HET DAGBLAD Hevige gevechten ten N. van Douai en Sedan VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitse weermachtsberichten - Nieuwe Sowjetaanvallen in de Kar pathen afgeslagen Verbitterde strijd in Italië Grote aanval in het Oosten bij Wysskow Cécembre staakt het heldhaftig verzet Finland breekt met Berlijn Sowjetvoorwaarden onder geallieerde druk aanvaard Vijandelijkheden zijn heden gestaakt- 's Avonds half tién binnen „Links" kabinet in Bulgarije Aardappelbonnen 36 verlengd Vijf doodvonnissen voltrokken Bekendmaking Opnieuw de peulvruchtensmokkel Hoofdpersoon leidde een weelderig leventje Eisdrie jaar en hoge boete Schulte-Boeyen schitteren in koppelwedstrijd Ooms wint de sprint, Van Vliet de omnium H B.S. verovert Arol-beker Onfortuinlijk spel van Z.F.C. Bekendmaking Voetbaluitslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 3 Sept. Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: In Noord-Frankrijk zijn vijan delijke overzetpogingen over de Somme bij ^bbeville mislukt. Bijzorfder hevig werd gisteren ge vochten ten noorden van Douai. ten noordoosten van Rethel en ten noorden van Sedan. Het gar nizoen van de vesting Brest heeft ook gisteren alle aanvallen der Amerikanen, die hun van de ge vechten der laatste dagen zwaar geteisterde formaties door vers aangevoerde troepen moesten vervangen, afgeslagen. Geringe plaatselijke penetraties .in het voorterrein van de vesting zijn afgegrendeld. De bloedige verlie zen van den vijand waren bijzon der zwaar. Alleen voör de sector van een onzer compagnieën wer den 150 vijandelijke doden geteld. Jn de mars door Nhet Rhönedal naar het noorden zijn onze troepen volgens de plannen door Lyon ge trokken. Sterke vijandelijke aanval len van het oosten uit werden door onze flankbeveiligingen afgeslagen, waarbij een vijandelijk bataljon in de pan gehakt werd. Beveiligingsvaartuigen van de Duitse marine sloegen in de nacht van 1 op 2 September in het Nauw van Calais in het vuur van Engélse stukken geschut voor de lange af stand talrijke aanvallen van vijan delijke torpecjomotorboten en jacht- kruisers af. -Hierbij werden een vijandelijke torpedomotorpoot tot zinken gebracht en vier vijandelijke jachtkruisers' neergeschoten. Een eigen vaartuig ging verloren, twee andere vaartuigen Werden bescha digd Na een. verbitterde strijd" van vijf weken tegen een veelvuldige vijande lijke overmacht,, is de heldhaftige Bezetting van de marinebatterij He de Cécembre onder bevel van den eersten luitenant der reserve bij do marine-artillerie Seuss bezweken vóór de vijandelijke overmacht, na dat door onverpoosde luchtaanvallen en onafgebroken scheepsartillérie- vuur ook de laatste nog bruikbare wapens en stellingen waren vernie tigd. .In Italië heeft de vijand met het krachtigste gebruik van artillerie en tanks zijn grote aanvallen aan de Adriatische kust over een breedte van 20 km. voortgezet. Bijzonder verbitterd waren de gevechten aan de kustweg ten noordwesten van Pesaro, waaraan ook vijandelijke scheepsartillerie deelnam. Met voor beeldige standvastigheid verhinder den onze divisies ook gisteren weer de doorbraak van den vijand naar het noordwesten. 55 vijandelijke tanks weiden stukgeschoten. In de zuidelijke en oostelijke Kar- pathen werden nieuwe hevige aan vallen cTer Sowjets afgeslagen. Aan de rest van het oostelijke front ont stonden nog slechts ten noordoosten van Warschau gevechtshandelingen van betekenis, alle doorbraakpogin gen van de bolsjewisten werden' hier ook gisteren verijdeld, waarbij 35 vijandelijke tanks wei-den stukge schoten. De. binnenstad van War schau werd na hevige strijd volko men van opstandelingen gezuiverd. Slagvliegers vernietigden bij aan vallen op een Roemeens vliegveld elf geparkeerde vliegtuigen en een grote vliegtuighangar. In aanvulling op cut weermachts- berlcht deelt het opperbevel van de weermacht nog mede: In de afweer- elsfe tussèn Boeg en Narew neelt zich de Westfaalse 211e divisie Infanterie onder be7el .van' lultenant^generaal Eckhardt bijzonder onderschelden. Het op alle noriógstonelen beproefde Jachteskader 62 behaalde onder bevel van zijn kommondore elkenloofdragcr luitenant-kolonel Hrabak zUn 10.000e overwinning. Vijandelijke vliegtuig- verliezen in Augustus Het weermachtsbericht Van Zater dag luidde: In Noord-Frankrijk leveren onze troepen over het gehel© front van Atrecht tot in het gebied van Verdun nog steeds zware afweergevechten. Door taai volhouden en verbitterde tegenaanvallen werden de vijande lijke pantservoorhoeden steeds weer tot staan gebracht of uiteengeslagen Nadat de eerste grote aanval op de vesting Brest mislukt was, is de vij and gisteren met sterke strijdkrach ten, door talrijke tanks en