HET DAGBLAD Nog twee slachtoffers van aanslag overleden Zware strijd in stads gebied van Lemberg Vrees voor de reactie? VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Kolonel-generaal Kortenen generaal-majoor Brandt Aa n wonden bezweken De Führer dankt Duits weermachtsbericht Talrijke doorbraakpogingen in bet Oosten afgeslagen We inig actie aan invasiefront Het Schiedams conflict Ambtelijke molen maalt weer langzaam Gemachtigde doet wat onmachtig Duitse groet voor gehele weermacht ingesteld Op verzoek van de soldaten Engelsen vroegen een uur wapenstilstand Stille periode in Normandië BERLIJN, 25 Juli. De chef van de generale staf van het luchtwapen kol.-generaal Günthcr Korten, en de eerste officier van de generale staf in de operatieafdeling van de generale staf van het le^er, generaal-majoor Heinz Brandt, zijn overleden aan de verwondingen, die zij opgelopen heb ben bij de aanslag op den Führer. Nog op de dag van de aanslag is, zo als al gemeld is, dê zwaargewonde medewerker Heinrich Berger overle den. De chef van de generale sta^ van het leger kol.-generaal Guderian, heeft na de dood van generaal-ma joor Brandt de volgende herdenkings- woorden gepubliceerd: Met hem verliest het leger een schitterend officier, die zich onder scheidde voor alle anderen door onvermoeide plichtsvervulling en unieke zelftucht. In onzelfzuchtige toewijding heeft hij steeds zijn ge hele arbeidskracht in dienst gesteld van den Führer en het vaderland. Het leger betreurt in generaal-majoor Brandt een van zijn beste officieren, die zich in zijn medewerking aan de leiding van de Groot-Duitse vrijheids strijd onvergetelijke verdiensten heeft verworven. In trotse rouw laat het leger voor den doden generaal-ma joor Brandt als voor een van zijn besten de rijks-oorlogsvlag zinken. Rijksmaarschalk Hermann Göring heeft aan den chef van de generale staf van het luchtwapen, kol.-gene raal Günther Korten, de volgende herdenkingswoorden gewijd: Het luchtwapen verliest in hem een schitterend officier, die met nooit verlammende energie en geestdriftige overgave zijn verantwoordelijke taak op voorbeeldige wijze vervulde en die zich als uitmuntende militaire per soonlijkheid onvergankelijke verdien sten heeft verworven in de noodlots- strijd van het Duitse volk. Ik zelf betreur in hem niet alleen een van mijn intiemste en beste medewerkers, maar ook een kameraad en vriend, die mij en ons allen onvergetelijk zal blijven. Zijn met de dood bezegelde trouw aan zijn geliefden Führer is voor ons allen een nalatenschap. Het luchtwapen laat de vanen neerdalen voor zijn naar het grote leger wegge roepen chef van de generale staf. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 24 Juli. De Führer maakt bekend: Naar aanleiding van de op mij en mijn medewerkers gerichte aanslag, heb ik uit alle kringen van het Duitse volk, in het bijzonder van de partij en de weermacht, zovele gelukwensen en betuigingen van trouw ontvangen, dat ik allen, die in deze dagen bijzon der aan mij gedacht hebben, langs deze weg'namens mij zelf en mijn kameraden hartelijk wil bedanken. Gevechten om Mjitkjina in Burma TOKIO, 24 Juli. Ten aanzien van de militaire situatie in Burma wordt vernomen, dat de Japanse troe pen en bloc opereren tegen in Mjit kjina binnengedrongen geallieerde troepen. De stad Mjitkjina is hecht in Japanse handen. Amanoellah In de gevangenis STOCKHOLM, 25 Juli. Naar Reutei* uit Rome meldt, is de voor malige koning van Afghanistan, Amanoellah, door de bezettings autoriteiten van Rome gearresteerd. De geallieerde bezettingsautori teiten hebben de stad Napels onttrok ken aan de bevoegdheden van de regering-Bonoml en 'onder een Ame rikaanse commissie gesteld. Nog niet alle Arabische landen hebben de Egyptische uitnodiging voor een pan-Arablsche bespreking aange nomen. Daarom ls de