HET DAGBLAD Aanvallen oost van de Orne tegengehouden VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Grote slag woedt in het Orne-gebied Duits weermachtsberieht Sowjets verliezen bij Lemberg 431 tanks 'in vier dagen Veel luchtactie boven Duitsland V. 1-actie groter dan ooit Boer en bokking Vele aanvallen afgeslagen Zola onzedelijk? De Oudheid zingt Japans kabinet afgetreden Beroepseer" en zwarte handel Hoe zit dat? HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 19 Juli. Het opperbevel van de Duitse weermacht maakt be kend: In Normandië ging de -vijand na een trommelvuur van verscheidene uren en na hevige luchtaanvallen nu ook ten Oosten van de Orne tot de grote aanval over. Pas na uiterst zware verliezen kon de vijand onze stellingen binnendringen, waar hij na het vernietigen van 40 tanks door onze tegenaanvallen tot staan werd gebracht. Ten zuidwesten van Caen zijn alle vijandelijke aanvallen mislukt. Ook in het gebied van St. L6 werd gisteren verbitterd gevochten. Nadat overdag alle aanvallen op St. Lö waren afgeslagen, is de vijand in de avonduren met tanks de stad binnen- gedrongén. waar zich hevige straat gevechten ontwikkelden. In luchtgevechten verloor de vijand 22 vliegtuigen, terwijl twee andere toestellen op de begane grond ver nield werden. Bij een zuiveringsactie in het Fran se gebied werden 70 terroristen in de strijd vernietigd. Zwaar vuur van de V. 1. blijft op Londen cn zijn buitenwijken liggen. In Italië zette de vijand zijn grote aanval van de kust van de Ligurische zee tot in het gebied van Arezzo alsmede in de Adriatische kustsector voort. Terwijl hij ten zuiden en zuidoosten van Livorno werd afgeslagen, hebben onze troe pen zich oostelijk daarvan al strij dende gedistantieerd naar de noor delijke oever van de Arno. In het gebied aan weerszijden van Poggibonsi bleven vrij sterke aanvallen van den vijand even vruchteloos als ten westen van Arezzo. Ten zuidwesten van Ancona vjel de vijand over een smal front met sterke pantserstrijdkrachten aan en bereikte hij met zware verliezen aan doden en gewonden een vrij diepe penetratie. De zware gevech ten. in het verloop waarvan 18 vij andelijke tanks werden stukgescho ten, namen in de avonduren nog in hevigheid toe. De volkomen ver woeste haven van Ancona werd daarop prijsgegeven en het front teruggenomen achter de Eseno-sec- tor, vlak ten noorden van Ancona. In het oosten duurt de grote af- weerslag aan het gehele front tus sen Galicië en het Peipusmeer voort, In de zuidelijke sector is de kfacht der vijandelijke aanvallen, vooral ten oosten van de bovenloop van de Boeg. toegenomen. Hier woeden zware gevechten met den in de rich ting Lemberg aanvallenden vijand. Sinds de 14de Juli werden in deze sector 431 Sowjetrussische tanks ver nietigd. Ten westen van Kowel zijn de Sowjets opnieuw tot de aanval over gegaan. Ook hier zijn hevige gevech ten aan de gang. Op de westelijke oever van de Njemen sloegen onze troepen in het gebied van Grodno en Olita overge zette vijandelijke strijdkrachten uit een Ten noordwesten van Wilna werden alle vijandelijke aanvallen afgeslagen. in het merengebied ten zuiden van de Duna hielden onze troepen onwrik baar stand tegen de onverpoosd aan vallende bolsjewisten Ten noorden van de Duna tot aan het Peipusmeer werden de aanvallen van vrij sterke Sowjetrussische strijdkrachten uit eengeslagen, waarbij talrijke vijan delijke tanks werden stukgeschoten. Slechts in enige penetratieplekken duren de gevechten nog voort. Formaties slagvliegers vernietigden wederom een aantal Sowjetrussische tanks, stukken geschut, alsmede