HET DAGBLAD VOOR LI3DEN EN OMSTREKEN Ongeluk met V1 Komend keerpunt Kwart kilo zout Ie JAARGANG No. 256 DINSDAG 31 OCTC2ER 1944 Uitgave: N.V„ De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnc.vienisp. .j; 21 ct. per week ot ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Achterstand der Engelse industrie STOCKHOLM. oO Oct. Voor de modernisering van de Lancashire ka toenindustrie zullen, volgens Gampcll van Reuters handelsdlenst. in. de eersce vijf Jaren na de oorlog ongeveer 2C0 millioen pond nodig zijn. Eenzei 'da bedrag zal vertnoedelijk ook npdig zijn voor vernieuwingen in de staalindus trie en in de kolenmijnbouw. Boven dien er in de Industrie in het alge meen een achterstand ontstaan in onderhoud en afschrijvingen, welke voor de laatste jaren op gemiddeld 2C0 millioen pond per Jaar worde ge raamd. Wat de woningbouw betreft, is de toestand zo ingrijpend gewijzigd, dat 4C0 tot 5C0 millioen pond per jaar zal moeten worden uitgegeven, tegen voor de oorlog maxim val 200 millioen pond. De noodzakelijke kapitaalsuit gaven zullen in de eerste na-oorlogs jaren nauwelijks beneden het enorme bedrag van 1C00 tot 1200 millioen blij ven. welke ten laate. van het lopende verbruik en van andere sociale £üec- ten zullen moeten worden gevonden. Dit .-on overeenkomen met 12 tot 15 pet. van bet- vermoedelijke nationale inkomen. Gampell raamt dit op 8 mil liard pond. tégen 4004-millioen pond vóór de oorlog, waarvan 328 millioen pcr.il of iets meer dan 6 pet. aan" sp; géiden. De stijging van het natio nale inkomen is gedeeltelijk aan de hogere prijzen en gedeeltelijk aan de hogere productie toe te schrijven. Hierbij dient dan voorts nog rekening te worden gehouden'met de geweldige oorlogsschuld \&n Engeland. Telegrammen van Führer en Szalasi BERLIJN, 29 Oct.Naaraan- leiding van het overnemen' der Hon gaarse staatsleiding door minister-pre sident Franz Szalasi. hebben de Führer en minister-president Szalasi telegram men gewisseld, evenals de rijksminis ter van buitenlandse zaken Von Rib- bentrop en de Koninklijk Hongaarse minister van buitenlandse zaken Kemenu. waarin uitdrukking gegeven wordt aan de onverbrekelijke wapen- broederscliap tussen de beide naties. Minister-president Szalasi seinde den Führer o.m.. dat Hongarije zich bin nen het "bestek van de wereldopvatting van het driemogendheden- en aütl- Kominternpact onvoorwaardelijk en totaal in 't gelid heeft geschaard en dat het Hongaarse leger aan de kant van den groten Duitsen wapenbroeder vol ledig en vastbesloten ln de strijd staat. Szalasi zegt den Führer uit'eigen naam en uit naam van de gehele natie dank voor de trouwe wapenbroederschap, die op 15 en 16 October zo verheffend aan de dag trad. De Führer zegt ln zijn telegram Szalasi dank voor het hem gezonden telegram en verklaart, dat ook het Duitse rijk Hongarije nooit in de steek "ai laten. Ik ben er van overtuigd, zo c at de Führer verder, dat deze his- rische strijd, onaanks alle tijdelijke c.genslagen, die bij geen enkele his torische worsteling van deze omvang -jt dusver zijn uitgebleven, tenslotte toch succesvol voor ons zal blijken. De Führer eindigt met het uitspreken an zijn beste wensen voor Szalasi en voor het Hongaarse volk. Esn Donderdagen de omgeving van Den Kaag aigesehoten raket-pro jectiel, stortte kort na het opstijgen weer neer. waarbij he. terecht kwam op het internaat van de Kruisvaar- c* 2i*5 van St. Jan tc Rijswijk. Twaalf jongens inv de leeftijd van 9—13 jaar en een broeder vonden de dood hierbij. Een groot aantal kinderen werden min of meer ernstig gewond. Wapenstilstandsvoorwaarden voor Bulgarije BERLIJN. 