HET DAGBLAD HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zware gevechten ten Zuiden van de Wester Schelde De landengte naar Zuid-Beveland weer vrij Hardnekkige strijd om Aken Grote tankslag bij Debreczen Een dagorder van Von Rundstedt Strijd met versterkte landingsformaties Toelichting op de bonnenlijst Ongezond optimisme Geallieerden willen Scheldemond snel in hun bezit hebben Nieuwe landingen bij Hoofdplaat Zwaartepunt der gevechten nabij de Wester-Schelde Verbeterde situatie Landing bij Breskens nabij Aken Lt.-gen. Dittmar over het noordelijk Bekendmaking en zuidelijk Sowjet-offensief Babbelaars Churchill en Eden te Moskou Meer politieke ballast over boord Alleen in de avond drie uur stroom UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 12 Oct. Het opperbevel van de Duitse weermacht maakt bekend: lp Nederland zijn de laatste dagen nieuwe zware gevechten ontstaan in het bruggenhoofd ten zuiden van de Wester Schelde. De ten Oosten van Ereskens gelande vijand leed door artillerievuur en tegenaanvallen zware verliezen. De naar Zuid-Beve land leidende landengte, die door zware Canadese aanvallen tijdelijk afgesneden was, werd weer vrijge vochten. In de slag om Aken drongen onze tegenaanvallen de Amerikaanse for maties ten Noorden van de stad in de verdediging. Ten Oosten van de stad heeft de vijand na zware stTijd enig terrein kunnen winnen. Onze grenadiers sloegen in het woud van Roetgen den met sterke strijdkrachten herhaaldelijk aanvallenden vijand Waffen behaalden ten Noorden van Warschau een volledig afweersucces op de aanvallénde bolsjewieken, Ook ten ZuLden van Rozan en bij Wllko- wïsjken bleven, vrij sterke vijandelijke aanvallen vruchteloos. De zware ge vechten ten Noorden van Tilsit en In het Memelgebied duren nog steeds voort. 42 vijandelijke tanks werden vernietigd. Pogingen van den vijand ons bruggenhoofd om Memel ln te drukken, mislukten door de taaie tegenstand van de bezetting. •BIJ. Riga gingen de bolsjewieken met talrijke formaties infanterie en tanks tot de aanval over. De stormloop stortte ineen. De op het schiereiland Sworbe aanvallends bolsjewieken wer den afgeslagen. Een landingspoging van het Westen uit werd Verijdeld. Aan het. IJszeefront sloegen on2e bergjagers ln zware gevechten de om singel lngsaan vallen van overmachtige. sowjetrussische, strijdkrachten af en vernietigden daarbij een bolsjewistisch regiment. De op het Vlssersschier- elland gelande' vijandelijke strijd krachten werden opgevangen. BIJ luchtgevechten boven Petsamo op 9 en 11 October verloren de sowjetr-us- sen 110 vliegtuigen, waarvan 89 door Jagers Amerikaanse terreurvlle_gers wier pen bommen op Weenen, Keulen en Koblenz. Afzonderlijke Britse stoor- vliegtiugen vielen ln de afgelopen nacht de Rijkshoofdstad aan. Ondanks moeilijke omstandigheden voor de af- Ie JAARGANG No. 241 VRIJDAG 13 OCTOBER 1944 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER,'11 Oct. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: ..In het gebied van Aken zetten de Amerikanen, ondanks de gedurende de voorafgaande dagen geleden grote, bloedige verliezen, him pogingen om de stad te omsingelen, hardnekkig voort. Onze troepen bieden verbitter de tegenstand tegen de sterke vijan delijke strijdkrachten. Ook ten zuid oosten der stad wordt in het bos van Roetgen hevig gestreden. Aan het overige westelijke front kwam het wederom ten noordoosten van Nancy, in het bos van Parroy en aan weerskanten van Remiremont tbt hevige gevechten. Uit de steunpunten en vestingen aan de kust van het Kanaal en van de Atlantische Oceaan worden geen be langrijke wijzigingen gemeld. Patrouillevaartuigen der marine heb ben ln de afgelopen nacht voor de Nederlandse kust wederom twee Britse torpedomotorboten tot zinken ge bracht en drie andere zwaar bescha digd. Onder de Indruk van hun tegensla gen en verliezen hebben zowel de Amerikanen als de Britten ln de Et- ruskisclie Apennilnen en aan de Adrl- atische kust gisteren slechts vrij 2wakke, over het geheel vruchteloze, aanvallen ondernomen. Op de Balkan zijn onze grenadiers en bergjagers in voortdurende gevech ten gewikkeld met Sowjet-formaties aan de beneden Morawa en ln het ge bied van de beneden Theiss. In Zuld-Hongarije sloegen Duitse en Hongaarse troepen vijandelijke pogin gen over de Theiss te trekken af. De zuivering van de westelijke oevei' der rivier ten zuidep van Scongrad maakt goede vorderingen. Ten zuidwesten van Debreczen heeft jzich een grote tank slag ontwikkeld ln het verloop, waar van op 8 en 9 October 162 vijandelijke pantserwagens werden vernietigd. Ten westen van -Grosswardeln wer den bij de afweer van vijandelijke aanvallen van 50 aanvallende pantser wagens er 26 stukgeschoten. Aan de passen der Woudkarpathen