HET DAGBLAD HET DAGBLAD Verbitterde strijd aan de Westerschelde VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Slag ten noorden van Aken neemt in hevigheid toe Zware strijd aan Adriatische kust Canadese poging om toegang tot Walcheren te bereiken mislukt Bij Metz Amerikaans offensief Paddenstoelen Brutale diefstal in Amsterdam opgehelderd Zware gevechten ten noorden van Aken Ambtenaar O.M. uit Utrecht stond in hoger beroep terecht In memoriam Duitse aanvallen in het brandpunt tussen Waal en Neder-Rijn HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 9 Oct. Het opperbevel der weermacht deelt mede: De vijan delijke aanvallen aan het westelijke front zijn gister an tot nieuwe secto ren overgeslagen. Bij voortdurende plaatselijke gevechtsactiviteit aan de Belgisch-Nederlandse grens en in Midden-Nederland gluurt de slag in het gebied Geilenkirchen-Stolberg met toenemende verbittering voort. Taaie tegenstand en hevige tegen aanvallen van onze divisies brachten na zeer zware gevechten de vijande lijke pantserformaties, die voor een omsingeling van twee kanten van Aken waren opgesteld, tot staan. Hevige gevechten zijn ontbrand om een saillant in het front ten noordoosten van Nancy, dat de vijand sinds gisterochtend krachtig aanvalt, terwijl de gevechten aan weerszijden van Remiremont met Amerikaanse en Franse infanterle- en pantserstrijdkrachten onvermin derd voortduren. Sterk vijandelijk vuur lag weer op Duinkerken. Aanvallen van den vijand op St. Nazaire, Lorient en in het. voorterrein van La Rochelle, mislukten. Beveiligingsvaartuigen van de Duitse marine brachten voor de Nederlandse kust een Britse motor torpedoboot tot zinken. Tijdens andere gevechten ging een eigen vaartuig verloren. Het V. l storingsvuur op Londen duurt voort. In Mldden-Itollë toehaalden onze troepen, die sinds vele dagen ten zui den' van Bologna In een zeer zware strijd gewikkeld zijn, opnieuw een .groot aiweersucces. De vijand kon wel iswaar met zware verliezen op enige plaatsen onze voorste linies binnen dringen. maar werd vervolgens door terstond ondernomen tegenaanvallen verdreven of tot staan gebracht. Ook in de sector der Adriatische kust hou den de zware gevechten aan en ver plaatsen zich meer naar het toergter- rein ten westen vaii de Adriatische kust. In de Banaat en in Servië, ten Zui den van de Donau. hebben het taaie verzet van onze troepen en de tegen aanvallen van vers aangevoerde reser ves de vijandelijke opmars tot staan gebracht. In het strijdgebied ten wes ten van, Zajecar hebben bergjagers twee SowJetrussLsche bataljons, die hun stellingen waren binnengedron gen,- vernietigd. Tegén den ln het Zuiden van Hon garije over een breed front aanvallen- den vijand handhaven Duitse en Hon gaarse troepen zich ln bruggenhoofd stellingen aan de Tlielss. In de aanval naar het Noorden zijn Sowjettroepen over de Koeroes tot ln het gebied van Debreczen doorgedrongen Eigen tegen aanvallen maken goede vorderingen. Tot dusver werden 25 tanks stukge schoten. Duitse slag- en gevechtsvlle- gers bestookten met succes de vijan delijke aanvalsspitsen en het ravitall- ierlngsverkeer der bolsjewisten. Op de paswegen der Woudkarpathén hebben Duitse en Hongaarse troepen bolsjewistische aanvallen ten dele ln tegenaanvallen algeslagen. Uit hun bruggenhoofden aan de Weichsel ten zuidoosten van Warka en ten noorden van Seroc vielen de bolsjewisten vruch teloos aan. In de slag tussen de Memel en de Windau staan onze troepen in een taaie strijd met een sterken vijand. In vergeefse aanvallen op het bruggen hoofd van Riga. ten noorden, van de Duna. verloor de vijand 25 tanks. Op Ösel werd het schiereiland Sworbe tegen sterke vijandelijke druk ge houden. In Finland hebben onze troepen zich uit het gebied van- Tornlo naar het Noorden gedlstancleerd. In de steunpuntlinie aan de Flns-Sowjet- Russische grens ten zuidwesten van Moermansk werden de gisteren ge- •melde sterke vijandelijke aanvallen tot staan gebracht. Slagvliegtuigen meng den zich. ondanks de moeilijke weers gesteldheid. ln de strijd te land. De escorterende Jagers schoten veertien bolsjewistische vliegtuigen omlaag zon der zelf verliezen te lijden. De Engelsen en Amerikanen zetten de terreur tegen de burgerbevolking in het westelijke en zi^dWest-Dultse gebied door aanvallen ln scheervlucht voort. Met bommen en boordwapens werden met name plaatsen