HET DAGBLAD Mussert over de aanslag op den Führer Hevige slagen aan het Oostelijk front VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Trouw van de massa staat boven verraad van enkelen Wij volgen den Führer door dik en dun Een dagorder tot het leger Kortrijk geteisterd Duitse weermachtsberichten In Italië en Normandië is de situatie weinig veranderd Ostrow en Pskow zijn ontruimd De Duce bij zijn troepen Regeling vooroorlogs- geïnterneerden Berlijn hekelt geruchten Zweedse pers is er slerk in Van Vliet viert terugkomst met' een overwinning De koppelrace voor Remkes-v.d.Voort Fraaie tijden van De Ruyter Wim Anderiesen ter aarde besteld Joossen wint Ronde van Geleen AMSTERDAM. 22 Juli. „In de namiddag van de 20e Juli 1944 gebeurde het wonder,, dat op slechts twee meter afstand van den Führer een bom ontplofte, die vier personen zwaar en enkele anderen licht verwondde, doch waarbij de Führer zelf, behoudens enige onbeduidende kwetsuren, ongedeejrd bleef. Het was ver raad! Verraad pleegt hij. die een goede zaak als medewerker voor staat, daarbij" alle steun en hulp verleent, doch op het voor hem meest juiste ogenblik laat blijken, dat hij in dienst staat van den, tegenstander." Deze woorden sprak de Leider tijdens een bijzondere bijeen komst in het Concertgebouw te Amsterdam, waarbij de Neder landse nationaal-socialisten op ondubbelzinnige en enthousiaste wijze hun trouw aan den Führer en aan de Beweging bevestigden. Het werd een treffende bijeen komst, waarin de Nederlandse nationaal-socialisten getuigden van hun vaste wil om de strijd ojn en voor het Nederlandse volk met de grootste verbetenheid en de taaiste volharding voort te zetten. De zaal, die op sobere wijze was versierd, bleek te klein om allen, die naar de stem van den Leider kwamen luisteren, te bevatten. Aan de balcons waren spandoeken aangebracht, die als enig Opschrift het woord „Trouw" droegen met een dooreengevlochten hakenkruis en wolfsangel ter symbo lisering van de onverbrekelijke ka meraadschap tussen Nederlandse en Duitse nationaal-socialisten. De bij eenkomst werd bijgewoond door vrij wel alle hoge functionarissen uit de Beweging en vele Duitse autoriteiten. De Leider bracht zijn volgelingen onder het oog, dat verraad, het ge liefkoosde middel' uit de onderwereld, nooit en nimmer door de massa wordt gepleegd, doch slechts door enkelin gen, Hij herinnerde er aan, dat ook de Beweging, vooral in de jaren vóór 1940, velé gevallen van verraad heeft gekend. Ook na '40 is de N.S.B. nog voortdurend ondermijnd door verra-, derlijke elementen. Ook de Führer kent het verraad. Mussert gaf er en kele voorbeelden van en wees er in het bijzonder op, dat de Führer steeds naar een goede verstandhouding met de Europese volkeren heeft gestreefd, doch steeds stond het verraad deze verstandhouding in de weg. De massa is trouw „Tegenover het verraad van enke lingen", aldus zeide Mussert, „staat de trouw van de massa. In de geschie denis der Beweging heb ik de roerend- ste bewijzen van trouw en aanhanke lijkheid van de eenvoudigen uit de massa ontmoet." Mussert noemde enige voorbeelden, die grote bijval ontlokten. „Duizenden gingen op mijn oproep naar het front. Zij waren trouw! En in groter verband gezien, wordt in Duitsland de trouw van de natie, van den soldaat en van den arbeider gedemonstreerd. De grootste trouw, die mogelijk is, bleek nog onlangs, toen een Gefreiter zijn een- manstorpedo naar den vijand stuurde. Hij ging, hij was trouw, hoewel hij wist, dat zijn kans op terugkomst misschien 1 op 5. 1 op 10 of misschien wel 1 op 100 bedroeg. De massa is trouw, de massa kent geen verraad. Maar dat ondank 's werelds loon is. is al een heel oud Nederlands spreekwoord. Laten wij er slechts onze geschiedenis op nalezen. Denken wij aan Willem den Zwijger, die zijn leven in dienst van ons volk stelde, doch die door moordenaars hand viel. Denken wij ook aan een Johau van Oldebarnevelt, aan de gebroeders De Witt en aan De Ruv- tor. Nederlanders, die hun beste krachten voor ons volk gaven, doch desondanks werden verraden en hun trouw in sommige gevallen zelfs met de dood moesten bekopen. Sfrïjden voor een goede zaak Wanneer men het voor een volk op neemt, dan heeft men het verre van gemakkelijk, sprak Mussert. Maar om het te verloochenen is niet moeilijk. Weten wij echter wel Zeker, dat wij als nationaal-socialisten voor een goede zaak strijden? Het nationaal- socialisme wil de solidariteit tussen de Europese volkeren bevorderen. Voorts wü het. dat een volk geen in strument van verdeeldheid is. maar een eenheid. Wie kan mij zeggen, dat onze bronnen slecht zijn? Wie wil beweren dat het slecht is, wanneer men godsvertrouwen eerbied voor de arbeid, liefde voor volk en vaderland heeft. Daarom staat het voor mij vast, dat het nationaal-socialisme een goede zaak is. Wanneer wij daarvoor het leven op het spel zetten dan we ten wij, dat het noodzakelijk is." Mussert bracht als zijn overtui ging