conferentie een maand uitgesteld. In het bezette Italiaanse gebied worden zoveel fascisten gearresteerd, dat Togllattl, de communlstenlelder, er op heeft aangedrongen alleen voor aanstaande Heden gevangen te nemen. In Mexico is een grote vechtpartij voorgekomen tussen arbeiders en> poli tie. Er werd geschoten en auto's en bussen zijn ln brand gestoken. Nieuwe belastingplannen zijn de aanleiding. Een Engels gevangenentransport ln het gebied van Caen ls door Ameri kaanse jachtvliegtuigen bestookt, hoe wel de Engelsen zich door zwaaien met hun helmen trachtten kenbaar te maken. Er vielen 38 doden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 24 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië hebben gisteren geen gevechtshandelingen van betekenis plaats gehad. De vijand ondernam alleen ten zuidwesten van Caen ver scheidene aanvallen, waarbij hij 19 tanks verloor, zonder successen te behalen. Op de westelijke vleugel van het landingshoofd werd een plaatselijke penetratie van de vorige dagen in een tegenaanval opgeheven. De vijand verloor daarbij 450 doden en 300 ge- Vangenen. In het Franse gebied werden Engelse sabotagegroepen die aan val schermen waren neergelaten en 219 terroristen in de strijd vernietigd. Het vergeldingsvuur op Londen werd overdag en des nachts voortgezet. In Italië ondernam de vijand gis teren vrij sterke aanvallen op onze achterhoeden ten noorden van Livor- no. die in het verloop van de strijd op de noordelijke oever van de Arno werden teruggenomen. Bijzonder ver bitterd werd gevochten in het gebied ten noorden van Poggibonsi. waar onze troepen alle vijandelijke aan vallen bloedig uiteensloegen. Gok in de Adriatische kustsector bleven her haalde aanvallen van den vijand zonder succes.- *^In Galicië en ten westen van de bovenloop van de Boeg werden tal rijke aanvallen van de bolsjewisten, die door tanks en slagvliegers werden ondersteund, in verbitterde gevechten afgeslagen. Slechts in enige sectoren wonnen de vijandelijke aanvaLsspit- sen verder terrein. In het stadsgebied van Lemberg duren zware gevechten voort. Het garnizoen van Loeblin handhaafde zich tegen herhaalde vijandelijke aan vallen. Tussen Brest-LItowsk en Grodno, alsmede ten noordoosten van Kowno mislukten doorbraakpogingen van den vijand als gevolg van de taaie tegenstand van onze dappere divisies. In enige sectoren wierpen zij de bin nengedrongen bolsjewisten in een tegenaanval terug. In deze gevechten vonden de kom- mandeur van een gevechtsgroep, lui tenant-generaal Scheller, en de chef van de staf van een leger, generaal- majoor von Tresckow, in de voorste linie de heldendood. Tussen Dunaborg en het Pelpus- Bekend duikbootcommandant bij ontsnapping gevallen BERLIJN 22 Juli. De opperbe velhebber der marine en bevelhebber van de duikboten, groot-admiraal Dönitz heeft een dagorder uitgevaar digd waarin hij zegt: „de duikboot commandant Kapitan-Leutnant Wer- der Henke, drager van het eikenloof bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis, is bij een poging om uit de gevangenschap te ontvluchten, geval len. In hem hebben wij een der besten van ons verloren. In de strijd tegen convooien, Afzonderlijk varen de schepen en oorlogsschepen heeft hij zich zeer bijzonder onderscheiden en 26 schepen met een gezamenlijke inhoud van 166.000 ton, een kruiser en een torpedojager tot zinken ge bracht. meer werden hevige aanvallen van de Sowjets uiteengeslagen. Plaatse lijke penetraties werden in harde gevechten afgegrendeld. Een Britse formatie bommenwer pers ondernam in de afgelopen nacht een terreuraanval op Kiel. Afzonderlijke vliegtuigen vielen bo vendien het gebied van de Rijks hoofdstad aan. De Amerikaanse bezetters ln Noord-Afrlka hebben de banksaldi der Franse staatsburgers geblokkeerd, be halve voor zeer dringende gevallen, Er heerst grote