HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Szalasi bij den Führer VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ijandelijke aanvallen in de Elzas gestrand venna zonder strijd prijsgegeven Engelse moeilijkheden in Waal-gebied Bespreking droeg een militair karakter Schaduwlickt Britten slaags met Elastroepen ijand ontruimt stellingen 5n Zuidwesten van Arnhem Aislukfe aanvallen in de Vogezen Canadezen slaagden niet bij Heusden de Maas over te steken Vreemde vraatzucht Jeugdproblemen bij sluiting der scho en TT HET HOOFDKWARTIER "DEN FUHRER. Dec. Het ■jrbevel der weermacht maakt be kend: in het gevechtsfront van Aken is plaatselijk beperkte gevechten vrij groot aantal gevangenen in handen gevallen. In het gebied Rürtgen en bij Vossenack duren •e bosgevechten voort. 11 vljan- i.tike tanks werden daarbij yernie- nerlkaanse stoottroepen, die de ;te dagen bij Merzig over de gezet waren, werden in de pan ikt. Ten oosten van Saarlautem de bezettingen van onze kaze- ien in hevige gevechten gewlk- met den krachtig aanvallenden id. Ten zuiden daarvan en ten oosten van Forbach zijn de iidelijke formaties onze weste- verdedigingswerken dichter ge- ïrd. In de strijd met onze ach- oeden verloren zij 18 tanks, o £p standvastigheid van onze ïaties in de Elzas is gisteren op- w een aahtal vijandelijke aan- ;n gestrand. Franse koloniale pen verloren in het Hartwoud erom talrijke gevangenen. Duitse vliegers mengden zich herhaal- k in de gevechten in h'et wes- verspreidden vijandelijke vlie- of belemmerden hen hun bom- op de gestelde doelen uit te oen. Bij nachtelijke aanvallen onze slagvliegers op vijandelijke npunten in het gebied van Aken tonden uitgebreide branden en olof fingen. •oot Londen las overdag en des lós onder het vuur van onze ver- Lngswapens. midden Italië heeft de vijand na .aaide vergeefse aanvallen met ge- entreerde strijdkrachten een rgenhoöfd veroverd over de sec van de Lamone ten noorden van >1, Grenadiers en Jagers wierpen in krachtige tegenaanvallen weer g. waarbij zij aanzienlijke bult en jke gevangenen maakten. Nieuwe zetpoglngen van de daar op- elde Canadese formaties mlsluk- met zeer zware vijandelijke ver- •n. Ten noordwesten van Ravenna oen onze troepen de Britse aanval- voor nieuwe stellingen opgevangen, stad Ravenna zelf werd zonder of stoot prijsgegeven en daardoor de verwoesting gespaard. i Dalmatlë hebben onze troepen adelljke omslngellngspoglngen ten rdwesten van. Knln verijdeld. Op westelijke rand van het Fruska- a-gebergte 4n Syrmlen en ln het ed ten zuidoosten van Vukovar ïu de hevige gevechten voort, i Hongarije ls de slag ln hevigheid uitgestrektheid toegenomen". i het strijdgebied, tussen de Drau Plattenmeer en de Donau hebben j taal vechtende formaties grotere einwlnst van den vijand verhln- i en hem bij het afslaan van zijn vallen zware verliezen toegebracht. weerszijden van Boedapest zijn bolsjewieken met sterke strU ti ghten tot de grote aanval overge- n. ten zuiden van de stad werden vijandelijke /ormatles, die op de telljke oever van de Donau waren rgezet, door tegenaanvallen afge grendeld. Ook ten oosten van Boeda pest zijn ln de streek van Hatvan zware gevechten ontbrand. Op de zui delijke rand van het Matra-gebergte en ln de sector van Miskolc werden nieuwe doorbraakpogingen van 1 de bolsjewieken verijdeld. In zuidweste lijk Hongarije hebben Duitse forma ties slagvliegtuigen talrijke vaartui gen en veerboten van de bolsjewieken vernietigd, een belangrijke brug ver woest en den vijand met bommen en boorriwapens zware verliezen toege bracht. Escorterende Duitse en Hon gaarse Jagers schoten ln luchtgevech ten 18 bolsjewistische vliegtuigen om laag. In de overige delen van het ooste lijke front tussen oostelijk Slowakije en Koerland ontstonden slechts onbe tekenende plaatselijke gevechten. Een formatie Amerikaanse bommen werpers viel gisteren overdag de Rijks hoofdstad aan. Andere aanvallen van Anglo-Amerikaanse formaties wanen gericht op het westelijke rijksgebied, waarbij vooral ln Hamm schade aan gebouwen ontstond. Vijandelijke vliegtuigen zetten in scheervlucht ln nog verhoogde/ omvang de terreur tegen de burgerbevolking, vooral ln de gebieden aan weerszijden van de Rijn, voort. Soes#'was ln de afgelo pen nacht het doel van een terreur- aanval der, Britten, die ook storlngs- aanvallen ondernamen op westelijk en zuidwestelijk Duitsland. Strijdkrach ten der luchtverdediging schoten 42 vijandelijke vliegtuigen