ondernam de tegenstander slechts ver geefse vrij zwakke aanvallen. Ten noorden van Warschau en ten zuiden van Rozan gingen de bolstewls- ten aan de Oostpruisische grens en in de Memelertop nieuwe doorbraak pogingen der bolsjewisten door de vastberaden tegenstand van onze divi sies. Tauroggen werd na verbitterde gevechten ontruimd. Ten zuidoosten van Llbau, ln het bruggenhoofd van Riga, alsmede op de landengte naar het schiereiland Sworbe liep de vijand vergeefs storm op onze stellingen en verloor hll ln deze gevechten 46 pantserwagens. Aan het Finse zuidelijke front wer den de laatste dagen herhaalde pogin gen der Finnen om onze dlstan- clënngsbewegingen te hinderen, ver ijdeld. Aan het front van de IJszee zijn de bolsjewisten tot sterke aan vallen overgegaan teneinde door onze stellingen ln het gebied van Petsamo te stoten. Hevige gevechten zii'n ont staan. Op het Vissersschiereiland zijn onze bergjagers in gevechten gewik keld met gelande vijandelijke strijd krachten. Storingsvllegtulgen wierpen in jie afgelopen nacht hier en daar bommen op Westduits gebied en ln Oost-Prui sen." Onthullingen over het plan-Morgenthau STOCKHOLM, 11 Oct- In de Jongste editie van het Amerikaanse tijdschrift „Time" worden sensationele onthullingen gepubliceerd over bijzon derheden van het plan-Morgenthau. Volgens de „Time" heeft het plan de volledige ondersteuning gevonden van president Roosevelt. Het zou de vol gende punten bevatten: 1 Verwijdering van alle Industrieën uit Duitsland, resp. volledige vernieti ging van alle overgebleven industriële installaties. 2 Permanente, sluiting van alle Duitse mijnen, voor zover er na de ge- biedsafstand nog mljuen zijn overge bleven. 3. Afstand van het Saargebled eri van alle Industriegebieden ln het Rijn land aan Frankrijk, alsmede afstand van Oost-Pruisen aan Polen. 4. Verdeling van alle grote lande rijen ln kleine boerenplaatsen. 5. Economische ondersteuning in enigerlei vorm mag aan Duitsland niet verstrekt worden. Generlei levensmid delen. kleding of andere hulpmidde len als geneesmiddelen en dergelijke mogen het Duitse volk ter beschik king worden gesteld. De wederopbouw van spoorwegen of fabrieken in Duits land wordt verboden. 6. Gedurende verscheidene decen nia zal ^Duitsland, cloor SowJet-Russlr Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaus voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Te!. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN. 12 Oct. De oorlogs correspondent van het D.N.B. .ln het Westen. Alex Schmalfuss. meldt: Overeenkomstig een door den Dult- sen opperbevelhebber West. gen .-veld maarschalk von Rundstedt. uitgevaar digde dagorder is de Duitse tegen stand aan he westelijke front nog straffer geworden. „Ge hebt de vijand voor de poorten van het Rijk tot staan gebracht. HIJ zal echter weldra tot nieuwe grote aanvallen overgaan' aldus luidt het in deze dagorder aan de in het westen staande Duitse sol daten. De dagorder, die het aanvoe ren van reserves aankondigt, sluit met de woorden: „Elke poging van de vijand ons vaderland binnen te drin gen. zal mislukken door uw onwrik bare houding". Dat daarmede niet te veel ls ge- zeed. aldus Schmalfuss, ervaren de BERLIJN. 12 Oct. Met betrek king tot de strUd ln het Vlaams-Ne derlandse gebied meldt Intennf. Bij aanhoudende druk der Brlts- Amerlkaanse formaties op de zuide lijke monding van de .Schelde, kwam het ln de loop van H October op nieuw tot zware gevechten met de Britse landingseenheden blecl van Breskens. Sedert Maandag, de dag der landing, hebben deze een heden. ondanks het voortdurend aan voeren van versterkingen en sterke ondersteuning door Britse bommenwerpers en geringe terreinwinst kunnen Óok gisteren gelukte het hun niet ln de rug der Duitse strijdkrachten te ge- Ssdioon 211 de Duitse sterke artlllerlevoorbereldlng en ver scheidene hevige bombardementen, steeds weer bestormden. Dezware ver- Hezen dezer landingsformaties stijgen le<Canadese strijdkrachten was het tlJ- delll kgelukt de landverbinding niet het eiland Walcheren te verbreken. Enkele uren later wist een met sterke strijdkrachten ondernomen DuDltse te genaanval de hier opgerukte Canade zen op hun uitgangsstellingen terug te werpen en zodoende de verbinding vol ledig te herstellen. Hoewel de Cana dezen probeerden iedere meter grond te verdedigen, konden zij tegen de stormloop der Duitsers geen stand hou den en na gevechten, die verscheidene uren duurden en voor belde zijden ver liezen opleverden, moesten zij het met zoveel - offers verkregen terrein weer prijsgeven. Een zwaartepunt lag voorts nog steeds ln het gebied van Aken. waar de Amerikanen er onder opoffering van grote verliezen aan mensen en mate riaal naar streven de stad in te slul- gesteld. de zogenaamd