HET DAGBLAD Betalingsverkeer sterk beperkt Uiterlijke voorwaarden waren ongunstig VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Cen. Dittmar over de militaire toestand Gebrek aan totale krachts inspanning diepste oorzaak Smartelijk zijn de geslagen wonden Duits weermacktsbericht Cevechtsfront in gebied van Antwerpen en Brussel Harde strijd in Z.O. Zevenburgen Sowjet-unie verklaart de oorlog aan Bulgarije Nieuwe Slowaakse regering Belastingbezwaren Ongegronde geruchten Breda niet bezet Bepalingen van de Ned. Bank Muziek onder het vergrootglas BERLIJN. 5 Sept. De bekende spieker van de Groot-Duitse omroep, ït. gen. Dittmar, heeft heden voor de militaire toestand onder meer ge zegd r „Met bijzonder veel zorg richten wij op het ogenblik de blik. naar het westen. Engelsen en vooral Amerika nen hebben hier van de numerieke meerderheid aan formaties en strijd middelen gebruik gemaakt op een wijze, die een vergelijking met onze doorbraak door de Maginot-linie en de daarop volgende opmars tot de mond van de J3omme in 1940 volledig toelaat. Daarbij moet steeds in her innering worden gebracht, dat wij toen vernietigingsoverwinningen be haalden op een vijand, wiens totale sterkte niet belangrijk bij de onze achterbleef. De operatieve vruchten, die onze westelijke tegenstanders thans pluk ken. zijn niet ontworsteld aan een vijand van vrijwel dezelfde, gevechts kracht en geen resultaat van een betere, d.w.z. meer vermetele 'en con sequente leiding. Slechts met verbit tering kunnen wij bedenken, wat er zou gebeuren, wanneer wij tegepover Engelsen en Amerikanen thaiis in een krachtsverhouding zouden staan, die ook maar bij benadering over een zou komen met de omgekeerde verhouding van 1940. Dit zijn geen ijdele gedachten, iutcgendeel, zij leren ons, dat het wederom, niet anders dan in het Oosten, de ontoereikendheid der middelen is, die ons thans het succes ontzegt, dat ons vroeger in een meer evenwichtige verhou ding nauwelijks ernstig betwist kon worden. Deze gedachtengang is niet het uitvloeisel van een militaire aanmatiging, die, om niet voor het heden de vlag te be hoeven te strijken, in het ver leden vlucht. Integendeel, wij er kennen volledig, dat de, opera tieve prestaties vooral van dc Amerikanen in opzet en uitvoe ring op een peil van aanzienlijke hoogte hebben gestaan. Maar juist tegen cleze achtergrond worden de~~pre.stat.ies van onzq legers in het westen bijzonder, belangrijk. Wat hier door Duitse soldaten ge presteerd werd in een strijd, -waarbij alle uiterlijke voorwaarden, aantal, bewapening, aanvoermogëlijkheden, zo ongunstig mogelijk waren waar brokstukken en resten tvan Duitse divisies, die sinds maanden gevoch ten hadden, zich steeds weer met verse vijandelijke formaties moesten meten, is volkomen genoegzaam om ons zelfbewustzijn nieuw voedsel te geven. Zeker, de wonden, die ons ge slagen werd2n, zijn daarom niet min- der smartelijk. Maar wij weten toch hoe, het kwam, dat Britten en Ame rikanen doorstieten tot het gebied van Metz, tot in de Argonnen eji de' westelijke rand der Ardennen, dat zij zich door Picardië en Artois de weg naar de Kana'alkust banen. Wat. totdusvev tegenover hen ge plaatst-kon worden, waren meestal slechts numeriek zwakke formaties, die over .een breed front vochten en derhalve nauwelijks in staat waren tot uitgebreide actie, en welker dunne versperringsgrendel, geenszins ge- vechtsfvonten in de gebruikelijke zin van het woord het opdringen dei- vijandelijke tankstrijdki achten wel konden vertragen en in andere rich ting dwingen maar op de duur niet tegenhouden. Hun taak was uitslui tend van vertragende aard. Onder de bestaande omstandigheden konden zij die niet beter volbrengen dan zij, gedaan hebben en nog doen. Conclusies als deze raken wederom aan dë diepste oorzaak van onze moeilijkheden hel gebrek aan een totale krachtsinspanning. Dit feit kan .eigenlijk slechts ven-assend zijn voor dengene, die geen volledige voorstelling heeft van de sterkte der wederzijdse krachtsgroepen. Dit wordt, thans anders, juist op dit be slissende punt. is immers de grote mobilisatie begonnen. ,Dat dit nog niét vroeger gebeurd is. geeft ons niet het recht, het verloop van de strijd tol dusverre uitsluitend in een nega tief licht te zien. Het ls een zeer triviale maar daar om niet minder nuttige wijsheid, dat