en perso nentreinen aangevallen. Twaalf Jacht- krulsers werden neergeschoten. Ie JAARGANS No. 238 DINSDAG 10 OCTOBER 1944 Nieuw kabinet in Egypte SALONIKI, 9 Oct. Naar de zen der in Cairo meldt, heeft koning Faroek heden Ahmed Maher Pasja belast met de vorming van een nieuw kabinet. Ahmed Maher Pasja oefent, be halve de functie van minister-presi dent. ook de macht uit van militair gouverneur van Egypte, met de uit drukkelijke volmacht ook militaire bevelen te kunnen uitvaardigen. In het gehele land zijn strenge maat regelen getroffen tot handhaving van de orde. Demonstraties en ver gaderingen zijn verboden. Koning Faroek van Egypte heeft ln. een aan Nahas Pasja 'gericht decreet bepaald: „Met het oog op het feit, dat Egypte een democratische grondwet heeft, die acht slaat op de stem van eiken Egyptenaar acht ik het gewenst u af te zetten en dit decreet ter ken nis van u en uw medeministers te brengen, waarbij lk 'u voor uw arbeid dank". De Londense correspondent van de „Yorkshire Post" schrijft, volgens een Reuterbericht. ln .een commentaar op het ontslag van het Egyptische kabi- let, dat hoewel de Britse regering er n geen enkel opzicht „nader bij be trokken Is" zij toch hfeeft. gepoogd haar goede diensten aan te bieden overwinnen van de crisis. In Whitehall betreurt men het algemeen, dat deze vriendschappelijke bemoeiin gen niet met succes werden bekroond want Nahas Pasje heeft vaak zijn vriendschap voor Grpot-Brlttannïë be wezen. eHt blijft een open vraag of Ahmed Maher Pasja, de leider der Saadisten, deze vriendschappelijke houding zal blijven aannemen. Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per* week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN. 9 .Oct. Interlnf meldt v*n het Westelijk front: De aanvallen van het eerste Amerikaanse leger van generaal Hodges hebben ln het gebied ten noorden van Aken de gehele dag tot buitengewoon verbitterde gevech ten geleid, waarbij aanval en tegen aanval dicht op elkaar wisselden. In hoofdzaak werden alle aanvallen der Amerikanen afgeslagen. De' aanvallers werden door krachtige tegenaanvallen naar hun punt van uitgang terugge worpen. Daarentegen slaagden de Ame rikanen er ln aan de züldoostelijke rand van de buitenwijken van Aken een .penetratie te verkrijgen, die na een worsteling van vele uren gesloten kon worden. Teh zuiden van het penetratlege- bied bij Metz Is het derde Ameri kaanse leger ónder generaal Patton gisteren met twee tank- en twee in fanteriedivisies over een breed front ln het gebied van Pont a Mousson tot een doorbraakaanval overgegaan, ten einde een beslissing te forceren. Deze aanval werd door een trommelvuur op de Duitse stellingen ingeleid. Tijdens een^verbitterde worsteling, <'.le de ge hele dag duurde, slaagden de Ameri kanen erin, enkele kilometers terrein te veroveren. Het betreft hier slechts penetraties van vooruitgeschoven pantserwiggen, terwijl de volgende ln- fanterieformatles cioor de Duitse steünpunten ln toom werden gehou den. In het bos van Parroy en in de in het zuiden aangrenzende sector leidden Duitse aanvalsoperatles tot voor een deel belangrijke stelllngver- beteringen en. rechttrekking van het front. In het Vlaams-Nederlandse gebied bleven Canadese formaties pogingen ln het werk stellen om de toegangen De Arnhemse bevolking verlaat met haar laatste bezittingen de zwaar ge teisterde stad, (ti-PK Reinsberg) tot het eiland Walcheren te bereiken. Al hun aanvallen ln deze richting wer den bloedig afgeslagen. Terrein, dat ln de afgelopen dagen verloren was gegaan, werd ln tegenaanvallen her overd. Een bij St. Laurent, ten oosten van Brussel over het Leopoldkanaal heen dringende Canadese gevechts groep werd ln een tegenaanval met zware verliezen teruggeworpen. In,het gebied ten anlden van Arnhem heerste gisteren over het algemeen een rust. behalve dan wederzijds artillerievuur. De oorlogscor respondent van het D.N.B. ln het' Westeji. Alex Schmal- fuss. schrijf^ nog over de strijd ln ons land: In het Noorden lag het zwaarte punt der gevechten ln het gebied van Tilburg. Als spoorwegknooppunt heeft deze in Brabant gelegen stad grote betekenis. Derhalve zien Montgomery en generaal Mac Crear, de opperbevel hebber van het hier opererende eerste Canadese leger, -bok niet op tegen de omvang van de verliezen, die de Cana dese divisies en de Poolse hulpstrjjd- krachten steed? weer