HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Felle gevechten aan Maas, bij Gennep en Arnhem Doorbraak naar Tilburg mislukt Druk op het Westduitse grensgebied Vissen met een rood lapje Geen stroom meer voor de bevolking van N.-Holland Met ingang van Maandag a.s. Post is vindingrijk Oosterbeek was brandpunt van strijd Zware pantserslag bij Helmond Schijnvlees naar keuze Om de orde Stroomloze urén HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 5 Oct. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan de Belgisch-Nederlandse grens, ten zuidwesten van Arnhem en aan de Maas. ter weerszijden van Gen nep, duren de felle gevechten met zich versterkende Canadese en En- g -formaties voort. De vijand won Ten'noorden van Turnhout op nieuw terrein. Zijn pogingen om naar Tilburg.door te stoten werden met vernietiging van 25 tanks ver hinderd. Na massale aanvallen ter weerszijden van Geilenkirchen slaagden de Ameri kanen er in hun penetratie bij Ubach uit te breiden. Zij verloren echter bij een tegenaanval van onze grenadiers verscheidene .honderden gevangenen en enige tanks. In "het gevechtsgebied van Metz ls het tot plaatselijke gevechten geko men. Om een penetratleplek wordt nog gestreden. In het woud van Parroy en op de heuvels voor de westelijke Vogezen handhaafden onze corpsen ln zware gevechten hun stellingen tegen talrijke aanvallen van formaties van het ze vende Amerikaanse leger en wierpen ln krachtig uitgevoerde tegenaanval len gepenetreerde tegenstanders weer terug. i Onze steunpunten aan de Atlan tische Oceaan bestreden doeltreffend concentraties van den vijand en sloe gen verkennlngsaanvallen af. In Mldden-Italië liepen ook giste ren weer de krachtige aanvallen van het vijfde Amerikaanse leger op de door onze grenadiers en valscherm- Jagers taal verdedigde bergstellingen der EtmsVljvha Anonnllnor. A ten noordwesten van Schaulen werd afgegrendeld. Gisteren overdag hebben Ameri kaanse terreur bommenwerpers het stedelijk gebied van München aange- valleh. Er ontstond schade aan woon huizen. cultuurmonumenten en open bare gebouwen. Onder meer werden verscheidene ziekenhuizen en zeven kerken vernield resp. zwaar getroffen. Afweergeschut van het luchtwapen en Jagers schoten gisteren 21 Anglo- Amerikaanse vliegtuigen neer. Oorlogsreporter over de strijd te Arnhem BERLIJN, 4 Oct. De Duitse pers publiceert een verslag van een oor logsverslaggever over het slagveld bij Arnhem. Hij schrijft hierin oa.: Zondag 17 September begon de ver ticale penetratie in het gebied van Arnhem met massa's viermotorige bommenwerpers, die. rivierovergangen en luchtafweerstellingen bestookten. Hierna verschenen omstreeks 15 uur de eerste afdelingen viermotorige Sterlings. Daarna werd de hemel verduisterd door zwermen Horsa- vrachtzweefvliegtuigen. De Duitse luchtdoelartillerie schoot reeds in de eerste uren talrijke ja gers en vrachtzweefvliegtuigen neer. Op de weiden tussen Wolfheze en Delen, ten noord-oosten van Arnhem, kwamen de vrachtzweefvllegtuigen neer. Duitse pantsersoldaten gingen onmiddellijk tot de strijd over. Na korte tijd waren zesduizend man landingstroepen en drieduizend parachutisten geland. Zeer spoedig concentreerde zich de strijd op het noordelijke einde van de voetbrug bij Arnhem. Op 17 September des avonds Hrnnopn Ho V.ncrol con Arnhem hir*. Ie JAARGANG No. 235 VRIJDAG 6 OCTOBER 1.944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspen Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leidon. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. BERLIJN, 5 October. De oorlogs correspondent van het D.N.B. ln. het Westen. Alex Schmalfuss, schrijft: Het valt weliswaar niet te ontken nen, dat Elsenhower en Montgomery er naar streven om ln het gebied van Arnhem en van Aken zwaartepunten te vormen voor het binnendringen ln het Westduitse Industriegebied, doch het ls de vraag of de daarvoor te nemen maatregelen voldoende zullen zijn om door de van dag tot dag groeiende Duitse verdediging heen te stoten. DaafbU komt nog. dat het in dit Jaargetijde slechter wordende weer het operatieve gebruik van de lucht macht aan het front hindert, daar het risico toeneemt, dat door slecht zicht eigen troepen door de uitgewor pen bommen getroffen worden. Desondanks is de Duitse militaire leiding er natuurlijk op voorbereid tegen de zich aftekenende grote aan val op het Rijnland en het Roerge bied met de nodige kracht op te tre den. Intussen namen zelfs ln het ge bied van Aken, waar de vijand de laatste dagen weer actiever werd. de gevechten de vorm van een verbitter de stellmgoorlog aan. Het gelukte den Amerikanen, die geen bommen of ar- tlllerlemunltle spaarden, slechts aan de Wirmbach ter hoogte van het slechts op goede kaarten voorkomende plaatsje Palenberg een penetratie tot stand te