HET DAGBLAD Mannerheim krijgt het hoogste gezag in Finland Nederlandse W-mannen met ere genoemd VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Sowjets naar zee President Ryti heeft zijn ambt neergelegd Procedure zonder verkiezingen De Führer bezoekt gewonden van de aanslag Turkije breekt met Duitsland De scheve toren is beschadigd Duits weermachtsbericht In Juli 52 vijandelijke schepen en 196 vliegtuigen vernield Tegenaanval bij Avranches Tegenoffensief bij Schaulen Effect van de vergelding beïnvloedt invasiefront Amerikanen proberen zich een basis voor bewegings oorlog te verschaffen 20 keer per dag ontploft een V. 7. Huisarrest Tien textielpunten aangewezen MANNERHEIM (Cliché archief A.P.) HELSINKI, 2 Augustus. De pre sident van de Finse republiek, Risto Ryti, heeft in een brief aan de rege ring medegedeeld, dat hij zijn ambt neerlegt. Daarop heeft Linkomles, de minister-president de Rijksdag voor gesteld het hoogste militaire en bur gerlijke gezag te concentreren in de handen van baron von Mannerheim, den opperbevelhebber van de Finse ■weermacht, In vijf gehei me zittingen heeft de Rijksdag on middellijk de grondwettelij ke behande ling van dit \oorstel afge daan. Het is nu in tweede lezing aange nomen en kan, overeen-: komstig het reglement van de Rijksdag op zijn vroegst over drie dagen in derde lezing worden be handeld. Dan kan echter alleen worden gestemd over het al dan niet aannemen van het ongewijzigde voorstel. In de tus sentijd zal de minister-president de lopende zaken van den staatspresi dent waarnemen. In zijn brief aan de Finse regering schrijft de afgetreden Ryti: „Ik ben tot de overtuiging geko men, dat het hoogste uitvoerende ge zag zowel op het gebied van het mili taire alsook van het burgerlijk be stuur in deze tijd in handen van een en denzelfden persoon geconcentreerd dient te worden. Derhalve heb ik be sloten het ambt van president der republiek neer te leggen. Bij het ne men van dit besluit heeft ook het feit zijn invloed doen gelden, dat mijn gezondheid als gevolg van de zware verantwoordelijke last, die gedurende vele jaren op mijn schouders heeft gerust, geleden heeft." Minister-president Linkomles heeft in een toespraak tot de Finse Rijks dag medegedeeld, dat Mannerheim zich bereid verklaard heeft het ambt van president der republiek te aan vaarden. De regering, zo verklaarde minis ter-president Linkomies verder, is tot het besluit gekomen, dat het hou- „den van een eigenlijke verkiezing niet nodig is, doch dat het ambt van pre sident der republiek direct en zon der verkiezing aan maarschalk Man nerheim moet worden toevertrouwd. In de Rijksdag is een desbetreffend wetsvoorstel ingediend. De regering wenst, dat dit zeer snel behandeld zal worden. Onmiddellijk na de be krachtiging van de wet zal de nieuwe president der republiek zijn ambt aanvaarden. Daar maarschalk Mannerheim als opperbevelhebber van de weermacht een zware taak en grote verantwoor delijkheid heeft, dient een regeling getroffen te worden, dat hij in af wijking van de grondwet het recht heeft bepaalde taken als president van de republiek aan den minister president over te dragen. Tenslotte betuigde de minister president den afgetreden president Ryti de dank van het Finse volk voor zijn waardevolle verdiensten Fin land bewezen. Maarschalk Manner heim zal bij het overnemen van zijn zware taak gesteund worden door het onwrikbare vertrouwen van het Fin se volk. Het voorstel Het in de Rijksdag ingediende wetsvoorstel luidt: Artikel 1. Nu de president der re publiek zijn ambt heeft neergelegd, wordt in afwijking van de grondwet en de andere wetten de nieuwe pre sident zonder verkiezing direct door deze wet aangewezen. Artikel 2. Het ambt van president der republiek wordt toevertrouwd aan den maarschalk van Finland, ba- BERLIJN, 2 Aug. De Führer heeft een bezoek gebracht aan de medewerkers en leden van dQ Wehr- machtführungsstab, die bij de moordaanslag op 20 Juli gewond wer den. Op de foto's welke hiervan zijn gemaakt, ziet men den Führer aan het bed van generaalmajoor Scherff en aan het ziekbed van generaal Bo- denschatz. Dader voortvluchtig Tegen den vroegeren burgemeester van Leipzig, dr. Karl Gördeler, die in 1932/1933 rijkscommissaris is geweest voor de prijsvorming, is wegens mede plichtigheid aan de aanslag, een be vel tot aanhouding