worden toege bracht. Ten zuiden van Tilburg ontwikkel den Duitse tegenaanvallen zich gun stig, nadat bij Hilvarenbeek een ge concentreerde vijandelijke aanval was afgegrendeld. Vlak ten oosten van Veghel werd de over de Willemsvaart naar het Zuidoosten opdringende vijand teruggeworpen. Tussen Neder-Rljn en Waal tenslotte werd het hardst gestreden ln het .Wes ten.. waar de Duitse aanval naar het Oosten verder terrein won en tie vijand bij tegenaanvallen bijzonder zware verliezen moest Incasseren. S+ad in het oosten des lands iwajir getroffen DEN MAAG, 9 Oct. Gedurende de laatste dagen deden Engels-Ame rikaanse tcrreurvilegers aanvaJlen in het oosten van ons land, waardoor de burgerlijke bevolking ernstige verliezen leed. Een stad werd bijzon der zwaar getroffen. Honderden hui zen zijn daar verwoest. De hele bin nenstad is één grote ruïne. Alleen in deze stad loopt het aantal slacht offers onder de burgerlijke bevolking in de honderden. Nieuwe Britse ministers STOCKHOLM. 9 Oct. (D.N.B.) Viscount Swinton, tot dusverre resident-minister in West-Afrika, is benoemd tot Engels minister voor de burgerlijke luchtvaart. De minis ter zonder portefeuille Jowitt zal minister van sociale verzekering wor den. zodra een wetsontwerp tot in stelling van een dergelijk ministerie zal zijn aangenomen. In één nacht tijds komen de pad denstoelen uit de grond. Eén re gennacht en het bos staat er vol mee. Geheimzinnig! Welke andere plant kan zó vlug groeien? .Je hebt giftige paddenstoelen. En gifgroen^ en slijmerige, en paarse, en helgele. Rare kleuren allemaal. Kan dat normaal zijn? Soms groeien paddenstóelen in wij de cirkels, honderd bij elkaar. En dan die vreemde vorm. een hoed op een steel. Dat is niet pluis! Is het wonder, dat de. middeleeuwse mens met zdjn onbekendheid ten aanzien van de natuur, het niet op paddenstoelen-begrepen had en deze „griezelige" verschijningen van het heffstbos met een wantrouwend oog bekeek? Moenen de Duivel zat er achter. meende hij. paddenstoe len stonden vast in connectie met heksen, gnomen en ander lugubere bewoners van de eenzaamheid. Trouwens, de naam al leen al...- Een pad is geen gezellig dier. integendeel, het is een griezel. Zo heeft het volksgeloof zich mees ter gemaakt van de zwammen. En nu in deze vochtige herfstdagen de paddenstoelen overal als... ja als paddenstoelen uit de grond rijzen, zullen wij wat aandacht besteden aan hun wonderlijk leven en .yooral aan het oude volksgeloof dat deze wezens met allerlei vreemde en griezelige, bovennatuurlijke verschijnselen in verband bracht. Wij moderne mensen, uiterlijk wars van bijgeloof (uiterlijk, want men zou raar opkijken, als men wist. hoeveel innerlijk verborgen bijgeloof ieder mens bezielt) hebben voor ont staan. groei en verdwijnen der pad denstoelen prachtige, rationele ver klaringen, gevonden dóór biologen via ijverige onderzoekingen. Wij weten, dat onder boomschors, onder rotten de bladeren, in de weide, „draden" groeien, hele bundels. Die draden noemgn wij zwamvlok of mycelium. Zij behoren tot de gewichtigste af- valopruimers van de natuur, zo on aanzienlijk als zij zijn. Want die draden voeden zich met gestorven blad. dat zij in reeksen scheikundige processen omzetten in voedsel voor zich en humus voor andere planten. In dat opzicht zijn zij zo belangrijk als de regenwormen. Als het die draden heel goed gaat, als er n.l. veel regen valt en de rot tingsprocessen in de natuur dus ver-, sneld worden, gaan die draden zich voortplanten. Zij stuwen een ..vrucht" boven de aarde: dat is de paddenstoel. Duitse granaatwerper aan de Rijn bij Arnhem, (tt-PK Reinsberg) AMSTERDAM. 9 Oct. De recher che van het hoofdbureau ran politie ls er ln geslaagd de daders van een even brutale als belangrijke diefstal, cilc enige dagen geleden In een woning aan de Noorder-Amstellaan werd ge pleegd. aan te houden. Deze diefstal werd uitgelokt door de domheid van de bewoonster, bij wie des morgens een man aan de deur kwam. die kaas tegen 9.50 per pond en voor-oorlogse zeep te koop aanbood. De bewoonster vond de waren te duur. doch knoopte met den man een praatje aan. De man Vertelde, dat hij al zijn geld in goederen had omgezet. Zij zelde. dat ook zij dat gedaan had. Voor haar geld ,had zij Juwelen en effecten gekocht, die zij voor de veilig-, held bewaarde ln een brandkastje ln haar woning. ZIJ liet den koopman zelfs het