30 Oct. Radio Moscou hee.t de wapenstilstandsvoorwaarden voor Bulgarije gepubiieeerd. De Bul gaarse regering verplicht zich de Duit se strijdkrachten te ontwapenen en als krijgsgevangenen uit te leveren, haar weermacht onder Sov:jctruss 1 soh com mando te plaatsen, haar troepen te mobiliseren en onder geallieerde con- tróle te stellen, zich terug te trekken uit G::ekenland en Zuid-Slavië. alle politieke gevangenen, die voor de ge allieerden hebben gewerkt, vrij te laten en alle Duitse bezit als oorlogs buit uit te leveren. De Sowjetrusslsche en geallieerde strijdkrachten hebben m Bulgarije alle vrijheid van hande len. De Bulgaarse industrie wordt in dienst gesteld van de geallieerde oor logsdoeleinden. Aardappelen in de schil Hoe schaarser de aardappelen wor den, hoe meer men er op uit is. zo weinig mogelijk verloren te laten gaan. De eenvoudigste manier om zijn rant soen te vergroten, is. de aardappelen in de schil te kokep. Bovendien ge bruikt men dan ook de beste voedings stoffen van de aardappel, die. coals men weet. vlak onder de schil liggen. Met de huidige aardappelen is hét ln de schil eten zeer wel te doen. Men zet ze enige tijd in eei) emmer met water, zodat hei zand. dat er aan vast kleeft, los weekt. Daarna worden ze schoongeborsteld. gepit en doorgesne den om te zien of er zich geen aan gestoken aardappelen tussen bevinden. Men kan in de schil gekookte aard appelen met de schil éten. men kan ze echter ook op het bord pellen. Wie werkelijk economisch wil zijn. koke thans de aardappelen in de schil en vergrote op deze wijze zijn rantsoen met een Vijfde. Naar Tass uit Re val meldt, is prof. Hans Kruus benoemd tot com missaris van buitenlandse zaken van „Sowjet Estland". Weet gij, dat gij uw brandend huis kunt verlaten met een nat gemaakte deken om het lichaam en over het hoofd en dat een nat gemaakte jas 01 mantel met een natte wollen muts of vilthoed de zelfde diensten kunnen ver richten? (Voorl\chtinqsactie hoofd inspectie luchtbescherming.) Successen van Japans luclivwapen TOKIO. 30 Óct Het Japanse luchtwapen. vooral het speciale Ja panse luchtwapen. heelt op 23 Octo ber bij het eiland Luzon een vijan delijk vlooteskader aangevallen, be staande uit vier vliegtulgmcedersche- pen en andere oorlogsbodems. Een vliegtulgmcecierschip werd zwaar be schadigd en in brand geworpen, twee oorlogsschepen van niet geïdentifi ceerd type werdén ln brand geworpen en een kruiser werd zwaar beschadigd, zodat aan boord brand uitbrak. Meer dan 40 Grummanjagers. een zware bommenwerper en ten reeks transportvliegtuigen1 werden op het vliegveld van Dtü&g op de grond ver nield. In luchtgevechten werden nog negen Grummanjagers en een toestel van het type p. 38 neergeschoten. Van Japanse zijde wordt niet bevestigd, dat de twee landlngshoofden bil Tac- lobaii en Dulag zouden zijn verenigd. Roemeense olie voor de Sowjets STOCKHOLM, 30 Cct. Naar Uni- I ted Pre-s meldt, heelt de Sowjet-Unle 1 zlclv uitgesproken tegen Inmenging op enigerlei wijze van Engelse ol Ameri kaanse zijde in. de Roemeense olie- industrie. Genoemd persagentschap deelt mede. dat de Engelse en Ameri kaanse deskundigen niet eens werden toegelaten tot het bezichtigen van de olie-installaties, die zich vroeger ln Engels of Amerikaans bezit hebben be vonden. 