HET DAGBLAD Aanval tussen Parijs en Reims opgevangen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN R e p r s a i es in Parijs Duits weermachtsbericht Sow jet-aanvallen op Roemeens en Hongaars gebied mislukt De stad Rouaan is ontruimd Overval op twee postboden Duitse tegenmaatregelen in Noord-Frankrijk Snelheid van den vijand afgenomen Uitreiking van bonkaarten Tegelijk voor twee perioden Het Sowjet-offensief tegen Oost-Pruisen ingestort Stootlegers zijn geteisterd Maarte rise haar ste Moordaanslag op De Gaulle m „De Lage Landen" r HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 30 Augustus. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: Nadat onze divisies sterke, tot zevenmaal herhaalde aanvallen van den vijand uit zijn bruggenhoofden aan de Seine ten noordwesten van Parijs in harde gevechten hadden op gevangen, weken zij volgens bevel op nieuwe stellingen naar het noord oosten uit. De stad Rouaan werd na verwoesting van ,de havenwerken cn andere belangrijke militaire objecten prijsgegeven. Tussen Parijs en Reims werden de naar het Noorden aanvallende sterke Amerikaanse strijdkrachten in verbit terde gevechten tot staan gebracht, ïn het zuidelijke deel van Soissons zijn hevige straatgevechten ontbrand. Ten zuiden van de Ma me hebben vijandelijke gemotoriseerde formaties in opmars naar het Oosten de streek van Chalons sur Marne bereikt, waarom fel gevochten wordt. In het Rhónedal hebben onze flankbeveiligingen talrijke vijande lijke aanvallen van het oosten uit afgeslagen. Een vrij groot aantal vijandelijke tanks werd vernietigd. In het Alpengebied, ten westen van de Frans—Italiaanse grens, werd de stad Briancon na harde strijd met Franse terroristen en Amerikaanse verkenningsstrijdkrachten weer in hezit genomen. Torpedomotorboten .hebben in de nacht van 29 op 30 Augustus, ten westen van Dieppe, een vijandelijke torpedojager Jn de grond geboord. In dezelfde wateren hebben gevechts veerboten en beveiligingsvaartuigen der Duitse marine een Britse torpedo jager van de Huntklasse vernietigd, die na een zware detonatie vin de lucht, vloog. Het V. 1-vergeldingsvuur op Lon den duurt voort. In Italië hebben gevechtshandelin- gën van enige betekenis alleen plaats gehad in de Adriatische kustsectpr. In de ochtenduren werden hier hevige aswavallen van den vijand met zware verliezen voor hem afgeslagen. In Roemenië zijn aanvallen van de bolsjewisten bij Buzau en in het Eisrizadal mislukt. De daartussen over de passen van het. Hongaarse grensgebied doorgedrongen vijande lijke strijdkrachten werden op ver scheidene plaatsen in tegenaanvallen teruggewonnen. Formaties slagvlieg tuigen vielen Sowjetrussische colon nes in de Karpathenpassen met bommen en boordwapens succesvol aan. In het bruggenhoofd van de Weich- sel ten westen van Barar.ow bleven herhaalde aanvallen van de bolsje- wisten vruchteloos. Ten noordoosten van Warschau, alsmede tussen Boeg en Narew heb ben onze troepen nieuwe, door tanks en slagvliegers ondersteunde aanval len van de bolsjewisten, in harde aantsergevechten opgevangen. *tn de noordelijke sector zijn ver scheidene aanvallen van den vijand ten westen van Modohn en ten noordwesten van Dor pat met zware verliezen ineengestort. Des nacht- waren troepenconcen traties en voor de opmars gereed staands bolsjewistische strijdkrach ten in de gebieden van Modohn en Dorpat het aanvalsdoel van onze ge vechtsvliegtuigen en des nachts ope rerende slagvliegers. Amerikaanse bommenwerpers vie len de steden Moravisch Ostrawa en Oderberg, alsmede Hongaars gebied Roemeense delegatie in Moscou STOCKHOLM 31 Aug. De zen- der van Moscou heeft gezegd dat een Roemeense delegatie voor onderhan delingen over het sluiten van een wapenstilstand in Möscou is aange komen. Van de delegatie maken deel uit prins Stirby, minister van Justitie Patrascanoe. vice-minister van binnenlandse zaken Damacanoe en lt.-kol. Focsanianoe. Nieuwe ontmoeting tussen Roosevelt en Churchill STOCKHOLM. 31 Aug. Presi- dent Roosevelt heeft verklaard, dat. hij zeer spoedig een ontmoeting zal hebben met Churchill. Generaal Catroux ls benoemd tot commissaris-generaal voor Noord- Afrika. aan. Des nachts ondernam de Brit se luchtmacht opnieuw met schen ding van Zweeds rechtsgebied ter- reuraanvallen op Stettin en Ko ningsberg. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen lieten bovehdien bom men vallen op Berlijn en Hamburg. Strijdkrachten der luchtverdediging schoten bij deze aanvallen 82 vier motorige terreurbommenwerpers omlaag. In aanvulling op het weermachts bericht wordt nog gemeld: Tussen Boeg en Narew hebben zich een gevechtsgroep van de zevende Infanteriedivisie, onder bevel van kolo nel Weber, on de zware pantserafdeling 507, onder bevel van den drager van het ridderkruis, majoor Schmidt, door onwrikbare standvastigheid en met groot elan ondernomen tegenaanvallen bijzonder onderscheiden. Een Jachtgroep onder bevel van kapi tein Lang schoot boven het gevechts- gebled in het westen sedert het begin van de Invasie 100 vijandeltlke vlieg tuigen neer cn onderscheidt zich ook in het bijzonder bij aanvallen in scheervlucht op den vijand. In Bretagne heeft een door den vijand Ingesloten steunpuntbezetting van de „Luftnachrlchtentruppe". onder bevel van eerste-luitenant Sasse. wekenlang, ondanks de zwaarste aan vallen van overmachtige strijdkrach ten. in een heldhaftige striid stand gehouden en de tot viermaal toe ge zonden oproep om zich over te geven van de hand gewezen. SCHAGEN. 31 Aug Woensdag hebben op de Lagedijk alhier vier personen een overval gepleegd op twee postboden, die de post. van Schagen naar Schagerbrug vervoerden. Daar bij hebben de overvallers drie post zakken met distributiebescheiden buit gemaakt, waarna zij in een auto ver dwenen. Een Frans Hals en een Adr. Brouwer gestolen AMSTERDAM. 30 Aug. In enige van onze edities meldden wij gis teren, dat in de Bosboom Toussaint- -straat een brutale inbraak gepleegd was. Naar men zich zal herinneren, werd een. huisgenote die op dat ogenblik alleen thuis was, onder een voorwendsel meegelokt door een man, gekleed in het uniform van de Nederlandse politie. Twee mannen, die bij den „agent" behoorden, heb ben toen een inbraak in. de woning gepleegd. Achteraf blijkt, dat de buit die zij behaald hebben, veel groter en waar devoller is dan aanvankelijk werd vermoed. Er zijn vier kostbare schil- derlj%i gestolen, alsmede twee rin gen die duizenden guldens waard zijn. Het eerste schilderij is een werk van Frans Hals, voorstellende een jongen met twee kippén, op eikenhouten paneel. Het tweede is een uit 1654 daterend werk van Adriaan Brouwer, eveneens een eikenhouten paneel, -oorstellende een rokende boer. Dc waarde van deze twee werken samen is ƒ60.000. De twee andere gestolen schilderij en zijn werken van een minder be kenden schilder, n.l. Lebraun. Zij stellen voor een bosgezicht met vrou wen en kinderen gestoffeerd en een berglandschap. De twee ringen zijn van platina en elk bezet met vier briljanten en twee saffieren. Ook hun waarde loopt in de duizenden guldens. De recherche heeft het on derzoek naar de daders van deze brutale en belangrijke diefstal met kracht ter hand genomen. DEN HAAG. 31 Aug. Volgens de Ned. Staatscourant van 30 Aug. zal op 11 September en volgende dagen te Utrecht gelegenheid worden gegeven tot het afleggen van de praktische en theoretische tandheelkundige eramens. Aanmelding moet geschieden voor 4 September. Ie JAARGANG No. 204 LD DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 et. per week of 2.73 per kwartael. Losse nummers 5"et. BERLIJN, 31 Augustus. De tegenmaatregelen die van Duitse zijde aan de Marne en de Aisne wor den genomen tegen de fiankbeörei- ging der in Noord-Frankrijk staande Duitse legers, zijn op het ogenblik de belangrijkste gebeurtenissen in het westen. De reeds in de eerste wereldoorlog zwaar omstreden heuvelruggen langs de Chemin des Dames, langs de noordelijke Seine-oever, tussen Sois sons en Berry au Bac (even ten noordwesten van Reims aan de Aisne) zijn weer toneel van hevige gevechten. Blijkbaar proberen de Amerikanen ten oosten van deze stelling dus tussen Epernay Vitry le Frangois sterke druk uit te oefenen. Te Berlijn wordt verklaard, dat de nieuwe bewegingen van de Duitse troepen en de sterke Duitse tegenaan vallen in het gebied tussen Parijs en Reims slechts een onderdeel vormen van de voorgenomen Duitse tegen maatregelen om de door de Amerika nen ondernomen aanval op de zuide lijke flank van de langs de Seine staande Duitse legers te verhinderen. Toegegeven wordt. dat. de Ameri kanen bij Epernay en Vitry le Fran- gois de Marne geforceerd hebben en énkele kilometers terrein in noor delijke richting hebben gewonnen. In zijn geheel maakt het Brits-Ameri kaanse offensief in Frankrijk lang niet meer zulke snelle vorderingen als enkele dagen geleden. DEN HAAG. 31 Aug. De plaat selijke distributiediensten reiken van 4 tot en met 30 September a.s. tegen overlegging van de tweede distributie stamkaart .met. daarbij behorend in legvel de volgende bonkaarten uit. Zij, op wier eerste distributiestam kaart het woord „hoofd" voorkomt, dienen deze eerste distributiestam kaart eveneens over te leggen. Aan houders van een inlegvel ga 401 wor den uitgereikt de bonkaarten ka 411 412, aan houders van een inlegvel gb 401 de bonkaarten kb *"411—412, aan houders van een inlegvel ge 401 de bonkaarten kc 411412, aan hou ders van een inlegvel gd 401 de bon kaarten kd 411412, aan houders van een inlegvel ge 401 de- bonkaarten ke 411—412. Voorts reiken de distributiediensten uit aan hen, die in het bezit zijn van een