HET DAGBLAD Tegenaanval van tanks benoorden Alerigon VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zuidelijke gebieden voor Japan niet beslissend Duits weerrnachtsbericht Verbitterde gevechten op de - Weicksel-bruggeboofden fri st. Malo blij zich weren 300 tanks vernield in 72 uur Productieplan verdubbeld Offensief tegen Letland en Oost Pruisen begint Zwaartepunt bij Het blok Japan-China-Mandsjoekwo blijft basis der oorlogvoering De geallieerde pl annen Biaiystok Engelse ministeries hebben groten deels Londen verlaten Talloze jongelui blijvend voor de athleiiek gewonnen HOOFDKWARTIER VAN DEN FtiHRER. 14 Aug. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het Novmandische front hield sterke vijandelijke druk aan. zonder dat de vijand noemenswaardige successen kon behalen. In het gebied ten noorden van Alenc-on rukten gepantserde ge vechtsgroepen op tegen den door sterke luchtstrijdkrachten gesteun- dcn. opdringende!) vijand Er ont sponnen zich hevige gevechten, die nog voortduren. Door duchtdoelee- schut der luchtmacht werden 12 vier motorige bommenwerpers neerge schoten. De verdedigers van St. Malo sloe gen ook gisteren alle vijandelijke aanvallen af. Zuidelijk van het eiland Guernsey beschadigden mijnenvegers een vijan delijke "torpedojager door talrijke treffers van hc: geschutvuur. In het Franse gebied werden 122 terroristen in de strijd vernietigd. Londen en zijn buitenwijken liggen nog steeds onder zwaar vergeldings- vuur. der VI. Uit Italië worden geen bijzondere gevechtshandelingen gemeld. In het voorterrein der Karpathen tot aan de Weichsel werden plaatse- liike Sowjetaanvallen uiteengeslagen, deels in de tegenaanval. Op de W.cicbselbruggenhoofden ten Westen van Baranow en ten Zuidoosten, van Warka zijn verbitterde gevechten gaande. •Noordoostelijk van Warschau en zuidwestelijk van Biaiystok werden talriike vijandelijke aanvallen afge slagen en plaatselijke penetraties af gegrendeld. Noordwestelijk van Bia iystok drongen de bolsjewisten, ge- si eund door talrijke tanks en slag- vliegtuigen. onze troepen in een ver bitterde strijd enige kilometers naar het. Westen terug. ,Aan he: Letlandse front, strandden dé met overmachtige strijdkrachten ondernomen doorbraakpogingen van den. vijand op de hardnekkige tegen stand onzer divisies. In hel penetratieeebied ten zuid westen van het Meer van Pskow duurt :1e verbitterde worsteling met de verder opgedrongen Sowjetstrijd- krachten voort. Afzonderlijke vijandelijke vliegtui gen lieten des nachts bommen op Hannover vallen. In. een 'aanvulling' op het we'er- machtsbericht wordt gemeld: Luitenant Von Bóstcll van een af deling stormgeschut 'heeft zich bij zonder onderscheiden bij de opera ties tegen vijandelijke tanks in het. gebied van Modohn o Terreuraanvallen Naar Infeririï meldt hebben fQï- maties Anglo-Avnevikaande bommen werpers Maandag weer van de boven Zuidwest-Duitsland heersende slech te weeromstandigheden gebruik ge maakt voor het ondernemen van tcr- reura an vallen op Mannheim en Trire Bij een bijna geheel gesloten wol kendek wierpen zij .brisant- cn BERLIJN, 15 Aug In 72 uur hebben de Duitse troepen aan het invasiefront, naar het D.N.B. ver neemt. meer dan 300 Biits-Ameri- kaanse tanks vernield. Duitse uiteenzetting over Finland, Turkije, en Bulgarije Speciale correspondentie.) BERLIJN. 15 Augustus. —'Met grote aandacht volgt de. Wilhelmstrasse de Internationale" politieke discussie over Finland. Vcor Duitsland'is de houding van'den staatspresident en de rege ring beslissend. Ze hebben zeer on langs nog verklaard, dat men te. Hel sinki vastbesloten Is met alle krachten de str-Ud tegen het dreigende bolsje- wlsme voort te zetten. Duitsland heeft geen reden aan de oprechtheid dezer verklaringen te twijfelen. In de Wilhelmstrasse wordt ver klaard. dat Duitsland over geen enkele aanwijzing beschikt, dat de houding der Bulgaarse regering ten opzichte van Duitsland of andere staten gewij zigd is. Andersluidende berichten moe ten beschouwd worden als onderdelen van 'de vijandelijke zenuwenoorlog, want het is" algemeen bekepd. dat de vijanden' van Duitsland het Bulgaarse volk van zijn regering willen scheiden en -dé ophouwwerkzaamheden in Bul garije willen storen. Met betrekking tot Turkije ordt te Berlijn verklaard, dat Duitsland na het. -besluit van Turkije- om. de diplo matieke .betrekkingen met Daitsland 'te'verbreken, de vrijheid "heeft gekre gen enkele maatregelen te nemen. Verder wordt medegedeeld, dat Turkije geep verdere stappen ondernomen heeft en dgt de Turkse bladen het af breken der betrekkingen met Duits land voor Turkije een uitweg noemen om buiten de oorlog te blijven. Hier aan wordt van Duitse zijde toegevoegd, dat- men In do Wilhelmstrasse niet weet of dit ook de mening van de lei dende Turkse persoonlijkheden is. De Tromp" verging voor Normandië (Vgn pnee correspondente.) BERLIJN. 