men. om zonder zeer zware schade te lijden, in de oorlog terrein te kun- i nen verliezen eerst terrein moet ver overen. Wij hadden de grote strijd ook nooit tot op dit ogenolik kunnen doorstaan zonder de brede materiële basis, in de eerste jaren van de oor- log verworven. Dat wij haar thans voor het grootste deel hebben moe- j ten prijsgeven, is- ongetwijfeld bitter j en-geeft aanleiding tot menige smar- j telijke vraag. Nieuwe eisen Wij staan thans voor nieuwe nood zakelijkheden. Wij hebben jarenlang in oost en west met onze beperkte strijdkrachten een geweldig gebied gedekt. Wij hebben ei' menig nut van gehad, ook in de zin ,v$n een aan zienlijke voorraadsvorrrftng op tal rijke terreinen der oorlogseconomie en de vijanden gedwongen tot een herovering, die met zware verliezen gepaard gaat. Dat zijn op de balans van deze oorlog nog altijd hoogst positieve factoren, ook'als wij de offers, die wijzelf heb ben moeten brengen bij de verovering en bij de strijd om het veroverde, geenszins geringschatten. Wij. strij den thans op een aanzienlijk gere duceerd gebied. Het zou geheel on juist zijn, deze ontwikkeling voor te stellen als gewenst of beoogd, maar ook dit is zekei. dat een groter evei> wicht tussen gevechtskracht en op pervlakte, of duidelijke) tussen aan tal en geveentswaarde der beschik bare formaties enerzijds en de uit gebreidheid van het dekking behoe vende front anderzijds steeds voor delig blijkt 'voor dengene. die door de omstandigheden in de verdediging wordt gedrongen. Is onze volkskracht als gevolg van het volledige gebruik, dat het doel van al onze inspannin gen van de laatste tijd vormt, be schikbaar vooi de verdediging op ver korte voorbereide linies dan zal dat is voor ons volkomen waarschijn lijk het strategische evenwicht, dat thans in het westen verloren is gegaan, op dezelfde wijze hersteld kunnen worden als, tot verrassing van «11e kleingelovigen maar ook vaif nze vijanden aan het oostelijk front gebeurd is. Niemand zal over het hoofd kun nen zien, dat, tot een nieuwe stabi lisering ook van het westelijke front bereikt is. nog ongehoorde inspanning en buitengewone standvastigheid nodig zullen zijn. Daarbij mogen wij niet belemmerd worden door de ver wijtende vraag, waarom alles, wat thans gebeurt, niet reeds vroeger kon geschieden. Vragen als-deze belasten, zonder ons tot een doel te brengen. Wij allen dragen een deel van de ver antwoordelijkheid voor hetfeil, dat het zo gegaan is. omdat al te diep in het Duits karakter de neiging tot het vastklemmen aan een bbginsel ook in- bijzaken en tot overschatting van het eigën werkterrein verankerd liggen. Laat ons ook niet over het hoofd zien, dat de eisen, die beveili ging. bestuur en exploitatie der uit gebreide veroverde gebieden ook bui ten het zuiver militaire om aan ons stelden, talrijke werkkrachten ir> be slag namen, welke zo onttrokken wer den aan het onmiddellijke oorlogs doel. Het was een zeer vertakte orga nisatie. die voor onze doeleinden nodig was. Als thans deze taken even als zovele andere zijn weggevallen, kan dat er toe bijdragen,dat onze directe personele toerusting op de vereiste brede basis wordt gebracht. Want dit gezichtspunt blijft in ieder geval In onze positie het beslis sende. De tijd bevechten, die iiodig is voor de verwezenlijking daarvan, is de strategische wet,'waaronder wij thans staan Daarvoor moet al het andere wijken. Wjj zeggen het nog maals. onze formaties -hebbén vaak en lang genoeg moeten vechten zon der vojdoende aanvoer uit het achter land. Wi.i denken daarbij evenzeer aan de strijd in de lucht als aan de fronted in engere zin.* Wij zullen moeten opbrengen en ook kunnen op brengen. wat.