HET DACBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Voortdurend gevechten binnen Parijs Michael aanvaardt de eisen van Moscou Magistrale overwinning van Cerrit Schulte Van der Pol kampioen biljarten 45/2 Slowaaks verzet tegen sabotage-pogingen Duitse weermachtsberichten Duitsers bedreigen bolsjewisten aan beneden-Proetb Duits gezantschap omsingeld De strijd in Parijs teistert vele bekende gebouwen Strijd op de Cauberg Blaauw wint bij de amateurs Slotserie van 258 en een moyenne ^an 80! Nieuw wereldrecord dames-estafette Ontruiming van de stad Dorpat Nu oorlog tegen Duitsland Weldra aanval op Brest verwacht Annie Veldhuijzen verbetert record Voetbal-uitslagen LD MAANDAG 28 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN. 26 AUfc. In klingen van het Duitse departement van bui tenlandse zaken wordt vernomen, dat bet Duitse gezantschap in Boe karest door Roemeense troepen en politiestrijdkrachten is omsingeld. Qnder deze omstandigheden bestaat, geen mogelijkheid tot rechtstreeks contact met den Duitsen gezant of met zijn medewerkers. In de Wilhelmstrasse werd heden in verband hiermede verklaard, dat men met toepasselijke middelen stap pen zal nemen om de van Roemeense zijde tegen het Duitse gezantschap genomen maatregelen te elimineren. Verder verluidt, dat een aantal Roemeense missies in het buitenland de chefs der daar gevestigde Duitse missies hebben medegedeeld, dat zij 'zich niet meer'beschouwen als verte genwoordigers van koning Michael van Roemenië. len van land-, lucht- en marinesteun punten geeft het Sowjet-oppercom- mando directe aanwijzingen. 10. De voorwaarden voor het her stel zullen de Roemeense regering op een later tijdstip worden mede gedeeld. Roemenië zal vergoeding geven voor de schade welke door de be zetting van en de krijgshandelingen op Sowjctrussisch grondgebied is aangericht. 11. De Roemeense regering neemt de verantwoordelijkheid op zich. dat alle verordeningen en eisen van het Sowjet-opperbevcl door alle Roe meense militaire en civiele bureaux onverwijld worden uitgevoerd. Dit- is in overeenstemming met cei> Roemeense garantie, dat alle Sow jet. - russische en geallieerde troepen zich vrij over Roemeens grondgebied zul len kunnen bewegen waarbij de Roe meense regering alle mogelijke.steun moet verlenen mét. eigen verkeers middelen te land, te water* en in de lucht. 12. De Roemeense regering ver plicht zich. na' het einde van de oor logshandelingen aan het Roemeense volk gelegenheid te geven om op een democratische wijze van verkiezing te stemmen over zijn toekomstigen regeringsvorm. 13. De Sowjet-Unïe verklaart zich reeds thans bereid, na het van kracht worden van het vredesverdrag het rode leger terug te trekken uit het gebied van de Roemeense staat. Evacuatie van Manilla TOKIO. 28 Aug President Laurel heeft, ter bespoediging van de evaciratlemn{M.reg*ien te Manilla een aantal reisbeperkingen afgekondigd. Met ingang van 25 Augustus mogen alleen zij., wier aanwezigheid te Ma nilla beslist noodzakelijk is en die een speciale vergunning voor de reis hebben, de hoofdstad binnenkomen. •Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 28 Aug. BIJ de heden gehouden trekking zijn dc volgende prijzen uitgetrokken: 40.000: 1441: 5000: 24478: 1500: 24217; MOOO: 2827, 10652: 400: 17953; '200: 13273. 100: 1327. 3676. 6998, 10530, 19350. 21590. 23157. 23631. 24949. Max Blokzijl over „Het sein" DEN HAAG, 26 Aug. Maandag 28 Augustus om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum l over „Het .sein" Roemenen wilden de Duitsers ontwapenen Sowjetrussen schenden wapenstilstand BERLIJN. 28 Aug. In het Roe- meense gebied hebben Roemeense troepen Zaterdag op verschillende plaatsen de vijandelijkheden tegen de Duitse formaties geopend. Hier door is in verbana met de ongehin derde opmars der bolsjewistische pantser- en gemotoriseerde formaties de positie voor de op de uiterste zui delijke vleugel van het oostelijk front staande Duitse troepqn aan zienlijk \erscherpt. In Roemenië zelf ontstonden aan dc noordelijke rand van Boekarest en in het gebied van Ploesti met buitengewone verbittering gevoerde gevechten. Roemeense troepen, die hier Duitse-formaties probeerden te ontwapenen, werden met zware bloe dige verliezen afgeslagen. In de frontzones is gebleken, dat de bolsjewisten er niet aan denken, dc wapenstilstandsvoorwaarden na te komen. De Roemeense troepen worden ontwapend en naar Sowjet- P.usland op transport gesteld. Weer kinderverlamming GRONINGEN. 