HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN /erbifterde tegenstand op Walcheren en aan de Maas \anvallen bij Helmond werden afgeslagen Er is nog genoeg te krijgen, maar. Stad Vlissingen één puinhoop Verbitterde strijd in Brabant Göbbels over het recht der kinderen Afweerstrijd tegen nieuwe landingen op Walcheren Penetrati'ë tenN.O. van Roosendaal Nieuwe stormloop op West-Duitsland voorbereid Gebit belast! Direct leveren op R 11, als .er is x Wat van Walcheren restte valt in puin en as HOOFDKWARTIER VAN DEN 'UHRER, 4 Nov, Het opperbevel er weermacht maakt bekend: Op Walcheren en aan de beneden- >op van de Maas bieden onze troepen c door slajvliegers en tanks onder- teunde Canadese en Engelse aan- allen verbitterde tegenstand. Ten noordoosten van Roosendaal n bij Oosterhout zijn harde gevech- ïn met den in onze stellingen bin- engedrongen vijand aan de gang. Ten zuidoosten van Helmond wer- »n de aanvallende Britten met ver- leling van verscheidene tanks afge- agen. De ln het woud tan Hürtgen op een oal front opgedrongen Amerikanen erden door onze grenadiers op hun tgangsstellingen teruggeworpen Ten lidoosten daarvan wordt oni enkele i aatsen fel gestreden. Van de Lotharingse grens, ten zui- ui van heti Rljn-Marnekanaal tot in Y ït gebied van St. Die handhaafden •j ons jioofdgevechtsveld tegen den - tnleuw ln verscheidene sectoren aan- dienden vijand. t Op de weg Remlremont-Gerardmcr •nden FrariSe formaties eerst na ver- f heldene vergeefse aanvallen peric- ïties van minder belang bereiken. Geconcentreerd vuur van alle wa- ns sloeg een vrij krachtige vljande- ke tankaanval op het zuidwesteltifce mt vah Duinkerken uiteeiv. Door- :ht afweergeschut der vesting Lorient ■.rden twee oorlogsschepen van den jenstandèr tot zinken gebracht en dere in brand geschoten. Eigen ver- nningstroepen lieten voor Sr. Na- ire vijandelijke bunkers de Jucht ln egen en drongen tot 30 km. ten sten van de stad ln het ooor Ame- .aanse troepen bezette gebied door. Tn midden-Italië werden aanvallen r Amerikanen ten westen van Imola :eslagen, evenzeer" als pogingen van r ltse formaties om de Ronco-sector .i oosten en noordoosten van Forli te sseren.' Het vlak ten westen van Rhodqs ge en eiland Calchl is weer van vijan- a gezuiverd. .n Macedonië zijn onze troepen ln rde gevèchten gewikkeld miet de in i; rijke sectoren opnieuw aanvallende lgaarse formaties. Eigen aanvallen de bolsjewisten aan de bovenloop westelijkeMora va vorderen goed. tan de Donau bleven bolsjewistische ïvallen op de bruggenhoofdstellingen b Dunafoeldvar zonder succes. Pant- grenadiers sloegen ten zuidoosten x Boedapest-aan de spoordijk naar Dolitieke spanning in Iran STOCKHOLM, 5 Nov. Naar Reu- - uit Teheran meldt, doen aldaar uchten cïc ronde, dat de- Iraanse .i-alster-presldent, Mohammed Saed. de Sowjet^Russen niet bereid zijn ,-t hem te onderhandelen, gedwon- -ï zou kunnen zijn af te treden. t parlement komt tweemaal op een c bijeen. Saed ls nog steeds tegen villi ging van het Sow jet-voorstel het verlenen van een petroleum- ïcessie ln Noord-Iran, doch de po- eke spanning, waarin het land xrdoor ls gekomen, moet zó spoe- r mogelijk uit de weg geruimd rden. Het ls de vraag of de rege- ir.g de goedkeuring van het parle ment tot het verlenen der concessie j kunnen krijgen. Het schijnt, dat vlce-commissaris van buitenlandse een der Sowjot-Unle, Kaftaradse, sloten heeft te Teheran te blijven i de kwestie is opgelost. Szolnok sterke vljandeliike aanvallen ln verbitterde gevecht^i af. De ten noordwesten van Ungvar op een breed te van 10 km. aanvallende bolsje wieken konden slechts een penetratie van minder belang bewerkstelligen. In Oost-Pruisen leverde een eigen aanval bii Goldap ondanks hardnek kige tegenstand goede resultaten op. In Koerland-verminderde de felheid der vliandelilke ^anvallen ten zuid oosten van Llbau nog meer. Daaren tegen zetten de bolsjewieken" in het gebied van Autz hun geconcentreerde doorbraakpogingen met tanks en krachtige ^teun van artillerie voort. Zij stuitten op de taaie' tegenstand van onze grenadiers. Enkele penetra ties werden afgegrendeld In Noord-Flnlrmd verlopen onze mars- en dlstanciëringsbeweglngen bij geringe gevechtsactiviteit volgens de plannen. De vliand heeft zijn luchtaanvallen op de burgerbevolking voortgezet ln het gebied links van de Riin en heeft bovendien met vrij zwakke strijd krachten hier en daar bommen gewor pen, o.m. op München, Wenen en Ber lijn. Grote successen- van de Duitse luchtafweer EERLIJN. 