verontwaardiging. Ie JAARGANG No. 172 LD DINSDAG 25 JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. AMSTERDAM, 25 Juli. De Gemachtigde voor den Arbeid heeft op 13 Juni j.l. naar aanlei ding van een klaagschrift, dat Het Nederlandse Arbeidsfront eerder bij hem indiende, een be schikking getroffen inzake de bij de N.V. Meelfabriek „Schie dam" te Schiedam betaalde lonen, die ver beneden het „sociale mi nimum" lagen. Bij deze beschikking zijn de lo nen opnieuw vastgesteld en voorts werd daarbij bepaald dat de meel fabriek gehouden zou zijn de al dus verhoogde lonen met ingang van 19 Juni 1944 uit te betalen. Dat is tot op heden niet g e- b e u r dS» Zes weken lang derven de wer kers in deze meelfabriek de hun bij beschikking van den Gemach tigde voor den Arbeid toegekende verhoging! Daar dient onverwijld verande ring in te komen! Men kent het verloop van deze kwestie: de .directie van de meelfa briek won advies in bij ambtenaren van het Departement van Sociale Zaken en legde de beschikking van den Gemachtigde voor de Arbeid naast zich neer. De directie weigerde Het Nederlandse Arbeidsfront het houden van een bedrijfsappèl en zij maakte een kort geding wegens „verstoorde arbeidsvrede" aanhangig nadat Het Nederlandse Arbeidsfront bij herhaling met een luidsprekerwa gen voor dê fabriekspoort was ge weest om de werkers in de meelfa briek met de stand van zaken op de hoogtè te houden. Na de in de beschikking van den Gemachtigde voor de Arbeid vast gelegde datum, waarop de verhoogde lonen moesten worden uitbetaald, zijn thans zes weken verlopen. Het door den Gemachtigde voor de Arbeid vastgestelde loon is nog altijd Een V.l. boven Londen. De Britse pe rs publiceerde dezer dagen voor het eerst een foto van het Duitse vergeld ingswapen. Deze V.l. vliegt horizon taal. Aan de staart is duidelijk de vl am- en rookontwikkeling te zien, die afkomstig is van de raketinstallatie welke voor de voortbeweging zorgt. (Foto Hoffmann-Stapf) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 24 Juli De Rijksmaar schalk van het Groot-Duitse Rijk heeft, als in rang de oudste officier van de Duitse weermacht, tevens uit naam van gencraal-veldmaarschalk Keitel en groot-admiraal Dönitz, den Führer gemeld, dat alle delen der weermacht naar aanleiding van zijn redding verzocht hebben in de weer macht de Duitse groet te mogen in voeren als een teken van onverbreke lijke trouw aan den Führer en van nauwste verbondenheid tussen weer macht en partij. De Führer heeft vol daan aan de wens der weermacht en zijn toestemming gegeven. Met ingang van heden komt der halve in de plaats van het saluut door het tikken van de rechterhand aan de hoofdbedekking het eerbetoon door het brengen van de Duitse groet. Reactie der fronten Een speciale correspondentie meldt" nog een aantal bijzonderheden over de reactie van de weermacht op de aanslag Aan het front werden het verslag der gebeurtenissen en de proclamatie van Adolf Hitler door radio-Installa ties verspreid. Wanneer deze niet ter beschikking stonden, werden geluids installaties ingeschakeld of werden de berichten mondeling tot de voorste linies doorgegeven. Voor zover de troepen niet direct bij de gevechtshandelingen betrokken waren, werden spontane appèls ge houden, waarin de generaals, com mandanten en patrouilleleiders ge loften van onverbrekelijke trouw aan Adolf Hitler aflegden. Uit alle van het front komende berichten blijkt, dat de soldaten in het Oosten, op de Balkan, op het Italiaanse front, in het Westen en in de bunkers van de Atlantische wal de aanslag op hun opperbevelhebber beschouwen als een aanslag op zichzelf. Ook de verbonden troepen en de vrijwilligersformaties van alle Euro pese volkeren hebben spontaan uit drukking gegeven aan hun voldoening over de redding van Adolf Hitler. Dit geldt voor de Bulgaren, de