omlaag. BERLIJN, 6 Dec. Over de toe stand aan de fronten schnjft de mi litaire medewerker van het DNB, dr. Max Krul, het volgende: Misschien zouden de zware bloe dige verliezen der Amerikanen in het gebied van Aken nog geen voldoende reden geweest zijn om de kracht van de aanvallen te verminderen, zodat alleen eigenlijk nog in het bos van Hürtgen en om de ruïnes van Vos senack serieus gevochten zou worden, wanneer niet het noordelijke brand punt van het offensieffront bij Nij megen door het opblazen van de Waaldijken plotseling aan het wan kelen geraakt was. Zonder dat een enkel schot van Duitse zijde viel, za gen de Engelsen zich genoodzaakt terug te trekken en moeten nu al hun krachten inspannen om hun zware wapens en aangevoerde aanvalsma- teriaal in veiligheid te brengen. Men mag aannemen, dat veel hiervan in de modder van het overstroomde ge bied, dat hun opmarsgebied was, weggezonken is. De Duitse troepen, die tot dusver hier gebonden waren, hebben op deze plaats geen vijand meer tegenover zich. In de zodoende ontstane gedwongen pauze komt het frontverloop weer duidelijker naar voren. Het front loopt aan de noor delijke vleugel langs de loop van de Beneden-Maaó ongeveer tot Roer mond. volgt dan ongeveer het dal van de" Roer1 met JUlich als de verst naar het oosten liggende plaats, gaat vervolgens door Weisweiler en Lan- genwëhe, loopt dan naar het zuiden naar Geyl via Hürtgen tot Vossen ack. Het is niet duidelijk, welke nieu we gunstige factoren Eisenhower kan aanvoeren, indien hij zou besluiten Ihier het offensief te hervatten» Ie JAARGANG No. 289 VRIJDAG 8 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Toen we eerst op straat gingen verduisterenwaren er optimis ten en die schreven in de krant want alle lui die in de krant schrij ven zijn beroepshalve optimisten, anders zouden ze het nooit uithou- 1den met al die ingezonden stukken en klachten over de distributie!) toen waren er optimisten, die schre ven, dat de verduistering zo fijn ivas, omdat de mensen nu weer ontdek ten, dat Onze Lieve Heer indertijd een Tnaan en sterren aan de hemel had Qeplant om de verdwaalde aar delingen zelfs 's nachts nog ietwat voor te lichten. Door het duister leer den de mensen het licht weer waar deren, het sterrenlicht en het maan licht, als het er was, en de poëzie. Nu is er een nieuwe verduistering. Niet meer buitenshuis, maar binnens huis en er is dus behoefte aan nieuwe optimisten, die ons de nieuwe voordelen daarvan doen be seffen. Bijvoorbeeld, het is„ goed voor het vertellen van sprookfbs. Sprookjes kunnen het electrisch licht niet ver dragen. Andersen en Grimm zijn ge storven, vóór Edison en Philips alles egaal gingen verlichten. Hun sprook jes zijn aan het electriscJie licht te gronde gegaan. Je kunt je kinderen niet vertellen van kobolden en sneeuwkoninginnen en standvastige tinneji soldaten, als je ook doodeen voudig een knopje om kunt draaien en kunt zeggen: „Lees maar de oor logsberichten!" Het wonder van het electrische knopje en van de techniek doodt alle andere wonderen ter wereldletter lijk en figuurlijk. Met inbegrip van het sprookje en zijn wereld. T1JL J. W. te A.W. Uw vraag naar rhythme en maat, speciaal in de ge dichten van onze voorouders, d.wx. in de oud-germaatise letterkunde, kunt u het beste beantwoord vinden in de Nieuive Algemene Literatuurge schiedenis onder redactie van prof. Jan de Vries. uitg. De Haan. Het hoofdstuk „Oudgermaanse letterkun de" bevat alles wat u weten wilt. Het boek is in alle bibliotheken te raadplegen. TIJL, De Höhere H- und Poltzei führer Nor neral der Waf jen-jf und Polizei Rau jj-mannen, die in de strijd bij Arnh dwest ff-Ober gruppen führer und Ge- ter op bezoek in een oorlogslazaret bij em gewond werden. (Foit-if -PK Fritz BERN, 6 Dec. Naar Reuter uit Athene meldt 'zijn Erftse tanks en luchtlandingstroepen in de ochtend uren van Woensdag tot de strlld te gen do Elastroepen overgegaan. De Britse operaties werden geleld van een gepantserde verkenningswagen uit. Een Britse officier werd gedood en een soldaat op de weg naar de Piraeus gewond. Britse- tanks en gepantserde strijdwagens alsmede gemotoriseerde formaties infanterie trekken thans langs drie hooldwegen tegen de Grie ken op. Twee mijl ten noordwesten van Athene zouden zich nog ca. 1000 man Elastroepen bevinden. Reuter meldt nader, dat de Britse luchtlandingstroepen het communis tische hoofdkwartier, gevestigd op het hoofdplein van de stad, zLln binnen