HET DAGBLAD Totaal gebruik der arbeidskrachten VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Het gaat om het recht van den arbeider Verwachte offensief in Normandië begonnen Hulp aan begaafden Decreet van den Filhrer Gehele openbare leven aan eisen van oorlog aangepast Volmacht voor dr. Cöbbels Het Schiedamse conflict Houding van den Gemachtigde wekt alom bevreemding Verbazingwekkende capriolen Moscou sticht ook Poolse „regering" Duits weermachtsbericht Sterke vijandelijke druk tussen d? 'l'ulêg en de WeLchsel Lublin en Lemberg handhaven zich Slag in het Oosten is de grootste van de oorlog Warschau doel der Sowjets Generaal Dittmar over de aanslag op den Führer De toestand in het Oosten HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 25 Juli. De Führer heeft op 25 Juli 1944 voor het gebied van het Groot-Duitse Rijk en dienover eenkomstig voor de daarbij aange sloten en de bczeKe gebieden een decreet uitgevaardigd over het totale gebruik \an arbeidskrachten voor de oorlog. I De belangrijkste bepalingen van dit decreet, luiden als volgt: De oorlogstoestand dwingt tot een volledig gebruik van alle krachten voor weermacht cn bewapening. Der halve verorden ik: 1. Dc voorzitter van de minister raad voor de Rijksverdediging, Rijks maarschalk Hermann Göring, moet het gehele openbare leven in leder opzicht aanpassen aan de eisen van de totale oorlogsvoering. Ter uitvoering van deze taak sdelt hij mij een „Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van arbeids krachten"' voor. Deze moet er in het bijzonder zorg voor dragen, dal alle openbare verrichtingen aangepast zijn aan de doelstelling van dc totale oorlog en geen krachten onttrekken aan weermacht en bewapening. Hij moet het gehele staatsapparaat, met inbegrip van Rijksspoorwegen, Rijkspost en alle openbare instellin gen, inrichtingen en bedrijven nagaan met het'doel om door een absoluut rationeel gebruik van mensen en mid delen, door stopzetting of beperking van voor de oorlog minder belang rijke taken en door vereenvoudiging der organisatie en der procedure, het maximum aan krachten voor weer macht en bewapening vrij te maken. Ter bereiking van deze doelstellin gen kan hij van de hoogste Rijks- autoriteiten inlichtingen eisen en hun instructies vers tie k ken. De op grond daarvan door de be voegde hoogste Rijksautoriteiten uit te vaardigen rechtsvoorschriften en principiële bestuursverordeningen worden uitgevaardigd in overeenstem ming met den Rijksminister en chef der Rijkskanselarij, den leider dei- partijkanselarij en den algemenen ge volmachtigde voor het Rijksbestuur. 2. De leider der partijkanselarij zal de door mij verordende maatregelen krachtdadig ondersteunen, door het optreden der partij op grond van de hem verleende volmachten. Op grond van dit decree* heeft de Führer op voorstel van den voorzitter van de ministerraad voor de Rijks verdediging, Rijksmaarschalk Her mann Göring, Rijksminister dr. GÖb- bels benoemd tot „Rijksgevolmachtig de voor liet totale gebruik van arbeids krachten voor de oorlog". Vanavond spreekt dr. Göbbels Naar een speciale correspondentie meldt, beheerst het nieuwe decreet van Adolf Hitler het beeld der Duitse ochtendbladen. Op het ogenblik ont breken nog commentaren, doch men verwacht van een tegen hedenavond aangekondigde radiorede van Rijks minister dr. Göbbels. die tot Rijks- gevolmachtigde voor de totale oorlogs voering benoemd is. nadere bijzonder heden. In het decreet van Adolf Hitler wordt echter reeds in algemene lijnen het doel der nieuwe maatregelen om schreven: de totale uitputting van alle krachten ten gunste van de weer macht en de productie. n WOENSDAG 26 JULI 1944 Ie JAARGANG No. 173 L D Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Zorg voor moeder en kind, Steunt de collecte op Zaterdag 29 Juli Volksvoorlichting in oorlogstijd DEN HAAG. 25 Juli. Op Don derdag 27 Juli om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via -ïilversum 1 in de serie brandende kwesties over het onderwerp: „Volksvoorlichting in oorlogstijd." Petroleum voor kookdoeleinden DEN HAAG. 25 Juli. Van 