HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Drie aanvalswiggen naar de Saar Verbitterde lucht gevechten De roofoverval te Almelo Edele eenheid van Amerikaanse doorbraak in de Midden- Vogezen afgegrendeld Grote betoging in België Gevonden. Oog op het Oosten le JAARGANG No. 275 WOENSDAG 22 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht ^1, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. galden heb- vefer 12,0 bij Ir groen en ipler waarin irit. Midden oorden „vijf eèn bruine «IJ den hler- jrootte van Ene zeshoek, ag zijn de licht ult- le balk aan- ïummer als- ier 1944) en wnd. secre- iepartement l. agent van lanclën zijn terzijde ver- Nederlandse n daaronder fer 6 ln een dt gevormd brede ra\kd. Ierland" en lichtgroen BERLIJN. 21 Nov. De enigszins opklarende lucht maakt het den vij and mogelijk zijn zware aanvallen met Infanterie en tanks op de tot dusver bestaande zwaartepunten van het westelijk front weer te steunen met krachtige bombardementsformaties, zo verneemt het D.N.B. Verscheidene hon derden Duitse Jagers bonden de strijd aan met de Anglo-Amerlkaanse in scheervlucht vliegende toestellen, boven het frontgebied erf het achter land en zij verhinderden ln verbitter de luchtgevechten den tegenstander zijn overmacht volledig te ontplooien. De sterkste concentratie van het vijandelijke materiaal beleefde opnieuw het gebied van Aken. Wederom vielen de Amerikanen hier ter weerszijden van Gellenklrchsn en alleen in de frontboog van Esfchweiler inet acht tot tien divisies aan om de wegen naar Erkelenz en Düren te openen. Het Duitse afweerfront hield echter stand tegenover de krachtige vijandelijke druk. Door de artillerie schitterend ge steunde troepen der Duitsers gingen steeds weer uit de verdediging over tot de tegenaanval en ontrukten den vijand belangrijke delen van zijn met zware verliezen gekochte terreinwinst. Ook lh Lotharingen nam de vijan delijke druk nog toe." Hier proberen de Amerikanen al dagen lang met drie sterke wiggen de Saar te bereiken. Hun noordelijke aanvalsgroep viel van Die- denhofen ln de—richting van Saar- lautern aan en drong tijdelijk ln/ Busendorf binnen. De middelste wig. die zijn aanvallen ln het gebied van Mörchlngen hervat te, behaalde aan de -weg van Saar- gemtlnd onbelangrijke terreinwinst. De toppen werden echter door Duitse tegenaanvallen teruggedrongen. De derde, uit ongeveer vl.if tot zes divisies bestaande, vijandelijke aan- valswlg, die ln het Lotharingse gebied opdringt naar de bovenloop van de Saar, opereert aan het RijnMarne- kanaal. Zijn aanvallen "jverden na aan vankelijke terreinwinst afgeslagen, evenals de pogingen van andere strlid-' krachten om aan de Meurthe de Duit se afweerstelllngen open te scheuren. Volgens berichten uit Washington hebben de Verenigde Staten de diplo matieke betrekkingen met Griekenland hervat. JDe Amerikaanse ambassadeur Lincoln'MacVeagh bevindt zich reeds te Athene. In politieke klingen te Madrid verluidt, dat de erkenning van de regering-De Gaulle door Spanje ver moedelijk binnenkort officieel zal wor den medegedeeld. De zon gaat heden onder om 16.41 uur én morgen op om 8.12 uur. Maan op om 12.26 en onder om 20.33 uur. E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov., L.K. 7 Dec., NJYL 15 Dec. Naast het gebied van Aken en Lo tharingen. ontwikkelt de sector tussen Belfort en de> Zwitserse grens zich* tot een nieuw brandpunt. De druk van de daar staande Gaullistische formaties was eveneens zeer sterk. Langs de Zwitserse grens aanvallend konden zij na