gedrongen, nadat zil de toegangen met granaten hadden doen springen. Ca. 40 gevangenen, üe meesten nog gewa^ pend, werden üilt het gebouw gehaald. Onder hen bevonden zich enige Jonge vrouwen. De algemene staking ls uit gebreid tot het havengebied van Pa tras. waar de Elastroepen 100 leden der nationale garde hebben ontwa pend. Voorts wordt gemeld, dat de toestand in Saloniki zich verscherpt. Reuter meldt voorts, dat de leider der Griekse liberalen. TJiemlstocles Sofulls, heeft verklaard, van Papan- dreoe het verzoek te hebben ontvan gen, onverwijld een nieuw kabinet te vormen. De Engelse ambassadeur deel de hem echter mede, dat .bet', over eenkomstig de Jongsïe^lp^ffuctles van Churchill thans niet tragelijk was van ministerpresident te veranderen. Radio Londen meldt, dat handgra naten geworpen zün naar de woning van Papandreoe, De zon gaat op 8 Dec.1 onder om 16.26 uur en op 9 Dec. op om 8.38. Maan op 8 Dec. op om 0.18 uur en onder om 13.58 uur. N.M, 15 Dec., E K, 22 Dec., V.M 29 Dec., L.K. 5 Jan, Britse voorschriften in veroverd gebied BERLIJN, 6 Dec. De oorlogscor respondent van het D.N.B. ln het Wes ten, Alex Schmalfuss. meldt: In een door Duitse troepen j buitgemaakte aanwijzing voor de bestuursorganen yan het bij Aken opgestelde zevende Amerikaanse corps, die de behande ling van Duitse .burgers, regelt, wordt bepaald, dat de Duitsers behalve hun wapens ook hun radio- en fototoestel len moeten Inleveren. Voor alle Duit sers wordt een uitgaansyerbod tussen 21 en 6 uur uitgevaardigd. Het ver keer van civiele voertuigen, dus ook het gebruik van rijwielen, wordt ver boden. Zonder verlof van de geallieer de overheid mag men de steden niet verlaten. Samenscholingen van meer dan vijf Duitsers op enigerlei plaats kunnen als het houden van een ver boden demonstratie beschouwd wor den. BIJ de contróle op deze voor schriften moet een rulpi gebruik ge maakt worden van. de vuurwapens. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Dec. De Führer'heeft op 4 December den leider van .de Hongaarse natie, Fran9 Szalasi, ont vangen, die voor een bezoek in Duitsland vertoefde. De Führer heeft met Frans Szalasi een vrij langdurig onderhoud gehad over alle vraagstukken van de poli tieke, militaire en economische sa menwerking tussen Duitsland en de onder de revolutionnaire Hongaris- tenbeweging één geworden Hon gaarse natie. Deze bespreking, die nu weer verlopen is in de geest der oude traditionele en beproefde wa- senbroederschap en vriendschap der >eide volken, werd beheerst door het vaste voornemen van het Duitse en Hongaarse volk de verdedigingsstrijd met alle middelen voort te zetten en daarvoor ook alle voorwaarden te scheppen. Aan het onderhoud bij den Führer namen van Duitse zijde deel: de rijksminister van Buitenlandse Zaken Von Ribbentrop, generaal-veldmaar- schalk Keitel en generaloberst Guderian. Van Hongaarse zijde: de minister van Buitenlandse Zaken Baron Kemeny en de Honved- minister kolonel-generaal Beregffy. Op 4 Dec. was de leider van de Hon gaarse natie met den Hongaarsen minister Van buitenlandse zaken, den Honvedmlnlster en de overige heren van zijn gezelschap de gast van den rijksminister van buitenlandse zaken von Ribbentrop. In het gezelschap van Szalasi be vonden zich behalve de minister van buitenlandse zaken en de Honved"- mlnlster nog maarschalk Henney, ge zant Bogossy alsmede de kolonels Hodas. Makkay-Hollosy en Meszclsn benevens de Duitse gezant en rijksge volmachtigde ln Hongarije, De Auslands-Informatlonsdlénst schrijft: Deze ontvangst ls een nieuwe bevestiging van de Duitse en Hongaarse lotsgemeenschap. Het korte Intermezzo der capitulatiepoging van Horthy ls voorbij. Hongarije ls geen Roemenië. De Hongaarse natie heeft ln plaats van eerloze vernietiging de eerlijke strijd, ln plaats van verraad trouw, ln plaats van Stalin Szalasi gekozen. Deze formulering uit een oproep van de partij der pljlkrulsers van 2 Dec. vormt het leidend motief van de Duits-Hongaarse besprekingen. ZU vonden plaats op een tlidstip der uiterste bedreiging van de Hongaarse hoofdstad door het rode leger. Der halve droegen die besprekingen een overwegend militair karakter. Het be hoeft niet nader vermeld te worden, dat de Duitse weermacht, evenals tot dusver, de Hongaarse bodem met de uiterste taaiheid en alsof het haar eigen vaderlandse bodem was, zal verdedigen. Voor Duitsland en Hon garije gaat het thans om zLin of niet- zijn. De hechte banden, die beide volken verbinden, zijn