HET DAGBLAD Mussert sprak over de naaste toekomst „Ons geloof 'ls gebleven' VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Het verloop van de evacuatie Nationale Bulgaarse regering onder Een oproep van Fe!dmei|er Zankoff Duitse weermachtsberichten Geallieerden ten zuiden Maastricht teruggedreven Aanval over breed front tussen Arlon en Verviers Van straatwedstrijd tot speeltuin Muziek van Oost en West onder de loupe Zondag hee£t Mussert een rede voor de radio uitgesproken. Hij zeide o.ra.: Mijne volksgenoten, de afgeldpen week deed in vele opzichten denken aan de Meidagen van 1940. De dolste geruchten werden verspreid en grif geloofd, omdat zij soms kwamen van een zijde, die geacht werd het te kun nen weten. De Amerikanen waren in Breda. Tilburg, Rotterdam enz. Velen werden zenuwachtig, anderen glimlachten* zelfbewust, alsof zij wil den zeggen: hoe hebben wij dat ge leverd! Die laatste categorie was ge lukkig niet groot; zij bestond in hoofdzaak uit lieden, die vier jaren lang gekropen en gekwispelstaart hebben, zonder een ander richtsnoer, dan laf eigen belang te bevorderen met zomin mogelijk risico voor hun dierbare hachje. Zij kregen de lucht van nieuw gewin, ditmaal komend uit het Westen. De weerslag daarvan kan men in sommige persorganen vinden, die menen, dat hun kans na vier jaren gekomen is om zich nog juist bijtijds verdienstelijk te maken voor de heren'uit Londen. Maar in het algemeen was er een gedrukte stemming, omdat ons volk in zijn grote lagen begreep of voor voelde, dat een nieuwe grote ramp dreigt. Waar ik ook verscheen in Rotterdam, in Den Haag in Amster dam of op het platteland, zag ik om mij een publiek op straten en we gen, dat de ernst van het ogenblik begrijpt. Het heeft mij getroffen, dat door woord noch blik iemand mij iets ontd^ens heeft toegevoegd. Opnieuw dreigt nu de oorlog over ons land te komen en wat er na deze vier jaren nog over is aan wel stand en bestaansmogelijkheid ons te ontnemen. De voorboden kondigen zich reeds aan; ieder gevoelt dit. De evacuatie Nu eerst een woord over de eva cuatie van de vrouwen en kinderen der NS.B.-ers naar het noord-oosten van het land. Maandagavond heb ik in het hoofdkwartier alle districtsleiders der Beweging bijeen gehad om hun de order te géven, de vrouwen en kin deren van leden, die zich bedreigd gevoelen, uit het zuiden en westen des lands te evacueren naar het noord-oosten. Van Dinsdag af is daaraan gevolg gegeven door dui zenden, begeleid door mannen, die daarna hadden terug te keren om in de Landwacht hun plaats in te nemen. Ik wil u mededelen, mijne volks genoten, dat u daaruit niet moet op maken, dat ik geloof, dat ons volk in staat is tot moord op vrouwen en kinderen. Dan zou het zijn een door trapt slecht volk en ook na alles wat ik in twaalf jaren heb ondervonden, ben en blijf ik van mening, dat ons volk een goed VQlk is, waarvoor het de moeite waard is, het leven in te zetten. Maar gij weet allen, dat het grauw op de loer ligt om zijn boze instincten bot te vieren. Geweld aan vrouwen en kinderen, door hpn bedre ven, zou ten laste'1 komen aan ons ganse volk en de wederopbouw aan de volksgemeenschap, die straks gaat beginnen, onnoemelijk verzwa ren. Dit moet voorkomen worden. De- mannen hadden order, op hun posten te blijven, met dien verstan de, dat zij niet verhinderd zouden worden in hun nattfurlijk recht en hun natuurlijke plicht om vrouwen en kinderen eerst in veiligheid te brengen. Zo is geschied, met. dien verstande, dat in de drie zuidelijke provincies de districtsleidèrs verder mochten gaan dan voorgeschreven was en in Gelderland zich bijzondere omstan digheden hebben voorgedaan, die bij zondere maatregelen wettigdon. Na tuurlijk zijn er, die hun <*posten onrechtmatig verlaten hebben, maar dit zijn de uitzonderingen, die altijd en overal zullen voorkomen. Niet naar hen zien wij meer om, maar naar de honderden en honderden, die op eenzame posten staan, vrijwel of geheel verlaten en die onver schrokken hun plicht doen. Zij dra gen de vlag in hun handen onbezoe deld en fier. Waarvoor mijn grote erkentelijkheid. Naaste toekomst Wat de naaste toekomst ons zal brengen, dat kan niemand weten, maar een paar dingen staan toch vast. die hier gezegd moeten worden. Voor de onverschilligen, wien het lot van volk en vaderland niets interesseert, die alleen hun eigen belangen najagen, daarvoor spreek ik niet. Voor