27 Juli tot en met 14 Augustus 1944 geeft elk der bonnen .,29" van de bonkaart U 403 voor kookdoelein den, recht op het kopen* van één liter petroleum. NUTTIGE HANDWERKEN. Rot terdam: geslaagd: A. J. CohenStuart. Den Haag; J. J. Dulmus. B. Foppen, W. de Zeeuw. L. M Lokker. M. A. E. F. Hochslenbach en P. J. A. H. Thij- wissen. allen Den Haag. i AMSTERDAM, 26 Juli. Het merkwaardige persbericht waar mede de Gemachtigde voor de Ar beid zijn zonderlinge houding in zake het conflict bij de N.V. Meel fabriek „Schiedam" te Schiedam tracht te rechtvaardigen, heeft niet alleen in de dagbladen van „De Arbeiderspers", doch ook in andere kranten aanleiding gege ven tot het publiceren van criti- sche commentaren. Een opname tijdens de toespraakwelke groot-aclmiraal Dönitz na de aanslag op den Fiilirer hield. In het midden van het gehoor zit de Führer, rechts achteraan generaal Jodl met zuil hoofd in het verband. (Telefoto Hoffmann/Stapf) HELSINKI. 26 Juli. - De radio zender van Moscou heeft een mani fest gepubliceerd van een door de Sow jet Unie gevormd ..Pools comité der nationale bevrijding". Dit be staat uit André Witos. Wanda Wa- silwewska. generaal Rola Zeienski, luitenant-generaal Siegmund Berling en Poleslau Drosner, en noemt zich in hét manifest het „enige wettige orgaan" voor de Polen. „Dit uit,Poolse patriotten in de Sowjct Unie" bestaande comité, zo zegt het manifest verder, is de eer ste wettige machtsbron. De Poolse emigrantenregering in Londen heeft zichzelf aangesteld en is gebaseerd op een onwettige grondwet. De leden van het Londense comité* worden avonturiers genoemd, die Polen dicht bij de catastrophe hebben gebracht, De wetgeving gaat thans over op het ..Poolse Comité der Nationale Bevrij ding". Als programmapunt behelst het manifest de „verdrijving der land verraders van September 1939. op heffing van het grootgrondbezit. her stel van de joden in hun rechten cn „wraakoefening jegens de Duitsers en de landverraders". Voorts wordt een uitbreiding van de Poolse grens tot aan de Oder, de inlijving van be langrijke kustgebieden, van Oost- Pruisen en Silezië geëist. Als waar borgen voor de uitvoering van dit program wordt „de bond der Sla vische volken" aangegeven. Naai de Britse berichtendienst in een officiële verklaring zegt. noemt de Poolse uitgeweken regering te Londen de vorming van het nieuwe comité een ..poging van de kant van een handvol usurpatoren om de Poolse natie een politieke leiding voor te schrijven, die in tegenstel ling staat tot de overweldigende meerderheid van de natie". De Poolse kringen te Londen ont houden zich verdervan iedere ver klaring. Zij leggen echter de nadruk op de wettigheid der ..Poolse rege ring" te Londen en wijzen er op dat zowel Londen als Washington en de meeste andere geallieerden en ook enkele neutrale regeringen de „Pool se regering te Londen" als de enige rechtmatige hebben erkend en dat hieraan, zoals Churchill en ook Eden in het Lagerhuis hebben verklaard, niets veranderd is. In Engelse politieke kringen is men volgens Associated Press van mening dat het spel voor de Poolse emigran tenregering in Londen verloren is De Amerikaanse staatssecretaris Huil heeft geweigerd zich over de kwestie uit te laten, maar men weet dat de vorming var het Moscouse comité tegen de wil van Roosevelt is. De Duitse pers ziet in het Mos couse comité het verwachte voorlo pige einde van een sinds lang waar genomen ontwikkeling. Zelfs voor den meest ontoegankelijken Europeaan moet het duidelijk zijn dat het comité waartegen noch Londen noch Washington heeft geprotesteerd, naar de bolsjewisering van Polen zou willen streven BOEKHOUDEN M.O Den Haag "geslaagd: J. M, Maris, Maastricht; J. Metz, Maastricht; W. F. Nederstlgt. Hillegom; W. P- J, M. Nieuwlnt, Utrecht;; H. H. Ooms Amsterdam; J. van Oostrum. Utrecht; W. dén 'Ouden, Den Haag; E, Putman. Amsterdam; J. A. M. Reukers. Tilburg. A. P de Rooy, Den Bosch; J F. Scheeren. Bócholtz L. C van Fraasseu. Goes; M Rothen. Amsterdam. L. S Rypkema, Den Haag; B Sloos. Lelden; J. Teslnk. Wormerveer; W J Tieleman. Den Haag en W. C