lucht strijdkrachten gesteund, opnieuw tot" de aanval op het westelijke front der vesting overgegaan. In weerwil van de voortdurende aanvoer van Verster kingen werden de Amerikanen over al afgeslagen. De vijandelijke verlie zen waren bij deze gevechten bijzon-, der zwaar. In het Rhöne-dal-mislukten ook gisteren alle vijandelijke pogingen om in het gebied van Valence onze mars- bewegingen voor te IRmen. Strijdmiddelen der marine brach ten voor de Noordwest-Franse kust ondanks krachtige vijandelijke af weer twee transportschepen met een gezamenlijke inhoud van 15.000 brt. tot zinken. Zware batterijen verdragend ge schut der mariné beschoten In de afgelopen nacht Zuid-Engelse ha vensteden met goed resultaat Bij het beantwoorden van Engels ver dragend artillerievuur werd een vijan delijke batterij bij St. Margret zo -zwaar getroffen, dat nog maar een vuurmond vuurde. Het vergeldingsvuur op Londen werd voortgezet In Italië nam de kracht van de grote vijandelijke "aanval in de Adri atische kustsector gisteren nog In hevigheid toe. In zware en voor de vijand bijzonder veel verliezen ople verende gevechten sloegen onze divisies alle aanvallen op een plaat selijke penetratie na, die afgegren deld is af en behaalden daardoor op nieuw een volledig afweersucces. In deze gevechten werden gisteren op nieuw 56 vijandelijke pantserwagens stukgeschoten. Ir. het achterwaartse gebied werden bij verscheidene, zul- veringsopraties ln de periode van 26 tot 31 Augustus 994 terroristen in de 6trijd vernietigd In de Oostelijke Karpathen Bloe gen onze bergtroepefi Sowjetaanval len In harde gevechten bloedig af In het noordwestelijke deel 'van het bruggehoofd over de Weichsel bij Baranöf werden de bolsjewisten on danks hardnekkig verzet verder teruggeworpen Ten noordoosten van Warschau zette de vijand zijn door sterke pantserstrijdkrachten en slag- vliegtuigen gesteunde doorbraak pogingen ook gisteren voort. Troe pen der Waffen-# behaalden hier opnieuw een volledig afweersucces en schoten. 47 vijandelijke pantser wagens stuk. Tussen Boeg -en Narew hebben onze troepen in zware gevechten, die negen dagen hebben geduurd, de stormloop van dertig Sowjet-ir.fan- teriedivisles verscheidene pantser- en storrhgeschutforraaties uiteengeslagen en de door de vijand beoogde door braak naar v.charfenwiese op krach tige wijze verijdeld. Hierbij vernietigde een ln het zwaar tepunt in de strijd'geworpen caval- leriecorps alleen 138 vijandelijke pantserwagens en stukken stormge- schut, 107 stukken geschut en tal rijke andere wapens. Aan het overige Oostelijke front ontstonden slechts ln het gebied van Schaken vrij grote gevechtshande lingen. Hevige vijandelijke aanvallen stortten hier met zware, bloedige ver liezen voor de bolsjewisten ineen. Slagvliegtuigen vernietigden in aanvallen in scheervlucht. op een vijandelijk vliegveld in Roemenië dertig vliegtuigen, In luchtgevechten en door de Juchtdoelartiltërie werden nog 50 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. In de Finse Golf nemen onze duik boten sedert half Juli bij aanvallen onder en boven water met succes deel aan de strijd tegen ,de Sowjet vloot- strijdkrachten. In de maand Augustus vernietigde de luchtmacht aan het oostelijke front 1571 vijandelijke vliegtuigen Hiervan werden er 1202 in luchtge vechten neergeschoten. Formaties vijandelijke jagers vie len overdag West-Duitsland aan. Ook in Hongarije werden verscheidene plaatsen met bommen en bóordwa- pens aangevallen. In de nacht wierpen enkele 'Britse vliegtuigen bommen op Bremen. Dè luchtmacht vernietigde in de- maand Augustus -1868 Brits-Ameri kaanse vliegtuigen. Hiervan werden alleen boven het. Duitse rijksgebied 798 vijandelijke vliegtuigen in luchtr gevechten en door de luchtartillerie neergeschoten. 318 anderé ^vijande- lijke vliegtuigeh werden door vloot- strijdkrachten. luchtdoelartillerie aan boord van koopvaardijschepen en door de luchtdoelartillerie van de marine neergeschoten. In aanvulling op het weermachts bericht van Zaterdag wordt nog het volgende gemeld: Bij de succesvolle afweergeveehten ten noordoosten van Warschau heeft zich het 4e ff :pantsercorps onder be vel van ff-gruppcnführer Gille met de ff-pantserdivisies „Toten kop f" en „Wiking" en de hierbij gédetacheer- de leger formaties door onwrikbare standvastigheid- en met groot élan ondernomen tegenaanvallen onder scheiden. In het gebied van Dorpat heeft de Saksisch-Thüringse 87ste infanterie divisie onder bevel van luitenant- generaal Freiherr Von Strachwitz met drie Estlandse bataljons in moeilijk moeras- en bosterrein bij de aanval en in de afweer schitte rend gestreden. Bij de zware achterhoedegevechten in het Rhóne-dal heeft de 338ste infanteriedivisie door haar schitte rend optréden belangrijk bijgedragen tot het welslagen van onze -distan- ciëringsbewegingen. BERLIJN. 