uitgevaardigd. Zijn laatste woonplaats was Leipzig. Sedert 20 Juli is hij voortvluchtig. Voor mededelingen, die leiden tot zijn arrestatie, is een beloning van een millioen Rijksmark uitgeloofd. Morrison, de Engelse minister voor binnenlandse veiligheid, heelt een nieuw alarmsignaal aangekondigd voor de V 1. Het bestaat uit drie hoornstoten, maar de werking ls zeer beperkt en twijfelachtig. De Japanse regering heeft met medewerking van het neutrale Span je bij de V.S. geprotesteerd tegen het feit dat de Japanse gezant bij het Vaticaan door geallieerde soldaten niet overeenkomstig het volkenrecht ls be handeld. In het Engelse Lagerhuis ls medegedeeld dat er een V 1 ls neer gekomen die absoluut geen geluid maakte bij zijn nadering. Manuel Quezon, de voormalige president van de PhUipplJnen ls ln de V.S. aan t.b.c. overleden. In Philadelphia zijn alle trans portmiddelen, de taxi's uitgezonderd, stilgelegd door een staking van het personeel, dat wèlgert negers op te leiden. Mikolaczyk. de premier van de Poolse emigrantenregering in Londen is ln Moscou aangekomen. Inmiddels hebben het Kremlin en de Poolse Sowjetregering wederzijds vertegen woordigers benoemd. ron Carl Gustav Mannerheim, die dit ambt onmiddellijk na het van kracht worden van deze wet aan vaardt. Artikel 3. Wanneer de amtsperio- de van president Mannerheim af loopt of wanneer hij om andere re denen het ambt neerlegt of wanneer hij bij voortduring verhinderd is zijn ambt uit te oefenen, moet de nieuwe president der republiek krachtens de grondwet en de andere wetten die betrekking hebben op het kiezen van een president, gekozen worden. Artikel 4. De president van de re publiek, Mannerheim, heeft het recht, aan den minister-president hetzij geheel of gedeeltelijk die za ken over te dragen, die betrekking hebben op het uitvaardigen van ver ordeningen, het toepassen van het recht van gratie, het geven van uit zonderingsrechten, het verlenen van het Finse staatsburgerschap of het vervallen verklaren van dit staats burgerschap, alsmede benoemingen en ontslagen. De presidentswisseling vormt de grote sensatie van de Finse ochtend bladen. Aangezien het nieuws pas Dinsdagavond laat bekend is gemaakt bestaat er een grote vraag naar kranten. De voornaamste bladen wijzen er eenstemmig op dat dit besluit in de meest kritieke fase van de oorlog valt en dat onder de huidige moei lijke omstandigheden concentratie van krachten en gelijke oriëntatie der verschillende politieke richtingen noodzakelijke vereisten zijn. Maar schalk Mannerheim, die reeds eepder als rijksbestuurder het land in be-, langrijke tijden diende, is ongetwij feld de aangewezen man. ANKARA, 2 Aug. De nationale vergadering heeft, naar de zender Ankara meldt, heft voorstel der rege ring tot verbreking der economische en politieke betrekkingen met Duits land aangenomen. BERLIJN, 2 Aug. De scheve to ren van Pisa is door Amerikaans ar tillerievuur beschadigd. Anglo-Ameri- kaanse bomaanvallen hebben in Flo rence de water- en de electrische cen trale vernield, zodat de bevolking niet meer kan worden voorzien van licht en water. Voor de Duitse ge- vechtsleiding is deze vernieling zon der belang, aangezien Florence door de Duitsers allang tot open stad is verklaard en er dus geen troepen en staven of militaire ravitailleringsin- stallaties in de stad zijn. Ook in Pisa was alles gedaan om de wijken, die uit historisch oogpunt waardevol zijn. de strijd te besparen. Bepaalde stadsdelen zijn door de troepen ontruimd. Zo is door een al gemeen verbod het betreden van de scheve toren, waarvan de vijand be weerd had, dat hij door de Duitse ar tillerie als waarnemingspost werd gebruikt, verboden. Ook de domwijk is voor elk militair verkeer afgeslo ten. DEN HAAG, 1 Aug. Bij besluit vah den Secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken is met ingang van 1 Augustus 1944 de naam van de gemeente Drlel gewij zigd ln Maasdrlel. Ie JAARGANS No. 179 LD WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Sterke druk in de richting Warschau HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Aug. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Tri Normandië hielden, onze troe pen tegen alle aanvallen van den vijand tussen Hottot en de Vire in zware gevechten stand. Daarna distancieerden zij zich in enige sec toren enkele kilometers naar het Zuiden. In de nieuwe stellingen wer den alle aanvallen van den krachtig volgenden vijand afgeslagen. Ook in de sector ten noordoosten van Percy mislukten met sterke pantserstrijdkrachten ondernomen en door hevig artillerievuur gesteunde vijandelijke aanvallen. De op onze westelijke vleugel diep in onze stellingen binnengedrongen vijand werd vlak ten zuiden van Avranches in de tegenaanval opge vangen. Zware gevechten waren langs het gehele front nog in de avonduren gaande. In het oostelijke deel \^an het lan- dingshoofd deed de vijand zijn artil leriebedrijvigheid in de loop van de nacht tot. een trommelvuur aan groeien. Des nachts deden zware gevechts vliegtuigen doeltreffende aanvallen op vijandelijke troepenconcentraties en gereedstaande strijdkrachten in het gebied ten noordwesten van Avranches. Torpedovliegtuigen brachten ln de Seinebaai schade toe aan twee koop vaardijschepen met een gezamenlijke inhoud van 15.000 brt. In het Franse achterland werden 60 terroristen in gevechten vernie tigd. Het vergeldingsvuur der y. 1 op Londen werd overdag en des nachts voortgezet. In Italië hervatte de vijand zijn doorbraaka&nvallen op Florence. Zij strandden opnieuw op de onwrik bare tegenstand van onze pantser grenadiers en valschermjagers met zware verliezen aan doden en gewon den voor den vijand. Kleine plaatse lijke penetraties werden afgegrendeld. De gevechten,- die van beide zijden met de grootste verbittering gevoerd worden, duren voort. Op de noordelijke helling der Kar- pathendringen vijandelijke strijd krachten op naar de Beskidenpas. Tegenaanvallen zijn gaande. Tussen het brongebied van de Dnjestr en de grote bocht van de Weichsel wierpen onze pantserdivi sies de Sowjets in verscheidene sèc- toren terug, waarbij zij een groot aantal tanks stuk schoten. .Bij de grote bocht van de Weichsel werden alle- bolsjewistische pogingen, de ri- (Van onze correspondente). BERLIJN, 2 Aug. De Duitse tegenmaatregelen aan het ooste lijke front beginnen hun uitwer king te tonen. De bolsjewisten hebben nu moeten ervaren dat het terugtrekken van de Duitse troepen bij de grote bocht van de Weichsel niet het gevolg van de Sowjetrussische aanval, maar een handige manuoeuvre van de Duit sers was. Ook de beweeglijke Duitse pant sertroepen hebben veel succes gehad. Het gevolg is geweest, dat de vijand nergens verder naar het westen is gekomen, maar in tegendeel bij Schaulen twintig ki lometer heeft moeten terugtrek ken. De bolsjewisten spreken dan ook reeds van een Duits tegenof fensief aan het noordelijke deel van het oostelijke front. Bovendien zijn verscheidene Sowjetrussische divisies door de Duitse tegenmaatregelen het on derlinge contact kwijt geraakt. vier over te steken, verijdeld, op één penetratie na, waarom nog gevoch ten wordt. Bij Warschau houdt de hevige vij andelijke druk aan. Tussen de middenloop van de Boeg en Augustow werden plaatselijke dis- tanciëringsbewegingen in weerwil van het krachtig volgen van den vijand volgens de plannen, ten -uitvoer ge legd, waarbij talrijke Sowjetaanval- len werden afgeslagen. Ten westen van Kowno viel de vij and aan weerszijden van de Memel vruchteloos aan. In Mariampol woe den verbitterde straatgevechten. Ook in de stad Mitau wordt hevig ge vochten. In het gebied van Birsen wierpen tegenaanvallen den binnen gedrongen vijand terug. Oostelijk van de Duna werden alle aanvallen der bolsjewisten in tegenaanvallen uit eengeslagen. Op de landengte van Narwa zett.e de vijand zijn grote aanval gisteren tengevolge van zijn zware verliezen niet voort Zwakkere aanvallen mis lukten. Aan de succesvolle afweer van de grote Sowjetaanvallen der laatste dagen heeft het derde (Germaanse) ff -pantsercorps onder bevel van den //-Obergrappenführer en generaal der Watten-// Steiner, met de .Germaan se vrijwilllgersdivisies //-Nordland en //-Nederland, de twintigste Est- landse vrijwilllgersdivisie, de 11de Oostprulsische infanteriedivisie als- In de> westelijke sector van het invasiefront in Normandië wordt op het ogenblik het hevigst ge vochten. De Amerikanen zijn voorbij 'Avranches doorgedron gen, maar hun front is nog zeer smal'. (Speciale correspondentie.) BERLIJN, 2 Aug. Hoewel de Amerikanen er aan het westelijke deel van het invasiefront in zijn geslaagd de gevechtslinie tot voorbij Avranches terug te dringen, stelt men in