ln het vuur der kanonnen van de slag om Boedapest nog steviger geworden. Met deze zeker heid zijn de Hongaarse gasten von hun Dultsen gastheer gescheiden. Meer weermachtshelp^ters BERLIJN, 5 Dec. De Relchsrefe- rentln van den B.D.M. en de Relchs- frauenführerln hebben een oproep uitgevaardigd. waarin meegedeeld wordt, dat de mogelijkheden, die thans reeds voor de vrouwen bestaan ln dienst van de weermacht te tre den. uitgebreid zullen worden lot een korps van weermachthelpsters (Wehr- machthelferlnnen-korpswaarin Iede re vrouw van achttien Jaar af, die dit wenst, dienst kan doen op de plaats van een soldaat, welke haar ln dit korps, al naar haar geschiktheid, wordt toegewezen. Loonderving bouwbedrijven AMSTERDAM. 6 Dec.*— In verband met de loonderving op de belde Kerst dagen en Nieuwjaarsdag bestaat er voor de bouwvakarbeiders gelegenheid, twaalf vacantlebons te verzilveren bij de bekendé plaatselijke adressen./Losse bons worden niet aangenomen. De bons moeten opgeplakt zijn ln het z.g. bonboekje, dat tijdens de zomerlnwis- sellng aan een leder ls uitgereikt. Aanslag op politieman SCHOONHOVEN. 6 Dec. Een dezer dagen meldden zich aan het bureau van politie omstreeks half acht drie personen, die om onderdak vroegen, aangezien zij niet meer vóór acht uur hun woonplaats konden bereiken. Toen op dat verzoek de opperwachtmeester B. M. Portuyn de binnendeur van de sluis, die tot de gang van het bureau toegang geeft, opende om den woord voerder van het .drietal binnen te la ten. loste een der anderen een schot, vermoedelijk uit een automatisch ma chinegeweer. Het trof den politieman ln de bulk. Een agent snelde mee het pistool ln de vuist toe, waarop de drie onbekenden de vlucht namen. De getroffene kon nog een korte verklaring omtrent het gebeurde afleggen, voordat hu op dok tersadvies naar een ziekenhuis te Gou da werd overgebracht, waar hij de vol gende morgen aan zijn verwonding ls overleden. Het slachtoffer was 57 Jaar oud en 6tond als een trouw en accu raat politieman bekend. Het onderzoek naar de daders heeft nog niet tot enig resultaat geleld. Smeersels voor de boterham 50 gr vet zachtjes smelten (niet laten bakken), van het vuur af 2 1 dl. warm water toevoegen. De massa onder voortdurend kloppen koud laten worden; naar verkiezing wat zout en boteraroma door het smeersel mengen. Boterhamsmeersel met vet en aard appelen: 10 gr. of meei' vet. 4 aard appelen, 1 ui, pepersurrogaat, noot muskaatsurrogaat. zout. Het uitje snipperen en in het vet bakken in de koekenpan. De aard appelen fijn wrijven en enige minuten met het vet meebakken onder voort durend roeren, het aanbaksel aan de pan telkens meeroeren. Het smeersel zeer pittig maken met peper, noot muskaat en zout en liefst warm op de boterham smeren. Rotcrliamsmeersel met vet en gotf- mout: 1 kopje gortmout, 2 kopjes water, 2 lepels tomatenslasaus of 3 theelepels ketchup, aroma, flink wat mosterd <ongev. 3 theelepels), papri kapoeder, (3 theelepels suiker), vet, zout. Van gortmout en water een dikke brij koken, naAr smaak de overige ingrediënten toevoegen, de massa nog even laten doorkoken en warm of koud op de boterham geven. GIstsmeersel: 1 uitje of 2 theelepels uipoeder, vet, 50 gr. gist, 2 lepels water, k 1 bouillonblokje. Het uitje in het vet fruiten. Wan neer dit lichtbruin ls, de gist er in brokkelen en even meefruiten, Het water en het bouillonblokje toevoegen en de massa inkoken tot zij dik is. Daarna in een dun laagje op de boter ham smeren» Directeur: H. 3. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Doreser, Haarlem: binnenland: 3. y. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Liber; adver tenties: A. H. Lammer®* allen te Am- Bierüam. k 113 DOFDKW ARTIER VAN DEN IRER, 7 Dec. Het opperbevel de weermacht deelt mede: >e overstromingen ten zuidwesten Arnhem hebben een zodanige ang aangenomen, da de vijand zongen is steeds nieuwe delen zijn stellingen op de zuidelijke r van de Beneden-R-n ten spoe- -e te ontruimen. het gevechtsgebied van Aken i en de vijandelijke aanvallen af antal en kracht. Onze artillerie jokte 'met geconcentreerd vuur 1 we gereedstaande troepen. Her- de aanvallen van Amerikaanse he nenten op de Roersector bij Jii- stortten met bijzonder zware vij- lijke verliezen ineen. n weerskanten van Saarlautem t gestreden om enkele kazemat- jen. Ten noordwesten van For- konden Amerikaanse aanvallen st weinig terrein winnen, ten Icosïen van Saaralben werden de delljke