bonkaart 1 408, de toeslagkaarten 1 411 van de elTde. twaalfde en der tiende periode. Tenslotte worden uit gereikt uitsluitend in de kringen, waar klantenbinding voor groente geldt de groentenkaarten n 411 voor de dertiende periode 1944 en voor de eerste en tweede periode 1945. Men kan zijn bonkaarten uitsluitend afhalen bij de dlstrlbutledienst, welks kringnummer vermeld staat cp de tweede distributiestamkaart en bijbe horend inlegvel. Zij die niet in de gelegenheid zi1n. hun distributiebescheiden af te haien of te doen afhalen, dienen hun tweede distributlestamkaart met inlegvel aan getekend op te zenden _aan de. dJstri- butledienst van de gemeente, welke de tweede distributiestamkaart heeft af gegeven. Slechts schippers en hun ge zinsleden. die ln het Centraal Bevol kingsregister zijn opgenomen en c-cn tweede distributiestamkaartmet in legvel, voorzien van de letter d. heb ben. kunnen hun bonkaarten bij een dlstrlbutledienst naar keuze afhalen. Zelfverzorgers De dtstrlbutiedlensten houden bij de uitreiking van levensmiddelenbon kaarten voor de elfde en twaalfde periode 1944 de daarvoor ln aanmer king komende bonkaartdclen van zelf-, verzorgers ln. Aangezien het zelfver- zorglngsseizoen 1943/44 met het einde der elfde periode afloopt, zal de twaalf de dlstrlbutieperlodc 1944 de eerste periode zijn van het zelfver^orgings- selzoen 1944/45. Het is echter niet mo gelijk vóór 3 September a.s. de zegel- kaarten van alle zelfverzorgers voor het komende seizoen gereed te heb ben: daarom zal de uitreiking van de bonkaarten 411/412 ten aanzien van dc zelfverzorglng op de volgende wijze gesahieden. De plaatselijke bureauhouders ven den provincialen voedselcommissarls zullen op de oude zegelkaarten van personen, die de zelfverzorglng van een artikel ln het komend seizoen, niet zullen voortzetten, de aantekening „eindigt 28 October 1944" plaatsen. Kroniek van de volkstuin Nog eens onze oogst Zo langzamerhand zijn de uien uit gerijpt en wordt het tijd, aan de nieuwe oogst te denken Het oesre be wijs. dat hes zo ver is. levert het wel kende looi. dat omligt. Sommige tuin ders hebben de gewoonte, de planten met rllpen een handje te helpen door het loof plat te trappen Zelf zijn wij hier geen voorstanders van. daar we nimmer frapperende resultaten van deze werkwijze zagen De uien worden dus lietst even voor dat het bovengrondse deel geheel af gestorven Is. opgetrokken en te drogen gehangen, waardoor de bollen lnhar- den. Zijn ze eenmaal mdroog gewor den. dan worden ze- van het loof ont daan Dit wordt niet afgesneden of afgetrokken, doch van de bol afge- wrongen ter voorkoming van bescha diging. Overigens hebben we niet anders te doen dan een koele en tijdens de winter vorstvrile plaats voor onze uien te zoeken Wat de aardappelenoogst betreft nog een paar kleme wenken Wie smake lijke aardappelen op tafel wil zien verschijnen, tr.oet bU het rooien niet al te onverschillig te werk gaan In de eerste plaats wordt de greep ,of de spa maar niet ln het wilde weg Ingestoken tér voorkoming van beschadiging. Ver der wordt de grond zorgvuldig onder zocht en worden ook de te kleine aardappelen verwijderd, om rotting ln de grond en wat na een zachte winter nog al eens gebeurt „opslag" van de aardappelen ln het volgend voorjaar te" voorkomen WH oogsten liefst bij warm droog weer. opdat de aardappelen een uurtje kunnen be sterven en wlnddroog worden. Ten slotte zorgen we. dat bij transport de aardappelen niet te veel kunnen kneu zen, terwijl we ze thuis nog eens ge legenheid geven, ruim uiteenliggend na te rijpen. Overigens doen we er goed aan. van de late soorten thans nog zoveel mogelijk ln de grond te laten opa de totale voedselvoorraad, die ons ter beschikking staat voor de komende winter, zoveel mogelUk op te voeren. BERLIJN, 31 Aug. De manoeu vres der Duitse gevechtsleiding en de hardheid der Duitse troepen hebben de bolsjewisten gedwongen hun aan vallen op Oost-Pruisen le staken en zich me* zwakke plaatselijke aanval len tevreden te stellen. Daaruit blijkt, dat hun geweldige offensief, dat zij met 300 pantser wagens, 10 infanteriedivisies en acht brigades openden, als volkomen in eengestort kan worden beschouwd. De Duitse troepen hebben de Sowjet- stootlegers ernstig geteisterd en een groot afweersucces behaald. Ook de met deze mislukte grote aanval samenhangende operatie der Sowjets in het gebied Schaulen- Mitau is volkomen mislukt. Het doel van deze operatie was ten zuiden van Riga tot aan de Oostzee door te drin gen en aldus de in het Noorden van de Baltische landen staande Duitse formaties af te snijden. De bolsjewisten leden ook hier niet alleen zeer zware verliezen aan men sen en oorlogsmateriaal, doch zij werden door het Duitse tegenoffensief naar het Westen en Zuiden terugge worpen en in de verdediging gedron- gea