1 Tonny Staal jubileert DEN HAAG. 30 Oct De heer A. J. Staal viert Woensdag 1 November zijn 25-Jarlg Jubileum als secretaris-pen ningmeester van de Nederlandse Voet balbond. Wie met „Tonny" Staal niet op het Bondsbv.reau te doen had. trof hem toch zeker iedere Zondag op een of ander voetbalterrein, waar hij met nooit- tanend enthousiasme de ver richtingen van ..zijn" spelers gade sloeg De Jubilaris ls ln de voetbalwereld vergrijsd, doch zlin geest is/steeds jong gebleven, want zoals hij zelf eens gezegd heeft voetbal ls een spel voor de jeugd en met de Jeugd ben lk ln nauwe aanraking, waardoor lk Jong en gezond blijf. In de 25 Jaren, dat de heer Staal de scepter heeft gezwaaid ln-de Van der Spiegelstraat m Den Haag. is er wel het een en ander veranderd. De Bond ls gegroeid tot een van de grootste in het land. Bij zijn komst lrt 1919. toen hij den heer J. Hylkema. den lateren directeur van het Feyencoru-stadlon. opvolgdé, telde de Bond 130 verenigin gen en het Bondspersoneel was nog geen 13 man sterk. Thans, na de fusie, zijn een kleine duizend verenigingen bij de Bond aangesloten en wcrl^t een veertigtal dames en heren ln het Bonds'oureau. De heer Staal stamt uit het Dordtse DFC,. waaraan hij nog steeds zijn hart verpand heeft. Voor zijn benoeming bij de N.V.B was hl) van deze vereniging secretaris en tevens was hli Bonds- consul in die plaats. Ondanks de tijds omstandigheden -zal het den Jubilaris op 1 November zeker niet aan belang stelling ontbreken. Uit de veelheid van gegevens, die P" l:nrüris'.er dr. Gc'bbels in zijn jongs.e radio-overzicht verwerkte, vrar.gt de passage over de luchtoorlog bijzondere aandacht. Ze is sober, vluchtig bijna. Ze belooft geen won deren en bepaalt zich tot een alge mene aanduid:ng in een minimum aan woorden. Maar zij spreekt van „eskaders nieuwe jacht- en bombar dementsvliegtuigen" en sir'dt der halve officieel het hoofdstuk dei- nieuwe wapens aan. In Engeland bestaat sinds een paai weken geen neiging meer, dat hoofdstuk gering te achten. Een pers conferentie in het Britse ministerie van luchtvaart heeft op dit punt on'angs niet minder dan een sen satie verwekt. Maanden achtereen vestigde tie geallieerde propaganda de indruk..dat van een Duitse lucht macht nauwelijks meer gesproken kar. worden. Nu opeens kregen de militaire medewerkers der dagbladen te horen, dat met een spoed'ge wedergeboorte van de Duitse lucht macht dient te worden gi rekend. De officieele Blitse woordvoerder sprak van „een geheel nieuwe vorm", die deze Duitse luchtmacht zou ver tonen en hij meende zelfs details te kunnen mededelen, waaruit zich geen andere gevolgtrekking maken laat dan dat de nieuwe machines een omwenteling in de vliegtuigbouw be kekenen Op hht stramien van deze officiële Britse mededelingen heeft onder meer de Daily Sketch voortgebor duurd. Het blad noem! het in een •hoofdartikel ..gevaarlijke dwaasheid, van een vernietiging der Duitse luchtmacht te spreken en bereidt de Engelse openbare mening voor op uitvindingen van grote draagwijdte. Da', klinkt heel anders dan het aan vankelijk geprofeteerde einde van de oorlog in de maand October. Het stipt zelfs de elementen aan van ten keerpunt in de oorlogstechniek. Het is duidelijk dat hierin de be vestiging gelegen is van de Dulse zienswijze, di? het Anglo-Amerlkaan- se offensief in hef westen sinds de dooi braak bij Avranches karakteri seerde als een wedloop met de tijd. Die. wedloop krijgt immers slechts zin, wanneer er inderdaad iets dreigt dat door bliksemsnel optreden voor komen zou kunnen worden. Zolang de dreiging verre scheen en de wed loop zijn tempo handhaafde, ver oorloofde de Engelse propaganda zich over de aankondiging van nieuwe Duitse wapens een luchthar tige toon. Nu de door Eisenhower^ gevreesde verstarring der fronten vrijwel een feit geworden is en de geallieerde oorlogsleiding gegevens meent te bezitten over een spoed1 g verschijnen van nieuwe Duitse vlieg tuigtypen. krijgen de commentaren uit Londen hier en daar bijna een ondertoon van pessimisme. Churchill is daarin voorgegaan, toen hij enkele weken geleden in het