naar voren, dat het Nederland se volk de nationaal-socialisten niet haat. Het is slechts een in verhou ding kleine groep mensen die de haat tracht aan te wakkeren en te bevor deren. Met een paar welgemikte sla gen zal het echter met deze lieden uit zijn. De Leider zeide dan: „De haat van hen, die tegen ons zijn, zal niet met haat vergol&en worden. Wij strijden en vechten voor ons volk. Dat l&st onze vele opofferingen. En wanneer een nationaal-socialist zich daarbij afvraagt, waarom moet hu mijn zoon naar het Oostfront en waarom anderen niet dan antwoord ik hem: Ook die anderen zullen eens aan de beurt komen (luide bijval). „Er is in de wereld'.', aldus vervolg de de Leider, „een eeuwige strijd tussen het goede en het kwade. In deze strijd zullen wij tot op het diepst beproefd worden voor de toe komst van ons volk. Niemand van onze tegenstandera gelooft, dat wij op de dag, dat de overwinning van het nationaal-socialisme bevochten is, een soort bijltjesdag zullen houden, zoals men die voor ons, in het voor uitzicht heeft gesteld. Zie, dat is nu het verschil tussen goed en kwaad." Terugkomende op de aanslag op den Führer, sprak de Leider: „Hoe is het mogelijk, dat mensen, die bewe ren, dat zij het goed met hun volk voorhebben, tot zo iets in staat zijn. Want wanneer het nationaal-socialis me valt, dan is Moscou morgen de. hoofdstad van Europa. De Europese bevolking zal dan bestaan uit een mengeling van de oorspronkelijke be woners, Russen, Tartaren en Mongo len. Onlangs heb ik in Duitsland nog Russische krijgsgevangenen gezien. Ik zou graag eens onze predikers naar deze mensen willen toesturen met de taak om van hen christenen te maken (gelach). Wanneer het nationaal-socialisme verslagen is. zo denkt men in Neder land, dan zijn de Duitsers hier weg, de Nederlandse nationaal-socialisten zijn hen gevolgd en dan komen de „vrienden" hier. Er is dan echter één onaangenaamheid, namelijk, dat onze jongens dan opgeroepen worden om Indië te bevrijden. Welk Indië, vraagt men zich af. Nederlands-Indië is bezet. Maar er is nog een ander Indië, dat gemakkelijker te bereiken is, namelijk Brits-Indië. Dèar zal men de Nederlandse jongens ontschepen, daar zullen zij moeten vechten. Het is voor ons, nationaal-socialis ten, een ondoorgrondelijk raadsel, dat men in Nederland niet in een communistisch gevaar gelooft. Is het dan niet minder dan een man als Smuts geweest, die ons gewaarschuwd heeft, dat hc*t communisme over Europa zal schrijden? En zei Stalin tijdens de conferentie in Teheran niet tot Churchill: „U komt in Ber lijn met de slaapwagen aan, nadat ik reeds met mijn pantserwagen gearri veerd ben." Voor de zonsopgang Daarna vervolgde de Leider: „De Führer heeft ons uit de chaos gehol pen. Een socialist kunt u zijn met en in en door uw volk.' zo zeide hij. Daar door heeft hij millioenen mensen een geestelijk tehuis gegeven. Wat was er van Europa terecht gekomen, wan neer er geen Duits Rijk was geweest? Wanneer er niet een grote en sterke macht had bestaan, die de gevaren afgewend had? In de strijd om het behoud van Europa is de Führer on tegenzeggelijk de Europese opper bevelhebber. Wij zien in hem echter nog meer, namelijk den grondlegger van een nieuw Europa. Zo zien wij. wat er in den persoon van den Führer is verenigd enwat erop het spel heeft gestaan. Vandaar ook onze dankbaarheid. In deze dagen ijn wij er weer ge tuige van. dat tegenover het verraad van den enkeling de trouw van de massa staat. In dit verband herin nerde Mussert aan de eer van trouw, die duizenden functionarissen in 1942 op hem hebben afgelegd, een tróuw, die ook omgekeerd geldt. „Vaster dan ooit," zo besloot de Leider zijn rede," geloven wij dat God aan Europa den Führer geschon ken heeft. Wij geloven ook, dat de redding van den Führer een bewijs is van de juistheid van ons geloof. De tijd is niet ver meer, dat wij de zon in Europa zullen zien opgaan. Wij staan voor de zonsopgang. Het uur nadert, waarop Europa uit zijn lijden zal zijn verlost en de opbouw kan be ginnen. Wij staan achter den Führer en gaan met hem door dik en door dun", aldus Mussert. Met een driewerf hou-zee op den Führer en na het zingen van de zesde strophe van het Wllhelmus. werd deze bijeenkomst gesloten. BERLIJN, 22 Juli. De Führer heeft op 21 Juli, naar het DNB ver neemt, na de volledige uitroeiing van het complot in zijn kwaliteit van opperbevelhebber van het leger de volgende dagorder tot het leger ge richt: Soldaten van het leger. Een kleine kring gewetenloze offi cieren heeft op mij en de staf van de weermachtsleiding een moordaan slag gepleegd, teneinde het staatsge zag in handen te krijgen. De Voor zienigheid heeft deze misdaad laten mislukken. Door het onmiddellijke daadkrachtige ingrijpen van trouwe officieren en soldaten van het leger in het vaderland werd de kliek ver raders binnen enkele uren vernietigd of gearresteerd. Ik heb niet anders verwacht. Ik weet, dat gij evenals tot dusver in voorbeeldige