28 Aug. Momen teel komen in Groningen en Drente en vooral in de gemeente Emmen veel gevallen van kinderverlamming voor. Niet minder dan 53 gevallen werden tot heden geconstateerd waar van '4 in de stad Groningen. Ver schillende patiënten zijn in het Aca demisch Ziekenhuis opgenomen Boefjes sfaken rogge in brand DEN BOSCH. 28 Aug. Op de Orthenseweg te Den Bosch hebben Vrijdagmiddag twee jeugdige boefjes een grote boerenwagen, welke geheel met. rogge beladen was. in brand' gc* stoken. Hoewel spoedig brandweer ter plaatse was. werd de gehele lading, ruim duizend kg. rogge, een prooi van het vuur De politie heeft de jeugdige bedrijvers van dpze baldadigheid in gesloten. Cursus sociale bedrijfs- verzorgsters AMSTERDAM, 28 Aug. Het ligt in het voornemen van het Nederland se Arbeidsfront, in de'komende herfst een 'cursus voor sociale bedrijfsver- zorgsters te beginneh. De duur van deze cursus is voor het theoretisch? gedeelte op vier maanden gesteld. Het is t gewenst, dat de deelneemsters vooraf minstens één maand infa briek, werkplaats of atelier werkzaam zijn geweest, waartoe door het Ar- .beidsfront bemiddeling kan worden verleend. De cursus is Intern, terwijl dc leeftijdsgrens voor dc deelneem sters is vastgesteld op 2540 jaar. Nadere inlichtingen bij het Neder landse Arbeidsfront. Arbeidsgebied Vrouwen. P. C. Hooftstraac, 150. Am sterdam-Zuid. 1 Vergunningen meubeltransport DEN HAAG. 28 AUg. De chef van de afdeling vervoerwezen maakt be kend. dat vergunningen voor meubel transport bij de regeling Centrale meu beltransport uitsluitend door bemid deling van meubeltransporteurs dienen te worden aangevraagd. Aanvragen van de zijde van het pu blick worden niet ln behandeling ge nomen. Voor evacuatieverhuiziugen wordt steeds een bijzondere regeling getroffen, waarover het betrokken ge meentelijk bureau nadere Inlichtingen kan verstrekken. VALKENBURG, 27 Aug. Einde lijk is Gerrit Schulte erin geslaagd zich een Nederlands kampioenschap op de weg te veroveren op het be ruchte Caubcrg-circuit. Een Schulte, die vandaag even wonderbaarlijke als onverwachte prestaties op dit zware parcours leverde. Zelden zagen wij een renner zo overtuigend een kampioenschap be halen. Zelfs Jac. Sijcn, die eveneens sublieme prestaties leverde in dc achttien „Caubergen" en de tweede plaats bereikte, kon den blonden Ger rit niet houden. Schuit^ maakte het schier onge looflijke waar: drie landskampioeh- schappen in één jaar en zijrn acht ste sinds 1940! Prestaties, die al leen den groten kampioen kenmer ken! De nieuwe kampioen der amateurs heet Gerrir Blauw, van wien wij nog veel in de toekomst mogen verwach ten. ook wanneer hij binnenkort naai de beroepsklasse zal overgaan. Vijftig profs en onafhnnkclljken van de 77 Ingeschreven deelnemers waren géstart. "Over de wegblijvers was wat teleurstelling, o.a. Verschu ren. Lambrlchs en Motké. van wlc Verschuren door een ongeval en Mo'kó door angina ontbraken. Doch tot veler vreugde mocht Brasjiennlnx toch nog aan de strijd deelnemen. JDe Zaan- kanters Schelllngerhoudt en Cor Bak ker brachten ln de vijfde beklimming reeds enige tekening ln de strijd. Van dit tweetal klom Schelllngerhoudt zeer goed. misschien té goed. Hij gaf te veel. hetgeen later funest, zou blij ken. Op'dat momênt zaten op dertig seconden v. d. Zande. Joossen. die minder goed klom dan we verwachtten Pauwels. Sijcn en Wijdenes. die later door pech zouden worden uitgescha keld. Schulte loopt uit Halverwege de titanenstrijd begon Schulte z:cb te roeren. Mei formida bele rukken stoof hij tegen de Cau berg op. Zó hadden wij Schulte nog nooit zien klimmen. Later zouden wij zien, dat Schulte nog nimmer zo snel zou dalen ook. In de efcrstc ron de kwam hij tot op J.2 seconden en toen was hij met een paar verboten rukken bij de koplopers. Er waren toen vijf man aan dc