4 Sept. Het Interna tionale Informationsbüro meldt otfer de gevechten in de centrale sector van het Oostelijke front: Zoals verwacht, zijn de bolsjewisten op 3 September ten noordoosten van Wysskow over een breed front tot de grote aanval overgegaan. Ondanks krachtig Sowjetrussisch artillerie- en pantserafweervuur. en gelijktijdige luchtaanvallen hebben de Duitse troe pen de stoot overal opgevangen.- Betrekkelijk kleine penetraties in de diep gcëcheloneerde verdedigings- gebieden zijn zonder belang en hecht afgegrendeld. Ten zuiden van de weg Ostrow-Rozan hebben Duitse pant serstrijdkrachten. gesteund door tal rijke slagvliegers en jagers, in een tegenaanval enige verloren plaatsen heroverd en de bolsjewisten naar hun vertrekstellingen teruggeworpen. BERLIJN. 3 Sept. De Führer heeft den reserve-officier en batterij chef der artillerie Richard Seuff voor zijn bij de verdediging van de mili tair belangrijke eilandstelling Cécem bre bewezen geest van verzet en zijn tot de grens van het mogelijke gaan de dapperheid het eikenloof bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. -Eerste luitenant Seuff heeft aan den vlootcommandant der Kanaaleilanden het volgende radio ham gezonden: „Na harde strijd, na volledige ver woesting van de laatste wapens en onderkomens door den vijand, en aan het einde van de kracht mijner soldaten, geef ik mij over". Sindsdien heeft Cécembre zich niet meer gemeld. Daarmede is een einde gpkomen aan een strijd van ver scheidene weken tegen de onver poosde massale aanvallen van de Engelsen en Amerikanen uit de lucht, van zee en van land uit. De Slowaakse president heeft ge neraal Catlos ontheven van zijn func ties van minister van defensie en op perbevelhebber van het leger. Op 7 September zullen de Japan se premier en de minister van oorlog en marine in de Rijksdag over de poli tieke en de militaire toestand spreken De Sowjete hebben voor de weder opbouw van hun land. als eerste con tingent, bataljons van 1.400.000 Roe meense arbeiders bijeengebracht. Ie JAARGANG No. 207 LD MAANDAG 4 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. HELSINKI. 3 Sept. Dc Finse rege ring heeft onder Engelse en Ameri kaanse druk besloten, de betrekkin gen met Duitsland tc verbreken en de door dc Sowjet-Unic gestelde voorwaarden aan te nemen. Minister-president Hackzell heeft in een rede dit besluit gepoogd te mo tiveren. Hij deelde mede, dat het Finse parlement Zaterdagavond een zitting met gesloten"deugen heeft ge houden cm de kwestie van het her stel der vreedzame betrekkingen tus sen Finland en de Sowjet-Unle te bespreken. - Da^r de militaire en politieke toe stand de laatste tijd een aanzienlijke, verandering heeft ondergaan, heeft de regering zich na zorgvuldige voor bereiding op 25 Augustus tot het Sowjetgezanlschap in Stockholm ge richt met de vraag, of de .Sowjet- Unie bereid zou zijn. een Finse dele gatie te ontvangen voor wapenstil stands-, resp. vredesonderhandelin gen. Op 29 Augustus is het antwoord van de Sowjet^Unie ontvangen, dat na -ruggespraak tussen de Sowjet- Unle en Gr Brittannië en met goed keuring van de Ver. Staten aldus luidde, dat Finland de betrekkingen met Duitsland diende te verbreken en verlangen moest, dat Duitsland hinnen twee weken tijds zijn troepen uit Finland zou terugtrekken. Zodra deze „voorlopige voorwaarden" ver vuld zouden zijn- zou de Sowjet-Unle bereid zijn een Finse delegatie in Moskou te ontvangen om over wa penstilstand resp vrede of over belde' te onderhandelen. De Finse regering Is tot de over tuiging gekomen, dat maatregelen dienden genomen te worden om zich mét de Sow jet-Unie te verstaan. De Rijksdag heeft dit besluit goedge keurd en zijn vertrouwen ln de rege ring uitgesproken. De kwestie van dé Duits-Finse betrekkingen, zoals die door het besluit van de vorige Finse regerttig in die zin was ge regeld, dat Finland geen afzonder lijke wede zou sluiten, meende minis- ster-president Hackzell als door de gebeurtenissen achterhaald te kun nen voorstellen. Hij beweerde bovendien, dat dit besluit door den vroegeren president STOCKHOLM. 