zware gevechten bil Delle ln de Duitse llankdekking penetreren en na snelle aanvoer van tanks met verken- nlngstoppen ten zuidwesten'van Alt- klrch, de Elzasslsche grens passeren. Duitse tegenmaatregelen ter afgrende ling van de opgerukte vijandelijke strijdkrachten zijn aan de gang. Oproep aan de jeugd van Nederland Het Rijkscommissariaat meldt: Duizenden Jongens en meisjes gin gen u reeds voor. Zij vormen de Avtfhtgarde voor de wederopbouw van ons vaderland ln het Nieuwe Europa. Waar anderen lanterfanten en af wachten, stelden zij de moedige daad De Luchtmacht en de Marine bie den plaats aan de Nederlandse Jon gens van 15 tot 21 Jaar en meisjes töt 25 Jaar als helpers ln de berichten dienst of bij de afdeling schijnwer pers. Aarzelt niet, waar het gaat om het lot van Nederland! Helpt mede. het lot van ons vaderland voor eeuwen veilig te stellen. Mooie uniformen, uitstekende ver zorging en hulsvesting en een goed salaris zijn de voordelen. Na vol brachte dienst voorkeur en steun bij vrije beroepskeuze ln »alle openbare ambten en arbeid op elk gebied. Tweemaal per Jaar veertien dagen ver lof Opleiding -en behandeling geheel gelijk aan die der Duitse makkers. Aanmelding en nadere bijzonderheden ln Amsterdam, Utrechtsestraat 127. Ook de Griekse verzets groepen ontwapend STOCKHOLM, 21 Nov. Reuter meldt uit Athene», dat de Engelse op perbevelhebber in Griekenland, gene- raal-majoor Ronald Scoble, zich er toe heeft gezet alle Griekse verzetsstrijd krachten voor 10 December te ont wapenen. Dit ls Maandag door den Grleksen premier. Papandreoe. mede gedeeld. Britse patrouilles hebben reeds de verzetsstrijdkrachten ln de voor' steden van Athene ontwapend. Duitsers ontruimen Tirana BERLIJN. 21 Nov. Zondag ln de loop van de dag hebben de Duit sers. naar het D.N.B. verneemt, in het kader van hun volgens de plan nen verlopende uitwljkbeweging. Tirana, de hoofdstad van Albanië, ontruimd. AMSTERDAM, 20 Nov. Omtrent de overval, gepleegd op het agent schap van de Nederlandse Bank te Almelo vernemen wU nader, dat de daders personen waren ln de leeftijd van 2530 Jaar. Sommigen hadden een hoed, anderen een pet op» Een droeg een bruine alpinomuts. De waarde van de gestolen bankbiljetten beloopt een bedrag van 46.160.000 De kisten zijn vervoerd op een auto, waarmede ook de daders zijn vertrok ken. De korpschef van. politie te Al melo verzoekt opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de onbekende daders en van het ontvreemde bank papier. Blijkens opgave van de Ned. Bank te Amsterdam zijn de ontvreemde bankbiljetten voorzien van de serie- letters en nummers, vermeld op on derstaande lijsten. De directie van de Ned. Bank looft een zeer hoge belo ning uit voor het verstrekken van In lichtingen, die er toe lelden, dat de daders van de overval worden aange houden en het ontvreemde geld wordt ln beslag genomen. Indien slechts ge deelten van het gestolen geld kunnen worden achterhaald, zal d-ize beloning verhoudingsgewijze worden ultbttaald. Bankbiljetten van 1 100 GR 63329/63832. HA 51738/103965. HB 61949/62977. HB 63488,"64006. HB 64520/69640, HB 70150/71684. HC 11445/12473. HC 13492/14521, HC 15081/16117, HC 16625/21792. HC 22308/26003. HC 26525/27032, HC 27539/30149, HG 51374/61497, HG 71747/73257. HG 73768/75338. HG 76351/76887. HG 78917/81956. HG 82464/82979. HG 83490/83994. HG 84499/86014. HG 86543 '87050. HG 90182/92233. HJ 31037/36730, HJ 37237/40792. HJ 41295/51700. HW 52065/54646. HW 55650/61801. HX 52103/52613, HX 53627/70303. HX 71391/72442, JA 2/51050, JO 10580/ 20820. JP 20354/61088, JP 71273/ 81553. JP 81559/91834, JQ 1/6933, JQ 7438/10561, JQ 62305/72759. JR 41370/51768. JR 62069 )32344, JT 62467/83193, JU 2/10273. JU 71957/ 78091, JU 78577/82183. KA 4178Q' 52139, KD 42363/48062, KD 48573/ 52691. KD 63174 "73401. KE 10360/ 20716. KE 21240/30977: Eankbiljetten van 25.