kop. Schulte. GERRIT SCHULTE was weer opper machtig Sijen. Steenbakkers. Schelllngrnhoudt en Schweitzer SlJen kreeg pech en zakte af. Daarna sprópgen' Joossen, Middel kamp. Jansen en v. d. Zandc naar voren, -maar verder dan op 57 secon den. konden ze het niet brengen. V.er ronden voor het einde- Schuit® werkte zich ln prachtige stijl omhoog, -gooide zich ln roekeloze vaart langs de Daelhemerweg omlaag, en was in één ronde reeds 27 seconden voor. Daar was de beslissing gevallen. Steenbakkers en Schelllngerhoudt volgden op één minuut. Sijen op 1 min. 10 sec. Daai-achter volgden nog Joossen, Middelkamp, v. d. Zande cn Jansen, van wlc laatstgenoemde for midabel reed, doch zich niet kon los werken. Het werd meer dan een haWo minuut, deze voorsprong groeide aan tot een minuut cn toen ging de kam pioen onbedreigd de laatste ronde ln. In die laatste ronde wist Sijen zich van de overigen los te maken én een fraaie tweedo plaats te bezetten. De uitslagen waren: Prots: 1. Gerrit Schulte ln 3 uur 17 min.: 2. SUen op 1 min. en 46 sec.; 3. Middelkamp op 2 min. en 15 sec.: 4. "Jansen 2 min. 15 sec.; 5. Steenbakker 2 min. 15 sec.; 6. Joossen 3 min. .10 sec.; 7 Schel llngerhoudt op -4 min. 14 sec. Amateurs: 1. Gerrit Blaauw. Zaan dam; 2. G van Beeelc. Oostzaan. op 15 sec.; 3. Verhoeven. Overschic; 4. M. Snellen, Hocnsbrock, 'op 35 sec.; 5 L. de Boo.v, Amsterdam, op 1 min.: 6 A. van Mavkcnstcin, IJmulden: 7. P. Paulissen. Stein. AMSTERDAM. 27 Aug, Een kampioenschap 45-2 zonder weerga in de geschiedenis der Nederlandse biljartsport, met als sluitstuk biljart- vuurwerk van v. d. Pol zó mooi. dal het.gcen wonder was, dat de in adem loze spanning dc strijd volgende toe schouwers zich moesten ontladen ln een bijna niet te stuiten ovatie, toen dc Rotterdammer dc laatste caram bole van zijn slotserie van 258 had gemaakt en daarmede de partij tegen Swecring had beëindigd in vijf beur ten spelend met een moyenne van 80! Men wist het: v. d. Pol was dé man van het 45-2. Hij heeft deze overtuiging onderstreept op een wijze, welke geen twijfel overlaat aan zijn kracht. De Rotterdammer' verloor slechts één partij tegen Van Vliet in topvorm, maar won alle andere met stukken. Dank zij zijn degelijk spel, zijn grote vastheid, zijn VAN VLIET cn VAN DER POL. de virtuozen uit de strijd om het biljartkampioenschap 45/2 bewonderenswaardig maatgevoel, waardoor hij de rappél beheerst en de positie in het middenvak uitbuit als geen ander. Hij sp'eelde met een algemeen gemiddelde v^in 40.73. zo dat hij het met 26.20 op naam van De Leeuw staande Nederlandse record met meer dan 50 procent ver beterde. Door zijn laatste partij te spelen met 80 moyennes, verbeterde hij ook het met 66.66 ten name van Van Vliet staande Nederlandse record-gemiddelde in één \partij. Bovendien waszijn serie van 258 4ie hoogste van het gehele tournooi. Van der Pol speelde de besllssings- partlj ongekend sterk en het was niet merkbaar, dat hij ook had te vechten voor zijn titel, want doordat hij Za terdagavond van Van Vliet luid ver loren, deze had sewomien van Swee- r;ng en De Ruyter. die het onver wachts had laten liggen tegen Metz, kon ook Van Vliet nog kampioen worden ln geval hij won van D® Leeuw en v. d. Pol zou verliezen van Sweerlng. Van Vliet won Inderdaad, doch v. d. Pol ook, cn hoe, en zo kwam het kampioenschap terecht bij -dengeen. die er werkelijk bet meeste recht op heelt. Het was het derde achtereenvolgende -152 kampioen/- schap van den Rotterdammer, die daardoor definitief ln het bezit kwam van de wisselbeker. Zevert van de acht dcelneihers aan dit toumooi zijn geplaatst voor het hoofdklassekampioenschap. Zes en dertig series boven dc honderd, waarbij twee boven dc tweehonderd werden gemaakt. Hét ls een zeldzaam kampioenschap geworden. De prach tige organisatie door de afdeling Insulinde was een Ned. Biljartbond waardig. De eindstand luidt: v. d. Pol 6 2648 65 258 40.73 Van Vliet 51 2506 104 183 34.09 De Ruyter 4 i 2556 132 193 19.36 Sweerlng 4 2368 90 252 26.31 v.^Eymeren 24 2187 93 151 23.51 De Leeuw 2 1577 103 123 15.31 Kobus 2 1889 136 163 13.88 Metz 14 2184 111 149 10.67 Het tournooLgemlddeldo bedraagt. 21.48. HILVERSUM. 