Duitse militaire kringen vast dat het front wel ln diepte, maar weinig in breedte heeft gewonnen. Spoedig verwacht men Duitse tegenmaatregelen tegen deze beweging, waarvan de bedoeling der Amerikanen is het landingshoofd uit te breiden tot een operatieve basis. Bijzonder kenmerkend voor de huidige gevech ten noemt men te Berlijn de sterke motonserLng der geallieerde tróepen. Niet alleen wordt in veel sterkere mate dan tot dusver gebruik gemaakt van pantserstrijdkrachten, ook de eenheden der infanterie en der artillerie beschikken over ge- pantserde transportvoertuigen, munitiesleep- wagens en tractoren, welke de geallieerden een grotere tactische beweeglijkheid moeten geven. Waar de Anglo-Amerikanen voordelen hebben kunnen behalen, pogen zij met behulp van een bijna totale motorisering het verdere verloop van de strijd te bespoedigen. In deze nieuwe tactiek zien de Duitse militaire commentatoren een bewijs, dat geallieerde leiding bezig is, een nieuw stadium van de invasieslag voor te bereiden. Hiervoor pleit de omstandigheid, dat voortdurend zeer st^k® strijdkrachten in de strijd worden geworpen Duitse verkenningsvliegtuigen rapporteren, dat dag en nacht talrijke schepen met troepèn, wapenen en materiaal van allerlei aard het Kanaal oversteken naar de Franse kust. Daarbij is ook van de legergroep-Pattofi, die aan vankelijk in Engeland in reserve was gehouden, reeds een aanzienlijk deel naar het invasiefront overgebracht. Dit alles in aanmerking genomen is het duidelijk, dat de geallieerde bevelvoering vastbesloten is, om met alle middelen de nauwe kluisters van het Normandische landingshoofd te verbreken, een doorbraak door het Duitse afweerfront te forceren en zo doende van de trainerende, vrijwel plaatselijke gevechtén in het invasie- gebied ever te gaan tot een bewe gingsoorlog op gfrot'e schaal.' Kaart van PELT Duidelijke redenen Over de redenen van deze geallieer de krachtsinspanning is volgens de mening der Duitse deskundigen geen twijfel mogelijk. Alle tekenen wijzen erop. aldus deze zegslieden, dat Churchill koste wat het kost de oor log nog deze zomer, doch op zijn laatst in October beslist wil hebben en dat ter bereiking van dit doel STOCKHOLM2 Augustus. Het aantal vliegende bommen, dat in het begin van de vorige week op het Londense stadsgebied tot ontploffing kwam, wordt op gemiddeld 120 per dag geschat. Enige Engelse ministers zijn zozeer Onder de indruk van het nieuwe wa-pen gekomen, dat zij in een zitting van het kabinet gepleit heb ben voor een algemene evacuatie van Londen. Churchill was tegen een evacuatie van de Engelse hoofdstad, aangezien de wereld daarin een capitulatie van Londen zou zien. alles op alles zal worden gezet. Het voornemen om het einde van de oorlog zoveel mogelijk te bespoe digen wordt naar Duitse omvatting vooral bepaald door de bedoeling, om definitieve beslissingen te verkrijgen, vóór de Duitsers door het gebruik van nieuwe wapenen aan de strijd een nieuwe wending kunnen geven. Ook in toonaangevende Amerikaanse kringen wordt de opvatting van Churchill gedeeld, dat de Diütsers met de aangekondigde nieuwe gehei me wapenen onder geen beding aan bod mogen komen. De verschrikkelijke uitwerking van de V 1 speelt hierbij volgens Duitse commentaren evenzeer een rol als de bezorgdheid, dat zij door nieuwe Duitse wapenen nog aanzienlijk zal worden overtroffen. Men ducht in de leidende- geallieerde kringen blijkbaar een ernstige verslechtering van de eigen oorlogskansen en in het bij zonder van de oorlogsbereidheid van het Engelse volk vooriïfiet geval, de geallieerde voorsprong op wapen- technisch gebied door de Duitsers weer wordt teniet gedaan. De uit dergelijke overwegingen voortspruitende forcering van de strijd aan het invasiefront stuit in middels op een Duits afweerfront. dat zich van de betekenis van de hier nagestreefde beslissing ten volle bewust is en daarom alles er op zet, om de operatieve plannen der ge allieerde leiding te doen mislukkén. Het is te allen tijde verkeerd van je hart een moordkuil te maken. Aan de andere kant is het ook niet altijd verstandig er alles maar uit te flappen. Aan welke kant zit de vol gende schrijver? „Geachte Tijl, als 25-jarig abonné van uw blad Het Volk voel ik mij toch genoodzaakt veel dank te betui gen aan de autoriteiten naar aanlei ding van het verplichte tien