4 Sept. Volgens een mededeling van het officiële Finse Nieuwsbureau zou, op grond van een overeenkomst tussen de Finse regering en de regering der Sowjét-Unie, het tijdstip voor het staken 'der vijandelijkheden in de frontsector van het Finse leger zijn: 4 September om 8 uur. Maarschalk Mannerheim heeft vol gens dit bericht een dienovereenkom stige dagorder aan zijn troepen uit gegeven. L Te Helsinki is het volgende com muniqué uitgegeven: -De Finse regering heeft de betrek kingen met Duitsland verbroken en geëist, dat de Duitse troepen uiterlijk vóór 15 September uit Finland terug getrokken zullen worden. In geval de Duitse troepen in dc genoemde tijd niet mochten zijn teruggetrokken, zullen zij ontwapend en aan de geallieerden als krijgsge vangenen uitgeleverd worden. BESCHIKKING van den Gene ralkommissar für das Sicher- heitswesen betreffende de ver vroeging van het sluitingsuur en van het tijdstiv waarna men zich in het bezette Nederlandse gebied niet meer in de 'open lucht mag bevinden. Met ingang van 4 September 1944 wordt voor het bezëtte Neder landse gebied het sluitingsuur ver- vroêgd en gesteld op 20.30 uur en wordt het tijdstip, waarna men zich 's avonds niet in de open lucht mag bevinden vervroegd tot 21.30 uur. Verder gaande plaatselijke rege lingen, die reeds uitgevaardigd zijn, worden hierdoor niet aan getast. De Generalkommissar für das Sicherheitswfesen (get.) RAUTER, //-Obergruppenführer und General der Polizei. SOFIA, 3 Sept. Na het aftreden 'van de regering-Bagrianow die zich tot taak gesteld had. Bulgarije terug te voeren naar de toestand der neu traliteit. maar welker pogingen niet gelukt zijn. is thans door Moeraview een nieuwe regering gevormd, die een duidelijke zwenking naar links be tekent. Het Sowjetrusslsche persbureau Tass verspreidt de volgende lijst van het nieuwe kabinet: Ministerpresident en minister van buitenlandse zaken: Comstoa Moe raview, Minister van binnenlandse zaken en van verkeer: Virgil Dimow. Minister van financiën en handel: Girginow. Minister van justitie en eredienst: Boris Pavlow Minister van oorlog: generaal-majoor Iwan Mari- now. Minister van landbouw: Christo Petrow/ Minister voor openbare wer ken: Daskalow Ministers zonder por tefeuille: Moèsjanow, Boerow en Gitsjew. m DEN HAAG. 4 Sept. De geldig heidsduur van de aardappelbonnen 30, welke aangewezen waren voor het tijdvak van 27 Augustus tot en met 2 September, is verlengd tot en met Zaterdag 9 September. HILVERSUM, 4 Sept. De Pers dienst van de Ned, Omroep meldt: In de Jeugdstormuitzending „De Stormer spreekt" op Dinsdag 5 Sep tember van 18.45 tot 18.55 uur over de zender Hilversum I, spreekt de Stormer niet-alleen voor ae rijpere jeugd, maar voor ledereen, die res pect -heeft voor de Idealisten uit de Jeugdstorm, die vrijwillig naar het front gingen. De componist Oscar van Hemel uit Bergen op Zoom ls benoemd tot docent ln compositie- en orcbestratle- leer aan bet Conservatorium der R.K Leergangen te Tilburg. der republiek in zijn eigen naam was genomen. Het desbetreffende verdrag is niet aan het parlement voorgelegd en voldoet derhalve niet aan de formele eisen, die de grond wet aan verdragen stelt. Om die reden is het Duits-Finse verdrag na de presidentswisseling voor het staatshoofd niet meer bindend ge weest. In het verloop van zijn uiteenzet tingen moest de minister-president toegeven, dat de op grond van dit verdrag door Duitsland verleende onverwijlde hulp met de wapens voor Finland „van grote waarde" is gq^ weest, omdat daardobr het front kon worden gestabiliseerd. DEN HAAG. 4 Sept. De Dienst- stelle des Wehrmachtbefehlshabers in den Niederlanden maakt bekend: Jacobus Jeremias van den Boog er fc, geboren 21 Januari 1906. gemeente-ambtenaar in Epe, is .door een Wehrmachtgericht ter dood ver oordeeld. Boogert, die reeds in 1941 illegaal werkzaam was geweest heelt in de late zomer van 1943 een Engel sen agent verborgen en hem gesteund bij zijn spionnagewerk. Voorts was hij in het bezit van een pistool Het vonni^ is na onderzoek der gratie; kwestie voltrokken. - De Dienststelle des Wehrmachtbe fehlshabers in den Niederlanden maakt verder bekend: De Nederlanders Joan Gelder man, geboren 18 November 1918. Tij men Hoekstra, geboren 3 Januari 1898, Johannes Hen drik CTeraad, geboren 20 Juli 1903, Herdrikus Limbeek, ge boren 8 Januari 1919, zijn wegens spionnage, begunstiging van den vijand, bezit van wapens en verspref- ding van opruiende geschriften door een krijgsraad ter dood veroordeeld. De straf is na onderzoek van de gratiekwestie voltrokken. De verduistering begint heden om 20.15 en eindigt om 7 uur. Maan onder 10.07, op 21.59 uur, 9 Sept. L.K., 17 Sept. NJtt., 25 Sept. E.K., 2 October V.M. Van den Generalkommissar für das Sicherheitswesen over de toegang tot het militaire kustspergebied en over het opheffen van de politie-sper- gebieden. Ik deel hierbij mede. dat het mili taire kustspergebied. dat door den Weermachtsbevqfhebber in Nederland als zodanig wordt aangegeven, slechts door personen, die zich kunnen legi timeren met een nieuwe Ausweis van de bevoegde militaire bureaux, mag worden betreden en bereden. In verband met de vorming van het militaire