brengen. Palenberg ligt nabij het dorp Ubach. ongeveer zeven kilo- en Waal het vijandelijke artillerie vuur ln hevigheid toe. In het gebied ten oosten van Den Bosch, waar ook de „woestijnratten" in de strijd gebracht zijn. hield de 'vijand zich. afgezien van plaatselijke aanvallen, nog rustig. De „woestijnrat ten" zijn de zevende Engelse pantser divisie. een keurformatie. die reeds ln Afrika zware gevechten met de Duit sers heeft gevoerd. Volgens herhaalde en overeenstemmende verklaringen van gevangenen zijn de 59ste Engelse ln- fanterle-dlvlsle en de 70ste Engelse Infanteriebrigade ln de «ware gevech ten der laatste weken volkomen opge rold. De overlevenden van deze forma ties bevestigen, dat de verliezen bui tengewoon groot zijn geweest. Te Deurne zijn ongeveer honderd gewa pende terroristen, die armbanden op hun burgerkleding droegen, ln Duitse gevangenschap geraakt. Zeepvervangende wasmiddelen en toiletzeep voor kinderen DEN HAAG, 5 October. Van 1 tot en met 28 October wordt voor perso nen. geboren ln de j^ren 1930 of later, op de bonnen c401, d401 en e 401 van het Inlegvel één rantsoen zeepvervan gende wasmiddelen of. voor zover voor radig. waspoeder beschikbaar gesteld. Mijn vriend Korneel z-ei. dat-ie zijn carrière misgelopen was. En hij zuchtte tragisch. Ik had op een haringlogger moe ten gaan. toen ik een jaar of zestien was. Dat is een leven, man! Nou heb ik zelf veel kennissen onder Schevenir.gers en ik zeg: Je weet niet wat je zegt. man. Haringvisser, dat is het zwaarste beroep wat er is. Daar moet je voor geboren zijn. daar moet je een zoon van zes generatiès vissers voor zijn. Dat moet een hartstocht wezen, want een gewoon mens houdt dat niet uit. Toegegeven, toegegeven, zei Kor neel. Maar mijn zus Antje is getrouwd met een Vlaardinger en als die ver halen* gaat vertellen over hengelen aan boord Goed. dat weet ik. Maar dat doen ze alleen des Zondagsmiddags op zee, als de vleet niet uitgaat vanwege de rustdag. En verder is het nacht en dag werken op de loggers. Jawel, zei Korneel, mij bekend. Moor ib- ■»<->»' allaavi uoninano Ho6 Hengelen, hengelen V AMSTERDAM, 5 Oct. Met in gang van Maandag 9 October a.s. zal in de gehele provincie Noord- Holland de levering van electrischc stroom aan de bevolking worden ge staakt. Alleen bedrijven en inrich tingen van algemeen belang en die, waarvan de stopzetting onmiddel lijke gevaren zou medebrengen voor het leven of de voedselvoorziening der bevolking, zullen stroom kunnen blijven betrekken. Men weet. dat bij besluit van den Secretaris-Generaal van het Depar tement van Handel. Nijverheid en .Scheepvaart dd. 3 dezer werd be paald. dat stroomlc^e uren zouden worden ingevoerd. De tijdsduur hier van zou echter worden geregeld naar de toestand -ter plaatse. De toestand in Noord-Holland nu is van die aard. dat er voor particulieren helemaal geen stroom meer beschikbaar zal zijn. Wat zijn de gevolgen hiervan? In de eerst« plaats, dat wij na Maan dag a.s. in het donker zullen zitten en vroeg te bed zullen moeten gaan. Er zijn wellicht mensen, die nog wat kaarsen of een beetje petroleum hebben, doch het lijkt ons wenselijk, dat zij die kostbare eigendommen be waren. Zij kunnen nog harder nodig zijn! In de tweede plaats zullen er met ingang van Maandag geen trams meer rijden, noch in de steden, noch intérlocaal. Voorts zullen de electri- sche huisschellen niet meer function- plaats heeft, zodat het tijdstip, waar op deze zal geschieden, niet nauw keurig van tevoren voor eiken ver bruiker individueel kan worden vast gesteld. Verder ls het eveneens om technische redenen onvermijdelijk, dat bij het instandhouden der stroomlevering aan de vitale bedrij ven en inrichtingen een gedeelte der bevolking nog enige dagen in het genot van electrjciteit blijft. De ..af schakeling" dezer tijdelijk begunstig den zal onverwijld na het terugbren gen van het electriciteitsnet tot de minimaal noodzakelijke kabelaanslui tingen geschieden. Op deze toevallig begunstigden wordt een beroep ge daan geen stroom af te nemen, op dat de resterende kolenvoorraad uit sluitend ten behoeve van het alge meen belang zal worden verwerkt. Daar men steeds met de omstan digheid rekening moet houden, dat in het algemeen belang voor een of ander gebied de stroomlevering tij delijk moet worden hersteld, wordt een ieder dringend aangeraden, alle schakelaars en aanzetapparaten uit te schakelen, alsmede alle losse ver- bindingssnoeren t uit de stopcontrac ten te halen, ten einde onklaar wor den van electromotoren en appara ten te voorkomen en brandgevaar te vermijden. DEN HAAG, 5 Oct. De poste rijen zijn er in geslaagd, het post verkeer door het gehele land, zij het met vertraging, gaande te hou den. Van een landelijk georgani seerde dienst kan echter niet meer worden crocnrnlr 011 