De Sowjetleiding moest er zich de laatste dagen toe beperken haar aan vankelijke successen bij Modohn en Dorpat uit te breiden. Doch ook daar werden haar aanvallen in hoofdzaak tegengehouden. Ook bij Dorpat trok ken de Duitse formaties vaak het initiatief aan zich. Duitse grenadiers en stormgeschut drongen de Sovjets ten noorden van de stad langs de spoorlijn verder naar het Zuiden terug. Strijd bij Ploesti Nadat een deel van het Roemeense leger op verraderlijke wijze de wa pens had neergelegd, hebben de bol sjewisten zonder tegenstand te ont moeten nog meer gebieden in Roe menië kunnen bezetten, en de Ooste lijke gebieden aan de oevers van de Zwarte Zee in hun bezit gebracht. In al deze gebieden gaan de bolsje wisten voort de Roemeense troepen te ontwapenen en naar Sowjetgebied over te brengen. Alleen op die plaat sen, waar. de bolsjewisten stuiten op Duitse bevelllgingstroepcn. worden de Roemeense troepen in de voorste aan- valslinles geplaatst. Dinsdag bracht de sowjetleiding sterke strijdkrachten uit het gebied van Buzau in algemeen westelijke richting tot aan het gebied van Ploesti naar voren. Daar ontstonden verbitterde en wisselvallige gevechten met de Duitse beveiligingétroepen, die enige malen bolsjewistische aanvals- toppen in tegenaanvallen uiteensloe gen en 21 Sowjetpantserwagens stuk schoten. In het noordelijk deel van de stad Boekarest en tussen de Roemeense hoofdstad en Ploesti handhaven zich nog steeds Duitse formaties. Zelfverzorgers met deze aantekening zullen derhalve de bedoelde bonkaart- delen voor de twaalfde periode 1944 mogen behouden. Zelfverzorgers zonder deze aantekening worden Veronder steld gedurende de komende periode, de zelfverzorglng voort te zetten. Van deze personen, worden daarom de be doelde bonkaartdelen Ingehouden. Bij de uitreiking zullen de dlstrlbutledlcn- sten de zegelkaarten ln bewaring ne men. De betrokken zelfverzorgers zul len de nieuwe zegelkaarten en omsla gen te zijner tijd bij dc uitreiking der levensmiddelenkaarten der dertiende periode (die loopt van 26 November tot en met 23 December 1944) ontvan gen. Op deze zegelkaarten zullen dan de lnleverlngszegels voor de twaalfde periode geplakt zijn. Nieuwe aardappelbon Van 3 tot 9 September a.s. is elk der bonnen „aardappelen 37" geldig verklaard voor li kg. aardappelen Op de bon „toeslag 37" is 1 kg. aard appelen verkrijgbaar. Ook ditmaal kan men reeds op Vrijdag 1 Septem ber en Zaterdag 2 September a.s. aardappelen op bovengenoemde bon nen kopen. Hongaarse bloem Schippers, die niet ln staat zijn ge wéést, de bonnen b 70 en c. 70, welke als vóórinleverlnfesbonnen voor Hon gaarse bloem aangewezen zijn, ln te leveren, kunnen onder Inlevering van bovengenoemde bonnen ln het afleve ringstijdperk van 17 September tot en met 14 October a.s. bedoelde bloem bij „schippersdetailllsten" betrekken. De distributiediensten zullen voor Jeugdige personen van 418 jaar, die wegens verblijf ln een zlckenlnrlch- tlng. evacuatiekamp of uitzending naar ccn vacantiekamp e.d. de bonnen b 70 of c 70 van 20 tot cn met 26 Augustus J.l. niet bij een detaillist hebben kun nen dóen inleveren én "die nu vóór 17 September a.s. uit de zlekenlnrlchtlng. evncufttlekamp e.d. worden ontslagen, bij het teruggeven van de distributie bescheiden zeven rantsoenen tarwe bloem uitreiken. Motorbrandstof Van 1 tot en met. 30 September 1944 (51ste periode) geeft elk der bonnen ..September" voor motorbrandstof zowel de a- als b-bonnen recht op het kopen van de op qe bonnen ver melde hoeveelheid motorbrandstof. Persgasbonnen Van 1 September tot en met 31 Oc tober 1944 geeft elk der bonnen „pers- gas September-October" recht op het kopen van het aantal eenbeden pers- gas. dat overeenkomt met het op die bonnen aangegeven aantal. Honden- en kattenbrood Van 1 tot en met 30 September 1944 worden op bon no. 3 van de distribu tiekaart voor honden dezelfde hoeveel heden hondenbrood beschikbaar ge steld als op de bon voor do afgelopen periode. Op bon no. 3 van de distribu tiekaart voor kattenbrood (groep k) wordt voor dezelfde periode IJ kg. kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 30 September 1944 ls bon no. 3 on geldig. Wat Vrijgt men op een rantsoen vlees? DEN HAAG. 30 Aug. Wanneer men van den slager minder gangbare artikelen betrekt, bestaat wel eens misverstand over de hoeveelheid per rantsoen- Men kan aanspraak maken op de volgende hoeveelheden: 125 gram verse tong, lever of hart van runde ren. kalveren, varkens, paarden en schapen. 200 gram verse zwezerik van runderen cn kalveren. 250 gram var kenski uiven. verse uiers van runderen of verse nier van runderen, kalveren, varkens en schapen. 325 gram staart van runderen en kalveren. 