Ingesloten stad zonder strijd over te geven, een els die natuurlijk werd afgewezen. Verdere eisen tot overgave door mid del van luicL- rekers bleven onbeant woord. De zware verliezen, die zij de vorige dag ln het gebied ten noorden van Aken hadden geleden, noopte^ de Amerikanen er toe zich hier overwe gend tot de verdediging te beperken, terwijl zij ten sulden en ten zuidoos ten. ondanks het ln de strijd werpen van massale strijdkrachten, doeltref fend tegengehouden, ten dele zelfs ln met élan uitgevoerde tegenaanvallen tot ver voorbij hu nultgangsstelllngen teruggeworpen konden worden. DEN HAAG. 13 Oct. Onder 250 gram grutterswaren kan worden ver staan: 250 gram gemengd meel (pan- nekoekmeel). gort, gortmout. gort- vlokken. gortbloem. alle soorten grut ten en gries, havergort, havermout, havervlokken, haverbloem, rogge- vlokken, aardappeltapioca en voe dingssuiker in poedervorm, 3124 gram voedingssuiker in vloeibare vorm, 4 liter gortpap. 3 pakjes gemalen gort met gesuikerde magere blokmelk. Op deze bonnen mag reeds van 13 October des middags twaalf uur af worden gekocht, uitgezonderd vlees, melk en taptemelk. n- UnnnAav MAAI' oMittarcnjoWTI Ie JAARGANS No. 240 DONDERDAG 12 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 11 October. De oor logscorrespondent van het D.N.B. in het westen, Schmalfuss, schrijft o.m.: „Het forceren van de gevechten in de noordelijke sector van het eerste Canadese leger, noordelijk en noord westelijk van Antwerpen wordt gemo tiveerd door de wens van den vijand, de voor zijn aanvoer uiterst belang rijke haven van Antwerpen zo spoe dig mogelijk in gebruik te nemen. Hoe meer het Jaar vordert en hoe veelvuldiger de herfststormen en de mist in het Kanaal worden, des te maer hebben de Anglo-Amerikaanse Invasielegers behoeften aan een grote haven, die enigszins tegemoet kan komen aan de geenszins geringe eisen van de aanvoer. Daar de haven van Antwerpen, die overigens ln haar buitengewoon uitgebreide lnstalla-.ies aanzienlijke verwoestingen vertoont, niet door de Anglo-Amerikaanse trans portschepen kan worden gebruikt, zo lang de Duitsers ln het bezit zijn van de eilanden ln de Scheldemond, vooral van Walcheren, heeft Elsenhower thans zijn bij-or aandacht op deze frontsector gericht. De operatie, die en dagen geleden •was begonnen met hardnekkige pogin gen om de geallieerde bruggenhoofden cwcr hot-. T jennolrfVa nmüiiil tp hrpJden_ strijdkrachten van het tweede Engelse leger voort, hetgeen wijst op een spoe dig begin van de verwachte grote aan val. Het spreekt vanzelf, dat men van Duitse zijde gebruik heeft gemaakt van de tijd, gewonnen door de dap pere tegenstand der Westwaldlvlsles en derhalve het vijandelijke offensief met kalmte tegemoet ziet. Interim meldt' over de strijd ln Zeeuws-Vlaanderen o.a.: Op 10 Oct. hebben de Canadezen hun aanvallen op het Duitse bruggenhoofd aan de Schelde, ha het aanvoeren van nieuwe versterkingen voortgezet. De nog voort durende Duitse tegenaanvallen gren delden de vijandelijke landingsplek oostelijk van Breskins over drie km. diepte en zes km lengte af. Sterke aan vallen deden de Caradezen voorts ten noorden van Maldegem aan het Leo- poldkanaal, waar zij ondanks zware verliezen niet meer bereikten dan een terstond afgegrendelde penetratie. Egypte zal verplichtingen jegens Engeland nakomen BERN, 11 Oct. Naar Exchange Telegraph uit Caïro meldt, heeft het nieuwe Egyptische kabinet voor het eerst vergaderd. Minister-president Maher Pasja verklaarde, dat het oude parlement een instrument van despo tisme, dictatuur en onrechtvaardigheid was geweest. HIJ stelde nieuwe verkie zingen en een verzachting der censuur voor. Hij zal de betrekkingen met de andere Arabische landen blijven onder- De strijd om Aken BERLIJN. 11 October. Naar vandaag te Berlijn van bevoegde zijde wordt verklaard, gaat de slag u.n Aken met onverminderde hevig heid verder. De Amerikaanse forma ties zijn in wekenlange gevechten, die met grote verliezen gepaard gingen, meter voor meter de stad genaderd, die thans bijna geheel is ingesloten. De sommatie tot capitu latie is door de Duitsers, die nog steeds hun stellingen, hard en ver bitterd vechtend, handhaven, van de hand gewezen. De taaie verdediging, die van den aanvaller buitengewoon grote verliezen heeft gevorderd en neg steeds vordert, heeft de Ameri kaanse leiding gedwongen tot het aanvoeren van nog meer formaties in het gebied van Geilenkirchen en tot wijziging van de oorspronkelijk in Zuidelijke, richting lopende aan- valsbeweging. De aanval is thans gericht op het Noordelijke front van het Akense gebied, waar hevige ge vechten zijn ontbrand. In de hard nekkigheid van de Duise verdedi ging rond Aken 'ziet men in kringen van militaire deskundigen een be langrijke factor