kustspergebied treden mijn bekendmakingen inzake sper gebieden onmiddellijk buiten wer king. De door de politie-officleren uitgereikte Sonderausweise blijven wat de hierop aangegeven tijd en plaats betreft, tot en «net 15 Septem- bar 1944 geldig. Ik vestig er de aandacht op. dat de grens van het militaire kunstsperge bied een militaire afsluitingslijn vormt in de zin van artikel 1 van de Verorde.Tng~T0/42. Het. overschrijden van deze lijn door onbevoegden wordt door de weermachtsrechtbank ge straft- Personen, die in militair be lang dit gebied wensen binnen te komen, moeten' hun verzoek richten tot het bevoeg-.'e militaire bureau. In het burgerlijke reisverkeer ko men met betrekking tot de wijze waarop ,een aanvraag moet worden ingediend, geen veranderingen. Per sonen, die om dringende economische of familleredenen tot het militaire kustspergebied wensen te worden toe gelaten, dienen zich met een - schrif telijk verzoek pm toelating te wen den tot den burgemeester van de ge meente. waarheen zij zich wensen te begeven. Komen verschillende ge meenten voor de reis ln aanmerking, dan moet het verzoek om een reis vergunning worden ingediend bij den Commissaris der betreffende pro vincie. De reisvergunning wordt al leen ln uitzonderingsgevallen vef- leend. In de aanvrage moeten familie naam, voornamen. beroep, woon plaats en straat, datum van ge boorte en geboorteplaats van den- gene, die de aanvraag indient, wor den vermeld. Bovendien moeten uit voerig de redenen worden uiteenge zet waarom men een reisvergunning wenst. Ook dé duur van het verblijf moet worden opgegeven. Het verlaten van de provincie Zee land blijft aan personen, die niet de Duitse nationaliteit bezitten, alleen toegestaan met schriftelijke toestem ming van den burgemeester van de plaats hunner inwoning voor zover zij in de provincie Zeeland wonen. Arti kel 3 van mijn verordening over de regeling van het in- en uitreizen, over het sluitingsuur en over de tijd. waar in men zich niet in de opeD lucht mag bevinden voor de provincie Zee land van 20 April 1944, blijft van kracht. De Generalkommissar füi das Sicherheitswesen w. g. RAUTER. #-Obergruppenführer u. Gene ral der Polizei. „ZIJL"-SUCCESSEN TE DEN HAAG. In de eerste wedstrijd van de krlng- competltle Den Haag behaalden de'ZU1- lieden, die daaraan deelnemen de vol gende resultaten: Loes v. Veggel werd tweede ln het nummer 100 m. school slag dames nieuwelingen ln 1 min. 39,3 sec.; Annie Gyzeny boekte een tijd van 1 min. 50 sec.; G. Kikkert werd twee de in zijnfeerle 100 m. borstcrawl he ren nieuwelingen In 1 min. 16.8 sec., evenals B. Kloos in 1 min. 17 sec. H. de Tombe werd derde ln de 100 m. rugcrawl heren in 1 min. 18.6_sec. De dames-ploeg (J. Crama, T. de Boer. G. Blaauw, A. de Bree en T. SJardin) werd eerste ln haar serie 5x50 m. borstcrawl dames-nleuwellngen ln 3 min. 26.5 sec. i i AMSTERDAM. 2 Sept. Voor de derde maal heeft vanmorgen de eco nomische rechter mr. Meyer een langdurige zitting geleid over de zo langzamerhand berucht geworden peulvruchtensmokkeh naar Duitsland, waardoor grote hoeveelheden peul vruchten aan de voedselvoorziening van ons volk onttrokken werden. Men zal zich herinneren, dat ln deze zaak. de grootste die tot nu toe voor een economischen rechter behandeld is. reeds zware straffen opgelegd zijn. Toen de vorige keer evenwel de man, die als hoofdverdachte werd be schouwd. de 24-Jarjge Bloemendaalse koopman J. Boekee. terechtstond, bleek plotseling, dat niet hij, doch een zekere Vrijsteyn. een der meest beruchte zwarte'handelaren van ons land. de hoofddader was. V„ die tn 1922 wegens diefstal en in 1932 we gens oplichting werd veroordeeld, was voor de oorlog eigenaar van een kleine fabriek en verdiende met hard werken vier mille per Jaar. Toen be gaf hij zich in de zwarte handel-en specialiseerde zich op zwarte export naar Duitsland. Een lucratief bedrijf! In 1942 steeg zijn inkomeD tot 15000. ln 1943 tot t 78000 en de eerste vier maanden van dit Jaar toucheerde hij 110.000 gulden. Hij leidde'een weelderig leven en kocht ringen van 35'mille en nam een le vensverzekering van 80.000 gulden, waarop hij 'vijftig mille direct stortte' enz. In de loop van zijn activiteit ex porteerde hij via den expediteur Kühne en Nagell te Amsterdam on geveer vijftig wagons meubelen, groenten eri peulvruchten clande stien raar Duitsland Zelf beweert hij slechts commissionnair te zijn ge weest tegen een vergoeding van vijf procent. Met geld gestopt In dit voor j aai tuimelde deze „Lucifer" echte) uit zijn hemel van rijkdom. HIJ werd gearresteerd wegens een anoer economisch delict en later bleek, dat hij de hoofdper-' soon was ln de peulvruchten-affaire, waardoor 75.000 