óns. ontbreekt. De tijd van ongerechtvaardigdè" égards is voorbij. .r_-- De vraag naar de zin van ëen der gelijke inspanning ligt te zeer voor de hand dan dat wij ons aan de be antwoording daarvan zouden kunnen onttrekken, waarbij wij beseffen, 'dat de vraag naar de vermoedelijke kan sen een „levée en masse" In de eerste plaats antwoord verlangt, Een Duits ^'olk, dat vastbesloten tot het uiterste, zich in nieuwe grote -taken tot de strijd opmaakt, is de enige factor, waarop ook de meest verbitterde ver niel igingswil van onze vijanden moet breken. Turkse volkspartij bijeen SALONIKI 5 Sept. Naar de zen der Ankara meldt, is de Turkse re publikeinse volkspartij vanavond bij eengekomen. Ministerpresident Sa- radzjogloe legde een verklaring af over de politieke ontwikkeling sedert de verbreking der betrekkingen met Duitsland. Hij zeide, dat in politiek opzicht overeenstemming bestaat en dat Turkije hand in hand met de geallieerden zal blijven samenwer ken, Na de verklaring van den pre mier werd de vergadering gesloten. Luchtaanval op Boedapest BOEDAPEST, 5 Sept. --Verschei dene honderdenvijandelijke vlieg tuigen zijn hedenochtend, krachtig beschermd door jachtvliegtuigen, uil zuidelijke richting boven Hongaars gebied verschenen. Er wordt melding gemaakt van het werpen van bom men op de hoofdstad en op enige steden in de provincie. Er ontstond schade en de bevolking ieed verlie zen. De luchtdoelartillerie trad doel treffend op. Ie JAARGANG No. 209 LD WOENSDAG 6 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Gewondentransport aan het Oostfront. Een rijdende brancard, niet veren en rubberbanden uitgerust, brengt den gewonde naar het ocldliospitaal. Foto Orbis-Holland HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 5 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Noord-Frankrijk handhaven on ze troepen zich hardnekkig, tegen sterke vijandelijke aanvalsgroepen, die gisteren vrij diepe penetraties kónden-bereiken. De,gevechten heb ben zich verplaatst naar het .gebied van Antwerpen en Brussel en nemen voortdurend in hevigheid toe, Londen lag in de afgelopen nacht weer onder het vuur van de V 1.. Zware batterijen ver dragend ge schut van de Duitse marine bescho ten opnieuw Zuid-Engelse havenste? den en barakkenkampen alsmede vijandelijke batterijstellingen met goede uitwerking In de Ardennen werden pogingen van den vijand om de Maas over te steken verijdeld. Ten noorden van 'Charleville over de Maas gezette vij andelijke strijdkrachten werden in een tegenaanval teruggeworpen. In het dal van de Saóne verlopen onze bewegingen ondanks vijandelijke druk volgens de plannen. Om Brest werd ook gisteren verbitterd gevoch ten. Onze bezetting sloeg opnieuw alle vijandelijke aanvallen, die door sterke artillerie. tanks_en luchtstrijd krachten werden ondersteund, uiteen. In Italië sloegen ónze troepen in de Adriatische kustsector alle aan vallen van den vijand af. Plaatse lijke penetraties werden in een te genaanval afgegrendeld De laatste vijf dagen van de grote strijd aldaar werden meer dan 200 tanks vernie tigd. In het zuidoostelijke deel van Ze venburgen duren de harde aanvals- en Verdedigingsgevechten voort. In de Woudkarpathen hebben Hon gaarse troepen een belangrijk aan deel in de succesvolle afweer van verscheidene Sowjet-Russische aan vallen. In het bruggenhoofd van de Weichsel ten noordoosten van Bara- nof leidden succesvolle aanvallen van verscheidene dagen, ondanks taaie vijandelijke tegenstand, tot een frontverkorting. Tussen Boeg en Na- ref wierpen de Sowjets nieuwe for maties in de strijd. De zware vijan delijke aanvallen werden opgevan gen door tegenaanvallen ln de diep te van onze stellingen, waarbij T4 tanks werden stukgeschoten. In Estland werden tussen het Wirz- meer en Dorpat Sowjet-Russische gevechtsgroepen, die over de Env- bach gezet waren, ln de pan gehakt. Bij Dorpat wierpen onze troepen de bolsjewisten naar het zuiden terug. Slagvliegers schoten bij een aan- valspoging van bolsjewistische tor pedovliegtuigen op een Duits convool in de wateren ten westen van Libau negen vijandelijke vliegtuigen om laag. In de afgelopen nacht wierpen afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen bommen op Karlruhe. In West-Friesland is de oogst van het bekende blaujv-m aan zaad in volle gang. - (Foto C.N.F.'Kuiper) STOCKHOLM. 