HET DAGBLAD ET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ste Amerikaanse leger opnieuw in de aanval trbraakpogingen der Sowjets mislukt Churchill over de Poolse kwestie Nieuwe landing op de Philippijnen Na het rooien aan het dorsen! >enemende gevechtsactie in de Boven-Elzas rijd om bunkers aan de Saar Onderhandelingen tussen Scobie en de Elastroepen Bommen op Leiden De strijd bij Mindoro Dode hand Om ons voedsel 7DKWARTIER VAN DEN R, 15 Dec. Het opperbevel weermacht deelt mede: le Roer ten westen en zuid van Düren staan onze forma- iware afweer tegen sterke in- - en pantserstrijdkrachten van ste Amerikaanse leger, dat istermiddag opnieuw over een (ront aanvalt. De hevige ge- duurden tot in de nacht vooTt len vanochtend opnieuw op. oostelijke randen van het bos ien van Düren veroverden de -ï's, voor zover zij niet door ilde tegenaanvallen naar hun n uitgang werden teruggesla- ;hts een smalle strook van het ichtige terrein vol trechters, gebied ten zuidoosten van wordt om enkele in ons front dorpen gestreden. oe Saar, vooral bij Dilllngen en ern verhinderden onze troe- j' r geconcentreerd vuur en her tegenaanvallen ook gisteren, vijand diep in ons bunkerveld loendrlngen. In het strijdge- >ssen Saargemünd en Bltsch pantsertroepen van net leger 'affen n talrijke vijandelijke uiteen en brachten zij daar- Amerlkanen zware verliezen noorden van het bos van j kon de vijand onze bevelll iets naar het noorden terug- j Boven-Elzas zetten onze for- tn verscheidene sectoren haar v le aanvallen voort. Ten zul- i Rappoltsweller werd de vijand dominerende hoogte terugge- de ln de Opper-Vogezen ge- rcht Hoheneck werd heroverd, aanvallen waren de verliezen vijand hoog. In totaal maak- meer dan 300 gevangenen, .e een kolonel E ïrlngsvuur op Londen en Ant- luurt- voort. i .den-Italië werden vijandelijke 1' i ln de bergen ten oosten van ische kust afgeslagen Sterke i van Brits-Italiaanse forma- r. zuidwesten van Imola mls- oor ons vuur. Een bataljon ;esde Engelse pantserdivisie, ware gevechten onze stelllng- ïen binnendringen, werd ln ïaanval vernietigd. Ten zuld- \n Faenza zijn de Britten na .re voorbereiding ooor de ar- ot een grote aanval overge- de nog voortdurende zware -.a konden zij tot dusver slechts ln onbetekenende mate op dringen. De na de aanvoer van verse strijdkrachten ln de Vaviglio sector opnieuw tot de aanval overgegane Ca nadese formaties leden bij de ver geefse poging om haar bruggenhoof den uit te breiden, wederom zware verliezen. In Noordoost-Kroatlë werd de zuide- lijde oever van de Doijau en de Drau van verstrooide groepen en henden ge zuiverd. Nieuwe vrij sterke aanvallen van den vijand ten zuidoosten van Vukovar bleven tevergeefs. In Hongarije ondernamen de Sowjets ten zuiden en ten noordoosten van het Plattenmeer, alsmede voor Boeda pest, slechts enkele vergeefse aan vallen. Ten zuiden van de rivier de Elpel probeerden sterke bolsjewisti sche strijdkrachten sedert dagen ons afweerfront bij Szeczeny te doorbre ken. Door het taaie verzet van onze troepen mislukten alle doorbraakpo gingen ln harde gevechten. Ook ten noorden van Erlau bleven de aanval len. waarmede de vijand de uitgangen van het gebergte van het zuiden uit wilde forceren, tevergeefs. In het ge bied tussen het Bükkgebergte en de Hernad bleef de vijand ln het vuur van onze grenadiers en bergjagers na geringe beglnsuccesscn .steken. Aan weerszijden van de weg UngvarKa- schau en aan de spoorweg Deblca Tarnow In Gallclë mislukten Sowjet- aanvallen. BIJ de afweer van hevige luchtaan vallen op de haven van Libau schoten luchtverdedigingsstrijdkrachten van de marine vijf Sowjetbommenwerpers neer. Boven het westelijke rijksgebied heerste gisteren overdag levendige wederzijdse activiteit van Jagers, Lichte Amerikaanse bommenwerpers vielen het gebied van de Saarpfalz aan. MAANDAG 18 DECEMBER 1944 le JAARGANG No. 297 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f2.73 per kwartaal. Losse numrr Leiden, nummers 5 ct. r Tromp beschadigd LAAG, 15 Dec. De Neder- ruiser Tromp, die deel uit- van het Brits-Indische eska- de aanvallen op Sabang eri uitvoerde, is volgens Engelse i en in beschadigde toestand in jtralische haven aangekomen, loop van één nacht werd de elf maal getroffen door gra an 15 en 20 cm. :omp is in Amsterdam in 1937 vd met speciale bestemming tropen. Elastroepen bezetten twee vliegvelden BERN. 16 Dec. Exchange Tele- graph meldt uit Athene: De optimis tische verw.achtigen, dat het binnen kort zou gelukken de partijen met elkaar te ver-zoenen, zijn niet in ver vulling gegaan. De toestand voor de Brits-Griekse troepen is slechter ge worden. De Elas is er in geslaagd een van de voornaamste steunpun ten van de Britse luchtmacht voor Athene in bezit te nemen. Ook in het centrum van Athene moest ge neraal Scobie tanks in de strijd wer pen. Donderdagavond ontstonden onverwachts uiterst hevige gevech ten. De Elas ondernam met een be langrijk deel van haar in Athene ge concentreerde strijdkrachten een grote aanval op de door de Britse troepen bezette heuvelstellingen in het oostelijk deel van Athene. Radio-Athenè bericht, dat de Elas- troepen de vliegvelden Tatoi Elensis bij Athene bezet hebben. Stettinius naar Londen GENEVE. 