doorbraakpogingen ln on6 Igevecluserreln uiteengeslagen, jeide pantsertroepen vernietigden u. oij 25 tanks en 2 gepantserde ver- i' lngswagens van den vijand. In ïoorden en het noordwesten van ontbocht ln de Elzas verbeterden troepen hun stellingen. De straat- hten ln Schletstadt en Gema du- mort. Talrijke vijandelijke aan- ln de Vogezen mislukten. In :ebied van Mülhuusen en ln het wald ls de dag rustig vérlopen gens de grote verliezen, die vooral anadese lormatles bij haar ver doorbraakpogingen aan de tische kust hebben geleden, heeft 3ste Engelse leger gisteren het tepunt van zijn aanvallen ver- naar het gebied ten zuidwesten i 1 aenza. eD aanvallen werden voor merendeel uiteengeslagen, de tljl binnengedrongen vijand' werd n tegenaanval op oen kleine pe- na weder uit ons hooldge- sgebied geworpen. de Balkan verlopen onze mars- •lngen ln Montenegro en West- volgens de plannen. Ten westen :iet Fruska Gora-gebergte vielen ls teren sterke vijandelijke strljd- v ten ónze steüngen ten zuiden Ie Donau aan. In het geveehtsge- ten oosten van het Plattenmeer het gebied ten noordoosten van -pest zetten de bolsjewisten hiet infanterie- en tankstrljdlcroch- un aanvallen voort. Elj de afweer e vijandelijke pogingen om Eoe- t van twee kanten té omsingelen. brachten onze troepen den tegenstan der grote verliezen toe. Aan de zuide lijke rand van het Matra-gebergte en ln het Buekk-gebergte bleven vrij zwakke aanvallen der bolsjewisten zonder 'succes. Grenadiers en bergja- gers wierpen in het gebied van Mis kolc den vijand uit verscheidene pene- tratteplekken Anglo-Amerikaanse tcrreurformatles. die gisteren op grote schaal vluchten ondernamen boven Mldden-Dults en Noordwest-Duits gebied, wierpen bom- len uit, waardoor vooral ln woonwij ken van Bielefeld en Minden schade ontstond. In de avonduren onderna men Britse bommenwerpers een ter- reuraanval op Osnabrück. Bovendien werden Glessen, alsmede opnieuw het Midden-Duitse gebied aangevallen. Snelle Britse gevechtsvliegtuigen on- "dernnmen een stoornanval op de rijks hoofdstad. Door JuchtvcidecllgliK'.i- strljdkrachten werden 27 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. DCAKIC KI ««ft ZATERDAG 9 DECEMBER 1944 Ie JAARGANG No. 290 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie- ai i -j Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers^ ct.' Aanbod van re$erves in 1 Amerika daalt v BERN, 7 Dec. Naar Reuter uit Washington meldt heeft Patterson, de onderstaatssecretaris voor Oorlog, medegedeeld, dat- thaxfs Amerikanen onder de negentien jaar als reserve voor de infanterie en het tankwapen naar overzeese gebieden gestuurd worden. De behoeïte' aan reserves is gestegen, terwijl het aanbod van re serves van negentien jaar eh ouder is gedaald. Wegens de dringende mi litaire behoefte is een herziening nodig geworden van de politiek, waarbij 18-jarigen werden-vrijgesteld van actieve dienst bij de infanterie en de tankstrijdkrachten buiten het land. Een Frans'Sowjetrusslsch' bondgenootschap? BERN, 7 Dec. Radio Pari is meldt, aiosaou waarschijnlijk gevolgu zal vut- dat het bezoek van De Gaulle aan den door het bezoek van een ,- Russische militaire missie naar Par.js. Men kun dit beschouwen als een voor spel voor de ondertekening van een Frans-sowjetrusslscn verdrag van bondgenootschap. Gevechten bij Aken nemen af r> SffLUN. 7 Eoc Naar het d-.n.B. verneemt, 'mislukian gisteren pogingen der Canadezen, bfj Heus- oen de Maas over te steken. Voorts stortten verschillende Britse aanval len ten zuidwesten van Roermond voor de Duitse linjes ineen De militaire woordvoerder verklaar de. neden, dat de overstroming der Engelse stellingen bij Arnhem een onoverkomelijke hindernis tussen Duitse en Eng.lse trappen heeft ge plaatst, zodat nauwelijks nog reke- nuig behoeft te worden gehouden met den door het geallieerde opper bevel voorgenomen opmars uit de nonting Helmond-Venlo tegen de Duitse grens. Overigens ls de sltuktle aan het westelijke front ln hoofdzaak onver anderd. De afnemende gevechten bij Aken bewijzen, dat de vijandelijke Clark-Kerr naar Londen STOCKHOLM, 7 Dec. Naur Reu- ter meldt ls de Britse ambassadeur ie Moskou, Clark—Kerr. naar honden vertrokken voor het voeren van be sprekingen. Gelukwens van den Führer aan Van Mackensen >FDKWARTIER VAN DEN FUH— 6 Dec. De Führer heeft veld- :halk von MacHensen naar aan- van diens 95ste verjaardag de jke gelukwensen van het Dult- k en van zijn weermacht als- eigen oprechte van harte ge- e gelukwensen doen toekomen. Führer heeft ajs' bijzonder eer- voo£. den veldmaarschalk het "le-reglment 5. waarvan de de chef ls- de naam laarscnalk van Mackensen" ver- Bonomi ioch formateur? 