kg. peulvruchten clandestien naar Duitsland werd uit gevoerd. Dat dit niet eerder békend was geworden. Vond zijn oorzaak in het feit. dat Boekee en de 24-jarjge Beverwtlker Schuit die reeds eerder veroordeeld is. bang waren voor Vrijsteyn die zij kenschetsten als een man die over lijken gaat Boven dien zou de vrouw van Boekee 100 gulden per week en de echtgenote van Schuit 10.000 gulden ln eens ont vangen van V. als de twee% mannen in het huis van bewaring zouden ver blijven en de naam Vrijsteyn nim mer zouden noemen. De gehele zaak ls zeer troebel V„ die alle* ontkende wat hem bezwaren kon, schermde met documenten, waaruit zou moe ten blijken dat hij inkooen mocht voor hei opperbevel der Duitse Weermacht maar anderszins heeft het Rijkscommissariaat tn Den Haag op vervolging van deze zaak aange drongen. Vrijsteyn houdt vol. ^iat de peul vruchten ten goede kwamen aan krijgsgevangenen ln Duitsland, waar tegenover de rechter 'aanvoerde, dat de Duitse Weermacnt den kleinen koopman V. niet nodig had om zich peulvruchten voor krijgsgevangenen te verschaffen. Boekee, als getuige gehoord, beroept zich plotseling na een aanduiding ui die richting van een der verdedigers op zijn verschoningsrecht, omdat hij nog niet veroordeeld is. De andere ge tuigenverklaringen zijn. echter voor V. zo bezwarend, dat mr F Bakhoven, de officier van Justitie, aanneemt, dat het primair ten laste gelegde bewezen is. Dit is „het kopen van peulvruchtên van een ander dan van een teler", qen buitengewoon ernstig geval, aldus "de officier. Onze peulvruchtenpositie ls reeds zorgvol' en het gaat niet aan. dat een man als V schatten verdient aan een dergelijke ergerlijke handel wijze, waardoor onze voorziening ten zeerste benadeeld wordt. De els tegen hem luidt: drie Jaar gevangenisstraf en 100.000 boete, subsidiair zes maanden hechtenis In zeer uitvoerige pleidooien be pleitten mrs. Donat en Van Krimpen ontslag van rechtsvervolging Na re en dupliek bepaalde mr Mever de uitspraak op nader vast te stellen datum. AMSTERDAM. 3 Sept. Een 60 km. koppelwedstrijd, die van het begin tot het einde de duizenden rond het Stadion-cement heeft ge boeid, bracht tenslotte de oude „ko- ningsploégen" Schulte—Boeijen en PellenaarsVan der Voort op ge lijke hoogte en het was tenslotte Gerrit Schulte die de beslissende sprint met Van der Voort reed en zich weer de sterkste toonde. Een omnium tussen Jan Derksen en Arte van Vliet bracht Arie de zege door het winnen van sprint en tijdrace. waarna Derksen tenslotte in de rit met safety-gangmaking zegevierde. Onze prof-kamptoen Ben Remkes bereikte in een sprintwedstrijd in 10 ritten a deux tenslotte de eindrit met Henk Ooms. Voor velen duidelijk zichtbaar ging Remkes als eerste over de streep maar de kamprechter zag het anders. Ook De Gans. die met nog duidelijker verschil van Kropman had gewonnen, werd ln die rit tweede ge plaatst! Overigens was het een zeer Interessante ontmoeting tussen Rem kes. Pronk. Kropman, De Gans en Ooms. Een der aardigste nummers was wel de HollandBrabant-ploeg achtervolging waarin de „Hollandse" ploeg bestaande uit Groene wegen—De BestVan Gent- en Van der Voort de beste combinatie bleek. Een 10 km-wedstrijd op eigen kracht zonder klassementen werd een bijzon der fraaie zege voor den Noordhollan der Arie Vooren die op het Juiste mo ment wist te ontsnappen en met grote voorsprong won, vóór Pellenaars en Matena. De 60 km fcoppelwedstrljd was het hoogtepunt v>n do middag. Schulte was hierin weer de beste man van het veld! Tien kilometer was de course oud toen de ploegen Middelkamp Remkes en VoorenVan Gent op de vlucht sloegen, ZIJ namen vijftig me ter... het werden er honderd en zelfs meer... Toen juichte het publiek I Gerrit Schulte stoof met een machtige sprong uit het peloton naar voren en ln minder dan geen tijd had bij na goede samenwerking met zijn méat BoeUen de aansluiting tot stand ge bracht. Het bleef roerig. Weer spron gen drie ploegen weg: De BestGroe- newegen. Van VlietBakker en Pelle naarsVan der Voort. Van der Voort bleek weer uitmuntend ln vorm te zijn en na hardnekkige strijd voeg den zich ook deze drie ploegen aan de kop Zes koppels aan de kop! r Veertien kilometer voor het einde moest de wedstrijd onderbroken wer den en toen nam de Jury de overige ploegen uit de strijd Op dat moment waren Juist SchulteV Boel jen en Pel lenaars—Van der Voort op de vlucht geslagen en zette het koppel Remkes —Middelkamp hen na. In deze situatie werd de strijd heirat. De koplopers werden niet meer achterhaald De uitslagen warén als volgt: Sprintwedstrijd ln 10 ritten 4 deux:, Besllssendp rit tussen Ooms en Rem kes: 1 Ooms 13 sec., 2. Remkes To- taalultslag: 1 Ooms 5 .pnt.. 2. Rem kes 6 pnt„ 3. Kropman 7 pnt.. 4. De Gans 8 pnt., 5 Pronk 9 pnt. 10 km. voor beroepsrenners: 1. Voo- rèn, tijd 13 min 53.4 sec.. 2. Pelle naars. 