4 Nov. Gedurende de laatste vier maanden heeft de Duitse luchtafweer alleen boven het Duitse machtsgebied in totaal 11.503 geal lieerde vliegtuigen, meest vlermoto- rigo bommenwerpers vernietigd. Het betreft hier alleen vliegtuigen waar van het neerschieten door de Duitse contróle-instanties onweerlegbaar is geconstateerd, hetgeen door het vin den of bergen der wrakstukken be wezen kan worden. Het aantal wer kelijk vernietigde vijandelijke vlieg tuigen zal waarschijnlijk belangrijk groter zijn en met 16000 eerder te laag geraamd zijn.' zodat de verlie zen van den vijand aan vliegend en technisch. personeel waarschijnlijk ongeveer 150.000 man en het maan delijkse gemiddelde aan vernietigde vijandelijke vliegtuigen ongeveer 4000 bedragen zal, onder de 11.503 toestel len bevinden zich 5759 SowJet-vLteg- tulgen en 5744 Anglo-Atoerikaanse toestellen. Szalasi beëdigd als „Leider van het lartd" BOEDAPEST. 5 Nov. Zaterdag ls minister-president Szalasi beëdigd als „Leider van het land". Hii legde de eed als Hongaars staatshoofd op de Hongaarse kroon af De plechtigheid geschiedde in aanwezigheid van de beide hulzen van de Rliksdag, de ge hele regéring eh yooraanstaande per soonlijkheden der generaliteit, onder wie lult-veldmaarschalk aartshertog Jozef. In de diplomatenloge bevonden zich de Duitse gezant alsmede de mis siechefs der mogendheden van het Pact van Drie en haar bondgenoten. Franse communisten geven de wapens niet af MADRID. 4 Nov. Amerikaanse Jovu-nalisten melden uit Pari Is. aldus Efe, dat de communistische partll in Frankrijk haar milities opdracht heeft gegeven aan het bevel tot uitlevering der wapens niet to voldoen. De zon gaat heden onder om 17.02 uur en morgen op om 7.47 uur. Maan onder 13.46 en op- 22.10. L.K. 7 Nov., N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov., V.M. 30 Nov. Ie JAARGANS --No. 261 MAANDAG 6 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5^ct. BERLIJN. 5 Nov. Op het eiland Walcheren kwam het in het eind van de week wederom tot uiterst verbitterde gevechten met de Canadese troepen, die van alle strijdkrachten en middelen gebruik maakten en thans ook ten zuiden van de opgeblazen dam tussen Zuid-Beveland en Walcheren een bruggenhoofd hebben gevormd. Van een verdere poging om de zeeëngtc zelf over te steken zagen zij af, klaarblijkelijk wegens de grote verliezen bij de eerste poging. Om de stad Vlissingen en de haven wordt nog steeds met grote verbit tering gevochten. Ook gisteren gelukte het de Ca nadezen niet. de zich met buitenge wone taaiheid verdedigende troepen uit hun barrlcadestelllngen te verdrij ven. Herhaalde pogingen zich door omsingeling van deze stellingen mees ter te maken mislukten door de op merkzaamheid der Duitse troepen, die uit goed versterkte mitrailleur- nesten do aanvallers tot de met grote verliezen gepaard gaande terugtocht dwongen. Daarop zijn met zeer sterk gebruik van slagvllegtuigen nieuwe strijdkrachten ült noordwestelijke richting afgezonden op de stad, die thans een' brandende puinhoop is geworden. De nabij Westkapelle gelande strijdkrachten konden in do omger ving van Domburg slechts onbelang rijke terreinwinst behalen, hoewel zij doorlopend onder bescherming van de Britse oorlogsschepen versterkin gen aangevoerd krijgen. Ten zuiden van de Maas blijven de troepen van Montgomery ernaar stre ven. door numerieke en materiële overmacht de beslissende doorbraak naar de Maas af te dwingen. Zdwel ten noorden van Roosendaal als ten noorden van Breda ontstond een verbitterde strijd, waarbij de Duitse troepen er door hün vertragende te genstand slaagden, de aanvallers opnieuw zeer zware verliezen aan mensen en rnatêriaal toe te brengen. Vooral ten noordVn van Breda werden Bijna 2000 gevangenen in Slowakije BERLIJN, 4 Nov. Het Internatio nale InformationSbüro meldt uit Slo wakije: De resten der Slowaakse op standige beweging, die zich na bet ver lies van haar verzetcentra door de vlucht aan gevangenneming konden onttrekken en zich in de moeilijk toe gankelijke dalen der beneden Tatra konden verzamelen, werden omsingeld en vernietigd. Onder de bijna 2000 ge vangenen bevinden zich de door Mos kou aangestelde leiders der mislukte' opstandige beweging. zij zeer geteisterd, doordat Duits stormgeschut midden tussen de aan- valsoperaties der Brits-Canadese for maties doordrong. Hoezeer het taaie volharden der Duitse ttoepen 'in de bruggenhoofdstellingen ten zuiden van de Maas de strijdkrachten der aanvallers verteert, blijkt ,o.a. uit het feit. dat de Britten daar in de laat- sto dagen twee volledige pantserdivi sies hebben verloren. Tegen de Duitse bruggenhoofdstel lingen ten zuiden van de Maas heeft de vijand op 3 November zijn plaatse lijke aanvallen voortgezet. HU slaag de er in op enkele plaatsen penetra ties yan minder belanè te bewerk stelligen. Ten westen van Oosterhout dron gen vrij zwakke Britse strijdkrach ten over het kanaal. De gevechten ter afgrendeling van de aanval zUn nog aan de gang. Geen spoedig einde van oorlog GENÈVE. 