het grauw, al of niet met een boord om, dat in troebel water denkt te vissen, spreek ik ook niet. Mijn gedachten gaan uit naar de grote massa van ons volk. dat eerlijk en trouw niets anders dan het goede wil. Die grote massa staat in twee delen verdeeld, het ene deel zegt of hoopt, dat $e Amerikanen hier een vrij en gelukkig Nederland zullen maken; het andere heeft de overtuiging, dat een vrij en gelukkig Nederland nimmer zal kun nen ontstaan in een Europa, beheerst en verdeeld door het Russisch com munisme enerzijds en het Ameri kaanse kapitalisme anderzijds. Wij Nederlandse nationaal-socia- listen, vereend in de NSB. geloof den en geloven nog, dat ons het na- tionaal-socialisme gegeven is om Europa te reddep van de dreigende overheersing door Sowjet-Rusland en Amerika. De strijd is zwaar, de on gunst der tijden is over ons geko men, maar het geloof is gebleven, het geloofHitier wint toch. En een nieuw Europa, een vast ver bond van vrije volkeren, zal onder zijn leiding ontstaan. In dit nieuwe Europa moet plaats zijn voor een sterker en welvarender Nederlands volk dan er ooit geweest is. Daar voor strijden wij en lijden wij duizenden en duizenden lijden nu. Het leed is een stuk van de strijd, daar moeten wij doorheen. Daaraan is niets te doen. En gij. mijne volksgenoten, die niet met ons staat, maar het geluk van volk en vaderland ip andere richting zoekt, ook gij weet. dat de beslissing nadert. Spoedig zullen wij weten. Maar wij allen begrijpen, dat het niet gaat om ons, maar om de toekomst van ons volk, dat wij lief hebben. Twee dingen meen ik ook met recht aan u te kunnen vragen. In de eerste plaats om respect te hebben voor de taaiheid, de onverzet telijkheid en de moed van het Duitse volk, dat in Europa de strijd reeds jaren voert -tegen drie verenigde wereldmachten en niet op de knieën te krijgen is. De geschiedenis zal dit eens als een heldendom zonder weer ga boekstaven. Voorts, en dit het laatst en boven al: hebt uw vaderland lief en blijft onder alle omstandigheden geloven in de goede en grote gaven van ons volk, dat ook gij wilt dienen. Uit deze moeilijke periodes zal het opstijgen. Ons godsvertrouwen, onze liefde voor volk en vaderland en onze eerbied voor de arbeid zullen ons dragen, juist nu. Voor volk en vaderland, hou zee! De Voorman der Germaanse ff in Nederland. 1 ff -Standartenführer Feld- meyer, heeft de volgende oproep tot de Nationaal-Socialisten in Neder land gericht: „Nationaal-Socialisten! De vijand poogt ons land binnen te dringen. Hun handlangers trachten binnens lands oproer te verwekken. In dit be slissend uur geldt voor u slechts één parool: de wapens opnemen en vech ten. Strijdt tegen de legers der pluto cratische „Bevrijders", moordenaars van vrouwen en kinderen, in de Waffen-ƒƒ of Landstorm Nederland. Helpt mede den vijand binnens lands neer te slaan door Uw plaats in te nemen in de rijen der Land wacht Nederland. Meldt u bij: de Landstormersatz- einheiten Hoogeveen, Veenendaal, '//-Ausbildungslager Avegoor, Mel- destellen van het //-Ersatzkomman- do Niederlande, Plaatselijke eenhe den der Landwacht Nederland. Leve de Führer! Heil Hitier!" Deze oproep na de verwarring der afgelopen dagen kan slechts op één wijze verstaan worden: een wils uiting, om in hachelijk? ogenblik ken vóór alles duidelijk te zijn. In vijf oorlogsjaren is veel gesproken en geschreven van een „revolutie", die bezig is zich in het Germaanse deel van Europa te voltrekken. Het is niet helemaal overbodig vast te stellen, dat sommige van deze woor den ij del zijn geweest, dat andere onmachtig zijn gebleken. Het ge moedelijke burgerdom van een voor- - bije liberale wereld zal deze macht nimmer kunnen opbrengen. Het heeft dat ook in de achter ons lig gende dagen bewezen en althans in de kringen van de Nederlandse ar beiders kan dit feit geen verbazing hebben gewekt. Een socialistische levensgemeenschap leeft niet van woorden, maar Y&n daden,v 4 BERLIJN. 