Roemenen, de Hongaren, de Muzelmannen en de Slaven, die in speciale formaties op de Balkan strijden. Naar bericht wordt, hebben zij speciale dankdien sten gehouden. Ook de Nefde r- 1 a n d s e, Volksduitse, Deense, Noorse en Baltische formaties, alsmede de andere formaties der Germaanse vrij willigers hebben uitdrukking gegeven aan hun verontwaardiging over de aanslag. De frontkranten gaven spe ciale edities uit en de bladen der vrijwilligers wijdden in verschillende talen artikelen aan het feit van de aanslag. niet uitbetaald. Nog altijd verdienen de werkers in de Meelfabriek „Schie dam" een loon, dat blijkens het on derzoek van den Gemachtigde voor de Arbeid beneden het sociale minimum ligt. Blijkens de overwegingen, die aan zijn beschikking vooraf gaan, bleef het onderzoek van den Gemachtigde voor de Arbeid geenszins tot het loon beperkt. Hij onderzocht óók de bezwaren,' die de directie van de meelfabriek aanvoerde tegen de eisen van Het Nederlandse Arbeidsfront. Blijkens de overwegingen is dit on derzoek zeer grondig geweest en bij het herlezen van de beschikking komt men tot de conclusie dat er in feite verder niets meer te onder zoeken is. Zes weken lang heeft de directie van de meelfabriek de beschikking van den Gemachtigde voor de Ar beid onuitgevoerd gelaten en zes weken lang draalde deze Gemach tigde om verdere stappen te doen. Thans, nu alom de trom wordt ge roerd, laat deze hoge staatsambte naar plotseling iets van zich horen, HÜ laat door tussenkomst van het A.N.P. een persbericht verspreiden! De inhoud van dit persbericht stelt ons teleur en wanneer het hier niet ging om zulk een belangrijke kwestie, zouden wij geneigd zijn het met een wrange glimlach terzijde te leggen. „Naar aanleiding van verschil lende in de pers verschenen be richten en besohouwingen, welke zich bezig hielden met de door den Gemachtigde voor de Ar beid aan de N.V. Meelfabriek „Schiedam" gegeven loonvoor- schriften en de bezwaren, welke de directie dezer onderneming daartegen alsnog heeft geop perd, acht de Gemachtigde het nodig onder de aandacht te brengen, dat hij de enige bevoeg de autoriteit is, om, in geval van gevaar voor de arbeidsvrede of handelingen in strijd met zijn beslissingen, maatregelen te nemen. In het onderhavige geval heeft hij de door voornoemde directie geuite bezwaren aanstonds in onderzoek genomen. Dit onderzoek is nog niet be ëindigd, zodat hij terzake van de geopperde bezwaren nog geen definitieve beslissing heeft kun nen nemen. Alle dienaangaande tot dusver gedane mededelingen, die overigens niet van dén Ge machtigde afkomstig waren, die nen dus onder het nodige voor behoud te worden aanvaard. Met name zij er nog op gewezen, dat door den Gemachtigde een geld boete alleen kan worden opge legd bi> overtredingen van loon- voorschriften in de zin van het „Besluit administratiefstrafrech- telijke strafprocedure Loonvoor- schriften". Het aan de N.V. Meelfabriek „Schiedam" door den Gemachtigde voor de Ar beid gegeven loonvoorschrift be hoort hiertoe echter niet. Wel zou in dit geval bij overtreding het aanhangig maken van een justitiële strafvervolging kun nen worden overwogen". Aldus het persbericht van den Gemachtigde voor den Arbeid, zes weken nadat een door hem na on derzoek! getroffen beschikking on uitgevoerd is gebleven Dat de Gemachtigde voor de Ar beid „de enig bevoegde autoriteit" is wisten wij reeds, al is van zijn autoriteit in de laatste zes weken bitter weinig gebleken. Wat ons bevreemdt Dat hij „de door de directie ge opperde bezwaren aanstonds in on derzoek heeft genomen" bevreemdt ons een weinig. Die bezwaren waren immers reeds onderzocht vóór de Ge machtigde zijn beschikking trof? Deze bezwaren maakten in zijn be schikking immers reeds zoveie pun ten van overweging uit? Dat dit ons inziens overbodige onderzoek na