6 Nov. In een ver- kiezingsrede te Boston heeft presi dent Roosevelt gisteren verklaard: ..Deze oorlog ls nog ver van zijn ein de verwijderd. Er wacht ons nog een verbitterde, harde en bloedige strijd." Met betrekking tot de komende verkiezingen zeide de president, dat hoewel hij aanvankelijk vol vertrou wen gerekend heeft op een herkie zing. hU thans van zorg is vervuld, of hij de verkiezingsstrijd wel zal winnen, wegens de valsheid en de valse voorstellingen van zaken waar aan de v^rkiezingsactie zo rijk ls. Casper Sporck, de nieuwe Nederl. ridderkruisdrager DEN HAAG. 4 Nov. Omtrent den Nederlandse onderdaan en Germaan- sen oorlogsvrijwilliger /J-Unterschar- führer Casper Sporck, stukcomman- dant ln een #-pantserverkenningsafde ling, die van den Führer wegens bij zondere dapperheid het ridderkruis ontvangen heeft, kan nog worden medegedeeld, da,t hU op 10 Augustus 1922 geboren is en laatstelijk te Maas tricht woonde. Sir John Dill overleden STOCKHOLM, 5 Nov. Naar radio Londen meldt, ls veldmaarschalk Sir John Dill Zaterdagavond ln een-zie-1 kenhuis te Washington overleden. De maarschalk was 62 jaar cuti en lag sinds verscheidene maanden ziek. Sir John Dill was bij het uitbreken van de oorlog chef vati de Imperiale Generale staf en was thans ln de Ver, Staten werkzaam als leider van de Britse gemengde commissie. Naar Reuter meldt, ls minister Eden Zaterdag uit1- Italië ln Enge land teruggekeerd.' Zal Moskou deelnemen aan luchtvaartconferentie STOCKHOLM. 5 Nov. De Mos- couse zender heeft een Reuterberlcht verspreid, volgens hétwelk een lid van de Labqurpartij ln het Lagerhuis heeft ^voorgesteld de uitnodiging der Spaanse regering tot deelneming aan de luchtvaartconferentie te Chicago in te trekken, wanneer de nlet-deel- nenrlng der Sowjetrcgerlng haar oor zaak mocht vinden ln deze uitnodi ging aan de fascistische Spaanse re gering. De plaatsvervangende pre mier Attlee heeft daarop geantwoord dat, voor zovpr hem bekend was. de weigering der Sowjet-regerlng inder daad haar ontstaan vindt ln de uit nodiging van de Spaanse en andere neutrale regeringen. De beslissing over de uitnodiging is echter niet van de Engelse, maar van de Amerikaanse regering afhankelijk, welke de confe rentie bijeengeroepen heeft. De Spaanse pers houdt zich ln een naar het schijnt officieus commentaar bezig met de weigering van Moscou om deel te nemen aan de luchtvaart conferentie. Daarin wordt gezegd: Volgens berichten uit New York ls de reden voor de weigering der regering te Mosoou niet, zoals ls beweerd, dat Spanje. Portugal en Zwitserland, na ties. waarmede de Sowjetnegerlng geen diplomatieke betrekkingen on derhoudt, op de .conferentie zijn ver tegenwoordigd. Achter deze uitvlucht die niemand kan misleiden, wordt de bedoeling der Bolsjewieken zichtbaar om na het einde van de oorlog even hermetisch van de buitenwereld af gesloten ta blUven als voordien het geval was De Sowjet-ünie wil ook ln de toekomst haar gebieden lucht ruim sluiten voor de luchtvaart van iedere andere natie. Bittere klacht van een arbeidersvrouw Kolommen vol zijn er in d£ laat ste jaren geschreven over de 2\varte handel in levensmiddelen. Hoge straffen zijn uitgedeeld aan de profiteurs die gegrepen konden wor den. Maar steeds wordt het probleem van de zwarte handel schrijnender en naarmate de voedselpositie van Amsterdam slechter, de nood groter wordt, stijgen de prijzen, stijgt het aantal handelaars dat rijk wordt aan de nood van anderen. Misschien zijn er nog steeds lie den. die menen dat het probleem van de zwarte handel zo ernstig niet is. Voor dezulken moge het goed zijn, het volgende bittere schrijven van een 64-jarige arbeidersvrouw uit Amsterdam-West te citeren. Deze vrouw heeft in een lange brief ons haar noodtoestand uiteengezet. Zij begint over de Centrale Keukens en schrijft: „Er zijn bevoorrechten, die een kook kachel hebben en aardappelen. Die kunnen het eten uit de keukens "Bij voeding noemen «n ls het niet naar hun zin. dan laten zli het staan. Voor mijn man en mil is het' ons middag maal. \VU zUn aangewezen op M.S. en krijgen 16 per week. De erwtensoep van vorige week, die volkomen duf smaakte, gooide mlln buurvrouw door d«e W.C. Wij arme duivels hebben, ze gegeten, met het gevolg, dat mijn man de hele avond maagkrampen had. Zaterdag wilde miin buurvrouw het eten niet halen en gaf ralj haar vier kaartjes. D kunt het geloven of niet, maar wii hebben die zes porties schoon opgegeten met zlin tweeën en hadden voor het eerst ln een week genoeg. En ls het eten niet veel te duur? VVu betalen met zUn tweeën 0.40 per dag Als ik anderhalvè kilo aardappelen schil, een halve rode kool heb en een halve gasmunt gebruik, eet ik voor 344 cent veel meer en beter. WIJ zitten zonder voorraden en moe ten uit de keuken eten. Maar er is nog genoeg te krijgen. De Llndengracht is bUna niet begaanbaar door de zwarte handelaars. Bllna allemaal Jonge kerels, die te beroerd zllu om to wer ken. Alles, alles kun Je kopen. Geen BERLIJN. 