8TOCKHOLM, 7 Dec Radio Rome meldt, ,dat Bonoml de vorming men Öen cö8erLnK op zlch ^eeit geno- Mgr. Valerlo Valerl, de vroegere Pauselijke nuntius in Parus ls plocse- llng op 61-jarige Jeeitüd gestorven. Exchahge meldt uit- Parijs, dat fr, Gaulle zich naar het Oost- Plu isische 1 vont heelt oegeven om de «ranse troepen der „formatie Norxnan- dle te Inspecteren. iBr^^H,aclitste ulll°Dng der Neder- rft?r. Ld^che conversielening 1937 zat r>' Hthebben op 19 December 1944 te R&ag. tot een nominaal bearag van 5.000.000. b De voorinlevering van aardappelbonnen DEN HAAG, 7 Dec. - In verband met de voorlnlfcvei^ing van aaicl- appelbpnnen. vestigt het bedrljlschap voor aardappelen er de aandacht op. dat het publiek geheel vrij ls in de keuze van "den kleinhandelaar, mits deze ls aangesloten bij de vakgroep van kleinhandelaren m aardappelen, groent^ en fruit, resp. het bedrijf schap voor aardappelen. Men is voor volgende bonnen niet gebonden aan denzelfden kleinhande laar. De niet op de door het plaat selijk distributiekantoor vastgestelde dagen lngclevrde bonnen zijn waarde loos. Het publiek moet voor de' lngelev verde bonnen een bewijsje vragi>, ver meldende naam van den handelaar en van den klant, het aantal en de num mers der ingeleverde bonhen en de datu mvan inlevering Dit bewijsje moet bij ontvangst dor aardappelen worden teruggegeven. Door te kleine voorraad kan het mogelijk zijn, dat de handelaar de klanten moet afwerken ln volgorde der Inlevering. Opschor ting van hèt tegoed bij den lïandelaar ls niet toegestaan. In elk gevaP be hoeft de handelaar slechts na de week van geldigheid af te leveren, In dien hij zelL de aardappelen ook later heeft ontvangen. Klachten over nlet- leverlng dood den handelaar kunnen uitsluitend- ondei' overlegging der In- leveringsbewljsjes' schriftelijk worden Ingediend bij de controlecommissie of agenten der vakgroep ter plaatse. Nimmer wordt het publiek door het bedrljlschap schadeloos gesteld. Indien het verschil van mening met den han delaar heeft over de aflevering. Slechts indien de handelaar. - die de aard appelen wel heeft ontvangen en daar op niet heeft geleverd, zullen tegen hem zeer strenge maatregelen worden genomen.. verliezen zo aanzienlijk zijn. dat de Amerikanen thans moeten beginnen met het aflossen hunner formaties. Volgens Interinf ls de derde uf- weerslag om Al.en met een nieuw volledig succes voor de Duitse troe pen geëindigd. Wederom ls het voor nemen van Elsenhower, een door braak te forceren naar dè Necler- rljnae laagvlakte verijdeld. In Limburg schijnen de Britten voornemens te zijn, bruggehoofden te vormen op de oostelijke oever van de Maas. De voorbereidingen daartoe werden door liet vuur van Duitse batterijen -gestoord. Ten noorden van Nijmegen duurt de aftrekkende beweging der Britten nog altijd voort. Aan het Eaarfront hebben de Ame rikanen hun aanvalsactlvitelt ver hoogd. In Saarlautem en In Frel- lautern zijn hevige gevechten om de huizen ontstaan. Roosevelt en Churchill opnieuw bijeen? BERN, 7 Dec. Exchange Tele graph meldt, van hoge diplomatieke zijde vernomen te hebben, dat een nieuwe samenkomst tussen Roosevelt en Churchill op komst is. Hierbij zcu de gealliee.de politiek tegenover de „bevrijde" landen Onderzocht en ge wijzigd worden in het licht van de Jongste ontwikkeling. Nieuwe Roemeènse regering onder Radescu BOEKAREST, 7 Dec. Na langdu rige beraadslagingen met de partijlei ders heeft generaal Radescu zijn mlnisterlijst aan don koning kunnen voorleggen en ls inmiddels beëcdlgd. Radescu heeft uit dezelfde partijen ten de!e dezelfde inatinen uitgezocht, om met hen te proberen, wat aan Sa- natescu niet ln gelukt, de stormloop der bolsjewieken op de sleutelposities des lands af te slaan. Radescu zeir beheert de portefeuille van binnen landse zaken. De communisten zijn nu met /es protefeuilles, tegen vijf voor de Nationaal-Zaranlsten en vier voor de libéralen, de sterkst vertegen woordigde partij. DEN HAAG. 8 Dcc. In bewaring zijn gesteld de 32-jarige M, M. .en de 28-jarige A. S. Deze vrouwen hebben zich schuldig ge maakt aan diefstal van boeken, een handmof en handschoenen ten na dele van mevrouw Van S. alhier. In vijf gevallen werd aang'fte ge daan van diefstal van noodkuarten uit handtasjes van winkelende vrou wen. De zon gaat op 9 Dec, onder om 1GJ26 uur (10 Dec. 16J2C) en op 10 Dcc. op om 8.39 (11 Dec. 8.40) uur. Maan op 9 Dec. op om 1.24 uur en onder 14.15 uur, op 10 Dec. op om 2.30 uur en onder 14.32 uur. N.M. 15 Dec.. E K. 22 Dec., V.M. 29 Dec., L.K. 5 Jan. X ZAANDAM. 