Lagerhuis maanden aankondigde, waarin nog veel bloed zou moeten worden vergoten. Die' aankondiging bereidde er op voor. dat de oorlog in elk geval het nieuwe jaar zal in gaan. Maar ook andere commentaren uit Londen, van de militaire des kundigen der dagbladen zo goed als van de radio-commentatoren, tonen in de laatste dagen opvallende be- langstelling voor „het moeilijke pro bleem der ravitaillering". Het actuele aanknopingspunt is daarvoor. de strijd om de Scheldemonding en de beschikking over de haven van Ant werpen. En voor de praktijk der Arglo-Amerikaanse oorlogvoering gaai hel er daarbij inderdaad om. of het ter elfder ure nog gelukken zal, aan Eisenhowers stormloop het ver eiste tempo te hergeven. Maar op de achtergrond staat duidelijker dan ooit het dwingende „waarom". Dat waarom heeft dr. Gübbels ter loops in zijn jongste overzicht van de ootiogstocs'.and aangeroerd. Dat waarom houdt, sinds de persconfe rentie in het Britse ministerie van luchtvaart ook de aandacht aan gene zijde van het Kanaal gevangen. Van welke aard de nieuwe Duitse luchtmacht zal zijn is aan deze zijde van de frontlijn zeker geen punt van discussie, zolang de toepassing niet een feit is. Veel minder is het reeds tijd voor voorspellingen over de invloed ervan op het oorlogs gebeuren Maar het is stellig niet zonder diepere zin. dat zoveel stem men het in L'ngejand de moeite waard vinden er zich uitvoerig mee bezig te houden. Leo J. Kauffmann overleden De Duitse operacomponist Leo Justinus Kauffmann is bij een van de jongste luch;aanvallen op Straats burg om het. leven gekomen. Van Kauffmanns werk kent men in ons land o.a. zijn „Geschichte. vom schonen Annerl". De rolverdeling in de film „D r. Vllmmen" naar het boek van A. Rooth^ert vermeldt o.n. de volgende namen: Hans SÖhnker ln de titelrol. Adelheid Seeck. Karin Hlmboldt. Maria Koppenliöfer. Paul Wegener en Hans Brausewetter. B. Barlog voert de regie Het departement van V. en K. maakt bekend, dat de termijn van inzending voor de lufsterspelprijsvraag 1944 verlengd ls. Inzendingen worden thans Voor 31 Januari 1945 ingewacht bij het Bureau Radiozaken, Prlnsosse- gracht 21. Den Haag. Dc zon gaat iheden onder om 17.13 en morgen op om 7.35 uur. Maan onder 6.53 en op 17.47 uur V.M. heden, L.K. 7 Nov., N.M. 15 Nov., E.K. 23 Nov. „Zarathustra" als koorwerk De componist Karl Bleyle heeft op tekst uit Nietzsches ..Also sprach Zarathustra" een compositie geschre ven voor gemengd koor, solisten en orkest, welke te Zittau voor een klein publiek voor het eerst is uit gevoerd. Het Zwitserse telegraafagent- schap meldt, dat de separatistenbewe ging op Sardlnë aanzienlijke omvang heelt aangenomen De Sardljnse de moeraten hebben een resolutie aange nomen. waarin de els tot vorming van een onafhankelijke Sardljnse staat wordt gesteld. ■directeur. H J Kerkrueeatei. Bu*. 9um; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam: plv hoofdredacteur; Ir A ~H. de Haas van Dorsser. Haarlem; binnenland: J. v Grieken; illustratl» en opmaak: R Kampstra, volkscul tuur eri kunst M Wolters. muziek: O K Krop; sport- J J Llber; adver- entles A H. Lnmmers. allen te Am- iterdam. K 111 Aan het Maasfront, ln de streek tus sen Roosendaal en Breda alsmede ten noorden van Oosterhout duurde de druk der Canadese aanvalsformaties voort. Dc aanvallen van het tweede Britse leger op de rechtervleugel van dit front, bij Den Bosch, zijn als ge volg van dc door den vijand geleden verliezen belangrijk in kracht afgeno men. Ten noorden van Breda probeer den de Canadezen onder de bescher ming van een nevèlgordljn hun tanks ln de strijd te brengen. Deze bleven echter voor een tankversperring steken, waarna