5 fept. Vol gens een bericht van het persbu reau Tass heeft de Sowjettegcring de oorlog verklaard aan Bulgarije. Het D.N.B. verneemt nader uit Stockholm, dat volgens de zender Moscou, de volkscommissaris van buitenlandse zaken. Molotof, Dins dagavond om 7 uur. in opdracht der Sowjetrègèring. .den Bulgaarsen ge zant in de Sowjet-Unie Stamenof. een nota overhandigde, waarin, zoals reeds gemeld, de Sowjet-Unie Bulga rije de oorlog verklaart. In deze1 nota zegt de Sowjetrege- ripg, dat Bulgarije Duitsland de fac to in de strijd tegen de Sowjet-Unie drie jaar lang gesteund heeft Dan wordt verklaard, .dat Bulgarije met het oog op de nieuwe militaire én politieke situatie van de gelegenheid gebruik wilde maken oriv evenais Roemenië en Finland, zich van zijn betrekkingen met Duitsland los te maken. i> facte eeftter onderhoudt de Bulgaarsè regering nog steeds be trekkingen met Duitsland en volgt zij de politiek van een 'zogenaamde „neutraliteit" alleen om op dqze wijze Duitsland diensten te bewijzen. Om die reden kan de Sowjetregering deze politiek' v'ah Bulgarije niét anders beschouwen dan als een tac tische oorlogvoering in bet kamp van Duitsland tegen de Sowjet-Unie. Woordelijk besluit de Sowjet-nota: „ingevolge hiervan acht de Sow jet regering zich niet in staai betrekkin gen fnet Bulgarije te blijven onder houden. Zij verbreekt- alle betrek kingen met Bulgarije en verklaart, dat niet alleen Bulgarije zich in oor logstoestand met de Sowjetunie be vindt in zoverre, -dat het. de facto ook tevoren in oorlogstoestand met de Sowjetunie was,imaar dat ook de Sowjetunie van nu af aan zien in toestand van oorlog met Bulgarije zal bevinden." Wapenstilstand verzocht Naar de Britse Berichtendienst meldt, heeft de Bulgaarse regering door bemiddeling van de Sowjet-Rus sische legatie te Sofia, de Sowjetre- gering om wapenstilstand verzocht. De secretaris-generaal van het Bul gaarse ministerie van buitenlandse zaken. dr. Sarafoff, en de-leider van de politieke afdeling va ndit ministe rie. Iwan Altinoff hebben stappen gedaan bij den Sowjet-Russischen' zaakgelastigde te Sofia en hebben hem medegedeeld, dat zij door de Bulgaarse regering ermede zijn be last de Sowjetregering om een wa penstilstand te verzoeken. PRESBURG. 5 September. De reorganisatie van de Slowaakse rege ring, is thans- geschied. President, dr. Ti so, heeft het ontslag van de rege ring Tuka aanvaard en de volgende regering benoemd: ministerpresident: dr. Stephan Tiso. voorzitter van het opperste gerechtshof te Presburg. Deze is tevens belast met de leiding van de ministeries van buitenlandse zaken en /Van jusUtje; binnenlandse zaken: Alexander Mach; landsverde diging: Stephan Hassik; financiën: dr. Pruzinxsky: volksvoorlichting en ondcrwNs: dr. Aladar Koels, secreta ris-generaal -van de Slowaakse volks partij; economische zaken: dr. Me- dricky; verkeer en openbare werken: ing. Ludwig Lednar. Van de vroegere regering zijn dus afgetreden ue ministerpresident sdr. Tuka, de minister van landsverdedi ging, generaal Catlos, de minister van justitie. Fritz en de minister van verkeer, Stana. Zweden behartigt belangen van Duitsland en Finland STOCKHOLM. 5 Sept. Zwaden werd officieel door de Finse en de Duitse regering verzocht de belangen van Finland in Duitsland ên die van Duitsland in Finland te behartigen, zo meldt het Zweedse telegraaf agent schap. De facto heeft Zweden de be hartiging dezer belangen reeds op zich genomen. Hulp voor de oud- Lombokstrijders AMSTERDAM. 5 Sept. Op de vergadering van de óud-Lombokstrij ders, die dezer dagen in Amsterdam gehouden is. werd. zoals gemeld, een permanente commissie gekozen, die zal nagaan, 'wat er voor deze men sen te bereiken is. Naar wij thans vernemen, heeft deze commissie zich met een schrijven gewend tot den secretaris-generaal van het departe ment van Koloniën, waarin wordt gewezen op de schrikbarende nood waaronder velen der oud-Lombok kers gèbukt gaan. De artikelen, die in ons blad aan de oud-strijders van Lombok werden gewijd, hebben hun uitwerking niet gemist. Bij dc commissie komen voortdurend gelden binnen, die be stemd zijn voor de leniging van de nood dezer oud-strijders. Binnenkort zullen wij een gironummer publi ceren. waarop, gelden voor de oud- Lombokkers gestort kunnen worden. Voorts vernemen wij, dat de direc tie van het Citv-theater té Amster dam aan de oud-Lombokstrijders een voorstelling van de Snip en Snap- revue zal aanbieden en wel ofa 18 September a.s. te twee uur des mid dags. De oud-Lombokkers krijgen daaromtrent nog nadère mededeling. Extra-uitkeringen Een firma had ln de maand October 1943 aan de leden van liet jongere personeel een circu laire gezonden, waarin zij onder meer mededeelde, dat het feit. dat de winter voor velen ouder zorgelijke omstandigheden na derde. voor haar aanleiding was om een extra uitkering, die voor het gezin enige verlichting, kon brengen, te geven. Voor deze uitkering werd als basis geno men het totale