Ao 1,;,I 'Wat iri Arnhem behouden is gebleven DEN HAAG. 3 Oct. De zware ge vechtshandelingen in de streek tussen de Grebbeberg en Arnhem, dus ln het gebied van de noordelijke oever van de Rijn, zijn reeds bLlna een week be ëindigd. Voorlopig 'althans wordt in die Neder-Veluwerand niet meer ge vochten. Maar nog altijd Is vooral ln de late avonduren en des nachts zwaar gedreun uit de Betuwe waar neembaar en he? overgrote deel van de bewoners in die RUnstréek heeft zich naar rustiger en veiliger oorden teruggetrokken, aldus een speciale ver slaggever van het A.N.P. Alle neergestreken geallieerde para chutisten en andere landingstroeperiN zijn of vernietigd of krijgsgevangen gemaakt. De bossen hebben op som mige plaatsen ernstig onder het vuur geleden. Vele plaatsen links en rechts van de weg zijn platgebrand Doch be halve vernielingen van locale aard zijn er ook nog vele kilometers lange bos sen zo goed als niet aangetast door de wederzijdse gevechtshandelingen Het schone Oosterbeek blijkt Jiet trefpunt te zijn geweest voor uiterst verwoede gevechten. Ontstellend groot zijn de vernielingen ln oöstelllk Oosterbeek. een der brandpunten van de strijd. Vrijwel geen huls is onbeschadigd uit de strijd te voorschijn gekomen. Hele straten zijn inderdaad ln puinhopen veranderd. Enorme steen- en metaal massa's met hier en daar nog smeu-» lend vuur tussen overblijfselen van muurvlakken zijn de droevige resten van eens rianté herenhulzen of straten van welgestelde middenstanders. De ln wesïelljk-Nederland verbreide verhalen £an een totaal vernield Arn hem zijn ook al is deze mooie stad zeer ernstig toegetakeld gelukkig sterk overdreven. De stadsgedeelten rond de Rijnbrug zlln inderdaad aan een. vernietigend vuur blootgesteld ge weest en ln een wijde cirkel staa. geen huls meer overeind. In het centrum der stad. waar.'evenals ln Oosterbeek. zwaar man tegen man gevochten ls, zijn vele huizen zeer ernstig bescha digd. En bovendien zijn andere delen van Arnhem wegens de verraderlijk van richting veranderde wind door ge- Bijzondere rechtbank der N.S.B. DEN HAAG. 3 Oct. In .'.Volk en Vaderland" van deze week ver schijnt het volgende „Besluit inzake de instelling van een tijdelijke bij zondere rechtbank." van den Leider, gedateerd 2 October 1944. „Hierbij wordt door mij ingesteld een tijdelijke bijzondere rechtbank der Beweging met opdracht te onder zoeken en te beoordelen, welke leden der Beweging, die op 1 September j.l. belangrijke vertrouwensposten inna men, zich in de maand September in positieve of negatieve zin hebben onderscheiden. Onder onderscheiding ln positieve zin versta lk een in bijzondere mate lofwaardig gedrag; onder onderschei ding in negatieve zin versta lk een bij zonder laakbaar gedrag. Als leider van de rechtbank benoem lk den gewestelijk leider van Zuid- Holland M. J. A. van Iersel. als leden: mr. A. van Leyenhorst. oud-kringlelder van Haarlem, burgemeester van Delft en mr. H. A. M. van der Heyden, ge westelijk commandeur van de Land wacht voor Zuid-Holland en Zeeland. Als leider van opsporing, vooronder zoek en voorlegging benoem lk F. L. -Rambonnet. adviseur van den Leider, districtscommandeur van de Land wacht voor Overijssel. Een leder, die voor dit onderzoek wordt opgeroepen, ls gehouden aan deze oproep te vol doen." duchte branden zwaar geteisterd, doch rrieer oostelijk, de kant van Velp op. staan minstens nog even grote stads wijken met hulzen, waarvan slechts de ruiten en de dakpannen het ernstig te verduren hebben gehad. Arnhem bezit menig monument van cultuur-historische waarde. Enige daarvan zijn helaas door de gevechteri zwaar beschadigd. Zo ls van de Euse- bius- of Grote Kerk de spits afgesla gen. Het blnnenstuk ls vrijwel uitge brand, De door de rijksinspectie kunst bescherming ingemetselde graftombe van Kargl van Egmond. laatsten her tog van Gelre. gestorven ,ln 1536. ls gespaard gebleven. De r.k. St. Walburgkerk ls ook uit gebrand. evenals het gouvernements gebouw en het huls van den commis saris der provincie, dat uit de 17e eeuw dateert. Voorts ls een deel van het rijksarchief weggeslagen. Geallieerde druk op de weg Nijmegen-Amhem BERLIJN, 3 Oct. Ten noorden van Nijmegen hebben de Britten de gehele dag hun krachtige tankaan- vallen langs de weg naar Arnhem zonder succes voortgezet. Zij .leden door het geconcentreerde Duitse artillerievuur grote verliezen aan tanks, konden de versperringsgrendel van het Duitse anti-tankgeschut niet onder de voet lopen en moesten zich tenslotte, toen Duitse „Tijgers" en stormgeschut tot een tegenaanval overgingen, op hun uitgangsstellin gen terugtrekken. Britse aanvallen ten zuidoosten van Nijmegen werden alle afgeslagen. Toenemende- strijd verwacht BERLIJN, 3 Oc£. De opmars van nieuwe Duitse legerformaties naar het Westen en het Oosten, alsmede de hergroepering van de geallieerde strijdkrachten, doet voor October een intensivering van de oorlogshande lingen verwachten, aldus schrijft de militaire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben. De oorlog in Europa, zo gaat l\ij voort, heeft nog geenszins zijn hoogte punt bereikt. Ook in October zal dit vermoedelijk nog niet het geval zijn. maar alle tekenen wijzen er op, dat de strijd op de voornaamste oorlogs tonelen nog zal toenemen. In België 25000 arrestaties STOCKHOLM. 