HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN |Kasreservaten in Aalsmeer VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Verbitterde strijd in het stroomgebied van de Roer Duitse tegenactie j bij Sierck Weinig verandering in het Noord-westelijk front Einde van de oorlog niet vóór de zomer Vijandelijke plannen tekenen zich af S&SSSTSS «3 T Hardnekkige aanvallen der Amerikanen bij Aken Vijandelijke verliezen zijn groot 87 doden en 78 zwaar gewonden Duizend o-a~n brood per week Geallieerden verleggen hun aanvals richting in Lotharingen T overbloem Late levenslessen naawao<<hnti HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 29 Nov. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In de rcateriaalslag ten oosten van Aken wordt verder verbitterd gestre den om enkele terreinsectoren en plaatsen in het stroomgebied van de Roer en om de oostelijke uitgangen van het woud van Hürtgen. Door suc cesvolle tegenaanvallen ten noord oosten van Sierck aan de Moezel is de laatste dagen de daar opgedrongen vijand teruggeworpen en een vrij groot gebied van stellingen en kaze matten gezuiverd. De Amerikanen zetten in Lotharin gen op een breed front hun aanvallen tert oosten van Busendorf en Bolchen voort. Tegenaanvallen brachten hen na geringe penetraties in ons hoofd- gevechtsveld met vrij grote verliezen aan tanks weer tot staan. Een vijan delijke gevechtsgroep werd daarbij afgesneden en gevangen genomen. •'Na het mislukken van zijn door braakpogingen ten noorden van Saar- burg heeft de vijand gisteren met vrij sterke strijdkrachten aangevallen ten oosten van de Beneden-Vogezen. Hoofdzakelijk in het gebied ten noor den van Buchsweüer zijn verbitterde afweergetfechten ontbrand. In de Elzas verdedigen onze formaties zich in een ver uithalende frontbocht, die uit het gebied ten zuiden van Straats burg over de kam der Vogeien loopt en dan naar het Oosten ombuigend de Rijnvlakte ten noorden van Mühl- hausen naar het Zuiden afgrendelt. Tegen dit front heeft de vijand gis teren opnieuw vrij sterke aanvallen ondernomen, vooral ten zuiden van Straatsburg in het gebied van Barr, op de bergpassen en aan de zuidelijke helling van het Wasgenwoud. hij kon echter niet belangrijk oodringen. Een van onze hier in de strijd gebrachte legerkorpsen heeft gisteren ln harde afweer 34 vijandelijke tanks ver nietigd. tlgd en 153 vliegtuigen neergeschoten. Bovendien vernielden zij 800 voertui gen, talrijke locomotieven en spoor treinen. In het Oostslowa&kse en Oostprul- slsche grensgebied, benevens ln Koer land. zijn vrij zwakke vijandelijke aan vallen mislukt. Een Sowjetrusslscche formatie slagvliegers, die op 27 No vember de haven van Llbau aanviel, verloor door de Duitse afweer binnen enkele minuten twaalf vliegtuigen en werd gedwongen zijn bommen lukraak uit te werpen. Voor de westkust van Noorwegen ls een Britse motortorpedoboot tijdens een aanval op een klein Dulte convool tot zinken gebracht. Boven Duits gebied was de vijande lijke luchtactlvitelt beperkt tot enkele aanvallen ln het gebied dicht bij het front en tot vrij zwakke nachtelijke storlngsvluchten. In de vroege och tenduren van heden hebben de Brit ten terreuraanvallen gedaan op Essen, Düsseldorf en Neuss. VRIJDAG 1 DECEMB i v,,nH onia recht op kunen doer De gebieden van Luik en Antwerpen werden ook gisteren door onze lange- afstandswapens beschoten. Uit Mldden-Itallë en de Balkan wordt geen belangrijke wllzlglng ln de toestand gemeld. Uit het geble van Mohac zijn de bolsjewieken verder opgedrongen naar het westen en hebben Fünfklrchen be reikt. Hun aanvallen op ons op. de Drau steunend front ten zuidoosten daarvan, zijn mislukt. Met het ver zwakken van de gevechten ln Mldden- Hongarlje tussen Boedapest en Miskolc ls de poglnlg van den tegenstander mislukt om Boedapest uit het zuid oosten te nemen en door te stoten naar het West-Hongaars-Slowaakse grensgebied. Duitse troepen hebben tezamen met de verbonden Hongaarse strijdkrachten, onder het opperbevel van kolonel-generaal Frlessner sedert 29 October stand gehouden tegenover de bijna onafgebroken bestorming van 61 divisies en zeven pantsercorpsen der bolsjewieken en Roemenen. De verlle- zenn van den vijand aan mensen en materiaal zijn zwaar. 