HET DAGBLAD Duitsers handhaven hun „slepende" tactiek Tegenaanvallen in het gebied van Beauvais Een kwart kilo suiker VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Algemeen beeld van de strijd in Frankrijk ongewijzigd Decimering van den vijand Nieuw kabinet in Kroatië Concentratie op de verdediging Bulgaren vragen de geallieerde condities Trommelvuur op Engeland Geheim van de V1 is onvindbaar Duits weermachtsbericht Aanvallen uiteengeslagen bij grens vdn Zevenburgen Nieuw offensief in Italië Bruins, tweede Ned. Ridderkruisdrager Bon scheerzeep ,Wij zullen geen ademnood hebben bij de eindspurt" Duitsland komt weer langzaam op, constateert dr. Göbbels Boter en margarine jeweten wetten En het klopte de volgende dag! Goed voorgaan doet goed volgen! BERLIJN, 1 Sept. Volgens de hedenmorgen ontvangen berichten over de gevechtshandelingen in Noord-Frankrijk is het algemene strategische beeld niet noemenswaar dig gewijzigd. Uit diverse medede lingen van Duitse militaire deskun digen kan de conclusie getrokken worden, dat van Duitse, zijde de strijd op slepende wijze voortgezet zal worden. Door geforceerde acties in het ge bied ten noorden van Parijs en in het gebied van Laon en Reims zou het geallieapie opperbevel tot een be slissende veldslag willen komen, maar duidelijk wordt in de WiLhelmstrasse te verstaan gegeven, dat de Duitse troepen op het ogenblik een derge lijke veldslag uit ae weg -uilen gaan en hun distanciëringsbewegingen zul len blijven voortzetten. Het Duitse opperbevel reeft naar een decimering der Brits-Amerikaan se formaties en naar <:jdwinst .om nieuwe krachten en wapenen aan te voeren. Intussen worden echter wel maatregelen getroffen om de fionten te consolideren. De aanvallen der Engelsen en Ame rikanen concentreren zich om de Seine, de sector Olsne-Aisne en om het gebied van de Vesle en de boven-* loop van de Marne. Na zeer zware aanvallen slaagden de Anglo-Amerikanen er in aan de Seine aan weerszijden van Les An- delys terrein te winnen en langs de weg VernonGisors in de Duitse li nies binnen te dringen. Even ten noorden van Gisors werden de Anglo- Amerikanen door tegenaanvallen op- èevangen en afgegrendeld. Van Poin- toise uit naar het noordwesten op dringende Anglo-Amerikanen werden ongeveer halverwege door Duitse te genaanvallen opgevangen en tot staan gebracht. Om het gebied ten noordoosten van Parijs wordt eveneens fel gestre den. Tussen Pointoise en Laon con centreren de Amerikanen hun troe pen op drie plaatsen en zo konden zij in samenwerking met zeer krach tige formaties bommenwerpers de Duitse grendelstelllngen binnendrin gen. De zwaarste druk wordt uitge oefend in de richting van Laon. welke plaats de Amerikanen in de. loop van 30 Augustus doortrokken. In de in het zuiden hierbij aan sluitende sector ontplooiden de Amerikanen eveneens een krachtige activiteit. Ook hier zijn drie hoofd aanvalsrichtingen te onderkennen. De eerste loopt via Reims in noordelijke en noordoostelijke rich ting. Van Chalons uit stoot de twee de wig naar het noordoosten. De derde aanval is gericht op net AGRAM 1 Sept. De Poglawnik heeft den 'minister van Binnenlandse Zaken, Lorkowitsj. den minister van Oorlog, Vokitsj. den hoofddirecteur voor openbare orde en veiligheid, Joertsjitsj en den politiepresident van de stad Agram, Vragowitsj, van hun ambtsplichten ontheven. Tegelijkertijd heeft de Poglawnik den kolonel der Oestjtasja, Frkowitsj, tot minister van Binnenlandse Zaken, den vice-admiraal Steinfel tot minis ter van Oorlog, het lid van de Raad van State, Doemandzitsj, tot minister van Verkeer, den kolonel der Oestj tasja Lisak tot hoofddirecteur voor openbare veiligheid en den majoor der Oestjtasja Kirin tot' politiepre sident van de stad Agram benoemd. Het verkeersministerie ressorteerde totdusver onder dat van Oorlog. Verder is luitenant-generaal Tsja- nitsj ontheven van zijn plichten als opperbevelhebber van de Kroatische weermacht. Deze functie wordt voort aan door den minister van Oorlog in zijn hoedanigheid van vice-admiraal uitgeoefend. Op het ogenblik, dat de oorlog de Kroatische grenzen nadert, aldus schrijft de pers van Agram, heeft de Poglawnik, om niets na te laten wat de Kroatische verdedigingskracht kan versterken, besloten bijzonder belang rijke ministeries toe te vertrouwen aan beproefde medewerkers, die in hun dienst aan de Staat zonder com promis en zonder aarzeling volhou den. Zoals de dingen staan, is er voor het. Kroatische volk maar één weg en één politiek mogelijk: strijdvaar dige eenheid onder leiding van den Poglawnik en aan de zijde van den Duitsen bondgenoot. STOCKHOLM, 1 Sept. Reuter meldt, dat een Bulgaarse delegatie te Caïro is aangekomen voor het in ontvangst nemen van de voorwaar den der geallieerden. Van onderhan delingen kan geen sprake zijn. Helmut Göring gesneuveld BERLIJN. 