brandkastje zien! Des mid dags verliet de vrouw de woning. Tijdens haar afwezigheid forceerden enige mannen de voordeur, drongen het huls binnen en stalen het brand kastje. dat voor tienduizenden guldens aan Juwelen en effecten bevatte. Om wonenden hadden gezien, dat drie mannen de brandkast, gewikkeld ln een Jute zak, uit het huls hadden ge sleept en op de flets vervoerd hadden. De recherche van het hoofdbureau kreeg al spoedig het Idee, dat een van haar goede bekenden de hand ln deze Vrijwilligerslegioen Nederland DEIN HAAG, 9 Oct. De waammd. commandant van het vrijwilligers legioen Nederland maakt bekend: De doorbetaling aan werkgevers. :-oals die tot dusver krachtens verordening van den Rijkscommissaris door het hoofd kwartier van het Vrljwllligevsleg'ocn Nederland heeft plaats gehad, wordt op dezelfde voet voortgezet, Met het oog op de stagnatie ln het glroverkecr vindt de eerstvolgende betaling plaats contant, tegen overlegging van qul- tantie, op woensdag 11 October 1944 aan het Beeuldenhout 60 te Den Haag van 1012 en van 1416 uur. Nadere mededelingen over betalingen ln ande re plaatsen volgen binnenkort. Hebt u de aanwijzingen in zake de luchtbeschermings- maatregelen ter harte genomen, zodat u weet, wat er te doen en vooral, wat u te laten hebt bij gevaar uit de lucht? V oor lichting sact ie hoofd inspectie Zelfbescherming). inbraak hadden. Deze man werd enige dagen geschaduwd. Op het ogenblik dat hij een Juwelierswinkel ln het centrum van de stad binnenging, werd hij aangehouden. JHlj droeg een deel der gestolen Juwelen bij zich en was van plan deze te verkopen. Spoedig hierna worden ook de twee mannen, die hem bij de inbraak geholpen had* den, ingerekend De rest van de Juwe len alsmede de partU effecten werden onder de vloer van een woning in esWt teruggevonden. Het geld. dat zich ln de brandkast bevonden had, ten bedrage van 800. hadden de die ven reeds opgemaakt. De man had. de brandkast, nadat deze ln de woning van een hunner vakkundig geopend was, ln deA mstel gegooid. Uitkering van gratificaties DEN HAAG. 9 Oct. Zoals-bekend ls aan lederen werkgever toegestaan, ln het Jaar 1944 een gratificatie uit te keren van een week loon. berekend naar een 48-urlge werkweek of In dien niet van \ivnioon sprake ls een kwart maand salaris. De gemachtigde voor de arbeid heel- de uitkering van deze gratificaties thans gebonden aan enige bijzondere gelegenheden, te weten: Paschen, Pinksteren, Kerstmis, de vacantle, het einde van de oogsttild. Ook mag de gratificatie worden verleend ln ver band met het einde van het boekjaar. De afdelingen muziek, boekwezen, theater en dans van het departement van Vol ksvoorllchtlng en Kunsten zijn van Dr. Kuyperstraat 35 naar Prinsessegracht 21. Den Haag (telefoon 180130) verplaatst. Er moet verduisterd worden tus sen een half uur na zonsondergang en een half uur vóór zonsopkomst. De zon gaat heden onder te 17.58 uur en morgen op om 6.57 uur. Maan op 23.21 en onder 15.46. 17 Oct. N.M., 24 Oct. E.K., 31 Oct, V.M., 7 Nov. L.K. Directeur; H. J. Kerkmeester. Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; ,lr. A. H. de Haas van Doraser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: NL Wolters; muziek: G. K. Krop: 6port: J. J. Llber; adver tenties: A. H. Lamm era, allen te Am sterdam. K 118 geefse vrij zwakke aanvallen. lapd wordt verboden. Ten noorden van Warschau en ten 6. Gedurende verscheidene zuiden van Rozan Ringende. bolsJewis-l.nia zalJ^uitslancL^door SowJetrRusst l "as begonnen met hardnekkige" pogln- vöorT~Hl] ral"d'è" herrekküigen "met dé I decen- een om de geallieerde bruggenhoofden andere Arabische landen blijven onder- I anQere staat. ,""r Ut I DEN HAAG. 11 Oct. - Het Für-1 nv*>E_hpt. T-pnnnlrt trn najü_ulï. t.A hrftlden. I itA.., Inittnj uiti 4ii sirc&tii ui» oer oude Nederlandse spreekwoord Is de laatste tijd wel zeer van toepu-slnx HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 8 Oct. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Aan de Nederlands-Belgische grens, ln het bijzonder aan de Westerschelde, wordt nog steeds ver bitterd gestreden. De grote strijd in het gebied ten noorden van Aken duurt met onver minderde hevigheid voort. De Ameri kanen zetten daar ook gisteren, na hevige artillerievoorbereiding en onder het in de strijd brengen van sterke formaties slagvliegtuigen, hun aanvallen voort, doch liepen vast in de strijd om kazematten en versterk te steunpunten, die onze troepen hardnekkig verdedigen. Zware ge vechten om enige penetratieplekken worden nog gevoerd. De zuivering van het bos van Parroy maakt verdere vorderingen. Ten noordoosten van Epinal werd een vijandelijke gevechtsgroep in gesloten. Aan weerskanten van Remiremont wordt de vijandelijke druk sterker. Voor onzj kuststeunpunten nemen het artillerievuur en de gevechtsactie der infanterie toe.. Het storingsvuur der V. 1 op Londen werd voortgezet. In de Estrusklsche Apennijnen her vatte het achtste Amerikaanse leger na hevige artillerlevoorbereidlng zijn aanvallen. Valschermjagers en grena diers wierpen de vijandelijke aanvals groepen in de tegenaanval naar hun uitgangsstellingen terug. Een vljihide- lijke penetratie Jn de bergen ten wes ten vanRoccas Casciano werd afge grendeld. Een heuvelstelling ln het brongebled van de Rubicon wisselde meermalen van bezitter. Op de Balkan duurt de sterke druk van den vijand aan de mond van de Thelss, voor Belgrado en ln het gebied van Zajecar voort. In Zuld-Hongarlje zijn hevige ge rechten ontbrand met de nog steeds aanvallende bolsjewistische formaties. In het bijzonder om de overgang over de Koeroes. In de pasgebieden der Woudkarpathén zetten de bolsjewis ten hun aanvallen voort, die Ln de tegenaanval werden afgeslagen. In de slag om de passen der oostelijke Bes- klden hebben de onder bevel van Generaloberst Helnrlcr dapper strij dende troepen, op doeltreffende wijze ondersteund door onze luchtmacht, alle doorbraakpogingen der bolsjewis ten naar het Slowaakse gebied ver ijdeld. In zware gevechten werden daar sedert 8 September 442 pantserwagens en stukken stormgeschut vernietigd of buitgemaakt, bovendien 3200 gevange nen binnengebracht. Tüssen de Memel en de Boven-Wln- dau zijn onze troepen ln zware af- weerstrljd verwikkeld met verder op dringende Sowjetrusslsche lnfanterle- en pantserstrijdkrachten. Sedert 5 October werden in deze gevechten 180 vijandelijke tanks stukgeschoten. Tus sen Duna en de Golf van Riga ver liepen de bevolen distanclëringsbewe- glngen volgens de plannen. De achter volgende vijanden werden afgeslagen. Op het eiland ösel werd Arensburg na grondige vernieling van alle voor de oorlog belangrijke Installaties prijs gegeven. In de wateren van ösel en ln het oostelijke deel van de Oostzee schoten, bewapeningsvaartuigen der marine 11 vijandelijke bommenwerpers neer. Onder bolsjewistische druk poogden Fmse reglmentaen onze dlstanclërlngs- beweglng ln noord Karelle en Lapland te storen. Voor Tórnlo aan de Zweeds- Finse grens ls het daarbil. nadat de vijandelijkheden door de Pinnen ge opend waren, tot hevige botsingen ge komen. Ten westen van Moermansk gingen de bolsjewisten met sterke strijd krachten tot de aanval over. Hevige gevechten zijn ontbrand om onze steunpunten aan de Sowjet-Russlsch- Finse grens Duitse Jagers schoten aan het ooste lijke front met geringe eigen verliezen de beide laatste dagen 75 Sowjetvlleg- tulgen neer. Bij aanvallen van Amerikaanse ter- reurbommenwerpers op mldden-Duits- land werden Kassei, Maagdenburg. Merseburg en Bielefeld bijzonder ge troffen Britse bommenwerpers vielen Emmerik aan. Ook Breslau en andere SllezJsche plaatsen waren het doel van vijandelijke luchtaanvallen. Door luchtdoelartillerie der luchtmacht en in verbitterde' luchtgevechten werden boven het gebied van net Duitse rij le en ln het gevechtsgebled ln het wes ten 121 vliegtuigen, waaronder 75 vier motorige bommenwerpers, neergescho ten." Nieuwe Duitse gepantserde verkenningswagen BERLIJN. 8 Oct. Dezer dagen is, naar de „Deutsche Allgemeine Zei- tung" meldt, een nieuwe gepantserde verkenningswagen aan de openbaar heid prijsgegeven, een 12 ton zwaar achtwielig type. Het is een langge rekte wagen, die met zijn camou- flagekleuren en zijn afgerond^ vor men „als een pantherkat" door het terrein schuift. Grote actieradius, wendbaarheid in het terrein, sterke bewapening en grote snelheid vormen zijn kracht. Generaal Schmundt overleden TANNENBERG-HOHENSTEIN. 