664 tanks, ruim 100 kanonnen en ontelbare andere wapens en oorlogstuig werden vernie tigd of buitgemaakt. Luchtdoelartllle- rle en vliegende formaties van een luchtvloot, onder leiding van kolonel- generaal Dessloch, hebben bij deze ge rechten nog 165 andere taanks vemle- STOCKHOLM, 29 Nov. Churchill heeft tijdens zijn verklaring in het Lagerhuis, naar Reuter meldt, gezegd, dat hij enkele maanden geleden de domper heeft moeten zetten op de „voorbarige hoop op een spoedig einde van de oorlog". Ik heb. aldus Churchill, toeh gezegd, dat de oorlog tegen Duits land nog wel tot Januari. Februari zou kilnnen duren. Ondanks de teleur stelling, die deze woorden hebben ver oorzaakt, heb -ik er toen reeds op gewezen, dat het ook zelfs laat in het voorjaar of in het begin van de zomer zou kunnen worden. Wanneer ik nu een of andere verandering zou moeten aanbrengen in deze voorspellingen of dit raden want het kan nauwelijks meer dan raden zijn dan zou ik het woord „begin" voor de woorden van de „zomer" weglaten. Deze ver traging probeerde Churchill te ver klaren, door te wijzen op de slechte weersomstandigheden, die de offen sieve planen der geallieerden hebben doorkruist. Vervolgens sprak Churchill over de operaties aan het westelijke front en zeide hij, dat alleen bij de gevechten om Antwerpen en in Nederland de Britse en Canadese eenheden 40.000 man hebben verloren. Bijzondere lof zwaaide Churchill de Amerikaanse troepen toe alsmede de Gaullistische formaties. BERLIJN. 29 Nov. Het D.N.B. meldt: Na de gigantische en verbit terde materiaal- en slijtageslag, die thans reeds twaalf dagen duurt, heeft zich geen noemenswaardige verande ring voorgedaan in het noomelijk gedeelte van het westelijke front. De lnvasoren hebben ook in de derde ronde van de grote strijd om Aken geen beslissing kunnen behalen. Tn de Hongaarse sector moesten de STS SëwlK* Sfe J£rU*e YirmltlM over de Donau hebben ge- de gehele dag met afwisselende bevlg- Middags waren, twee Sowjet-Russlsche bataljons het zuide lijke en zuid-westelijke deei van Fünr klrchen binnengedrongen. De Duitse leiding zag zich genoodzaakt deze stad onder bescherming der duisternis op te geven en leuwe stellingen te be- In de Maasbruggenhoofden, die nog steeds ln Duitse hand zijn, duurt de druk van het tweede Britse leger wel iswaar nog voort doch de operaties daagen hier niet het karakter van een grote aanval. Klaarblijkelijk wacht Montgomery hier een doorbraak der Amerikanen ln het gebied van Aken af. Op de zuidelijke vleugel tekenen zich de plannen der Amerikaanse lei ding thans duidelijk af. Terwijl het derde Amerikaanse leger van generaal Patton, naar het schijnt, opdracht heeft een doorbraak ln het Saarge- bled te forceren, hebben het ten zui den van dit leger opererende zevende Amerikaanse en het eerste Franse le ger de taak door ooncentrlsche aan vallen uit het penetrattegebled Straatsburg naar het zuiden en het uit het gebied van Mtllhausen naar Jiet noorden op te rukken en de Duit se stellingen ln de Vogezen op te rol len. Bepaalde successen, die van Duitse zijde niet worden ontkend, hebben het totaalbeeld echter niet be langrijk beïnvloed. Dit des te meer. daar zich de bewegingen der Dunltse troepen ln de grootste orde voltrek ken. trekken. Op net Op het doorg ranaten omgeploegde slagveld tifssen Boedapest enp kolc ls de strijd ln enige sectoren bij naTëf nëbëcfSfib van Ungvai- waar de Sowjets, ln de richting ™Ha^over- lovac de Slowaakse *f£beVchts schreden, vonden gisteren siecnw. eevecman aan net Apemiijnse bï'ij verdoezelen, dat de leiding der be.de ffpniiueerde legers van plan ls m cie nabije toekomst haar onderbroeken offensief ln de oud«' zwaartepunten ten zuiden van Bologna en bij Feanza voort te zett enom nog vóór de winter een beslissing ln de Po-vlakte te for- I ceren. De generaal der Franciscanen, pater Leionardo Maria Belle ls. naar x»e Cor- rlere Delia Sera meldt, ln Rome over- ^e<Voisans Exchange ls de Gaulle s voormalige minister van Inlichtingen, HerJrl Bonnet, benoemd tot arabassa- ^Gaunf^meldt Reurer por trein van Bakoe vertrokken, omdat bet weer te slecht waa om te vliegen Hij wordt Zaterdag ln Moskou verwacht. Staking breidt zich uit STOCKHOLM. 29 Nov. De stading ln België breidt zich verder uit. zo meldt Reuter. Bijna alle P^^Jintal ren. telefoonambtenaren en een aantal arbeiders van gieterijen en «"le.1* brieken zijn ln staking Begaan. Slechts enkele trams rijden. In de straten van Brussel patrouilleren tanks. De zon gaat heden onder om 16 uur en morgen op om 859 uur. Maan onder 9.43 uur en op om 18.01 uur. L.K. 7 Dec., Njfc 15 Deo., E*K. 22 Dec, VJVI. 29 Det* Arciszewski poogt nieuwe Poolse regering te vormen STOCKHOLM. 30 Nov. Reuter deelt mede. dat Romas Arclsewski zich bereid heeft verklaard een nieuwe Poolse regering te Londen te vormen. HIJ denkt heden zijn kabinet aan den „President" te kunnen voorstellen. Het zal bestaan uit vertegenwoordigers der socialisten, der natlonaal-democraten en der chrlstelljk-democraten. De vroegere minister van Buitenlandse Zaken. Tadeus Romer, zal geen deel uitmaken van de nieuwe combinatie. Gezien dit feit en zo lang geen ver dere berichten beschikbaar zijn, schijnt een dergelijk kabinet, zo schrijft Neale. niet meer voor een overeenkomst met de Sowjet-Unle te voelen dan een regering Kwaplnskl zou hebben gedaan. Er behoeft niet bijzon der op gewezen te worden, dat het niet deelnemen van leden der Boerenpartij aan de regering een zwak punt vormt. Voltreffer op Keulse Dom BERLIJN. 