15 Aug. Reuter maakt thans bekend, dar de flottieijelcider ...Tromp", waarvan gisteren het ver gaan werd gemeld, is gezonken voor de tyist van Normandië. (Het is. ongeveer twintig dagen ge leden. dat van Duitse zijde bekend werd gemaakt, dat de kruiser ..Suma tra" eveneens voor de No'rmandische kust werd getroffen. Dc ..Sumatra" had door de opgelopen treffers een dusdanige snelheidsvermindering on dergaan. dat den vijand niets anders over bleef dan het vaartuig aan de grónd te zetten, zodat het thans be wegingloos voor de mond van de Orne zit. De „Tromp" was. evenals dc ..Su matra". zwaar beschadigd tiidens een Japanse luchtaanval op een vlpoteska- dcV in de Java zee op 4 Februavl 1942. .Plannen dm Bonomi weer af fe zet+en STOCKHOLM. 15 Aug'. Dc UnUcd Press-correspondent te Robie vetklaart. dat er geen bewijzen zijn, dat Chur chill zich bezig houdt met de ver warde politieke toestand in. Italië. Onderhandelingen over het afzetten van de rcgerlng-Bonomi en de vorming van een kabinet onder leiding van Orlando zijn evenwel ver gevorderd. -Naar vernomen Wordt wenst Orlando een kabinet, dat bestaat uit vertegen woordigers van alle politieke partijen en waarin BadogUo minister van bui tenlandse zaken is. De communisten en socialisten hebben echter geweigerd *an de nieuwe regering deel te nemen. brandbommen herhaaldelijk lukraak op woongebieden, randgemeenten en cultuurmonumenten. De Duitse jagers werden door de ongunstige weersomstandigheden bui tengewoon belemmerd. Slechts een deel van de op het alarmsein ge- starté eskaders kwam in contact met Ben vijand. Daarentegen bon den de in Zuidwe6t-Duits gebied gestanonneerde zware batterijen luchtdoelgeschut met een doeltref fend versperringsvuur de afweer- strijd aan. Ondanks de moeilijke omstandigheden slaagden zij erin verscheidene vicrmotorigen Ameri kaanse bommenwerpers te vernieti gen Tot -dusver is bericht ontvangen over het neerschieten van tien vlieg tuigen. Eerste resultaten der totale mobilisatie (Van onze correspondente.) BERLIJN. 15 Aug. Nu het Duitse volk twintig dagen" onder de wetten .van de totale oorlog leeft, kunnen reeds de eerste successen van de tot nu toe genomen maatregelen worden geconstateerd. Eerf ambtenaar uit de naaste omgeving van dr. Göbbels ver telde ons, dat de Rijksgevolmachtigde voor het. totale gebruik der arbeids krachten voor de oorlog het produc- t-ieplan tol liet dubbele heeft kunnen verhogen. De ingrijpende maatregelen, die dagelijks worden vastgesteld, beteke nen grote veranderingen in het leven van den enkeling, doch het, Duitse volk aanvaardt deze consequenties over het algemeen als vanzelfspre kend, omdat het van mening is. dat geen inbreiik op het persoonlijke leven*zo radicaal kan zijn. of ze wordt nog overtroffen door de gevolgen, dié een Sowjetrussische overheersing zou hebben bij een verloren oorlog. Onze zegsman verklaarde tenslotte, dat deTtoestand in Duitsland op het •ogenblik nog kritiek is. dóch reeds lang niet-meer in die, mate als 'vief weken» geleden. Maatregëlert goedertnvervoer DEN HAAG. 15 Aug. In het Verordeningenblad is opgenomen een verordening van den Rijkscommissa ris niv 41 1944 betreffende het be schikkingsrecht over goederen tijdens hun. vgi'voer op de "Nederlandse spoor wegen. Deze verordening houdt maat regelen in. waardoor ook in geval van bijzondere verkeersmoeilijkheden of verkeersstremmingen een orde lijke afwikkeling van het goederen verkeer wordt gewaarborgd. Voorts zal door een besluit van den secretaris-generaal van het departe ment van Waterstaat betreffende het vervoer van goederen door middel van voertuigen, voortbewogen door paarden, muilezels of muildieren, het beroepsvervoer in sterkere mate dienstbaar worden gemaakt aan het verkeer. Bij een poging ora bolsjewistisch propaganda-materiaal naar Spaans- Marokko te smokkelen, zijn bij de grens van Frans- en Spaans-Marokko drie communistische agenten uit het rood-Spaanse kamp gearresteerd Mussolini heelt op een inspectie tocht langs verschillende frontsec toren formaties der republikeins-fas cistische weermacht bezichtigd Vijf fabrieken Jie voor de Ameri kaanse vloot werken en waar om een kwestie inzake de arbeidsduur werd gestaakt, zijn door de Amerikaanse regering overgenomen. n DINSDAG 15 AUGUSTUS 1944 Ie JAARGANG No. 190 L p Uitgave: N.Y. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel, 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nütfimers'5 ct. Een val, een ruk... Een fj-valschennbataillati stort zich op Tito's hoofdkwartier. l»e Vlaamse ff -norloxsverslasRever I rallewacrt maakte tie eerste Inzet der ^-valschermjager* mee. Uij sprong met zl-Jn kameraden uit het vliegtuig en beschrijft In een speciale reportage j «Ie lotgevallen van zijn kameraden. I Dit is de Inleiding van een Uiterst I gespannen reportage van de eerste in zet der -valschermjagers. gepubli ceerd in Storm-ff. 21.7.44 ep »n vele andere Nederlandse dagbladen. Het ff-Ersatzkommapdo Niederlande i ontving daarop velt aanvragen om i dienst te kunneu nemen bij cfeze-jong- I st-e afdeling der Waffen-f/ Thans deelt het Ersatzkoihmando I ons mcfle, dat vrijwillige dienstname mogelijk is en zich iedere gezonde Nederlander ln de leeftijd van .17 tot i 45 Jaar kan melden als f/-valscherm- Jager. Inlichtingen geven het ff-Ersatv- kommando, Den Haag. Korte Vijver- berg .5 en de volgende Nebenstellen der WaXfen-ff. .Amsterdam. Dam 4j Alkmaar. Lange- straat .56: Utrecht. Vredenburg 19: Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen. Herenstraat 46; Enschede, Hengelose- straat 30. Een korte rustpoos. Weer is een aanval aan het oostelijke front aan de gang. Duitse grenadiers hebben juist onder de beschutting van een steile wand een beschieting met Sowjetrussische granaatwerpers doorstaan en maken zich gereed om verder 'aan te rallen. (PK. foto dr. G. Wolff, Orb.-H.) BERLIJN, 14 Aug. De oorlog in de Stille Oceaan heeft voor den aan valler zowel voordelen als nadelen, constateert de correspondent van de ..Berliner Börsenzcitung" te Tokio. De Amerikanen zijn weliswaar door concentratie van sterke krachten in staat hier of daar bij' verrassing aan te vallen, maar bij gebrek aan soheepsruimte kunnen zij nooit twee grote aanvallen-tegelijk ondernemen. Zij kunnen ook plaatselijk het abso lute overwicht ijl de lucht.' ter zee en te land veroveren, maar dit val.t. bun moeilijk, zodra er sprake is van een grote wateroppervlakte of van eén groot eiland. De Amerikanen zijn er in geslaagd de kleineeilanden der Marianen te.veroveren, maar dit wil nog niet zeggeü, dat zij nu.-6.ok. Min- danao, Java öI ^óiTnosa kunnen be zetten. Wat de Amei'ikanen in de Stille Oceaan ontbreekt is een steunpunt' gelijk Engeland er een vormt. Om Japan zelf te bedwingen, is de totale superioriteit op de Stille Oceaan nodig en een bijna ondenkbare hoe veelheid scheepsruimte. Ofschoon -er in' dit opzicht ook in de V.S. zelf waarschuwende stemmen weerklin ken. beweren de Amei'ikanen in het algemeen, dat zij deze absolute supe rioriteit ter zee reeds bezitten en spottend vragen zij, waar de Japanse vloot eigenlijk blijft. De correspondent van de B.B.Z zet dan het Japanse standpunt uiteen. dafc .de Japanse vloot ten eerste te be langrijk is om haar m zeeslagen van ondergeschikt belang op het spel te zetten en dat. ten tweede, haar tijd nog niet is gekomen, zolang de Ame rikanen, slechts bepaalde delen van de Stijle Oceaan doch nog geenszins de vitale wateren onder de Japanse kust beheersen. Zou zich ooit het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat de Amerikanen tot een directe aanval op het Japanse moederland overgaan en de Japanse ^vloot in de Japanse wateren, slaan. rdan blijft altijd nog de Japanse land macht over. De Amerikanen zoudenj nooit genoeg divisies kunnen aanvoe ren om het keizerlijk Japanse leger in Japan zelf te verslaan. Vandaar. aldus de correspondent, dat de Ame rikanen de Japanners klaarblijkelijk met de strategie der omwegen trach ten te overwinnen. Volgens het Japanse blad „Asahi" omvat hel. geallieerde programma voor deze zomer de volgende punten: 1 bezetting van de Bonineilanden: 2. doorbraak door de Lioc-Kioe-eilan- den <de eilandenketen tussen For mosa en het zuidelijke deel van Japan», met in aansluiting daarop landingen op de oostkust van China; 3. verovering van Java. van Nieuw- Giiihe&.i'.it; 4; >edreigin? der Philip- pijnen 5. landingen op Mindanao; 6. verovering van de Koerillen (de eilpndenketen tussen Noord-Japan en Kamsjatka). Overdreven betekenis