1 September. Luite nant Helmut Göring, een neef. van den Rijksmaarschalk, is in Norman- dië als jachtvlieger in een luchtge vecht gesneuveld Hij is de vijfde neef van den Rijksmaarschalk, die in deze oorlog zijn leven voor Duits land heeft gegeven. Paasikïvi ontkent dat hij politieke opdracht heeft STOCKHOLM, 31 Aug De beken de Finse staatsman Paaslklvl heeft tijdens een Interview verklaard, dat alle geruchten over zijn persoon ln verband met de houding van Finland, volkomen ongegrond zUn Slechts ten gevolge van de beëindiging van het badseizoen ln Nadendal is bij naar Helsinki teruggekeerd. HU heelt geen politieke opdracht ontvangen en houdt er ook geen rekening mede deze te zullen krijgen. Marne-kanaal. Over het gehele front zijn zware gevechten aan de gang. In Bretagne hield de druk van de Anglo-Amerikanen. geholpen door de terroristen, op Brest en Lorient aan. De aanvallen leverden echter in de beide sectoren geen succes op. In Zuid-Frankrijk proberen de Anglo-Amerikanen nog steeds de be wegingen van de Duitse groepen te belemmeren. Hun poging om ten zuiden van Valence te verhinderen dat de Duitse achterhoede de Drome overtrokken, mislukten. BERLIJN. 1 SeptSedert heden ochtend 01.53 uur is een trommel vuur met de zwaarste projectielen aan de gang, dat zowel een deel van de Britse invasiehavens als de ver keersaders en militaire centra in Zuid-Engeland onder een gericht vuur neemt. In bevoegde kringen te Berlijn is geen verklaring'te krijgen of het hier om maatregelen gaat tegen verdere invksievoorbcrcidingen, of dat nieuwe wapens voor de grote afstand in actie zijn gekomen. In ieder geval wordt hier voor he4 eerst in de geschiedenis van de ver dragende artillerie een gevèchts kracht gedemonstreerd, die nog een verdere indrukwekkende stij ging toelaat. Bijzonder opmerkelijk is hierbij de snelle opeenvolging van de salvo's overdag en 's nachts. STOCKHOLM, 1 Sept. In Enge land bestond de verwachting, dat met he«t vorderen van de geallieerde op mars in Frankrijk geleidelijk een einde zou komen aan het V 1-offen- sief. Thans blijkt, dat men zich hierin heeft vergist. De V 1-aanvallen nemen niet af, doch worden krachtiger cn komen bovendien, naar men in Lon den tot zijn schrik heeft moeten vast stellen, ook nog uit nieuwe richtingen De chef van een Duitse V 1-afde- ling heeft aan een oorlogsverslaggever verklaard De constructie en bouw van het Duitse V 1-wapen zijn zo eenvoudig, dat een verplaatsing van zijn bases ieder ogenblik mogelijk is. Hetzij van Normandië uit. hetzij diep uiÉ het vasteland, onverstoorbaar en ieker vliegt de V 1 naar de bevolen doelen. Kazematten en stellingen onder de grond, waarin de Engelsen en Ame rikanen na de bezetting van Franse gebiedsdelen vermoeden, bases van het V 1-wapen gevestigd zijn geweest, zijn volkomen leeggehaald. Slechts lege ruimten vielen de Anglo-Ameri kanen in handen. De kern van xde toestellen en het geheim yan het, wapen Jcohdeo nergens buitgemaakt worderiT In Londen is officieel medege deeld, dat de Duitsers sedert de vroege ochtenduren van Donderdag „in herhaalde tussenpozen" vliegen de bommen op Zuid-Engeland en het gebied van Londen hebben afge vuurd. Er werd materiële schade aangericht De bevolking ^leed ver liezen. Rotsvesting Cécembre handhaaft zich BERLIJN, 1 Sept. De Duitse bezetting van het kleine rotseiland Cécembre verdedigt zich nog steeds tegen sterke geallieerde aanvallen. Amerikaanse bombardementsvlieg tuigen vielen gisteren dit steunpunt opnieuw aan. Dit kleine Duitse bol werk maakt het de geallieerden on mogelijk om de haven van St. M&lo te gebruiken. De Noren die In Zweden ver toeven, mogen van 1 September af niet zonder