10 September. Als gevolg van het verraad, dat de Bul gaarse regering gepleegd heeft door de diplomatieke betrekkingen met haar bondgenoot, het Duitse Rijk, te verbreken, aan het Duitse rijk de oorlog te verklaren en haar land aan het bolsjewisme prijs te geven, is. teneinde de werkelijke belangen van het Bulgaarse volk te behartigen en de bondgenootschappelijke betrek kingen tussen het Groot-Duitse rijk en Bulgarije voort te zetten en te versterken onder leiding van den be kenden Eulgaarscn StRatarn.fn 'prof. Alexander Zankoff een nationalisti sche regering gevormd, welke het Bulgaarse volk aan de zijde van Duitsland naar de overwinning zal leiden en de' eer van het Bulgaarse volk zuiver zal houden. Prof. Zankoff is de leider van de volkse sociale beweging van Bul garije. Hij was van 1923 tot 1926 minister-president en gedurende vele jaren voorzitter van dé Sobranje. In Bulgarije staat prof. Zankoff be kend als vriend van het Duitse volk en als voorvechter van een politiek van nauwe en oprechte samenwer king op politiek en economisch ■ge bied* tussen Duitsland en Bulgarije. Tass publiceert de volgende samen stelling van de te Soila gevormde nieuwe Bulgaarse regering: Minister-president: Klmon Georgl- Jew, buitenlandse zaken: Petko Stai- noff, oorlog: kolonel Damlan NVelts- Jew, eredienst: prof. Dlmitr Mlchalt-s- Jew. openbare werken: Boris Stefanoff, justitie: Chrlsto Neltsjew, financiën: prof. Petko Stojanof. handel: Dimltr Nelkow, landbouw: Basil Paulow, ver keer: Angle Dersjanskl, minister zon der portefeuille: Mikola Poppw. De minister van propaganda. Kasa- kow, oud-gezant te Belgrado, heeft door middel van de omroep o.a. mede gedeeld: Bij koninklijk decreet, zijn de regen ten Prins Kyrlll en Mlchow afgezet en vervangen door prof. Ganew en Paw- low. Gearresteerd zijn alle ministers, die sedert 1 Januari 1941 ln functie zijn geweest, alsmede alle ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor te hui dige catastrofe Hun vermogen komt aan de staat. De ministerraad nenoemt =een delegatie onder leiding van prof, Mlchailow voor het voeren van vredes onderhandelingen met de Sowjet-Unle. De regering van De Gaulle deelt ln een bekendmaking tneda, dat het Franse statuut van maarschalk Pétaln wordt afgeschaft en dat Frankrijk een republiek blijft. Een der bekendste Franse ge- vechtsvliëgers uit de eerste wereld oorlog, Réné Fonck, ls te Parijs als ..collaborationist" gearresteerd. De belde Hulzen van de Japanse Rijksdag hebben na uitvoerige debat ten het door de regering ingediende bijzondere militaire budget van 26 milliard yen goedgekeurd. Ie JAARGANG No. 213 LD MAANDAG II SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of J 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Zoekt gij, als ai) bij dreigend Luchlgevaar buitPn de stad bent, een schuilplaats i?z de berm van de weg, onder bomen of tegen het talud van een dijk en dan aan de schaduwkant(Voorlich tingsactie hoofdinspectie lucht bescherming.) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 10 September. Het opperbevel van de weermacht deelt mede De bezetting van de zeevesting Brest sloeg ook gisteren aile met zeer grote hoeveelheden materiaal ondernomen1 aanvallen van den vijand op de vesting zelf na ver bitterde gevechten af. Het schier eiland Le Conquet ging verloren. Overblijfselen van de bezetting bie den nog verbeten tegenstand. Vijandelijke bruggenhoofden ten zuiden van Gent en ten noordwesten van Hasselt werden in een tegen aanval verkleind. In onze linies ten zuiden van Maastricht binnenge drongen vijandelijke strijdkrachten werden weer teruggeworpen. Tus sen Venders en Arlon viel de vijand over een breed front onze stellingen aan en kon hij geringe plaatselijke penetraties tot stand brengen. Tegen aanvallen zijn gaande. In het gebied van Dole, dat door onze troepen werd opgegeven, als mede ten noorden en oosten van Besanpon zijn hevige gevechten gaande. Aan de Frans-Italiaanse grens wer den in de buurt van -de jMont Cenis en de Maddalena-pas enkele berg- stellingen veroverd en van vijande lijke strijdkrachten gezuiverd. Aan de Adriatische kust lag het zwaartepunt van de gevechten gis teren in de sector aan weerszijden van Gemmano, waar -de gehele dag verbitterd gestreden werd. Alle met sterke strijdkrachten ondernemen aanvallen van den vijand mislukten. Plaatselijke penetraties werden af gegrendeld. Om de plaats Gem mano zelf, die in de loop van de dag zevenmaal van bezetter wisselde, 'zijn nog hevige gevechten gaande. Aan de paswegen in Zuidoost- Zevenburgen ondernamen de bolsje wisten vergeefse aanvallen. Slagvlieg tuigen sloegen in Noord-Roemenië gemotoriseerde colonnes der Sowjets uiteen en vernietigden verscheidene treinen met vloeibare brandstof. Bij Sanok en Krosno viel de vijand met verscheidene divisies infanterie en pantserformaties aan. Zijn door braakpogingen werden in harde ge vechten verijdeld. Bij Ostrolenka mislukten opnieuw Sowjetaanvalien door het taaie verzet van onze troe pen. Formaties vijandelijke bommen werpers en jagers vielen overdag, veelal onder de bescherming van een wolkendek, West-Duits gebied aan, vooral de steden Düsseldorf, Mainz en Mannheim. 