Ofschoon tot dusver nog geen van deze plannen verwezenlijkt is, acht dé ..Asahi" het. toch wel de moeite waard na te gaan, wat dergelijke pogingen om Japan te worgen even tueel in de practljk zouden opleveren Om te beginnen merkt-'het blad op. dat de betekenis van de Zuidelijke gebieden voor Japans oorlogsvoering,, overal, behalve dan in Japan zelf," overdreven jvordt. Algemeen neemt men imifïers aan. dat Japan zonder de tropische gebieden geen oorlog kan voeren. Alle Japanse staatslieden hebben echter in tegendeel van meet af aan betoogd, dat de basis van de oorlog voor Groot-Oost-Azië het blok Japan-China-Mandsjoekwo is en blijft. De Zuidelijke gebieden hebben, ofschoon zij de voornaamste leveran ciers van olie en rubber zijn. Slechts een supplementaire rol. De Japan ners hebben nooit verwacht, dat het mogelijk zou zijn om de Zuidelijke gebieden, die plotseling, uit het kader van de wereldhandel waren gérukt. nog gedurende de oorlog geheel te reorganiseren. Daarom hebben zij er ook nooit op gerekend, dat de tropi sche rijkdommen, nog voor de oorlog ten einde is, hun invloed zouden doen gelden. Zonder zich te laten verleiden dooi de verlokkende successen vanihet jaar 1942 heeft de Japanse regering dan ook consequent gewerkt, aan een verdere versterking van het blok Japan-China-Mandsjoekwo. Ook de recente, belangrijke veldtochten in China moeten in dit kader worden gezien. Frans Indo-China met zijn rubber plantages. en ook andere gebieaen. kunnen militair, economisch en zelfs verkeerstechnisch als een aanhang sel van het continentale blok worden beschouwd. Het zwaartepunt van het Japanse oorlogspotentieel ligt dus in Japan zelf ën ophet naburige continent. Daarom heeft, het verlies van enige eilanden in de Stille Oceaan geen i voor de oorlog beslissende betekenis, ook al zou zulks voor Japan en het Japanse yolk een moeilijke, spannen de en zelfs gevaarlijke tijd met zich medebrengen. Als landmacht, zoo be sluit de Asahi. is Japan nog nooit zo sterk en zo weinig bedreigd geweest als heden. BERLIJN. 15 Aug. Op het ooste lijke- front is de strijd in èen nieuwe fase gekomen. Geheel gemechanisèer- de Sowjetlegers hebben het offensief tegen Lellend fen Oost-Pruisen ger opend. Het zwaartepunt van de ge vechten lag 'bij Biaiystok. waar de Duitsers de stad Osowiets hebben prijsgegeven en ten zuidwesten van Pskow. waar het rode leger met tien divisies opereert. In de Wilhelmstrasse wordt ver wacht; dat vooral dc strijd om Oost- Pruisen zeer hevig zal worden. De Duitse afweerkracht is. dank zij de aanvoer van vele reserves en van nieuw oorlogsmateriaal, aanzienlijk toegenomen. Het is niet uitgesloten, dat in de komende dagen op de grens van. Oost-Pruisen een der grootste krachtproeven in de landoorlog afge legd zal worden. In de noordelijke sector, waar de bolsjewisten zowel aan het Letlandse front als' aan het Estlandse tracht ten naar het westen terrein te win nen. vielen zij ten noordwesten van Kreuzbur» nlèt minder dan 17 maal. met verre overmachtige strijdkrach ten aan. waarbij het tot. gevechten van buitengewone hardheid kwam. die in hoofdzaak ten gunste van de Duitse troepen eindigden. De laatste dagen zijn ten noorden van de Duna en in de noordelijke sector in totaal 307 bolsjewistische tanks vernield In het bruggenhoofd over de Weichsel ten noorden van Warschau hebben de bolsjewisten met massale pantserstrijdkrachten de Duitse ver- sperringsstellingen aangevallen om hun penetratiegebied naar hel westen uit te breiden. In Warschau zelf wer den de zuivcringsmanoeuvres tegen Poolse bolsjewisten voortgezet. Ten noordoosten van Warschau, tussen Weichsel en Liwietsj vielen de bolsjewisten mei steun van enige tanks aan. doch ze werden afgesla gen. Tussen Boeg en Weichsel tracht ten zij in het gebied van Wegrow door de Duitse linies heen te stolen. Zij bereikten slechts een plaatselijk beperkte penetratie. Bijzonder verbitterd werd gestreden in het gebied ten noordwesten van Biaiystok. waar de bolsjewisten de vooruitspringendeDuitse frontboog aanvielen. Steeds weer brachten zij verse troepen in .de slag. In de loop van de nacht werden de Duitse troe pen op de westelijke oever van de Bobr teruggetrokken Hitte in het luiden Bij. grote warmte is het in de zui delijke sector niet tot belangrijke ce* vechtshandcliiigen gekomen. Tussen San cu Weichsel. ten westen van Sa* nok. werden de bolsjewistische strijd krachten ingesloten, die hun vernieti ging tegemoet gaan. Een doorbraak poging der bolsjewisten in de ten noorden aansluitende sector mislukte. Ook ten westen van Mieletsj werden verscheidene aanvallen teruggesla gen. In het bolsjewistische bruggen hoofd aan de benedenloop van d» Weichsel ,is het tot verbitterde ge vechten gekomen Een plaatselijk» tegenaanval van Duitse pantsergrena diers. die tegelijkertijd van het zui den. westen en'noorden werd uitge voerd, maakt óndanks taaie tegen stand goede vorderingen. Ned. H -pantsergrenadiers eervol vermeld Nieuw departement verkeer en energie Ir. van Dieren benoemd tol secr.