speciale vergunning het land verlaten. Dit ls om ongewenste reizen te verhinderen. De ..Berliner Börsenzeltung" verschijnt niet meer en ls nu verenwd met de „Deutsche Allgemelne Zei- tung". Ie JAARGANS No. 205 LD VRIJDAG I SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per weel of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 31 Aug. Het opperbevel van de weermacht' maakt bekend: Ten noorden van Parijs werd de vijand, die onze uitwjjkbewegingen scherp .volgt, tot staan gebracht. Tegen vijandelijke aanvalscoionnes, die uit het gebied van Beauvais naar het Noorden trekken, zijn tegenaan vallen op touw gezet. In het gebied Laon-Reims staan onze troepen in zware strijd met vijandelijke pantserstrijdkrachten, die naar het Noordoosten en Noorden nieuwe terreinwinst konden behalen. In het Rhönedal is de vijandelijke druk versterkt, vooral tegen Valence. Alle vijandelijke aanvallen werden daar in felle gevechten afgeslagen. Het vergeldingsvuur op Londen werd dag en nacht voortgezet. In Italië is de vijand aan de Adria- tische kust opnieuw over een breed front tot de grote aanval overge gaan. Met krachtig gebruik van slag vliegers. artillerie en tanks en met ondersteuning door zeestrijdkrachten, kon hij bij Urbino en bij Pesaro plaatselijke penetraties behalen. Door onze tegenaanvallen werden de bin nengedrongen vijandelijke aanvals groepen uiteengeslagen. Ten zuid wésten van Pesaro duren in twee pe- netratieplekken verbitterde geveèh- ten voort. In Roemenië is de vijandelijke druk in de richting van Ploesti ver sterkt. Aan de zuidoostgrenzen van Zevenburgen werden nieuwe, hevige aanvallen der bolsjewisten uiteenge slagen. Aan de rest van het oostelijke front "Zijn gisteren alleen ten noord oosten van Warschau gevechtshan delingen van enige betekenis ont staan, waar de door de Sowjets na gestreefde doorbraak naar de stad, na het stukschieten van 24 tanks op nieuw werd verijdeld. Amerikaanse bommenwerpers on dernamen met gebruikmaking van het voor de afweer ongunstigeweer terreuraanvallen op Bremen en Kiel. Andere aanvallen van vijandelijke bommenwerpers waren gericht op enige plaatsen in Hongarije. In de afgelopen* nacht wi$|>en afzonderlijke Britse vliegtuigen bom men in het gebied tussen Rijn en Main. In het Kanaal' en in de Indische Oceaan hebben duikboten in felle gevechten zes vijandelijke schepen met een inhoud van tezamen 36.000 brt., alsmede een torpedojager en een bewakingsvaartuig, in de grond geboord en een vijandelijk vliegtuig omlaaggeschoten. In aanvulling op het weermachts bericht van Donderdag wordt nog het volgende medegedeeld: In de zuidelijke sector van het oostelijke front heeft het 30ste leger corps onder bevel van luitenant-gene raal Postel met de 306e infanterie divisie, 15è infanteriedivisie en H3e pantserdlvie ln opofferende gevechten tegen overmachtige vijandelijke strijd krachten heldhaftig gestreden. De afdeling zware lcgerpantserjagers 661 onder bevel van kapitein Mergen schoot ln de loop van één dèig 52 tanks stuk en droeg daardoor op be- sllsseride wijze bij tot een afweer- Denken de plattelandsbewo ners ook om de verduistering van stallen en schuren en gaan ze niet met easi niet-afgeschsrmde lantaarn naar buiten? (Voorlichtingsactie hoofdinspec tie luchtbescherming) DEN HAAG. 1 Sept De Füh- rer heeft den ff-Rottenführer Derk Elsko Bruins, geboren op 20 Maart 1923 ln Vlagtwedde. voor zijn bijzonder dapper gedrag in de gevechten bij Narwa als twee den Nederlander het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. 'ff-Rottenführer Bruins is sedert 1941 lid van de N S B. Op 26 April 1941 heeft hij zich als vrijwilliger voor de Waffen-jfaangemeld. Bruins trad toevallig gelijktijdig met den eersten Nederlandsen Rldderkrulsdrager uit Nederland. Gerardus Mooyman, ln dienst. Zij dienden samen in het laar 1941. Bruins behoort tot de 'ff-pantser- grenadierbrigade Nederland. Een beruchte Italiaanse rebel, die een moord op den commandant van de republikeinse nationale garde van Imola op zijn geweten had. ls door een woedende menigte gelyncht. De Amerikaanse regering heeft tien mijnen in Pensylvania en Diana ln beslag genomen, omdat er werd gestaakt. Jeugdstormfrontforids Oproep aan het volk Zoals reeds bekend, ls ter ge legenheid