uur huis arrest; te meer nu de tijd er is dat vele arbeiders hun vacantie genieten (zegge en schrijve één week) en jiu zij zich nogmaals één uur midden in de zomer moeten opsluiten van hun toch al zo karig oegemeten vacantie." Deze briefschrijver, die zo vriende lijk is zijn volledige naam en adres op te geven, krijgt antwoord. De vacantie is heel belangrijk. On getwijfeld. Maar toch nog juist iets belangrijker is voor alle betrokkenen (en dat zijn er de hele wereld rond heel wat meer dan de vacantie-tob- bers) de oorlog. Inzoverre misschien de oorlog iets met zijn met één dag uur verminderde vacantie té maken heeft, wü ik zelfs op de opmerking van dezen abonné niet ingaan. Ik laat hem rustig aan zijn eigen ge dachten over. Wellicht heeft hij bij het schrijven van zijn briefje even dat elementaire feit uit het oog ver loren. En daarom raad ik hem aan het verloren (of: gewonnen) uur van hui selijke rust voor het volgende te ge bruiken: dank God in het midden der uwen en op uw blote knieën, dat de oorlog nog niet over uto stad en uw huis kwam en dat gij niet behoort tot de vele millioenen, die nooit meer van één uur vacantie kunnen genie ten. En maak van een mug want dat is uw vacantiezorgvergeleken bij die andere zorg) geen olifant. Maar verder: wees practisch. Ik ben zo juist ook een paar dagen 'met vacantie geweest. Ik stond om half vier op en stond om vier uur buiten en begon te wandelen. Nooit ziet de wereld er mooier en hoopvoller uit dan in die eerste uren, zo tussen vier en acht, van de nieuwe dag. En dan liggen al die suffe vacantiegangers blijkbaar te slapen. Ik was althans alleen met de vogels. En verder: beste briefschrijver, er is geen enkele avond geweest of ik lag voor negen uur in bed en of de andere vacantiegangers hun slechte niet-vacantie-gewoonte om van de nacht een dag te maken tussen negen uur 's avonds "en vier uur 's morgens ook in hun vacantie hebben volge houden weet ik niet, maar ik maak uit uw brief op, dat u het wel heeft gedaan. Heel dom. Want wat u 's avonds is afgeno men, dat kunt u 's morgens in drie- of viervoud gratis voor niks voor nie- mandal terug nemen. Heus, richt u naar de zon, niet naar de maan. TIJL Wil abonné-vÖör-1900, Zaandam, even de bij zijn brief behorende adressen opgeven, opdat de zaak grondig onderzocht en geverifieerd kan worden? mede aan het landfront in dë strijd gebrachte afdelingen van marine, legcrartillerie en granaatwerpers een bijzonder aandeel gehad. In de Finse Golf werden twee Sowjetmijnenvegers en een patrouille vaartuig door mijnen vernietigd. Bo ven hetzelfde gebied schoten bewa kingsvaartuigen der marine en jachtvliegers tien Sowjet-bommen- werpers neer. Eskaders slagvliegtui gen grepen met goed gevolg op de zwaartepunten- in de gevechten te land in en vernietigden meer dan 300 vijandelijke voertuigen. - Amerikaanse bommenwerpers vie len gisteren Boekarest en het gebied van Ploesti aan. Door Duitse en Roe meense luchtverdedigingsstrijdkrach ten werden elf vijandelijke vliegtui gen vernietigd. Onder de bescherming van een dicht wolkendek deden Amerikaanse bommenwerpers terreuraanvallen op de steden München, Mannheim. Lud- wigshafen en Frankenthal. In weer wil van de moeilijke afweeromstan- digheden werden 15 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Marine en luchtmacht hebben in de maand Juli 25 vracht- en trans portschepen met een gezamenlijke inhoud van 149.000 ton tot zinken ge bracht. Twintig transportschepen met een gezamenlijke inhoud van 110.000 ton werden beschadigd. Aan vijandelijke oorlogsschepen werden twee kruisers, tien torpedoja gers, een fregat, een mijnveger. twee patrouülevaartuigen en elf torpedo motorboten tot zinken gebracht. Een slagschip, vier kruisers, elf torpedojagers, een torpedoboot, twee speciale landingsschepen en verschei dene torpedomotorboten werden deels zwaar beschadigd door bommen, tor pedo's en artillerietreffers. Vlootstrijdkrachten, afweergeschut van koopvaardijschepen en luchtdoel geschut der marine schoten in de periode van 1 tot 31 Juli 196 vijande lijke vliegtuigen neer. Melkbonnen op Vrijdag en Zaterdag inleveren DEN HAAG, 1 Aug. Zoals be kend. kan met ingang van de distri- butieperiode, die op 6 Augustus a.s. begint, het publiek eerst des Maan dags op de nieuwe melkbonnen melk betrekken in plaats van, zoals tot nu