weekloon met een minimum van zes gulden en een maximum van twintig gul den. terwijl het totale bedrag ln twèe gedeelten zoü worden uitgekeerd. De directie vroeg voorts ln de circulaire aan ne ouders van haar Jeugdig perso neel. een gedeelte van deze uit kering te willen gebruiken voor hun zoon of dochter, die bij haar werkzaam was. De directie had zich op het standpunt gesteld, dat zij voor deze extra uitkeringen geen loonbelasting behoefde ln te houden. De inspecteur dacht hier echter anders over en stuur de de firma een navordering we gens het niet Inhouden van loonbelasting over de door haar gedane uitkeringen. De Raad van Beroep, waarbij dc directie van de firma vervolgens recht zocht, stelde den Inspecteur ln het gelijk. De Raad kwam tot de conclu sie. dat de hlerbedoelde gratifi caties wel degelijk gerekend moeten worden tot die. waarop loonbelasting moet worden in gehouden. Nadrukkelijk stelde zij nogmaals vast, dat Nieuw jaarsgeschenken, verjaardagsge schenken ep geschenken die uit gekeerd worden bij erkende feestdagen zoals IjCerstmls. Pa sen en Pinksteren, niet belast baar zijn door de loonbelasting voorzover het bedrag de tien gulden niet te boven gaat. Hongaarse bloem mag worden afgeleverd DEN HAAG. 6 Sept. 111 afwij- king van hetgeen reeds eerder werd medegedeeld, map de aflevering van Hongaarse bloem op de bomien reserve b70 en reserve c70 voor zover deze bloem voorradig is. met ingang van heden reeds geschieden. BERN. 5 Sept. Naar officieel wordt meegedeeld, heeft de Bonds raad op voorstel van den opperbevel hebber van het leger besloten tot een gedeeltelijke mobilisatie der grens troepen, STOCKHOLM. 5 Sept. Naar de Britse berichtendienst meldt, zou hét. Finse parlement vandaag weer in geheime zitting bijeenkomen. Men neemt te Londen aan. dat een dele gatie voor de vrede naar Moscou zal worden gezonden. DEiN HAAG. 6 Sept. De pers chef van den Rijkscommissaris deelt ons mede: Sinds Maandag liepen er geruchten en de Britse radio verspreidde het of ficieel als bericht van Eisen howers hoofdkwartier als zou den de Engels-Amerikaanse troe pen Nederlands grondgebied heb ben bereikt en Breda bezet. Deze geruchten hebben een grote verwarring teweeggebracht Het behoeft nauwelijks vermeld te worden, dat Breda niet bezet ls en dat deze geruchten volko men uit de lucht zijn gegrepen. Het Duitse weermachtsbericht heeft sinds de aanvang van dc oorlog een onbetwistbare autori teit verworven door de harde juistheid en betrouwbaarheid zij ner gegevens. Ook ten aanzien van oorlogsgebeurtenissen, die het Nederlandse belang zouden ra ken, kan men de-Duitse legerbe- richten veilig als richtsnoer ne men. Smakelijk vruchtenhapje Wanneer men thans. b.v. op een. feestje, een extraatje wil geven, zal men. nu er maar weinig fruit tc krij gen is, de traditionele vruchtenbowl niet kunnen maken. Het onderstaande recept ls echter met weinig fruit te bereiden en smaakt heel goed. Men kan het in bowlglazen opdienen, maar ook als toetje geven bij het feestmaal. Vruchtensoep: 1 1. water, 35 gr. 2 v lepel) custardpoeder met een vruch- tensmaak. 60 gr. (4 lepels) suiker. 250 gr. rabarber of een theelepel citroen poeder. 100 gr. of wat meer pruimen, peren of andere vruchten De rabarberstelen snijden ln reepjes van 1 cm. lengte. Dikke stelen eerst ln de lengte middendoor snijden. De vruchten zo nodig schillen cn ontpit ten. De grote vruchten doormidden snijden; het fruit wassen. Het water aan de kook brengen en binden met liet aangemengde custardpoeder. De rabarber of het citroenpoeder en de sulkei- toevoegen en de vruchtensoep 5 min. tegen de kook aanhouden. De soep koud laten worden en zo moge lijk met vanillewafeltjes presenteren. In plaats van custardpoeder met een vruchtensmaak, kan men ook custard poeder met een weinig vruchtenessence gebruiken. AMSTERDAM. 