7 Dec. Met "het sluiten van de scholen zul len de jeugdproblemen aanzienlijk scnerper vormen aannemen. Wil be richtten reeds, dat men ln de kleinere Zaangemeenten een lïooa-oplosslng heefi gevonden, door enkele uren les te geven hi lokalen van grote bedrlj- ven. waar om technische redenen nog wat warmte is. Op deze wijze blijft 1 het contact bewaard, er kan huiswerk worden opgegeven, kortom er wordt geroeid met de riemen welke men heeft. Ook hier ondervindt men ochter moeilijkheden. De lókalen zlln vaak niet geheel zindelijk te krllgen, on danks cle schoonmaakbeurten, waaraan zij wo: bhT onderworpen. Vooral In °hefabrleken blijft het wat glibberig. Dan dient de gehele dag met kunst licht te worden geworkt. hetgeen na delig ls voor de ogen der kinderen. Men kan dus slechts op zeer beperkte schaal met de lessen doorgaan, hetgeen ln de grotere plaatsen, waar men niet over voldoende fabrlekslokalen be schikt, niet mogelijk ls. Veel hangt hier af van het onderwl Izend perso neel. dat de kinderen thuis kan ont vangen Mensen van de praktijk, die W1J spraken, wezen echter op de prac- tische bezwaren. Ook zij kunnen thuis niet de gehele dag stoken, .men dient over voldoende stoelen te beschikken en bovendien zal de aandacht der kin deren ln de vreemde omgeving vrll ge ring zijn. De mogelijkheid tot het opgeven van huiswerk en dus het thuiswerken der kinderen blijft natuurllik wel be staan. Hierbij kunnen de ouders, door de kinderen aan het werk te zetten, zelf de behulpzame hand bieden. Het blijft echter lapwerk en het la zeer de vraag of het belangrijkste doel. het beletten van straatschenderil, ermee wordt gediend. De kinderen zullen ln deze periode ln kennis weinig of niets vooruitgaan Van veel groter belang ls het echter, dat zij moreel niet achteruitgaan Het gevaar hiervan ls lang niet denkbeel dig. Immers verveling kan tot erger- lljke straatslljperij aanleiding geven. We hebben de laatste tijd al beleefd, hoe hele groepen Jongens des avonds na. het Invallen van de duisternis tot het uur, waarop men binnen dient te zijn, langs de straat Joelen en schreeu wen, aan de bel trekken en van kwaad tot erger vervallen. Deze straatschen derij op deze tijd van de dag neemt overal hand over hand toe en het 19 van het grootste belang, speciaal voor Wuaa sqe winpt laq 'jaiajAuoj -sj/»\afS(oq sip uqainiio iiojsin sprookje uit oeroude tijden. Uit de jaren na de eerste wereldoorlog bij voorbeeld, toen geen term Churchill fel -genoeg scheen om het bolsjewis tische monster als de pest van het moderne mensdom als het einde van cultuur en beschaving te brand merken. Uit de winter van 1939— 1940 óók, toen de bolsjewistische beer over het kleine- Finse volk heenging. Sinds Juni 1941 echter, toen de Duitse veldtocht in de Sow Jet-U» ie aan Engeland de laatste en grootste kans bood, de gevreesde wapens van den zelfgekozen tegenstander naar elders afgeleid te zien, verstomde plotseling Churchllls afkeer tegen wat ruim win tig jaan zijn afschuw had^ gaande gemaakt. Het bolsjewis me werd bij toverslag vaderlandslie vend en-democratisch, edelaardig ön humaan. Het was de bi.uxfste en beste bondgenoot, wantode - Engeland zich nog ooit had verheugd. Vele vriendschappen en vele per soonlijke loftuitingen hebben geen langer leven dan het jeneverglas» dat na de roes ln scherven ligt.En het schijnt m d° laatste wetten werkelijk, of John Bull door de gevolge» van een al te vrolijke dronk tracht heen te zien. Daarbij behoeft slechts aan de gebeurtenissen in België herin nerd te worden, aan óp vermanende woorden die Britse autoriteiten en Britse kranten ook tegen de groeien de machtspositie van bolsjewisten in Engeland zelf deden horen, aan de onrust over de misleiding van het Westeuropese statenblok. De chaos-^n Griekenland is thans in dit „gelukkig' bevrijde1, land zó duidelijk tot een opmars van Moscou geworden, dat de Engelse troepen er formeel mot de voorvechters van het bolsjewisme slaags zijn geraakt.