toe, reeds des Vrijdags en Zaterdags. Het is gebleken, dat de mening heerst, dat men nu ook eerst des Maandags de nieuwe melkbonnen den melkslijter moet afgeven. Dit is echter onjuist. De melkbonnen zijn nl. bestelbonnen, d.w.z. dat de melk handelaar eerst dan melk van de fabriek Jtan krijgen, wanneer hij daarvoor van t-e voren bonnen heeft ingeleverd. Indien men des Maandags en volgende dagen melk wenst te be trekken, dient men op de daaraan voorafgaande Vrijdag of Zaterdag de bonnen bij den melkhandelaar in te leveren. Met Polen offerde Engeland sinds Mikolaczyk's zending naar Moscou definitief zijn plaats aan het tongetje van de weeg schaal, die in het verleden het „evenwicht Wan krachten" in Europa placht te handhaven. Met Turkije offert het bijna terzelf- dertijd en even definitief zijn heerschappij in de Middellandse Zee, de „oude wereldzee", en in het Nabije Oosten. Dit bovenal is de grote les uit het Anglo-Ameri- kaanse ultimatum aan Ankara, tot het verbreken der Turks- Duitse betrekkingen. Wanneer ooit het bewijs geleverd moest worden, dat Engeland in deze tweede wereldoorlog, door het historische lot met blindheid ge slagen, een zelfvernietigings- strijd voert, dan wordt dit bewijs geleverd in de druk, die Londen als willoos werktuig van Wash ington en Moscou thans op Tur kije' heeft uitgeoefend. De groeiende tegenstelling tus sen den Britsen leeuw en den Rus- sischen beer beheerste achttiende en negentiende eeuw. Ze demon streerde zich van de westelijkste steunpunten van het Engelse eiland tot de oostelijkste kusten van Azië. Ze blijkt evenzeer uit de lange en'verbeten strijd op de grens der „invloedssferen" in Iran, Afghanistan, Turkestan en Mon golië, het grote Brits-Russische gevechtsgebied in Azië. als in de Dardanellen-politiek. Rusland's expansie naar ijsvrije havens, in Middellandse Zee en de Persische Golf, naar Bengalen en de Zee van Ochotsk. is voor Engeland de greep naar zijn superioriteit op de zeven wereldzeeën. Het is ook op onderdelen &e greep naar sluit posten, vanwaar het Engelse im perium moest worden gecontro leerd. Rond honderd Jaar geleden werd de bloedige Krlm-oorlog de kostbare consequentie van die zienswijze. In de achttiende eeuw kreeg Rusland vaste voet op de noordelijke kusten van de Zwarte Zee. Russische schepen versche nen in deze wateren. Het Darda- nellen-probleem was geschapen. Want van dit ogenblik af werd Turkije door Engeland gehan teerd, om de Russische beer in zijn kooi opgesloten te houden. Het werd den Britten alles waard te verhinderen, dat ooit een Rus sische oorlogsvloot in de Middel landse Zee verschijnen zou. 9 De politiek van tsaar Nicolaas I in het midden van de vorige eeuw dreef snel in de richting van de zeeëngten bij Istanboel en Gallipoli. De tsaar stelde den Britsen gezant te Petersburg, lord Seymour, reeds destijds de deling van het Turkse rijk in „invloed sferen" voor, gelijk ook Perzië en Afghanistan door een Rus- sisch-Britse belangengrens wa ren verdeeld. Aan Engeland bood de tsaar Egypte en Kreta, hijzelf verlangde Moldavië en Walachije, het westelijk kustgebied langs de Zwarte Zee. Op dat ogenblik reeds bleek de Russische kolos de doodsvijand voor een Turkse zelfstandigheid. In 1853 rukten de legers van den Russischen vorst Gortsjakow tegen Turkije op. De Russische beer sloeg met zijn klauw naar het slot, dat zijn weg naar de wereldzeeën versperde. Frank rijk en Engeland voedden hun nerzijds het Turkse verzet, Napo leon III uit kortzichtige IJdel heid. Londen op nuchter-kapita- listlsche overwegingen. Toen ge lijk thans waren Engeland's levenskansen In het Nabije Oos ten gekoppeld aan het verzet van Turkije tegen de Russische expansie. En sedertdien werd de Middellandse Zee nog bovendien de onmisbare doorgangsweg der Britten naar de Indische parel aan Engelands imperiale kroon. In het gebied van de Donau- mond faalde de militaire greep van den eersten Nicolaas. Maar Londen wilde waarborgen voor de toekomst. Het stelde eisen, die het Dardanellen-slot moesten versterken: Internationalisering van de Donau en neutralisatie van de Zwarte Zee onder meer. En toen Rusland weigerde, land den 50.000 Britten en Fransen, 6000 Turken in September 1854 op de Krim. Het geallieerde leger moest spoedig daarna tot 175.000 man worden opgevoerd, een enorm getal voor de krijgstech- niek dier