29 Nov. BIJ de terreur- aanval op Keulen van Maandag JL werden, naar thans bekend wordt, be halve ziekenhuizen, een tehuis v°°r Invaliden, openbare gerouwen en ver schillende cultuurmonumenten, ook de Dom van Keulen gebombardeerd. Door een voltreffer van een br,l8ant- bom op het wereldhistorische ^uw- De juf/rouw heeft wie-weèt-hoe-ver getrapt op een flets zonder tanden, tegen wind en regèn in, maar bereikt nu, roodgewangd, blazend en hijgend, de rand van de hoofdstad Achter op haar fiets zioalkén twee 07iverschil- lige zafeken, primitief met papiertouio geknoopt, in een hoogst labiel even wicht. Kleinebrutale bobbeltjes ver raden die inhoud: piepers Druilregen waart over de stad. Mensen met oerbanken van chagrijn op de natte gelaten fietsen en wan delen voorbij, diep in kragen gedo ken. De roodwangige juffrouw echter is tevreden. Zij heeft buit! Een stad is een verraderlijk dier. Haar huid is bedekt met- groeven, die weliswaar niet meer gebruikt worden, doch desalniettemin gevaar lijk zijn. Natte, ijzeren tramrails, ver raderlijk voor een fiets zonder ban den. De juffrouw slipt, valt, ligt. De wankele zakken begeven het, rollen over de straat en storten hun inhoud in het water. De roodwangige slaakt een be nauwd gilletje. Dan hijst ze zich moeizaam overeind en neemt de schade in ogenschouw. Een diepe zucht ontglipt aan haar welgevulde boezem. Dan bukt zij zich en gaat rapen. Mensen gaan voorbij. Grauw, cha grijnig, galachtig. De juffrouw zegt: Hé, pssstf Meneer, help eens alsje blief? De meneer loert malicieus onder zijn druipende hoedrand en loopt door. Meneer! Ik kan die zakken al leen niet tillen! De tweede meneer veinst de rood wangige niet te zien en trapt liever in een plas dan te helpen. Guttegut, noeneer! seint de rood wangige. Het is een hartverscheurend S.O.S., maar ook de derde meneer is niet bereid, daadwerkelijke liefdadig heid naar vermogen te plegen. Eindelijk komt er een manneke, dat tot hulp bereid is. Hij sjort de zakken yp de bagagedrager, bindt ze vast en zegt dan, voordat hij de tweede zak dichtbindt, op half-agres- sieve toon: U kon me best wat aardr appelen voor dé moeite geven! De roodwangige zucht en vult 's mans actetasje met levensknollen. Zij stapt triestig op. Gedesilluslon- neerd: Tja, de wereld is wreed, vandaag aan de dag Het plotseling c^en"j™«eëëïLS 'e weeg plantenJabrleken hebben el ln geen maanden gerookt en nullen ook lh de komende wintermaanden zich nooit met donkere rookplul,me?l.H^"S; Aalsmeer, dat ln nom^e tUden een kolenverbrulk heeft als een kleine wereldstad, ls nu aangewezen op wat toevallig nog op de kwekerijen aan wezig was, en het ls dus zonder meer duidelijk dal veel van het tere kas- goed de 'winter niet doro zal kunnen komen. Het sterke samenhorigheidsgevoel. dat de Aalsmeerse kwekers heeft hun de weg gewezen naar een regeling, die wel niet lnjtaatla. alle «i«leWJ.wS "beschadigd" D^omtang van de verwoestingen ln i de Dom zelf ls groot. Exchange meldt uit Pagis, dat de massamoordenaar Pt» .wegens ziekte" tegen borgstelling Uit de neen tenls ls ontslagen. aan Gerhart Hauptmann heeft een nieuw drama voltooid. Het lseen één- acter, getiteld; „Agamemnous Tod - naderhand enig recht op kunen doen gelden, afgezien dan van bepaalde nieuwigheden, waarmee, men bezig was te experimenteren: die gaan straks naar den werkelljken eigenaar terug. Zijn de moeilijke tijden voorbij en heeft leder zijn eigen brandstof weer, dan kunnen de kwekers hun Jonge goed tegen kostprijs van de reserva ten betrekken, winst wordt door de reservaten niet nagestreefd. De brandstoffencommlssle Amstel- land 'heeft haar volle medewerking verleend door de reservaten een brandstoffentoewlj zing toe te kennen en de kleine voorraden, die hier en daar nog bij kwekers aanwezig waren ie vorderen en aan de reservaten ter beschikking te stellen. Rotterdamse „Vonk" ROTTERDAM, 30 Nov. Rotter dam komt weer met een aardig Ini tiatief voor bfeeldende kunstenaars ..De Vonk", waar artlsten, die hun oplei ding al achter de rug hebben, -.lch verder kunnen bekwamen ln het schilderen, tekenen of' beeldhouwen naar levend model. De gemeente gef al haar toestemming. Zodra de omstan digheden het mogelijk maken, zal ,.De Vonk" geopend worden ln het kunstenaarshuls Witte de Wlthstraat 35a. Liefhebbers kunnen zich opge ven >blj het Kuhstenaarshuls of DIJ het museum Boymans. De gemeente lijke dienst voor culturele za&en heeft het toezicht. Tachtig jaar in vijf minuten AMSTERDAM. 