4 Nov. De gehele wereldgeschiedenis, kent geen plan nen tot. systematische afslachting van een groot cultuurvolk zo duivel achtig als de met voleldlg cynisme door de geallieerden ter vernietiging van het Duitse volk beraamde plan nen. Zo schrijft rijksminister dr. Göbbels deze week ln Das R e t c h om vervolgens te spreken over de onontkoombare plichten, die deze oorlog lederen Duitser oplegt om der wille van de vrllheid der kinderen. Dr. Göbbels schrijft onder het op schrift: „Voor onze kinderen" o.m,. dat de vernletlglnsgplannen der vijanden geen theorie zlin, maar in ■het voornemen liggen, en waar dit ook maar mogelijk is ook reeds prac- tijk vormt, hetgeen ontleend wordt aan de vreselilke berichten, die uit alle onder de macht van de vijanden van Duitsland gekomen delen van Europa doordringen. Wanneer er een wereldgeweten bestaat, moet het zich erbarmen over de meelijwekkende toestanden, waaronder de landen van ons continent smachten, die door den vUand bezet zlin. Het wereldge- weten is echter slechts een verkle- zings- en agltatlcparool 'voor de dom oren. waarachter verborgen ls de kou- do bloedige terreur en de onverhulde winstbegeerte van de geheime mach- stap kun Je doen of het ls: Boter bonnen. suiker, brood, melk, aard appelen en nu als nieuwste: zout 4.5Q per pak, bleekpoeder 1 per half ons, lucifers 3. Overal weten die ellende lingen aan te komen en er wordt grif gekocht. Geld heeft geen waarde. Maar Je moet het toch maar hebben. Gistoravond kwamen or bU mU ln de straat mudden aardappelen. Voor wie? Voor hen. die 85 A 90 cent per kilo wilden en konden betalen. En die men sen verkopen voorlopig niets van hun voorraden. ZU wachten tot er hongers nood ls. D schrijft over saamhorigheid en elkaar helpen. Maar de mensen vin den Je alleen stom, dat Je niet ge zorgd hebt voqr een zolder vol." Tot zover de brief van deze arbei dersvrouw. WU geven er geen commen taar op. Wij hopen alleen, dat de be voegde autoriteiten uit dit schrijnend getuigenis hun conclusies kunnen trekken en... hun maatregelen kunnen nemen. ten, die thans reeds het grootste deel der wereld regeren en door deze oorlog ook nog de rest onder hun macht willen brengen. Dat een oorlog van meer dan vijf Jaren, dlo leder Individu zo harde eisen stelt, knaagt aan de kracht ook van een machtig en sterk volk. dat is natuurlijk. Maar dat geeft ons niet het recht ook slechts enkele ogen blikken moede te worden en de han den ln de schoot te legcgn. Wie be rust ls verloren. WIJ zien het aan andere ook grote volken, die hun ver sagen ln deze oorlog thans reeds zeer duur betalen en ln de toekomst nog veel duurder moeten betalen. Dit is immers wat de vijand ook van ons verwacht. Daarom versterkt hil deze zomer en deze hërfst de bestorming met zUn mensen en materiaal op onze ftfrenzen pact het doel oits oo een bepaaJdjhefcf^ifBKtbU mogelv* Aufgend tUdfetip op-^de knieën te dwingen. Maar "~öat kan en mag ren. In Duitsland zien tnlmaTeedsl mlllloenen kinderen vragend naaf ons op. Wie zal. wanneer zU eenmaal volwassen zUn. nog spreken over de steden, die heden onder de regen van vijandélijke aanvallen overdag en des nachts ln pulli verzinken? ZU zullen dan allang'weer ln oude en Jonge schoonheid opnieuw zijn opgestaan Nieuwe aardappelbon voor Noord-Holland AMSTERDAM. 4 Nov. In de pro- vincie Noord-Holland zijn voor de periode van 4 tot 11 November do bonnen 1-65, 2-65 en 3-65 aangewe zen voor 2 kg aardappelen en 4-65 voor 1 kg. aardappelen. Op deze bon nen kan eerst met ingang van Maan dag 6 November worden gekocht. Schoolkinderen van straat APELDOORN. 4 Nov. Nu de on zekere toestand ln ons land blijkt voort te duren pldus ln een. rondschrUven van den secretaris generaal van het departement van Opvoeding. Wetenschap en Kuituurbe scherming is het gewenst, dat de scholen, die thans nog gesloten zijn, zo spoedig mogelijk het werk hervatten, ten einde de kinderen van de voor hen zo gévaarll.lko straat te houden. Mochten de plaatselijke omstandigheden of het feit, dat do. school niet beschikbaar fs. een her-\ vatting van het werk belemmeren, dan dring ik er bij het onderwijzend personeel ten zeerste op aan. dat zij contact met hun leerlingen zoeken en dezen door het opgeven en nakij ken van taken tot nuttige bezigheid brengen. De Amerikaanse regering h rt1 generaal De Gaulle het gebruik van de bevroren Franse saldi ln de Ver. Stflten opengesteld en het handels verkeer en de bcrlchtenultwtssellng met Frankrijk weer toegelaten. Roosevelt ls. naar een geallieer de zender meldt, benoemd tot ërebjur- ,gcr van Rome. HAAGS NIEUWS Veertig jaar in bloemen Vrijdag heeft bloemen-Bertha, die in academische en andere kringen een grote bekendheid geniet, het feit herdacht, dat zij 40 jaar „in bloemen deed". Zeer velen, oud en jong, heb ben haar het bewijs geleverd, dat ook in deze tijd haar fleurig bedrijf niet werd wergeten. f ./ireciéur 'I? J KorzrueeaUjr. Buv euro; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; Ir. A H. de Haas van Dorsscr, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M Wolters; muziek: G. K Krop; sport" J J. Llber; adver tenties: A H. Lammers,allen te Am sterdam. K 1U rtUUlOV lYU 1 voor OESUIUnafcBliVanPUl (lATPr I aa'nhaualina HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 3 Nov. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Het dappere garnizoen van ons bruggenhoofd ten noordwesten van Brugge is na felle gevechten op korte afstand om de commandopost Yan zijn bevelhebber, generaal-majoor Egerding, door den vijand overwel digd. Opofferende tegenstand bieden de. heeft het in de zware gevechten der laatste weken ruim 50 vijande lijke tanks in de strijd op korte af stand vernietigd. Op het eiland Walcheren zijn onze troepen in het stedelijk- gebied van Vlissingen en op de westpuntvan het eiland in zware afweerstrijd ge wikkeld met voortdurende aanvallen en landingen. Marinebatterijen' heb ben zeventien grote landingsboten van den tegenstander vernietigd en den vijand zware verliezen toege bracht. Beveiligingsstrijdkrachten der ma rine hebben voor de Nederlandse kust twee Britse torpedomotorboten tot zinken gebracht en zes andere zwaar beschadigd. Ten noordoosten van Roosendaal zijn onze troepen in strijd gewikkeld met vijandelijke formaties, die er in slaagden in ons hoofdgevechtsveld binnen te dringen. In het woud van Hürtgen. ten zuid oosten van Aken, hebben de Ameri kanen met steun' van tanks, onze stellingen aangevallen. De aanval stuitte na geringe aanvankelijke suc cessen. Franse bataljons, die gisterochtend ten noorden van Baccarat hadden aan gevallen. werden teruggeworpen. Vast beraden tegenstand en tegenaanvallen van onze grenadiers hielden ln de bos sen tussen Meurthe en Mortagne de gehele dag door met vrij 'sterke strijd krachten aanvallende Amerikanen tegen. In Midden-Italië stond de dag bij voortdurend regenweer ln het teken van succesvolle eigen ondernemingen. Valschermjagers wierpen den Vijand uit belangrijke heuvelstellmgen ten westen van Imola, grenadiers sloegen Britse aanvallen voor onze nieuwe stel lingen ten zuiden van Forli uiteen. Op de Balkan ontzegt de succesvolle afweerstrijd van onze troepen ln het Stroemitzadal evenals ten noordoosten van Skolplje en Prlstln de voortdurend aanvallende Bulgaren Iedere opmars. Ook in het brongebled van de weste lijke Morawa sloegen onze formaties de bolsjewieken terug. Het Drlnaaal en het gebied tussen Saye en Donau ten zuiden van Vukovar is van benden gezuiverd. Ten noordwesten van Kecskemet leveren Dultsé en Hongaarse formaties een zware strijd tegen bolsjewistische Infanterie- en tankstrijdkrachten, die opdringen naar Boedapest. In de ge vechten hebben ook onze slagvliegers, ondanks slecht weer, met goed gevolg Ingegrepen. In het gebied van Szolnok heeft de vliand bij felle maar ver geefse aanvallen aanzienlijke verliezen geleden. Tussen de Woudkarpathen en het Kperlsclie Haff is het slechts tot ver geefse afzonderlijke aanvallen van den vijand in de oostelilke Besklden 'en bij Goldap gekomen. Het élan der vijandelijke aanvallen in Koerland is gisteren tengevolge van de doeltref fende Duitse afweer verminderd. Aan vallende bolsjewistische formaties wer den teruggeslagen of snel weer in -be dwang gehouden. Anglo-Amerikaanse terreurbommen- werpers met sterke bescherming van Jagers, hebben overdag Midden-Duits gebied benevens de steden Bielefeld, Duisburg en Trier aangevallen. In ver bitterde luchtgevechten en door afweer geschut werden 82 vliegtuigen neerge schoten. In de afgelopen nachtbehaal- den nachtjagers en luchtdoelartillerie bij aanvallen van Britse vliegtuigen op Düsseldorf met het neerschieten van 52 viermotorige bommenwerpers, een nieuw afweersucces. Daarmede ver loor de vijand in de laatste 24 uur boven Duits gebied 134 vliegtuigen, waaryan 108 viermotorige bommenwer pers. Teïi .zuiden van de Maas bleef het 2 November rustig met uitzondering van een sector ten noordoosten van Roosendaal, waar een verbitterde strijd ontstond met de in de Duitse linies doorgedrongen Canadezen In zuidoost-Nederland zetten de Anglo-Amerikanen hun opmarsbewe gingen ter"' voorbereiding van eén nieuwe stormloop op de Duitse west grens voort.. Men kan aannemen dat deze voorbereidingen thans in het algemeen zijn geëindigd. Donderdag kwam het evenwel nog slechts in het gebied van Helmond tot noemens waardige gevechten, waar de vooruit-' geschoven formaties van