29 vliegtuigen waar onder 23 viermotorige bommen werpers, werden neergeschoten. In de afgelopen nacht wierp de vijand bommen neer 'op München- Gladbach en Brunswijk. In aanvulling op het weermachts- bericht van Zaterdag wordt medege deeld: In het bruggenhoofd van de Welch- sel ten westen van Baranof hebben de onder het opperbevel van dén gene raal der pantsertroepen Balok en on der het bevel dergeneraals van de pantsertroepen Brelth en Graser. als mede van den generaal der Infanterie Recknagel staande troepen de vorige maand de doorbraak van geconcen treerde bolsjewistische strijdkrachten verijdeld en het vijandelijke bruggen hoofd door succesvolle tegenaanvallen Ingekrompen. De vijand leed zware verliezen aan mensen en materiaal. Van 3 Augustus tot 7 September wer den 650 tanks en stukken stormge- schut, 942 kanonnen van allerlei kali ber vernietigd of buitgemaakt en 3000 gevangenen gemaakt. Vliegende for maties en eenheden luchtdoelgeschut ener luchtvloot onder bevel van kolo nel-generaal Rttter von Gretm ver nietigden 80 andere bolsjewistische tanks, 156 kanonnen alsmede meer dan 1000 voertuigen van allerlei aard eri schoten 374 vijandelijke vliegtuigen omlaag. In aanvulling op het weermachts- berlcht van Zondag wordt gemeld: In de sedert 26 Augustus woedende af- weerslag om Brest heeft de tweede valschermjagersdivisie onder bevel van luitenant-generaal Ramcke. die tevens commandant ls van de vesting Brest, als kern van de gehele verdediging een doorslaggevend aandeel m de tot dus ver behaalde successen. - Bij de gevechten ln Vlaanderen heeft zich de 346ste Infanteriedivisie onder bevel van luitenant-generaal Dlestel schitterend gehouden. De 98ste Infanteriedivisie onder bevel van generaal-majoor Reinhard heeft zich ln de zware afwcergcvëchten -aan de Adriatische kust door bijzondere standvastigheid onderschelden. In de strijd tegen de bet.den ln Mldden-Dalmatlë hebben twee com pagnieën van een Dults-Kroatlsche legioendivisie onder bevel van eer sten luitenant Hofstatter cn luite nant Rosenlehne ln drie dagen ne gentien vijandelijke aanvallen van numeriek overmachtige benden ln harde gevechten afgeslagen. De vijand verloor daarbij meer dan zeshonderd doden. Weermachtsbericht van Zaterdag Zaterdag meldde het weermachts- bericht: In Noord-Frankrijk zijn vijande lijke aanvallen op de zeevestingen Brest, Boulogne en Duinkerken mis lukt. In het vestinggebied van Le Havre werden gisteren 29 vijandelij ke tanks en 12 pantserverkermings- wagens stukgeschoten. In Vlaande ren zijn onze nakomende troepen nog altijd in hardè afweergevechten gewikkeld met den ons ivolgenden vijand. Aanvallen van den vijand uit zijn bruggenhoofd Antwerpen naar het noorden werden uiteengeslagen. Vijandelijke bruggenhoofden ten noordwesten van Hasselt werden in een tegenaanval ingekrompen De vijand leed daarbij bijzonder zware verliezen en verloor 21 tanks. Om de Citadel in Luik en in het gebied ten noordwesten van' Metz wordt hevig gevochten. Tegen door gedrongen vijandelijke troepen wor den tegenaanvallen ondernomen. Bij B^sancon cn verder Oostelijk aan de Doubs zijn onze uit Zuid- en Zuidwest-Frankrijk tcruggevóerde for maties in strijd gewikkeld met den van het Zuiden uit aanvallenden vijand, die met sterke strijdkrachten probeert naar de Bourgondische Poort door te stolen. De gevechten aan de Adriatische kust, die tijdelijk In hevigheid waren verminderd, namen in de loop van de dag weer in verbittering toe. Onze troepen sloegen evenwel alle vijandelijke aanvallen, die ten dele zesmal herhaald werden, in zware gevechten uiteen. Een penetratieplek werd in een tegenaanval ingekrom pen. Voor onze heroverde linies bleef de opnieuw aanvallende vijand met zware verliezen steken. Aan de punt van Szeklen in Zuid oostelijk Zevenburgen werden tal rijke heftige aanvallen van den vijand afgeslagen. Tegenaanvallen van Duitse en Hongaarse formaties wierpen den vijand op verscheidene plaatsen terug. Formaties van de luchtmacht bestookten doeltreffend het vijandelijke rqvitailleringsver- keer in het Roemeense gebied. Aan de noordelijke rand van de Woud- Karpathen en aan de bencdcn-Naref zijn hernieuwde vijandelijke aanval len mislukt door de taaie tegenstand van onze divisies. Van de overige delen van het oostelijke front wor den geen gevechtshandelingen van betekenis gemeld. Amerikaanse formaties bommen werpers ondernamen terreuraanval- len op plaatsen in Zuidwest-Duits- land. Vooral in de steden Karlsruhe. Mainz, Mannheim en Ludwigshafen ontstond schade en leed de bevolking verliezen. 