 volgdo gaan twijfelen aan de Düitse aanvals- op V 1. zo is deze Duitse krachtsont- kracht. Er mocht dan nog zoveel ge- plooiing een eerste schrede. Wanneer schreven en gesproken worden over en waar de volgende komt. kan thans een stabiliseren van de fronten in de geen punt van openbare discussie herfst, over vernieuwing van de aan- zijn. Dót. het aanvalsinitiatief aan de valswapenen en over het opstelleh Duitse legers niet voor altijd werd van grote troepenreserves, die te ge- ontnomen, is echter reeds thans dui- legener tijd het initiatief weer naar delljk. Duitse zijde zouden overbrengen Ook hier is het niet de hoop op slechts sterke geesten laten zich dbor bovennatuurlijke dingen, waarvan een starre regelmaat van gunstige of het resultaat der nieuwe ontwikkeling ongunstigé factoren niet uit hun kan afhangen, wél de wil om het evenwicht brongen. Voor ontelbaar onvermoede tot stand te brengen. De velen is de waarheid nu eenfhaal Duitse oorlogsleiding weet en erkent, identiek met een gesloten keten varr dat zij zonder grote inspanning geen uiterlijkheden. grote einddoelen bereiken kan. ZIJ Za ging het met de vergeldings- spréékt er weinig van. maar werkt wapenen. Toen maand aan maand eraan in ongebroken kracht, en zelfs jaar na jaar verstreek zon- Of het doel der offensieve beweging der dat de aangekondigde vergelding in het Westen voorshands beperkt is anders dan in woorden van zich of verder reikt, doet aan de bewijs- horen deed, smaalden de vijanden voering van die stelling zelve niet af. Churchill in het Lagerhuis STOCKHOLM, 19 Dec. Naar Reu ter meldt, heeft Churchill vandaag ln het Lagerhuis medegedeeld, dat het niet ln zlin voornemen heeft gelegen, ln het parlement een verklaring over de stand van de oorlog af te leggen. Er ls echter op het ogenblik „een grote slag aan de gang". In antwoord op een opmerking van den afgevaardigde der onafhankelijke partij. Edgar Gran ville, inzake het nlèuwsverbod. ver klaarde Churchill, dat deze kwestie tot de bevoegdheid van den oppersten bevelhebber behoort, die natuurlijk gesteund moet worden. WEESPERKARSPEL, 19 Dec. INBRAAK IN GRAANMALERIJ. Er ls Ingebroken ln de graanmalerij der firma Otten aan het Zandpad. De dieven zagen kans 13 balen met rogge mee. te voeren. ZIJ kwamen ln de ma lerij door het wegsnijden van. een ruit. Directeur: H. J. Kerkmeester. Bus sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt. Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lx. A H. de HaAs van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampsfra; volkscul tuur en kunst; M Wolters; muziek- G. K Krop; sport: J. J. Llber; adverw tentles: A H. L&mmers. allen te Am- sterdao*. g uj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1