30 Oct. De „zuive ringsactie" ln het bevrijde België ls versterkt, zo meldt de Londense cor respondent van „Göteborgs Handels och» SJÖfartstldnlng". De gevangenis sen lopen zo snel vol. dat de els ge steld ls, concentratiekampen te ope nen. opdat alle gearresteerden kunnen worden ondergebracht. Het aantal arrestanten te Brussel bedraagt 12.000. ln het gehele land 25.000. De gerechtshoven werken met grote snelheid. In enkele dagen zijn 100 doodvonnissen te Brussel geveld. Er moet verduisterd worden van een half uur na zonsondergang tot een half uur vóór zonsopkomst. De zon gaat heden onder te 18.11 uur en morgen op om 6.47 uur. Maan onder 8.01, op 19.23 uur. 9 Oct. L.K., 17 Oct. N.M., 24 Oct. EK. Ie JAARGANG No. 233 WOENSDAG 4 OCTOBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden, lel. 24996 - postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 3 Oct. Interinf meldt over de strijd qp Nederlands en Vlaams gebied: In het gebied'van Vlaanderen ten westen van Turnhout wierpen de Britten de eerste October opnieuw -sterke formaties in de strijd teneinde in de richting van Tilburg terrein te winnen. Met gevoelige .verliezen slaag den zij er in, ongeveer 1500 meter op te rukken, doch zij werden daarna door Duitse tegenaanvallen tot staan gebracht. In de gehele frontsector van Turnhout tot in het Nederlandse gebied bij Eindhoven en Nijmegèn mislukten alle pogingen, de Duitse westelijke flank te doen ineenstorten, hoewel het tweede Engelse leger op verschillende punten sterke pantser- fórmaties in de strijd wierp. Ook hier doorkruisten de Duitse tegen aanvallen de Britse plannen. Hongaren heroveren Mako BERLIJN, 3 Oct. Langs de Hon gaarsRoemeense grens ligt het brandpunt van de strijd m het gebied van Mako. Nadat de bolsjewisten er m geslaagd waren, het westelij-k deel der stad te heroveren, drongen de Honveds opnieuw de stad binnen en kregen er na verbitterde straatgevech ten vaste voet. In de omgeving der stad zijn nog enkele bolsjewistische haarden van verzet, die achtereenvol gens worden vernietigd. Van het ge bied van Perlam uit drongen Duitse tanks in de flank der Sowjets en maakten meer dan 400 gevangenen. Ten zuidwesten van Grosswardein hebben de Honveds de plaats Nagy- zalonta stormenderhand ingenomen. In de rug der Sowjets braken Duitse pantserwagens door. sneden enkele gevechtsgroepen af ep maakten terug-' tochtbewegingen onmogelijk. Bij het zuiveren van de bossen ten zuidoosten van Dlda hebben Duitse bergjagers meer dan 500 bolsjewisten gedood en 200 gevangenen gemaakt. In de oostelijke -Karpathen hebben de Duitse en Hongaarse formaties ten noorden van de Prislop-pas enkele bergen stormenderhand genomen. Sowjets landen op Dagö BERLIJN. 3 Oct. Maandag zijn vrij sterke Sowjetkrachten op de noordoostelijke oever van het eiland Dagö m de Finse Golf geland. Het Duitse "garnizoen ging onmiddellijk tot de strijd over. Eenheden der marine storen het bolsjewistische ver keer met de Estlandse kust. Hebt u. een stel ondergoed en een costuum of een japon bij ken nissen ondergebracht, terwijl die hetzelfde bij u hebben gedaan? (Voorlichtingsactie hoofdinspec tie luchtbescherming.) Ten zuidoosten van Helmond ont wikkelde zich uit. aanvankelijk zwak ke aanvallen een hevige pantserslag, die voor de Duitse troepen met suc ces verliep. Hier- en bij de strijd in de genoemde sectoren werden in de loop van de dag 45 vijandelijke tanks stukgeschoten. Voor een groot deel vielen zij aan de Duitse pantseraf- weerkanonnen, voor een ander deel aan de nieuwe pantserafweermidde len ten offer. De betekenis, die de Britten aan dit strijdgebied hechten, blijkt ook uit het feit, dat zij. ondanks de slechte weersgesteldheid, gedurende de gehele dag met jachtbommenwer pers en slagvliegtuigen in de strijd te land- ingrepen en probeerden de ach terwaartse verbindingen van de Duit se troepen te verstoren. Juist nu! ''^cn vos \erllest wel zijn haren, maar niet z'n streken"... dit oer oude Nederlandse spreekwoord ls de laatste tijd wel "zeer van toepassing op onzen gemeenscliappelljken vijand, die sinds enige weken ook onze bodem betreden Jieeft. Flinke Nederlanders en goede vaderlanders erkennen n u het grote gevaar hetwelk hen dreigt. Zeer velen melden zich de laatste dagen voor de Waffeiwf of de Landstorm-brigade. .Meldt u zich .eveneens! Onze grote helden uit het verleden gaven het voorbeeld, tien duizenden onzqr beste Nederlanders volgden. Alle Inlichtingen en gratis-reis biljet ten worden bij de volgende nan- m el dings bureau's der. Warren-# ver strekt. Den Haag, Korte Vijverberg 5. Amsterdam, Dam 4. Utrecht, Yredenburg 19. Groningen. Heienstraat 4fi. Enschede. Ilengelosestraat 3<i Hengelo, St. Janstraat 5. Luchtactie boven Arr.I.cm en Nijmegen BERLIJN. 