het tweede Engelse leger -probeerden de hun door Duitse tegenacties ontrukte opmars basis te heroyeren. In het gebied van Aken vielen de Amerikanen ten zuiden van Stolberg en ten oosten van het bos van Hörtgen verscheidene malen ter sterkte van een regiment en onder het in de strijd brengen van een der tigtal tanks aan. Alle aanvallen wer den evenwel afgeslagen. De hergroepering van de in de slag om Aken gedecimeerde divisies van het eerste Amerikaanse leger is intus sen waarschijnlijk zover voortge schreden, dat ook in dit gebied een nieuwe algemene aanval op het west-Duitse gebied kan worden ver wacht. In de zuidelijke sector van het wes telijke front vielen de Amerikanen tweemaal ter sterkte van een batal jon aan. De Duitse batterijen berok kenden hun evenwel zulke zware ver lezen. dat zij hun poging om de Duit se linies te forceren moesten op geven. (Interinf.) Met ingang van 1 November is de omvang van alle Japanse dagbladen ingekrompen tot twee pagina's. Binnenkort zal een directe scheepsverbinding tussen Stockholm en Leningrad worden geopend. Koning Gustaaf van Zweden heeft 1 November de ministers dor ultgewfeken Noorse regering Lie ^en Wold ontvangen. In Excelsior M Rome, waar Eden logeert, ls een tijdbom ontdekt. Het aantal inwoners van Dene marken is waarschijnlijk de vier mil- lloen gepasseerd. Ie JAARGANG No. 260 ZATERDAG 4 NOVEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Dr. Pétiot gearresteerd STOCKHOLM 3 Nov. Naar Reu- ter uit Parijs meldt is dr. Marcel Pétiot. de Parijse massamoordenaar, Donderdag' voor een station van de Parijse ondergrondse spoorweg in de uniform van kapitein van het Franse verzetsleger gearresteerd. De geruchtmakende zaak-dr. Pétiot kwam in Maart van dit Jaar aan het licht, toen de Pariise politie een inval deed ln een villa in de Rue Lesueur. welke twee Jaar tevoren door een ze keren dr. Pétiot was gehuurd. Daar werd een verschrikkelijke vondst ge daan. In de verwarmingskelder van de villa bleken zich afgehakte hooiden, armen, benen en andere lichaamsdelen te bevinden. Men nam aanvankelijk aan, dat Pétiot pl.m. 25 vrouwen om het leven had gebracht, later werd voor het gerecht zelfs een totaal van vijftig tot Zestig slachtoffers genoemd. Toen de politie de Inval deed, was dr Pétiot verdwenen. Hij hield geen spreekuur ln de Rue Lesueur, maar in de Rue Camartine, waar hii woonde. Dr. Pétiot is uit Midden Frankrijk afkomstig, HU was burgemeester van VUleneuve-sur-Yonne. doch werd we gens beclrog als zodanig afgezet. In zijn geboorteplaats vond men hem overspannen en van misdadige aanleg. In 1930 ls hij wegens bedrog tot ge vangenisstraf veroordeeld. Het Duitse luchtwapen in October BERLIJN. 3 Nov. Naar de lucht- machtcorresponden,t van het Interna tionale Informationsbüro meldt kon de Duitse luchtmacht in October ln de strijd tegen vijandelijke luchtstrijd krachten en bU de aanvallen op Sow- jettanks eenbelangrilk succes beha- eiJ' Hoewel door de bllzonder moei lijke weersomstandighedeu het aantal dagen waarop gevlogen werd. belang rijk minder was dan ln de voorafgaan de maanden, schoten de Duitse ja gers in luchtgevechten 1033 Sowjet- vllegtulgen neer. Zes en veertig vUandelUke vliegtui gen werden op de grond vernield en 483 door luchtdoelartillene der lucht macht vernietigd. De bolsjewisten ver loren In October dus alleen door Duitse luchtaanvallen minstens 1562 toestellen. Dit is 367 meer dan ln September. Volgens de totdusver be schikbare rapporten werden 367 vijan delijke tanks vernietigd en talrijke zwaar beschadigd, hoofdzakelijk door Duitse slagvllegtuigen en luchtdoelar- t lller ie. Derde Nederlandse Ridderkruisdrager* DEN HAAG, 3 Nov. De .Neder landse onderdaan en Germaanse oor logsvrijwilliger W-Unterscharführer Caspar Sporck, stukscommandant ln een ff-pantserverkenningsafdeling. heeft van den Führer* op 23 October J.l. wegens bijzondere dapperheid het ridderkruis ontvangen. Sporck ls de derde Nederlandse oorlogsvrijwilliger, aan wie de Fuhrer het ridderkruis heeft verleend. Agitatie tegen Spanje STOCKHOLM, 3 Nov. Het offi cieuze Sowjet-Russlsche orgaan ..Wolna I Rabotsjl Klass" heeft een felle aan val gericht op Spanje. In het artikel wordt gezegd, dat men ..bil de verdrij ving van de fascistische pest van het vasteland niet kan cn mag stilhouden bU de Pyreneeën". Voorts wordt in het artikel een aanval gedaan op het Va- ticaan, aangezien dit hulp7 verleent aan het Spanje van Franco Het ls nóodzakelUk. zo wordt ge zegd, het Spaanse regime volkomen uit te roeien. Tegelijkertlld levert de En gelse correspondent Paul Wlnterton een commentaar uit Moscou op dit thema. Daarin wordt gezegd, dat de bolsjewieken Franco als vijand be schouwen. Zij wensen de val van. Franco en hechten goedkeuring aan het optreden der Sowjet-Spaanse