Verboog, Den. Haag. >et oösl -j HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 25 Juli. Het opperbevel van de tv eermacht maakt bekend: In Normandië zijn de Amerikanen gisteren ten noordwesten van St Ló en ten zuidwesten van Carentan na hevige vuurvoorbareiding en onver poosde luchtaanvallen met sterke strijdkrachten tot de aanval overge gaan. In verbitterde gevechten werd de vijand met zware verliezen aan doden en gewonden afgeslagen. In de vroege ochtenduren van heden zijn Engelse divisies in het ge bied van Caen na zeer sterke voor bereiding door artillerie en lucht macht tot. hun daar verwachte aan val overgegaan. Er ontwikkelden zich zware gevechten, die steeds in hevig heid toenemen. Des nachts vielen zware gevechts vliegtuigen door den vijand bezette plaatjes in het landingshoofd, vijandelijke concentraties en het ra- vitailleringsverkeer met goede uit werking aan. In de wateren ten westen van Brest werd een vijandelijke torpedo jager beschadigd. Boven het lan dingshoofd en de bezette westelijke gebieden verloor de vijand21 vlieg tuigen. In het Franse gebied werden bij zuiveringsacties 75 terroristen in ge vechten vernietigd. Het zware vergeldmgsvuur op Lon den duurt voort, In Italië ondernam de vijand gis teren talrijke plaatselijke aanvallen in het gebied van Pisa, ten oosten- van Pon ledera en met vrij sterke strijdkrachten ten oosten en noord oosten van Poggibonsi. alsmede ten noorden van Citta di Castello. Hij werd overal met zware verliezen af geslagen. Ten noorden van Citta di Castello in onze stellingen binnen gedrongen vijandelijke troepen, wer den in een tegenaanval weer terug geworpen. Duitse torpedoboten beschadigden voor de kust van Dalmatië een Britse torpedomotorboot ernstig. In het oosten gaat de grote af- weerslag tussen de bovenloop van de Dnjestr en de Finse Golf met toe nemende hevigheid verder. In Galicië zijn talrijke door tanks en slagvlie gers ondersteunde aanvallen van de bolsjewisten mislukt door de taaie tegenstand van onze dappere grena diers. In beweeglijk uitgevoerde ge vechten wierpen pantserfox*maties vijandelijke aanvalstroepen op ver scheidene plaatsen terug, waarbij tal rijke tanks werden stukgeschoten. In het stadsgebied van Lemberg wordt nog steeds verbitterd gevoch ten. Tussen Boeg en Weichsel houdt de sterke vijandelijke druk aan. Het gar nizoen van Lublin bood den met over machtige strijdkrachten van alle kan ten aanstormenden vijand verbeten tegenstand Ten noordwesten van Brest-Litowsk werden verscheidene bruggenhoofden van de bolsjewisten op de westelijke oever van de Boeg in een tegenaanval opgeheven Tussen Bialystok en Grodno, als mede ten noordoosten van Kowno zijn alle doorbraakpogingen van de bolsjewisten in harde gevechten mis lukt. Aan het front van Dunaborg tot aan de Finse Golf zijn talrijke "door I tanks en slagvliegers ondersteunde aanvallen van den vijand met zware verliezen ineengestort. 56 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. In enige penetratieplekken zijn de gevechten nog aan de gang. De luchtmacht ondernam ook gis teren met sterke formaties slagvlieg- tuigen voortdurend aanvallen in scheervlucht ter ondersteuning van de troepen te land en vernietigde daarbij nog 59 tanks Door de af weer van jagers en luchtdoelartille rie verloor de vijand 54 vliegtuigen. Des nachts waren vijandelijke troepenconcentraties en gereedstaan de strijdkrachten in het gebied van Lublin het aanvalsdoel van zware gevechtsvliegtuigen. Na overdag ondernomen aanvallen door vijandelijke jachtvliegers in het gebied van Zuidwést-Duitsland. heeft een formatie Britse bommenwerpers des nachts een terreuraanval onder nomen op Stuttgart. Enige vijande lijke vliegtuigen hebben bovendien bommen geworpen op Berlijn en op plaatsen in Oost-Pruisen Er werden 15 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Onder het opschrift „Geweten en verantwoordelijkheid" wijdt de Nwe Rotterdamse Courant een hoofdarti kel aan deze kwestie. Na dc inhoud van het persbericht te hebben weergegeven, schrijft deA N.R.C „De bovenstaande mededeling zou tot enkele formele