30 Nov. Het pro- duet van tachtig Jaren noeste arbeid Aalsmeers plantenvoornmu. zal <>P Sinterklaas in vijf minuten BU elke cultuur heeft men zich af- van eigenaar veranderen, op een .'el- gevraagd, hoeveel planten daar nu Dng van Han Jüngellng, 4 en 5 De- straks van 7iin Het benodigde cember in de velllngzaal Oranje Nas- regeilng. die wei uicJ ..u» verliezen te vermijden, maar toch wel om het nadeel tot een minimum te beperken, zodat, wanneer lr. het vol gend voorjaar weer normalere ver houdingen bestaan, aanstonds met volle kracht kan worden aangepakt. Onder leiding van Cden Rljkstuin- bouwconsulent lr. Van der Helm en een commissie van advies, bestaande uit de directeuren van de belde Aals meerse veilingen, heeft men voor Aalsmeer een stelsel van reservaten uitgewerkt, waarin alle gewassen van de warme kas. welke men ln leder geval over wenst te houden, kunnen worden ondergebracht. Veel van het plantenmaterïaal tn kas en warme bak is opgegeven en vernietigd, mlllloenen Jonge planten, die toch niet door de winter zouden komen, zljijn op de composthopen beland, maar ln de twaalf of dertien reservaten staan oi-chydeën. begonia's, calceolaria's, primula's, pelargonla's, fuchsia's, coleussen. lmpatlensen. va rens en bonte bladplanten, die straks zaad. stekgoed of Jonge planten moe ten leveren voor de wederopbouw van Aalsmeers planten*, oorraad. Haart, m straks van nodig zi n Het oenouiguc moederplan tenmaterlaol ls door de kwekers afgestaan, zonder.dat zij er De Gradisca vrijgelaten pvrtttn 29 Nov Het Duitse La- zaStSSp Gradisca heeft zich per ra dio weer gemeld. Het ls du® «8 Engelsen weer vrijgelaten, na op 28 October te zijn opgebracht. Uit de be richten blijkt, dat zlch aan^ord iW zwaargewonden bevinden.'De «entge Mïnw? Moeilijkheden 'in België spitzen zich toe BERN, 29 Nov. Van alle kanten marcheren, naar uit een bericht van Associated Press uit Brussel blijkt, formaties der door communisten ge lelde verzetsbeweging naar Brussel ten einde hun afwijzende houdlng tegen over Pierlot kracht bij te zetten. Britse troepen ln volledige oorlogs- ultrüsting met stalen helmen op en versterkt met pantserafdellngen be waken. zoals reeds gemeld ls. vitale delen van Brussel. Ook tegen de op marcherende verzetsfonnatles zijn Britse troepen uitgezonden om ze te ontwapenen. Met de kreten: „geeft ons brood en steenkool", „weg met Pierlot", trok- 1 ken duizenden stakende leden van het trampersoneel, autobuschauffeurs, telefonisten en spoorwegarbeiders door de straten van Brussel en demonstreer den tegen de regering. Do door de communisten geproclameerde staking ls nog niet algemeen. De politieke groepen van de linkervleugel en de verzetsbeweging streven er echter naar met alle middelen de staking ul^ te breiden. Pierlot heeft ln de Belgische Kamer bekend gemaakt, dat tot nader order geen politieke vergaderingen of demon straties mogen plaats hebben. HIJ voegde er aan toe. dat het communis tische blad Le Drapeau Rouge ls ge waarschuwd. dat de publicatie zal worden verboden als het doorgaat het publiek te misleiden. Radio-Brussel heeft bekend gemaakt, dat ev een de creet ls uitgevaardigd, waarin aan de politie macht wordt verleend perso nen te fouilleren ea hulzen te door zoeken, cemDer iu uc .v.... saulaan 9 te Amsterdam BidJortapU t OvcrlgenszlJn er zeer nie tachtig Jaren werk zitten in een fraaie oude en moderne schilderijen van Henri vande Weissenbach. Springer. Vertin. Kilt kert. Breltner enz. Belegge.u kunnen te kust en te keur gaan. Demonstraties in Quebec STOCKHOLM. 29 Nov. Tijdens een demonstratie van burgers en soldaten, zijn J.l. Zondag In Quebec, naar radlo Londen meldt, drie Union Jacks ver brand. De demonstranten zongen tij dens hun tocht door de straten het Canadese lied. Er werden geen arresta ties verricht. Ook Japans© landing op Morotai TOKIO, 29 Nov. Sterke Japanse eenheden hebben bij het aanbreken van de dag op 26 November ln de rug van de vijandelijke stellingen zonder verliezen een tegenlandlng op het eiland Morotai ondernomen. Er zijn rthank verbitterde gevechten aan de gang. Naar Tass uit Belgrado meldt, heeft het oorlogsgerechtshof aldaar 105 per sonen, wleij samenwerking met de Duitsers verweten wordt, ter doo<t Ver oordeeld. Onder hen bevinden zich drie oud-mlnlsters, een generaal en een dagbladdirecteur. Het vonnis ls reeds voltrokken. Directeur! H. J. sum: hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H d© Haas van Dorsser, Haarlem, binnenland: J. v. Orleken; lhuftratl» en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Woitersi muzlek: G K. Krop; sport: J. J. Lmer, aaver tenties: A. H. Lapapjers. allen te Am- Sterdam. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 30 Nov. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Bewegingen van .Engelse formaties ''in het gebied van Nijmegen en voor onze Maasstellingen in het Zuidoosten van Nederland werden door onze bat terijen onder vuur gehouden en her haaldelijk uiteengeslagen. In het gevechtsgebied ten oosten van Aken zetten de Amerikanen, on danks grote verliezen, hun aanvallen hardnekkig voort Door onze tegen aanvallen ten noordwesten en ten westen van Jülich verloren zij ver scheidene honderden gevangenen. Bij Hürtgen duren de hevige gevechten om plaatsen en bosterrein voort. In het gehele gevechtsgebied werden door onze afweer de beide laatste daeen 26 vijandelijke tanks vernietigd. In de omgeving van Metz biedt een aantal versterkingen nog steeds dap- .pere tegenstand. Hét derde Ameri kaanse leger dringt nog steeds met sterke strijdkrachten op tegen onze stelllngeh aan dë Lothanngse grens. Aan weerskanten van -het woud van St. Avoid en ten zuiden van. Saarunion mislukten tegenaanvallen van den vij and. In het gebied ten noorden van Buchsweiler handhaafden onze for maties hun hoofdgevechtsterrein tegen den opdrlngenden vijand en herwon nen zll door tegenaanvallen enkele plaatsen. Onze in de Elzas strijdende divisies hebben, volgens de thans be schikbare rapporten, eergisteren ln totaal 48 tanks de 9 pant^erverken- nlngswagens vernietigd of buitge maakt. Als gevolg van deze verliezen heeft de vijand zich gisteren op de bestaande zwaartepunten beperkt tot plaatselijke aanvallen Op de berghel lingen ten westen van Mühlhaiisen naderde hij met vrij sterke strijd krachten onze nieuwe stellingen. Ten noorden van het kanaal van Hünlngen werd de vlland ln een aanval uit een bruggenhoofd geworpen en leed hij erote verliezen Versterkt lange-afstandsvuur lag overdag en des nachts op het gebied van Londen. Antwerpen en Luik. In Mldden-Itallë zuiverden onze troepen twee vrij kleine vijandelijke penetratleplekken aan de Monte Bel vedere en ten zuidwesten van Vergato en maakten daarbij gevangenen. Ten westen van Imola veroverden beproef- DEN HAAG, 30 Nov. De laatste dagen pogen Engels-Amerikaanse vliegtuigen herhaaldelijk zonder suc ces afzonderlijke doelen in Neder landse steden in scheervlucht aan te vallen. Tot dusver leed daaronder slechts de Nederlandse bevolking. Een dergelijke aanval op Rotterdam heeft Woensdag in de middaguren, zoals tot dusver isvastgesteld, 33 doden uitsluitend onder de burger bevolking gekost. Het is te verwach ten. dat dit aantal nog groter zal worden. Bovendien zijn alleen sedert Zondag jJ. bij dergelijke onderne mingen 54 Nederlanders, onder wie talrijke kinderen, gedood en 78 zwaar gewond. Vijf Nederlanders ■worden nog vermist. de valschermjagers nieuwe heuvelstel- llngen. Aan de FransItaliaanse grens leed de vijand bij plaatselijke gevech ten aan de Mont Ce nis grote verliezen In de Egelsche Zee sloeg de bezet ting van het eiland Plscopl een nieuwe Britse landingspoging na een korte, harde strijd af. i Op de Balkon sloegen onze formaties bij Mostar vrij krachtige vijandelijke aanvallen af. In het gebied van Knln ln de Dinarische Alpen ls de druk van den tegenstander na zijn zware ver liezen van de afgelopen dagen aanmer kelijk verminderd. In Zuld-Hongarlje kwamen de sterke bolsjewistische aan- valsformatles voor een afweerfront pal ten westen van Fünfkirchen tot staan. In MlddenHongarije duurde de ge vechtspauze voort In het gebied van Miskolc mislukte ondanks krachtige artlllerlevoorbereldlng. een nieuwe doorbraakpoging dar bolsjewisten door het taaie verzet der Duitse troepen Ook ln het Oost-Slowaakse grensgebied bleven de aanvallende bolsjewisten na geringe plaatselijke terreinwinst ste ken. AanJa^t ovêrlge oostelijke front ver liep de dag over het algemeen kalm. In de tweede afweerslag in Koerland hebben de onder het opperbevel van den Generaloberst Schörner strijdende formaties van het leger en Germaanse vrijwilligers der Waffen-tf wederom een volledige afweeroverwlnnlng be vochten. Door hun standvastigheid werd de aanval van 70 Sowletrusslsche Infanteriedivisies en talrijke pantser- formaties gebroken, die van 19 tot 25 November met sterk gebruik van artil lerie en slagvllegtulgen op ons front storm liepen. De bolslewistcn verloren 158 tanks, alsmede 34 vliegtuigen en leden grote verliezen aan mensen en materiaal. Onder de bescherming van een ge sloten wolkendek vielen Amerikaanse en Britse terreurvllegers West- ,en Noordwest-Dultsland aan. Er ontstond schade, vooral In woonwi Iken van de steden Hannover. Ha mm en Dort mund. Stoorvlüchten waren ln