gehoorzaam heid en trouwe plichtsvervulling dap per strijdt, totdat wij ondanks alles aan het einde de overwinning zullen hebben behaald. „Aan het geweer" De chef van de generale staf van het leger, Generaloberst Guderian, heeft voor de Groot-Duitse omroep de order voorgelezen. In aansluiting daarop hield Generaloberst Guderian eeh toespraak tot het leger, waarin hij zei: „Enkele ten dele op non-actief zijn de officieren hadden de moed verin- ren en uit lafheid de weg der schan de verkozen boven de weg van plicht en eer, die uitsluitend den fatsoenlij ken soldaat past. Het leger heeft zichzelf gezuiverd en de onbehoor* lijke elementen uitgestoten. Ik sta jegens den Führer en het Duitse volk borg voor de hechtheid van de gene raliteit van het corps officieren en van de manschappen van het leger. En nu volk: aan het geweer." BRUSSEL, 24 Juli. In de nacht van Donderdag op Vrijdag is de stad Kortrijk, die reeds verscheidene ma len het mikpunt was van de Anglo- Amerikaanse terreuraanvallen, nog maals op vreselijke wijze getroffen. Geen enkele bewoonde wijk bleef ge spaard. Bommen van zeer zwaar ka liber. waaronder honderden tijd bommen, kwamen in alle delen van de stad terecht en richtten er ont zaglijke verwoestingen aan, terwijl volgens de tot dusver binnengekomen berichten reeds 182 lijken werden ge vonden. De eerste aanval verwoestte een wijk van de stad maar ongeveer een half uurlater werd geheel de stad met bommen van zeer zwaar kaliber bezaaid. Al de voornaamste gebouwen wer den vernield of zwaar beschadigd. Japanse vliegtuigen hebben een aanval gedaan op het vijandelijke vliegveld Tangtsjoek ln China, waar 12 vliegtuigen op de grond vernield wer den of in brand geraakten. Alle Ja panse vliegtuigen zijn teruggekeerd. De Chinese soldaten die de inge sloten stad Hengyane moeten verdedi gen, worden door Amerikaanse troepen gedwongen te vechten. Zij worden door de Amerikanen met machinege weren ln de rug bedreigd. Ie JAARGANG No. 171 L D MAANDAG 24 JULI 1944 Uifgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tei. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 23 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië werd gisteren ten zuiden van Caen verbitterd óm enige plaatsjes gestreden, die verscheidene malen van eigenaar wisselden en ten slotte in onze handen bleven. Bij aanvallen ten zuidwesten van Caen behaalde de vijand een plaatselijke penetratie, die werd afgegrendeld. De 21e pantserdivisie onder bevel van generaal-majoor Feuchtinger, die sinds het begin van de invasie zich altijd weer had onderscheiden, heeft zich in de gevechten der laatste da gen opnieuw bijzonder geweerd. In Zuidoost-Frankrijk werden in een sterk door benden onveilig ge maakt gebied 268 terroristen, in de strijd vernietigd. Zwaar V 1 vergeldingsvuur blijft op het gebied van Groot-Londen liggen. In Italië ondernam de vijand ook gisteren slechts talrijke plaatselijke aanvallen, die werden afgeslagen. In enige sectoren waren de gevechten in de avonduren nog aan de gang. In het oosten woedt de afweerslag met grote verbittering voort. In het gebied van Lemberg bereikten vijan delijke aanvalsspitsen de oostelijke rand der stad. Verder ten noordwes ten stoten gemotoriseerde formaties der bolsjewisten naar de San en westelijk van de bovenloop vap de Boeg in het gebied, van Loeblin door. Onze divisies bieden hier den op- dringenden vijand overal verbitterde tegenstand. Ook tussen Brest-Litowsk en Grod no zijn hevige gevechten aan de gang. Talrijke aanvallen der bolsje wisten werden afgeslagen; de binnen gedrongen vijand werd tot staan ge bracht. Noordwestelijk van Grodno werden de bolsjewisten in een tegen aanval verder naar het oosten terug geworpen. Ten noordoosten van Kowno vin gen onze dappere grenadiers herhaal de aanvallen van de Sowjets op. Tussen Dunaborg en het Peipps- meer werden sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten van de bolsje wisten in hoofdzaak afgeslagen, waarbij 50 tanks werden stukgescho ten. In twee penetratieplekken zijn nog hevige gevechten aan de gang. Na verwoesting- van alle voor de- oorlogvoering van belang zijnde in stallaties, werden de puinhopen van Ostrow en Pskow ontruimd. Eskaders slagvliegers grepen doel treffend in de gevechten te land in en brachten den vijand zware ver liezen toe aan mensen en materiaal. 