bedenkin gen kunnen leiden. De verwijzing n&ar den rechter In de. laatste alinea (van het persbericht. Red.) weerspreekt het In de eerste op gemerkte. dat de Gemachtigde voor de Arbeid de enige bevoegde autoriteit is lp geval van gevaar voor de arbeidsvrede of handelin gen ln strijd met zijn beslissin gen. Het laatste wordt zelfs duo- bel weersproken, daar men mag aannemen, dat toch ook de bena deelde partij, ln dit. geval de ar beiders van de meelfabriek Schie dam, te wier behoeve loonsverho gingen voorgeschreven zijn, zich tot den rechter kan wenden. Vervolgens trekt het de aan dacht. dat de Gemachtigde een soort beroep op zichzelf schijnt toe te laten en terwijl men mag aannemen, dat zijn aanvankelijke beslissing toch ook op een gron dig onder/.oék zal hebben berust, voor de beoordeling van de daar tegen Ingebrachte bezwaren ook weer tijd schijnt nodig te hebben." Na een uitweiding over het pro bleem van de volksgemeenschap, die door het Schiedamse conflict en de daarop aansluitende beschouwingen in her licht wordt gesteld, vervólgt de N.R.C. „De tegenstellingen en botsingen zullen des te sterker zijn hi een ove«a;nfr*n?*ipd€, waarin nog "-an)>ojj tot een socialistische maatschappij-orde genomen wordt. Hot geval met de meelfabriek Schiedam is er een klein voorbeeld van Ik ben het sociale geweten, zegt het Nederlandse Arbeidsfront, ik kan niet gedogen dat een sociale maatregel door ontoereikendheden van het ordenende apparaat ver ijdeld wordt. Maar ik. zegt de Ge machtigde voor de Arbeid, heb de verantwoordelijkheid cn hoe zal ik mijn doel verwezenlijken, wan neer lk niet op mijn manier ver trouwen in mijn orde wek? En zij hebber/-belde gelijk, voor zich, voor den toeschouwer, maar ook vooi* elkander moeten zij. goed gezien, gelijk hebben. En. helemaal afgezien van de 'vraag, waar nu ln dit onderhavige geval precies het belang overweegt, in het algemeen moet het zo zijn, dat op een ogenblik verantwoorde lijkheid en geweien op deze wijze tegenover elkander komen te staan. De els van het maatschappelijke verkeer is. dot als het er op aan komt. het zedelijke gebod de orde gehoorzaamt zoals Woudenberg in dit geval zelde, overeenkomstig het vonnis van den Rotlerdamsen rechter, niets meer tegen de meel fabriek le zullen ondernemen. Maar daardoor wordt het zedelijk gebod met tot zwijgen gebracht Wij blijven recht eisen voor de mensen, die er werken." A.N.P. verspreide persbericht nog eens de overwegingen van de door dezen „enigen bevoegden autoriteit" getroffen beschikking. „Hoogst verbaasd waren wij al dus het N D. toen ons daarna het navolgende persbericht gewerd".... Het N.D. drukt het persbericht in extenso af en schrijft dan verder: „Tja. wat- wil nu eigenlijk de Gemachtigde voor de Arbeid? Eerst vaardigt hij een beschikking uit, waarbij hij de noodzakelijkheid dfcrvan met gegronde redenen om kleedt en korte tijd daarna doet hij den verbaasde volke kond van het feit. dat hij zijn eigen na minutieus onderzoek uit gevaardigde beschikking nog eens nader moet bestuderen, omdat de directie Yan het onderhavige be drijf met bezwaren aan komt dragen! Wil de Gemachtigde de zaak nog eens overwegen, omdat zijn onderzoek in deze kwestie toch niet zo grondig ls geweest, als wel nodig was? Wil hij goede vrienden blijven met ledereen? Is ook hij geschrokken van het feit, dat de stem van het Arbeidsfront nu niet bepaald welluidend klonk, toen het recht eiste voor deze werkers? OfIs de Gemachtigde bang geworden voor de reactie, die thans meer dan ooit haar-kop op steekt en zoals Woudenberg het treffend uitdrukte een brugge- hoofd vormt voor den kapitausti- schen -vijand, die voor de poorten van Europa staat? Hoe het ook zijVoor het Arbeids front ls slechts één ding belang rijk- het recht, van den arbeider. En het Arbeidsfront als het sociale geweten der volksgemeenschap, zal niet- eerder zwijgen, alvorens alle sociale onrechtvaardigheden weg gevaagd zijn! Verbazingwekkende capriolen van den Gemachtigde ten spijt!" Door de schok, dié de aanslag Nog altijd profiteert dan vrijwel uit- op den Führer de vorige week sluitend