de ?r- gelopen nacht gericht op Hannover en het zuidelijke rijksgebied. Met ingang van 3 Dec. DEN HAAG, 30 Nov. De secre- taris-greneraal van het departement van Landbouw en Visserij deelt mede, dat in de provincies Noord- Holland, .Zuid-Holland en Utrecht het broodrantsoen met ingting van Zondag 3 December a.s. voor per sonen van vier jaar cn ouder ver minderd wordt van 1400 gram tot 1000 gram per week. Aangezien voor de week van 3 tot en met 9 December 1944 reeds 1400 gram is aangewezen, derhalve 400 gram meer dan volgens de nieuwe regeling mogelijk is. worden de bon nen, aangewezen voor het tijdvak van 26 November tot en met 9 De cember a.s. verlengd tot en met 16 December 1944 en zal voor de week van 10 tot en met 16 December as 600 gram. in plaats van 1000 gram worden aangewezen. Men houde hiermede met de ver deling van het broodrantsoen re kening. Ie JAARGANG No. 284 ZATERDAG 2 DECEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 3f, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. Felle afweerstrijd woedt bij Straatsburg BERLIJN. 1 Dec Op de noorde lijke vleugel van het/ westelijke front lag het zwaartepunt ook np weer ten oosten en ten zuidoosten van Aken, waar de Duitse troepen op de beboste hoogten van het woud van Hürtgen verbitterde en succesvolle tegenstand boden. Het gelukte een vrij grote Amerikaanse formatie de westelijke rand van het dorp Gros- schau binnen te dringen, waar ver bitterde gevechten om de huizen Melk en toiletzeep voor de kinderen DEN HAAG. 1 Dcc. De plaat- selijke distributiediensten in de pro vincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zullen tegen inlevering van de bonnen e413 van het inleg vel twaalf noodrantsoenbonnen „melk 1" uitreiken, waarvan elk recht geeft op het kopen van 1 3/4 liter gestandaardiseerde melk. Ver der zu'len op elk van deze bonnen twee rantsoenbonnen voor toiletzeep worden uitgereikt. De melkbonneQ zijn bestemd voor het tijdvak van 10 December 1944 hot en met 6 Januari 1945 en die voor toiletzeep voor het tijdvak van 26 November '44 ,t tot en met 20 Januari 1945. Van deze melkbonnen dienen er aan het begin van elke wee drie bij den melkhandelaar te worden ingeleverd voor het gebruik gedurende die week. Heeft men door de inlevering van een te groot aan tal bonnen aan het einde van- een week een tegoed bij den melkhande laar, dan zal hierop de volgende weck niets meer worden afgeleverd, zodat deze bonnen hun waarde ver liezen. Het publiek wordt er daarom in zijn eigen belang op gewezen, dat het de hierboven aangegeven ge dragslijn nauwkeurig opvolgt. Voorts zullen tegen inlevering van de bon nen d413 van het inlegvel twaalf noodrantsoenbpnnen „taptemelk" worden uitgereikt; drie van deze bonnen geven tezamen recht op het kopen van 500 gram taptemelk poe der of van vijf liter taptemelk. Deze bonnen zijn eveneens bestemd voor het tijdvak van 10 Dec. '44 tot en met 6 Jan. 1945. Getracht zal wor den, aan het begin van deze periode de gehele hoeveelheid melkpt^eder, waarop men recht heeft, in eens tegen inlevering van alle taptemelk- bonnen af te leveren. woeden. De Duitse bezetting slaagde erin zich tegen alle concentrische aanvallen te handhaven. Ook in de bossen bij Kleinhau ontstonden zware gevechten op de korte afstand. Aan het Maasbruggenhoofd irr Nederland heerste slechts geringe activiteit van stoottroepen In het gebied van Elzas-Lotharin- gen hebben de Amerikaanse troeperf hun stootrichting veranderd en het zwaartepunt van hun offensief thans verplaatst naar de heuvelstellingen ten westen van de Saar tussen Mer- zlg en Saarlautern. 3ij slaagden er nergens in de f.elle Duitse tegenstand te overwinnen en moesten duizen den doden in niemandsland achter laten Op de noordelijke flank van het penetratiegebied bij Straatsburg wa ren de Duitse troepen gedurende de gehele dag in zeer zware afweerge- vechten gewikkeld. Het gelukte de Amerikaanse infanterie met onder steuning door talrijke tanks een ver dedigingslinie ten zuidwesten van Hagenau binnen te dringen. Tijdens Duitse tegenaanvallen werden zij evenwel weer op hun uitgangsstellin gen teruggeworpen. Op de zuidelijke flank van dit penetratiegebied be perkten zich de Amerikaanse stoot troepen tot aanvallen in de richting van Ehrstein. In de Vogezen slaag den de geallieer.den erin tussen de Odem- en de Bussangpas eén diepe penetratie tot stand te brengén, die tegen de avond evenwel door I)uitse tegenaanvallen werd verkleind. In het gebied van Mühlhausen duren de buitengewoon bloedige ge vechten dag en nacht voort. Pierlot breidt kabinet uit STOCKHOLM, 20 Nov. Uit Brussel wordt gemeld, dat men ver wacht, dat P ierlot zijn kabinet op nieuw zal uitbreiden door het op nemen van vertegenwoordigers der linkse partijen en van de verzetbe- weging. Naar de zender Londen meldt, heeft Britse minister van Luchtvaart. Sin clair, ln het Lagerhuis verklaard, dat de munitie-ontploffing te Burton-On- trent niet door vijandelijke actie ls veroorzaakt. De zon gaat heden onder om 16.30 uur (Zondag om 16.29 uur) en mor gen op om 8:30 uur (Zondag om 16.28 uur) Maan heden ondec. om 10.46 uur op 18.53 uur (Zondag onder om '1.:- en op om 19.52 uur). L.K. 7 Dec., N.M. 15 Dec.