5 Sept. De Nederlandse Bank kondigt op grond van de verordenende be voegdheid. haar toegekend in ar tikel 1. lid 2. van de verordening no. 58 0943 de volgende bepalin gen af: Artikel 1 Het afgeven van geldsommen en het doen van be talingen in contanten is de vol gende ondernemingen, lichamen en diensten tot nader order ver boden a. credietinstellingen in de zin van besluit no. 225/1941 betref- lende het bank- en credietwezen, alsmede de Rijkspostspaarbank, de postcheque- en girodienst en de sociale volkscredietinstellin- gen; b. diensten, als bedoeld ln de girowet (Staatsblad 1923 no. 307); c. Levensverzekeringsmaat schappijen, als bedoeld in de wet op het levensverzekeringsbedrijf (Staatsblad 1922 no. 716). Artikel 2. Duitse betaalmid delen. met uitzondering van Reichskreditkassenscheine. mogen door de instellingen en diehsten als bedoeld in artikel 1 niet meer ln betaling of ter verwisseling worden aangenomen. Artikel 3. Over de met, in gang van 6 September 1944 uit staande bedragen bij onderne mingen, lichamen en diensten, als bedoeld 'in artikel 1. zal door de rechthebbenden slechts vrije lijk in contanten als volgt kunnen worden beschikt: a. f 100 per week; b. onbeperkt voorzover deze benodigd zijn voor: 1. betaling van ionen, salaris sen en dergelijke aan personen in dienst van rechthebbenden; 2. voldoening van verplichtin gen uit hoofde van de sociale wetgeving alsmede voor betaling van pensioénen. Artikel 4 Deze verordening vindt geen toepassing op de uit betaling van bedragen, die na 5 September 1944 ln contanten op een bankrekening zijn gestort. Artikel 5. De ln artikel 1 bedoel de ondernemingen, lichamen en diensten moeten verlangen, dat de nodige bewijsstukken worden overge legd, waaruit blijkt, dat de aange vraagde bedragen nodig zijn voor de doeleinden als genoemd in artikel 3, sub b. Zo mogelijk zien zij toe. dat deze bedragen ook metterdaad voor egnoemde doeleinden worden* be steed- Artikel 6. Een ieder is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem in verband met de uitvoering van deze verordening is bekend ge worden. Artikel 7. Overtreding van het bepaalde in de voorafgaande artike- Bewaar papier en karton DEN HAAG. 30 Aug. Het Rijks bureau voor oude materialen f en af valstoffen hceft'.sedcrt het begin van de oorlog reeds meer dan eens ge wezen op de grondstoffennood van de Nederlandse papierindustrie en óp dc noodzaak, oud papier en karton ln te leveren, ten einde te voorkomen, dat men op zeker ogenblik voor een abso luut tekort zou komen te staan. Vele mensen, die klaagden, dat men niet meer onbeperkt nieuw papier voor allerlei doeleinden kon verkrijgen, ble ven toch hardnekkig doorgaan met het vernietigen van oud papier en karton, dus van de grondstoffen, waaruit het nieuwe papier gemaakt kan worden. Als gevolg van dit gebrek aan vrijwil lige medewerking van het publiek kon een dwangmaatregel niet uitblijven. Voortaan is men d-m ook verplicht, zoals reeds ls medegedeeld, de karton nen verpakkingen van allerlei artike len schoon en droog te bewaren en ze bij aankoop van nieuwe artikëlen. die in karton verpalft zijn. ln te leveren. Dit behoeft niet eenzelfde verpakking te zitn. maar de hoeveelheid karton van de oude verpakking moet ongeveer overeenkomen met die van de nieuwe. Het ls in ieders belang! dat zowel het publiek als dewinkeliers mede werken om deze maatregel te doen slagen. Niemand kan verlangen naar een toestand, waarbij het gebrek aan grondstoffen voor nieuwe verpakkin gen zo nijpend zou worden dat de winkeliers nog slechts onverpakte en los Uitgewogen waren zouden kunnen verkopen. Waarom zijn sommige mensen on muzikaal, geheel of gedeeltelijk? Waarom hebben sommigen enig' be grip voor muzikaal-rhythmische verhoudingen, voor melodie en har monie, zonder echter de structuur van een muziekwerk te kunnen be grijpen? Anderen zijn geprononceerd onmuzikaal, kunnen een consonan- tie niet van een dissonantie onder scheiden en herinneren zich eens gehoorde muziekstukken niet of niet nauwkeurig en bij weer anderen zijn zelfs de meest elementaire acousti- sche voorwaarden voor net horen van muziek niet aanwezig: zij we ten niet eens zeker aan te geven of een gehoorde melodie omhoog of omlaag gaat. Toch is dit stijgen en dalen van de melodie een heel na tuurlijke zaak. Voor den lezer mis schien wel, maar voor een ander niét. En bovendien, waarom is een- bepaalde toon laag, een andere hoog? Omdat u dat van jongs af aan zo hebt geleerd? Maar dat is geen ant woord. Het komt, omdat een toon luchttrillingen teweeg brengt, omdat die trillingen medegedeeld worden aan alle objecten binnen de damp kring, dus ook aan uw lichaam; de trillingen van lage tonen neemt meji waar in de buikstreek, van hoge tonen in de buurt van het strotten hoofd, dus laag of hoog in de romp. Ons gehoor stelt