27 Aug. Vanihld- tlag Is dc Nederlandse rlamesploeg er in geslaagd het wereldrecord vier maal 200 meter estafette, dat op naam van Duitsland stond, met een lijd van 1 min. 44.6 sec., belangrijk fe ver- betcren cn te brengen op 1 min. 41 sec. O nze nationale estafetteploeg, be staande uit de dames L. Sluyters. F. Blankers-=-Koen. belden van Sagitta, Amsterdam. N Timmer, Zeeburg. Am sterdam. cn B. Koudljs, Victoria, Rot terdam. had twee ploegen, o.a een van Sagitta. tot tegenstanders, welke resp. 25 en 40 meter voorgljt hadden. Op een prachtige baan liep de ploeg ln keurige stijl. Reeds de tweede loop ster der nationale ploeg. mevr. Blan kere—Koen. passeerde de tegenstand sters der belde „trekploegcn". Onder grote spanning passeerde de laatste loopster, mej, Koudljs. de eindstreep. Het wereldrecord was met 3.6 sec. ver beterd. De tijd van 1 min. 41 sec. betekent een gemiddelde vari 25.1 sec. per loopster. Op 10 September a s. gal hetzelfde viertal bij de atletiekwedstrijden ie Rotterdam opnieuw een poging wagen het thahs behaalde record te verbe teren. Honkbaluitslagen Eerste klasse: Ajax—Quick 63. EDO—Blauw Wit 2—2. Overgangsklasse: DOSAFC 318. TYBB—EDO 2 9—7. SC Haarlem 2— DWS 6—2. Celerltas—HHC 2 1—6 Kampioenschap tweede klasse: HFO Haarlem—Kanaries 27. Watergraafs meer—DWV, 3—2. Kampioenschap 3e klasse: Ajax 3— Wol 4—8. Tweede klasse- HHC 3—RDM 8—2 Kampioenschap Junioren: Blauw Wit—Ajax a 104. - Veel zee-actie voor de Nederlandse kust HOOFDKWARTIER VAN DEN FDHRER. 27 Aug. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten westen van de bcnéden-Seine sloegen onze achterhoeden talrijke aanvallen' van den op de voet vol genden vijand af. Van zijn bruggen hoofd ron noorden van Mantes uit ondernam de vijand vrij krachtig^ aanvallen, doch hij kon slechts wei-1 nig.terrein winnen. in Parijs hebben zich de verbit terde straatgevechten thans ook naar het noordoostelijke deel van de stad en de buitenwijken verplaatst. Dooi de verbitterde tegenstand van onze steunpunten in de stad lijdt de tegen stander voortdurend grote verliezen. Ten zuiden van Parijs, alsmede in het gebied van Troves gingen rie Amerikanenmet sterke strijdkrachten tot de aanval over en drongen zij. ""m met grote verliezen gepaard gaande gevechten, enige kilometers naar het Noorden. en Oosten op. Vijandelijke gemotoriseerde strijd- j&krachten. die in het gebied van Mon- tclimar het Rhónedal wilden versper ren, werden naar het Oosten terug gedrongen. vijandelijke aanvallen op Valence afgeslagen, talrijke pantser wagens stukgeschoten. Voor ds Westfranse en H e d e r- landse kust zijn de laatste dagen de gevechtshandelingen ter zee in aantal en hevigheid toegenomen. Oilzs beveiligingsvaartuigen leverden herhaaldelijk zware gevecht^ met overmachtige vijandelijke zeestrijd krachten. Daarbij werden een vijan delijke torpedojager en een motortor pedoboot zwaar beschadigd. Ook de eigen formaties leden verliezen aan vaartuigen. Het gebied van Groot-Londen ligt' nog steeds onder het vuui der V 1. Op "de westelijke vleugel van het Italiaanse front ondernam de vijand talrijke vergeefse verkenningsaanval- len. In de Adriatische kustsector ging hij weder tot zware aanvallen over, die. op enkele penetraties na. uiteen geslagen werden. In Roemenië dripgt de vijand met gemotoriseerde formaties en sterke pantsbrstrijdkrachten verder naar het. Zuiden op. Duitse gevechtsgroepen staan op het punt in zware gevechten door de Sowjetrussischc versperrings grendels aan weerskanten van de.be- ncden-Proeth te breken. Op de hellingen van de oostelijke Karpathen sloegen onze troepen in verscheidene sectoren hevige aanval len der Sowjets af en vernietigden daarbij talrijke pantserwagens. Ten westen van Stanislau veroverden Hongaarse troepen enige heuvelstel lingen. In' het Wcichselbrucgenhoofd tën westen van Baranow. ten westen van Kazimierz en ten zuidoosten van Warka werden vijandelijke door braakpogingen ten dele in de tegen aanval afgeslagen. Tussen Weichsel en Narew duurt, de afweerslag. met onverminderde hevigheid voort. In verbitterde gevechten werd, de door braak. welke de bolsjewisten beoog den. verhinderd en de