-generaal DEN HAAG, 15 Auc Het Rijk»- commissariaat deelt mede: Bij verordening no. 40/1944 van 10 Augustus 1944 heeft de Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandse gebied de volgende^ arbeidsterreinen geplaatst onder de bevoegdheid van een' .'.secretaris-generaal voor verkeer en energie"; het transportwezen, met name de s'poor- eh tramwegen, Hét wegverkeer, de gehele binnen- en zee scheepvaart. alsmede de luchtvaart, de electriciteitsvoorziening, de gas- voorzienir.g en de drinkwatervoorzie ning. Op grond van riege verordening heeft de Rijkscommissaris den sefcre- taris-generaal van het departement van Waterstaat, ir. Van der Vegte, óp dien» verzoek, ontheven van het be heer ten aanzien van de zaken, welke thans m het departement voor ver keer en energie zijn ondergebracht, en gelijktijdig ir. E. van Dieren te Rotterdam benoemd tot secretaris generaal voor verkeer en energie. Ir» de Noordamerikaanse- werk nemersorganisatie C.I.O. zijn de hoog ste posten alle v bezet door de commu nisten. #-PK. —r Wanneer later de geschied schrijver de strijd bij Leningrad en Narwa beschrijft, dan zal men bli de brandpunten van deze titanenstrijd steeds weer lezen van de daden der uit Nederlandse vrijwilligers bestaand.e f/-pantserdivisle „Nederland", een Ger maanse- «-divisie, die zich !n afweer en aanval steeds weer onderscheidde. Bij de ontruiming van Narwa werden in. het O.K.W.-bericht onze Nederland se f^pantsergrenadiers weer uitdruk kelijk eervol genoemd. Het Is een Uiting van waardering en bewondering voor de standvastigheid van deze ff- divisie; voor Nederlanders, die in de /.ware 'ruweerslagon ten zuiden van Oranlenbaum en !n het bruggenhoofd van de Narwa tegen de sterkste druk stand hielden. In het midden van Januari 1944 brak de geweldige aanval1 van de Sowjéts uit -de ketel van Oranienbaum en uk Leningrad tegelijkertijd los. Reeds ge durende de eerste weken van de grote afweerslag werd het duidelijk, dac de Sowjets de aan de Finse Golf staande Duitse divisies trachtten te overvleu gelen en ln te sluiter. Dat dit vijandelijke plan toen mis lukte, is voor het grootste deel re danken aan de regimenten dér ^-divi sie „Nederland", die tezamen met de gevechtsgroepen der /f-dlvisie „Nord- land", sleeds weer alle aanvallen der sowjets onder hoge verliezen voor den vijand afsloegen. Bij de afzetbewegingen langs de grote autoweg LeningrailNarwa was het een kleine Nederlandse Jj-grena- diersafdelfng onder leiding van ff- Hauptsfcurm/ührer Rüble. die weken lang tie aanval van talloze sowjet- regimenten deed stranden Wij troffen deze kleine gevechts groep, toen zij, als laatste de voor hoede der sowjQt-pantserbrigaden hee hoofa biedende, kort voor de Estland se gr'ehs niéuwe stellingen betrok. Ach-" ter oen „panter" lagen dc Nederlan ders ln de sneeuw, met blóed bevlekt, vuil, met Ingezonken, baardige gezich ten, maar vervuld van een onbuigza me vastbeslotenheid: de kommandeur en zijn laatste vijftien grenadiers. Na zware terugtocht-gevechten werd de tf-dlvisie .Nederland" in het begin van Februari ln het bruggelioofd van Narwa ingezet. Opnieuw wierp de vij and sterke krachten tegen hun stel lingen. Yfeek na week viel bl1 aan, Gevolgen van hel V1-vuur STOCKHOLM. 