7 Oct De chef-adjudant der weermacht bij den Führer en chef van het per soneelsbureau van het leger, de gene raal der Infanterie Rudolf Schmundt. is op 1 October overleden aan de ern stige verwondingen, die hij had opge lopen bij de aanslag op den Führer op 20 Juli, Ter ere van den overledene heeft de Führer een staatsbegrafenis bevolen. Vrijdagmiddag heeft ln het rijksere- monument Tannenberg de plechtig heid plaatsgevonden. Generaal-veld- maarschalk Busch bracht ln opdracht van den Führer hulde aan het werk en den persoon van generaal Schmundt en maakte zich tot tolk van de rouw van het gehele Duitse volk. Talrijke autoriteiten van weermacht, partij en staat namen aan de plechtigheid deel. BELGRADO. 8 Oct. Radio An kara meldt uit Sofia, dat in officiële Bulgaarse verklaringen gezegd wordt, dat de bezetting van Thracië door Bulgaarse troepen slechts van voor bijgaande aard is. Het bestuur van Thracië is niet in communistische handen. De bevolking van Thracië zal in volle vrijheid zelf over -haar bestuur kunnen beslissen. Het be stuur wordt echter tot een definitieve regeling door de geallieerden, uitge oefend door Bulgarije, Ie JAARGANG No. 86 MAANDAG 9 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers - Bureau» voor redactie en administratie: Hooigracht 3l. Le.den. Tel 24996 - Postgiro, 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Twee jaar geëist AMSTERDAM, 7 Oct. Wederom heeft vanmorgen het gerechtshof zich langdurig beziggehouden met de zaak tegen den 27-jarigen mr. dr. C. H. Pastoor, die als ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Utrecht se kantongerecht zich in Juni en Juli 1943 enige malen aan voor een rech terlijk ambtenaar buitengewoon laak bare en gelukkig in de geschiedenis der Nederlandse rechtspleging unieke feiten heeft schuldig gemaakt. P. had n.l. met een aantal verdachten „schikkingen" getroffen, liet hen aan hem persoonlijk een boete betalen en droeg van die boete een zeer klein gedeelte af aan de griffie. Hij had dit gedaan omdat hij op .zwart zaad zat. Hij verkeerde in de waan, vroeg te zullen sterven en wilde voor zijn gezin zorgen. Voor de rechtbank was tegen P. destijds drie jaar gevangenisstraf ge- eist. Het vonnis luidde anderhalf jaar. doch .van dit vonnis kwam P. in hoger beroep, waar twee jaar ge- eist werd. Toen werd het vonnis ech ter' uitgesteld om een nieuw psychia trisch rapport te doen uitbrengen dr. S. P. Tammenoms Bakker en dr. Janssens. Dr. Bakker, die zijn rapport van morgen toelichtte, kwam tót de con clusie. dat vay schizophrenic geen sprake is bij verdachte. Hij is een volkomen disharmonische figuur, een hysterisch psychopaath zonder morele remmen, lijdend aan grenzeloze zelf overschatting en heerszucht. Ver dachte heeft voortdurend gepoogd krankzinnigheid te simuleren. Zo-erg is het niet. Terbeschikkingstelling van de regering werd echter door de deskundigen geadviseerd. Verdachtes gehele voorgeschiedenis is een aan- éénschakeling van pathologische fei ten, zodat voor recidive moet worden gevreesd. Wat het simuleren van krankzin nigheid door verdachte betreft, merk te de deskundige op. dat niemand zo goed zou kunnen simuleren als hij werkelijk geheel normaal was. Na tuurlijk heeft verdachte alles gedaan om zijn psychische toestand in de ogen van iedereen aan te dikken. In die richting wijzen ook de clandes tiene brieven die hij uit het Huis van Bewaring aan zijn echtgenote zond en waarin hij haar beval, be paalde dingen aan den psychiater te vertellen waaruit blijken moest, dat hij wel degelijk gek was. Verdachte maakte ook tijdens deze zitting weer een abnormale indruk. Hij verklaarde, niet in hoger beroep te zijn gekomen, omdat hij de straf te zwaar achtte, maar omdat hij van mening was, op juridisch niet juiste gronden te zijn veroordeeld. Mr, Van Dullemen, de procureur- generaal, wilde verdachte niet ontoe rekenbaar verklaren. Hij eiste weder om twee jaren gevangenisstraf met aftrek. ,daama terbeschikkingstel ling van de regering en ontzetting uit de bevoegdheid om bij de rechter lijke macht een functie te bekleden voor de tijd van zeven Jaren. Na plei dooi van mr. H. Keune wérd het ar rest bepaald op 21 October. Vijandelijkheden tussen Finse en Duitse troepen BERLIJN, 8 Oct, Nadat tot 29 September de bewegingen van de Duitse troepen in Noord-Finland zon der enige wrijving en ongestoord door Finse formaties verlopen waren, is het. naar het D.N.B. verneemt, te gen het begin van October voor het eerst onder de druk van Sowjetcom- missarissen tot gevechtshandelingen met Finse afdelingen gekomen. Duit se achterhoeden werden in de rug aangevallen en verloren daarbij do den en gevangenen. Ook