zes weken nog altijd niet is beëindigd, bevreemdt ons evenzeer en wat mag de Ge machtigde wel bedoelen met „een definitieve beslissing" wan neer hij reeds op 13 Juni J.l. na zorg vuldig onderzoek een beschik king heeft uitgevaardigd? Dat de Gemachtigde alleen ln an dere gevallen dan het onderhavige een geldboete kan opleggen had, naar wij en de betrokken arbei ders tot hun schade thans weten, een „slimme" ambtenaar van Sociale Zaken al eerder ontdekt. Maar wij kennen óók de weg, die de Gemach tigde voor de Arbeid nu al zes we ken lang huivert te betreden. De Ge machtigde duidt deze weg aan in de bittere slotzin van zijn weinig hoop gevend persbericht: „Het aan hangig maken van een Justitiële Zaterdag 29 Juli grote collecte voor moeder on kind De eerste foto's van de schade welke in het hoofdkwartier van den Führer is aangericht door de mislukte aan slag op zijn leven. Links: de Führer en. de Duce op de plaats van de mis daad. Rechts: de plaats waar de Führer stond is door een pijl nauw keurig aangegeven. (Telefoto's Hoffmann-Stapf strafvervolging zou kunnen wor den overwoge n". Het wil ons voorkomen dat deze Gemachtigde zich tamelijk on machtig betoont bij het nemen van beslissingen. Wanneer hij een beschikking treft, na onder zoek een beschikking treft, zijn er twéé mogelijkheden: de be schikking wordt nageleefd, of zij wordt niet nageleefd. Wordt zij niet nageleefd, dan is er voor den Gemachtigde voor de Arbeid nog maar één mogelijkheid: on verwijld ingrijpen! Ingrijpen betekent: het aanhangig maken van een justitiële strafvervol ging. Laat de Gemachtigde voor de Arbeid deze mogelijkheid - onbenut, dan loopt hij gevaar, dat de autori teit, waarmede hij zich pok blijkens zijn persbericht bekleed weet, een lelijke deuk oploopt. Hetgeen in deze tijd, nu de reactie het weer waagt zijn kop op te steken, zoveel moge lijk vermeden dient te worden. Hier worde ingegrepen! Gevonden voorwerpen van vijandelijke vliegeniers DEN HAAG, 25 Juli, Leden van de vijandelijke luchtmacht zijn op hun vluchten uitgerust met zak jes, welke middelen bevatten, waar door ontvluchten moet worden ver gemakkelijkt. Onder meer bevindt er zich geld in van diverse valuta's, hetwelk er toe moet dienen aan de leden van de vijandelijke lucht macht, indien zij worden neerge haald, middelen te verschaffen, wel ke hun de kans tot ontvluchten geven. Er wordt op gewezen, dat toeëige- ning van bedoelde zakjes alsmede van andere middelen, waardoor ont vluchten wordt vergemakkelijkt, als persoonsbewijzen, papieren enz., vol gens de verordening d.d. 1 Juni 1944 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betref fende de plicht tot het doen van aangifte bij het vinden van vlieg tuigen, vliegtuigonderdelen of uit vliegtuigen neergeworpen voorwer pen, ten strengste wordt gestraft. Hij die dergelijke middelen, waar door ontvluchten wordt vergemak kelijkt, vindt, is volgens genoemde verordening verplicht deze onaange raakt te laten liggen en van de vondst onverwijld aangifte te doen bij de dichtstbij zijnde instantie van de Duitse politie of Duitse militaire instantie. Overtredingen zullen ten strengste worden gestraft. E. Ph. Erfmann overleden In 77-jarige ouderdom is dezer da gen overleden de oud-toneelspeler E. Ph. Erfmann. Op zijn wens is hij in alle stilte gecremeerd. Erfmann was Rotterdammer en afkomstig van het liefhebberijtoneel. Na aanvankelijk een eigen gezel schap te hebben gesticht, verbond hij zich bij Jan C. de Vosen F. Van Korlaar. Met zijn vrouw Mien Erf mannSasbach speelde hij bij het Lyrisch Toneel. Na een langdurige werkzaamheid te Antwerpen stond hij vele liefhebberij-toneelverenigin gen als regisseur bij. Organisatie voor gedistilleerd DEN HAAG, 22 Juli. Dit de staatscourant van 20 Juli blijkt, dat ls opgericht een vakorganisatie voor gedistilleerde dranken. Deze