15 Aug De uit werking van de beschieting rqet vlie gende bomiften. die nu al ficht weken duuri. op Londen en Zuid-Engeland. is an die aaid. dat .het. eigenlijke werk der ministeries niet meer in Londen, doch in noordelijk sclegort graafschappen, vooral ln de bad plaatsen. wordt verricht. Alleen wat absoluut nodig is om Londen nog het karakter van Britse hoofdstad te verlenen, wordt daar nog gedaan. Ook de dagbladen en nieuwsbureaus werken koortsachtig, aan het inrich ten van vluchtplaatsen buiten de ge varenzone Wat van officiële Engelse zijde over de schade wordt gezegd, acht de Bihse bevolking totaal onvol doende. In heb bijzonder is het niet juist, wanneer de Britse regering verklaart, dat de vliegende bommen steeds kerken, ziekenhuizen en scho-» len treffen. Ook een groot aantal van de belangrijkste bedrijven, ver- keersinstallaties, docks, opslagplaat sen en voorraadschuren, gevuld met levensmiddelen voor geval van nood. vallen aan hei vuur der .vliegende bommen ten offer Steeds weer ontstaan in hel dis trict Groot-Londen tekorten in de aanvoer van levensmiddelen, cie wel iswaar na enkele uiqn weer opgehe ven kunnen worden, docli die op de duur toch zeer storend zijn. Hetzelf de geldt voor het verkeerssysteem. De herstellwerkzaamheden houden geenszins gelijke tred met het tem po der verwoesting, ofschoon het ministerie van arbeid en openbare gezondheid alles doet wat mogelijk is. De invoer van glas uit de over zeese gebieden, vooral uit1 de V. St, heeft voorrang gekregen. De vlucht in Londen van dp on misbare personen naar dieper jele- gen stations van d« ondergrondse spoorweg is groter dan in de dagen van de zware Duitse luchtaanvallen van 1940 41. Enkele niet absoluut noodzakelijke stations van de. onder grondse heeft men stilgelegd om meer ruimte te verkrijgen voor schuilgelcgenheid. Ook de onderaard se gang. waar. de treinen 's nachts staan, worden thans dag eri nacht" door gezinnen bewoond. Het. Engelse volk vreest in ckr'eer- ste plaats de luchtdruk bij pen ont ploffing van" een vliegende hom. De seherfwcrkmg is geweldig en een on telbaar aantal personenën wordt da gelijks met oogwonden naar de zie kenhuizen gebracht. Het aantal dok toren is voor een snelle behandeling al lang niet meer voldoende. In vele gevallen heeft, de politie en het luchtbeschermingspersoneel de per sonen met oogverwonöingen met ge weld moeten verhinderen in hun ogen te wrijven, daar hierdoor de verwondingen - nog erger werden. Kenmerkend voor de kracht van dc ontploffing is, dat bomen in de buurt .van een plaats waar een vlie gende bom is neergekomen, zonder bladeren staan, als in dè herfst, dik wijls zelfs worden ontworteld en me ters ver weggeslingerd. 700 huizen per uur In Berlijn heeft men me» bijzon dere belangstelling kennis genomen van een verklaring van den Britsen gezant. Lord Halifax, dat gemiddeld elk uur 700 huizen door de Duitse bommen getroffen worden. Zoals be kend heeft Churchill onlangs ver klaard, dat in Londen en Zuid-Enge- land sedert de 15de Juli 800,000 hui zen meer of minder zwaar bescha digd zijn. Volgens de mededelingen van Lord Halifax zou het aantal be schadigde huizen intussen tot een millioen gestegen zijn. In dit verband wordt er te Berlijn nogmaals aan her innerd, dat. de slag tégen Engeland nog in zijn beginstadium verkeert en dal rekening gehouden moei wor den met een verdere intensivering. Finale der straat- Westeinderplassen en Braassemermeer vrij DEN HAAG, 15 Au*. In afwij- king van de bestaande beperkende bepalingen betreffende het bevaren van de Westeinderplassen en de Braassemermeer met pleziervaartui gen maakt de inspecteur-generaal voor óe scheepvaart met machtiging van de bevoegde Duitse autoriteiten bekend, dat de zich op dg Westein derplassen en op het Braassemermeer bevindende pleziervaartuigen aldaar verder mogen verblijven en niet be hoeven te worden afgevoerd. Bovendien mogen eigenaren van Narwa wa* het bolwerk, dat bij ln 6e- zlt moest krijgen ora naar Re va! kxmnen doorstoten. Narwa was d» puinhoop, waarvoor Duitse. Nederland se, Noorse elf Deense «-grenadiers m samenwerking met Estlandse vrijwil ligers een ondoordringbare wal vorm den. Narwa "was de hinderpaal, die veel omvattende doelen der sowjets onbereikbaar deed zijn.ln Narwa hielden de Néder\andse iZ-grenadiera ln aanval en afweer den vijand ln bedwang. Geen trommelvuut en zware luchtbombardementen, geen pantsers konden hen doen wijken. Nu werd,Narwa geruimd, niet omdat de druk van den vijand te sterk wa?, maar omdat de,algemene situatie dit noodzakelijk maakte Als laatsten verheten de Nederland se vrijwilligers deze plaits van d» Eutopeee titanenstrijd, waarop de vij and zich vele, maanden bloedige kop pen had gehaald. „Alweer de'Nederlanders!" Óver al m de Baltische staten hoort men deze woorden-na de bekendmaking van de eervolle vermelding door Duitse en andere aofdgten uiten. Eenvoudige woorden, maar woorden die eiken Ne derlander in het vaderland hei. recht geren, trots' te zUn op zijn landgeno ten! - '-oorlogsverslaggever: WALTER KALWEJT wedstrijden AMSTERDAM. 