22 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Des nachts wierp een formatie Britse vliegtuigen bommen op Neurenberg. De projectielen van het nieuwe raketgescliut, dat sinds kort aan het Italiaanse front in gebruik is, tekenen een lange rookpluim tegen de hemel af. (Foto OrbisJHolland) Nieuwe landingen in de Stille Oceaan verwacht TOKIO. 11 Sept. Uit de jongste zware luchtaanvallen der Amerikanen in het zuidelijk deel van de Stille Oceaan maakt men op, dat de vijand waarschijnlijk nieuwö landingen be raamt. In de wateren om de eilanden Palau en Jap opereren nog steeds vijandelijke vlootstrijdkrachten, voor namelijk vliegtuigmoederschepen. Op het eiland Mindanao, behorende tot' de Philiopijnen. zijn luchtaanvallen gedaan "door pl.m. 1700 vliegtuigen, welke vermoedelijk van genoemde schepen waren opgestegen. Bij deze actie leden de Amerikanen zware ver liezen. Duitse oorlogsvaartuigen, aangevallen BERLIJN, 11 September. In de vroege ochtenduren van 11 Septem ber hebben 30 Beaufighters beveili gingsvaartuigen der Duitse marine nabij Terschelling met bommen en boordwapens aangevallen. Het me- Tendeel der neergeworpen bommen richtte geen schade aan. Op een Duitse boot werd de raket- tenmunitie/ getroffen, die in de lucht vloog. De bemanning van de boot I leed verliezen, vooral aan gewonden. Twee vliegtuigen werden neergescho ten, twee andere kregen treffers en men kon waarnemen, hoe zij bran dend wegvlogen. De tabaksoogst is reeds voor een belangrijk deel binnengehaald en men is thans druk bezig de blader en te sorteren en te drogen (Foto C.N.F./Schipper) De verduistering begint beden om 20 en eindigt om 7 uur. Maan op 0.42, onder 17.21. 17 Sept. N.M., 25 Sept. E.K.„ 2 October V.M, 9 Oct. L.K. AMSTERDAM. 9 Sept. Wij lezen in „De Nederlandse Speeltuin", or gaan van de NUSO: „Onze leuze: „De Jeugd van de straat" ls zo eenvoudig, maar het lijkt geweldig moellllk ledereen te doen In zien, hoe het moet gebeuren. Het Departement van Opvoeding richtte hiervoor een eenvoudige circu laire aan de gemeentebesturen, dd. 13 Juli. Thans hebben zegge zestig van de circa 1000 gemeentebesturen kans gezien, haar te lezen en een eenvou dig antwoord aan net Bureau van de N.TJ.SjO. te zenden. WIJ weten, dat ln grote gemeenten de ambtelijke molen nog steeds bar langzaam draalt en zul len dus wat geduld oefenen. Van de provinciale hoofdsteden is Zwolle de enige, die tot op heden op de circu laire reageerde. Maar driewerf hulde aan dien actie ven burgemeester van de Noord brabantse gemeente Hecsch, die op heel warme Zaterdagmorgen ons bureau kwam binnengestapt èn met wlën wij een aangenaam en zakelijk onderhoud hadden. In Heesch komt een speeltuin, het terrein ls beschik baar en deze Edelachtbare, die een warm voorstander van onze algemene, neutrale spceltulnarbeid is, zal met spoed werk van de zaak maken. Er komt een speeltuin en een speeltuin vereniging In het algemeen geven Brabant en Limburg bij. de beantwoording der circulaire een goed voorbeeld, pro- cenfsgewijze staan deze gewesten bovenaan. Ook ln Amsterdam blllkt de een voudige waarheid, dat „de Jeugd van de straat" moet. door de burgerij goed verstaan te worden. Uit nieuwe ge; deelten van Amsterdam-West nebben zich twee comité's gevormd, één Wes telijk van het Surinameplein en één bij het Mercatorplein, dat de Burge meester t-ot speeltuin laat inrichten. Het aardige ln deze zaak ls. dat deze comité's voortkomen uit de buurt bewoners, die eerst atletiekwedstrij den op de straat organiseerden! Zij hebben ondervonden, dat met zulke wedstrijden de Jeugd niet blijvend ce-r dlenü kan worden." De Gaulle wijzigt zijn voorlopige regering GENEVE. 