500 gram varkenspoten, of 2 kg. gebroeide on- öerpoten van nuchtere kalveren, ont daan, van huid en hoeven. Zoals bekend, geeft een rantsoen vlees voorts recht op het kopen van 100 gram rund-, kalfs-, varkens-, paar de- of schapevlees, been inbegrepen. Eén rantsoen geeft recht, op tenminste 75 gram vlees en een hoeveelheid been tot een zodanig gewicht, dat ln totaal wordt verstrekt 100 gram vlees mdt been. Inplaats van het been mogen bonnen worden verstrekt, waarop men de beenderen kan betrekken. Wanneer varkensvlees wordt verstrekt, moet men bedenken, dat hierbij het been- Uit het oog, uit het hart (IV) Je hoort verhalen, aldus A. Z. uit A., van jongens, die in het buiten land een ander aardig meisje opge scharreld hebben en daar mee op stap gaan. Vaak komen de meisjes in Nederland dat pas een hele tijd later aan de weet. Moeten wij vrouwen daar maar genoegen mee nemen? Als de jongens ivccr zijn, wordt het voor ons hier heus niet gezelliger. Je bent 'blii. als je in deze tijd van mannenschaarste een man op" de kop hebt getikt, bij wijzè van spreken en als hij dan naar het buitenland moet, is dat heel erg. Maar dacht u nu heus dat we, zo dra ze weg waren, weer met een ander op stap gingen? Dat zou im mers toch voor een blauwe Maan dag zijn. want met een paar weken zou waarschijnlijk ook dat vriendje er aan moeten geloven en weg moeten. Nee, wat we eenmaal hébben, dat laten we zo gauw niet weer los. Zeker, dr jongens hebben, vóór ze weggaan, de mond vol over „trouw blijven" en „liefde", maar meestal blijkt het geen echte liefdewant daar houd 'je aan vast, al zit je op de Noordpool. Natuurlijk, er zijn meisjes, die het niet zo nauio nemen en die er een surrogaat-vriendje bij nemen en daar hun verloofde niets van laten weten. Dat is niet in de haak. Je kunt beter alles vertellen, dan dat je achter bakse dingen gaat doen. Dat lijkt een verstandig advies, ffhrijf veel, schrijf snel, schrijj eerlijk. TIJL J. A. O. te Jutphaas heeft een schoenmaker die sinds het inleveren van de bonnen voor de leertoewijzlng nog niet één paar schoenen voor zijn gezin heeft gemaakt. Hij wil zlóh be klagen. BIJ wie? Bij het Rijksbureau voor Hulden en Leder. Keizersgracht 277, Amsterdam. Alle andere dlstrlbutle-klagers: Dc plaatselijke ambtenaren wijzen u, op uw verzoek, gaarne de weg naar de hogere instanties waar u zich bekla gen kunt. Een lezer uit Heerewaarden heeft verschil met zUn kolenboer, die 70 kilo voor een hectoliter gaf en pas later na veel tegenstribbelen 75 kilo. Antwoord: een hectoliter ls een hecto liter en dus precies op de kop af hon derd liter. U moet dus niet over het gewicht gaan strijden, dan wordt het nooit eens, maar u moet ,een kist nemen en daarop aftekenen', hoever een mud of hectoliter komt en tot aan de streep vol laten storten. Bij aardappels ls een mud ongeveer 70 kilo, bij water 100, bij steenkool hangt het er van af, T. derenpercentage belangrijk lager ligt. Het zal dan kunnen voorkomen, dat de slager geen 25 gram beenderen kan leveren, zodat hij dienovereenkomstig meer vlees dient te verstrekken. Voorts geeft een rantsoen vlees naar keuzo recht op het kopen van 75 gram ge kookt rund-, kalfs-, varkens-, paarde- of schapevlees. zonder been dan wel gerookte worst, gebraden gehakt, of corned beef. 100 gram knakworst of gekookte worst, 125 gram leverartike len, tongenworst of nierbrood. 150 gram zure zult of 300 gram bloed worst. Voor Nederlanders in het Oosten De dienst perszaken van het .Ned Oost-Instituut deelt mede: Reeds enige.maanden worden door de dienst radio van het Ned. Oost-instituut ln samenwerking met de Relchsrundfunk en de Ned. Omroep uitzendingen ver zorgd voor Nederlanders, die zich ln de bezette oostelijke gebieden bevinden. Naar deze uitzendingen kan ook ln Nederland geluisterd worden op golf lengte 325.4 m. De uitzendingen zijn echter voortaan iedere Zondagavond ln plaats van 21 uur tot 21.15 uur reeds van '18 uur tot 18 15 uur. hal akt Examens Hoogduitse taal DEN HAAG, 31 Aug. Zij, die bU rkrljglng MADRID, 31 Aug. Anarchie, ellende en représailles volgen de be vrijding van Parijs. Talrijke persoon lijkheden zijn door de Gaullisten ge arresteerd om hun politieke houding. Daaronder zijn de Nobelprijswinnaar dr. Alexis Carrel, de vroegere minister van Onderwijs Carcopino, de voor malige poli tiepref eet Bussière, de vroegere burgemeester van Parijs, Pierre Taittinger, de chef van de nationale loterij, Herricault, de lei dende persoonlijkheden van het agentschap Havas-Ofï, de hoofdredac teur van de „Matin", Stephan Lau- zanne, de vroegere burgemeester van Bordeaux. Marquet, en vele honder den andere^vooraanstaande lieden uit het openbare leven. Aanslag op De Gaulle Een correspondent van de B.B.C. meldt, dat De Gaulle, toen hij bij de Notre Dame een overwinningsparade wilde afnemen, door geweerschoten en salvo's uit mitrailleurs werd be groet. De Gaulle's zeer talrijke lijf garde opende daarop eveneens het vuur, terwijl De Gaulle de kerk in vluchtte, in welke echter eveneens schoten weerklonken, die vermoede lijk uit de nok van het gebouw werden afgevuurd. Plotseling waren ook in de kerk ratelende machinegeweren le horen. Reuter voegt er aan toe, dat de B.B.C.