3 Oct. Naar het Inter- nationale Informationsbüro van het westelijke front meldt, was de Duitse luchtactie ook de 2de October en in de daaropvolgende nacht buitenge woon levendig. Sterke Duitse luchtstrijdkrachten ondernamen met jagers, snelle ge vechtsvliegtuigen en slagvliegtuigen aanvallen op vijandelijke jachtbom menwerpers, die de eigen onder nemingen poogden te storen. Forma ties jachtvliegtuigen vielen vijande- 'ijke jagers aan. vooral in de omge- 3 van Arnhem en Nijmegen en be- Ter gelegenheid van de 25ste vet vrije rodekoolprak heeft Vader, die van tijd tot tijd met veel vaar digheid de stamper iveet te hanteren, voor eèn alleraardigste verrassing gezorgd. Gisteravond onderbrak hij zijn vrijwillige keukendienst om ons in de huiskamer te overvallen met een pijnlijke vraag: „Wat voor vlees willen jullie vandaag eten?" De meningen waren verschillend, maar Vader besliste opgewekt, dal wij allemaal onze zin zouden krij gen. Hij draaide een koksmuts van krantenpapier en verklaarde zich daarna bereid om alle mogelijke en onmogelijke soorten vlees te stoven óf te braden. En verdween weer in de keuken. Twintig minuten later gingen ivij aan tafel. Vader torste op drie vingers een dienblad vol aampende borden en met een glimlach van voldoening ver toonde hij het kunststuk van de dag. Moeder kreeg een bord vol kalfs- coteletten en Arie's wens ging in vervulling met drie varkenscarbona- des, compleet met papieren man chetten. Jan kreeg zijn fel-begeerde biefstuk-van-drie-óns, hlarietje twee malse achterbouten van een Vet ko nijn en Vader-zèlf vergenoegde zich met een paar simpele ballen gehakt. Alles kunstig geboetseerd uit onze vijfentwintigste stamppot van rode kool èn kwistig overgoten met een donkerbruine lawaai-saus om er de schijn voji echtheid aan te geven! „Snij dit vlees vooral tegen de draad van de kool in", vermaande Vader, „dan gaat er niets van de fijne smaak verloren Geen pleizieriger bedrog dan zélf- bedrog! Jan peuzelde zwijgend aan zijn biefstukprak. „Is 't-ie goed mdls?" vroeg Vader. ,'k Zou er best een prakkie rode kool bij lustenantwoordde Jan en daarmede vertolkte hij de gevoelens- van onze kinderlijk-blije familie En gelukkig ivas er neg méér in de keuken. Stamppot van rode kool. wel te ver staan. schermden eigen aanvallen op Anglo- Amerikaanse doelen op de grond. Een formatie snelle Duitse ge vechtsvliegtuigen richtte aanvallen met bommen en boordwapens op vijan delijke ravitailleringsdoelen in Nijme gen, waarbij ook het ten zuidwesten van Nijmegen gelegen vliegveld met goede uitwerking getroffen werd. Des nachts zetten slagvliegtuigen en snelle Duitse gevechtsvliegtuigen hun operaties tegen Nijmegen en door verkenners ontdekte troepen in de cmgrving van i»" ij «regen voort. Wanneer er één ding in deze da gen duidelijk wordt, dan is het wel. dat de huidige worsteling niet slechts gaat vóór of tegen een „nieuwe orde" rpaar voor of tegen de orde in het algemeen. Wij komen er niet-, wanneer wij ons inbeelden, dat de huidige wanorde in Italië, die met inbegrip van de politieke strijd om de macht in het door de geallieerden be zette gedeelte nu reeds meer dan een jaar duurt, „ver van ons bed" is. Wij komen er evenmin, wanneer wij ons voorstellen, dat de chaos in Frankrijk „natuurlijk met het Nederlandse volkskarakter niet strookt" en dat het m ons land daarom heel anders zal gaan, wanneer wij. ondanks de tegenslag der geallieerden bij Arn hem. tóch nog worden bevrijd. Het zou bij ons precies zo gaan als het m Italië en in Frankrijk ging en dat heeft een heel simpele ooi-zaak. Dat in Frankrijk inderdaad de on- verkwikkeiijkste toestanden voorko men en dat" er niet slechts honger, maar ook burgeroorlog heerst, is nog onlangs door eèn vertrouwensman van De Gaulle's regering in Lyon iiitgesproken en door verschillende Franse bladen in het onder Brits- Amerikaanse contröle staand gebied gepubliceerd. Daarbij lanceerde deze vertrouwensman, Yves Farge. de leer zame volzin, dat het „nu, een dage lijks verschijnsel geworden is. in Frankrijk een mens op een hoek van een straat te zien vermoorden.!' Iets dergelijks vaststellen wil auto matisch zeggen: erkennen, dat het vóór de invasie ènders was. En wie door de opwindende gebeurtenissen der laatste weken niet, geheel het geestelijke stuur verloor zal althans deze erkenning