van het aanstaande tienjarig bestaan van de Nationale Jeugdstorm ingesteld het Jeugd- stormfrontfonds. Dit fonds heeft ten doel te komen tot de oprich ting van een Jeugdstormherstel- llngsoowi, speciaal bestemd voor de jonge Nederlandse soldaten, die aan de fronten gewond zijn ge raakt en herstel van krachten be hoeven. Alleen al uit de gelederen van de Jeugdstorm staan honderden Jon ge Nederlanders aan het front. Velen zijn ernstig verwond en voor hun leven verminkt, terwijl reeds ruim 150 Jonge Stormers hun Jon- ,ge leven gaven voor Europa's vrij heidsstrijd; dus ook voor ons volk en vaderland. Nogmaals wordt een krachtig beroep gedaan op de offerzin van ons volk om door het storten van een gift op het postgironummer 25000 te tonen, dat het vaderland het front nietjvergeet. Stort daarom uw bijdrage, op postgiro 25000, Jeugdstormfront- fonds. Oorsprongpark 8 te Utrecht. Doet uw plicht. BERLIJN, 1 Sept. „De vastheid van ons vertrouwen", zo luidt het opschrift van het artikel van Rijks minister dr. Göbbels in het weekblad „Das Reich". Hij constateert, dat de vijanden alles in het. werk stellen om in dit jaar een beslissing van de oorlog in hun geest af te dwingen. Daar het inhalen van de technische voorsprong van den vijand niet zo snel gaat. dat dit onmiddellijk blijkt, moet het Duitse volk zijn gehele kracht gebruiken om de enorme moei lijkheden, die uit de omstandigheden voortvloeien, meester te worden Des ondanks valt het niet te bestrijden, dat Duitslarid weder langzaam op komt en dat dit spoedig weer een nieuwe, aanzienlijk gunstiger oorlogs toestand zal doen ontstaan. Het is niet zo. dat Wij met enige nieuwe wonderwapens zullen komen, van welke wij alléén een ommekeer van de oorlog yerwachten. Men moet het kardinale lotsprobleem, dat de oorlog in het leven der volken vormt, van alle kanten aanpakken en trach ten meester te worden cn mag daar bij noch de éne noch de andere kant verwaarlozen. Het zou even onjuist zijn te willen aannemen, dat de modeme oorlog slechts een kwestie van oorlogsmoreel. of slechts een kwestie van techniek is. De leiding van de oorlog moet op de een of andere wijze de stand van de oorlogstechniek en die van het oorlogsmoreel weer in overeenstem ming trachten te brengen, willen, op den langen duur'gezien, haar alge mene moeiten niet mislukken. De krijgsgeschiedenis zal later onge twijfeld eens moeten vaststellen, dat het ons gelukt is in de afzonderlijke fazen van deze oorlog het oorlogs moreel van ons volk via de oorlogs techniek tot de overwinning te leiden en zo ook de oorlogstechniek weer die impujsen te verschaffen, welke zij voor haar rehabilitatie zo dringend nodig had en heeft. Er kan niet aan getwijfeld worden, dat ons oorlogsmoreel ons tegenwoor dige potentieel ver vooruit is. Het is dus onze taak. onze materiële kracht deze wordt in hoofdzaak uitge drukt in het aantal en de kwaliteit van onze ter beschikking staande divisies en wapens zoveel te ver sterken. dat dpze weer in overeen stemming komt met de stand van ons oorlogsmoreel. In de afgelopen vier weken heeft zich. afgezien van de ver gaande maatregelen, die ter kennis van het grote publiek konden worden ge bracht, een verschuivingsproces vol trokken, dat grote verwachtingen rechtvaardigt. Het vergt van onze volksgemeenschap op de duur.zware offers, doch hier ligt ook de enige weg naar de overwinning. De eisen, welke de weermacht aan de burger maatschappij beeft gesteld wat be treft haar behoefte aag vervanging, zijn zonder uitzondering vervuld. Wij zullen niet moede worden ons volk telkens weer voor ogen té hou den. <iat alle kansen op de eindover- winning in onze eigen handen liggen! Het komt er thaps niet meer zo zeer op aan, w a a r wij strijden, doch dat en hoe wij strijden. Wij zullen tenslotte toen winnen. Wij zullen geen ademnood hebben, wanneer het tot de eindspurt komt. Ons volk is tot alles besloten. De dreigementen van onze vijanden kup- nen ons niet van de wijs brengen wat betreft de vastheid van ons ver trouwen, dat niet bouwt op hun zwakte, maar slechts op onze eigen kracht. DEN HAAG, 1 Sept. Voor de periode 3 t.m. 16 September geven de bonnen 37 en 38 recht op het kopen van de gebruikelijke rantsoe nen brood, beschuit, melk, taptemelk en vlees. Voorts zijn voor die periode aange wezen 217 en 218 bloem. 