59 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Des nachts vielen for maties gevechtsvliegtuigen het station Molodeczno aan. Er ontstonden uit gebreide branden en zware ontplof fingen. Een formatie Amerikaanse bom menwerpers wierp bommen in het ge bied van Ploesti. Door Duitse, Roe meense on Bulgaarse luchtverdedi gingsstrijdkrachten werden 28 vijan delijke vliegtuigen vernietigd. Het weermachtsberichfc van Zater dag luidt: 74.000 b.r. ton tot zinken gebracht Het weermachtsberlcht van Zaterdag luidt: In Normandië ondernam de vijand gisteren oostelijk ^en zuidelijk van Caen sterke, door tanks gesteunde aanvallen, waarbij hij op enige pun ten ln onze hoofdgevechtsllnie kon binnendringen. Re$fls des avonds was echter het verloren gegane terrein door. tegenaanvallen onzer troepen weer in ons bezit en een vijandelijk bataljon vernietigd. Sterke tankconcentraties van den vijand ten zuidoosten van Caen wer den doeltreffend door artillerie be stookt. Noordwestelijk van St. Lo mislukten heftige plaatselijke aanvallen van den vijand. Gevechtsvliegtuigen brachten weste lijk van' Brest zware schade toe aan een vijandelijke torpedojager en scho ten een Brits escorteVllegtulg neer. In het Franse gebied werden 73 ter roristen ln de strijd vernietigd. BIJ de afweer van aanvallen van vij andelijke vliegtuigen en torpedomotor boten op- een convool ln de Duitse Bocht schoten mijnenvegers, bewa kingsvaartuigen en afweergeschut der koopvaarders 5 vijandelijke Jachtbom menwerpers neer. Voor de Neder landse kunst brachten zij zware schade toe aan twee Britse torpedo motorboten. Drie eigen vaartuigen gingen verloren. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. In Italië deed de vijand vrijwel over het gehele front talrijke afzonderlijke aanvallen, die ln hoofdzaak werden af- Mislukte landing op een der Marianen: Tinian TOKIO, 24 Juli. Vijandelijke troepen trachtten Maandagochtend met barken op het eiland Tinian in de Marianengroep te landen onder bescherming van luchtaanvallen. De poging faalde echter tengevolge van de energieke reactie van het Japan se garnizoen. De vijandelijke troepen werden verdreven, nadat een slag schip en twee torpedojagers in brand waren geschoten. Gelukwensen voor den Rijkscommissaris DEN HAAG, 24 Juli. De Piül- rer heeft den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. Rijksminister dr. Seyss-Inquart, op diens verjaardag de volgende tele grafische gelukwens doen toekomen: „Op uw verjaardag zend ik u mijn hartelijke gelukwensen (w,g.) Adolf Hitier". Ook Rijksmaarschalk Göring heeft ln een hartelijk telegram zijn op rechte gelukwensen uitgesproken. geslagen. Alleen aan de uiterste lin kervleugel slaagde hij erin. onder zware verliezen aan doden en gewon den een weinig terrein te winnen. Her nieuwde aanvallen op de nieuwe stel lingen mislukten. In het Italiaanse gebied zijn de laatste tijd 70 terroristen ln de strijd vernietigd. In het oosten werden door tegen aanvallen onzer troepen oostelijk van Lemberg enige lacunes 1n het front, gesloten. Noordwestelijk van de stad behaalden de Sowjets verdere terrein winst. Aan de bovenloop van de Boeg werden de tot de westelijke oever door gedrongen bolsjewisten ln zware ge vechten opgevangen. Tussen Brest-Litowsk en Grodno viel de. vijand met sterke Infanterie- en pantserstrijdkrachten aan. HU kon op enige plaatsen verder oprukken, doch werd ln de meeste sectoren met zware verliezen aan doden en gewonden en met het verlies van talrijke tanks af geslagen. Ten noordoosten van Kowno duren de verbltterdo gevechten voort. Tussen het merengebied zuidweste lijk van Dunaborg en het Pelpusmecr werden talrijke vijandelijke aanvallen met zware verliezen voor de bolsjewis ten uiteengeslagen. Op enige penetra tieplekken duren de gevechten nog voort. In luchtgevechten verloor de vijand 83 vliegtuigen. In de afgelopen nacht waren de stations Borissow en Orsja het aanvalsobject van' zware Duitse gevechtsvliegtuigen. Op de brandende emplacementen vlogen 'verscheidene munltletrplnen ln de lucht. Amerikaanse bommenwerpers dron gen uit het westen en uit het zuiden het Duitse gebjed binnen en vielen verscheidene plaatsen ln Zuid- en Zuid- west-Duitsland aan. Vooral in de woonwijken van München, Mannheim. Ludwlgshafen en Sdhwelnfurt ont stonden schade en verliezen aan men senlevens. Luchtverdedigingsstrijd krachten vernietigden 68 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 55 viermoto rige bommenwerpers. In de afgelopen nacht vlogen vijan delijke vliegtuigen boven Noordwest en Zuidoost-Duitsland en lieten o.a, op het gebied van Berlijn een aantal bom men vallen Zes Britse vliegtuigen werden neergeschoten. Duikboten hebben ln zware gevech ten negen schepen met een gezamen lijke inhoud van 74.000 brt. en twee torpedojagers tot zinken gebracht. Een derde torpedojager en vier schepen werden door torpedo's getroffen. Bo vendien schoot een duikboot een vier motorige bommenwerper neer. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 22 Juli. Van 16 tot 20 Juli heeft de Duce een inspectietocht ge maakt naar de Italiaanse divisies, die in Duitsland worden opgeleid. De Duce, overhandigde de Italiaanse regimenten hun vaandels, richtte eep toespraak tot de troepen en werd overal met grote geestdrift ontvan gen. Aan het einde van zijn reis bezocht de Duce den Führer in diens hoofd kwartier. Het onderhoud tussen den Führer en den Duce werd gevoerd in de geest van de grootste hartelijk heid. De Führer en de Duce bestu deerden de toestand en bespraken o.a. de kwestie der Italiaanse oorlogs geïnterneerden. Er werden richtsnoe ren opgesteld voor het oplosen van deze kwestie in overeenstemming met de morele en materiële belangen van beide landen. Deze oplossing voorziet in een overheveling van de oorlogs- geïntemeerden naar cte stand van vrije arbeiders of naar de stand van hulpkrachten in het kader van de Duitse weermacht. Aan de besprekingen in het hoofd kwartier van den Führer namen Rijksmaarschalk Hermann Göring. de Rijksminister van Buitenlandse Zaken von Ribbentrop en genera al-veld maarschalk Kekel en van Italiaanse zijde maarschalk Graziani en de on derstaatssecretaris van Buitenlandse Zaken graaf Mazzolini deel. De Duit se ambassadeur in Italië, Rahn en de Italiaanse ambassadeur in Berlijn, Anfuso vergezelden den Duce op zijn reis. Naar het D.N.B. meldt heeft de Duce, na zijn terugkeer uit het hoofd kwartier aan den Führer een tele gram gezonden, waarin hij opnieuw bevestigt, dat hij de rotsvaste over tuiging heeft, dat het nationaal-soci- alistische Duitsland en het fascisti sche Italië op de met het bolsjewisme verbonden mogendheden de overwin ning zullen behalen. H. M. C. Heldert overleden Op 74-jarige ouderdom is te Bus- sum overleden de heer H. M. C. Hol- dert, die in 1902 het eigendomsrecht verwierf op het dagblad „De Tele graaf" en dit bedrijf sedertdien tot in alle details leidde. De begrafenis geschiedt Dinsdag morgen half elf op de Begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam. BERLIJN 22 Juli. Voor verte genwoordigers van de buitenlandse pers heeft de Duitse regering mede deling gedaan van vooral in de Zweedse pers verschenen geruchten over de mislukte aanslag op den Führer. De woordvoerder van het Rijkspro- pagandaministerie gaf een bloemle zing van deze geruchten, volgens wel ke verscheidene regimenten die in Oost-Pruisen gemuit hadden, voor een deel van den eersten tot den laatsten man doodgeschoten zijn; dat in Ber lijn practisch de staat van beleg heerst; dat degene, die Donderdag voor de Duitse radio tot het Duitse volk heeft gesproken, niet de Fühfer geweest is; dat de verwondingen van den Führer beslist niet licht, doch zeer zwaar zijn; voorts dat verschei dene honderden officieren terechtge steld zouden zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeel den. Men heeft eenvoudig geen tijd genoeg om alle beweringen en ge ruchten die in de Zweedse pers wor den gelanceerd, te registreren. Deze verklaringen hebben op de buiten landse journalisten te meer indruk gemaakt, omdat door practische voorbeelden, die zij voor een deel persoonlijk kunnen controleren, de leugenachtigheid der geruchten ge kenmerkt wordt. Aflevering batterijen DEN HAAG, 22 Juli. Met Ingang van 1 Augustus a.s. mogen fabrikanten en handelaren weer overgaan tot af levering van batterijen aan hen, aan wie batterijen zijn toegewezen. De ko mende distributieperiode vangt aan op 1 Augustus en loopt tot 30 September a.s. de „vrije" verkoop van batterijen, die ln do Joop ener distrlbutlcperlode door do rechthebbenden niet zijn af gehaald, ls niet meer toegestaan. Deze batterijen moeten in de volgende dis tributieperiode aan de rechthebbenden worden afgeleverd, dezen worden daar door ln de gelegenheid gesteld reeds dadelijk bij het begin van da nieuwe periode hun batterijen te betrekken. Inlevering groentebon DEN HAAG, 24 Juli. Inwoners der gemeenten, waar klantenbinding voor groente geldt,, dienen bon „groente 9e periode 1944" van 24 tot en met 29 Juli a.s. in te leveren bij den handelaar van wien zij van 6 Augustus tot en met 2 September 1944 groente en fruit wensen te be trekken. LEIDS NIEUWS Lido's Variété Het goede variété bleek men ook nu weer zeer te waarderen, getuige het luid applaus na ieder nummer, dat zelfs enkele malen tot toegiften leidde, zoals bij de accordeonshow van de Zes Brox, die met hun klom- pentajpdans en populair spel een vlotte stemming in de zaal brach ten. De drie Stanley's wisten een toppunji van acrobatiek te berei ken. Bill en Billy deden met hun tafel- en stoelenacrobatiek hier echter niet voor onder, terwijl de Rosetti's voor een adembenemende sensatie aan de trapeze zorgden. Een wereldstadnummer bracht zeker ook Jack Gordon als jongleur op één wiel, met een flair, die nauwe lijks deed vermoeden welk een ja renlange training hieraan vooraf moet zijn gegaan. Tussen deze num mers brachten Jan Hagoort als goochelaar, Katinka Kuster met een vrolijk en serieus liedje aan de vleu gel de nodige afwisseling. Het gitaar trio ,De Bohejniens" zorgden met hun vertolking van Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek voor meer serieuze kunst. Het programma werd besloten met het optreden van de Vier Brussilofs. die nog weer eens goede herinneringen opriepen aan de Don-Kozakken met' hun wilde danstechniek en Balalaika-muziek. AD INTERIM. Kinderwagen bekneld Vrijdagmiddag ongeveer half zes ontstond in de Steenstraat een grote stagnatie in het tramverkeer, doordat op de hoek BlauwpoortsbrugPrin- sessekade