Finse formaties, die achter de Duitse linies waren gebleven voor evacuatie- en bewakingsdoeleinden en wegens hun totdusver getoonde ka meraadschappelijke houding onge moeid waren gelaten, openden op 1 October de vijandelijkheden. Met nieuw aangebrachte troepen ter sterkte van een divisie overvielen zij zwakke Duitse ravitailleringsafdelin gen in de grensplaats Torneo. Na men de in een Duits hospitaal aan wezigen gevangen en hielden een hospitaaltreln met Duitse zwaarge wonden tegen. Het opperbevel der Duitse troepen in Noordfinland heeft daaruit de ge volgtrekkingen gemaakt en be schouwt Finse afdelingen, die de Duitse formaties aanvallen of haar bewegingen storen, als vijanden. Ontmoeting Roosevelt- Churchill-Stalin STOCKHOLM, 7 Oct. Volgens eenReuterbericht uit Washington zou een nieuwe samenkomst tussen Roosevelt, Churchill en Stalin zeer binnenkort verwacht kunnen worden. De stad Rivall aan de Egeïsche Zee ls door een aardbevlne voor de helft verwoest. Ook Smyrna heeft aan zienlijke schade en verliezen, onder de bevolking geleden. Hsf zout was een mineraal. Het werd gewonnen uit de zee of uit de hei, bij Boekelo. Het werd ver voerd in treinen. Het werd genut tigd op aardappelen, in de nap, in brood ja, in alle& zelfs in de pud ding. „Zout is onöntbeenijk voor het BERLIJN, 7 Oct. Het Interinf- bureaü meldt over de gevechten in het Vlaams—Nederlands gebied: leven van mensen en dieren" lees ik in mijn encyclopedie en ik herin ner me uit Karl May, dat men in Afrika een- koningsdochter plus een wigwam kon kopen voor een handvol zout als bruidsgift. Toen de oorlog uitbrak, begreep ik, dat wij bijv. voortaan geen bananen zouden krijgen en ik heb me daarin geschikt. Maar zout? Zout hadden we genoeg in ons eigen land, dank zij Boekelo. Te veel! Er is nog altijd te veel zout in Boekelo. maar wij zit ten zonder. Zo zout als nu, zonder zout, heb ik het nog niet gegeten. Gelukkig! Er zijn nog brave land genoten! Mijn kruidenier vertelt me, dat er gister een heer bij hem bin nenstapte, die zei: .Moet u nog zout hebben? Hoeveeb-wilt u?" Mijn kruidenier keek op hij zit zonder) en zei: „Nee." „U bent de eerste die dat zegt. Waarom?" Omdat er een voor-waarde aan vast zit, dat voel ik." „Oh, maar heel onschuldig; twee flesjes essence per pond!" „Ik heb volgehouden" zegt mijn kruidenier. Jk wil liever ook nog na de oorlog een goedbeklante zaak. En mijn klanten vergeven me eerder, dat ik geen zout heb dan aat ik ze, op voorgaan van dien essence-hande laar, dwing tot koppelkoop van zout met twee flesjes essence, die ze dan zeker moeten gebruiken om met de suiker die ze over hebben, borstplaat te maken Deze kruidenier is een degelijk zakenman. Maar hoevelen gaan er nu onder door en hoeveel essence-hande laren zien nu de kans schoon, hun onverkoopbare rommel te spuien door... in zwari zout te gaan doen? Wat zou het aardig zijn. als Zwar te Piet nu eens die zwarte zout- schuimers bij hun kraag pakte en ze opsloo in een nette cel. Niet op wa ter en brood, maar bijv. op essence en zout. TIJL. Geen zwart roggebrood meer DEN HAAG. 7 Oct. Volgens een bekendmaking van het Hoofdbedrijf schap voor akkerbouwproducten is thans ook de bereiding van zwart roggebrood en van croquetten ver boden. Zowel Morrison als Bevin hebben de candldatuur voor leider van de par- lementsgroep der LabourpartlJ afge wezen. Attlee ls derhalve bij de ver kiezingen van de komende week zon der tegencandldaat. staande" gischN- bied tussen Waal en Neder-Rijn. in het Zuid-Nederlandse grensgebied en ten noorden van Aken zijn door het verhoogde wederzijdse gebruik van artillerie, tanks en slagvllegtuigen wel iswaar in hevigheid toegenomen, doch het is toch nog maar het voor spel van de-te verwachten grote ge vechten. Ook op de zuidelijke vleugel van het westelijke front hebben de hui dige aanvalsoperatles in de eerste plaats ten doel het verkrijgen van een geschikt opmarsgebied aan Ame rikaanse, het zuiveren en versterken van het voorterrein qan Duitse zijde. De druk der Canadese formaties op de uiterste Duitse rechtervleugel, die nog steeds ln het Vlaams-Neder landse gebied ligt en zich uitstrekt tot de stellingen op het eiland Wal cheren, duurt met onverminderde kracht voort. Het blijft onmiskenbaar het operatieve doel van Montgomery om de hier taai verzet biedende Duit se formaties van haar achterwaartse verbindingen af te