volledig tot de zijne maken. De Duitse bezetting was (ge lijk elke militaire bezetting dat, in meerdere of mindere mate altijd zal zijn) -voor de betrokken volken een onaangename en abnormale-aangele genheid. Het streven naar een „nieuwe orde", dat velen in een al te simplistische redeneertrant met de bézetting eenvoudig vereenzelvig den, strookte lang niet altijd en. overal met de onderling uiteenlopen de inzichten van grote groepen der Westeuropese volken. Maar twee din gen waren een garant voor rust en orde. alle tegengestelde opinies ten spijt: dat dé Duitse bezetter ook in het belang var. Duitsland's eigen toe- komstmogelijkhedén een harmonieus- ontwikkeld Europa nastreefde dat voorts de „nieuwe orde" wellicht voor velen te nieuw kon zijn, ech ter voor allen orde inhield Het is natuurlijk niet moeilijk, tegenover deze tweeledige stelling een aantal goe^'^-p glossen in het geweer te bi Maar daarmee wordt de wc tet uit de weg geruimd, dat '.schakelen van de dubbel'a l s-waarborg alle vijf dozijn elk .Lu op leven en dood bestrijdende krachten en tegen; krachten weer oproept, die de voor oorlogse samenleving in wezen naar de huidige, bloedige worsteling heb ben gedreven. Die vijf dozijn krach ten en tegenkrachten, onder de Duitse bezetting schijnbaar één in hetzelfde „anti"-front, ontketenen heel de furie der onderlinge onenig heid. zodra de macht wegvalt die hen het bedrijf onmogelijk maakte. Vijf dozijn vijanden vallen in dode lijke haat. over elkaar heen. zodra de éfle vijand het terrein vrijge geven heeft. Daarbij zijn de remmen der burgerlijk-liberale tradities, die de stervende maatschappij in voor oorlogse jaren nog ten dele ln het gareel hield, definitief weggevallen: omdat die liberale tradities histo risch nu eenmaal hun geldigheid hebben verloren en stervende werel den zomin als stervende mensen de greep kunnen hernieuwen, die een maal hun krachten teboven bleek te gaan. -Zo is het beeld logisch vejrklaard. dat Italië en Frankrijk thans te zien geven, dat ook Nederland te zien zou geven wanneer de frontlijn zich ver genoeg in noordoostelijke richting zou verplaatsen. De Amerikaanse „bevrij der" kan in sommige gebieden enen tegenstander terugdwlngen. Hij kan niet de vijf dozijn daardoor ontke tende tegenstanders >een leidend en ordescheppend beginsel geven Hij heeft daarbij trouwens ook geen eigen belang omdat zijn invloed op de Europese zaken slechts door Euro pese zwakheid verzekerd blijft. Voor de Europese volken gaat daar om de keuze niet tussen een nieuwe en een oude orde maar simpelweg tussen orde en wanorde, een wanorde die (hier gelijk in Frankrijk en Italië) voortduurt zolang aan de Europese volken de nieuwe eigen wegen onthouden blijven DEN HAAG. 3 Oct. In verband met de steeds ernstiger wordende kolenpositie. is het noodzakelijk, dat de electriciteitsafgifte verder wordt beperkt. Hiertoe zullen, zodra de daartoe nodige technische maatrege len zijn uitgevoerd, stroomloze uren worden ingevoerd voor alle verbrui kers. Uitgezonderd zullen hiervan slechts zijn die inrichtingen en be drijven, waarvan de stopzetting on middellijke gevaren zal medebrengen voor het leven ol de voedselvoorzie ning der bevolking. Als eerste stap zal zo spoedig mo gelijk de algemene stroomvoorzie ning worden onderbroken van zons opgang tot zonsondergang. Naar mate dc omstandigheden zulks eisen, zullen deze stroomloze uren worden uitgebreid. Daar de kolenpositie in verschillen de delen des -lands ongelijk is, zullen de regelingen niet uniform behoeven te zijn, doch deze zullen aan de toe stand ter plaatse worden aangepast. Ongeacht deze maatregel blijft voor ieder de grootste zuinigheid met het gebruik van electriciteit gebiedende eis. DEN HAAG, 3 October. Een bende van ongeveer 60 kwa jongens heeft Zondagavond het Laak kwartier onveilig gemaakt. Op hun rooftocht wisten zij ongeveer zestig mud eierkolen .en negen konijnen te bemachtigen Van deze laatste zijn er nog acht levend in de handen van de politie gevallen Eén langoor was reeds opgehangen en voor de braad pan bestemd. Een aantal jongens is in bewaring gesteld. OP RANTSOENBONNEN WASPOE DER kunnen tevens zeepvervangende wasmiddelen worden gekoent. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- Bura; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem: binnenland: J. v Grieken: illustratie en opmaak: R Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Liber; adver tenties A H Lammere, allen te Am- «terdnm K 11? ten einde de burgerbevolking te evacueren. In het voorterrein van onze versterkte steunpunten aan de kust van de Atlantische Oceaah ontsconden gewapende overvallen en plaatselijke gevechten. Onze divisies grenadier^ bleven ln de bergen van de Etrusklsche Apennij nen standvastig ae over een breed front en met groot gebruik van materiaal ondernomen Amerikaanse aanvallen opvangen. In hevige gevech ten om-afzonderlijke bergtoppen fer- ljdëlden zij ten dele ln nieuwe stel lingen alle doorbraakpogingen van den vijand. Aan de Adrlatlschè kust wer den aanvallen van Britse compagnieën uiteengeslagen. Vreemde nationaliteiten in de geallieerde gelederen' BERLIJN. 