15 Aug. Het, was gisteravond bij de laatste finales van de Mraatathletiekwedstrijden weel een drukte van belang op de Sintel- baan en' opnieuw is gebleken, welk een voortreffelijk werk de AAC heeft verricht met het organiseren van deze wedstrijden, waarmee zij de jeugd van Amsterdam voor altijd aan zich heeft verplicht. Zeer vele meis jes en jongens zijn er blijvend door voor de athletiek gewonnen. Ditmaal waren de jongelui tussen zestien en achttien jaar aan de beurt en zij hebben nog'feller strijd gele verd dan de kleintjes van de vorige week. Er viel bij de ouderen uitste kend materiaal te ontdekken. De jon gens hebben zeer goed gelopen en zo.nder twijfel zouden de finalisten voor elke athletiekclub eén aanwinst zijn. Vooral de winnaar van de 100 m., die een Lijd maakte van 12 sec- mocht er zijn. doch ook de andere jongens uit de eindstrijd zouden na wat bijgeschaafd te zijn alle behoorlijke sprinters Jfunnen worden. Ook bij de meisjes werd'op de 80 m. zeer fel gestreden en in de series wa ren er die met een „straatlengte" wis ten te winnen. In de halve finale was dat al wat minder, doch het was duidelijk te zien, wie de athletes in de dop waren. De snelste tijd op de 80 m. was 11.3 sec.: de winnares maakte in de eindstrijd een tijd van 11.4. Een nummer dat zeer de aan dacht trók was dé 1500 m. Hiervoor wareivdc best geplaatsten van vorige week opgeroepen en het was begrij pelijk, dat deze elkaar eens extra strijd zouden keven. Zoals gebruike lijk bij dergelijke wedstrijden was het aanvang-tempo nog al wat te hoog. doch de moedige jongeman, die dri'e ronden lang aan de kop lag en algemeen als winnaar word aange wezen. zag zich op de laatste 100 m. nog geklopt door den vertegenwoor diger van de Warmondstraat, die on der groot gejuich de eerste plaats wist te bezetten in de tijd van 4.37.2. De snelste tijd, welke vorige week op dit nummer was gemaakt, bedroeg 4.43. Niet alleen bij het lopen, ook bij het springen was wat goeds te zien en bij het verapriogen noteerden wij' enkele goede ^ovoneen boven de ,3 m Büngert van Marnlxkad" «pronp zelfa' 5.61 m., doch tie Ten Katestraat kwam met 5.49 m. ook ln de prijzen. En als men hierbij in aanmerking neemt, dat de jongens over het alge meen op oude kapotte schoentjes springen of zelts op gewone schoenen, dan voelt men wel. dat er uit dit ma teriaal wat te halen is. Bij de meisjes sprong de winnares 4.31 mhetgeen er in verhouding ook wel zijn mag. Bij het hoogspringen was de animo niet zo groot en ook 1.50 m. Is niet zo veelbelovend, doch de techniek van dit nummer is nu eenmaal moeilijk. Ter afwisseling kwamen nog wat „echte" hardlopers ln de baan in de vorm van een 100 m." van' AAC-Junto ren. Van Riel wist thans Dlck Schou ten te kloppen in 11.4 sec., terwijl Bakker derde werd in 11.8 en Jan Zwaan vierde ln 11.9. Het was al met al een waardig slot van de straat-athlefciekwedstrljden. welke een noviteit betekenen in de ge schiedenis van de Nederlandse athle- tiek. Begrafenis slachtoffers van auto-ongeluk VOORSCHOTEN, 15 Augustü». ónder grote belangstelling heeft gistermiddag op de Ned. Herv. Be graafplaats. dlhier, de begrafenis plaats gehad van wijlen burgemees- tei- M. F. Berkhout eh de wacht meesters van de plaatselijke politie H. de Vrij en A. Leeuwis. die op tra gische wijze j.l. Woensdagmorgen werden gedood bij de botsing op de spoorwegovergang nabij „De Vink". In de raadzaal, alwaar de drie kisten stonden opgebaard, werd in tegenwoordigheid van de families, de heren O. R. I. Viveen. J. A. Mens. den gemeentesecretaris A. P. Schram de Jong en Ds. H. P. Fortgens. Ned. Herv. predikant, een rouwdienst ge houden onder leiding van Ds. J. C. Houtzagers. Geref. predikant, alhier. Vervolgens werden de stoffelijke overschotten naar de begraafplaats overgebracht. Aan de ingang van de begraafplaats was een afdeling brand weerpersoneel opgesteld, welke teven» de afzetting op het kerkhof verzorgde. Toen de lijkkisten in één groeve waren neergelaten, hebben namens de gemeente de heer O. R. I. Viveen. algemeen vertegenwoordiger, cn de heer S. v. d. Meer. korpscommandant der plaatselijke politie, het woord ge voerd. Op de begraafplaats was de waarn. Commissaris der Provincie, Mr. E J. M. H. Bolsius. aanwezig Zeer onder de indruk verlieten de plechtigheid de In het kader van de papierbeper king voor de Fins* p*r*. werden 2* periodieken, voor het merendeel -fami liebladen, verboden. pleziervaartuigen wier vaartuigen uit deze vaarwaters zijn afgevoerd, hun