voor de ontlasting van de overige frontsectoren. Dit is waarschijnlijk juist, daar Aken zeer sterke Amerikaanse strijdkrachten tot zich getrokken heeft. Als stad heeft Aken geen betekenis meer. daar door de Anglo-Amerikaanse terreuraanvallen in de tijd voor het begin van de invasie en later door de rechtstreekse gevechtshandelingen er nauwelijks meer een steen op de andere staat. De vice-voorzitter van het Syndi caat van Arbeiders in de Ame rikaanse Kledingindustrie, Luigi An- toni Orlandini heeft een reis naar Italië gemaakt. Hij zou daartoe door zijn Italiaanse afstamming gedreven zijn, in elk geval heeft hij zich over een tekort aan indrukken niet te be klagen gehad. Het resultaat Van zijn ervaringen ls tot de openbaarheid doorgedrongen door een voordracht, die hij na zijn terugkeer in de Ver enigde Staten in Atlantic City ge houden heeft. En wat voor de open baarheid minder geschikt is. wil Or landini in een persoonlijk onderhoud aan Roosevelt mededelen. Er schijnt weinig kans op. dat van die persoonlijke mededelingen aan den Amerikaansen president veel ruchtbaar worden zal, maar ook wat Orlandini voor het oor der wereld bestemde, is reeds uitermate leer zaam. Zo vertelde hij. dat een middag maal in Italië thans van 350 tot 500 lire kost en dat de Italiaansce arbei ders een dagloon ran30 lire verdienen. Het zal belangwekkend zijn te berekenen, hoeveel maaltijden deze arbeiders van hun dagloon wel kunnen kopen, ware het niet. dat verreweg het grootste deel in het ge heel geen arbeid en dus ook geen dagloon heeft. Orlandini vertelde zijn Amerikaanse gehoor, dat mas sale werkloosheid, honger, prostitu tie" en misdaad de meest kenmer kende dingen in het door de geal lieerden bezette Italië zijn. Er ligt een kleine afstand tussen deze, door een Amerikaansen func tionaris in Amerika aan Amerika nen, medegedeelde ruige" feiten en het toekomstbeeld, dat de Italianen zich ruim een jaar geleden geschilderd zagen. Sprak men er toen niet van. dat de Italianen naar hun arbeid en hun haardsteden terug ztmien kun nen keren, wanneer zij slechts bra ken met het „tyrannteke Lewipd", dat hun in het ongeluk had gestort? Vreedzame arbeid blijkt nu eerst recht een luchtkasteel en ook na meer dan een Jaar schijnen de Ame rikaanse schepen anet levensmidde len nog altijd slecht op gang te komen. Er sterven nu „slechts" 43& van de 1000-éénjarige kinderen, gelijk dat ongeveer een maand geleden in een ander Amerikaans rapport, dat van generaal William O'Dwyer, werd medegedeeld. Er sterven, kan men Orlandini geloven, bij gebrek aan melk thans 950 van elke 1000 Ita liaanse zuigelingen. Welke zin heeft het, zulke troost teloze beelden van ellende telkens en telkens weer ter kennis te nemen? Om de schrijnende climax der ramp zaligheid vast te stellen, die «iet on ontkoombare zekerheid van ijdele beloften naar teleurstelling en van teleurstelling naar chaos en dood leidt, overal, waar de zon der „be vrijding" opging. Pessimisme staat gemeenlijk in een kwade reuk. Optimisme, zin voor blijmoedigheid en tot het koesteren van prettige verwachtingen, heet niet helemaal ten onrechte een der fun damentele voorwaarden voor een ge zonde levensdrang. Maar er bestaat ook een waarschuwend, gezond pes simisme en er bestaat omgekeerd een lichtvaardig, ongezond optimisme. Dat ongezonde optimisme is blind, gelijk de liefde ln het bekende spreekwoord. Het gaat uit van onbe redeneerde en niet zelden van on beheerste sentimenten en doet alle onplezierige feiten, die zich op een afstand voordoen, met een vlotte handbeweging af. Tot plotseling een bom inslaat in de eigen woning of de honger loert aan de eigen haardstede. Is met name bij het veelbesproken hoofdstuk der „bevrijding" wat pes simisme gezond, nuchter pessi misme niet méér in overeen stemming met de Nederlandse tra dities van rustige werkelijkheidszin? Uitbetalingstermijnen voor Nederl. vrijwilligers DEN HAAG. 11 Oct. Het Für- sorgekommando beim HÖheren Juist nul „Een vos verliest w e I zijn haren, maar niet z'n streken"... rilt oer oude Nederlandse spreekwoord Is de laatste tijd wel zeer van tneua>slnx HOOFDKWARTIER VAN DEN FbméER, 10 Oct. Het opperoevel van ae Weeimacnt maakt oexena: „Het zwaartepunt der gevechten in Neaerland heett zich sedert enige dagen verplaatst naai- ons bruggen- hooid ten Zuiden van de Wesccr- Schelde en de toegang naar het eiland Zuid-Beveiana. Vijandelijke aanvallen aan het Leopold-kanaal bleven vergeefs, len Zuiaoostcn van Bresxens Zijn onze troepen in harde geveenten gewikkeld met aarj land gekomen vijanden. Voor de toegang naar net. eiland Zuid-Beveland is een penetratie- der Canadezen algegren- j deld. In het gebied van Aken Is de toe stand door onze tegenaanval verste vigd. De duidelijke rand der stad