219 voor 250 gram roggevlokken, havermout, gort é.d., d 73 eveneens 250 gram roggé- vlokken, havermout, gort e.d,, e 73 250 gram kindermeel of voedingssui ker, 220 100 gram vermicelli, 37a een half rantsoen boter, 37b een half rantsoen margarine, 221 100 gram 20 plus of magere kaas. 222 250 gram suiker. 223 250 gram jam. 37 150 gram versnaperingen en 37 voor een rant soen sigaren, tabak of sigaretten. Voor del'periode tm. 30 September zijn aangewezen bon 224 een rant soen eenheidstoiletzeep. 225 een rant soen- waspoederi feV4+d74 en c74- een rantsoen waspoeder en e75 een rant soen toiletzeep. Bon rlO van de tabakskaart Is t.m. 6 Januari geldig voor het kopen van 45 gram scheerzeep. Voor personen, geboren in 1926 of later, wordt een bijzonder rantsoen beschikbaar ge steld op de bonnen reserve b76, c76. d76 en e76, elk voor 125 gram boter. Vette kaas Van 1 tot en met 14 October zal wederom 100 gram 40+ en/of volvette kaas ter beschikking worden gesteld. Ten einde hiervoor in aanmerking te komen, moet men bon „algemeen 226" vóór 10 September bij zijn leverancier inleveren, desgewenst tegen ont vangstbewijs. De aandacht wordt er op gevestigd, dat op deze bon in vele gevallen 40+ korstloze of smeerkaas zal-moeten worden verstrekt. VOOR DE KINDEREN Welk spreekwoord? Beste nichtjes en neefjes. Ik beb deze maal voor Jullie weer een eenvoudig cljferraadsel, dat al len met wat Inspanning kunnen op lossen. Omdat er deze week zóveel op lossingen waren en lk nu vooruit weet. dat er weer een stapel goede oplossin gen zal binnenkomen, loof lk deze week vijf extra-prijzen uit, zodat or twintig kansen zijn. Het spreekwoord bestaat uit 38 letters: 37—8—35—15—32 ls een getal. ■:>g12320 een meisjesnaam. 23—5—30—26—37 niet groot. 7—2—1235 niet laag. 3134is19 een meisjesnaam. 29413 een deel van een schoen 38—21—22—33—34 eeD -mannelijke viervoeter. 14io273632 een ander woord voor naar beneden gaan. 6li129 een ander woord voor einde. 24173012 een Jongensnaam. 144434 twaalf maanden. 2522—33—32 een ge tal. Het spreekwoord vinden Jullie vast. Stuur de oplossingen aan Oom Jan. p/a Redactie „Het Volk". Hekelveld 15. Amsterdam. De bloemennaam, die lk de vorige weck bedoelde, was natuurlijk „Zonne bloem". De woorden, die gevonden moesten worden: Zeel. Over. Neder, Nader, Eten. Basel, Last, Oost. Even. Mast. Er waren vooral uit de provincie Groningen zoveel goede oplossingen, dat lk vijf extra-prijzen uitloofde. De twintig prijswinnaars zijn dus: Arendina Arends, p/a Hr. TJ. Arends, Den Ham D. 140. Belllngwolde; Mar- chlen Hulsman, Stationstraat 10, Win schoten; Gerrlt Breeschoten, Looldijk 70. De Bilt; Annle Enslnk. Kuil 4. Hoorn; J Stam. Kalkwijk O 51. Hooge- zand; Tonnv Daane, Emmakade 7. Haarlem; Johnny van Zonneveld. Leiden; Grietje Koning. Gerard ter Borghstraat 16a, Groningen; Henny Steyllng, Radijsstraat 41 A, Gronin gen; Aaltje van Dijk. Uithuizerweg 412, Usquert; M. Leyenhorst. Egelan tierstraat 132,. Utrecht: Ruth Verhoef, Oudendijk 44. Maarsseveen; Mlep de Bruvn, Patrimoniumstraat 10. Vlaar- dlngen; Maarten Meijer, Putselaan 251c, Rotterdam; Pietje vaD Tongeren. Llngestraat 1, Leerdam; P. A. Zuider ent. Nieuwe Maasstraat 27. Schiedam; Arnold Heijmen, Pais 19. Westervoort; Gerrie Veenvllet, Nleuwstraat 18, Al melo; Jan Ouwerkerk. Sperwerstraat 42. Arnhem; Joop Loeffen, Van Gent straat 37 hs.. Amsterdam. Johnny van Zonneveld moet zijn adres nog opgeven. Ik dank allen, die hun oplossing met een mooie tekening versierden De hartelijke groeten van Jullie OOM JAN De verduistering begint heden om 2U.30 en eindigt om 6.45 uur. Maan onder 4.26, op 20.14 uur. 2 Sept, V.M., 9 Sept. L.K., 17 Sept. N.M., 25 Sept. E.K. Weer Hongaars bloem Van de, door bemiddeling van het Rode Kruis, geïmporteerde Hongaarse bloem kan nogmaals een extra-rant soen beschikbaar worden gesteld voor kinderen, geboren in de jaren 1926 tot en met 1939. Daartoe moet men de bon „reserve b77" of „reserve c77" vóór 10 September tegen ontvangst bewijs bij den detaillist, inleveren. Tussen 1 October en 28 October zal men vervolgens op dit ontvangstbe wijs 500 gram bloem per bon ontvan gen. Men houde er rekening mede, dat deze bloem voor langdurige be waring