—; AL 1 50853/58993. AL 1 59506/60011. AL 3 50725/61071. 1 AB 25607/28166. 2 AB 1/6699. 2 AB 8271/ 10304, 2 AB 30158/74653. 2 AB 75160/ 91807. 3 AB 7708/11238, 3 AB .11742/ 12346, 3 .AB 12852/12359, 3 AB 13862/ 11389, 3 AB 17805/21981, 3 AB 23013/ 23515. 3 AB 25049/25552, 3 A3 27075/ 30117, 3 AB 30628/35473. 3 AB 36484/ 41032, 3 AB 41536/43551. 3 AB 44059/ 44561. 3 AB 45574/46585, 3 AB 48590/ 49092. 3 AB 50098/51100. 3 AB'52603/ 60158. 3 AB 60659 61158. 3 AB* 61666/ 6211.' 3 AB 62691/71260. 3 AB 73836/ 77466. 3 AB 79482/81493. 3 AB 82254' 86288. 3 AB 86903 87303. 3 AB 88817' 92084. 12 AE 21267,21770. 12 AE 22772'"23311, 12 AE 24822,'2515. 12 AE 26327/'27930. 12 AE 29851- 32371. 12 AE 61791/63296, 12 AE 63797 "65304. 12 AE 65Ö09/6631112 AE 66818/67822, 12 AE 68829/70336. De ondergrondse organisaties, hier en in andere bezette gebieden, hebben rijkelijk stof tot nadenken ge kregen. Ket puin der vernielde steden, de honger in de volkrijke streken, het leed van verdreven vrouwen en kin deren. dat alles ls klaarblijkelijk van meet-af een factor in de Illegale berekening geweest, een „offer voor de grote zaak". Dé&rover zullen zelfs de daklozen en hongerenden, de have lozen en ontwortelden in persoon met terroristen geen debat kunnen begin nen. Hoe staat het echter met ..de grote zaak" zelve, op het ogenblik, dat de bevrijdingsstrijd volstreden schijnt? Het Belgische voorbeeld is veelzeg gend. Zolang de Duitse bezetter er nog was. kon de uitgeweken Belgische regering in Londen door haar van Engeland geleende microfoon niet luid genoeg de dapperheid en opoffe rende vaderlandsliefde der illegale strijders bezingen. De illegalen hun nerzijds ontleenden aan hun strijd duidelijke aanspraken voor de toe komst-, die zij wilden bevechten. Hoe vaak is het ook in Nederlandse Ille gale blaadjes niet gezegd, dat de uit geweken regeringen buiten de werke lijkheid zijn gegroeid cn dat voor mannen der huidige ondergrondse organisaties een duidelijk aandeel zouden moeten hebben in de „weder opbouw van het bevrijde gebied". De teruggekeerde Belgische rege ring heeft er. in samenwerking met den Anglo- Amerikaansen bezetter, geen twijfel over laten bestaan, hoe hoog zij de betrouwbaarheid der vroe gere illegale organisaties aanslaat, nu 3IJ zich over de ruggen van legale èn Illegale bevrijders weer ln de zadel heeft gehesen: ln een drama tisch conflict is de voormalige verzets beweging ontwapend, de „helden" van voorheen zijn de verstotenen en ge- wantrouwden van vandaag Wie is naïef genoeg om te geloven, dat de Nederlandse emigranten-rege ring van Gerbrandy het illegale patriottisme „voor en na het gebruik" op andere wijze zou behandelen d&n de Belgische collega's het deden? De wensen van den nieuwen Brits-Ameri- kaansen bezetter zijn daarvoor borg. Dus weten de Nederlandse onder- grondsen alvast, waarvoor zij thans strijden: voor hun eigen ontwapening ep een tweederangs-staatsburgerschap ln het bevrijde vaderland. Dit is dan het edele beeld van patriottische eenheid, van strijdend idealisme en democratie, waarop mil- lloenen vijf oorlogsjaren lang hebben zitten wachten. In Italië en Frank rijk. in Eelgië en Nederland blijven de begeleidende verschijnselen der