de Jeugd uit de kleine mid- ook in Nederland teweeg bracht, denstand van de rijkstoe agen hebben velen waarschijnlijk het Hfp. Arbeidsfront heeft als wegbe- korte bericht over het hoofd ge- reider van een nieuw inzicht vooiojv zien, waarin de Secretaris-Generaal gesteld, dat de door hem ingestelde van het Departement van Opvoe- vrije plaatsen zo moesten worden Hi ding en Kultuurlescherming mede- gericht, dat een begaafde Jongen zon- deelde dat te beginnen met bet der eigen middelen zowel wat de vak studiejaar 1944/1945. de gelden, die technische als wat de algemene, het Departement aan begaafde karaktorvormende opvoeding beticlt studenten in de vorm van beurzen dezelfde kans krijgt als de zoon van verstrekt niet meer behoeven te rijkere ouders Het bedrog van de toe- worden terugbetaald. Daarmee ver- lage dient, in verband met deze doei- andert dus het karakter vtfti het stelling, telkens opnieuw te worden overgrote deel der rijksbeurzen, die vastgesteld en behoort in deze tijd in niet langer een renteloos voorschot het bijzonder hoger te liggen dan de zijn. maar een echte toelage. overgeleverde som van duizend gul- hppff. hpt. Dpnartement den. Di« gefixeerde bedrag, losge- wn SV tot het züne gemaakt maakt yan een idee. ontaardt in een dat hit Nederlandse Arbeidsfront 8"*. waaraan iedere diepere grond- (ïoï aiSSm hii hPt ^richten sla8 ontbreekt Naar onze mening zal h*} 5? huid aan Begaaf- dan ook het Departement, liefst nog den tot nchtsnoer iioos De overal dit het voorbeeld van het Ar- Sfn» SLrhS dftt de 1onff afee- beidsfront moeten volgen, waardoor in St PP1lte laren van hc' ziJn werkzaamheid, in tcgenstcl- ^in scheppende periode.' noch tS Ijm tot het verleden, eindelijk pok zijn werk en in zijn eigen verdere t0t echten »r*>ei- een^gezirf' gehtoderd" Sta'hei regelen van de (manciple v&zSSiijke s™huldan C™ °Ude' geheel'5 nog'niel opgelost^Onze un£ vrij aanzienlijke senmo. versiteiten en hogescholen besteden Mocht de teiugvoi deiing ln een nu ecn kcer vrjjWej uitsluitend aan- liberale periode, waarin de opvat- daCht aan de wetenschappelijke vor- ting heerste, dat de studie den ge- mjng en verwaarlozen daarbij maar studeerde een goede positie moest verzekeren tot op een zekere hoogte nog redelijk heten, in een socialis- al te zeer de algemene ontwikke ling en de karaktervorming. Voordat hierin verandering ls gekomen zal tisch maatschappij, waar de gestu- er zc£cr n0g heel wat water naar de ripprrtp in rip pp.ste nlaats ook die- zee stromcn du is voor den arbci-- deerde in de eerste plaats ook die naar van zijn volk is, mocht de te rugvordering. die de ontwikkeling dersjongen nog ernstiger dan voor anderen, daar hij in zijn eigen om- van zijn persoonlijkheid en zijn ge- lang niet altijd de omstan- zrn tot schade van de gemeenschap digheden aantreft die een tegenwicht in de weg stond niet langer voort- tegen het al te eenzijdige onderwijs duren. Te gerechtvaardigde!- leek dit bunnen vormen, omdat de Staat door de instand- Hct Arbeidsfront tracht hierin te houding van de inrichtingen voor voorzien door zelf, ten dele in sa- hoger onderwijs voor een „rijken" student jaarlijks een bedrag uit trok, dat in vele gevallen ecn veel voud van het voorschot van duizend gulden bedroeg. menwerking met het Studentenfront, de opgave ter hand te nemen de jonge studenten te leiden bij hun opvoeding tot een rijp en evenwich tig lid van de volksgemeenschap. Wij kunnen met deze beide com mentaren volstaan Zij laten ops inziens aan duidelijkheid niets te wensen, over en zij zullen met ons artikel den Gemachtigde voor de Ar beid voldoende stof tot overpeinzing bieden., Moge hij spoedig zijn hou ding herzien en in het conllict bij de Schiedamse meelfabriek tot da den komen. Hij is zulks niet alleen aan de ge dupeerde werkers, doch tevens aan zijn autoriteit verplicht! Het Nationale Dagblad publiceert naar aanleiding van het door den Gemachtigde voor de Arbeid via het BERLIJN, 26 Juli. Uit de opera ties aan de verschillende punten van het Oostelijk front heeft zich thans, naar men in Berlijn verneemt, de grootste slag van deze