ongeschikt is. Hef suilcervoorschof Met de inhouding van het kilogram suiker, dat onlangs als voorschot is verstrekt, zal, te beginnen met de periode 3 t.m. 16 September een aan vang worden gemaakt. Gedurende deze cn de drie daaropvolgende twee- weekse perioden zal in plaats van een bon voor 500 gram suiker op de dan aan te wijzen suikerbonnen slechts 250 gram per bon beschikbaar worden 'gëslcld. "Bij het 'gebiulk van het suikerrantsoen houde men met het bovenstaande rekening. Shag- of pijptabak Daar deze keer maar één bon voor tabak is aangewezen, dienen zij, die pijp- of shagtabak wensen te kopen, te wachten tot de volgende bonaan wijzing (15 September). Zij kunnen dan op de oudé en nieuwe bon ge zamenlijk op 15 en 16 September de pijp- of shagtabak kopen. Na 16 Sep tember is de bon, die thans is aange wezen. uit den aard der zaak niet meer geldig. Kinderlegitrmatieplaatjes van metaal DEN HAAG, 1 September. De kartonnen kinderlègitimatiekaartjes van het Ned. Rode Kruis voor kin deren onder de vijftien jaar kunnen thans met geringe kosten vervangen worden door metalen plaatjes. Een Nederlandse firma heeft na melijk beslag kunnen leggen op vol doende metaal en heeft bovendien een procédé uitgewerkt, waardoor de gegevens in onuitwisbare witte inkt op het tweezijdig donker gefosfa- teerde metaal kunnen worden aan gebracht. De secretaris-generaal van het de partement van Opvoeding, Weten schap en Kuituurbescherming heeft zich met een rondschrijven tot de hoofden van scholen gewend om de medewerking van de scholen in te roepen bij de bestelling van deze metalen plaatjes rechtstreeks bij be doelde firmë. De plaatjes zijn 3 bij 5 cm. groot-. De beschrijving kan met de bij te leveren witte inkt geschie den door den kla-sseonderwjjzer of door de kinderen onder diens toe zicht. Voor de zesde maal begint in deze dagen een nieuw oorlogs jaar. En boven de gebruikelijke terugblik en de even gebruikelijke fotmulering van toekomstver wachtingen uit rijst de overwe ging: hoeveel perioden van veer tien dagen of drie weken die het nu heus nog maar duren kan lig gen in die jaren-keten besloten! Dit vast te stellen vraagt op het huidige ogenblik geen ironische glimlach. Er schuilt veeleer een ernstig gemeende waarschuwing in. Klaarblijkelijk zijn er onge weten krachten en ongeweten wetten. Krachten en wetten al thans. die aan de afwachtende beschouwers langs de lijnen ont gaan. maar die dikwijls de ge- lovenden tot wetenden maken. Krachten en wetten, die over de hoofden van Badoglio's en Michaels heen de historie voort zetten. De grote meerderheid der mens heid haakt met zijn denken alleen bij het laatstbekende hoofdstuk van het verleden aan. Zij ziet geen voortgang en groei.' doch alleen duplicaat. En het heeft met partijdigheid niemendal te ma ken. wanneer wij vaststellen, dat die fout aan de zijde der ge-, allieerden in de meest krasse vor men werd gemaakt. Die zijde was het immers, die in wezen streed voor de erkenning en continuering van dat afgesloten hoofdstuk. Die zijde klemde zich dermate aan het oude hoofdstuk vast. dat het scheen of er geen nieuw meer zou mogen worden geschreven. Maar de geschiedenis schrijft immer voort. En ten spijt van ge makzuchtige beweringen is zij niet de slechte romanschrijver, die zichzelf plagleert. Anderhalf jaar geleden schreven optimisten- op deuren en schuttingen naast elkaar de jaartallen 1918 en 1943. Anderhalf jaar hebben zij althans op dit ogenblik reeds ongelijk Het gebeurde zowel ln Nederland als in België en Frankrijk. Misschien ook nog wel in andere bezette ge bieden. Hoewel de gemeenschap pelijke inspiratie van de Londense zender daaraan niet vreemd zal zijn, bèwljst het onschuldige ge- tallenvermaak bovenal de be perkte horizont der optimisten zelve. De vorige wereldoorlog duurde vier jaar, „dus" duurt deze óók vier jaar. De vorige wereld oorlog eindigde met revolutie en ineenstorting in het Duitse ach terland, „dus" eindigt het ditmaal op dezelfde wijze. Niet dat de op timisten hunnerzijds zulk een duplicaats-theorie zouden willen onderschrijven. Hun primitieve fantasie laat eenvoudig geen ruimte voor andere voorstellingen en dat is in wezen ook slechts een algemeen-menselijk zwak. Men zou die achterwaarts ge richte zienswijze