pioniers en grenadiers van de over het terrein hangende nevel ge bruik maakten om met nieuwe pant- scrbestrijdingsmlddelen achttien tanks bulten gevecht té stellen. Op de lange oostelijke flank ten Zuid-oosten van Helmond wisten de Duitse troepen door een thans reeds vier dagen purende, plaatselijk be grensde. aaovalsonderneming, hun stellingen aanzienlijk te verbeteren. Alle gestelde doelen werden ondanks de vertwijfelde tegenstand der Anglo- Amerikaanse troepen, bereikt,' terwijl verscheidene door de Britten bezette dorpen werden heroverd. In liet vestlnggebled van Lorient on* dernamen de Duitse troepen met suc ces een aanval ter verbetering van hun stellingen. Het gelukte den Duitsen formaties de vijandelijke hoofdverde digingslinie te doorbreken en op te rol len Het binnen deze linie liggende dorpje St Helene werd van vijanden gezuiverd. Churchill over het einde de oorlog van STOCKHOLM, 31 Oct. Naar Reuter meldt, heeft Churchill Dins dag in het Lagerhuis verklaard, een einde van de oorlog in Europa voor het einde van het voorjaar of zelfs voor het begin van de zomer niet te kunnen voorspellen en nog minder te kunnen garanderen. Churchill, dié de wet tot verlenging van de huidige parlementsperlode in tweede lezing indiende, zelde van mening te zijn. dafcdd coalitieregering ln Engeland niet mag worden verbro ken. voordat de vijand is Ineengestort. De kans is niet waarschijnlijk, dat ex- algemene verkiezingen kunnep gehou den worden binnen zeven, of negen piaanden. Alleen op de basis van mili taire redenen ls het niet raadzaam aan te nemen, dat minder dan achttien maanden na afloop van de oorlog ln Europa nodig zullen zijn voor de „definitieve vernietiging van de Japan se wil of van de Japanse capaciteit om door te vechten". DEN HAAG 1 Nov. De afd wachtgeldregelingen van het dep. van Sociale Zaken ls gevestigd te Den Haag. Emmapark 2. Bureau-uren: op werkdagen (behalve Zaterdag! van 8.3012 uur en van 1 304 uur. Tele foonaansluitingen: mr H. J. Morren 723831. J. A. C. Kersten 723832. Inlich tingen: 723830. waren daar paddenstoelen uit ge groeid, met gerimpelde, verfomfaaide hoeden, precies het vel van dat oude wijfje. Zie daar het ontstaan der mo- rieljes. Geen wondei-, dat onze voor vaderen geen morieljes aten... Er zouden nog veel meer voorbeel- aan te halen zijn van de angst die de middeleeuwers voor de padden stoelen hadden, er zijn nog veel meer vreemde legenden daaruit ontstaan. Laten wij het hierbij. Want die angst is nog niet geheel verdwenen. Er zijn nog vele, vele mensen, vooral stedelingen, die doodsbenauwd zijn als hun kinderen buiten padden stoelen plukken. Zij denken, dat de arme bloedjes op slag dood blijven. En zo erg is het toch niet. Er is geen zwam in ons land die zó ver giftig is. Er zijn wel soorten, die bij gebruik dodelijk zijn. maar ook hun aantal is beperkt. Niemand behoeft zich door angst te laten weerhouden om deze schone verschijningen in het herfst bos beter te leren keepen. Is het besef tot u doorgedron gen, dat ons gehele volk bij bom aanvallen een gevechtsorgani satie moet zijn, die weet wat haar <te dóen staat en beschik king heeft over van tevoren ge reedgemaakte verdedigingsmidde len? fVoorlichtingsactie hoofd inspectie luchtbescherming volging zal bewegen; mogelijk hcefi men daar met een dergelijke actie ook reeds een begin gemaakt." „De Vlijt" werd voor de wal in Am sterdam officieus begroet door honge rige Amsterdammers en officieel door wethouder dr. Strak, die burgemeester Rijk de Vries hartelllk dankte vooi* het initiatief en de gave en die de hoop uitsprak, dat niet alleen Amster dam. maar ook andere steden wellicht DEN HAAG. 31 Oct. Met ingang van 31 October geeft elk der vóór- ingeleverde bomden 1-68. 