vermeende bevrijding gelijk: een aan burgeroorlog grenzende politieke ver warring, met alle verdwazing der pluk harende partijen en partijtjes, secten en klassen, waarvan velen bij alle vrijheidsverlangen het bestaan al ver geten waren. Ook voor de Oranje-zender heeft men zich, terwijl Nederland nog slag veld is, met de eertijds beruchte .schotjes-geest" reeds opnieuw moe ten bezighouden. Enkele tientallen uitgeweken „notabelen" hebben een waarschuwend manifest geschreven tegen het snel herboren sectarisme. En zij hebben daarmee een nieuwe dwaasheid bij die andere gevoegd: dat het namelijk in het zesde oorlogs jaar mogelijk zou zijn wat voorheen een belachelijke misvatting is ge bleken. met een papieren manifest, van een paar brave liberale burgers de verdeeldheid van het Nederlandse volk te genezen. Op de achtergrond staat trouwens een tegenstelling, die heel wat verder reikt dan onze of de Belgische lands grenzen. Dat de Belgische regering zo pijnlijk veel haast maakt met het ontwapenen van de ondergrondse vaderlanders en dat. dë Nederlandse regering, kreeg zij de kans, evenveel haast met eenzelfde maatregel maken zou, komt. omdat men niet helemaal ten onrechte onder de terroristen vele communisten vermoedt. Terwijl de strijders voor een ver meende vrijheid nog bloeden op de slagvelden, plaatst men een staten blok „ter verdediging van het Weste lijk halfrond"" tegenover het door de Times nog onlangs gesignaleerde, „soortgelijke" bastion in het Oosten: voorbereiding voor de derde wereld oorlog van morgen. En men begaat daarbij maar één kinderlijke vergis sing. Door te menen namelijk, dat de voorvechters van het communisme in het hart der nieuwbakken democratie even goedmoedig aan het ontwapen- gebod zullen voldoen als de misleide gereformeerde en katholieke „patriot ten" van burgerlijken huize. In de ongedroomd-dlctatoriaal be- maatregelde gebieden der bevrijding zetten de ondergrondse krachten hun werk voor het bolsjewisme voort. Als symbool van de edele eenheid in het geallieerde kamp. En als bewijs voor de stelling van den tführer. dat de democratie door haar bondgenoot schap met het bolsjewisme het eigen graf graaft. Soebasjistsj in Moscou STOCKHOLM. 21 Nov. De Sowjet- russische Nieuwsdienst meldt, dat de „Zuldslavlsche minister-president" en minister van buitenlandse zaken. Soe basjistsj. Maandag ln Moscou ls aan gekomen. tezamen met den plaats- vervangenden voorzitter van het „na tionale comité ter bevrijding van Zuld-Slavlë", Edvar Kardell, den ge rant van Zuid-Slavië te Moscou, SlmitsJ, den vertegenwoordiger van het comité te Londen, generaal- majoor Veleblt, lt.-generaal Machln en verscheidene leden van de Sowjet- russlsche militaire missie in Zuld-Sla vlë met aan het hoofd generaal-mujoor Melnlkow. Terstond na zijn aankomst had Soe basjistsj een onderhoud met Molotof. Secr.-generaal Ned. Rode Kruis DEN HAAG. 20 Nov. Het Rijks commissariaat deelt mede: De com missaris-generaal voor bestuur en Justitie heeft op 18 November 1944 als algemeen plaatsvervanger van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandse gebied op grond van art. 3 der verordening nr. 108 (4 verorde ning betreffende bijzondere maatrege len op administratie-rechtelijk gebied) gelet op art. 7 1. lid der verdRdenlng rlngstoestand dén heer Carel Plek be^ nr. 15 1944 betreffende de ultzonde- noemd tot lid van het Nederlandso Rode Kruis en hem aangesteld als secretaris-generaal van het Ned. Rode Kruis. uMrecteur: H. J. Kerkmeester, Bu»> sum: hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lft