binnengedron gen vijand tot staan gebracht. Ten westen van Modohn en ten wes ten van het Peipusmeer sloegen onze troepen hernieuwde aanvallen der bolsjewisten af en grendelden zij eniee penetraties af. De puinhopen van de stad Dorpat vielen na hevige straatgevechten in handen van den vijand. De vijand verloor gisteren aan het Oostelijk front 75 yïïëgtuigen. In de Noordelijke IJszee brachten onze duikboten wederom een torpedojager tot zinken en beschadigden zij een groot oorlogsschip ernstig door tor- pedotreffers. Vijandelijke bommenwerpers vielen overdag Mannheim. Ludwigshafen en enige steden in het Rijn 1 ands-West^ faalse gebied aan. Des nachts ondernam de Britse luchtmacht, met schenoing van het Zweedse territoriale gebied terreur- aanvallen op Kiel en Koningsbergen. Vooral :n woonwijken aan cultuur monumenten en sociale instellingen werd schade aangericht Vijandelijke vliegtuigen wierpen bovendien bom men op Berlijn en Hamburg, Sow jet bommenwerpers hielen ae stad Tilsit aan. Formaties jachtvliegtuigen en lucht doelartillerie schoten boven he'. ge bied van het Duitse Rijk en boven de bezette gebieden in het Westen 71 vijandelijke vliegtuigen neej-. waar onder 56 bommenwerpers. Boven het Zuidoost-Europese gebied werden nog 9 vliegtuigen neergeschoten. ln aanvulling op het weermachts- bericht van Zondag wordt medege deeld: De '272ste infanteriedivisie, onder bevel van luitenant-generaal Schack. heeft zich ln de gevechten ten oosten van Caen herhaalde malen door bij zondere standvastigheid onderschel den Aan haar heldhaftig optreden ls het te danken, dat de vijand, ondanks zeer groot gebruik van mensen en materiaal, geen operatieve successen kon, behalen. De dlvjsle onderscheidde zich reeicls ln Juli en Augustus door haar dappere houding. In de afweerslag ten noordwesten van Baranow heeft zich een gevechts groep stormgeschut en pioniers, onder bevel van majoor Behncke. 'door on wankelbare standvastigheid onder schelden. In de centrale frontsector heelt zich. de pantserjagcr-afdeling 53. onder be vel van kapitein Von Ramin. bil de strijd tegen tanks bijzonder onder scheiden 6 Weermachtsbericht van Zaterdag Zaterdag luidde het wecrmachtó- bericht: Ten westen van de benedenloop der Seine hebben onze divisies in dc ver nauwde bruggenhoofdstelling 'alle vijandelijkeaanvallen afgeslagen. Bijzonder hevig is om ?lbeuf gestre- Weet u, dat als u geen papie ren zakken vóór zand meer kunt Icrijgen. u zes a zeven kranten kunt uitspreiden 'en na vulling met zand u een zg. zandbal kunt maken door de punten van de kranten bij elkaar te binden? (Voorlichtingsactie hoofdinspectie luchtbescherming.) den. waar de vijand tijdelijk kon bin nendringen. waarna hij echter in een tegenaanval weer teruggeworpen werd. Verbitterde gevechten duren" daar voort. Gevechtsvliegtuigen heb ben vannacht een geconcentreerde aanval uitgevoerd öp vijandelijke troepenconcentraties in Brionne. Ten noordwesten van Parijs werd de poging van een vijandelijk batail- lon de rivier over te steken uiteen geslagen. Met vrij stérke strijdkrachten is de vijand gisteren het zuidelijk deel der stad binnengedrongen, waar de gehele dag straatgevechten aan de gang waren. De tegenstander leed zware verliezen aan doden en ge wonden en verloor ruim 50 tanks. Ten zuiden van Parijs slaagde de vijand er in tussen Corbell en Mon- tereau op enige plaatsen de Seine over te steker en zijn bruggenhoof den in felle gevechten enigszins uit te breiden Ten oosten van de Yonne drongen vijandelijke verkenningsstrijdkrach- ten naar het zuidoosten op. Voor de westkust van Frankrijk hebben beveiligingsvaartnigen drie vijandelijke torpedobootjagers en een torpedomotorboot beschadigd. De garnizoenen onzer steunpunten in de gcvechtsgebieden van Toulon en Marseille handhaven zich nog steeds in zwaiië4' strijd tegen sterke vijandelijke aanvallen. In het dal van de Rhone zijn felle gevechten aan de gang met gemotoriseerde for maties van den vijand, die pogen onze marsbewegingen in de richting van Lyon te verhinderen. Door strijdmiddelen der marine zijn voor rie Zuidkust van Frankrijk een vijandelijke torpedobootjager cn een corvet getorpedeerd. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. In Italië heeft dc tegenstander in de sector van Arno verscheidene ver geefse verkenningsaanvallcn onder nomen. Aan de kust der Adriatische Zee werden vrij zwakke vijandelijke aanvallen uiteengeslagen. Bij een vrij grote actie tegen de scheepvaart der benden op de Egeïsche zee hebben de communis ten zware verliezen aan doden en ge wonden geleden. 142 vijandelijke kustvaartuigen en zeilboten werden vernietigd of opgebracht. In het Roèmeense deel van het oostelijke front hebben onze divisies zich onder het afweren van talrijke bolsjewistische aarrVanën veraer ge distantieerd naar de bevolen gebie den. In Moldavië sloegen op 24 Aug. Duitse eif het, bondgenootschap trouw gebleven Roemeehse tanktroe pen gemeenschappelijk verscheidene vijandelijke aanvallen af. Hier en daar voorgekomen tegenstand van aanhangers der Roemeense konings- kliek werd gebroken In het gebied van Boekarest en in de stad zelf werden herhaalde aan vallen der verraders afgeslagen. Tussen de Karpathen en de Weich sel zijn.op een breed front onderno men aanvallen dor bolsjewisten ge strand. Tussen Weichsel en Narew breidden zij hun aanvallen uit tot verdere sectoren en werden ze in harde gevechten teruggeslagen, ln enige penei ratieplekken werden de bolsjewisten door tegenaanvallen tot •staan gebracht. Talrijke felle aanvallen der bols jewisten ten westen van Modohn en ten noordoosten van Walk zijn bloe dig ineengestort door de taaie tegen stand onzer troepen. Om Dorpat zijn verbitterde gevechten ontbrand. Eskaders slagvliegers hebben bij zonder doeltreffend ingegrepen in deze gevechten en 28 vijandelijke tanks en ruim 100 vrachtwagens ver nield. In luchtgevechten en door afweer geschut van de luchtmacht werden gisteren boven het oostelijke front 87 vijandelijke vliegtuigen -neerge schoten. ti de nacht hebben gevechts- en slagvliegerformaties het bolsjewis tische favitailleringsverkeer ten wes ten van het meer van Pskow met goed gevolg aangevallen. Vijandelijke formaties bommen werpers hebben overdag bommen ge worpen op enige plaatsen in Noord- Duitsland en in Bohemen. o.m. op de steden Rostock. Wismar Sc-hwerin en Brunn Amerikaanse jagers hebben herhaaldelijk in scheervlucht de op het land werkpnde bevolking bescho ten. Des nachts hebben vooral Rüssels- heim en Darmstadt het doelwit ge vormd van Britse terreuraanvallen. Vijandelijke vliegtuigen hebben bo vendien bommen geworpen op Berlijn en omgeving cn in het Rijnlands- Westfaals gebied. Luchtverdedigingsstrijdkrachten hebben boven Duits gebied en boven de bezette westelijke gebieden 75 vij andelijke vliegtuigen, waarvan 45 viermotorige bommenwerpers neerge schoten, Ter aanvulling op het weermachts bericht van Zaterdag wordt gemeld: Een op het ogenblik aan het Ooste lijke frijnt strijdende divisie afweer geschut der luchtmacht, onder leiding van gencraal-majoor Schalier. heelt .séciqrt het begin van de oorlog ruim 1000 vijandelijke vliegtuigen vernield. Eenheden afweergeschut van een luchtvloot ln dc bezette westelijke ge- bicden hebben sedert het. begin der invasie, vaak onder bijzonder harde gevechlsomstandigheden. 1600 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Ie JAARGANG No. 201 BERLIJN. 27 Augustus. Koning Michael van Roemenië heeft bekend* gemaakt, dat hi- zich beschouwt als in oorlogstoestand met Duitsland. Deze mededeling komt niet» als een verrassing, want van Sowjetrussische zijde is verklaard, dat Roemenië pas een wapenstilstandsverdrag kan slui ten wanneer het hulp verleend heeft aan het rode leger bij. de bestrijding van de Duitse troepen, a'oen Michael de weg der capitulatie eenmaal hadt ingeslagen, bleef hem niets anders* over dan ook deze stap te doen en zich nj\ar de diplomatieke correspon dent van -jiet DlN.B. opmerkt, prac- tisch te onderwerpen aan de dicta tuur van Moscou. Ook hebben koning Michael en de nieuwe regering van generaal Sena- tescoe de wapenstilstandsvoorwaar den van de Sowjet-Unie aanvaard. Deze voorwaarden zijn dezelfde die Moscou reeds op 12 April van dit jaar vergeefs voorlegde aan de rege ring van maarschalk Antonescoe. De belangrijkste voorwaarde