16 Dec. De New York- sche correspondent van de Dally Moll meldt: In welingelichte Amerikaanse kringen wordt verwacht, dat Stettinh.s binnenkort naar Londen zal vertrek ken ten einde te onderhandelen o\er een coórdlnerlng van de Europese po litiek der belde landen. Het Is moge lijk, dat ook de adviseur van Roose velt. Hopkins, aan deze besprekingen zal deelnemen. STOCKHOLM. 16 Dec Churchill heeft, naar Reuter meldt, in het La gerhuis een verklaring afgelegd over olen. Hij zeide o.a. „Ik kan niet ac- coord gaan met de mening, dal de voorstellen over de grensalbakening van het nieuwe Polen niet „solide en bevredigend" zijn geweest. Wanneer de gebieden Lemberg en het in het zuiden aangrenzende gebied, dat onder de naam Curzonlinie bekend is, tot aan de Oekrajine zou leiden, dan zou Polen in het noorden geheel Oost-Pruisen, het gebied ten westen en zuiden van de vesting Konings bergen met inbegrip van de grote haven Dantzig krijgen. In plaats van de bedreigde corridor zou Polen over een streek kunnen beschikken, die zich langs de Oostzee over een af stand van eer dan 320 kilometer uit strekt. Ik kan niet aannemen, dat een der gelijke aanbieding door Polen van de hand gewezen wordt. Natuurlijk dient het aanbod vergezeld te gaan van een ontwarring der bevolkingslagen ln het Westen en Ln het Noorden en van een overgang van verscheidene mlllloenen mensen van het Oosten naar net Westen en naar het Noorden. De Duitsers moeten „geheel uitgestoten" worden. Ik kan niet Inzien, waarom ln Duitsland geen plaats zou zijn voor de bevolking van Oostpruisen, want ln deze oorlog zijn toch „reeds zes of zeven iplUloen Duitsers gedood". BIJ het bespreken van deze kwestie ben Ik op 'grote moeilijkheden ge stuit. omdat de houding der Ver. Staten niet met dezelfde nauwkeurig heid ls vastgesteld als de Britse rege ring aan de dag heeft gelegd. Ik ben er absoluut van overtuigd, dat het in het belang is van Polen om met de Sowjet-Unie een overeenkomst aan te gaan nog voordat haar legers het voornaamste deel vau Polen binnen rukken. Ik stel voor. dat de drie grote mogendheden zo spoedig mogelijk bij eenkomen voor het voeren van be sprekingen. De plaats van samen komst dient, Indien enigszins moge lijk, in Engeland te liggen." Churchill zeide verder o.a dat En geland zelf aan Polen nooit in het verleden een garantie heeft gegeven voor een of andere bijzondere grens lijn. „Ik", aldus Churchill, „ben altijd van mening geweest, dat alle kwesties lheake een territoriale regeling tot na het einde van de oorlog moeten blij ven rusten." Duits commentaar De diplomatieke correspondent van het D.N.B., dr. Siegfried Horn, schrijft dat de bewering, dat Engeland ln het verleden nooit een bljzondereg grens lijn van Polen heeft gegarandeerd, wel het meest schaamteloze ls. wat een Britse staatsman tot dusverre de wereld heeft durven voorzetten. Dat Engeland een kleine grenscorrectie, die tussen Duitsland en Polen alleen zonder moeilijkheden had kunnen worden afgehandeld, niet wilde toe laten. met de plechtige verklaring, dat Engeland de integriteit van Polen had gegaranderd. ls een historisch vaststaand feit. Een dag tevoren heeft de chef der uitgeweken Poolse regering te Londen. Arciszweskl. tegenover Amerikaanse journalisten verklaard, dat de Cur zonlinie als oplossing van de Poolse grenskwestie niet aannemelijk ls. Churchill's verklaringen moeten als een antwoord aan Arciszweskl worden beschouwd, die aldus aan de Britse concesslepolltlek tegenover Moscou wordt opgeofferd. TOKIO. 