ons dan verder in staat hoge of lage tonen onderling van elkaar te scheiden. Er zijn ver schillende manleren, waarop sterve lingen tonen waarnemen: men kent het absolute en het relatieve gehoor. Toch is de gave van de muzikale aanleg niet van een van deze onder scheidene vormen afhankelijk. Is die gave erfelijk? Men zou het haast "zeggen, hoewel geniale muzlkalitfijt het derde geslacht doorgaans niet overleeft. Bereikt de muziek ons langs geestelijke of langs lichame lijke weg? Het zijn allemaal vragen. die de muziekliefhebber zich bij ge legenheid wel eens/stelt. Op deze vragen, die met de psy chologie nauw verband houden, heeft prof. dr. G. Révész onlangs antwoord gegeven in zijn belangwekkende pu blicatie „Inleiding tot de muziekpsy chologie" Noordhollandse Uitgevers maatschappij. Amsterdam). Welis waar schreef hij zijn werk voor musici en muziekstudenten, doch de hier be handelde problemen zijn ook voor den ontwikkelden leek van veel belang. Juist in onze dagen, nu muziek alom en vaak hoorbaar is. wordt de belang stelling voor haar innerlijke werking ten zeerste gewekt. Het is een lees baar boik. dat zich niet in onbegrij pelijke geleerdheden verschanst, maar dat voor het gemiddelde bevattings vermogen toegankelijk is. Gegeven de belangstelling voor de zaak (en die belangstelling moet elkeen .hebben, die niet uit snobisme of vals gevoel alleen concerten bezoekt en zich af en toe in muziek verdiept) vindt Révész' boek gemakkelijk de weg naar het leergierige verstand Van bijzon der belang acht ik deze publicatie voor hen, die muzikaliteit in de familie hebben: voor ouders, die de verouderde mening zijn toegedaan, dat „pianoles" bij de opvoeding be hoort. of die ten slachtoffer zijn ge vallen aan een muziekpacdagogische propaganda, welke in alle Kinderen een muzikale aanleg, die het ontwik kelen waard is, wil zien Er worden in de loop van deze betogen ook vele algemene misvattingen opgeruimd, zo als b.v. bestaan ten aanzien van paral lellen in muzikale en wiskundige be gaafdheid. Statistieken naar aanlei ding van belangwekkende enquêtes vindt men hier in overvloed. En tot besluit wordt er in dit boek. dat ondanks een ruim gebruik var ander mans bevindingen een zeer persoon- hik stempel draagt, boeiend verhaald over de scheppende muziekarbeld en over de oorsprong van de toonkunst. WILL G. GILBERT. Effectenhandel opgeschort AMSTERDAM. 5 Sept. Heden werd ten beurze het volgende bekend gemaakt: In verband met de onoverzichte lijke toestand in den lande en d© gebrekkige communicatie wordt be paald: Met uitzondering van de no tering van de geldkoers worden heden geen noteringen gemaakt. Dit houdt in. dat in fondsen welker ver handeling aan stopkoersen gebonden is, geen handel kan plaatsvinden. In aansluiting hieraan wordt be paald. dat ln Nederlandse staats fondsen welker verhandeling im mers niet aan stopkoersen gebonden is door leden heden niet gehan deld zal worden. De normale bepalingen betreffen de het leveren en ontvangen van ef fecten op de kantoren worden door eze voorschriften niet beïnvloed. len kan worden gestraft met sluiting van de onderneming, instelling of dienst. Artikel 8. Deze verordening kan worden aangehaald als „Verordening beperking betalingsverkeer 1944." Artikel 9 Deze verordening treedt op 6 September 1944 in wer king. Amsterdam. 5 September 1944. De Nederlandse Bank, Vloeibare motorbrandstof anders samengesteld DEN HAAG. 5 Sept. Het Rijks bureau voor aardolieproducten brengt onder de aandacht van gebruikers van. vloeibare motorbrandstof, dat do sa menstelling van het benzlnemeugscl een wijziging ondergaat,, welke een verandering der carburateur-afstelling nodig kan maker). Met onmiddellijk© ingang zal vrijwel overal herbevoor- radliig van pompen met het nieuw© mengsel geschieden. AJs gevolg hier van zal gedurende enige tijd door een steeds geringer wordend aantal pomp houders nog benzine van 'het tot heden gangbare mengsel worden afge leverd. Men vrage zijn leverancier dus steeds, welk product geleverd wordt. Een door het Rijksbureau voor aard olieproducten daartoe genoemde motor- technische commissie deelt omtrent het nieuwe mengsel het volgend© mede: het nieuwe mengsel kan zonder bezwaar worden gestort bij brandstof van de tot nu toe gebruikelijke samen stelling. Enkele voorzorgsmaatregelen zullen -echter