2-68. 3-68 en 4-68 ln de provincies Noord-Holland. Zuid-Holland en Utrecht recht op 250 gram zout. De winkelier, bij wlen men zijn bon nen heeft ingeleverd dient zo spoedig mogelijk tot aflevering van het zout over te gaan. Honden- en kattenbrood DEN HAAG. 31 Oct. van 1 t.m. 30 November wordt op bon nr. 12 van de distributiekaart voor hondenbrood dezelfde hoeveelheid hondenbrood be schikbaar gesteld als op de bon voor de afgelopen periode. Voor bon nr. 12 van dc distributiekaart voor katten brood (groep k) wordt voor de maand November anderhalf kg. kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 30 November ls bon nr. 12 van belde distributie kaarten ongeldi*. 1 r. sj. ivcflNneïi Lieglarcu AMSTERDAM. 31 October. Een kleine kring familieleden, oud-collega's, leden vah het technisch personeel en andere vrienden schaarden zich Maan dagmiddag op de Nieuwe Ooster- begraat plaats te Amsterdam om de groeve, die to£ rustplaats werd be stemd van net stof feil Ik overschot van H. J. Kenthet. den oud-redacteur van „Het Volk", die nauw met Troelstra heeft samengewerkt in diens Utrechtse Jaren en later. Vrienden, die bil dit afscheid de ge voelens van de acnterblilvenden onder woorden brachten, roemden den over ledene als een strijder. d!e voortgeko men uit een omgeving van arbeiden 'e mensen. a leven ln dienst stelde van de ver W ing der ncoadruftigen. Kenthcrs agedachtents zal door velen, die *li aan hem verplicht weten, in hj^ ere worden gehouden. DEN HAAG. 1 Nov. De bureau's van het departement van Volksvoor lichting en Kunsten te Den Haag zijn met ingang van 4 November a.s. des Zaterdags gesloten. «siircteur H J Kerkmeesterbuv tuin, hoofdredacteur Hendrik Llndt. Amsterdam plv hoofdredacteur Ir A h. de Haas van Dorsser Haarlem; binnenland J v Grieken illustrati» en opmaak R Kampstra volkscul tuur en kunst M Wolters muziek: O K Krou sport J J Llber. adver tenties A Lammera, allen te Am- iterdam. K IU en. ls in van het economische leven een stroom van dagelijkse problemen, waarmee de plaatselijke kantoren en de kringksntoren van het Arbeids front handen vol werk hebben. Daarbij nemen de vragen over loon- en ontslagkwesties wel de belangrijkste olaats ln. Reeds de eerste week, waar in het ontslagvraagstuk aan de orde kwam. kreeg het Arbeidsfront er bij het Departement van Söclale Zaken een aantal maatregelen door, die sinds dien de basis vormen, waarop ontslag wordt tegengegaan en de werkgever wordt gestuwd ln. de richting van een wachtgeld regeling. Met talloze moeilijkheden, die des ondanks blijven bestaan en die tel kens, wanneer een regeling behoorlijk schijnt te zullen gaan werken, door nieuwe complicaties ln versterkte mate rijzen, houdt het Arbeidsfront zich dagelijks bezig. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat b.v. alleen ln Amsterdam gemiddeld per dag een honderdtal vragenstellers de nodige inlichtingen krijgen over de wegen, die open staan, om zich tegen onver antwoord ontslag te beschermen. Oak de sociale voormannen, die vrij wel allen hun functie ln het bedrijf norcnaal bleven uitoefenen, doen voor treffelijk werk en vormen mede een machtige steunpilaar, waardoor het Arbeidsfront zijn grote taak, ook in deze moeilijke maanden, binnen de grenzen van het mogelllke kan blijven vervullen. Juist ln een tiid van crisis als deze, ls het goed functlonneren van het Arbeidsfront een levensbelang voor ons volk. De door de overheid ontworpen regelingen dringen uit de aard van de zaak pas geleidelijk door naar de uitvoerende organen en dit wreekt zich op het ogenblik temeer, omdat de situatie zich tengevolge