A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem? binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A. H, Lammers, allen te Am sterdam, S114 r\ )st. en ten gte vorder- oortzettlng aanvallen er divisies aanvallen ven zonder k bruggen- gebled van t hevig ge vallen van canten van ons vuur r bolsjewis- au werden de afweer- 'erUdeld of jlteengesla- het schler- gesteund van onze tegen de Jen vijand, en gevecht itrljdkrach- ntu wilden itorboot tót en Anglo- s wederom 1 aangeval- ren gericht :hts lieten jr en daar Noordwest- het lucht- cht werden waaronder uenwerpers, j naar - In Chtca- nse omroep -lonftle con- ëlndlgd. De i genomen igratle naar voor Joden lis voor de verhulzen rtma willen eken staten ïafflng van 930. 5. Er- enschap in ;un der va- tlgratle van regeringen, voor het Palestina lioen dollar vcor steun ilna. eegvader >olltle heeft S. aange- heeft ten er een be ien en een su'.ker ge- verbrast cn Ie JAARGANG No. 276 DONDERDAG 23 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Gevechten in straten en huizen 'van Saarburg In ons 1 te Almelo an de bank- fouten, ver storing. In 1389. 3 AB /2515. moet •rden 3 AB J2172 en 12 ;er van ar- dat er in n zijn. BERLIJN, 22 Nqv. Het Internatio nale lni'ormatlonsbüro meldt: De pogingen van het tweede Britse legercorps om het Duitse bruggenhoofd aan. de Maas bij Venlo in te drukken waren ook nu weer tot muslukklng ge doemd. Aan de zuldelitke flank werdcD slechts plaatselijke penetraties bereikt, welke de vijand met het verlies van zeventien pantsers moest betalen. Op het slagveld ten noorden van Aken hebben de Amerikanen nieuwe en zeer sterke tankformaties ln de strijd worpen. Eveneens nam het aantal aan de strijd deelnemende vliegtuigen toe. Desniettegenstaande heeft het Duitse front nergens het verband verloren en in het bijzonder tussen Gereonsweller en Aldenhoven werden alle aanvallen opgevangen. Enkele dorpen, welke ver loren waren gegaan, werden weder ge nomen. Nadat het den Amerikanen was ge lukt Aldenhoven binnen te dringen, gingen Duitse pantsergrenadiers tot de tegenaanval over en sloegen den vijand tot aan dc westelijke rand van het dorp terug In deze gevechten hebben de Amerikanen die dag alleen al 69 tanks en andere gepantserde voertui gen verloren. Ook ten oosten van Aken werd de druk van het eerste Amerikaanse leger corps sterker ln de richting van Esch- weller, waar de pantservoorhoede tot staan kon worden gebracht. Talrijke nesten van verzet verdedigden zich nog hardnekkig achter de Amerikaanse hoofdstrijdllnle. De bezetting van de vesting Metz bood dag en nacht hard nekkige tegenstand en wees de els tot overgave af. Tussen de puinhopen der vesting, welke onder buitengewoon zwaar artillerievuur ligt. kwam het tot bloedige gevechten van man tegen man. In de MIdden-Vogezen ls het aan een sterke Amerikaanse tankgroep gelukt dieper in het Duitse afweerfront door te breken en daarbij de stad Saarburg ln Lotharingen te bereiken, waar m hulzen en straten wordt gevochten. Daar werd zll echter tot staan ge bracht en werd uitbreiding van het Staking in Eindhoven EINDHOVEN, 22 Nov. Zowel Reutor als Radio-Oranje melden, dat alle bedrijven in Eindhoven, inbe grepen de Philipsfabrieken en ook de directeuren, staken op grond van de slechte levensmiddelenvoorzie ning. STOCKHOLM. 