16 Dec. Het keizer lijke hoofdkwartier heeft mede gedeeld Een door een sterke vloot- macht beschermd convool is de Zoeloezee binnengedrongen en wordt sedert 14 dezer krachtig aangevallen door Japanse lucht strijdkrachten. De vijand is in de ochtend van de 15e Decem ber begonnen met de landing op Mindoro (Philippijnen). Onze luchtstrijdkrachten ondernemen hevige aanvallen op de landings strijdkrachten. Ook onze land strijdkrachten brengen den vij and krachtige slagen toe. Voor zover bekend, hebben de Japanse luchtstrijdkrachten tot 15 December ae volgende succes sen behaald: vier transportsche pen in de grond geboord, acht transportschepen, twee slagsche pen, drie grote kruisers, twee kleine kruisers of torpedojagers werden buitengewoon zwaar be schadigd of er ontstond brand aan boord. Acht schepen van een niet vast te stellen type werden zwaar beschadigd. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft omtrent deze landing nog medegedeeld, dat ongeveer een divisie Amerikaanse strijdkrach ten aan land is gegaan in de nabijheid van San Jose aan de zuidwestpunt van Mindoro. Storm in de lampen De bemanning van de „Pier" heeft zich De zon gaat op 18 Dec. onder om 16.26 uur en op 19 Dec. op om 8.48 uur. IVIaan op 18 Dec. op om 11.48 tmr en onder om 20.47 uur. E.K. 22 Dec., VJVI. 29 Dec., L.K- 5 Jan., N.M. 12 Jan. De Franse minister van Financiën den Britsenen en en en en en ls met een drietal medewerkers in Londen aangekomen ten einde aldaar met den Britsen minister van Finan ciën. sir John Anderson, besprekingen te voeren. 2 P K. steeds stipt aan het binnenaanvaringsreglcvicnt gehouden. Varende va zonsondergang vertoonden zij prompt een int rond- schijnend licht en de lichtbron uas daarbij een onvolprezen Feuer- hand"-stormlantaarn. Niet zo'n grote, maar toch ook Keer niet de allerkleinste. Tot de uitrusting van het schip behoorden twee van zulke lantaarns. Zij doen of deden thans dienst voor keuken- en kamer verlichting. Het voorbije principe van lantaarns steeds gevuld houden" heejt ons in oorlogstijd een welkom aantal licht-uren opgeleverd en in het rode petroleumblik uit het voor onder bleek óók nog wat te zitten. Maar ach, die weelde behoort alweer tot het verleden Al enige avonden trachten wij aan het avondmaal 'onze mond te vinden bij de gloed van het stervende houtvuur in de onthoofde kachel En toen kwam de belofte van een goeden vriend. Die zou een fles petro leum meebrengen! Zo maar voor niets, of lieverals tegen-prestatie voor eerder verleende diensten. Gistermiddag is de belofte in ver vulling gegaan. Een gegeven paard mag men niet in de bek tijken en aan gekregen petroleum mag je niet ruiken. Maar ioen de kurk van de fles was drong de lucht van de vloeisto] zich aan ons op. Nageilakzei moeder. „Peer- drups", zei het oudste meisje, die van tijd tot tijd voor-oorlogse herinne ringen heejt. Wij zeiden niets. Wij wisten toen reeds dat het geen petroleum kon zijn. .Met branit prima", had de vriend gezegd en vol vertrouwen op zijn uitspraak vulden wij de lampen. Eén werd er ontstoken en zie: het brandde prima. Véél beter dan gewone petro leum. Toen gingen wij eten en na de eerste hap In de stormlamp groeide het licht gevende vlammetje tot een vleermuis van bedenkelijke afmeting. „Knap", zei het Jena-er patenlglas, dat ner gens meer te krijgen is. „Plof", zei de stormlamp en uit was het licht. „Sof-lamp", zei de oudste zoon en vader zocht beheerst een schaarse lucifer. Toen werd de tweede lamp ont stoken en voorzichtig héél laag op gedraaid. Dat ging veel beter. Min der licht iveliswaar, maar je kon er dan toch bij eten. Vijf minuten later volgde de ex plosie. Heviger nog dan de eerste. Met glasscherven in het eten en andere onaangename dingen. De G.G.D. behoefde gelukkig geen hulp te verlenen. In volslagen duisternis hebben ivij onze bedden gevonden (Van onzen specialcn verslaggever) Na alle rooiers weer veilig en wel thuis zijn en het eerste voorschot op de extra-verdiende aardappels ln ontvangst ls genomen, nu de moeilijk heden van een geïmproviseerde onder neming ln een eigenlijk al te ver ge vorderd seizoen wat zich wreekte bij een gebrek aan voldoende geschikt schoeisel en geschikte kleding voor het Drentse Novemberklimaat ten slotte toch zijn overwonnen en een aanzienlijke portie voedsel voor de grote steden ls veilig gesteld, kan men vaststellen dat ln brede kringen het besef sterker is geworden, dat niet leder afzonderlijk zich door deze tijd kan heenslaan, maar dat gemeenschap pelijke. ongewone en soms zelfs stout moedige initiatieven nodig zijn. Het besef één volk te zijn 16 daarbij bit ter nodig. Ook daaraan heeft de uitzending naar Drente met alle moeilijkheden voor alle betrokkenen wezenlijk bijge dragen. Het stemt tot voldoening, dat de ontvangst van en het contact mét1 de rooiers bij de echte oude Ingezeten Drentse boeren goed was. Juist uit goedmoedigheid groeide een wederzijds begrip. Vele Amster dammers, die