guerillas, die trachten een burgeroor log ln Spanje te organiseren. De politiek en het doel van de'Sow- Jet-Unle zlin volkomen duidelijk. Zij zal zich doen gelden aan de kant van degenen, die tegen Franco strilden en iedere poging om deze beweging tegen te houden, .zeer scherp waarnemen. Zieke krijgsgevangenen «aar huis BERLIJN, 3 Nov. Naar Ofi meldt zijn ln het kader van de door de Fran se regering sedert 1940 met de Duitse autoriteiten gesloten overeenkomsten begin November 880 ernstig zieke Franse krijgsgevangenen en 33 Franse' ziekenverplegers naar Zwitserland ver voerd, vanwaar-zij naar het vaderland kunnen terugkeren. Engeland steunt Sowjet-actie in Roemenië BERLIJN, 3 Nov. De Engelse re gering heeft besloten de Sowjet-Russi- sche actie in Roemenië te steunen en eveneens protesten ln te dienen we gens nietnakoming der wapenstil standsvoorwaarden. In politieke krin gen alhier wUst men er ln dit verband op. dat deze actie der Sowjetregering reeds heeft geleid tot de val van de Roemeense capitulatieregering Woens dag J.l. en tot de aanstelling van een nieuwe regering met een groter aantal communistische ministers. Naar het schijnt is Engeland voor nemens. aldus verklaart men. steun te verlenen aan deze tendentie der Sow jetregering en ln het voorbijgaan de kwestie van Engelse deelneming aan de exploitatie van Roemeense Industriële en bodemrijkdommen, zoals die vroe ger reeds bestond, opnieuw Vin het ge ding te brengen Otto von Habshurg is te Lissabon aangekomen. Churchill heeft de uitnodiging van De Gaulle om naar Parijs te ko men aanvaard. De Communistische Partij ln België zal Pierlot blijven steunen. Pierlot zegde hun. toe. zware straffen vast te stellen voor de „verraders", levensmiddelen te verschaffen en het leger te hervormen. Het vermogen der Joden in Hon garije gaat over aan de staat. Een tandarts werd in de omzetbe lasting aangeslagen voor het leveren van kunstgebitten. De tandarts pro testeerde. De inspecteur gaf geen vrijstelling. De tarief commissie, waarbij de tandarts in beroep ging, heeft beslistdat de „uitneembare prothesen" of kunstgebitten naar hun aard roerende goederen zijn en niet tot de geneesmiddelen kunnen worden gerekend. De ter zake van de levering voldane honoraria zijn in hun geheel aan de heffing van om zetbelasting onderworpen De eenvoudige lezerdie hier van overheidszijde de prijs van kunstge bitten ziet opgedreven, zal ongetwij feld met/ons deze tarief commissie leden allen een mond vól „roerende goederen" toewensen, opdat zij leren beseffen, dat een kunstgebit niet een geneesmiddel is tegen tande loosheid n.l. maar bovendien een noodzakelijk lichaamsdeel, waar de gebruiker niet buiten kan. Deze prachtige bureaucratische ta riefcommissie zal zeker de oorltjs- verminkten ook nog omzetbelasting willen laten betalen voor hun kunst armen en -benen. Men zou de heren met deze roerende goederen om liet hoofd ivillen slaan. T1JL. Voorzover de detaillisten intussen bevoorraad zijn of de tabaksproduc ten nog in voorraad hebben, dienen zij onmiddellijk tot aflevering daar van aan hun klanten, die bón Ril van de tabakskaart bij hen hebben ingeleverd, over te gaan. Finse schadevergoeding STOCKHOLM, 3 Nov. De schade vergoeding, die Finland moet uitkeren aan de bevolking van het aan de Sow- Jet-Unle afgestane gebied van Karelië, moet. volgens een voorlopige bereke ning. naar „Dagens Nyheter" uit Hel sinki meldt, geraamd worden op acht tien mlllloen Finse marken Dat ls twee maal zo veel als de betalingen na de win teroorlog hebben bedragen. De enorme som zal worden opgebracht door een Inbeslagneming van 20 pet. van alle bezit. De zon gaat heden onder om 17.06 uur (Zondag 17.04 uur) en morgen op om 7.43 uur (Maandag 7.45 uur). Maan heden onder 12.03 (Zondag 13.01) en op 20.16 (Zondag 21.09). L.K. 7 Nov.. N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov. VJW. 30 Nov De Engelsen en Amerikanen pro beren op het ogenblik, de gebeurte nissen in het mondingsgebied van Schelde en Maas te (iramatiseren om daarmee te verdoezelen, dat het hun niet gelukt is, vrij sterke Duitse strijdkrachten ten zuiden van de Maas af te snoeren. Onder bescherming der achterhoe den. die den vijand ook Donderdag vei®beten tegenstand- boden, gelukte het, de kern der formaties met vol ledig behoud van de gevechtskracht, naar de noordelijke Maasoever terug te voeren. De strijd om de Schelde- mond heeft daarmee zijn hbogtepunt overschreden. In het resterende bruggenhoofd ten zuiden van de Schelde, op Walcheren en ten zuiden van de Maas binden de nog strijdende Duitse grenadiers en marine-artilleristen echter flltljd nog zeer sterke vijandelijke strijdkrachten. Op Walcheren aan de noordrand van Vlissingen kwam ,de zich daar steeds versterkende vijand niet verder voor uit. Op