22 Nov. Naar Reu ter uit La Paz meldt, zijn vier leiders van de Boliviaanse opstand Maandag ochtend terechtgesteld Onder hen be vond zich lr. Brlto. de broeder van kol. Meliton Brlto, die de leiding over de revolte had. penetratlegebled verhinderd. In de zuidelijk aangrenzendo sectoren wer den de Duitse linies ter verkorting van het front en vorming van aanvullende reserves teruggenomen. Vrij sterke aan vallen der geallieerden ln de richting van Belfort konden ln het stadsgebied opgevangen worden. In het gebied van Mühlhausen wer den sterke Duitse reserves samenge bracht om de doorgebroken Franse pantservoorhoede van haar verbindin gen af te suilden. De gevechten zijn Dinsdagmorgen ingezet en hebben reeds goede beglnsuccessen opgeleverd. MADRID, 22 Nov. De Ameri kaanse pers maakt melding van com munistische onlusten in België. Meer dan twintigduizend gewapende per sonen, onder wie vele soldaten en vrouwen, trokken, onder het zingen van de Internationale, door de straten van Brussel om te protesteren tegen de regering-Pierlot. De politie is uitgerust met stalen helmen en geweren. De Belgische regering heeft van dë Anglo-Amerikaanse autoriteiten toe- Stemming gekregen met wapengeweld tegen de menigte, die voortdurend door de zender van Moscou wordt ondersteund, op te treden. Over het reeds gemelde besluit der Belgische verzetsbeweging tot inleve ring der wapenen, meldt de zender Londen, dat a.s. Zaterdag de over eengekomen datum der inlevering is. De leiders der beweging hebben be kend gemaakt, dat degene, die zijn wapenen niet inlevert, uit de bewe ging gezet zal worden. Voorts meldt de zender Londen, dat de voorzitter der verzetsbeweging, Plerdon, zich naar Parijs heeft be geven en De Gaulle een boodschap der Belgische beweging heeft over handigd. Tevens zal hij zich in ver binding s'tellen met de Franse ver zetsbeweging. De Brusselse corres pondenten der Londense bladen mel den echter, dat de politieke toestand in België gespannen blijft Volgens Exchange Telegraph heeft Pierlot een storm van critiek van alle linkse partijen te doorstaan. Nog steeds roepen betogers in Brussel: „Weg met Pierlot." De liberale „La Cité Nouvelle" schrijft: „De gehele natie is tegen de regering, die geen bestuur van nationale eenheid vormt, maar een unie van nationale oppo sitie Js. Het land gelooft niet aan haar competentie of aan haar wens naar orde." Over ongeveer een maand begint het donker alweer te korten en beginnen de dagen te lengen. Mid winterzonnewende. Het licht zege viert. Goeden-dag, algoede dagI Er is nooit meer gezocht naar rub berband dan nu. nooit is zo weinig fietsband gevonden en toch is er nooit meer fietsband verloren. Kijk maar op straat en zie op elke tien meter een stuk liggen. Precies zo is het met moeren, spaken, lcettingkas- ten en jasbeschermers. Fiets een half uur achter een paar fietsende of sleep fietsende Amsterdammers aati en ge raapt een hele fiets van de straat op. Aardig zijn die Utrechtse karren en bakfietsenverhuurders, die hele maal geen geld unllen hebben voor hun transportmiddelen en dus abso luut niet de prijs opdrijven, als iemand een karretje wil huren om iets op te halen. Alleen bedongen zij als er drie mud gehaald werd. één mud voor hun part. Bescheiden luidjes, goede Nederlanders! Berooide rooier, die alvast uit Drente op eigen gelegenheid naar de hoofdstad en verder terug komt: ik heb u nu een week lang'telkens des morgens vroeg opgewacht en afge haald en met u gesproken. En wat was de ergste klacht? In Drente had den ze geen vloeitjes en gij hebt de eigen teelt, die er wel te krijgen was. ten slotte met krantenpapier gerookt waar dit artikeltje al niet goed voor is: vroeger zou het om een zoute haring zijn gelegd, thans