in het kader van hun eigen, onbedoelde systeem logisch kunnen, voortzetten met een verwijzing. In 1918 kwam de Duitse ineenstorting zelfs (en men kan er de gedenkschriften van Engelse staatslieden op na lezen) voor de geallieerden snel, stormachtig, onverwacht. Waarom zou dan ditmaal niet even onver wacht een Britse ineenstorting komen? De vermeende Duitse nederlaag anno 1944 althans ont trekt zich aan het denkschema, nu zij sinds Stalingrad reeds in periodiek verschoven termijnen van drie weken heet te kunnen worden verwacht De waarheid ls. dat men in een stadstuintje geen horizon ten zien kan. Nieuwe hoofdstuk ken in het grote historieboek worden bovendien nimmer be paald door behoudzuchtige pla- giatoren. Zo is ook in deze oor log weer gebleken. Wanneer wij het strategische beeld van de tweede wereldoorlog op de drem pel van het zesde oorlogsjaar overzien, dan moet het los van de wensdroom van een einde „over drie weken" toch duidelijk zijn. dat hier een geheel eigen wetmatigheid heerste. Voorlopig hebben wij van die wetmatigheid twee grote, nauw keurig overzichtelijke fasen door gemaakt. De eerste was die van een volkomen nieuwe en volkomen onverwachte Duitse bewegings oorlog. De tweede fase was die van een (in --de zin van haar duurzaamheid ln een tijdvak van anderhaBf jaar of zesentwintig keer „drie weken") even onver wachte dlstanciëring zonder daarbij aansluitende ineenstor ting. Berlijn spreekt thans van een derde fase en innerlijke logica zou ook de tegenstander aan die visie eigenlijk niet moeten ont zeggen. Hij zou er zich in elk ge val rekenschap van moeten ge ven, dat ook de beide vorige fasen niet met z y n voorstellingen strookten. Hij zou zich vertrouwd moeten maken met ongewèten krachten en ongeweten wetten, ook in het bloedige spel der we ken en maanden die vóór ons lig gen. De aanwezigheid van die krachten en van de nieuwe wet matigheid die eruit groeien zal. zal eenmaal blijken de essentie van de derde oorlogsfase te zijn geweest. Niet in de vorm van een goedkoop wonder, dat in drie uur tijds Engeland en Amerika van de kaart blaast. Zulk een fantasie ls ln wezen even beledigend voor den in vijf moeitevolle jaren be proefden frontsoldaat als de voor spelling van zijn capitulatie. Wel in de vorm van een geleide lijke, in een geweldige worsteling bevochten wijziging van het uiterlijke oorlogsbeeld. En ook in deze fase wordt de nieuwe mili taire en daarmee uiteindelijk de historische wetmatigheid niet be paald door krachten die de oude wetmatigheid willen volgen en behouden. De generale repetitie gaat. grandi oos mis! Alleen de souffleur is als gewoonlijk, de anderen staan net precies op de verkeerde plaats en zeg gen net precies het verkeerde woord op het verkeerde moment De regis seur wekte iedereen op, toch vooal kalmte te bewaren. Hij loopt zelf handenwringend rond en plukt ver woed aan zijn haar. Ook de mede werkende arbeidsmeisjes zijn zichzelf niet en al met- al lijkt het zo onheil spellend, dat men wel een zeer groot optimist moet zijn om nu nog vast te houden aan het gezegde, dat. een slechte „g^perale" een waarborg is voor een goed° opvoering. Als men zich gaat verkleden en de edele ridders weer arbeidsmannen of kaderleden zijn geworden, komen de zenuwen langzaam tot bedaren. Trou wens. van plankenkoorts kan hier moeilijk sprake zijn gezien het feit. dat het toneel uit Brabantse grond bestaat. „Laten we er niet meer over praten", zegt een van de auteurs. „Je zult zien. dat morgen alles klopt, wat vandaag mis ging." Na deze goedge meende raad begint hij echter zelf een diepgaand g§sprek met den regis seur over de opvoering en de kansen van slagen. Ja, alles staat in het teken van het spel en zelfs de kok in de keuken. Tien daaen die °°k ecnvro1- a 9 letje in het stuk Arbeidsdienst heeft, vraact zich met zijn bijkoks af. hoe het toch kwam, dat hij die middag faalde. Zijn kooktalenten hebben daaronder niet te lijden en zo komt het, dat de artisten door de maaltijd veel van hun depressie kwijtraken en zichzelf en elkaar beloven, het de volgende avond beter te doen. De schetterende tonen van de reveille-trompet wekken het kamp. Als de bewoners hun ogen uitwrijven, In het verleden ligt het heden In t nu wat worden zal BILDERD1JK ADRIAAN BANKERT. 