* E.K. 22 Dec., V.M. 29 Dec. Dat was een wonder uit de jeugd. Het kleine Chineesje, dat op de hoek van het Vondelpark twee kleine stokjes uit elkaar vouwde en daar een wonderlijke bloem van papieren knipsel tussen vandaan deed sprin gen. Rode bollen, groene guirlandes, blauwe eri felgele trossen, dik over elkaar bloesend. En dan knikte hij met het stokje en de bollen en de guirlandes rolden over elkaar heen ep vielen om en de bloem was weer hetl anders, veel mooier daii pioenen en rozen en dahlia's ooit kunnen zijn, want die blijven hetzelfde en deze veranderden met elke knik en als je er genoeg van had. legde je de stok jes weer over de kap tegen elkaar en het was een onaanzienlijk dinge tje, zo plat als een dubbeltje en meer kostte het ook niet. Maar de bloemen-Chineesjes ver dwenen. Ze hadden blijkbaar genoeg van dt papieren poëzie der kleurige wonderbloemen. Toen ze terugkwa men, hadden ze broodtrommels voor de buik en riepen ze („pinda pinda lekka" en voor tien cent kon je een hele reep „apenootjes in suiker bij hen kopen en hun zaken gingen goed, zodat ze er kleurige dassen en bretels en lefdoekjes bij gingen ver kopen.. Maar ook de dassen en de ape nootjes verdwenen want het teas oorlog en nu kwamen de Chine zen terug met repen chocola en rol len pepermunt en hun prijzen ste gen. Eén gulden, twee gulden, een rijksdaalder. Het was wel een be scheiden zwarte handel en ze was niet zo erg als die van de blanken met hun dikke portefeuilles in de kroegen, maar de Chineesjes stonden met hun koopwaar te blauwbekken en te geel zien op de straat en zij waren een steen des aanstoots. Maar nu is één van mijn broeders uit het Hemelse Rijk bekeerd en hij staat weer op de hoek van het Von delpark, net als dertig jaar geleden en hij slaat weer een tovcrbloem over de kop en hij piept weer en (fe kinderen staan om zijn buik heen en vragen om „zo'n ding" aan hun vader. En vader vraagt en de Chi nees steekt twee vingers op en zegt „twientig cent" en dat is het enige verschil met dertig jaar geleden. Eén zwaluwmiaakt nog geen lente, één Chineesje, dat zich terugtrekt uit de zwarte handel maakt nog geen normale tijd, maar het is toch heer lijk dat ergens op een hoekje weer de kleurige bloemen van de papieren poëzie bloeien en dat een kind voor twintig cent gelukkig kan worden. Voor „tee tuppcltjes". TIJL. STOCKHOLM, 30 Nov. Roose- heeft volgens een Reuterbericht ..idaag Aleander'O'Krick benoemd tot Amerikaans ambassadeur in Italië. Toen de bolsjewistische Invloed de Anglo-Amerikaanse „bevrijding" in Noord-Afrika op de voet volgde, zeiden velen: „Nu ja, Afrika...!" Toen Victor Emanuel en Badoglio vielen in de bolsjewistische kuil, die zij voor Mussolini gegraven hadden en Italiaanse scholen het Russisch als verplicht leervak invoerden, dach ten diezelfde velen: „Het is ver van ons bed." Zouden zij zich over Titö's glorie in Joego-Slavië dan wel bezorgd maken, over de bolsjewistische ver overingen in Roemenië en Bulgarije, over het „voorlopig" opschorten der regeringsaanspraken van de koningen van Griekenland en Joego-Slavië? Frankrijk is al een goed stuk dich ter bij de slaapsteden van sommige al te slaperige Nederlanders en het mislukken van het WestrEuropese statenblok door het hernieuwde con tact tussen De Gaulle en Moscou, een aangelegenheid, die het „bevrijde" Nederland toch rechtstreeks aangaat, kan menigeen aan het denken zetten. Thans is in België het bolsjewistische oproer in volle gang. De regering- Pierlot houdt de ene buitengewone zitting na de andere en inmiddels gaan onder haar ramen beurtelings tierende massa's, die hun „weg met Pierlot" uitschreeuwen, en de Britse tankformaties, proberende, in samen werking met handgranaten werpende en mitraillerende politieformatles de orde te herstellen, die men den Duit- sen bezetter tevoren zo zeer misgunde. België is niet slechts het onmiddel lijk aan Nederland grenzende en daardoor als voorbeeld uiterst belang rijke gebied. Het is ook de laatste van een reeks late levenslessen, die het Nederlandse volk nog te leren heeft, eer het voor lessen definitief te laat zal zijn geworden. Men kan natuurlijk,.ook thans nog zeggen, dat „de Belg nu eenmaal anders Is" dan een