dagen. De Krimoorlog werd tot de bloedigste bladzijde der Britse historie. Maar bij alle pijnlijke ervaringen bereikte Londen één ding: Rusland zou géén vloot mogen bezitten op de Zwarte Zee. Deze historische verwikkelingen karakteriseren de Britse belan gen buiten de sentimenten van het huidige ogenblik. Die Britse belangen zijn niet veranderd, zo min als de waarheid aan gelding verloren heeft, dat een tegemoet komen aan Russische expansie voor Turkije de zelfvernietiging betekent in dezelfde mate als dat voor Polen en Finland het geval is. Wat de bolsjewistische erfgenamen der tsaristische ex pansie-politiek over Turkije heen in de Middellandse Zee zoeken, is sinds de bolsjewiseringsten- denzen in Noord-Afrika en Zuld- Italië niet twijfelachtig meer. Maar het ls tekenend voor de doodsstrijd van het Britse impe rium, dat Londen zelf de Sow jets naar zee haalt dat het zelf.in Ankara de streep doorzijn imperiale geschiedenis haalt, door al zijn historische- offers tussen Gallipoli en Sachalin, om er de stormloop der bolsjewis tische horden tegen Europa mee te betalen. Aanmelding platina-apparaten DEN HAAG. 1 Aug. Ingevolge de platlnabeschlkking 1944 no. 1, gepu bliceerd ln de Staatscourant van 31 Juli J.I., ls Iedere natuurlijke of rechts persoon, die laboratoruimapparaten en -gereedschappen van platlna-metalen of legeringen daarvan ln eigendom of ln voorraad heeft, verplicht deze apparaten en gereedschappen vóór 20 Augustus a.s bij het bureau goud en zilver van het Rijksbureau voor non- ferro motalen aan te melden. Voor bijzonderheden zie men de ln dit blad opgenomen officiële mededeling. DEN HAAG, 2 Aug. Met het doel het aanschaffen van de nood zakelijkste reparatiemiddelen moge lijk te maken, zijn met ingang van heden de punten 41 tot en met 50 van de textielkaart „V 115 voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder" en van de textielkaart „V 215 voor vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder" en de punten 1 tot en met 10 van de textielkaart „V 715 toe- slagkaart voor jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar" geldig verklaard. In het algemeen kan de winkelier niet uit voorraad leveren. Voorts wordt nog eens onder de aandacht gebracht dat het den winkelier ln het algemeen niet mogelijk ls tex- tielgoederen, welke onder Inlevering van speciale vergunningen kunnen worden gekocht, uit voorraad te leve ren. De productie ls nJ. niet voldoen de voor het ln voorraad geven van textielgoederen bij de vele winkeliers. In de gevallen, dat de winkelier het gevraagde artikel niet ln voorraad heeft, neemt hU de vergunning in ontvangst, hij levert echter het ar tikel eerst af, nadat hU op de ver gunning ls bevoorraad. Het spreekt vanzelf, dat men hierdoor enige tijd en. wanneer de productie op dat ogenblik onvoldoende ls om aan de vraag te voldoen, zelfs geruime tijd - op de levering van het gevraagde artikel zal moeten wachten. Indien een winkelier een vergun ning niet zou willen aannemen, wen de men zich tot een anderen winke lier. In elk geval zal men, indien men zich daartoe enige moeite ge troost. binnen de geldigheidsduur van de vergunning zeker een winke lier vinden, die de vergunning gaar ne in ontvangst neemt. De vergun ningen zullen daarom in het alge meen niet verlengd kunnen worden. Wanneer men gegronde redenen heeft om aan te nemen, dat een be paalde winkelier, die weigert op de vereiste distributiebescheiden een textielartikel af te geven, dat artikel wel ln voorraad heeft, kan men zich met een klacht daarover wenden tot de Centrale textlel-lnspéctle. Jan Willem Brouwersplein 20 te Amster dam. Bijzondere wensen De textlelposltie laat niet toe, dat met bijzondere wensen of eisen ten aanzien van kwaliteit of soort reke ning wordt gehouden. De winkelier kan slechts die goederen leveren, welke hU ln voorraad heeft of zelf ontvangt. Het publiek zal dus genoegen moeten nemen met die kwaliteit of soort van het artikel, die de handelaar kanleve ren. Indien men b v. een vergunning voor een deken heeft, kan men. In dien slechts dekens van een andere soort voorradig zijn, dus niet verlan gen, dat men een gestikte deken ont vangt. De vermelding op een vergvfti- nlng „een deken naar keuze" bete kent. dat de winkelier die deken mag leveren, welke hij op dat ogenblik in staat ls af t-e leveren of welke hij ter