onder de oppervlakte leerden kijken, kregen respect voor het „arme" Drente nu rijk en be nijd om zijn aardappels dat karig leeft en karig spreekt, maar dat sterk en gezond, vooral nuchter, denkt en dat menige stadsman te nuchter en te slim af ls. Maar de beste proef op de som. dat het rooiers-experiment toch geslaagd ls. niet alleen wat de meeste aardap pels, maar ook wat de mensen betreft, ls wel. dat tientallen. Ja honderdtallen Amsterdammers met hun kostbaas hebben afgesproken, dat zij zo gauw mogelijk terug zullen komen. Ais de tijden en het transport maar normaal waren geweest dan waren er nu direct al honderden op eigen gelegenheid ge bleven en nog meer zouden terug ko- dle hun brieven, zoals wij er al vele ontvingen, besluiten; ..En toch. moest het weer nodig wezen. dan gaan we weer I" De roolerlj was een gelukte poging om vier hongerende steden te helpen. Een leder die eraan meegedaan heelt, heeft recht op de dank dier steden. Het slagen van de onderneming ls een aanmoediging voor hen. die thans overwegen helpers voor de dorsmachi nes uit de grote steden naar het platteland te sturen. De eerste vrij willigers voor die nieuwe arbeid kwa men zich reeds spontaan op onze redactie aanmelden Het waren rooiers uit Drente, die er wel opnieuw op uit wilden. Zodra deze plannen definitief vaststaan, zullen wij er uit voerig melding van maken. Vel^ voorzichtlgen hebben eerst eens de kat uit de boom willen kijken. De kat ls veilig en wel op zijn vier poot jes terecht en vol bepakt als de kat van de markies van Carabas thuis gekomen. De kat ls uit de boom. thans de handen uit de mouwen voor l het werk bij de dorsmachine! Het land zal de stad helpen, als de stad zelf ook een handje toesteekt! Ondeugdelijk vervangings middel voor zout men. En dat ls naar onze mening de grootste voldoening voor de autoritei ten en instanties, die het stoutmoedig Initiatief: werken en eten halen ver van huls hebben mogelijk gemaakt Dat er eten voor Amsterdam is geko men ls te danken aan ruige rooiers- arbeid. waar niet alleen handarbeiders en petten maar ook kantoorheren en andere gleufhoeden dapper en moedig aan hebben meegeholpen, zelfs ln natte schoenen. Maar het is ook te danken aan die personen en instan ties. die zich garant hebben verklaard en die vaak dag en nacht op de bres hebben gestaan om te zorgen dat de boel liep en klopte. Hulde dus aan die leidende mensen, hier ongenoemd, die daaraan hebben gewerkt. Hulde vooral aan de rooiers, die alle bezwaren aan den lUve hebben ondervonden, maar Nederlander vernietigt drie tanks DEN HAAG, 15 Dec. BIJ de ge vechten in de Oostzeëlanden heeft de jonge Nederlandsche u-vrijwilliger, ff- Oberscharfljhrer Engel Schuur ln een bijzonder moeilijke positie laten zien wat hij kon. Bij een vijandelijke tankaanval wist hij met de pantservuist drie tanks te vernietigen en zo het dreigende gevaar voor zijn bataljon op te heffen. Zijn dapperheid werd beloond met EH. 1. BIJ de gevechten der laatste weken sloeg Schuur herhaaldelijk een over- machtigen vijand terug. Een kleine penetratie wist hij met vier mannen ongedaan te maken. Ondanks een long ontsteking bleef hij bij zijn troep, tot de compagniechef hem bevel gaf. zich onder doktersbehandeling te stellen. ff-Oberscharführer Schuur werd in 1925 in Borne geboren. In Juni 1941 meldde hij zich met zijn vader voor de Waffen-ft. HIJ heeft sindsdien bij na zonder onderbreking aan het Oost front tegen het. bolsjewisme gestreden. Drie kinderen overleden AMERSFOORT. 16 Dec. Het ge bruik van een ondeugdelijk vervan gingsmiddel voor zout heeft in het gezin K. aan de Soesterweg te Amers foort catastrophale gevolgen gehad. Kort na de maaltijd voelden de leden van het uit negen personen bestaande gezin zich onwel worden. Daar zich. gevaarlijke vergiftigingsverschijnse len voordeden, gelastte een ontboden geneesheer terstond overbrenging naar het ziekenhuis. Daar zijn inmiddels reeds drie kinderen overleden, terwijl een vierde in ernstige toestand ver keert. Van bevoegde zijde legt men er de nadruk op. dat met het gebruik van vervangingsmiddelen voor zout de grootste voorzichtigheid in acht moet worden genomen. Meer zout dan momenteel in het voedsel uit de cen trale keukens en ln het brood wordt verwerkt, is voor de menselijke ge zondheid niet noodzakelijk. Aardappelbon 240 inleveren DEN HAAG. 15 Dec. In de pro vincies Noordholland. Zuidholland en Utrecht zullen voor de week van 24 tot en met 30 December de bonnen 240 van de tweede noodkaarft worden aangewezen voor het kopen van aard appelen. Deze aardappelbonnen