oorlog ontwik keld. Met ongekend geweld stoten de bolsjewisten iegen en in de Duitse linies. Warschau is ongetwijfeld op het ogenblik het eerste en voornaam ste doel hunner operaties, welke zich vooral ten zuidoosten van de stad uitermate snel ontwikkelen en voor het centrum van het Gouvemément- Generaal een toenemend gevaar be tekenen. Hun tweede doel is klaar blijkelijk met de pahtsermassa's dwars door het vroegere Poolse ge bied te stoten, de Weichsellinie te bereiken en deze, zo mogelijk, te over schrijden. Dit blijkt uit de stootrichting van hun offensief, welke, in tegenstelling tot vroeger, niet meer zuidwaarts, maar westwaarts gaat. Ir. het gehied van het Gouvernement-Generaal •schijnen de bolsjewisten hun grote slag te willen slaan en de Duitse legers ie willen vernietigen. In perscommentaren stelt men vast, dat de vijand het heroverde terrein niet zó maar krijgt. Het is echter duidelijk, zegt men. dat ook de groot ste dapperheid van een leger op den duur een overmacht niet kan tegen houden. Hieruit volgt, dat meil thans niet meer genoegen kan nemen met het spaarzaam versterken' der linies maar dat grotere en vérstrekkende tegenmaatregelen genomen moeten worden ~en ook genomen zullen wor den.- Zij zullen, schrijft de „V 1 k i- scher Beo bach te r", bestaan in een sterke concentratie van reserves ver achter het front. Waar de linies van deze reserves zullen liggen, zal afhangen van de tijd, welke men nodig heeft om hen op te stellen, en van de schatting van de resterende offensieve kracht van den vijand. De voorbereidingen hier toe zijn begonnen. In de kring van de generale staf meent men' te mogen vaststellen dat de Duitse leiding er in geslaagd is de opmars der snelle Sowjetrussi- sche legers in het noorden van het oostelijke front met richting Est land, Letland, Litauen en Oost-Prui sen op te vangen en-het gevaar voor deze. gebieden althans voorlopig te keren. Een ancpre aanwijzing meent men te vindén in de verplaatsing van het zwaartepunt der offensie ven van het noorden naar het mid den en naar het gebied van Lem berg. Lublin en Loekow. een ver schuiving, waartoe de Russen door de sterker wordende Duitse tegen stand gedwongen waren. De sterkte der Duitse troepen in het noorden heeft de bolsjewisten bij hun verdere opmars in de rich ting van Oost-Pruisen en de Balti- sche staten verrast, zo verklaart men, en men ziet hierin een van de redenen, die de aanvallers tot ver plaatsing van het zwaartepunt heeft bewogen. Terwijl aan het noordelijke front gedurende de laatste tien dagen geen belangrijke veranderingen zijn voorgekomen, duurt de slag in het midden van het front met steeds stijgende hevigheid voort. De Duit se legerleiding probeert nog steeds door bewegelijke tegenstand en plaatselijke tegenaanvallen de bols jewistische stormloop tot staan te brengen en de vijandelijke troepen af te matten. Men neemt aan, dat met het terugtrekken der troepen en het aanvoeren der reserves ook in het centrum een verstijving der linies zal worden verkregen. Argentijnse ambassadeur uit V.S. teruggeroepen STOCKHOLM. 25 Juli. De Ar- gentijnse regering heeft haar ambas sadeur in Washington teruggeroepen. In een communiué dienaangaande wordt gezegd: ..Met het oog op de verklaringen, die volgens berichten uit Washington den Amerikaausen minister van Buitenlandse Zaken worden toegeschreven tgn aanzien van de positie van Argentinië gezien het feit, dal deze verklarin gen, wanneer zij juist blijken, for muleringen behelzen, die de Argen tijnse regering en het Argentijnse volk niet rustig kunnen aanvaarden, zonder nadeel voor zijn waardigheid, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vooreerst besloten tot terug roeping van zijn ambassadeur in de Ver.