wérd strijdend weer vrijgemaakt. Ten Noordoosten van Nancy heoben onze troepen aan weerskanten van Nomeny standgehouden tegenover nieuwe Ame rikaanse aanvallen en 31 vijandelijke tanks en gepantserde verkeiuungswa- gens vernietigd. In het woud van Par roy en in de heuvels voor de Weste lijke Vogezen duren de gedeeltelijk zware én Voor den vijand met veel verliezen gepaard gaande gevechten om de sedert lang omstreden stukken bos, dórpen en heüvelstelhngrm voort. Van Duinkerken en St. Nazaire ko men berichten over krachtig artille-1 rievuur en succesvolle geveenten met éen overmachtlgen vijand. De garni zoenen van La Rochelle eh Gironde Noord hebben him uitvallen tot diep in het voorterrein der vestingen her haald. In verscheldené nachtelijke gevech- tèn voor de Nederlandse kust hebben beveiligingévaartuièen der marine behalve het in het Weermachtbericht van gisteren vermelde succes nog drie andere Britse torpedomotorboten tot zinken gebracht en bovendien twee boten beschadigd, waarvan een waar schijnlijk later gezonken ls. Beveillglngsvaartulgen der marine en boördafweergeschut hebben voor de Zuidwestelijke kust van Noorwegen negeh van 22 aanvallende vliegtuigen neergeschoten. Ook ln ae AfgelÖpen nacht heeft net gebied van Groot Londen onder sto- rjngsvuur der V 1 gelegen. Ondanks verslechting van het wéér hebben de Amerikanen in Mldden-Ita- llë vooral ten Oosten van dd weg FlorenceBologna hun doorbraakpo gingen voortgezet. Zoals steeds in de zware worsteling der laatste weken hebben onze dïvisiès de vijandelijke aanvallen voor ons hoofdgevechtsveld teruggeslagen of ze doen mislukken vóór opvangstelllngen. Ook de verder voortgezette poging van het achtste Britse leger om de flank van onze voofuitgeSchoveh frontbocht in de bergen ten "Westen van de Adrlatlsche kust bij Roccas Cascianö en aan de bovenloop van de Rubicon m te druk* ken. ls mislukt. Standvastigheid van de troep en soepelheid der'leiding ver dienen de hoogste waardering. Op de Balkan ls het verscheidene malen gekomen tot gevechtscontact met Bulgaarse troepen aan de oude Bulgaarse Westelijke grens. Zowel ln hét gebied van Zajecar als voor Bel grado zijn èlgen formaties, vóoral bergjagers van hét leger en de Waffen <tt na zware dagen van afweer tot §uccésvóllè aanvallen overgegaan en hebben vrij sterke Sówjetrussische strijdkrachten uiteengeslagen. In het Zuiden van Hongarije is het de Bolsjewieken gelukt, op de Weste lijke oever van de Theiss op enige plaatsen vaste voet te krijgen. T«gen- BERLIJN, 10 Oct. Betreffende de gevechten ten zuidoosten van Breskens verneemt het D.N.B. ter aanvulling op het weermachts- bericht, dat de Canadezen in - de nacht van Maandag op Dinsdag een landingsondememing hebben uitge voerd. Terwijl zij de kuststrook ten zuiden van Vlissingen in een nevel hulden, kwamen enige kilometers ten oosten van Breskens verscheidene bataillons Canadezen aan land, die in de loop van de ochtend dóór een tweede golf, welke ongeveer 30 tot 40 landingsboten .omvatte, werden ver sterkt. De transportvaartuigen en de plaats der landing werden door Duit se kusfbattérljen van de Vlissingse oever beschoten. De gelande strijd krachten zijn, zoals gemeld is, door de Duitse troepen afgegrendeld. Aan de zuidelijke kant van het bruggen hoofd hebben de Canadezen tegen over de landingsplaats sterke aanval len ondernomen ten (noorden van Maldegem en bij St. Laurent. De Duitse afweer dreef de' ten noorden van Maldegem over het Leopold- kanaal gedrongen Canadezen in kleine groepjes uitéén. aanvallen van Duit-sé Wh Hongaarse troepen hebben het merendeel den* vijandelijke bruggenhoóf den opgeruimd, in het gebied ten Zuidwesten van Debreczen ls ln aanvai en afweer ver bitterd gestreden. In dé Woud-Karpa- tên zijn alle inspanningen van de Sowjetrussen om de belangrijke pas sen te veroveren mislukt. BIJ Nowograd en ln het gebied van Wllkowfschken zijn talrijke vijande lijke aanvallen vergeefs gebleven. Ten Noorden van de Memel hebben onze taal strijdende divisie^ de vijand voor de Oost-Pruisische grens opgevangen. Ten Zuiden van Llbau. bij Moschélken en aan het bruggenhoofd van Riga zijn sterke aanvallen der Bolsjewie ken afgeslagen. Op ösel heeft het gar nizoen van het Schiereiland Sworbe standgehouden tegenover de sterke aanvallen der bolsjewieken en ln strUd op korte afstand zéven tanks vernietigd. In Finland is ten Zuiden van Ro- vaniemi een Fins bataljon bij de ver geefse poging, om in de flank van onze distanclërlngsbeweging aan te vallen, vernietigd. Doeltreffend ge steund door de luchtmacht, hebben bergjagers aan het IJèzeefront Sówjet russische omslngellngspoglngén afge slagen. Op de zwaartepunten van het Oos telijke front hebben Duitse slagvlle- gers met goed gevolg aanvalstoppen van den tegenstander en zijn ravitail- lerlngsverkeer bestreden. In felle luchtgevechten en door afweergeschut van het luchtwapen verloren de bol sjewieken 119 vliegtuigen, waarvan al leen 85. in het gebied van Petsamo. Ondér bescherming van een aan eengesloten wolkendek hebben Anglo- Amerikaanse terreurbommenwerpers overdag aanvallen ondernomen op Schweinfurt, Mainz. Koblenz en ln de nacht op Bochum.