organisa tie heeft tot taak alle 1-egellngen te treffen op het gebied van de produc tie, de handel, de afzet en de ln- en uitroer van gedistilleerde dranken, voor zover hierin niet door andere wetten en besluiten, b.v. drankwet, ls voorzien. De nieuwe vakorganisatie zal zijn gevestigd te Schiedam, Lange Haven 57. Het is voor vele Nederlanders, spe- Hun materiele kundigheden en het ciaal voor de „hogere" kringen, gebrek aan mensen, veroorzaakt door blijkbaar moeilijk zelfs bij benade- de noodzaak de enorme fronten te ring de aanslag op den Führer in de bezetten, deed vele stille reactionnai- rij der historische feiten op de juiste ren onmisbaar schijnen en maakte, plaats te zetten. Daaruit spreekt een dat zij zelfs vaaK op belangrijke pos- onmacht en een gebrek aan begrip, ten gehandhaafd werden. Daar kon die den minder aan oude voorstellin- den zij geleidelijk aan hun eigen gen^vastgeroesten toeschouwer slechts doeleinden weer najagen. Met zorg kan verbazen. kon men vaststellen, hoe hier en Hoewel zij graag het tegendeel be- daar kapitalistische methoden en het weren, leven nog velen in de oude nastreven van eigen voordeel de kop sfeer van voor de oorlog. Zij hopen opstaken altijd nog, dat de kwade droom van Deze groep achtte blijkbaar nu de oorlog en revolutie plotseling zal af- tijd gekomen, om de strijders voor breken en een werkelijkheid zal terug- een socialistisch Europa in de rug keren, waarin zij opnieuw in het aan te vallen Het is een niet mis ongestoorde bezit van hun privileges te verstaan teken, dat deze opzet zullen worden hersteld. Het lijkt hun reeds in het allereerste begin misluk- nog altijd redelijk, dat zij in de toe- te. Anders dan in Italië, waar de komst, als vroeger, zullen profiteren reactie met den koning <:an het hoofd van een orde. die het hun mogelijk in een minimum van tijd het moei- maakt het leven te genieten ten koste zame opbouwwerk van jaren verstoor- van de grote schare van het werkende de, bleek het revolutionnaire Duits volk. land innerlijk sterk genoeg te zijn Deze stille hoop doet hen vasthou- om een zelfde pogine van de reactie den aan het zelfbedrog, dat de oorlog direct te doen mislukken In de aan- niet zal uitwoeden in een laatste al vang ten aanzien van het verwezen- het voorgaande overtreffende worste- lijken vaü het socialisme reeds veel ling, waarin de laatste energieën ter consequenter dan het fascisme, veel verdediging van het eigen ideaal de hechter verbonden met de brede beslissing zullen brengen, maar zijn lagen van het volk. kon het natio- eind zal vinden in een geluidloze in- naal-socialisme zonder veel moeite de eenstorting van Duitsland. De terug- putsch van de reactie uiteenslaan, keer van de oude verhoudingen, zo „Wanneer de reactionnairen dach- hopen zij, zal hun als een geschenk ten, dat zij het hoofd weer konden in de schoot worden geworpen, zonder opsteken", aldus schreef Ley in de dat zij daarvoor iets anders hoeven Angrif f, „dan zal hun nu eens en voor te doen dan in stilte iedere vernieu- altijd worden bijgebracht, dat hun wing tegen te werken. De laatste aan- tijd onherroepelijk voorbij is. Wij slag op den Führer en de voorlopige zullen nu dat inhalen, wat wij wei aanwijzingen omtrent de omvang en licht vroeger bewust door de vingers de aard van het complot, tonen aan, zagen." dat bij de beslissende phase van de Er zijn reeds aanwijzingen te over strijd in het Duitse volk overigens be- die erop wijzen, dat de zuivering, die grijpelijke spanningen leven. De op het ogenblik plaats vindt, zich reactie op het gebeurde daar .en hier, niet zal beperken tot de kringen die toont echter aan. dat daar, in tegen- direct bij de aanslag betrokken wa- stelling tot hier, begrepen wordt waar ren, maar dat overal daar, waarreac- het om gaat. Het Duitse volk is tegen tie en zelfzucht