4 Oct De oorlogscor respondent van het D.N.B. in het Wes ten. Alex Schmalfuss. bericht dat aan de „slag der drie mlllloen" aan de westgrens van Duitsland ln toene- mende mate wordt deelgenómen door soldeniers van vreemde stam. Terwijl de Canadezen belast zijn met de bestrijding van de versterkte kustplaatsen, de moellllkste kustsec- tor, neemt men de laatste tlld ook ln andere zwaar omstreden sectoren Franse. Belgische, Nederlandse en Poolse formaties waar. Ook Chinese en Tsjechische soldaten zijn Inge schakeld in de Anglo-Amerlkaanse le gers. Er moet verduisterd worden van een half uur na zonsondergang tot een half, uur vóór zonsopkomst. De zon gaat heden onder te 18.09 uur en morgen op om 6.48 uur. Maan onder 10.48, op 20,19. 9 Oct. L.K., 17 Oct. NJM., 24 Oct. E.K. woonwijken eii cailuuidiulianlciuca. Ook in het gebied van Keulen en het Rijnland waren het doel van vijande lijke terredrbommbnwerpers. In de af gelopen nacht wierpen Britse vliegtui gen bommen op Kassei en Aschaffen- burg. Door het hier en daar uitwerpen van bommen en aanvallen met boord wapens werden wponhulzen ln enige plaatsen van Zuid- en Zuidwest Duits land verwoest Strijdkrachten der luchtverdediging schoten hierbij 31 vijandelijke vllgtulgen. waaronder der tien viermotorige bomenwerpers, om laag. Aardappelen op bon 40 DEN HAAG. 4 Oct. Het be drijfschap voor aardappelen deelt me de. dat. aangezien de geldigheidsduur van bon 40 is verlengd tot en met 7 October, de detaillisten verplicht zijn deze bon alsnog tot die datum aan te nemen. Tegen de detaillisten, die hieraan niet voldoen, zal streng wor den opgetreden. Op bon nr. 40 moet anderhalve kilogram aardappelen worden verstrekt. HET STAATSPRAKTIJKEXAMEN 1944, dat op 10. 11 en 12 October -te Utrecht zou worden gehouden, ls voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Hongaarse troepen ziin er ln geslaagd de stad Ma^yszlonta aan de Hongaars-Roemeense grens te herove- rën. Volgens de Sowjetberlchten ls Welmer benoemd tot voorzitter van de raad van volkscommissarissen van de „Sowjetrepubliek Estland". De Bulgaarse troepen zullen ge plaatst worden onder het commando van generaal Tolboesjln, commandant van het Oekrajlnse leger. Rembrandt en Mozart Veel kunnen de genieën van Rem brandt en Mozart uiteraard niet met elkaar te maken hebben gehad.' Men kan slechts een parallel zien ln de late erkenning hunner waarde voor de mensheid van alle tilden. Toch bréngt de 175ste verjaardag van Rembrandts sterfdag op 4 October a-s. nog een andere vergelijking naar voren: beider begrafenissen geschied den ln alleruiterste soberheid en bei der graf werd vergeten. Men weet, dat slechts enkele vrien den Mozarts laatste gang tot aan de stadsgrens van Wenen begeleidden; toen keerden zil om voor de koude sneeuwstorm en zonder enige plicht pleging werd het stoffelijk overschot van den Salzburger meestei1 op het armenkerkhof neergelaten ln de groeve, die men later niet meer kon terugvinden Met Rembrandt ls het ongeveer evenzo gegaan. Slechts weinigen volg den de eenvoudige stoet naar de Wes- terkerk, waar de schlldermeester werd ter ruste gelegd; zonder enige bijzon dere plechtigheid, zotider een af scheidswoord. Wél heeft men op deze plaats die schade ruimschoots Inge haald, maar de Juiste plek van het graf heeft men maar moeten gissen om daar veel later een eenvoudige ge denkplaat neer te leggen. neatnanas aorv. Foto's i',-PK-Reinsberg). „Broeders van het licht" Twee Jaar na zijn broeder Auguste Marie Louis Nicolas viert thans Louis Jean Lumlère zijn tachtigste verjaar dag. ZIJ werden onderscheidelljk 19 October 1862 en 5 October 1864 te Be- sangon geboren. Is het een vreemde speling van het lot, die dit broederpaar, een naam dra gende, die „Licht" betekent, zich grote verdiensten heeft doen verwer ven ln de optiek? Want niet alleen zijn zij de grondleggers der cinemato grafie door de toepassing van aan eengeschakelde, telkens Iets gewij zigde beeldjes, maar ook de xiltvlnders der anti halo- en der aurochrome foto grafische platen, die de fotografie ln 'kleuren mogelijk maakten. Het grote concern der Union Photograflque In- dustrlelle te Lyon staat onder hun leiding. Doch ook m andere verborgenheden der scheikunde hebben zij lieht ge bracht. Auguste Marle legde zich toe op de studie van de vltaminenleer, van de tetanus (stljfkramp of wondklem)- behandeling en van het kankervraag- stuk. Te zamen hebben de „broeders van het licht" nog een