-WUhelmshafen en verscheidene plaatsen ln het Rijn- lands-Westfaalse Industriegebied. On danks ongunstige afweeromstandig- heden werden zestien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De zon gaat heden onder te 17.56 uur en morgen op om 6.59 uur* Maan op 0.24 en onder 16.20. 17 Oct. N.M., 24 Oct. E.K., 31 Oct. V.M., 7 Nov. L.K. Ie JAARGANG No. 239 WOENSDAG II OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Lelden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 10 Oct. Lt.-gen. Ditt mar heeft hedenavond hoofdzakelijk, gesproken over de grote Sówjetrus sische offensieven aan de beide vleu gels van liet oostelijk front. HIJ zeide daarbij o.a.: Het grote offensief, dat op het ogenblik door de Sowjets wordt ondernomen tegen het front tussen de Memel en de Boven- Windau, dus in het gebied van Schau- len, moet beschouwd worden als een poging, thans meer ln het zulten te bereiken, wat voordien in het noor den niet gelukt is. n.l. de Duitse leger groep noord af te énilden en te ver nietigen. Maar ook hier moet men tot de conclusie komen, dat de poging, die thans ondefnomen wordt, te laat komt. Het reeds met het Oog; op de zwaar beproefde Oostzeevolken, de Estlan- ders, Létten én Lltauers, zeer te betreu ren opgeven van het grootste deal dér Oostzeelandén, is de Duitse leiding beslist niet-' gemakkelijk gevallen. Maar het vormde een niet te vermijden conseguentiè uit de ineenstorting van het centrale front ln Juni van dit jaar. waardoor een standhouden ln het noorden op de duur onmogelllk werd. Het kan overigens Ook geenszins twij felachtig zljh, dat bij de huidige toe stand voor de Duitsers geen enkel ge zichtspunt zo op de .voorgrond moet staan als dat van een "Zo groot rnoge- lljké verkorting van het front. De Duitsers verdedigen de vesting Duitsland. Iedere buitenpost biedt onder deze omstandigheden slechts een beperkt voordeel. Het voornemen om de stelling van de verbondèn Duitsers en Hongaren ln de Woudkarpaten en Besklden van achteraf te forceren en tevens van het zuiden uit de toegang tot de Hongaar se laagvlakte te verfcrllgen. tekent zich ln* alle duidelijkheid af. Aan dit om zo te zeggen militaire deel van de Sowj et-plannen inzake de Balkan sluit een ander meer politiek getint deel aan. Vla Belgrado leidt de directe weg der Sowjets naar de benden van Tito ln het noordwestelijke deel vam de Balkan. De Sowjetgordel tot aafr de Egeïsche Zee ls een feit. Zijn voort zetting tot aan de Adriatlsche Zee is het volgende doel. De Sowjets op deze weg tot staan te brengen, zal opnieuw belangrijke Duitse krachtsinspannin gen vergen. Een belangrijke taak zal zijn, de niet onaanzienlijke strijd krachten uit de Egeïsche Zee terug te voeren, die thans na de veranderde toestand op de Balkan op een andere plaats belangrijker zijn dan in het uiterste zuidoosten van Europa. Alles bijeengenomen staat aan het oostelijk front tegenovec een spanning in het nóorden en het zuiden het feit. dat de toeltand ln het uitgestrekte centrale deel stabiel gebleven is. HU ls door de capitulatie van de opstan delingen te Warschau zelfs nog gun stiger geworden. De nationale krachts inspanningen van de Duitsers begint in de laatste tüd vruchten te dragen. Nog staat men pas aan' het begin van haar uitwerking. Deze nog meer-op te voeren, blijft een gebiedende eis. Aanvallen in de richting van het Saargebied BERLIJN. 10 Oct. Van het weste lijk front wórdt vernomen, dat een zeer verbitterde strijd ls ontbrand tussén Pont a Mousson en Chauteau- Salins, waarbij twee dlvl§ies infante rie en een divisie tanks van het ezven- de Amerikaanse leger in het gebied ManoncourtFossleux zijn overgegaan tot de van Duitse zijde verwachte grote aanval die, te oordelen naar de vijan delijke concentratie van strijdkrach ten. ln de richting gaat van het Saar gebied. Tot dusver konden de Ameri kanen tegen de verbitterde Duitse tegenstand slechts geringe penetraties behalen, waarop vastberaden tegen aanvallen worden ondernomen, In da streek ten oosten van Epinal konden de Duitsers de vUand weer belangrijk heuvelterrem ontrukken. In het Noordbelglsche en Neder landse strijdgebied ls de gevechts activiteit tijdelijk verminderd. Ten zuidwesten van Tilburg werden de vijand nieuwe terreinwinsten onmoge lijk gemaakt. OostelUk van Nijmegen moesten de Britten, na bloedige ver liezen geledén te hebben, een