snijden en te ver nietigen. een taak, die het eerste Canadese leger in samenwerking met het tweede Britse leger probeert te vervullen Verscheidene pogingen om in het gebied van Brugge over het Leopoldkanaal te komen werden evenals de, andere aanvallen ten noorden van Antwerpen met succes verijdeld. Ten noorden van Turnhout moes ten de aangevallen formaties van het tweede Engelse leger, die vanuit het gebied Baarle-Nassau tot de strijd waren overgegaan, de ten koste van zware offers behaalde terreinwinst van enkele kilometers als gevolg van de krachtige Duitse tegenaanvallen weer prijsgeven. Tussen Waal en Neder-Riin waren de Duitse aanval len gericht op de diepte van de Ang- lo-Amerikaanse- penetratiewig. waar van de westelijke flank verdedigd wordt door de Engelsen en de ooste lijke door de Amerikanen. De Engel sen die herhaaldelijk sterke tank strijdkrachten in de strijd wierpen, verloren gisteren 14 tanks en dlstan- cieerden zich vervolgens in de late avonduren onder de bescherming van zwaar artillerievuur. Ook de Ameri kanen leden zo zware bloedige verlie zen. dat zij een deel van hun stel lingen moesten prijsgeven. Formaties bommenwerpers van de Du'tse lucht macht mengden zich ook gisteren weer herhaaldelijk ln de strijd te land. waarbij zij in de eerste plaats ,trachtten de aanvoer van versterkin gen te voorkomen. Salarissen ambtenaren dep. van Sociale Zaken DEN HAAG, 7 Oct. Het departe ment van Sociale Zaken heeft een re geling getroffen voor "de uitbetaling van salarissen aan tot' het departe ment en de daaronder ressorterende diensten behorende ambtenaren, die niet ln de gelegenheid mochten zijn, hun salaris op de gebruikelijke wijze ln ontvangst te nemen. In Amsterdam vertoevende ambtenaren, die ln deze positie verkeren, kunnen zich wenden too den comptabele van het departe ment Bungehuls, Spulstraat 210, Am sterdam. Ambtenaren bulten Amster dam. die gewoonlijk hun salaris per cheque of giro ontvangen, kunnen zich, voor zoveel nodig, wenden tot den comptabele van hun dienst of zo deze niet bereikbaar ls. tot den comp tabele van het gewestelijke arbeids bureau ter plaatse. Nieuwe aardappelbonnen DEN HAAG, 7 Oct. Van 8 tot en met 14 October a.s. wordt op elk der bonnen 1-24/1-25. 2-24/2-25, 3-24/ 3-25 en 4-24 van de noodkaarten ln de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland 1 kg. aardappelen be schikbaar gesteld. Op deze bonnen mag pas op Maandag 9 October a.s. worden gekocht. De geldigheidsduur van de aardappelbonnen 1-22/1-23, 2-22/2-23, 3-22/3-23 en 4-22 wordt ver lengd tot en met 14 October a.s. Beseft gij, dat op straat blijven bij luchtalarm gelijk staat met een poging tot zelfmoord en dat het staan voor ramen of op da ken evrn gevaarlijk is? Voorlichtingsinspectie hoofd inspectie luchtbescherming). Socialisering in Frankrijk BERN, 7 Oct. Met betrekking tot het doel en de Inhoud van het door de voorlopige Franse regering aangekondigde socialiseringsprogram- ma publiceert de „Tribune de Lau sanne" richtlijnen, die de officiële mening weerspiegelen. Volgens deze gegevens zullen de aandelen van ondernemingen, zoals b.v. trusts, banken, mijnen en verze keringsmaatschappijen. ongeldig ver klaard worden. De gesocialiseerde on dernemingen zullen, al naar haar aard, onder een regionale, plaatse lijke, coöperatieve vakverenigings- dan wel staatsleiding staan. Deze z.g. directieraad zal voor een derde ge deelte uit vertegenwoordigers van het personeel van de onderneming be staan, voor een derde gedeelte uit vertegenwoordigers der verbruikersen ten slotte uit de gedelegeerden van de socialiserende officiële instanties. De socialisatie van een reeks trans portondernemingen. van het lucht- vaartverkeer en van de koopvaardij zal op Europese of internationale grondslag volgens dezelfde democra tische principes worden uitgevoerd. Er moet verduisterd worden tus sen een half uur na zonsondergang en een half uur vóór zonsopkomst. De zon gaat heden onder te 18.00 uur en morgen op om 6.55 uur. Maan op 15.06 en onder 23.21. Heden, 9 Oct. L.K., 17 Oct. NJVI„ 24 Oct. E.K., 31 Oct. V.M. Directeur: H. J Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; Ir. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Woltera; muziek: G. K. Krop; sport: J. J Llber; adver tenties: A. H. hammers, allen te Am sterdam. K 118

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1