is, dat Roemenië breekt met de Duitsers en dat de Roemeense troepen gemene zaak maken met de geallieerde legers de Sowjetrussische inbegrepen. Inmiddels is de regering van koning Michael ook op dc hoogte gesteld van de uitvoerige capitulatievoor waarden van de Sowjet-Unie, Waarin de zes aanvankelijk genoemde wapen stilstandsvoorwaarden weer zijn' terug te vinden. Deze capitulatievoorwaarden komen neer op het volgende: 1. Het Roemeense leger behoudt zijn wapens voor zover het gebruikt wordt voor de strijd in Trans Syl- vanië. De Roemenen hebben op zich ge nomen dit gebied te .bevrijden" en Moscou heeft zijn instemming be tuigd met het annuleren vaïj de Weense scheidsrechtelijke uitspraak, welke Trans Sylvaniè aan Hongarije toewees. 2. Het gehble Roemeense leger moet onverwijld zijn Voorraad wa pens en munitie aan het Sowjet- opperbevèl overdragen. De ravitail lering van de tegen Hongarije strij dende formaties wordt door Sowjet- gevolmachtigden geregeld. 3. Roemenië stelt onmiddellijk 1.4 millioen arbeiders en^voorts 100.000 specialisten - - architecten, ingenieurs aannemers, monteurs ter beschik king voor de wederopbouw van. de verwoeste gebieden der Sowjet-Unie. In dit aantal zijn de gedemobiliseer de onderdelen van het Roemeense leger inbegrepen. - 4. Een terugkeer van de Roemeense krijgsgevangenen, die in de Sowjet- Unie vertoeven, zal afhangen vai) de totale tenuitvoerlegging van de aan het Roemeense expeditiecorps gestel de taak. De groepsgewijze terugkeer der krijgsgevangenen na dit. tijdstip hangt af van de wijze waarop de taken worden vervuld die Roemenië gesteld zijn. 5. De in Roemeense handen zijn de Sowjetrussische en andere ge allieerde krijgsgevangenen moeten onmiddellijk aan de Roemenië bin nenrukkende troepen worden over gegeven en eventueel met Roemeense wapens worden uitgerust. 6. De door de Roemeense overval op de Sowjet-Unie in 1941 geroofde gebieden Bessarabië en de Boeko- wina worden onverwijld weer bij de Sowjet-Unie ingelijfd. De RoemeensSowjetrussiche gren zen van 1940 zijn daarmee dus her- steld. 7. De noordelijke Dobroedsja wordt, een definitieve regeling na het einde van de gehele oorlog voor behouden. als een directe bestuurs- zone onder het Sowjet-opperbevel geplaatst. 8. De controle over de scheepvaart op de Efonau neemt voor de duur van de oorlog het Sowjel-opperbevel op zich.' 9. Over het ter beschikking stel- BERLIJN. 28 Aug. In de vcs- tingzones van Bretagne hebben de Amerikanen alle beschikbare forma ties geconcentreerd op het landfront van Brest, zodat- de aanval op de vesting elk 'ogenblik verwacht .kan worden. Hierop duiden ook de onop houdelijke luchtaanvallen van for maties Amerikaanse bommenwerpers en het voortdurend krachtiger wor dende artillerievuur. Een oprpep aan den commandant om de vestihg over te geven is niet beantwoord. Daar de Amerikanen al hun strijd- formaties geconcentreerd hebben voor Brest, hebben zij de gebieden van Lorient en St. Nazaire overge laten aan georganiseerde soldeniers en Bretonse terroristen, met Ameri kaanse officieren. .Dc verduistering begint heden om 20.30 en eimligt om 6.45 uur. Maan onder 0.27, op 16.50 uur. 1 Sept. V.M., 9 Sept. L.K., 17 Sept N.M., 25 Sept. E K. BERLIJN, 28 Aug. Ook Zondag ochtend weerklonk in Parijs het ru moer van dc strijd. Hoewel de Ameri kanen en de onder hen staande Gaullistische formaties in de loop van de voorgaande 24 uur aanzienlijke versterkingen hadden ontvangen en de opstandelingen na het binnendringen van deze fdrmaties nieuwe toeloop hadden gekregen, verdedigden de Duitse nesten van verzet zich tegen deze wat aantal en vooral zware wapens betreft sterk overmachtige strijdkrachten met zeer grote verbe tenheid. Zij wezen niéuwe* oproepen om zich over te geven af en weerden zich in de door hen verdedigde districten, zowel ten zuiden van de Seine aan de Boulevard St. Germain, in de tuin van het Luxembourg en op de Boule vard Montpamasse. alsmede achter de Seine-eilandcn bij het. raadhuis, de Place de la Bastille en de Place de la Republique zo vastberaden, dat de Amerikanen er toe overgingen de Duitse steunpunten met zware gra in Cherbourg zijn dag aan dag