11 Sept Volgens een Reuterberlcht uit Parijs heeft gene-- raai De Gaulle de volgende wijzigingen gebracht in de voorlopige regering: Buitenlandse zaken: Georges Bldault (inplaats van Massigll); binnenlandse zaken; André Tixler (Inplaats van d'Astler de la Vlgerie): oorlog: André Dlethelm onveranderdK marine: Louis Jacquinot (onveranderd); economische zaken: Pierre MendesFrance (tot dusver minister van financiën en eco nomische zaken); financiën: Lepercu (inplaat-s van MendesFrance)! land bouw: Robert Tanguy-Prlgent (nieuwe portefeuille). In het Reuterberlcht wordt nog ge meld. dat Georges Bldault hoofdredac teur was van het katholieke blad „l'Aube" en ln de organisatie van de Franse verzetbcweglng een belangrijke rol heeft gespeeld. Churchill en Roosevelt confereren te Quebec STOCKHOLM, II September. Deze week zullen Churchill en Roo sevelt te Quebec besprekingen hou den. waaraan ook de Britse minister van buitenlandse zaken. Eden, en zijn Amerikaanse ambtgenoot, Huil, zullen deelnemen. De Canadese premier. Mackenzie King, is Zondagavond ;te Quebec aangekomen om bij de conferentie als gastheer op te treden. De oorlog ls in deze dagen voor het Nederlandse volk vol emo ties. Het klinkt bijna lachwek kend, dat vast te stellen. Zijn er dan werkelijk oorlogen zonder emoties? Het scheen niettemin* zo. De vijf dagen van de oorlog binnen onze grenzen, de vijf jaren van de oorlog daarbuiten, ze zijn voorbijgegaan aan een volk, dat in wolkenloze zomerdagen een lastig insect een ogenblik door de zalige vacantierust zoemen hoorde en erbij vergat, dat wes pen soms steken. En nu zijn de emoties er dan. Omdat de oorlog zijn hoogtepunt nadert cn naar een verrassende afsluiting snelt? Allerminst. De oorzaak Ls aanmerkelijk nuchter der: omdat de oorlog eindelijk daar is, waar de Nederlander hem ondanks zijn beweerde werkelijk heidszin in het diepst van zijn hart nimmer verwachtte, op de drempel van zijn eigen woning. Dat deze oorlog een botsing van twee werelden was, waarvan slechts één de toekomst bepalen kan, stond lang geleden reeds vast. Dat deze botsing eenmaal tot een beslissende climax leiden zou, is door beide partijen uit voerig en nadrukkelijk uiteenge zet. Noch de lawine, die de oorlog thans velen schijnt, noch het feit. dat het tot die lawine gekomen is. zijn derhalve in -werkelijkheid verrassend. Verrassend kan in de ogen van vele niet-begrijpenden slechts schijnen, dat deze werke lijkheid inderdaad dodelijk-nabij kwam. wesp, die zacht gonzend door de zomerstilte ging. steekt den argelozen vacantieganger, die er tinberedeneerd van uitging, dat wespen alleen andere mensen steken. Nu bestaan er bij wespensteken slechts twee mogelijkheden: ze brengen héél de pijnlijke scherpte van het bijtende gif in ons vlees, of ze gaan geheel aan ons voor bij. Zachte en nauwelijks merk bare wespensteken bestaan niet. Precies zo gaat het in de huidige oorlog, een oorlog tussen één mogelijkheid en een andere, maar zonder kans op een tussending tussen beide, een oorlog, die men in al zijn consequenties méé- beleeft of die men beter geheel uit de weg kan gaan, een oor log. die niet toestaat, dat men hem nadert zonder er ook de laat ste hardheid van te aanvaarden. De verwarrende gebeurtenissen van de afgelopen week hebben vóór alles bewezen, da,t deze ele mentaire waarheden voor velen onbegrepen zijn gebleven: voor velen aan beide zijden van het Ideële front. Aan de éne zijde stonden sommigen, die zich een nieuwe politieke en sociale orde droomden, zonder dat de laatste verbitterde strijd en het laatste offer ook aan hun deuren klop pen zouden en die door het ge weld der werkelijkheid overrom peld werden. Aan de andere zijde keken nieuwsgierig de tallozen, die tot goedkope en ontijdige geestdrift ontwaakten, op het ogenblik, dat Britten en Ameri kanen op het punt schenen de „bevrijding" bij hen thuis te be zorgen. gratis en franco. Het moest overbodig zijn op te merken, dat in het eerste geval een nieuwe levensorde ten on rechte werd opgeëist, in het tweede geval een verouderde we reld evenzeer ten onrechte werd terugverwacht. In het stadium, dat de grootste oorlog van alle tijden thans is ingegaan, gebeu ren er geen dingen meer „van zelf". niet aan de éne en niet aan de andere zijde. Wie midden in de beslissing staan wil. die ervaart de waarheid van het oude spreek woord. dat er spaanders vallen waar gehakt wordt. Het zoeken van sprokkelhout, terwijl de or kaan n-»g op het hoogtepunt van zijn kracht is. kan een gevaarlijke bezigheid blijken. Profiteur wil len zijn, naar de éne of andere zij'de, naar de kant van een zonder