aanval vruchteloos staken. Het gebeurde tijdens de schaak wedstrijd te Margate, 1939. Iedere middag na beëindiging van de dage lijkse ronde kon men 'den Estlandsen gxootmeester Paul Keres en zijn land genoot llmar Raud hun slentering langs de boulevard zien maken. Ge sproken werd er alleen, als een van hen kiespijn had, maar beiden be zaten een onverwoestbaar gebit. De twee plachten zich zwijgejid bij elkaar te voegen en elkaar hoogstens een hoofdknik nis afscheid na volbrachte verstrooiing te gunnen. Op zekere dag bestond het gezel schap uit drie man. De nieuweling was een Zweed, zelf een geboren zwijger, dié met gepaste uitdrukking- loosheid de wandeling voltooide en zich met niets dan een bescheiden „nu, tot ziens" terug trok. Hetzelfde gebeurde de volgende dag. De daaropvolgende slenterden de Estlanders weer getweeën. Het was Rand aan te zien, dat dit hem verbaasde, maar er kwam geen woord over zijn lippen. Eindelijk stond hij stil en keek Keres vragend aan. De aldus „aangesprokene" remde even eens en antwoordde, ionder op te zien of een spier van zijn gezicht te vertrekken: .Rarem; koneleb palju" beter zo; hij praat te veel). Waarop zij de wandeling zwijgend vervolgden. Dr. M. EU WE. legen misbruik van de Rode-Kruisvlag Hêt Rijkscommissariaat maakt bé kend Het voeren van riet teken van het Rode Kruis op witte ondergrond in het bijzonder op vlaggen, armbanden en als kenteken op voer- en vaar tuigen van iedere aard, ls, volgens het Verdrag van Genève van 27 Juli 1929, alleen toegestaan aan burgers, ook artsen, indien zij kunnen aan tonen, dat zij als lid van het Neder landse Rode Ksuis in dienst en op last van het Nederlandse Rode Kruis werkzaam zijn. Op motorrijtuigen mag het teken van het Rode Kruis op Witte onder grond slechts dan gevoerd worden door burgers, en dit geldt ook vóór artsen, indien: 1. het motorrijtuig voor gebruik in' dienst van het Nederlandse Rode Kruis dbor de, voor de standplaats van het motorrijtuig bevoegde Wehr- machtskommandantur (Ortskom- mandantur) is toegelaten en van een bijzondere vergunning hiervoor is voorzien, en 2. alleen bij gebruik van het motor rijtuig voor een rit in dienst en op last van het Nederlandse Rode Kruis en onder geleide van een vertegen woordiger van het Nederlandse Rode Kruis, die zich als zodanig kan legi timeren. 3. Bij iedere rit buiten het ge bied van de gemeente, waarin de standplaats van het motorrijtuig zich bevindt, moet bovendien een speciale rijvergunning van de, voor de standplaats van het motorrijtuig bevoegde Wehrrrtachtskommandantur (Ortskommandantur) kunnen wor den overgelegd, waaruit blijkt wie de bestuurder en wie de begeleider van het Nederlandse Rode Kruis, is, als mede het doel en de plaats'van de bestemming. Burgers, dit geldt ook voor artsen, mogen derhalve ook wanneer zij.lid zijn van het Nederlandse Rode" Kruis, het Rode-Kruisteken niét Voeren, wanneer zij niet kunnen aantonen, dat zij in dienst en in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis werk verrichten. Tegenover handelingen in strijd met deze bepalingen, alsmede tegen misbruik van het Rode-Kruisteken, wordt met de meeste gestrengheid opgetreden. De Reichsjugendführer Axmann heeft medegedeeld, dat meer dan zeventig procent van de jaarklasse 1928 van de Hitier Jugend zich vrij willig heeft gemeld voor de militai re dienst. STOCKHOLM. 9 Oct. Radio Moskou meldt, dat Churohill en Eden in Moskou zijn aangekomen. Veld maarschalk sir Allen Brooke, chef van de Britse generale staf en gene raal sir Hastings Ismay zijn even eens in Moskou aangekomen. De diplomatieke correspondent van het D.N.B.dr. Siegfried Hom. schrijft: Voor geen enkelen opmerk- zamen waarnemer ls de plotselinge reis van Churchill en Eden naar Mos kou een verrassing. Dit is ook de op vatting van de Wilhelmstrasse, waar hedenavond er aan herinnerd werd. dat tijdens en na de door Stalin niet bezochte conferentie van Quebec velerlei kwesties acuut geworden zijn, die een directe bespreking met Stalin nodig maken. De plaatsvervangende minister-president Attlee heeft dien overeenkomstig de nleuwo ontmoeting ln Moskou, waaraan ook de Ver. Sta ten door middel van hun ambassadeur aldaar deelnemen, een gevolg genoemd van Quebec. Men mag aannemen, dat ook de onderhandelingen van Dum barton Oaks, die thans in een eind rapport aan de openbare mening der wereld worden gepresenteerd, bij de besprekingen te Moskou een rol zullen spelen. De tegenwoordigheid van hoge Britse militairen schijnt er op te dul den, dat ook militaire kwesties op de agenda staan, hoewel het voornaam ste onderwerp wel de politieke proble men zullen vormen. Uit dé bespreking ln de Britse pers, niet minder echter ook uit het Sow- Jetstaridpunt- Inzake bepaalde actu'ie Onderwerpen, ls niet