van weer machtsmaatregelen soms met de dag wijzigt. Ook moet het Arbeidsfront, dat de realiteit ziet, zoals die zich aan den arbeider opdringt, steeds met nieuwe voorstellen bij de Overheid komen om de gapingen, die ontstaan tussen het zoeken en krijgen van recht te overbruggen en de harde kan ten. die,aan bepaalde iegelingen kle ven, te verzachten en zelfs dan blij ven er nog klippen, die ook het Ar beidsfront niet altijd vermag te om zeilen. Het ls Intussen verheugend te zien. Nieuwe Roemeense regering BERN, 1 Nov. United Press meldt uit Boekarest, dat Sanatescoe, die tot- dusver Roemeens minister-president was, een nieuwe regering heeft ge vormd. Deze bestaat uit vier liberalen, vijf nationaal-Zaranlsten en zes leden van het zbgenaamde democratische front, d.w.z. de communistische orga nisatie. Onder hen bevindt zich de comm. unlstenlel der Patrascanoe, die door zijn aftreden de crisis der eerste regerlng-Sanatescoe heeft veroorzaakt. Met zes ministers zijn de communisten thans het sterkst ln de regering ver tegenwoordigd. Manloe en Bratlanoe, de leiders der nationaal-Zaranlsten en liberalen, kon den geen belangrijke posities verkrij gen, doch moesten zich tevi'eden stel len met de functies van minister zon der portefeuille. Het ontslag van Stillwell BERLIJN. 1 Nov. Het terugroepen van den Amerikaansen generaal Still well uit China, heeft president Roose velt aanleiding gegeven tot het afleg gen van een verklaring ln de perscon ferentie. volgens welke Stillwell om per soonlijke meningsverschillen met de regering te Tsjoengklng is teruggeroe pen. Uitdrukkelijk verklaarde Roose velt. dat deze feiten geen politieke achtergrond hebben. Reuter meldt daarentegen uit Tsjoengklng. dat Stillwell zich te zeer gemengd heeft in binnenlandse Chine se aangelegenheden van Tsjoengklng en gestreefd heeft naar een overeen stemming tussen het regime van Tsjoengklng en de communistische be weging. Tsjang Kal Sjek was daar ver toornd over en heeft voorgesteld, dat Stillwell zou worden teruggeroepen. U steekt toch de handen uit de mouwen, wanneer u zeil niet ge troffen is en uw huis niet be schadigd? U helpt toch uw mede mens? (VoorlichtingsactLe hoofdinspectie luchtbescherming) door. Het is een ongekende tijd. Er zijn krap aardappels. Wann eten een halve liter, nauwelijks één bord, per dag. Maar op elke hoek van de Leidse straat kunt u zoveel clandestiene druiven kopen als u wilt. o medelijdende Texelaar, ƒ2.50 tot 3 per pond. Appels, dito, ze komen er ook' mee aan de deur. Voor paling moet u in de Jordaan zijn. Hele vette fijne, 20.— per pond. Naar het gewicht moet u niet precies kijken, want ze worden op elke hoek van de Jordaan en de Haarlemmerstraat uit de hand verkocht. In de deftige buurten komen ze met boter van 40.— per pond langs de deur. En heel de Nieuwendljk, die zich daar slingert als een gordel als sma ragd langs de evenaar van on tucht en dofboemboemende café- chantants met slagwerk en har monica's, staat mannetje aan mannetje vol met Chineesjes en vrouwen met blikjes en overal kunt u rolletjes pepermunt, repen chocola en nougat en bij ont stentenis van chocola thans vooral stroopbollen kopen. Dat is een soort eigengeknoeide bonbons van een kwartje per stuk. De rolletjés kosten ƒ2.50 De stroopbollen wil ik niemand aandoen, maar toen ik van het Texelse schip terugkwam dacht ik: misschien hebben ze ln Texel dit jaar geen druiven en zou „hongerend" Amsterdam, dat. voorzover het per dag en per hoofd 100 kan stukslaan, nog alles in overvloed heeft, niet eens één dag de clandestiene druiven en paling en appels en pepermunt van de straat kunnen vegen en alles in een schip laden als tegen