moe ten. voor zover niet van de centrale keukens gebruik zal worden gemaakt, vóór Donderdag 21 December worden. Ingeleverd bij den aardappelhande laar Nadat de handelaren hierop zijn bevoorraad zal zonder nadere aankon diging tot aflevering worden overge gaan. doch uitsluitend ln de week van 24 tot en met 30 December. Directeur: H. 3 Kerrmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt. Amsterdam: plv. hoofdredacteur; li A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: 3. v. Grieken; illustratie en opmaak: R Kampstra; volkscul tuur en\ kunst: M Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. H Lammers, allen te Am sterdam K 113 >OFDKW ARTIER VAN DEN RER, 17 Dec. Het opperbevel Veermacht deelt mede; Je kracht van onze afweer aan ront ten Oosten van Aken heeft •ijand gisteren opnièuw gedwon- ot een pauze in zijn aanvallen, aanvalsdoel, de Roerseclor Wes- en Zuidelijk van Düren, heeft sderom niet bereikt. Onze tegen- tllen wonnen in verscheidene -en terrein. de stellingoorlog aan de Saar e daar aanvallende Amerikaanse es vastgelopen in zware gevech- m bunkers en huizen, vooral in n Dilllngen, Saarlautern en Enz- Tussen Saargemünd en Bitsch, versterkingen ook gisteren zwaar vijandelijk vuur lagen, n onz.e troepen de vijandelijke .lien in hoofdzaak af. Oostelijk an aan de grens van de Elzas gevochten in het voorterrein ersterkingen van de Westwall. Boyen-Elzas nemen de vijande- aanvallen in het gebied Kay- ■rg—Urbeis aanzienlijk in héyig- toe. den en Antwerpen worden nog beschoten. Mldden-Itallë lag het brandpunt ware afweergevechten ook glste- m en westelijk van Faenza. In 11 van het uitgebreide gébruik rtillerle en tanks beperkten zich rderihgen der Britse aanvalsfor- j tot een smalle strook terrein i de rivier de Senlo en de stad, x. Aan weerszijden van Bagnaca- mlslukten wederom krachtige elljke aanvallen. De Canadezen weer zware verliezen, zuiveringsgevechten ln Kroatië !n de benden verscheidene hon- a doden. De vijandelijke druk ln rebled tussen Voekovar en de ls de laatste tijd sterker gewor- Tongarlje bleven de bolsjewisten sterke, strijdkrachten aanvallen engte van Ipolysag en tussen pel en het \Matragebergte. Onze ïardnekkig verdedigende forma- andhaafden de samenhang van front ln weerwil van' aanvanke- terrelnwlnsten der Sowjets. In :netratlegebied tussen het BUkk- te en de Hernad duurt de strijd met den in eolge sectoren ^gedrongen vijand voort, iet zuidelijk deel van Oost-Slo- i zetten de bolsjewisten hun ede van Mussolini AAN. 18 Dec. De Italiaanse igschef Mussolini heeft in het 11e Lyrische Theater te Milaan :de gehouden. In een toespraak en uur verklaarde ljlj.. dat het ikelns-fasclstische Italië aan de i'an Duitsland en Japan tot aan ïdoverwlnnlng zal doorvechten, lint schilderde de ontwikkeling, alië door verraad tot de capltu- heeft geleld. tande op het separatistische stre- n de bezette delen van Italië, Mussolini omtrent Sicilië, dat het daar zt.g. heersende separa- nlet gelooft. Waarschijnlijk, zo Arde hij onder bijval, willen de nén zich veeleer weer verenigen e oifcier mijn leiding staande re- ag. aanvallen aan weerskanten van de straatweg UngvarKaschau voort en breidden ze naar het noorden uit. Deze aanvallen werden uiteengeslagen of ln ons hoofdgevechtsterrein opge vangen. Van de rest van het oostelijke front worden geen gevechten van betekenis gemeld. Amerikaanse" terreurvliegtuigendie gisteren overdag Zuid- en Zuidoost Duitsland aanvielen, lieten hun bonh men wederom vrijwel uitsluitend op woonwijken vallep. Schade ontstond vooral in het centrum van Innsbruck en ln enige plaatsen .li# het gebied van Stuttgart. Britse terreurbommenwer- pers vielen Siegen aan. Poolse opwinding over Churchill's rede BERN, 18 Dec. Naar Exchange meldt, is de uitgeweken Poolse rege ring te Londen Vrijdagavond in bui tengewone vergadering bijeengeko men. Er heerste grote opwinding over de rede van Churchill, vooral over het feit. dat hij de Curzon-lijn had goedgekeurd en gezinspeeld had op een verandering ln de diplomatieke betrekkingen. Ernstige onlusten op Sicilië MILAAN. 18 Dec. In Catania op Sicilië zijn érnstige onlusten uit gebroken. Reuter deelt mede. dat revoltes zijn ontstaan als gevolg van demonstraties van de Sicilianen tegen hun mobilisatie voor het Ita liaanse leger. De soldaten maakten van hun vuurwapens gebruik. Een student werd gedood en anderen ge wond. De demonstranten staken daarop het gerechtshof en het be lastingkantoor in ,'wancL Enkelen drongen het gebouw van de Sicili- aanse bank binnen. De Romeinse bladen delen mede. dat de centrale delen van Catania des nachts in de as zijn gelegd. Ook in Palermo, Messina en Enna zijn de monstraties gehouden. Puinhopen van Faenza ontruimd BERLIJN. 