oegraarpiaats. vaartuigen terugvoeren, mits de reis in de kanalen ononderbroken word» afgelegd en hiervoor geen afzonder lijke sleepgelegenheid wordt gebezigd. Het zach laten slepen door vaartuigen, welke voor andere doeleinden in de gewenste richting varen, is toeg€6taan. Het zeilen en roeien met plezier vaartuigen is op de Westemderpl as sen en op het Braassemermeer toe gestaan van zonsopkomst tot zons ondergang terwijl de vaartuigen van zonsondergang tot zonsopkomst aan de oostelijke oever bij elkander moe ten verblijven. Als nachtelijke ver blijfplaatsen zijn aangewezen voor de Westeinderplassen: de jachthaven Nieuwe Meei en de jachhaven Kudel- staatt (Kersken): voor de Braasse mermeer: de jachthaven Groeneveld. Strijdt in de Waffen nieuw Europa KEURINGEN Bet U-Eraatz-Komroanao deelt mede Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten éinde gekeurd te wor den voor de Waffen-# iWiking), ff Pantzer Grenadier-bngade Nederland raui/cr Jager-konipagnie Scbe 'enm- gen. Landstorm Nederland eD Ger maanse ff tn Nederland lfi.8.44:. 812 uur. Zwolle, hotel Gei- I en beek17.8.44: 8—13 uur. Ainhter- (Ih iii, l>ani 4", 18.8.44: X12 uur, I 't recht, #-Kr*atz-kOJnmand«» Nleder- liinle. Neufiifltelle. V reilen börg 19: 18.8.411 1517 uur. Amersfoort, Pot Durchgangslager, LpuideiyVtf. Tijdens de keuringen worden alle ln lichtingen verstrekt met betrekking ini de verzorging van famlllexeden. duur der opleiding. exira-ievep»;middo- len. kolen enz. Personen .tusen 19 en 35 jaar. die aanmeldlngspllcntig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich èveneens aanmelden en worden gedu rende de verbintenis vaD de tewerk stelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-# tan leder worden, die na tenminste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Besllss d voor bevordering zijn- ge drag, karakter, prestatie- Alle verdere Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis verstrekken" de rolge-nde Nehen- sielien der Wanen-# Amsterdam üam 4: Alierüaar. uujgesu-aat o6: Utrecht, Vredenburg 1»; Beerien* Sa» voor BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Met verrekijkers wordt gezocht naar vijan delijke weerstandsnesten. (Foto ff-PK. SchvXz) roleastraat 25: (ironingen. Herenstraat 46; Enschede. Hengclosestraat 30: eveneens bf) het fl-JEmtz-Kommando Nlederlanden, Den Haag. Korte Vijver berg i. VOLKSCULTUUR ert-ftt/NST Ridder der industrie *Welke geheimzinnige maent 1* het. die het ontvankelijk gemoed zo ge fascineerd maakt door de aanschouw wing van een machtige stoomlocomo tief? Schuilt die macpt ln de aanblik van het bedwongen geweld, dat zich slechts verraadt door het sissen van de veiligheidsklep, net puffen - van d« i-empomp of het aachte ruisen vpn een stoömstraaltje uit een niet nieuw zuiver sluitende leiding of pakking, wanneer het donkerkleurige stoom-, slof- er» steenkolenbeest rustig gereedstaat om straks met zijn verborgen kracht »nigf tientallen tonnep door de ruimte t» sleuven? Hoe het zlJde 6llezUche timmer manszoon August Borsig moet wel diep gegrepen zijn geweest door de aanblfk van een der eerste Engelse stoomloco motieven op het Europese vasteland, toon hij ln zich het verlangen- voeiqe kiemen, de grondlegger te worden van een Duitse locomotiecenfabrlek. die zich een wijde vermaardheid zou vér- werven. Zo was. deze Borsig als Ihdu- strteel een groot man en de boekata- ving van zJiin levensgeschiedenis en -arbeid zal ook een 'brede kring van lieden interesseren, wier belangstelling nu zo bpecual naar de locomotleVen- productie uitgaat. Deze kring val dankbare leesstof vin den ln hei boekje van F. Pachtner, aat thaüs ln Nederlandse vertaling bij de Uitgeverij Boot te Den Haag het licht '/ag. De schrijver* vat deze op zichzelf reeds belangwekkende levens geschiedenis ln het historisch verband van een veelbewogen tijd Borsig leefde van 1804 tot 1854 -r-, toen. Prui- seu. gestaald door verschillende oor logen. tot zijn leidende rol in de groei van het latere Duitse Rijk ontwaakte De kleurrijke beschrijving van een en ander maakt dit boekje des te aan trekkelijker; een aantrekkelijkheid, aie nog verhoogd had kuppen zijn door hét achterwege blijven, van menig storend germanisme ln de overigen» behoorlijke vertaling vin J. Tersteeg. De verduistering begint heden om 21.00 en eindigt om 6.30 uur. Maan onder 19.23; op 2.47 uur. IR Aug. N.M.. 26 Aug. E.K., I Sept. V.M.i 9 Sept. L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1