om een eigenteeltjc! Ik brand van trots dat mijn bedenksel mag branden tussen uw lippen! Maar nu kwaamt gij in Amster dam aan en wat riep men u om vier vijf uur 's morgens in het pikkeduis- ter al tegemoet: „Sigaretten, sigaret ten, vloei met gom. echt vloei met gom?!" De zwarte handelaars zijn 's morgens al het eerste op pad en geven den aankomeling de indruk dat hier nog van alles te krijgen is' Een rijksdaalder het pakje van vijftig Geen aardappelen genoeg, geen boter en geen vet, maar van vier uur s morgens vliegen de sigaretten zestig cent per stuk. ook los en het vloei den bezoeker van Amster dam al tegemoet. De zwarte handel kent geen winkelsluitingstijden en wie naar Amsterdam-Noord moet, kan zich al bij het licht der sterren van vloei voorzien. Gekke wereld! Zou deze zwartehandelenergie niet nuttiger te gebruiken zijn voor de ne- meenschap? TIJL. Terwijl ln het westen van Europa een „Westeuropees bastion" te stich- de militaire gebeurtenissen zich ten. Zij rukten aan De Gaulle's reoh- toespitsen en allengs groeien naar terarm, terwijl Stalin trok aan de een beslissende krachtmeting, is er linker. onder de toonaangevende mannen De linkerarmen zijn in de achter van het geallieerde kamp een opval- ons liggende maanden met opvallende lende trek naar het oosten. De ont- regelmaat de meest meegaande ge wapening van de verzetsbeweging in bleken. Maar belangwekkender dan België, de stemmen over een West- het politieke touwtrekken zelf Is de europees „bastion" en een hernieuw- algemene waarheid, die er de achter- de tegenstelling tussen Dc Gaulle en grond van vormt: niemand peinst Giraud. het zijn alles slechts uit er- over de mogelijkheid, dat de Anglo- lijk eigen kwesties van het Amerikaanse democratieën nog in- Westen. Ze karakteriseren zonder vloed zouden kunnen uitoefenen op uitzondering de voogdij uit het de politieke structuur van oostelijk oosten over het westen: de voog- Europa, met iedere volgende stap dij uit Moscou. wordt het echter duidelijker, dat Er was een tijd. dat twee weggelo- Moscou weer m$ér invloed heeft op pen Franse generaals concurreerden de Politieke structuur var. Europa's op het punt van de heerschappij over wesh?n. Churchill en Eden reisden het enig-echte, heuselijk-vrije Frank- naar PariJs. Gaulle echter reisde rijk Die generaals heetten De Gaulle *}aar Moscou Wie hoort er in deze en Giraud. Generaal De Gaulle daSen n°S van reizen naar Londen wenste zijn eerstgeboorterecht niet of Washington? Het 00g gericht voor een schotel linsen en zelfs n'et ?p het Gosten en de zon van de her voor een spaarbankboekje met dol- noren democratie schijnt boven het lars te verkopen, al -fluisterden ook Kremlm op te gaan. velen, dat hij als politicus het for- i n- u.. maat miste. Generaal Giraud meen- 5 de zijnerzijds als opvolger van den d i ontwikkeling in vermoorden Darlan dat formnnt ter Eelgie, al ware het slechts door haar dege te beziUem^ij mee^e vo^rts en niet geheel ten onrechte) dat dc de ontwapening der vroeger toen door hem bezette nost in*Frans *maar m Moscou s dienst ook morgen Noord-AfrikaPolitiek vï ™Jr weer!) ondergronds werkende krach- tekenis was dan De Ganfle'^fit<?n 0611 svmPtoom van hetzelfde poli- troon in de Londense ballineschan 6 tóuwtrekken is. schijnt niemand De Gaulle dreef op de'Britsf w!