-Staten, dr. Adrian Escobar. De minister van Buitenlandse Zaken zal op 26 Juli een, verklaring afleg gen over onze internationale politiek in het bijzonder met het oog op de vermelde gebeurtenissen." Burgemeesters ontslagen DEN HAAG. 26 Juli. Bij besluit van den Commissaris-Generaal voor bestuur en justitie zijn ontslagen: Met ingang van 8 Juli 1944: J. Er- merins als burgemeester van Hoede- kenskerke; W. G. C. F. Witvliet als burgemeester van Bakel en Mil- heeze; mr. M. Ch, O. M. R. Mag- nee als burgemeester van Bergevk en Luykgestel; K. B. H. van der Putt als burgemeester van Geldrop; jhr. mr. Th. W. Serraris als burge meester van Heeze; G. J. A. Man- ders als burgemeester van Leende; J. W. A. Smulders als burgemeester van Oost-, West- en MiddelbeerS: R. H. van Schaik als burgemeester van Maarheeze; F. H. M. Schram als burgemeester van Reusel; A. J. van Hooff als burgemeester van Veldhoven. Met ingang van 11 Juli 1944: W. van Leer als burgemeester van Leer dam. Met ingang van 12 Juli 1944: mr. J. Ch. A. M. van de Mortel als bur gemeester van Tilburg. Ieder, die zich met de opleiding van Daarmee zal het tevens aantonen, academisch gevormden weieens bezig- dat op die wijze het verwijt dat men houdt, zal de nieuwe koers, die het een geestelijk proletariaat zou kwe- Departement heeft ingeslagen, van ken. door het verstrekken van bcur- harte toejuichen. zen. een valse kapitalistische leuze is. Met deze ene maatregel alleen zijn Bij de omvorming van het beur- wij er echter nog niet. Wij kunnen zenstelsel zal het Departement hicr- pas spreken van echt socialisme, wan- aan zeker ook aandacht moeten bc- neer alle leden van de volksgemeen- steden. Daar dit. werk moeilijk in de schap in de gelegenheid worden ge- ambtelijke sfeer van de Staat kan steld hun gaven volledig te ontplooien, worden verricht zou het Departe- Hoewel dit voor ae ouderen onder ons ment hier met vrucht samenwerking ten dele een utopie zal blijven, moeten kunnen zoeken met het Studenten wij verlangen*, dat in ieder geval ook front en het Arbeidsfront Wij zijn de arbeldersjongen, die van thuis dik- er zeker van, dat deze instellingen, wijls geen enkele financiële steun kan die in de eerste plaats hun taak vin- verwachten, de weg naar de universi- den in deze leidinggevende arbeid, teit open vindt. En deze weg is voor met dankbaarheid een 'opdracht van hem ook met een toelage van duizend het Departement in deze richting gulden in wezen niet begaanbaar, zouden aanvaarden. BERLIJN, 25 Juli. Luitenant- generaal Dittmar, de spreker van de Groot-Duitse omroep, heeft, zijn voor dracht van Dinsdag ingeleid met een verwijzing naar de misdadige aan slag op het leven van den Führer. Hij noemde deze aanslag een reeds op het ogenblik van zijn ontstaan mislukte poging tot een usurpatie vaiv do staMt-rTOjicEA Het lesov 2^ zeide hij. heeft hierover zijn woord reeds gesproken op de ogenblikken, waarop het halve dozijn samenzweer ders, zoals de dagorder van den Führer zegt, door trouwe officieren en soldaten van het leger in dezelfde lokalen waar het verraderlijke plan ontstaan was verdelgd was: wel te verstaan zonder dat hei nodig was, dat andere krachten ingrepen. Het leger heeft daarmede een ant woord gegeven dat dc gebeurtenissen bestempelt, tot een individuele han deling van afzonderlijke personen, die hun hoofd verloren hadden; zwakkelingen zonder gevoel van mili taire eer en zonder ieder politiek in stinct. Alle van vijandelijke zijde uit gesproken veronderstellingen zijn daarmede weerlegd. Wanneer de snode aanslag er niet geweest was, zou alleen het feit, dat de misdadige kring een sleutelpositie innam in het vervangingsleger, bete kenis hebben gegeven aan de samen zwering. Inderdaad is deze betekenis buiten kijf. Hel zou een miskenning zijn van de in iedere toporganisatie gebruikelijke, en alleen mogelijke werkwijze, wanneer men zou aanne men, dat niet reeds het spelen met de gedachte aan een omwenteling ernstig nadeel voor de zaak met zich moest brengen. Ook het natuurlijk overal aanwe zige diensttoezicht kan niet- in leder geval vervangen wat op een be langrijke plaats ontbreekt aan wil tot loyale medewerking. Zo kan er ook geen twijfel aan bestaan, dat de samenzwering belangrijke schade voor de trefkracht van ons veldleger in het verleden met zich moest mee brengen. De van andere zijde gekozen aan duiding. dat de activiteit der sa menzwering hetzij door handelin gen. hetzij door het nalaten daarvan ..zand in de machine" heeft be tekend. slaat de spijker op de kop. Het lijdt geen twijfel, dat eerst na het wegspoelen van zulk zand de machine in staat is op volle toeren te draaien. Het. is zeker, dat ter bezwering van de in de centrale sector van het oos telijke front ontstane kritieke toe stand zekere maatregelen, die onder de bevoegdheid van de kring dei- samenzweerders vielen, deels slechts trainerend, in ieder geyal niet uitge voerd zijn met de spoed, die door da toestand wero vereist, en die volgens de bepalende omstandigheden ook mogelijk was geweest. Van dit ge zichtspunt uit krijgt het tijdstip, waarop het gezwel, dat aan het lichaam van het vervangingsleger woekerde openbrak, een bijzondere betekenis. Ei- bestaat geen twijfel aan, dat veel tjan hetgeen, wat verzuimd werd. nu na het zuiveren van alle toonaan gevende verhoudingen belangrijk dichter bij de vervulling gekomen is. Menige maatregel, dat kan op deza plaats gezegd worden zal reeds bin nen zeer korte tijd haar uitwerking doen gevoelen in de zin van een ont lasting van ons zwaar strijdend® oostelijke front. Zeker hierbij is echter ook. dat voorlopig nog menige buitengewone maatregel ook menige improvisa tie, nodig zal zijn om datgene te bereiken, dat in dit uur een door slaggevend gewicht geeft: dc sta bilisering van het oostelijke front niet alleen als een tijdelijke toe stand, doch als een maatregel, die duurzaam belooft te zijn. Dit doel rechtvaardigt elke nog zo ongewone maatregel. Wat wij moeten verkrijgen is de tijd, om al datgene te voltooien, wat in wording is Het veilig stellen van deze tijd is een doel, dat leder op treden. echter ook iedere dia gelijke improvisatie rechtvaardigt. De dag. die zonder ingrijpen van Hogerhand tot een „dies ater" (een „zwarte dag") der Duitse geschiedenis gewor den zou zijn, zal tot een nieuw uit gangspunt op de weg naar het uit eindelijke succes gemaakt worden. Mededeling van hef N.S.K.K. DEN HAAG, 25 Juli. De aandacht wordt erop gevestigd, dat alle verzoe ken om inlichtingen over dienst neming en/ol aanmeldingen moeten worden gericht aan het N.S.K.K. grup- pe'Luftwaffe. Ersatzdienststelle. Lange Vijverberg 10. Den Haag. Voor alle kwesties betreffende de verzorging van de N.S.K.K.-mannen in het algemeen dient men zich te wen den tot den Fürsorge-offlzler van het N.S.K.K,, LW„ Lange Vijverberg 10, Den Haag. VOLKSCULTUUR EN KUNST Nieuw cabaret in Amsterdam AMSTERDAM. 25 Juli. De vroegere Savoy-Club op het Leidse- plein te Amsterdam, zal een intiem theater worden, plaats biedend aan een driehonderdtal bezoekers. De ex ploitant Frans Mikkenie zal dit theater als cabaret exploiteren. Hij heeft hiervoor het gezelschap van Ko v. d. Bosch en Willy van Hemert geëngageerd. Het eerste pro gramma heeft tot titel „Zo juist verschenen" met teksten van Willy van Hemert en muziek van Peter Kellenbach. Medewerking verlenen Franooise Flore. Tinie Visser, Lies de Wind. Ko v. d. Bosch. Willy van Hemert en Guus Verstraete. Peter Kellenbach verzorgt de muzikale illustratie. Het ligt in de bedoeling, iedere maand met een nieuw actueel pro gramma te komen. De eerste voor stelling gaat Vrijdagavond 28 dezer te kwart voor zeven. De' film- en toneelspeler Emll Jan n I n c s ls 23 dezer zestig Jaar geworden. Urenlang wordt het zeegebied op verschillende diepten en in alle richtingen op vijandelijke mijnen onderzocht en hiervan grondig gezuiverd. Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor lederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marlneannahme- stelle West Zweigstelle Nioderlande te Utrecht, alle Hafen- und Ortskom- mandanturen en bij de Nebenstclle der Waffen-//, alwaar tevens alle gewenste inlichtingen worden verstrekt. (Foto O/H) SPORTNIEUWS Bondsvergadering N.V.B. op 16 September DEN HAAG. 25 JulL De bonds vergadering van de Nederlandse Voet balbond zal worden gehouden Utrecht op 16 September. De verduistering begint heden om 21.40 en eindigt om 5.51 uur. Maan onder 0.26, op 13.18 uur. 28 Juli E.K.. 4 Aug. V.M., 11 Aug. L.K., 18 Aug. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1