strijd en risico's verworven nieuwe orde of naar de kant van een welwillend ln de brievenbus bezorgde en fleurig opgeschilder de „goede oude tijd". dé&rvoor Iaat de gigantische worsteling van deze dagen geen kansen. Wie de oorlog zó begrepen heeft, heeft hem stellig verkeerd begrepen en dat iirde afgelopen dagen met schade en schande, wellicht met beide, ervaren. Dit is de grote leer van deze dagen, dat zaaiers en oogsters uiteindelijk dezelfde mensen zijn, al hebben de overleefde leerstel lingen van het liberale burger dom klaarblijkelijk dndere en lucratiever winstverwachtingen gewekt. Na bedrogen verwachtin gen bij velen, die niet begrepen, omdat zij t e vroeg meenden te begrijpen, spitst de beslissende strijd zich duidelijker dan ooit in volle scherpte toe. Wie daarin niet werkelijk strijden wil. doet verstandig uit de weg te blijven. De een zwart, de ander bruin, weer een ander grijs. Zo heeft iedere vis sersplaats een andere kleur voor de zeilen op de botters. Een zeilenverver in actie bij het verven van een zeil om dit te beschermen tegen de in vloed van zeewater, wind en regen. (Foto C.N.F./KU) Onbevoegd bezit van radio- toestellen strafbaar DEN HAAG. 11 Sept. Het Rijks- commissariaat deelt mede: Er be staat aanleiding er op te wijzen, dat het bezit en het gebruik van radio toestellen zonder daartoe schrifte lijke vergunning verboden is. Dit geldt ook voor gevallen, waar in geëvacueerden, die tot luisteren bevoegd waren, hun toestel aan be kenden of vrienden hebben afge staan. De afgegeven luister vergun ningen zijn persodnlijk en niet voor overdracht vatbaar. Dergelijke toe stellen moeten onmiddellijk op het naaste politiebureau worden afge leverd. Onbekend maakt onbemind en on bemindheid sluit een andere dan plichtmatige belangstelling uit. Zo is het ook met de muziek uit Oost- en West-Indië, die zo weinig aanrakings punten heeft met de zogenaamde „universele" muziek van Europa. Hoogstens vonden Wij muziek uit Oost- en West-Indië en haar beoefe ning „interessant" om der wille van het vreemde element, maar zij zei ons niets. Aan onze opvatting om trent de voornaamste taak der mu ziek: h£t verwekken van innerlijke ontroering, de geest in vervoering te brengen en om met Beethoven te spreken „vuur doen spatten uit de geest der mensen", aan die opvatting bleef de muziek uit Oost- en West- Indië ten opzichte van andere, nietr inheemse volken vreemd. Hoogstens bracht die muziek het tot een, zekere belangstelling, evenals met de Oosterse dans het geval was. De diepere zin, de symbolische bete kenis van die muziek bleef ons even als die van de Oosterse dans en haar bewegingen onthouden, omdat zij een Oosterse gemoedsinstelling" vereisen, die wij ons doorgaans niet geroepen voelen aan te kweken. Daarom gaat de literatuur, die op het gebied der muziek van Oost- en West-Indië be staat, voor de psychologische instel ling van leken te diep en blijft be langstelling voor die literatuur voor musicologen en anderq om bijzondere redenen belangstellenden gereser veerd. Daarom ls een boekje als „Muziek uit Oost en West" van Will G. Gil bert, die op het gebied der exotische muziek al veel nuttige publicistische arbeid verrichtte, bijzonder welkom. Het lis niet- te verwachten en ook onnodig, dat dit in de reeks ,De Mu ziek" van J. Philip Kruseman ver schenen boekje ons nu eens alles over die muziek duidelijk en begrij pelijk uit de doeken doet. Daaraan bestaat voor „de grote massa" geen behoefte, aangezien betrekkelijk wei nigen zich geroepen voelen, hun psy chisch denken op een dergelijk on derwerp in te stellen. Behoefte was er wel aan voldoende begrip voor deze kunst om een brug te slaan tus sen haar en ons westers denken. Aan deze behoefte voldoet dit boekje zeer verdienstelijk. Het geeft een beknopte uiteenzetting der drie voornaamste muziekgebieden: die der primitieve of dienende, de exo tische of zelfstandige en der univer sele of westerse muziek, ter betere verklaring van de oorsprong der uit heemse muziek, die het onderwerp van behandeling uitmaakt. Het ver klaart de toonstelsels in de instru mentale en vocale uitheemse muziek, evenals de gebezigde instrumenten en hun functie. Het wijdt een af zonderlijke beschouwing aan de bastaard-muziekvorm der kront -jong en aan de invloed van Oost- en West-Indië in de Europese muziek. De schrijver kan zich de eer toe rekenen de eerste te zijn," die deze