krachten aan de de problemen van de tijd opgewassen, strijd onttrokken ten eigen bate, met grote groepen in ons land blijkbaar nadruk een correctie zal worden toe- nog altijd niet: gepast. De revolutie van 1933 in Duitsland De schoonmaak en de voortschrij- is in zijn practische uitvoering altijd ding van de socialistische revolutie, gematigd geweest. Dit was noodzake- die in Italië eerst plaats vond na lijk om de vele waardevolle elemen- de catastrophe, zal Duitsland slechts ten uit het verleden te redden voor sterker maken voor de eindstrijd en de toekomst, om de oude Europese alle innerlijke remmen, die de han- kultuur die door de revolutie gered delingen van een aantal profiteurs moest worden niet door de revolutie en egoïsten bij de massa der goed- zelf te vernietigen. Innerlijk sterk, willenden oproepen, wegnemen, wilde men geleidelijk het hele volk Die Nederlanders, die deze revo- winnen, door de daden van opbouw Ju tie als een teken van de naderende te doen spreken. Tegelijk met het ineenstorting menen te kunnen zien groeien van de volksgemeenschap en die hopen op een succesvolle her zouden de verkeerde overblijfselen haling. moesten begrijpen, dat do uit het verleden geleidelijk verdwij- voortschrijding van de socialistische nen. Deze weg, die vele voordelen revolutie, die uitgelokt werd door de had, borg het gevEiar in zich, dat in revolte een herhaling van het experi- het volkslichaam een tijd lang oude ment geheel onmogelijk maakt. Maar kiemen aanwezig zouden blijven die zomin als de oude kliek in Duitsland juist in tijden van nood, opnieuw ac- begreep waar het in deze jaren om tief zouden kunnch worden. Lnder- gaat, zullen ook de onverbeterlijken daad hebben wij kunnen constateren, in Nederland dit kunnen begrijpen, dat met het langer duren van de totdat zij ontdekken, dat zij in een oorlog de invloed van bepaalde niet nieuwe socialistische gemeenschap uit het volksleven uitgestoten, in aan- ademen, waarin voor hen geen plaats leg reactionnaire groepen, toenam, meer is. BERLIJN, 25 Juli.' Een bewijs voor de ridderlijke Duitse oorlogvoe ring was het inwjlligen van een wapen stilstand voor de tijd van één uur, welke de Engelsen Zondagochtend om 10.26 uur hadden gevraagd, teneinde in het gebied ten noorden van Troarn hun doden te kunnen bergen. Ofschoon het buitengewoon onover zichtelijke terrein het uitzicht sterk belemmerde, kon worden waarge nomen, hoe de Britse bergingsploegen vijftig tot zestig gesneuvelden weg voerden. Gezien het feit. dat de waar neming bijna onmogelijk was, kan met stelligheid worden aangenomen, dat de verliezen van den vijand bui tengewoon hoog moeten zijn geweest. Overigens hebben zich geen ge vechtshandelingen van grote beteke nis voorgedaan. Het weer is dagen lang zeer slecht geweest. Het heeft hevig geregend en de grond is door weekt. Maandag werd het weer iets beter en leefde de activiteit in de lucht wat op. Men verwacht, dat,-zodra het weer nog beter wordt, het tweede Britse leger zal voortgaan met zijn grote aanval oostelijk en zuidoostelijk van Caen. welke is blijven steken. Er wor den van Britse zijde grote reserves aangevoerd. Minstens tien divisies staan hier geconcentreerd en nog in de nacht van Zondag op Maandag zijn ravitailleringslandingen uitge voerd aan de kust tussen de mondin gen van Orne en Seulles. Duitse ge vechtsvliegtuigen kwamen daar in actie. Van vijandelijke zijde werd de onderneming beschermd door een vrij grote formatie oorlogsschepen. Postbode werd beroofd van nieuwe bonkaarten TIEL, 24 Juli. Zaterdagochtend zijn de nieuwe bonkaarten, bestemd voor Ochten (Echteld)/ andermaal gestolen. Ditmaal is niet het distri butiekantoor overvallen, doch werd een overval gepleegd op den post bode, die postzakken, waarin zich behalve de gewone poststukken ook de van het distributiekringkantoor