moeilijk af te lei en, welke kwesties bij de besprekin gen te Moskou op de voorgrond zullen staan. Het gaat om al die problemen, die sedert Teheran hun verwezen lijking naderen of door de militaire en politieke ontwikkeling van- de laat ste tijd zo bespoedigd zijn, dat zelfs het Forelgh Office slechts met moeite gelijke tred schijnt te kunnpn mbt deze ontwikkeling. Zo zouden ook" be paalde tendenties ln de Britsè poli tiek verklaard kunnen worden om op de door haar zelf ingeleide ontwikke ling ln dc geest van het stcunverlenen aan vitale Britse belangen Invloed te krijgen. In de Wilhelmstrasse zijn deze ten denties vandaag gekarakteriseerd als „terugtochtsgevcchten". waarmede men wil aanduiden, dat Groot Brlttannië en ook de Ver. Staten in de praktijk de vlag zullen strijken voor Iedere els van Moskou, temeer daar Stalln alleen staat op de honorering van de wissel. Wendell Willkie overleden STÓCKHOLM. 10 Oct. De repu blikein Wendell Willkie. Roosevelt's tesencandidaat bij'de laatste presi dentsverkiezingen. is in de rradert(em van 52 Jaar overleden. Oproep Duitse Rode Kruis Nederlandse meisjes en vrouwen van 1830 jaren kunnen zich melden voor dienstneming als verpleegster bij het Duitse Rode Kruis. Duizenden flinke Nederlandse jon gens stellen dagelijks hun leven in de waagschaal tot redding van het vaderland en de Europese cultuur. Nederlandse meisjes en vrouwen, het is niet alleen uw roeping, doch ook uw plicht, u als verpleegster te melden en zodoende mede te helpen deze gewonde dapperen te verzorgen. De 24ste October a.s. 10 uur vindt een keuring' plaats voor het Duitse Rode Kruis in het gebouw van het If -Ersatzkomimando „Niederlande" (NebenstelleJ, Dam 4, Amsterdam. die voor hem in Teheran ls uitge schreven. Dit geldt niet alleen voor de Poolse en zodoende voor de gehele Oost-Europeese kwestie. Dit geldt evenzeer voor de Skandlnavische aspi raties der Sowjets en niet minder voor de wensen, die de Sowjetunlo koestert met betrekkin? tot de regeling van de Zuld-Oost-Europeese problemen ln de geest 'van een toegang tot de Egeïsche Zee. Engeland e nde Ver. Staten blijft, zoals ae toektand thans ls. niets andera. over dan de ln Teheran inge slagen weg to vervolgen en terwllle van de Sowjets steeds dan politieke ballast over boord te werpen wanneer Stalln hen ontvangt voor het uitbren gen van een rapport. De Directie van het G.E.B. te Den Haag deelt ons mede, dat met ingang van Woensdag 11 October tot een verdere beperking van dc stroomvoor ziening zal worden overgegaan. De stroonjlcvering zal van die datum af slechts gedurende een tijdvak van DRIE UUR, Ingaande met zonsonder gang, geschieden. Van deze maatregel zijn slechts die inrichtingen en bedrijven uitgezon derd, waarvan de stopzetting onmid dellijk gevaar voor het leven of de voedselvoorziening der bevolking zou medebrengen. Met nadruk wordt er op gewezen, uat de boven aangégevcn maatregel wordt génomen om tot een ingrijpen de besparing op het kolenver'omlk te komen on het ls slechts met medewer king van allo verbruikers mogelijk een verdere beperking van üe stroomleve- rlng to voorkomen. Een dergelijke be perking zal zeker geschieden, indien door onvoldoende medewerking de genomen maatregel ten gevolgo sou hebben, .dat de belasting van de cen- irile gedurende de korte periode, dat stroom wordt geleverd, een voraogmg zou ondergaan. - Zout komt op de bon DEN HAAG, 10 Oct. De verkoop van zout. zowel voor fabrikant. Im porteur. grossier als detaillist, is met Ingang van heden verboden. In ver band met de door het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogs tijd voorgenomen distributie van zout tal het hoofdbedrijfschap voor akker bouwproducten namens het rijks bureau voor chemische producten overgaan tot een onmiddellijke inven tarisatie van alle voor menselijke con sumptie geschikt of geschikt te maken zout. Zout wordt derhalve bin nenkort in distributie gebracht. DEN HAAG. 10 Oct. Heden ls de bekende oud-zendeling en ethnoloog dr. A. O. Kruyt alhier 75 Jaar gewor den. De jubilaris vertrok reeds op 21- jarlge leeftijd als zendeling naar Cele bes. Dr. Kruyt maakte zich «behalve door zijn bekeringswerk vooral naam op land- en volkenkundig gebied. Vele studies van zijn hand verschenen over Indlë, ln het bijzonder over het anlnts- mc. In 19°2 werd hij voor zijn Tele verw diensten benoemd tot Jid van de Aca demie van Wetenschappen. Directeur: H. J. Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Lindt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v Grieken; illustratie en opmaak: R Kampstra; volkscul tuur en kunst: M Wolters; muziek: G. EL Krop; sport: J. J Llber, adver tenties: A H. Lammens, allen te Am* sterdam, k 111

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1