een kinaerwagen, waarin een kind gezeten was, bekneld ge raakt was tussen een versnelde blauwe tram Leiden—Den Haag en het trottoir. Doordat de wagenvoerder onmiddellijk remde, liep het ongeval goed af. De wagen werd beschadigd, maar het kind bleef ongedeerd. BURG. STAND. Ondertrouwd: J. Horrce en E. Devilec, N. Verkade en G. Hansen. J. H. M. Bersee en J. J. C. van der Linden, A. du Prle en C. M. Som- mcling, J. F. Hartman en A. Steen bergen. Geboren Johannes Cornells, z. x. J. C. van Rijn en W. Earnhoorn; Dlna Hendrlka. d. v. G. Bon en M. Boom; Nicollnne Jacoba, d. v. W. J. Maas en H. M. Rozier; Maria Catharina, d. v, J. A. van de Wiel en D. Koet; Mar- cellinu8 Maria. z. v. M. H. P. Heruer en A. M. A. van Egmond; Hendrik, z. v, J. Sleders en R. van der Mark. Overleden: A. Zuiderduin. wedn., 84 J.; B. Peuler, wed. v. J. A. Tiseur, 77 J. Boeren, uw volk vraagt vet: Scheurt vóór 10 Augustus Extra-lceuringen Waffen-9, lLy/ac(ytbataillon enz. Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een evtra-keurlug voor de Warren-# (Wiking). 0-Waehlbataillon. l-andstorm Nederland, Germaanse ff In Nederland gehouden worden op Maan dag 24 Juli. 813 uur. Den Haag, ge bouw Amicitia, Westclnde 15; Dinsdag 25 Juli, 813 uur, Amsterdam, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrek king tot de verzorging van familie leden, duur der opleiding, extra-levcns- mlddelen enz. Personen tussen 1935 Jaar, die aanmcldlngspllchtlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende bun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-fl kan leder worden, die na minstens een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft jjewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseerde eompag- nle bU het (J-Wachtbatalllon te Amers foort, welke dienst ln Nederland doet. kan men zich op bovenstaande keu ringen melden. Alle Inlichtingen en gratis reisbil jetten voor de licen- en terugreis zijn verkrijgbaar bU de volgende Neben- stcllen der Waffen-O: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langcstraat 56: Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen. Herustraat 46: Enschede. Hengelose- straat 30; eveneens bij het fj-Krsatz- kommando Mederlande, DeD Haag. Korte Vijverberg 5 en Marlneannahme- stelle West, Utrecht, Plompetoren- graebt 24. SPORTNIEUWS AMSTERDAM. 23 Juli. Niet als een deemoedige zondaar ls Arie van Vliet op de plaat-s van z'n pekelzonde teruggekeerd, maar als een. die z'n terugkomst heeft gevierd met z'n nog steeds schier ongeëvenaarde capaci teiten op de sprint. De sprmtmatador reed achtereenvolgens tegen Kropman, Remkes en Derksen. Het was vooral Remkes, de vinnige, rappe vechter, die hem goed partij bood, al moest hij evenals de anderen, verliezen. Nadat Derksen eerst ln z'n rit tegen Remkes lange tijd had stilgestaan, probeerde hij hetzelfde tegen Van Vliet. De Woerdenaar nam echter geen enkel risico. HU liet zich niet verrassen, vertrok van kop, verhoogde het tempo bU het Ingaan van dc laatste bocht en hield Derksen resoluut achter zich. De spanndste rit van het sprint programma was die tussen Remkes en Kropman. In de rit tegen Derksen kreeg Remkes terecht een berisping van de Jury wegens een ongeoorloofde manoeuvre in de bocht. Kropman kon geen enkele maal de eerste plaats be reiken. De sprinters onder de amateurs verschenen ook ln de baan en van hen was Bijster de snelste. In do rit tussen BUster, Bontekoe en Van Laar deed de tactiek van Bontekoe, die als een pui uit de boog van de start- streep wegschoot en daardoor een voorsprong kreeg, die z'n rivalen niet konden Inlopen, humoristisch aan. De amateur Bammens trok de aan dacht in een wedstrijd over 10 km., waarbij deze renner, met één ronde voorsprong op de overige deelnemers, winner werd. Aan de ploegachtervol ging over 5 km. namen vier ploegen deel. Er was een eindstrijd voor de winnaars en voor de verliezers. Het viertal Evers. De Best. Van Gent- en v. d. VUver achtervolgde het best. Zijn tijd in de finale was 6 min. 21.4 sec. De verliezers. Van Amsterdam. Ver schuren. Ooms en Smit werden 150 meter Ingehaald. Het gevarieerde programma, dat bUna alle aantrekkelijke baannum- mers telde, werd besloten met een koppelwedstrUd over 50 km. Dit is geen boeiende, flitsende strijd gewon den. Behalve twee geslaagde uitloop pogingen, moesten de klassementen dit rondenspel kleur geven. Bij het eerste klassement namen De Best en Groenewcgen een ronde, mede dank zU een premie. Zij kwamen toen in gezelschap van Remkesv. d. Voort, die een goede wedstrijd reden. Beldo koppels behielden deze voorsprong tot het einde, niettegenstaande verschei dene aanvallen op hun leidende positie werden .gedaan. De uitslagen lulden; Sprintwedstrijd voor beroepsrenners: 1. J. Derksen. 13.4 sec.; 2. B. Remkes: 1. A. van Vliet, 12.6 sec 2. Chr. Krop man: 1. J. Derksen. 13.6 sec.: 2. Chr. Kropman; 1. A. van Vliet. 