aflevering toegezonden krijgt. „Jeugdproblemen" DEN HAAG, 1 Aug. Op Donder dag 3 Augustus om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 in de serie brandende kwesties over het onderwerp „Jeugdproblemen". Nauwkeurig historisch onderzoek ls verwerkt ln een studie over de Slag voor de Gulden Sporen (datum 11 Juli 1302), die men ln het dezer dagen- verschenen Junl-nummer van „H a- mer" zo nauwkeurig als ware het een slag uit „Signal", met keurige situatie kaartjes en al weergegeven vindt Er zijn mooie foto's uit Noorwegen en Karellë. Wil vernemen, dat behalve de Vlaamse en Duitse editie van „Hamer" nu eerlang ook nog een Noorse editie van het blad zal ver- schljain. Wel 'een bewlls, dat het werk™an „Hamer" gewaardeerd wordt tot yej buiten onze landsgrenzen! Electriciteitsranteoenering DEN HAAG. 1 Aug. De rant- soeneringspercentages van de na volgende bedrijven zijn met ingang van de eerste meteropneming na 1 Juli 1944 als volgt vastgesteld: kap- persbedrijven 50%, winkels en wa renhuizen 30 en hotels, café's en restaurants 40 Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 2 Aug. In de heden gehouden trekking vielen de volgen de hoofdprijzen: 25.000.—15046; 5.000.—13670; 1.000.—4922 11037. 14761, 24020; f 400.8039, 24596; 200.—5665, 18767, 22312. 22616; 100—2618, 3339, 4056. 8448. 12626. 17920, 18297, 19379,, 19976, 21024, 25204, 25626. De ook ln Nederland bekende Vlaamse schrijver Cyrlel Ver- schaeve ls benoemd tot ereburger van de universiteitsstad Jena. LEJDS NIEUWS Onderlinge wedstrijden in „De Zijl" Dinsdagavond zijn in de zwemin richting „De Zijl" de onderlinge wed strijden van do zwem- en polovereni ging „De Zijl" gehouden. K. de Toon der wist op vier titels beslag te leggen. Van deze vier nummers behoefde hU slechts op de 50 m. borstcrawl strijd te leveren en wel met C. Lepelaar, dien. hij met 1 seconde verschil achter zich liet. Zowel de 50 m. rugslag. de 3x50 m. persoonlijke wisselslag als de ge mengde estafette won hij met ruime voorsprong. De uitslagen lulden als volgt 25 m. schoolslag meisjes t.m. 10 Jaar: 1. Suus Onvlee 29.5 sec.; 2. Tinl Bll- derbeek 30 sec. 25 m. schoolslag Jon gens t.m. 10 Jaar: 1. H. v. Kampen hout 29.6 sec.: 2. Frans Boeff 36 sec. 25 m. schoolslag meisjes van 11 t.m. 13 Jaar: 1. Jarxnle Piket 27 sec.; 2. Annle Leuerlng 28 sec. 25 m. school slag Jongens van 11 tm. 13 Jaar: 1. J. Bckooy 25.9 sec.; 2. An ton Roman 26.6 sec. 100 m borst crawl heren: 1. Gó Kikkert 1.16.6 sec.; 2. Bram San ders 1.17.2 sec. 25 m. borst crawl meis jes van 11 t.m. 13 Jaar: 1. Truus Le pelaar 23 4 sec.; 2. Eugène v. Weerlee 28 sec. 25 m. borstcrawl Jongens van 11 t.m. 13 Jaar: 1. W. Mulder 23.3 sec.; 2. Joh. Looisen 24.2 sec. 50 m. school slag meisjes van 14 t.m. 16 Jaar: 1. Ely Ensellng 49.5 sec.; 2. Judith. Stouten 49.8 6ec. 50 m. schoolslag dames: 1. Loes v. Veggel 45.4 sec.; 2. Annle Gyzeny 47.3 sec. 50 m. school slag heren: 1. Koos Brugman 45 sec.; 2. K. Trago 47.5 sec. 50 m. schoolslag Jongens van 14 t.m. 16 Jaar: 1. P. Leraair 47.3 sec.; 2. L Casteleln 47.8 sec. 50 m. rugslag meisjes van 14 t.m. 16 Jaar: 1. Bep Fakkel 51.6 sec.; 2. Jannle Crama 62.3 sec. 50 m. rugslag dames; 1. Gees Blaauw 44.3 sec.; 2. Loes v. Veggel 46 sec. 50 m. rugslag heren: 1. H. de Tombe 34.5 sec.; 2. Chr. Boekkooi 42 sec. 60 m rugslag Jon gens van 14 t.m. 16 Jaar: 1. Loek Pas man 50 sec.; 2. Leo Casteleln 50 sec. 50 m. schoolslag heren veteranen (handicap) 1. P. J. Duiverman 48 sec.; 2 A. Sieval 51.8 sec. 50 m. borstcrawl meisjes van 14 tm. 16 Jaar: 1. Jan- ny Crama 42.1 sec.: 2. Bep Fakkel 45.2 sec. 50 m. borstcrawl Jongens van 14 t.m. 16 Jaar; 1. Leo Casteleln 41.2 sec.; 2. G. v. Blezen 43.4 «ec. 50 m. borst crawl dames; 1. Annle de Bte 40.8 sec.; 2. Gees Blaauw 42.7 sec. 60 m. borst crawl heren: 1. H. de Tombe 34 sec.; 2 C. Lepelaar 35 sec. 3x50 m. wissel slag persoonlijk heren: 1. H. de Tom be 2.20 sec.; 2. II. Bik 2.55.4 sec. Ge mengde estafette: 1. H. de Tombe 3.3.7.2 sec.; 2. C. Lepelaar 3.54.3 sec. WATERPOLO. Hedenavond om 7.30 uur worden ln de zweminrichting „De Zijl" de wedstrijden De Zijl (Jeugd)—HZPC (Jeugd) en De Zijl 3—i LZC 3 gespeeld. De verduistering begint heden om 21.31 en eindigt om 6.—. Maan onder 3.22, op 20.11. 4 Aug. V.M., 11 Aug. L.K., 18 Auf. N.M, 26 Aug. E K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1