3 Matena. 4. Franken. 5 Bak ker Omnium Van VlietDerksen: le rft sprint: 1. Van Vliet, tijd 12 4 sec 2. Derksen half wiel; 2e rit: tijdrit 500 meter met vl. start; 1 Van Vliet 31.8 sec., 2. Derksen 32.4 sec. Achter volging 5 km. met safety-gangmaking HollandBrabant ploegachtervolging 5 km.: 1. Holland met Groenewegen. De Best, Van Gent, Van der Voort: 2 op 220 meter Brabant met Schulte. Boeijen. Van Amsterdam (Steenbak ker opgegeven). 1. Derksen. tijd 6 min. 21 sec (gangmakers Schulte. Braspen- nlnx, Pellenaars. BoeUen en De Best): 2 A. van Vliet 220 m. Ingelopen To taal: 1. Van Vliet 4 p.. 2. Derksen 5'p. Koppelwedstrijd 60 km zonder klas sementen: 1 SchulteBoeijen. tfjd 1_ uur 20 min. 12.8 sec.. 2 Pellenaars Van der Voort; 3 op 50 meter: Van VlietBakker. 4. Vooren—Van Gent. 5. RemkesMiddelkamp, 5. Groenewe gen—De Best. AMSTERDAM, S Sept. Niemand zal betwisten, dat HBS, dat ln de finale met 1—0 van AGOW won en na twaalf jaar weer eens in het bezit van de AROL-bekcr kwam, daarop geen recht kon doen géiden Een feit is het echter, dat naar recht éfT ook qua spel, ZFC.en niet AGOW een plaats In de finale toekwam. Een onbegrijpelijke scheidsrechterlijke dwaling leidde er toe, dat het ver loop anders werd. ZFC, dat 1n dit tournool opvallend goed spel leverde en vooral blijk gaf over een sublieme verdediging te be schikken. opende de tweede dag met de wedstrijd tegen AGOW. In elk op zicht was de tweede-klasser sterker dan de Oostelijke eerste-klasseh-, het geen ln het doelpunt, hetweltó Rep van de vleugel af scoorde, onvoldoende tot uitdrukking kwam. Hoewel AGOW ln de tweede helft beter speelde en de balans meer üvevenwicht hield, duur de het nog tot dertien minuten voor het einde voordat de gelijkmaker kwam. Het was voor don overigens goedspelenden doelman pe Boor Jam mer, dat hU een keihard 'schot van Lools wel goed stopte, doch daarbll de bal uit zlln handen liet vallen. Nu kon Lools van dlchtbU gemakkelijk scoren Tien minuten voor het einde was het voor oen leder duidelijk waar neembaar, dat een der AGOW-spelers bij een overigens weinig betekenende aanval do bal met zijn vuist In het ZFC-doel sloeg. De 'scheidsrechter zag het echter nletl Jammer was het ook, dat de betrokken spelér eerst na af loop ronduit toegaf, dat AGOW op deze wijze de leiding had verkregen; Het bureau van den Wehrmacht- bevelhebber in Nederland maakt be kend: Uit aan den Wehnnachtbefehls- nabe» ln Nederland gerichte vragen blijkt, dat leden, van het voormalige Nederlandse legér het er niet over- eens zijn, of zij. op grond van het feit, dat ziv bij het voormalige Neder landse leger hebben gediend, verplicht zijn of er toe verplicht kunnen wor den, de wapens tegen Duitslanjï op te nemen, indieij het tot oorlogshande lingen ln Nederland zou komen De Wehrmachtsbefehlshaber ver klaart te dien aanzien: In vrijheid gestelde, in Nederland levende leden van het vroegere Ne derlandse leger, om het even. of zij zich op grond van de decreten be treffende het terugvoeren in krijgs gevangenschap hebben aangemeld of niet, schenden het volkenrecht en worden Volgens par. 159 van het Duitse militaire wetboek van straf recht met de dood gestraft, indien zij in deze oorlog tegen het Duitse rijk of zijn bondgenoten vrijwillig" of op bevel krijgsdiensten verricluen en op nieuw in krijgsgevangenscnap gbra- ken. Het Duitse Rijk heeft ervan af gezien, de ledèn van het voormalige Nederlandse leger in kampen onder te brengen, daar het vanzelfsprekend van de veronderstelling is uitgegaan, dat zij niet aan krijgsverrichtingen tegen Duitsland of zijn bondgenoten zouden deelnemen. Hij. die gelooft, deze verplicntlngei in de toekomst niet te kunnen nakc men, moet zich ln de tijd van 6 Sep tember 1944 tin. 8 September 1944 in Amersfoort Waterlookazerne. mel den en wordt naar een krijgsgevan genkamp'overgebracht. Ieder ander wordt, ook wanneer hij niet.speciaal zijn woord van eer heeft gegeven, vol gens bovenstaande strafbepalingen behandeld. Monakwari en Menado uil de lucht aangevallen TOKIO, 4 Sept. De Amerikanen hebben op 31 Augustus en 1 Septem ber ln de Sttlle Zuidzee verscheidene operaties ondernomen Boven de Bo- nln-ellanden deed de Amerikaanse luchtmacht aanvallen met in totaal ongeveer 260 toestellen, die van vlleg- tulgmoederschepen waren opgestegen. De aanvallers verloren negentien toe stellen. Na het bombardement ver schenen ook Amerikaanse oorlogssche pen en beschoten do Japanse stellin gen op'h'et Vader-elland. Uit lvet zuldwestelUk deel van de Stille Oceaan wordt melding gemaakt van een aantal Amerikaanse luchtaan