theorie ont worpen over het leven, berustend op de werkzaamheid der eolldïden, waar uit alle levende organismen zouden zijn samengesteld. Inkrimping tramdiensten Met ingang van Zaterdag 7 October zullen de tot nu toe gereden middag- diensten van de Haagse tram van 12 tot 2 uur vervalen. De 20 minuten- dienst op Wassenaar—Leiden wordt gewijzigd in een 30 minutendienst en d£ 15 minutendienst op Voorburg en Delft in een 20 minutendienst, ate aan ontaetct, aat aiè ouae niet kwam om iets te halen maar om iets te brengen en dat hij Sint Nicolaas de deur heeft uitgegooid. Want de man was groenteboer! En vandaag of morgen zitten zelfs de hooghartigste „koude aardappeleK'- genoten bijv. een dagje zonder aard appelen en dan zeggen zij: „beter één groenteboer in de hand en in je huis dan honderd koude aardappelen- dromen in de lucht". En dan besef fen zij, hoe alle aardappelen sinds de laatste honderd jaar zijn oeteeld, vervoerd en verdeeld in manchester. Voor dit besef zal echter waarschijn lijk nóg een oorlog nodig zijn. Nü weten ze het nog niet, in de Derde Helmersstraat. En verder. TIJL. Bijzondere rechtbank N.S.B. UTRECHT, 4 Oct. De persdienst van de N.S.B. meldt: In aansluiting op het bericht over de Instelling van een bijzondere rechtbank door den Lei der, kan worden medegedeeld, dat deze bijzondere rechtbank door den Leider werd beëdigd. De door de leden der rechtbank afgelegde eedsformule luidt als volgt: „Ik zweer, dat lk de mij toever trouwde functie m de door den Leider ingestelde bijzonder rechtbank naar eer en geweten zal vervullen, hande lende daarbij in het belang van de beweging, volgens het leidend begin sel der beweging en zonder aanzien des persoons, zo waarlijk helpe mij God almachtig." Beheefst gij u zo, dat gij ook bij groot gevaar uw kalmte weet te bewaren? (Voorlichtingsactie Hoofdin spectie Luchtbescherming.) len. Afijn; 'et wier donker en wij te kooi. Maar de andere morgen ben ik hartstikke vroeg wakker. Ik der uit Ik denk: Nou zal lk het eehs allenig proberen. En ik naar dat emmese plekkie toe. Ik leg an. wacht een kwartier, geen leven. Ik gooi een handje voer (vroeger gooiden we veel minder veer as vandaag de dag gewoonte is. dat verzuurt het water maar, zeidendie ouwe en ze had den gelijk) maar ik gooi toch een handje voer. maar niks hoor. geen leven. Eindelijk, na een uur. zie ik wat geks. Komt er een grote kop boven water. Een kerel van een brasem. En ik mag" hier doodvallen als het niet waar is, maar die brasem zegt tegen me: „Zeg. komt je vader nog haast niet? Met Jou willen we geen barst te maken hebben". Verduld, ik lieg der geen woord van Tachtigjarige musicus De zang- en spraakpaedagoog K. Veldkamp, wiens naam ook buiten vakkringen bekendheid geniet door zijn medewerking aan de populaire bundels „Kun je nog zingen, zing dan mee", hoopt op 5 October zijn tach tigste verjaardag te vieren, Op uit drukkelijk verlangen van den jarige, die deze dag niet in zijn woning zal doorbrengen, blijven alle feestelijke attenties achterwege. Inmiddels gaan dankbare en waarderende gevoelens uit naar dezen voornamen paedagoog wiens tot heden ononderbroken werk zaamheid, o.a. als leraar aan de Toneelschool, zoveel goede vruchten heeft afgeworpen. ten worueu meoegeoruciit. £>ij scmu- telljk verkeer met het Fürsorgekom- mando moet in elk geval het kohier- nummer opgegeven kworden. De höhere u- und Pollzellührer Nordwest Fursorgekommando w.g. AUST. -Sturmbazinführer HAAGS HIEUWS VRIJBANKLOKAAL. Vrijdag morgen om 8 uur is er verkoop van voorwaardelijk goedgekeurd vers vlees, gesteriliseerd vlees en bouillon voor de nos. 42004600 en 1—300. ONGEVALLEN. Dinsdagmiddag omstreeks half drie is de tienjarige P. V. R. uit de v. Swlndenstraat op de Regen tesselaan van een met paard bespannen wagen gevallen. De knaap, die daarbij een schedelbasisfractuur en schaafwonden aan belde benen op liep, ls ln ernstige toestand door de G.G.D. naar het ziekenhuis aan het Westeinde vervoerd. Omstreeks kwart voor twee ls Dins dagmiddag de 29-jarige mevr. H. J. v. G.St. uit de v3 d. Helststraat ln de Weimarstraat van een rijdende tram gevallen, waarbij zij met de rug tegen een langs de weg staande hand kar terecht kwam. In bewusteloze toe stand werd zij naar het ziekenhuis aan de Zuldwal vervoerd. Het ongeval ls toe te schrijven aan het feit dat de passaglere die haar portemonnaie liet vallen, van de Wagen wilde sprin gen. Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- sum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; te. A. H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; illustratie en opmaak: R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; rport: J. J. Liber; adver tenties: A H. Lammere, allen te Am sterdam. K lli

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1