pioniers en' speciale troepen bezig met het vrijmaken van een vaargeul. Het ls buitengewoon moeilijk de haven weer bruikbaar te maken. naatwerpers en geschut te beschie ten. De omvang van de vernielingen, waardoor een aantal bekende bouw werken in puin gelegd werden, is daardoor nog groter geworden. Bij zonder zwaai werden Zaterdagmid dag de noordélijke cn- noordoostelijke stadswijken getroffen vanwaar de Amerikaanse pantserformaties verder terrein trachtten te winnen. Duitse pantserformaties ën afdelin gen stormgeschut wierpen voor Le Bourget de Amerikaanse pantservoor hoeden. die zich van het vliegveld meester wilden maken, in een krach tige tegenaanval met zware verliezen terug cn drongen op tot aan de rand van de stad Aangevoerde versterkin gen werden onder het hevige vuur van zware Duitse batterijen-lucht doelgeschut genomen en kwamen in de gedeeltelijk brandende straten niet tot ontwikkeling Dc gevechten her leefden in de ochtenduren van Zon dag. voornamelijk in dit gebied, met grotere hevigheid. Hilversum. 27 Aus. De officieel aangekondigde poging van Annie Veldhuizen om het Nederlandse record op de 1500 nieter vrije slag te 'verbe teren. is uitstekend geslaagd. Het. I-Jil- versumse zwemster!je heeft vanmid dag dit record, dat sinds 1936 met 23 minuten 18.4 sec. op naam stond van Tin! Wagner, met niet minder dan 44,3 sec. verbeterd en thans op 22 min, 34.1 sec. gebracht. De eerste 100 nieter werd ln 1, min. 18.4 sec. afgelegd, een fraaie tijcl op de vijftlgiocterbaan; de tweede Ui 1 min. 28.8 De 400 m. gingen voorbij in 5 min. 5*2 sec. De 800 meter ln 12 min. 0.2 sec. en de 1000 m. In 15.06 min. In keurig tempo en met rustige slag ging het verder, totdat de 1500 m. tenslotte werd afgelegd in 22 mm. 34.1 sec., waardoor het re cord met 44.3 sec. verbeterd werd. „En nu?" hebben wij geïnformeerd, toen wij baar en trainer Stender geluk wensten. „Nu eerst de 800 en de 1000 m.", luidde het antwoord en oQk deze re cords kan zij zeker aan. Ze staan op naam van Rie van Veen. met resp 12 min. 0.7 sec. en 15 min 02.2 sec. Reeds Dinsdagavond a.s. zal Annle Velclbuyzen wederom ln het. zwembad Crailoo een poging doen, deze records te verbeteren. COMPETITIE DISTRICT IV LimburgiaM.V.V30 N.O.A.D.—B.V.V3—5 De SpechtenWillem II 05 LonguEindhoven 12 P.S.V.N.A.C1—1 Roermond—Spekholzcrh. 31 ZILVEREN BAL EnschedeV.I.O.S30 R.E.C.Overmaas 21 R.C.H»— Quick 2—1 FcijcnoordS.V.V11 (S.V.V. wint) DcmhEjnale ErtschcdeR.C.H30 R.F.C.—S.V.V3—0 A.K.O.L.-BEKLR A.F.C.—Z.F.C1—2 A.G.O.V.V.- U.V.V4—2 D.W.S.—E.D.O5—1 H.B.S.—Zceburgia 51 ZILVEREN PONT AjaxWagcningeri 5 (na verlenging) VojewijckcrsVricndcnseh. 43 PRESSBURG 27 Aug. Zater dagavond heeft de minister van bin nenlandse zaken. Mach, namens de Slowaakse regering een oproep tot het Slowaakse volk voorgelezen, waarin -crop gewezen wordt, dat de vijanden van Slowakije er naar stre ven orde' cn rust in de slaat le ver storen en tot dat doel personen met valschermen neerlieten, die trachten het Slowaakse volk op verkeerde we gen fe brengen. DeSlowaakse rege ring is echter, evenals de president van de staat, en het gehele Slowaak se volk vastbesloten tegen dit stre ven op te treden. Het Slowaakse volk kan er nooit en door niets toe gebracht worden zijn vriend en bondgenoot, het Duit se volk. te verraden. Het Slowaakse leger en de veilig heidsorganen zullen zo nodig met alle energie optreden, teneinde orde en rust in het land te herstellen en te handhaven. Alle geruchten over bezetting van Slowakije dqor vreem de troepen zijn leugens van de vijan-" delijke propaganda. Totale inspanning De Slowaakse bladen publiceren een gelijkluidend artikel, waarin ge zegd wordt Het gaat. thans om dé laatste krachtsinspanning, waarbij ook- het Slowaakse volk moet beslissen of het wil bestaan dan welvuit gebrek aan kracht een catastrophe tegemoet gaan. De regering der Slowaakse repu bliek heeft besloten het aantal werk krachten in het staatsapparaat tot een minimum te reduceren en de vrijgekomen werkkrachten voor het leger beschikbaar te stellen. Hetzelf de zal in het bedrijfsleven geschieden amrartlrvtjt MayenwJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1