13 sec.; 2. B. Remkes; 1. B. Remkes, 13 4 sec.: 2. Chr. Kropman; 1. A. Van Vliet, 12.3 sec.; 2. J. Derksen. Totaalultslag: 1. A van Vliet, 3 p.; 2. J Derksen. 4 p.; 3. B. Remkes, 5 p.; 4. Chr. Kropman, 6 p Sprintwedstrijd voor amateurs: 1. C. Bijster, 13 sec.; 2. P. Duyns; 3. G. Bontekoe: 1. G. Bontekoe, 13.6 sec.; 2. W. van Laar; 3. P. Duyns; 1. C. Bijster. 13.2 sec.: 2. P. Duyns; 3. W. van Laar: 1. G. Bontekoe: 2. C. Bijs ter: 3. W. van Laar. Totaalultslag: 1. C. BUster, 4 p.: 2. G. Bontekoe. 5 p 3. P. Duyns: 4. W. van Laar. Wedstrijd voor amateurs over 10 km.: 1. C. Bammens. 16 p.. tijd 14 min. 15 sec.; op 1 ronde; 2. W. v. d. Vliet, 7 p 3. E. G. Bremer, 7 p.; 4 G. S Slop. 6 p. Ploegachtervolging voor beroepsren- nors over 5 km.: 1. P. Evers. <J. de Best, Chr. van Gent en J. v, d. VUver, 6.21.4 (150 meter): 2. A. van Amster dam. P. Verschuren, H. Ooms en P. Smit, KoppelwedstrUd over 50 km.: 1. Remkesv. d. Voort. 10 p.. tijd 1 uur, 8.57.6: 2. De BestGroenewegen. 3 p. Op één ronde: 4. KropmanEvers, 7 p.; 5. OomsVerschuren, 6 p.; 0. BoeyenVan Vliet, 4 p. De 800 m. In I min. 55 sec. AMSTERDAM, 22 Juli, Osendarp heeft bU de wedstrijden van de Vole- wljckers, welke Zaterdagavond maar een handjevol toeschouwers naar het Stadion hadden getrokken, bewezen nog niet veel van zijn snelheid te heb ben ingeboet, al ontbraken er diverse cracks op het appel. Ixi de eindstrijd was Van Beveren, die weer voor AJax uitkomt, ln feite zUn enige ernstigste tegenstander, doch zonder veel moeite wist Osendarp ln 10.9 te zegevieren. Van Beveren maakte een tlld van 11.1 sec. en viel ons na zijn lange afwezig heid niet tegen. Frits de Ruyter heeft overigens de wedstrijd van zUn vereni ging wat sfeer gegeven. Tweemaal liep hij op deze avond een 800 m., waarbij hij de snelste tijd maakte, welke hij ooit heeft gelopen. In zUn individuele race was Feunekes zijn tegenstander, doch de Phillpsman kon het tempo van De Ruyter niet bijhouden en werd dan ,ook tweede met enige meters achter stand. De Ruyter's tijd was 1 min. 57 sec. BU de Olympische estafette ont moetten Bouman en De Ruyter elkaar op de 800 m. Het werd een prachtige race. waarbij de VolewUcker de kop nam. Bouman volgde ln de tweede po sitie en trachtte op 600 m. de leiding te nemen, doch Dc Ruyter voerde het tempo nog wat op. Op het laatste rechte eind kwam Bouman wederom opzetten, doch ook nu sloeg De Ruyter de aanval af en tikte als eerste aan met bijna 1} meter voorsprong. Zijn tUd bedroeg 1 min 55 sec. AAC won de estafette niettemin ln de tijd van 3.34.6, Nederl. record 3.31.5. De Kroon won de 40O m. ln 52.4 en Hagtlnglus bezette de eerste plaats op de 3 km. ln 9.6.6. Ans Nleslnk wierp uitstekend discus, doch kon met 41.18 het record niet breken. MeJ. Duiker van Meteoor, won op verrassende wijze de 100 m. In rond 13 sec. Van Rlel won de 100 m. Junioren thans overtui gend in 11.7. De uitslagen lulden: 100 m.: 1. Osendarp (Trekvogels) 10.9; 2. Van Beveren (AJax) 11.1: 3. Klcyn (Trekvogels) 11.1. 400 m.: 1. De Kroon (AAC) 52.4; 2. Stellema (GAC) 53.7; 3. Wunderlnk (Daventria) 53.8. 80O m.: 1. Fr de RuyterVoïewlJ- ckers) 1.57; 2. Feunekes (PSV) 2 min.; 3. Llebregts (Maurlts) 2.4. 3000 m.: 1. Hagtlnglus (Haarlem) 9.6.6; 2. Slegt (PSV) 9.9.4; 3. Meijer (Meteoor) 9.24.4. Olymp. est.: 1. AAC (Bouman. Ba- kels. Boersma en Nusse) 3.34.6; 2. Vo- yewUckers 3.34.6; 3. gemengde ploeg (Feunekes, Jacobs. Klein en Osendarp) 3.42 8. Verspr.: 1. Wellerdleck( Hellas) 6.82 m.; 2. Eykelenboom (AAV '36) 6.49 m.; 3. Leeuwenhoek 6.43 m. Hoogspr.: 1. De Gruyl (GAC) 1.75 m.: 3. Veenstra (HPSV) 1.75 m. Speer: 1. Lutkeveld (APGS) 54.34 m. 2. Dammers (Zeeburg) 53.24 m.; 3. Pleters (PSV) 52.59 m. Polshoog C: 1. Krijnen (GAC) 3.05 m.; 2. Van Loon (Achilles) 2.80 m.; 3. Eikema (AAC) 2.60 m. Dames. 100 m.: 1- Duiker (Meteoor) 13 sec.; 2, Elly Dammers (13.1); 3. Sluyters (Sagltta) 13.4. Relals-race: 1. Zeeburg 57.9; 2. Me teoor 58.2; 3. Sagltta 58.3. Verepr.: 1. Elly Dammers 5.15 m; 2. Sluyters (Sagltta) 4.96 m.; 3. De Goede (Glta) 4.77 m. Discus: 1. Ans Nleslnk (Sagltta) 41.18 m.; 2. M. v. d. Raadt (Volewlj- ckers) 36.73 m.; 3. Saarloos (Hollan- dla) 34.09 m. Junioren 100 m.: 1. Van Rlel (AAC) 11.7; 2. Schouten (AAC) 11.7; 3. Hols (GAC) 11.8 Meisjes 80 m.: 1. Overdljk (Sagltta) 10.8; 2. Van Vessem (Sagltta) 11.3; Van Baar (Meteoor) 11.2 sec. AMSTERDAM. 