geschenk voor goedgeefs Texel? TUL. Behalve de burgerwachten ls in Finland ook de bekende Lotta-organi- satle ontbonden. Verbitterde gevechten van man tegen man ontstonden vooral bij het lort Hazegras. waarvan de bezetting zich tot de laatste kogel en de laatste granaat verdedigde. Het in het Wes telijke gedeelte van Zuid-Beveland door de Duifse troepen gevormde bruggenhoofd werd ln de loop van de dag teruggenomen, nadat de voor bereidingen tot het doen springen van de verblndlngsdam tussen Zuld- Beveland en Walcheren met alle gron digheid waren getroffen. Het opblazen Noorwegen en de bolsjewieken STOCKHOLM. 1 Nov. ..Stock- holms Tidnlngen" schrijft, dat het ver blijf van den uitgeweken Noorse minis ter Lie, die zich op uitnodiging van den Zweedsen minister van Buiten landse Zaken, Guenther, naar Stock holm heeft begeven, waarschijnlijk ge ruime tijd zal duren. Het ls gebleken, dat er zoveel vraagstukken te bespre ken zijn, dat het einde der besprekin gen ln geen geval ln de loop van deze week verwacht kan worden. Volgens de „Dagens Nyheter" acht men het ln Noorse kringen te Stock holm niet uitgesloten, dat Lie ook een bezoek aan Moscou zal brengen. Ook „Svenska Morgonbladet" acht dit waarschijnlijk en ziet verband met het verblijf te Stockholm van den Noorsen gezant te Moscou, Andword. Andword had zich met de medewerkers van Churchill van Moscou naar Londen be geven en verblijft thans op de terug reis naar de Sowjet-Unle in de Zweedse hoofdstad, waar hU besprekingen heeft gehad met Lie. Oliekwestie brengt Iraanse regering ten val ZURICH. 1 Nov. Uit Teheran wordt gemeld, dat de regering van Iran wegens haar weigering de Sow- Jet-Unie onverwijld petroleumconces- sies te verlenen in de Noordelijke provincies des lands door de uit Moscou geïnspireerde kringen tot af treden is genoodzaakt. den man, bibou ïmier, cue óns weaer de weg naar ons zelf deed hervinden", aldus sprak een j»-Ober6turmführer dezer dagen ln een klein stadje ln het noorden des lands tot enige honderden -grenadiers van de jj-vrljwllllgers- brlgade Landstorm Nederland, die stonden aangetreden om op den Führer beëdigd te worden. Na de plechtigheid sprak ,de com mandeur, een #-Sturmbannführer tot hen. HIJ zelde o.a.: „Gij hebt de eed op den Führer afgelegd, blllft trouw aan deze eed, daardoor blijft gij trouw aan uzelf, daardoor blijft gij ook trouw aan uw bloed, want trouw aan ilw bloed ls de hoogste eer van een u- grenadler. Slechts hU. die eer heeft, kan sterk zijn. Met deze eed zilt gij getreden ln de rijen van de strijders voor Germanje." Bombardementsaanval op Tokio TOKIO, 1 Nov. Na een pauze van 2J Jaar heeft Tokio Woensdagmiddag de tweede aanval van Amerikaanse bommenwerpers beleefd, zo meldt een bericht uit het hoofdkwartier van het Oostjapanse verdedlgingsleger. Ver scheidene vijandelijke bommenwerpers verschenen boven het gebied tussen de steden Tokio en Yokohama. Twee bom menwerpers slaagden er in op een hoogte van 6000 m. tot het oostelllke gebied van Tokio door te dringen. Zij werden echter door de Japanse afweer afgeslagen voor zij één enkele bom hadden kunnen neerwerpen. Eén ma chine werd. neergeschoten. Naar „Exchange Telegraph" uit Grenoble meldt ls generaal Dentz ln de stedelijke gevangenis aldaar cellu lair opgesloten De 75-Jarlge graaf Chastent de Puysegure is ter dood ver oordeeld. «ürecTeur: H. J. Kerkmeester, Bi*- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur, ir. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; Volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Llber; adver tenties: A H. Lammen, allen te Am» iterdam. K ill

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1