materie nu eens voor een grotere kring dan die der musicologen en ethnologen begrijpelijk heeft ge maakt. Als zodanig moet men zijn publicatie beschouwen: voor een die per gaande bestudering der exotische muziek kan men vakkundig ingestel de werken raadplegen, die-niet tot zulk een brede kring spreken. In geen werk als dit vond iiien de abstractie der muziek van_Oost- en West-Indië zó na gebracht aan ons Westers be grip en daarom kan dit boekje een belangrijke taak vervqllen, waarvoor men den deskundigen schrijver dank heeft te weten Voorzover de beperkte ruimte het toeliet, is het werkje verlucht met, duidelijke afbeeldingen van muziek notaties en instrumenten; een ver luchting, die tot de duidelijkheid der uiteenzettingen niet weinig bij draagt. Jammer slechts is, dat het boekje zo onvoldoende is gecorri geerd; een bijkomstigheid, die geluk kig minder een onduidelijke dan een slordige indruk maakt. G. K. KROP. Nederlandse kinderen in Bohemen eerder thuis Door tussenkomst van de Neder landse Volksdienst zijn op Vrijdag 30 Juni J.l, een Zjèshonderdtal Ne derlandse kinderen naar Bohemen en Moravië vertrokken om daar bij pleegouders of ln vacantlehuizen drie maanden vacantie te genieten. Van deze uitgezonden kinderen zijn er al eerder ruim dertig naar Nederland teruggekeerd in verband met particuliere verplichtingen of om andere redenen van persoonlijke aard. Het is alleszins begrijpelijk, dat de ouders van de jongens en meisjes, die thans nog zo ver van huis zijn, zich in deze dagen van spanning ornstig ongerust maken over het lot hunner kinderen. De Nederlandse Volksdienst heeft in verband daar mede enige maatregelen getroffen. Allereerst is contact gezocht met in stanties, die zich in den vreemde verantwoordelijk weten voor het lot van deze kinderen. De ontvangen berichten zijn alleszins bevredigend. De kinderen zijn gezond en in goede welstand en in hun vredige omge ving maken zij zich ln het geheel niet ongerust. In onderling overleg hebben de verantwoordelijke instanties beslo ten. de terugkeer van de zinderen aanvankelijk bepaald op 30 Septem ber te vervroegen. Reeds thans zullen de Jongens en meisjes daar toe in één plaats geconcentreerd worden. Enige heren van de Lande lijke leiding van de Nederlandse Volksdienst zijn bereids naar Bohe men vertrokken om het transport te regelen. Wapneer het té moeilijk ls. Nederlandse geleiders de verre reis heen en terug te laten maken, zal ter plaatse voor een behoorlijk geleid® worden gezorgd. Rijkscommissaris in Limburg en Noord-Brabant DEN HAAG. II Sept. De Rijks- commissaris dr. Seyss Inquart be zocht in de afgelopen dagen de pro vincies Limburg en Noord-Brabant, en wel ln het bijzonder de steden Maastricht. Eindhoven en Den Bosch, waar hij de daar gevestigde bestuursinstanties controleerde. Het beperkte betalingsverkeer AMSTERDAM. 11 Sept. Ter aan vulling van haar eerste mededeling bericht de Nederlandse Bank, dat be schikkingen bij de ln artikel 1 van bovenaangehaalde verordening ge noemde instellingen, diensten en on dernemingen niet onder de bepalingen dier ,verordenlng vallen: 6 -de gemach tigde voor de oogst; 7 de bij de oogstwerkzaamheden Ingeschakelde uit voerende lichamen, zijnde: de Neder landse Heidemaatschappij, de N.V. Grontmaatschapplj. het ingenieurs bureau van Hasselt en De Koning. BERN, 11 September. De „Tribune de Gepève" meldt dat Albert Ghichery. oud-voorzitter van de radi cale Kamerfractie en oud-minister van landbouw, ln het departement Indre, waar hij de grote rijwielfa- briek Alcyon bezat, door de Franse binnenlandse strijdkrachten is ge- executeerd. Chichery was lid van het eerste ministerie van Pétain en werd later ingedeeld bij het kabinet van Laval. De persdienst der Germaanse (f ln Nederland meldt: Meldt bij evacuatie uw nieuwe adrés aan de Germaanse u, afd. Soldaat én sibbe, postbus 50C. Enschede, BIJ -na vraag kunnen dan Inlichtingen worden verstrekt. Vermeldt ln uw opgave naam en voornaam, geboortedatum, oud en nieuw adres cn familieleden ln weerdlcnst. Aan postbus 500, En schede. kunnen tevens Inlichtingen over geëvarueerden worden gevraagd, die naar mogelijkheid worden ver strekt. Damcompetitie uitgesteld AMSTERDAM. 11 Sept. De com petitie van de Nederlandse Dambond en de wedstrijden om het persoonlijk kampioenschap van Noord-Holland zijn voorlopig uitgesteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1