18 Dec. In de afgelo pen nacht zijn dc puinhopen van Faenza aan het Italiaanse front met uitzondering van een sector in het Noordoosten der -stad door de Duitse troepen ontruimd om het front te ver korten en reserves te sparen. Naar aanleiding van de derde verjaardag van het Duits-Japans-Itall- aanse bondgenootschapsverdrag heb ben de Führer, de Buce en de Tenno, benevens de Japanse premier tele grammen uitgewisseld. Ook de qalnis- ters van Buitenlandse Zaken wisselden telegrammen uit. In een bericht van Associated Press uit Washington wordt gezegd, dat een bijeenkomst van Roosevelt en Churchill met Stalln op zijn vroegst in Februari 1945 kan plaatsvinden. Naar Reuter meldt is majoor Nacker, de Belgische minister, die spe ciaal belast ls met 'le organisatie van de levensmlddeleninvoer. naar Londen vertrokken om daar een Belgisch* missie voor de aanvoer in te stellen. Ie JAARGANG Nor 298 DINSDAG 19 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 24 ct. per week ot 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. LISSABON, 17 Dec. Naar Reuter meldt, heeft generaal Scobie de tekst bekend gemaakt van de overeenkomst van Caserta, die de basis vormt voor de onderhandelingen tussen Scobie en de Elastroepen. Van de" opgesomde punten gelden als eenstemmig goed gekeurd:" De leiders der Elastroepen verklaren zich accoord met. de bepaling, dat onder hun bevel staande troepen niet mogen trachten zich van het rege- ringsgezag meestér te maken. Voor wat Athene betreft, mogen zij niets ondernemen, tenzij onder rechtstreeks bevel van generaal Scobie. De veilig heidsbataljons worden als vijandelijke formaties beschouwd tot zij zich heb ben overgegeven. Alle Elastroepen streven naar eeri nationale eenheid om aan hun 'werkzaamheid in het be lang van de gemeenschappelijke strijd een bepaalde lijn te volgen. Een speciale correspondent van Reu ter meldt: „Sedert Zaterdagavond ls het in Athene betrekkelijk ru6tlg. Nu en dan hoorde men het ontploffen van granaten en het ratelen van machine geweren door de stilte van de nacht." Uit Britse militaire bron wordt ge- meldt. dat in de laatste 24 uur aan weerskanten geen operaties van* be tekenis zijn ondernomen. De Voor naamste concentratie der opstandelin gen. die zich vroeger ln de zuidooste lijke voorsteden bevond, heeft zich ver plaatst naar het noorden der stad ten gevolge van het blnnenslipelen van opstandige strijdkrachten uit noorde lijke richting. De zender aan de stadsrand, die in handen van do Ela3 is. liet zich Zater dag weer horen, doch werd opnieuw door da Britse luchtmacht aangevallen. De Britse troepen, die het 6chler-elland Kalllpolls ln het gebied van de Piraeus bezet houden, hebben aan de west zijde van de baal van Phaleron enige vorderingen gemaakt om zich te ver enigen met andere Britse troepen uit 46 doden en veel schade LEIDEN. 16 Dec. In het begin van deze .week is de stad Leiden enigë malen door Anglo-Amerikaanse terreurbommenwerpers aangevallen. Naar tot dusver is vastgesteld, zijn daarbij alleen onder de burgerbevol king 46 doden te betreuren. Bovendien werden, behalve talrijke woonhuizen, het Museum voor Volkenkunde en het Natuurwetenschappelijk Museum door bomtreffers ernstig beschadigd. het oosten. De Brits-Indische troepen, die bij Krlonlre, ln de nabiiheld van Mlssolonghl ln West-Griekenland, wa ren aangevallen, zlln teruggenomen. TOKIO, 18 Dec. Het Japanse hoofdkwartier meldt", dat Japanse vliegtuigen in de avond van de 15e en in de ochtend van de 16e Decem ber zuidelijk van Mindoro in de Phi lippijnen een slagschip, drie grote transportschepen en een transport schip van middelbare tonnage tot zin ken gebracht hebben. Voorts wordt éemeld, dat een deel der vijandelijke transportformaties, die de landing op Mindoro hadden volbracht, zich in de richting van Mindanao terug begon te trekken. Japanse vliegtuigen kwamen in actie en brachten /twee grote transport schepen en een Van middelbare ton nage tot zinken, terwijl zij een vlieg- dekschip door treffers beschadigden. Ten slotte worA. gemeld, dat Japan se oorlogsschepen de laatste dagen in het middendeel van de Stille Oceaan twee duikboten tot zinken hebben gebracht. Vertrouwensvotum voor De Gaulle STOCKHOLM. 