de westhoek van Walcheroji zetten de Britten onder bescherming van sterke, eenheden oorlogsbodems nieuwe troepen aan land, om het door onze tegenaanvallen afgegrendelde kleine bruggenhoofd te vergroten. Tus sen de zee en het door de zee over stroomde binnendeel van het eiland drong de vijand naar het noordoosten en zuidoosten op, waarbij hij zijn ge ringe vorderingen met uiterst zware verliezen moest betalen. Wat van Walcheren, de tuin van Nederland, na.de verwoesting der zee dijken door Engels-Amerikaanse bom menwerpers nog ls overgebleven, ver zinkt thans ln puin en as. Onverpoosd slaan zware vijandelijke kanonpeu d? kleine steden, ook wanneer deze geen militaire betekenis hebben, stuk. Mid delburg. Domburg en Vere staan in brand. Onder de indruk van zijn zware verliezen moest de vijand ook ten zui den van de Maasmond zijn aanvallen tijdelijk staken en zijn zwaar geteis terde strijdkrachten hergroeperen. On ze formaties daarentegen zetten haar aanvallen voo»t en ruimden de vijan delijke penetratie aan de spoorlijn BredaDordrecht op. In oostelijk Nederland vielen de Britten opnieuw ons bruggenhoofd aan het kanaal van De urne aan. zon der belangrijke voordelen te behalen, Verdere strijd Het eiland Walcheren was 2 No vember, aldus meldt Interlnt nog. op nieuw het toneel van zware strUd. De Britten waren gedwongen hun bij Westkapelle aan land gezette strijd krachten voortdurend te versterken, daar deze op de smalle duinstroken slechts weinig zware wapens i konden Op voedseldiefstal staat zware straf DEN HAAG. 3 Nov. Onmiddellijk gevangen nemen en een maand ge vangenisstraf, luidde de els van den officier en het vonnis van den Haag sen economlschen rechter tegen iemand, die pl.m. dertig kg. tarwe- aren van een perceel land had ge stolen. Deze straf was zo deelde de rech ter mede bedoeld als waarschuwing voor hen, die zich ln deze tijd aan diefstal van voedsel schuldig maken. De verdachte, iemand uit Den 'Haag, had te Zoetermeer aan verschillende landbouwers gevraagd tarwe-aren tc mogen lezen. Dit werd hem echter ge weigerd. waarna hij de6 nachts een hoeveelheid aren had afgesneden. meevoeren en zonder uitwijkmogelijk heden te lijden hadden'van het Duitse afweervuur Ondanks het ln de srtijd brengen van slagvliegtuigen en de ondersteu ning door het scheepsgeschut slaagden de Britten er niet in tot Domburg door te dringen. Ook in Vlissingen gelukte het de Canadezen niet de Duitse ver dedigers van achter him barricaden alsmede uit de kelders en rumen in het noordelijk gedeelte van de stad te verdrijven. Cadsand meldt zich af De zware gevechten om de mon ding van de Schelde zijn. aldus D.N.B. op 3 November, met volle kracht voortgezet. De marine-artille risten van Cadsand en Westcapelle hebben zich in de 'middaguren afge meld met een gelofte van trouw aan Führer en volk. In en bij Heyst staan de laatste weerstandsnesten in uiterst zware strijd tegen de verpletterende vijandelijke overmacht,' Aan de wes telijke punt van Walcheren zijn on der bescherming van twee slagsche pen, drie zware kruisers en verschei dene kanonneerboten nieuwe Britse strijdkrachten aan land gegaan en na gevechten, -die veel verliezen ver oorzaakten. dooi gedrongen in twee kustbatterijen, die men in de lucht had laten vliegen, nadat alle munitie was verschoten. Deze batterijen hadden gedurende de vijandelijke 'landingsactie elf grote landingsboten. een artillerieleidings- schip én een schip voor rtet aan land zetten van auto's in de grond ge boord. Juist nu! „Een vos verllert w e 1 zijn haren maar niet z'n streken"., dit oer oude Nederlandse spreekwoord ls de laatste tijd wel zeer van toepu»slng op onzen gemeenschappelijke^ vijand, die sinds enige weken ook onze budem betreden heeft. Flinke Nederlanders en goede vaderlanders erkennen n u het grote gevaar hetwelk hen dreigt. Zeer velen melden zich de laatste dagen voor de Warren-# of de Landstorm-brigade. Meldt u *zlch eveneenst; Onze grote helden uit het verleden gaven het voorbeeld, tien duizenden onzer beste Nederlanders volgden. Alle inlichtingen en gratis-reis biljetten worden bij de volgende aan- meldlogsburcau's der Waffen-# ver strekt. Den Haag. Korte Vijverberg 5. Amsterdam, Dam 4. Utrecht. Vredenhurg 19. Groningen, Herenstraat 46. Enschede. Hengelosestraat 30» Hengelo, St. Janstraat Kolonel-generaal Fekete Halml- czeydner is benoemd tot plaatsvervan gend Honvedmlnlster en chef van de generale staf. BIJ de Waffen-# heeft hU aan het westelijk front gevochten. «Mrecteur: H. J. Kerkmeester, But- •urn;hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam: plv, hoofdredacteur; lr. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Liber; adver* ten ties: A H. Lanunera. ah*n te Am sterdam. g iu

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1