1684. Vocht tegen Zweden in 1659 )en verder tegen de Duinkerkers, Engelsen en Fransen. Werd in Ook thans weer strijden^ 1666 ht. Admiraal. Over- Nederlanders voor Euro- 7 j ,t?'t n,rji V&S- vrijheid, ter zee, in leed in 1684. (Foto O/H) trouwe verbondenheid met hun Duitse kameraden. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander .van 1745 Jaar en kan geschieden bij de Marine-Annahmestelle Niederlande te Utrecnt, de aanmeldingsbureau's voor Marine- Vrijwilligers te Amsterdam Kalverstraat 143 en Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 98—100, bij alle Hafen- Ortskommandan- turen en bij de Nebestellen der Waffen-#. ,Alle gewenste Inlichtingen, zowel voor dlenstname bij de Marine als bij de Waffen-ff, worden aan bovengenoemde adressen verstrekt. uit dé kribben klauteren en daarna een blik uit het raam werpen, zien zij tot hun ontsteltenis, dat het regent. Niet zo-maar gewoon regent, maar werkelijk klettert. Als de eerstë gasten bet kamp betreden, weet men nog steeds niet hoe het zal gaan, maar dan, ongeveer een uur voor het begin van de voorstelling, meldt zich plotseling een nog wat. waterig zonnetje, dat echter steeds meer aan kracht en voortvarendheid wint. Vol goede moed begeven de medespelen den zich naar de barak, die tot kleed lokaal is ingericht. Af en toe gluren zij door het raam naar de bezoekers, die gestadig binnenkomen. De bevol king van Valkenswaard heeft zich nimmer bij enige N.A.D.-manifesta- tie onbetuigd gelaten en evenals bij het vorige Oogstfeest in 1942 stroomt het amphitheater ook ditmaal geheel vol. Zelfs de wallen rondom zijn met toeschouwers bezet, als het districts muziekcorps onder leiding van den bekenden N.A.D.-dirigent hoofdop zichter De Graaff kort voor het begin een pittige mars inzet. Dat is het teken voor hen. die in het eerste deel van het stuk optreden, om zich achter de aarden coulissen te verza melen. Dan zwijgt het rrtuziekcorpa en is het grote "moment daar. Een speciaal daartoe opgeleide man slaat op een gong het geroezemoes ver stomt en de eerste speler betreedt ■het toneel. Vóór zijn opkomst stond hij nog naar adem te happen en wist hij op geen stukken na meer. wat hij moest zeggen, maar nu hij er een maal voorstaat, heeft hij maling aan al die mensen en speelt, zoals hij het bii de repetities in zijn beste ogen blikken gedaan heeft. En de ande ren vergaat hgt net zo. De souffleur, die krampachtig zit te fluisteren.' gaat er Iets gemakke lijker bijzitten en als het contact met het publiek blijkt uit gelach en gemompel, komen zij er nog beter in. Het eerste deel wordt zo met vaart afgewerkt en er zijn voor de spelers geen angstige ogenblikken. Ook het tweede deel, dat een sym bolisch karakter draagt en met zijn bont geklede edelen, poorters, boeren en boerinnen een „costuumstuk" ge noemd zou kunnen worden, loopt ver rassend goed van stapel. Inderdaad, alles wat op de generale repetitie misging, klopt deze keer en de ar beidsmeisjes, die de vorige dag bij de volksdansen hun „draai" niet goed konden vinden, trippelen thans licht en bevallig over het toneel en hebben een groot aandeel in het succes. Het publiek beleeft vreugde aan het spel en als tegen het aanbreken van de schemering de opgestelde schijnwer pers aanflitsen, gaat er een kreet van verrassing en gulle bewondering door de rijen. Daverend applaus klinkt spontaan op, als het Oogstfeest 1944 zijn hoog tepunt heeft bereikt en de edelen na enige zwierige buigingen naar het publiek als laatsten het toneel ver laten. De afdelingscommandant treedt naar voren, dankt alle mede werkers voor hun Inspanning, spreekt de verwachting uit dat de band. die tussen het kamp en de be volking bestaat, eens te meer ver sterkt ls en roept allen een tot weer ziens toe. Tien dagen Arbeidsdienst zijn achter de rug, tien dagen die in het teken stonden van artistiekewerk zaamheid en die culmineerden ln het sluitstuk, het Oogstfeest 1944, dat een nog Jonge traditie succesvol voort zette. Niet alleen de Jeugdige spe lers. die allen het groene uniform dragen, maar zeker ook de toeschou wers zullen er nog .lang een mooie herinnering aan bewaren en het zien als een symbool van eenheid en samenwerking.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1