Tiel afkomstige nieuwe distributie bescheiden bevonden,naar Ochten vervoerde. De overval geschiedde door drie onbekend gebleven man nen, die per auto zijn verdwenen. Het heeft in de Wilhelmstrasse de aandacht getrokken, dat de Anglo-Amerlkaanse propaganda aan de invasie thans een andere betekenis toekent dan aanvanke lijk. Er wordt nu gezegd, dat de Duitsers in vernietigende gevech ten worden gewikkeld, terwijl vroeger het tweede front uit gangspunt moest zijn voor grote' operatieve bewegingen. In Berlijn trekt men hieruit de conclusie, dat de doelen van de Invasie niet zijn bereikt door de zware ge allieerde verliezen en dat ook ten gevolge hiervan een tweede lan ding is uitgesteld of afgelast. Uitbetaling molestschade DEN HAAG. 22 Juli. In Staats courant no. 141 van 21 Juli 1944 is opgenomen het besluit betreffende de uitbetaling van schadepenningen door onderlinge molestverzekeringsmaat- schappijen. Hierin wordt o.a. bepaald, dat het aan onderlinge molestverzeke- ringsmaatschappijen verboden is ter zake van geheel vernietigde of onher stelbaar beschadigde onroerende goe deren, alsmede ter zake von onroe rende goederen, welke herstelbare schade van vijfhonderd gulden en hoger hebben geleden, ln geval voor de herbouw of het herstel geen goed keuring is verleend, schadepenningen uit te betalen tot een beloop van meer dan vijf en twintig ten honderd van het volgens de verzekeringsovereen komst uit te keren bedrag. Dit verbod houdt op van kracht te zijn, zodra een rijksbijdrage in het desbetref fende schadegeval is verleend of is komen vast te staan, dat een zodanige bijdrage niet verleend zal worden. Jeugdconferentie fe Blaricum DEN HAAG. 24 Juli. Van Don derdag 3 Augustus tot Maandag 7 Augustus zal in aansluiting op de beide jeugdconferenties op de .Dra kenburg" een derde Jeugdconferentie te Blaricum worden gehouden. Jongens en meisjes, vooral zij, die de Jeugdvergaderingen, waarop Max Blokzijl in het eerste halfjaar van 1944 sprak, hebben bezocht en die verder over de problemen van deze tijd, waarmede zij zich blijkbaar niet kunnen verenigen, van gedachten wensen te wisselen, kunnen zich schriftelijk bij Max Blokzijl, Wasse naar, aanmelden. HOOGDUITS M.O. A. Amsterdam. Geslaagd voor de huteakte de heer O. H. van den Berg, Amersfoort; voor de schoolakte de heren A. A. M. van Hel mond. Vught; S. Tou, Middelburg; G. IJff, Amersfoort. Gcslaag op 22 Juli voor de hulsakte mej, A. Schuitenmaker, Haarlem-Over- veen en de heer J. Boswinkel. Zaan dam. Geslaagd voor de schoolakte de heren.H. A. Loots, Utrecht en A. F. A. Tlggelovend, Tilburg. Aan boord van een mijnenveger. Het veeggereiwordt klaargemaakt. Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor lederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahme- stelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- und Ortskom- mandanturen en bij de Nebenstelle der Waffen-//, alwaar tevens alle gewenste inlichtingen worden verstrekt. (Foto O/H) SPORTNIEUWS Choufoer naar U.V.V. DEN HAAG. 25 Juli. Behalve wijzigingen ln het bestuur, zal A.D.O. ook wijzigingen ln het eerste elftal moeten gaan brengen. De aanvoerder M. J. Choufoer, die bij de P.T.T. te Utrecht werkzaam ls, heeft n.l. over schrijving aangevraagd naar U.V.V. Tot dusver reisde Choufoer gedurende de competitie naar Den Haag, doch thans vindt hij daartoe geen aanlei ding meer. Deze buitengewoon kundige achter- speler heeft 17 jaar In AJD.O. gespeeld, waarvan 11 Jaar voor het eerste elftal. Zijn aandeel ln de kampioenschappen der laatste jaren was zeer groot. U.V.V. zal van zijn lidmaatschap zeker ^nog vele vruchten plukken. De verduistering begint heden om 21.43 en eindigt om 6.00 uur. Maan onder 21.43, op 11.08 uur. 28 Juli E.K., 4 Aug. V.M., 11 Aug, L.K., 18 Aug. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1