noodzakelijk blijken. Deze bestaan ln de eerste plaats uit het. verzwaren van de vlotter, of een daarmee overeenkomstige bewerking ter correctie van het vloeistofniveau lu de vlotterkamer. zulks ln verband met het hogere soortelijke gewicht van de nieuwe brandstof. In de twee de plaats dient de verhouding brand stof-lucht. in de zin van een rijker mengsel, door de montage van groter© sproeiers of een dergelijke maatregel te worden gewijzigd. Wijze en mate van deze vprstelling hangen te zeer samen met constructie en afstelling van do carburateur, benevens met het type van motor en voertuig, dan dat nauwer omschreven aanwijzingen zou den kunnen worden gegeven. Mén wende zich hiervoor tot een vakkun dige autoherstelplaats. Dc geringere vluchtigheid van d© gewijzigde brandstof maakt het wen selijk. ln de koudere maanden ter voorkoming van startmocllljkhedcn zo veel mogelijk aandacht tc besteden aan het op temperatuur houden, even tueel het op temperatuur brengen, van de stilstaande motor, speciaal wat zijn injaatorganen betreft. Op'de be stendigheid der brandstof tegen d© ontmenging bevorderende invloeden van vocht en koude heeft de wijziging der samenstelling gunstig effect. Dit geldt eveneens voor de toevoeging van smeerolie aan het mengsel bij twee- taktmotoren. Hiermee wil allerminst gezegd zijn. dat dc Indertijd aanoe- volen voorzorgen tegen vermenging met zelfs maar geringe, hoeveelheden lek- of condensatiewater e.d. over bodig zouden worden. Gasvoorziening beperkt - Met ingang van heden zal in de gemeenten Den Haag. Rijswijk en Voorburg en in de plaatsen in het) West land. welké gas van het Haagse gasbedrijf" betrekken, de gaslevering tot nader bericht alleen van 6.30— 8.30. van 1113 en van 1719 uur geschieden. Het spel gaat beginnen! In verbqjid met de terreinmoeilijk- heden besloot het bestuur van de afd. Den Haag. de spééltijd van d,e com petitie- en bekerwedstrijden vast te stellen op tweemaal een half uur. Door deze maatregel is het mogelijk meerdere wedstrijden per dag op een speelveld te houden. De Indeling voor het nieuw© seizoen luidt: IA: VUC 5. TEDO 1. ADS l) SVH 1, PDK 1. Docige SV 1. CUngendaal 1. DHC 4: B: Westlandla 1. Overvoord© 1. Valkeniers 1. GDS 1. ATW 1. CWP 1. Velo 1. AÖO 5: C: Blauw-Zwart W. 2. VDS 2.-GD 2. Wilhelmus 2. Oranje- Blauw 2. Terlaak 2. 'Vlos 3. Concor dia 3. D VCS 3. RVC 3. HDV 2. Con cordia 2. Quick Steps 2. RKAVV2, Rijswijk 2. Postalle. 2. 2AHBS 5. WDS 1. ADO 6. DCS 1. HW 8. OPB 1. Kranenburg 1. NLS 1. De Spoory/egen 1. GSC 1; VDV 1, Graaf Willem U/V AC 1. WL 1. DHB 1. BAV 1. SV 1. DHPRK 1. VUC 6. DHC 6. HBS 6: C: Lenig en Snel 2. SOA 2, VCGEL 2. Dc Jagers 2. Naaldwijk 2. VVL 2. VVP 2. DSO 2: D: HPSV 2. KRVC 2. Archipel 2. WIK 2. Spoordijk 2. Westlandla 2. Zwart-Blauw 2. CUn gendaal 2: E: Westerkwartier 3. Celc- 7.tas 3. BEC 3. Archipel 3. BMT 4. VIOS 4. Postduiven 3. Lenig en Snel 3, VUC 7; F: Wassenaar 3. DHL 3. Laak kwartier 3. Blauw-Zwart W. 3. Con cordia 3. VCS 4. Cromvllet.4. Rijs wijk 3, Scheveningen 4. 3AAVV 1. RIA 2. GONA 1. HGA 1. SHC 1. TOGO 1. PATS 1. Paraat 1. OB 1. HMSH 1: B: DUNO 2. De Spoor wegen 2. GDS 2. GÖNA 2. BTC 2. Valkeniers 2. Texas 2. ADS' 2. RAVA 2. Wit Blauw RK 1: C HLS 2. VDV 2. Overvoord© 2. PDK 2. Paraat 2, AVV 2. TOGO 2. ATVV 2; D: CWP 2. OLIVEO 2. HMSH 2. ESDO 2. SVT 2. Kranen burg 2. Voorburg 2. DHBRK 2. DVC 2. D'AV 2: E: De Jager* 3. Toncgldo 3, KRVC 2. SpoorwIJk 3. PDK 3. Naald wijk 3. WIK 3. HPSV 3. Wilhelmus 3. Valkeniers 3: F: ADS 3. ATW 3. VDV 3. DUNO 3. Velo 3. AW 3. Wcstlan- tHa 3. VVL 3. Terlaak 3. GDA 3: G: HBS 7. VVF 3. VOGEL 3. DSO 3, OranJe-BlauW 2, Quick Steps 3. RKAVV 3. SDV 3. Cllngendaal 3. RAVA 3; H: Rijswijk 4. HBS 8. HDV .4. RKAVV 4. Oranje-Blauw 3. Westlandla 4. GDA 4. Wassenaar 4. Blauw-Zwart W. 4; I DSO 4. DHL 4. RAVA 4. WIK 4. Lenig en Snel 4. Quick Steps 4. CUn gendaal 4. VOGE L4. Wcsterkwartiei; 4; •J: VCS 5, VCfGEL 5, Wassenaar /5, Quick 5. Westerkwartier 5: Laakkwar tier 6, BMT 5. VUC 8. Quick Steps '5, HVV 6: K HBS 9. Scheveningen 5. VUC' 9. Rijswijk 5. Laakkwartier 7, Westerkwartier 6. VIOS 5. Wassenaar 6 Quick 6. VCS 6. De verduistering begint heden om 20.15 en eindigt om 7 uur. Maan onder 11.31, oh 22,24. 9 Sept. L K 17 Sept. NJtf., 25 Sept. E.K., 2 October V.3ML

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1