vallen op Japanse steunpunten. Kal- mana op het westelijke deel van Nlcuw-Gutnea werd op 21 Augustus door ongeveer 140 Amerlkadpso vlieg tuigen aangevallen. De Amerikanen verloren twee vliegtuigen en zes andere werden beschadigd Monakwari op Nleuw-Gulnea werd die zelfde dag door vijftien Amorlfcaanse Jagers aan gevallen, op 1 September onderging Menado op Celebes voor het eerst oen vrij krachtige luchtaanval. Hieraan namen ongeveer veertig Amerikaanse toestellen deel. Zoekt u bij luchtalarm dek king? (Voorhchtingsactie hoofdinspec tie luchtbescherming) sportiever was liet geweest dit nog tijdens het spel te doen. Nu ontging ZFC de kans op een plaats ln de finale en een fedelilke kans op bek§r. Strafschoppen! Hierna kwamen HBS en DWS tegen over elkaar Het spel tussen deze tegenstanders stelde teleur, want zo próductlef als "belde ploegen vorige week waren, zo onproductief waren zij thans. HBS was wellicht iets ster ker. doch v d. Vegt c.s. zagen geen kans om de verdediging van DWS. waarin ook nu het spel van Walther opviel, te poéseren, Nauwelaerts noch Gerritsen, dto vorige week net leeu wenaandeel ln de doelpunten hadden, konden nu los komen. Gerritsen loste éénmaal een goed en uiterst hard schot, doch doelman Boas keerde het gevaar magnifiek. Waar doelpunten uitbleven, moest de beslissing vallen ln het nemen van strafschoppen. Herklots miste de eer ste. doch maakte bij do andere geen fout. De Haas deed niet voor hem onder en benutte eveneens twee van de drie strafschoppen. Een herhaling was nodig, doch nu plaatste v. d. Vegt zich achter de bal en driemaal passeerde htj Klein kansloos De Haas was minder gelukkig en miste de der de kans, waardoor HBS zich ln de finale plaatste. De strijd tussen de verilezers was* wel de fraaiste vaD dit tournool. ZFC was ln het geheel niet beducht voor de reputatie van DWS en speelde zo vrij en onbevangen, dat DWS al zijn talenten nodig had om doelpunten te voorkomen Aan belde kanten waren de verdedigingen het sterkst Calden- hove c.s. hadden tegen net sublieme verdedigen van KuUper en Hottentot maar weinig te vertellen. Eerst ln de laatste lmnuten van de eerste helft kon Rep na goed voorbereidend werk van de rechtervleugel een doelpunt scoren. Na de wisseling had Schenk spoedig succes en ditmaal was het de linker vleugel dfe de kans schiep BIJ DWS verwisselden nu Blot en Melchers van plaats, waardoor er veel meer vaart ln de aanvallen kwam. In deze periode was DWS positief sterker en grtukta het Cakienhove op listige wijze een tcgenpunt te maken, met welke stand het einde kwam (2^-1). Het spel van de finalisten ontliep elkaar niet zo heel veel HBS toonde ln de eerste helft een beter speibe- grip, v. d. Vegt maakte prachtige openingen, bouwde de aanvallen subliem op. doch doelman Veenhulzen stopte de schoten van Langelaan, Domlnlcus en Nauwelaerts naar be horen Boas deed het met- schoten van Beelen. Loots en Dijkgraaf pre cies zo. Dertien minuten waren ge speeld. toen HBS de leiding verkreeg door een doelpunt van Langelaan. dat het" mooiste was van dit tournool. Van de Zee zetto de bal hoos: voor het doel en de naar binnen gekomen Nauwelaerts klopte d.eze door naar Larrgelaan. die de bal Ineens op zijn voet nam' en onhoudbaar inschoot. Dit doelpunt zou het beslissende blijken, want ln de tweede helft slaagde geen van belde ploegen er Ln de stand te wUztgen. HBS bleef wel het heste van het spel behouden, doch het schot, dat de aanvallen moest bekronen bleef achterwege of was te onzuiver van richting. Haarlem vers|aat V.S.V. en wint de Spaerne-beker HAARLEM. 3 Sept. Haarlem heeft, dank z4J goed spel der voor hoede, voor een Jaar beslag gelegd op de Spaerne-beker. In de eerste ronde speelden Hermes DVS en VSV gelijk (3—3), doch bij het nemen van strafschoppen waren de IJmuidena- ren het beste op dreef, waardoor zij ln de eindstrijd kwamen Haarlem schakelde DFC met 51 uit. De wed strijd tussen de verliezers (DFC en Hermes eindigde 1—1, na het nemen van strafschoppen kwamen de Schie dammers in het bejtlt van de derde prijs. De eindstrijd Haarlem—VSV was aanvankelijk aantrekkelijk, doch daarna kwamen de Haarlemmers"— goed öpzetten en nadat de rust met 2—0 in hun voordeel was ingegaan, werd de eindstand 6—1. EERSTE KLASSE District IV Willem It N.O.A.D 0—2 B.V.V.De Spechten ..i... 42 EindhovenP.S.V. 00 N.A C.L-O.N.G-A. 1— ZILVEREN-BAL-FINALE R.F.C.—Enschede 52 AROLBEKER-TOURNOOl Demi-Finale^ A.G.O.V.V.Z.F C2—1 D.VV.S.H.B.S0—0 (H.B.S. wint met strafsch.) Verliczcrsfinale D.W.S.—Z.F.C. 1—2 Finale A.G.O.V.V.H.B.S. 0—1 ZILVEREN-PONT-TOURNOOI Verliezersronde AJaxVriendenschaar 5—4 Finale Volewijckers-Wageningen 83

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1