18 Dec. Naar Reu ter meldt\heeft de Franse „nationale vergadering van het bevrijdingscomité" Zaterdag eenstemmig een motie van vertrouwen ln generaal De Gaulle aan genomen. In de motie wordt gezegd, dat de Franse verzetsbeweging generaal De Gaulle welkom heet. ZIJ geeft uiting aan haar grote voldóenlng over het met de Sowjet-Unie gesloten bond genootschap. De nationale vergadering heeft een volkomen vertrouwen ln generaal De Gaulle voor een zegevie rende voortzetting van de oorlog. De Rijksminister van Buitenland se Zaken, Von Rlbbentrop, heeft den leider ontvangen van het Waal6e be vrijdingscomité. den kommandeur der S-Sturmbannführer Léon Désrelle. smede den leider van het Vlaamse bevrijdingscomité, dr. Jef van de Wiele, en met ben een langdurig en hartelijk onderhoud gehad. De zon gaat op 19 December onder om 16.27 uur en op 20 December op om 8.48 uur. Maan op 19 December op om 11.48 uur en onder om 20.47 uur E.K. 22 Dec., V.M. 29 .Dec., L.K- 5 Jan., N.M. 12 Jan. Onder goederen in de dode hand, aldus verhaalt Winkler Prins, verstaat men goederen, toebehorend aan kerken, kloosters en andère stich tingen; goederen dus, waarvan geen mens de eigendom heeft, maar die duurzaam gebonden zijn aan een be paalde, meest pieuze (oftewel vrome) bestemming. x v Die goederen vererven niet en gaan niet licht in andere handen over. Op eenhoping van bezit in de dode hand leidde in het verleden tot verarming van particulieren, ivas nadelig voor de staathuishouding en werd zo nu en dan ook bij een revolutie of een ingrijpende wetswijziging te keer ge gaan. Iets dergelijks als met de goederén, die in dode handen terecht kwamen, geschiedt thans blijkbaar nog bij onze distributie. Althans van de week kwam ik een aanlokkelijk levensmid delentransport tegen voor een restau rant, dat sinds lang geen restaurant meer is en ik vernam tot mijn ver bazing, dat het incasseren van ge noemde levensmiddelen voor dat hotel normale voortgang heeft. Dat zijn dan toewijzingen. De directeur is wel zo goed, iets van de voor deze dode hand binnen gehaalde buit te delen met zijn per soneel. Maar men mag zich tóch af vragen, of in een tijd met zoveel levende en hongerige monden nog toewijzingen moetefi worden verstrekt aan restaurants, die niets meer res taureren en die d£ aldus verkregen goederen beter zouden kunnen resti tueren aan de gemeenschap. Blijkbaar vererven ook distributie- toewijzingen moeilijk en blijkbaar gaan zij ook niet licht in andere handen over. Daar het graaien van deze dode hand echter indirect leidt tot verarming van anderen, lijkt in grijpen geboden, hoe aardig het ook mag schijnen te potvertereiTvan wat bestemd is voor gasten, die sinds lang niet meer komen eten. „Restaurant ,JDe Dode Hand" ter overname aangeboden. Regelmatig goede toewijzingen. Geen klandizie. U kunt alles zelf opeten en verdelen." Reflecteert u? TIJL. Max Halbe overleden In. Neu-öttlng bU MUnchen ia de schrijver Max Halbe, 79 Jaar oud. overleden. Max Halbe werd ook in ons land bekend door zijn drama's „Ju- gend" (Jeugd! van 1893 en „Der Strom" 1904dat onder de titel ..Dijkbreuk" door De Jonge Spelers en onder de titel „Als het water wast" nog in deze oorlog door het Residentieto neel onder regie van Richard Flink la gespeeld. „Jeugd" werd ook al kort na de Duitse première in ons land vertoond, door de toen pas opgerichte Neder landse Toneelvereniging. Het was het Een veel gelezen blad ln de hoofd stad toont zich ongerust over het feit, dat de burgemeester niet de tijd vond met dit blad over de voedselnood te spreken. Zou dit er niet op kunnen wijzen, dat deze niet voldoende doordrongen is van de nood van zijn stadgenoten? Wij kun nen deze vraag gerust met neen beantwoorden. Amsterdam heeft alle reden op dit punt het volste ver trouwen in zijn magistraat te stel len, die in de afgelopen maanden zeker niets heeft nagelaten om, ge steund door den Beauftragte, het leven in zijn stad zo dragelijk mo gelijk te maken. Höe is het dan te rijmen, dat wij desondanks in de toekomst mogen hopen op grotere rantsoenen dan de huidige? Ter beantwoording van tfeze vraag is het goed, het ontstaan van de crisis nog eens na te gaan. De September-crisis, die voor het groot ste deel bewerkt werd door de vlucht uit de verantwoordelijkheid van vele leidende figuren toen het front ons land raakte. Met de kritieke situatie aan het front ging een actie van Londen uit gepaard die het Nederlandse volk moest bewegen, actief aan de strijd tegen het Duitse leger deel te nemen. Deze actie had enerzijds het gevolg, dat het spoorwegverkeer stil kwam te liggen, anderzijds vond een groot deel van de verantwoordelijke man nen in ons land er de aanleiding in, de armen over elkaar te slaan en door een volkomen