-correspondent niet wist wie met de schietpartij was begonnen, maar volgens anderen zou de schuld liggen bij Franse patriotten, die men- thans tracht op te spoj'cn. Het mqct opvallen, dat deze be richten er over zwijgen of Dc Gaulle bij deze gebeurtenissen al of niet werd gewond. Telegram van Moscou Tekenend vdor de politieke situatie is het feit, dat Moscou een telegram heeft gestuurd, waarin De Gaulle wordt geluk gewenst mei zijn vesti ging in Parijs. Van Londen en Wash ington zijn echter dergelijke geluk wensen niet ontvangen. examen ter verkrUglnE van de van bekwaamheid A tot het seven van middelbaar schoolonderwijs in de Hoogduitse taal niet voldoen aan de eisen, gesteld voor het onder deel theorie van onderwijs en opvoe ding in de Hoogduitse-taal (O) zullen ln het vervolg niet in de gelegenheid worden gesteld, ln hetzelfde Jaar nog maals examen ln dat onderdeel af te leggen. Het examen ln dat onderdeel kan lr. het vervolg naar keuze van den candldaat worden afgelegd ln samen hang met het onderwuskundlg ge deelte van het examen dan .wel afzon derlijk ln de maand December van het Jaar, waarin de candldaat het examen aflegt. Geallieerde vliegtuigen hebben West- en Midden-Slowaktje gebombar deerd. De Japanse rijksdag is tegen 6 September bijeengeroepen De Irakse regering ls afgetreden. Hamdl el Basjadsjl, de aftredende pre mier. heeft reeds een nieuw kabinet samengesteld. De gevolgen van de aanvallen der V. 1 op Londen zijn zo ernstig, dat de brandweer versterkt moet worden, zelfs met personeel uit Canada. De uitgeweken Griekse regering ln Caïro ls afgetreden, naar men zegt door onenigheid over overeenkomsten met de andere geallieerden. In Parijs heeft do republikeinse garde de Kamer van Afgevaardigden bezet om te verhinderen, dat gewa pende benden het gebouw binnen dringen. VOLKSCULTUUR EN KUNST De Gaulle is de Franse hoofd stad binnengetrokken en Reu ter heeft de samenstelling van een nieuwe regering bekend gemaakt nog vóór de kruitdamp der straat gevechten is opgetrokken. Die voortvarendheid heeft zijn goede gronden. Er -is de geallieerden alles aan gelegen aannemelijk te maken, dat hun zegevierende in tocht door betere toestanden ge volgd wordt dan tevoren heersten en dat blijkt al dadelijk op onmid- dellijk-controleerbare, stoffelijke gebieden niet bepaald eenvoudig. Ook aan Italië heeft men de ongelukkige bevolking de rijste brijbergen van Luilekkerland be loofd. Nog maar weinige dagen geleden gaf de zender van het Vaticaan. dat men van partijdig heid niet zal verdenken, de vol gende schildering van het werke lijke beeld: „De bevolking staat thans voor verwoeste huizen. Kin deren en vrouwen moeten honge ren. De mannen zoeken op de door de oorlog verwoeste velden naar resten van de oogst, in onafgebroken gevakr het leven te verliezen door overal verspreide blindgangers. De zorg voor de toe komst drukt loodzwaar op het ge hele volk. Overal vraagt men zich af. waar de bevolking de winter zal moeten doorbrengen/Het land biedt voor de van hun haardste den verdreven mensen levensmid delen ncch onderdak." In Italië heeft men met even grote naïveteit als ëen groot, maar onverstandig deel der Ne derlanders gedacht: oorlog voor bij, ellende voorbij. Men ervaart thans, dat de ellende nog pas be gint. En aangezien die ervaring niet bepaald bemoedigend is voor andere landen en steden, die wel licht aan de vooravond van de „bevrijding" staan, is het voor Washington en Londen bijna nog belangrijker, een beeld van orde en overvloed op te hangen dan de nieuw-bezette gebieden militair dienstbaar te maken, Italië bezit .thans zijn „natio nale godlozen-comité" en Parijs kreeg van De Gaulle zijn eersten communistischen prefect. Maar tegen deze politieke achtergrond, die klaarblijkelijk reeds na De Gaulle's bolsjewistische avances en het verdwijnen van zijn op Roosevelt steunenden rivaal Gi- raud in Algiers werd vastgelegd, tekent zich thans te Parijs een beeld van het dagelijks leven af, dat iedereen diep in het hart grijpt, die deze eens zo prachtige stad kent en liefheeft. Terwijl De Gaulle zich op maakte, op het groté Seine- eiland in. de kern van Parijs voor de Notre Dame'een parade af te nemen, vielen enige scho ten, die klaarblijkelijk voor De Gaulle waren bedoeld. Een pijn lijk, maar karakteristiek ..wel kom". Uit een schildering, die de correspondent van Reuter heeft doorgegeven, verneemt men, hoe De Gaulle in de kathedraal vluchtte, terwijl een waar kruis vuur losbrak. In het volgende ogenblik werd ook in de kerfc