Nederlander en wanneer dan straks de bolsjewistische brand definitief naar Brabant over geslagen is, kan men weer aanvoeren, dat „Brabanders nu eenmaal wat uit bundiger en kinderlijker reageren" dan koele Hollanders en Friezen. Daarna kan men voortgaan met het uitmeten van de kenmerkende ver schillen tussen Geldermalsen en Har derwijk, tussen Kampen efi Leeuwar den, maar deze procedure is met het woord „kinderlijk" niet meer voldoen de gekenmerkt, aangezien het zelfs uitermate kinderlijke lieden duidelijk moét zijn, dat er heel wat meer kilometers liggen tussen Aken en Eindhoven dan tussen Eindhoven en Delfzijl Thans blijkt, dat zelfs volgens de officiële schatting van Pierlot de helft der illegalen niet aan de inleverings opdracht van vuurwapenen heeft vol daan. Dat betekent, wanneer men met uiteraard aanwezige wapenarsenalen geen rekening zou houden, dat heel het-bolsjewistische deel der voorma lige ondergrondse en thans andermaal illegale beweging, de wapens blijft hanteren. Hoe zouden anders ook bolsjewistische gewapende formaties naar Brussel kunnen oprukken om er „aan hun eisen kracht bij te zetten", gelijk een recent bericht van Associa ted Press onthulde. Al die dingen zijn alleen verbazingwekkend voor wie de bedreiging van het bolsjewisme ln Westelijk Europa voorheen als Duitse propaganda af placht te doen. Niet alleen de deugdelijkheid der Duitse waarschuwing wordt door de feiten in België bewezen. niet alleen het woord van den Führer over de democratieën, die zichzelf door het bondgenootschap met Moscou ten grave dragen, gaat thans bij onze zuidelijke naburen in vervulling, de Belgen krijgen allengsook onmis kenbare accenten in het kader der Brits-Amerikaanse^krijgvoering. Voor niets putten de regering-Pierlot en de Nederlandse emigrantenregering zich uit in uiteraard vergeefse waarschu wingen,, dat stakingen in „bevrijd ge bied" eén gevaar zijn voor de oorlog voering van Eisenhower. Vlak achter het front ondermijnen de door Eisen hower's lastgevers- ontketende krach ten van het bolsjewisme dit front zelf. Anglo-Amerikaanse troepen, die aan het front konden staari. bewaken de vitale punten, die communistische elementen bedreigen. Transportmid delen, die de Anglo-Amerikaan se ravi taillering konden dienen, liggen stil. omdat de communistische bestuurders staken. Anglo-Amerikaanse tanks, die ontbraken aan de vergeefse door braakpogingen bij Aken, patrouilleren in de Brusselse stratep. Het ..bevrijdingsfront" voelt de uit-* hollende invloed van het bolsjewisme fhans onmiddellijk in de rug. Het Bel- .gische volk dreigt in chaos en armoe de onder te gaan. Het zijn late levens lessen, ook voor Nederland. Té laat? Soc. Zaken ten dele verplaatst AMSTERDAM, 29 Nov. In ver band met de brandstoffenschaarste ls de hoofdzetel van het departement van Sociale Zaken gedurende de win termaanden overgebracht naar het ge bouw van de Rijksverzekeringsbank, Apoilolaan 15 te Amsterdam, tel. 95151; secretaris-generaal afd. Arbeid 1, Rijksarbeidsbureau (gedeeltelilk) cn de afd. algemeen secretariaat. De afd. V. en S.. zomede de afdeling gebou wen en materieel, personeelszaken, sociaal-economische documentatie en statistiek van het Rijksarbeidsbureau gaan over naar het gebouw van de Ned.-Indi6che Handelsbank. Singel 250 te Amsterdam, tel. 47771. De afd. Arbeid II. de afd. Sociale Bitstand en de afd. Comptabiliteit van het depar tement van SoclMe Zaken bill ven ge vestigd ln het Bungehuis. Spulstraat 198 te Amsterdam, terwlil het staats toezicht op de ziekenfondsen en de afd. arbeidersverzekering ln het ge bouw Singel 250 tx< Amsterdam gehuis vest bill ven. De afd. wachtgeldrege lingen, voorzover lr* Amsterdam geves tigd. gaan over i.ü.ur het Emmapark 6 te Den Haag, DEN HAAG. 30 Nov. De distri- butiedienst in de provincies Overljsel en Gelderland zullen met ingang vai) 1 December a.s. op vertoon van een machtiging van de Rijksverkeers inspectie geen bonnen voor smeer middelen meer afgeven. Zij. die nog een machtiging voor smeermiddelen ontvan^n. moeten zich met deze machtiging tot een garagehouder wenden, ten einde daarop recht streeks smeermiddelen te betrekken. De garagehouder moet op de achter zijde der machtiging aantekenen, dat de daarop vermelde hoeveelheid is afgeleverd en de machtiging ter ver antwoording van zijn voorraad zorg vuldig bewaren. Directeur; H. J. Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Lindt. Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. v Grieken; Illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M Woltera; muziek: O. K. Krop; sport: J. J Llbet; adver tenties: A H. Lammers, allen te Am sterdam. k 118

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1