22 Juli. Onder overgrote belangstelling van vertegen woordigers van bonden, clubs en tal van vooraanstaanden in de voetbal wereld, werd hedenmiddag op de Nieuwe Oosterbegraafplaats het stof felijk overschot var. den oud-inter national Wim Anderiesen ter aarde besteld. Een schat van bloemen be dekte de baar. Onder de belangstellenden merkten wij o.a. op; de heren Lotsy Staal, Boeljon, Herberts, namens de N.V.B., De Haan en Hirschmann namens de A.V.B.; dr. van Moorsel namens de scheidsrechters. Ook was aanwe zig de directie van de Nederlandse Bank, terwijl tal van oud-internatio- naalspelers uit het gehele land en het bestuur van Ajax en vele anderen van hun belangstelling voor den overledene blijk gaven. In de aula werd allereerst het woord gevoerd door den heer Robert son, waarnemend president van de Nederlandse, Bank en daarna door den heer Sarphatius namens de be wakingsdienst van de Nederlandse Bank, waartoe de overledene behoor de. De heer Serratius legde de na druk op de grote bescheidenheid en de eenvoud, die de eerste kenmer ken waren van Anderiesen, terwijl hij de plichtsbetrachting van den overledene prees. Bij het verlaten van de aula fun geerden collega's van de Nederlandse Bank als slippendragers en aan de groeve werd allereerst het woord ge voerd door den heer Lotsy, die in herinnering bracht de grote capaci teiten van den overledene en die na mens voetbalmlnnend Nederland dank bracht voor al hetgeen Ande riesen heeft gedaan voor de sport en voor de voetbalsport in het bijzon der. De heer Koolhaas namens Ajax eerde den overledene, die voor zijn vereniging zoveel heeft gedaan. Zijn sportieve geest zal in Ajax als een groot voorbeeld blijven voortleven. Namens Z.V.V. voerde de heer H. Valk het woord. Een broer van den overledene dankte voor de laatste eer ah de grote belangstelling bij deze aroeve gebeurtenis betoond. Belgen hadden pech MAASTRICHT, 23 Juli. Heden- middag werd ln aanwezigheid van tienduizend toeschouwers de tweede ronde van Gele'en verreden. De amateurs, dlo om half twee vgm start gingen, hebben gedurende de gehele wedstrijd ln hoog tempo ge reden. De Jury stond voor een lastig geval om den overwinnaar aan te wijzen, daar het een zeer grote massa sprint werd. Als overwinnaar kwam hierbij te voorschijn Van Zallngef Bvus- sum), die de afstand van 60 km. af legde ln 1 uur 22 min. 56.2 sec.: 2. Vinken (Geleen): 3. Kettenis (Den. Haag); 4. Van der Voort (Boxmeer) en 5. Blaauw (Zaandam). De prófs en onaihankelljken kregen, eveneens een zware dobber. Zij moesten 120 km. over een zwaar par cours afleggen en hadden grote tegen stand van de Belgen Conlnx, Staeren en Francken. Er werd éedurende da gehele wedstrijd met een gemiddelde van 38 tot 40 km. per uur gereden. De Belgen reden een schitterende wedstrijd, maar moesten wegens pech. vroegtijdig afstappen. De wedstrUd was tot op de helft een beetje saai, maar toen begonnen do eerste uitloop- pogingen. Het was Steenbakkers, die er tussenuit trok en 16 seconden voor sprong nam. In de 26$te ronde voeg den Joossen en Keizer zich bU den leider. Deze drie renners vergrootten, de voorsprong tot 37 seconden. Toen. er nog 9 ronden to rUden waren, be gon het grote peloton zich te roeren. Hieruit sprongen de renners Janssen. Lambrlchs, Sljén en Van der Wal naar voren en ln de 41ste ronde, dus toen. er nog zes ronden te rijden waren, knaagden zU liefst 14 seconden van htm achterstand af. Iedere volgende ronde werd deze achterstand kleLner en ln de 43ste ronde kwamen zU bij de leiders terecht. Tenslotte ging Joossen als eerste over de streep. De uitslag luidde; 1. Joossen (Made) 120 km. ln 3 uur 4 min. 2 sec.; Sljen (Maastricht), Steenbakkers (St. Mi chielsgestel), Janssen (Elsloo), Van. d. Wal (Rotterdam). Lambrlchs (Bun- de) en Keizer (Amsterdam). Schweit zer (Maastricht) op een halve ronde; Maas (Geldrop). Buuren (Bergen op Zoom), Pepels (Steyn) en Scholten (Munstergoleen) op driekwart ronde. Verbod van motorwedstrijden DEN HAAG, 24 Juli. Bij de N.M.V. is het bericht ontvangen, dat ook mo torwedstrijden op wielerbanen van. overheidswege zijn verboden. Leidse athletiekkampioenschappen Op Zaterdag 19 en Zondag 20 Augustus zal de L.A.C. voor het eerst in de Leidse athletiekgeschiedenis de kampioenschappen voor Leiden en omgeving houden. Deelneming wordt verwacht van de damesverenigingen Brunhilde. Concordia, Nw. Brunhilde en OGAV (Oegstgeest )en de herenverenigingen DOCOS. Holland, OGAV en ZLC. Successen van Holland-athleten Op de nationale atletiekwedstrij den van Pro Patria op de Nenyto- sintelbaan te Rotterdam, heeft de Holland-loper D. Brouwer de 800 meter C uit een groep van 30 deel nemers gewonnen in de tijd van 2 min. 06 sec. Hiermee promoveerde hij naar de B-klasse. Een nieuw nummer was de 3 k.m. koppelwedstrijd- door twee deelne mers per vereniging. De gemiddelde tijd van de beide lopers was beslis send voor de einduitslag. Het Hol land-duo Slijkhuis—Riethoven won met ruim 2 minuten voorsprong op de overige koppels. VOLKSCULTUUR EN KUNST M. A. Brandts Buys overleden In zijn woonplaats Velp ls op 69- jarige leeftijd ontslapen ae toonkun stenaar M. A. Brandts Buys. Behal ve componist was hij dirigent van verschillende Gelderse zangkoren, o.a. van het Arnhemse Toonkunst- koor. Albertine Faassen overleden Te Hillegersberg ontsliep op 82- jarige ouderdom de oud-actrice Al bertine Faassen—Heyblom, de we duwe van Alex Faassen. Dc verduistering begint heden om 31.45 en eindigt om 6.00 uur. Maan onder 23.49. op 10.02 uur. 28 Juli E.K., 4 Augustus V.M., 11 Aug. L.K., 18 Aug. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1