passieve houding de gunst van de regeerders in Lon den te verwerven. Wij hebben toen reeds gewezen op de grote verantwoordelijkheid, die zij daardoor tegenover het volk op zich namen. Een verantwoordelijk heid, die temeer klemde, omdiit de bezettende macht door de spoorweg staking ontheven werd van ae plicht, naar vermogen voor ons volk te zorgen en met het oog op de mo gelijkheid van een verdere frontver andering van zichzelf uit geen aan leiding vond, desondanks net open bare leven in ons land met bijzon dere zorgen te omgeven. Zo ontstond door het afwijzen van verdere verantwoordelijkheid van Duitse zijde en de vlucht uit de ver antwoordelijkheid aan Nederlandse kant, door druk uit Londen of anders- zins, een in wezen regeringloos tijd perk, waarin ieder zich beperkte tot hulp in allernaaste kring. Het mag hier wel eens gezegd, dat onder andere in Amsterdam deze catastrophale houding althans bij de hoogste leiding niet aanwezig'was. Deze chaos, het .gebrek aan samen werking en aan gemeenschapsbesef, hebben geleid tot wat wij nu beleven: de honger. Intussen heeft de stabilisatie van het front in het Zuiden een geheel nieuwe factor ln het geding.gebracht. De zekerheid.dat er in Nederland de eer§te maanden geen operaties van betekenis zullen plaats vinden maakt, dat alle partijen hun houding moeten herzien. Noch de emigrantenregering in Londen, noch de zich daarnaar rich tende kringen in Nederland zullen op dit moment nog de verantwoording voor een durende hongerstaking op zich durven laden. Het ls daarom aan te nemen dat de binnenscheep vaart snel weer op gang zal komén, temeer, daar de bezettende macht, gezien ae situatie aan het front, er belang bij heeft, iedere oplossing van het civiele transport en iedere verbe tering van de voedselpositie van de burgers krachtig te steunen Daardoor krijgen mannen als de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam de kans, waar zij reeds lang op gewacht hebben, om de voed selnood in hun steden aanzienlijk te lenigen. Nodig ls slechts, dat zij, die het transport dragen, zich de situatie duidelijk voor ogen stellen en zich snel en in groten getale melden on danks het risico, dat een storingsactie van de luchtvloot van de geallieer den. die blijkbaar menen, voordeel uit onze honger te kunnen trekken, mee brengt. Iedere dag, die hier ver der nog verloren gaat door de traag heid van wie ook, is een misdaad. WIJ zijn er echter van overtuigd, dat zo wel door de inspanning van mannen als o.a. Burgermeester Vóute en den Beauftragte voor de stad Amsterdam, als van de opnieuw tot het dragen van verantwoordelijkheid bereid ge worden kringen, zo goed als door een snelle en massale aanmelding van de transportondernemingen binnen en kele weken de grootste nood gelenigd zal zijn, eerste stuk van de toen moderne Duitse toneelschrijvers dat ln ons land werd gespeeld, nog voor' werk van Hauptmann (Voor Zonsopgang en Hartleben Later speelde de Nederlandse To neelvereniging van hem nog „Het recht van den sterkste" (Haus Rosen- hagen) en „Der Strom", onder de ti tel „Het Zoenoffer". „Jeugd" ls veel later nog gespeeld door het Rotter dams Gezelschap van Van Eysden. Recent ls de Duitse verfilming van dit toneelwerk, die kort voor do oor log uitkwam. I Engelse oordelen over Gerbrandy LONDEN. 16 Dec. (A.N.P.I De ..Economist" schreef dezer dagen over de positie van Gerbrandy: ..Indien het gezag van de geallieerde militaire autoriteiten in de tot nog toe be vrijde Nederlandse provincies Lim burg, Noord-Brabant eh Zeeland nog onaangetast ls, dan ls het alleen te danken aan het feit. dat deze gebie den nog- ln de ope""*"me liggen. Het ls daarcnt««*-ii d» plannen van de Londense emigranten regering voor de binnenlandse opbouw van Nederland op het grootste verzet stuiten. We hopen maar. dat er geen gewelddadigheden zullen ontstaan uit dit conflict, zolang de bevrijde pro vincies opcratleterrein blijven. Dage lijks wordt de klooi tussen de emigrantenregering en het volk dieper.' De ontevredenheid groeit met de dag." De „New Leader" schreef: „Het la nu wel duidelijk, dat elke emigran tenregering het contact met haar volk verliest. De Nederlanders maken daar op geen uitzondering. Precies als ln België en Griekenland hebben het koningshuls en de oude partijen ln Holland afgedaan." I Directeur: H 3. Kerrmeester. Bua- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; Ir. A- H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Liber; adver tenties: A. H. Lammer», allen te Am sterdam. K lit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1