zelf van allé zijden geschoten. En klaarblijkelijk tast men nog op dit ogenblik in het duister over de Juiste toedracht en over de krachten, die daarachter schuil gaan. Het geval is vooral symptoma tisch belangrijk voor de toestand, die sinds het wegvallen van de laatste Duitse militaire steun punten in Parijs is ontstaan. In alle hoeken Van de stad. in het openbaar en in het verborgene, is een bloedige strijd ontbrand tussen alle partijen, die voorheen één schenen te zijn in hun haat tegen wat Duits is, rhaar die ten slotte slechts van eigen kansen droomden en bij de trieste ont knoping slechts één der tegenge stelde en onverenigbare krach ten bleken waaruit iedere chaos bestaat. In het gedrang van kortzichtigen ~Bn blinden, die goed genoeg wercfèn bevonden om met Amerikaanse geweren en Frans bloed de zegetocht der geallieerden voor te bereiden, gaat de geestelijk-gezonde be volking na een onbeschrijfelijke ellende reddeloos onder. Wie, zoals wij. het treurige voorrecht had persoonlijk mensen te spre ken, die ln de laatste uren nog aan die hel wisten te ontkomen, kent een beeld van honger en ontwrichting, dat helaas geen „overgangstoestand" van dagen of weken blijken zal. Radio Londen verzekert., dat de Amerikanen een „levensmiddelen- convooi" uit Bretagne naar Parijs zonden en dat er voor zwangere vrouwen vitamine-chocolade komt. Tegenover die primitieve mededeling poogt de denkende mens te berekenen, hoeveel „le- vensmidóelepconvooien" een stad van vijf millioen inwoners reeds ln normale tijden iedere nieuwe dag behoefde om ln leven te blij ven. Parijs ontketende in 1940 een zinloze en overbodige paniek, toen het bezet werd. Het zal na eeuwen nog het jammerlijke verhaal na lezen van zijn bevrijding. Arm Parijs, arm Frankrijk! Een „goeden" Nederlander hoor den wij het bericht van de ver laging van ons tabaksrantsoen commentariëren .met de ernstig- bedoelde woorden: „Het wordt tijd, dat wij aan de andere kajit van de lijn komen!" De man moemt zichzelf intellectueel. God behoede er zijn gezin voor, dat men elders zal moéten zeggen: „Arm Nederland!" Hebt gij uw huis goed ver duisterd, ook aan de achterkant? Voorlichtingsactie hoofdinspec tie luchtbescherjning.) Cleopatra's nazaten „Een wezen, dat de cultuur van haar tijd in bekoorlijke beelden op vangt en terugkaatst en daarbij toch, onder alle omstandigheden, die eeuwige toverkracht bewaart, die de vrouw typeert." Zo is „de dame". En over deze dame houdt Erwin H. Rainalter een praatje naar hij zelf zegt in een boekje met aardige illustratie van Marion Handl, dat bij „Op bouw" verscheen onder de titel „De kleindochters van Cleopatra". Een heel hoofdstuk heeft de schrijver volgepraat voor hij tot bovenstaande definitie komt. Ook de overige hoofdstukken de dame in haar huis. de dame op straat, de dame in de jaargetijden, en natuurlijk, dc grote liefde zijn in de trant van een luchtig babbeltje gehouden, waarbij de auteur een zeer grote kennis ten toon spreidt omtrent al les wat in de loop der eeuwen met het leven der vrouw verband heeft gehouden. Zodoende ls het een charmant echt het woord voor deze lectuur boekje geworden, dat ook wél in hoofdzaak een charmante lezers kring zal vinden. W. H. KRUIDERINK. HAARLEM, 29 Aug. De nieuwe Heem- en Volkskundige Werkgemeen schap „De Lage Landen" wil dé bevol king van de provincies Noord- en Zuid- Holland. Zeeland en Utrecht wijzen op het vele cultuurbezit van stad en land. medewerken tot herstel van het geen waard is te behouden en stimu leren tot het gaaf bewaren van het geen nog onaangetast ls gebleven. „De Lage Landen", zustergemeen- schap van de beide andere werkge-1 meenschappen „Saxo Frlsia" en „De Spade", wenst voor alles practisch werk te verrichten Daartoe neeft zij ln haar gebied reeds contact gezocht met vele gemeenten en met plaatse lijke commissies op het gebied van heemkunde. Voor bestrijding van ont sierende bebouwing en Voor herstel werkzaamheden aan oude gebouwen beschikt de Gemeenschap over een bureau voor „Landelijke Architectuur", dat bemiddelend en voorlichtend op treedt. Voor haar werkobject „Natuur en Landschapsbescherming' ls „De Lage Landen" van plan de Jeugd te activeren. Voorts heeft men nog een werkgroep voor letterkunde en voor beeldende kunst. Naast dit alles zal men ook weten schappelijk onderzoek niet verwaar lozen. Op maandelijkse bijeenkomsten cn week-elnden zullen voordrachten over doel en werkwijze worden gehou den. Zaterdag 9 September treedt het werk van „De Lage Landen" officieel aan de dag door een tentoonstelling „Spinnen en Weven", welke te Haar lem. In het gebouw Nieuwe Gracht 7. wordt gehouden. Dit ls de eerste van een reeks reizende tentoonstellingen, die de heem- en volkskunde der be woners van de lage landen zullen pro pageren. Deze nieuwe werkgemeen schap, welke