«en "mefde f itsèdtoUe Mrr »V S m£htvSew^in1 wereldDohtïek h!?nhaar wapens dan ^ch maar heeft t£ÏJ}}ia driJfkracht allang ingeleverd en dat „dus" het bolsje- eiementalrc wistische gevaar in België al weer verloren. Zodra deze waarheid vi. —■■u.uB ui, ui(,uui, cïu aiiiiucic klei» Anglo-Amerikaanse auspiciën rivaal ci™„j J«e oowjet-Unie vernam. G""aAud. verdween van Wèl echter hoort men het aftreden raowf Noord-Afnka echter ge- eisen van de Belgische regering-Pier- raaKie in ae invloedssfeer van lot en dc vorming van een andere suSJLior, a u regering, die „meer het vertrouwen öinasaien betraden de Anglo-Ame- van het volk geniet". een formule £ann poepen het Europese vaste- die men Pierlot's kortzichtige politiek vfü vTe Gaulle de2d 2ijP intocht in gaarne kan toewensen, zonder er bij V,1Jie aPjsi rr,èt hem de t€ vergeten, dat soortgelijke formules -i?vl2ed', waaraan hij m Roemenië en Bulgarije, in Finland zijn machtspositie dankte. Washing- en Iran, in dc bolsjewistische hausse ijonden werden actief. Zij na de vorige wereldoorlog zowel als maakten hun kurkenwecr zeewaardig, in die van het huidige ogenblik, on- in Zwitserland is Giraud opgedoken veranderlijk de wensen van Moscou en andermaal met politiek begonnen: dicteerden. als vertegenwoordiger van de conser- Het is een vreemd, maar bovenal varieve oppositie Uit Engeland reis- een gevaarlijk spel om de vrijhe;d den Churchill en Eden naar Parijs: dat re Anglo-Amerikaanse legers in om er zich te laten vieren en om cr westelijk Europa spelen Sïone De Gau,,e is- vergeet een simpele hetere^drfiver- li', T °J? *ïn n'5heiddat niemand omgekeerd van dflfirmw^ tnrii. t bolsjewistische En een demociatisohe verzetsbeweging daarmee torpedeerde hij tenslotte onder Anglo-Amerikaanse ,d5. Amerikaanse^ kurk van zijn in de Sowjet-Unle vernam De zon gaat heden onder om 16.37 uur en morgen op om 8.17 uur. Maan onder 0.00, op 14.J4 uur. E.K. heden. V.M. 30 Nov- UK. 1 Dec., N.M. 15 Dec, Inschrijving bij en bemjddeling door het Arbeidsbureau AMSTERDAM, 21 Nov. De ar beidsbemiddeling gaat er van uit. dat in de eerste plaats volledig werklozen, die geen enkele aanspraak tegen hun vroegeren werkgever, respectievelijk bij onrechtmatig, dus ongeldig ont slag. tegen hun tegenwoordlgen werk gever. geldend kunnen maken, voor plaatsing in aanmerking komen. Het zal in dit verband dus volko men terecht kunnen gebeuren, dat aan onrechtmatig ontslagen arbeiders, die elders werk kunnen krijgen, een ontslag-, respectievelijk aanstellings- vergunning wordt, geweigerd, daar het Arbeidsbureau, zolang nog wefklozen op plaatsing wachten, niet zijn mede werking verleent, in overtreding zijnde werkgevers van hun verplichting tot loonbetaling te ontheffen. Leidend beginsel bij het voorkomen van werk loosheid tengevolge van de huidige situatie blijft de primaire aansprake lijkheid van den werkgever voor de loon. respectievelijk betaling van wachtgeld. Onrechtmatig ontslagen werkne mers. die bij weigering van den werkgever om zijn verplichtingen na te komen, in moeilijkheden geraken, kunnen, tegen overdracht van hun loon vordering, van het orgaan voor de steunverlening steun krachtens de 5! £5?® 5 ln voorschot ontvangen. Hierbij gaat dus dc civielrechtelijke vordering op den werkgever over op bovengenoemd orgaan, terwijl ook de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging open blijft. *si/Tciuwr H 'J rtuiiceoier Bu*. •uïü. <ioordrcdu4-ie<ir Hendrik Llndt Amsterdam plv ho-j; uredactcur ïr A. h. de H 4 a.- van Dorsser Haarlem; binnenland J v Gr.*ken. illustratl» en cpmaak R Kampura. volkscul tuur en kunst M Wolters. muziek: G. K Krop, sport J J Llber; adver tenties: A H. Lammer», allen te Am. •toxdajxk k iim

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1