-En wat elders schuil ging achter de be weerde „volledige overeenstemming" tussen Duitslands tegenstanders on derling. treedt hier in de vorm van een openlijke oorlog aan de dag: met omsingelingsbewegingen der Britse troepen tegen partisanen in de bui tenwijken van Athene, en met een gewonnen veldslag der bolsjewisten tegen de Britten in Thracië. In het aangezicht van deze ontwik kelingen heeft Churchill in het La gerhuis zijn zoveelste „verklaring" afgelegd. „Verklaard" heef: de Britse premier niet. hoe de activiteit dei- Griekse communisten tc rijmen is met zijn verzekeringen van Moscou's onschuld. Maar het is in het kader der Brlts-Sowjetrussischc wapenbroe- derschnp al opmerkelijk genoeg, dat Churchill categorisch stelling koos tegen een met wapengeweld geves tigde bolsjewistische dictatuur/ Wat deze verklaring ook te verklaren overliet, ze betekende in elk geval een erkenning van het bolsjewistische gevaar en daarmee welbeschouwd een erkenning van de onverantwoor delijkheid ener politiek, die dit ge vaar hielp ontketenen. Iets anders is het, of Churchills verklaringen en zelfs de gewapende activiteit der Engelse troepen in Griekenland de zo onvoorzichtig op geroepen geesten bezweren kunnen^ Moet men vooreerst niet aannemen, dat de afschuw eri ontsteltenis van den Britsen premier meer gaan tegen het door Moscou overschrijden van een geheime belangengrens dan tegen het principe vanv een anti democratische gewelddaad? Churchill wil in Griekenland geen bolsjewisti sche machtspositie zonder duidelijke uitspraak van het volk. Maar in Roe menië en Bulgarije is die machtspo sitie niettemin een feit geworden zonder dat iemdhd van de bijbeho rende democratische uitspraak in ernst vernomen heeft. En in Frank rijk en België zijn verhoudingen groeiende, die met de democratische theorieën al even weinig van deen hebben. Nog dichter bij huis: in het „bevrijde" Nederland ontplooien ex- terroristen tegen de emigranten regering een bedrijvigheid, die naar bekend recept door Moscou openlijk gesteund wordt. Hoe weinig kansen Churchills late inzicht in de bolsjewistische gevaren voor Griekenland biedt, blijkt ook uit het feit. dat Washington de ge legenheid heeft aangegrepen om zich nadrukkelijk afzijdig te houden. Het resultaat was voorhands de feitelijke uitschakeling der Britse diplomaten uit het politieke spel te Athene en de uiterlijke toenadering tussen Washington en Moscou. Amerika voelt zich verder van het bolsjewis tische strijdtoneel en dus veiliger tegen de onmiddellijke gevaren. Het hoopt in typisch-imperialistlsche vrijmoedigheid tegelijk de laatste resten der Britse machtspositie ten voordele van de Amerikaanse te zien ondeigaan. Een misrekening die al leen naar tijdsorde en niet princi pieel van de Britse verschilt. Over de kansen van een Engels optreden tegen het bolsjewisme be- hoeft men in Griekenland noch in België veel woorden te verliezen. Als symptoom is het niettemin belang rijk, dat in Churchill zo onverhoeds de bolsjewistenvreter weer ontwaak- te, Zijn gebit is wat stomp geworden en zijn kaakspieren werden onmach- Ug. Het is ook een ietwat vreemde bolsjewisten-vraatzucht, die in een bondgenootschap met het voorwerp van zijn afschuw blijft volharden. Maar wanneer ze elders tot teken kan zijn, dat het bolsjewisme nog terdege hetzelfde is, dat vóór de Mei dagen van 1940 en zelfs nog vóór de Junidagen van 1941 in Nederland ernstig gewantrouwd was, zou zelfs deze lfeat-hervonden waarheid nog haar nut kunnen hebben de Jeugd zelf, hier spoedig een oplos sing te vinden. Deze oplossing ls er niet, zullen velen zeggen. Het ls nu eenmaal don ker. licht ls er. niet en dus trekt de Jeugd de straat op om zich met elkaar te vermaken. Wellicht ligt hier een be langrijke taak vpor de 6peel lijnorgani saties. ZIJ zijn de lichamen, welke des winters het werk van vele nuttige cur sussen ter hand nemen, welnu, ook thans is daar de mogelijkheid toe De verwarmde lokalen in de bedrijven waar bovendien de mogelijkheid toi llchtverstrekklng bestaat, zijn voor dergelijke cursussen bijzonder ge- elgend. Het ls een hele onderneming met vele moeilijkheden, maar geza menlijk ls hier wellicht let® to berei ken. We hebben aan de Za. riieer- mnimn?K^Sn' dat men nlet voor een moeilijkheid terugschrikt, zeker niet wanneer het om de Jeugd git. Kerkmeester, Bus- ^pofüredacteur: Hendrik Llndt. wmB*erd*m' Piv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser. Haarlem' binnenland: J. v. Grieken? Illustratie R- Kaanpstra; volkscul tuur en kunst: M Woltera; muziek; ^nuec^?P:H4i,i0rt: J' J' Llber; adver- itfrd m H Lammer». «ültn teAm- i »cerd.,:n jjg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1