onder leiding staat van den heer G. A. van Schaik te Haarlem, geeft in navolging van haar neven- organisaties een maandblad uit. „De Lage Landen". „Ware Vriendschap" Ludwig Tügel schreef vijf verha len, geheel verschillend van elkaar. Ze spelen in ver uiteenlopende tij den en in milieu's, die niets met el kaar gemeen hebben. Toch vormen ze een waarachtige eenheid, zodat de schrijver ze terecht als hoofd stukken kon samenvoegen tot. een hoek, dat in het Nederlands bij de Uitgeverij Boot te Den Haag is ver schenen. Want één ding hebben de hoofdstukken gemeen: in alle vijf komen twee vrenden als hoofdperso nen voor en in alle vijf houdt de vriendschap stand tegen alle beproe vingen des levens. Niets kan de vrienden scheiden, zelfs geen vrouw. Ze kan het hoogstens tot een tijde lijke verwijdering brengen, maar de ware vriendschap tussen twee man nen doden, kan zelfs de vrouw niet. Integendeel, ze versterkt de vriend schap. In het Nederlands is dit boek zeer juist „Ware vriendschap" genoemd. Tweemaal zijn het twee uit de vorige oorlog teruggekeerde frontkamera den, wier vriendschap beschreven wordt, doch een keer is het ook de vriendschap tussen een tapijtknoper en een waard, die de stof leverde voor een typisch middeleeuws ver haal, dat zich afspeelt in het oude Deventer. De vijf hoofdstukken zijn uitste kend geschreven, hun inhoud is spannend en gewijd aan een onder werp, dat menigeen bezig houdt, die waarneemt aan welke belastingen de vriendschap-van velen juist iri onze tijd, wordt onderworpen. Casper de Jong zorgde voor een keurige verta ling. W. H, KRUIDERINK. De verduistering begint heden om 20.30 en eindigt om 6.45 uur. Maan onder 3.08, op 19.36 uur. 2 Sept. V.M.. 9 Sept. L.K., 17 Sept NJVL, 25 Sept. E K. Westfriese toneelpri|svraag ,De „Westfrieze Styk" schrijft thans eejn prijsvraag uit voor toneelstukken in het Westfries. Vorm. inhoud en lengte zijn naar keuze van de(n) in zender (ster). De eerste prijs_is een Styk-medaille plus 50—, de tweede ppijs een oor konde met 25—, de derde prijs een vermelding en 10.—. Inzendingen zullen voor 3 Januari 1945 gestuurd moeten worden aan het Algemeen Secretariaat der Styk, Buurt 128, De Beemster. De stukken moeten voorzien wor den van een motto, dat tevens voor moet komen op een gelijk ingestuur de blanco gesloten enveloppe waarin zich naam en adres van de(n) in zender (ster) bevinden. SPORTNIEUWS Arie Van Vliet tegen Jan Derksen In een omnium AMSTERDAM. 30 Aug. Zondag wordt ln het Olympisch Stadion de lang verwachte omnium tussen Arie van Vliet en Jan Derksen gereden. De sprint zal felle strijd brengen met Van Vliet als favoriet, doch de 500 m met vliegende start kan Derksen winnen. De wedstrijd met safety-gangmaklng moet ln dat geval de beslissing bren gen. Overigens staan op het program ma sprintwedstrijden k deux tussen Remkes, Smits. Pronk. Ooms en Krop man. een ploeg-achtervolglng Holland Brabant met SchulteSteenbakkers. Boeljen en Van Amsterdam tegen Van der Voort, De Best. Groenewegen en Van Gent. Het slot wordt gevormd door een 60 km.-koppelwedstrijd paet o.a. SchulteBoeljen. Van der Voort Pelleoaars, KropmanVerschuren. Groenewegen—De Best. Kees Bakker— v. Vliet, Cor BakkerJan Lust. Derk sen—De Korver. Van GentVooren, de gebrs. Ooms e.a. Jaarvergadering van de N.V.B, op 23 September DEN HAAG, 29 Aug. De Jaar vergadering van de Nederlandse Voetbalbond, welke op Zaterdag 16 September in Utrecht zou worden gehouden, is verzet naar Zaterdag 23 September, in dezelfde plaats. Krachtsport-kampioenschappen van Noord-Nederland AMSTERDAM, 30 Aug. De Am sterdamse athletlekclub B OK opent het seizoen met het organiseren van de kampioenschappen van Noord- Nederland ln het worstelen (le en 2e afdeling) op 3. 10. 17 en 24 Septem ber a.s., ln het A.M.V.J.-gebouw te Amsterdam, Hieraan zulleu ongeveer 150 athleten deelnemen, waaronder alle kampioenen van Nederland 1944. Honkbalprogramma AMSTERDAM, 31 Aug Het honk balprogramma voor Zaterdag en Zon dag luidt: Zaterdag: eerste klasse: AJaxSchoten; overgangsklasse: AFC Hilversum. EDO 2Celerttas: beslis singswedstrijd: HCKHHO 2. Zondag: eerste klasse: HaarlemBlauw-Wlt en HllCWGA. Bedrijfssportdag te Amsterdam AMSTERDAM, 30 Aug. Op Zon dag 3 September a.s. zai op de Sintel- baan te Amsterdam een bedrijfssport dag worden georganiseerd door het Nederlandse Arbeidsfront. Hieraan zullen leden van verschillende bedrli- ven uit Amsterdam en omgeving deel nemen. Het programma vermeldt o.a. hard lopen. vérsprlngen. kogelstoten, kastt- bal werpen, demonstratie van jiu jitsu. enz Bovendien zal er een esta fetteloop van 4 v 100 m. door dames en heren worden gehouden alsmede een voetbalwedstrijd tussen twee der deelnemende bedrijven. De'wedstrijden zullen om 12 uur beginnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1