hon- STOCKHOLM, 20 Juli. De acti viteit der vliegende bommen boven Zuid-Engeland en het Londense ge bied na het aanbreken van de duis ternis is. naar de Britse berichten dienst meldt, „veel intensiever" ge weest dan sedert enige weken. Ook heeft de Britse luchtafweer het zwaarste „versperringsvuur" ge legd sedert het begin der aanvallen Het dreunen der vele stukken lucht doelgeschut is vreselijk wanneer de vliegende bommen naderen. De „Daily Telegraph" meldt, dat men ln Londen over her. algemeen niet tevreden ls over de thans door den minister van binnenlandse zaken. Morrison, voor het publiek openge stelde schuilkelders. Enkele personen, die gebruik gemaakt hebben van deze schuilkelders, laten zich zeer crltlsch uit. en geven de voorkeur aan de ondergrondse stations. Men klaagt vooral over het feit. dat de schuil kelders nat en vochtig zijn. zodat men daar het beddegoed niet kan bewaren Ook zijn- zij niet zo ruim als de ondergrondse stationshallen. Van deze hallen wordt gezegd, dat ln vele ge vallen de mannen zich zeer egoïstisch gedragen. ZIJ leggen beslag op dc slaapplaatsen en laten de vrouwen en kinderen kalm op de grond liggen. Kesselring onderscheiden HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 20 Juli. De Führer heeft op 15 Juli het eikenloof met de zwaarden en brillantcn bij .het rid derkruis van het IJzeren Kruis ver leend aan generaal-veldmaarschalk Albert Kesselring, als veertienden sol daat van de Duitse weermacht. De Führer heeft de hoge onderscheiding Woensdag persoonlijk aan den gene raal-veldmaarschalk overhandigd en hem tegelijkertijd de meest harte lijke gelukwensen uitgesproken in verband met zijn 40-jarig dienst- Jubileum. Schietpartij met militairen in Engelse stad Bristol GENÈVE. 20 Juli. Volgens de „Daily Mali" hebben Maandagavond militaire ongeregeldheden In Bristol go'n omvang aangenomen, dat mili taire en gewone politie Ingreep en het vuur moest openen Verscheidene sol daten zouden btj deze schietpartij ge wond zijn. De ongeregeldheden zouden ln een Lunapark begonnen zijn. De militaire politie heeft terstond de omliggende straten afgezet. Nog lang na het onderdrukken der ongeregeld heden heeft de militaire politie door de straten gepatrouilleerdUitsluitend „buitenlandse soldaten" waren betrok ken bu deze bloedige twisten. derden voertuigen. In luchtgevech ten en door luchtdoelartillerie wer den 57 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Een sterke formatie Amerikaanse bommenwerpers deed een aanval in het gebied van de Oostzee. Vooral in Kiel werd schade aangericht in woon wijken en ontstonden verliezen onder de bevolking. Een andere fcfrmatie bommenwerpers viel plaatsen in Zuid-Duitsland aan. Des nachts von den vrij zwakke aanvallen plaats op het gebied van Keulen, op het Roer gebied en op Berlijn. Bij al deze aanvallen werden ln luchtgevechten en door luchtdoel artillerie van de luchtmacht 89 vijan delijke vliegtuigen, waaronder 69 viermotorige bommenwerpers, neer geschoten. De vierde stormgroep van het jachteskader 3 onder kapitein Moritz schoot alleen 49 viermotorige bommenwerpers omlaag. Zwaartepunt bij Lemberg Een speciale correspondentie wijst er op dat het zwaartepunt van de Sowjet-Russische aanvallen is ver plaatst naar het noordelijke deel van de zuidelijke vleugel, waar het. rode leger Lemberg tracht te be reiken. Met zeer sterke strijdkrachten heb ben de Sowjets over de Boeg een wig in de Duitse linies kunnen drijven. Zij wisten op te rukken tot 40 km. voor de stad Lemberg. Op die af stand boden de Duitse linies zulk een effectief verzet dat de opmars tot staan gebracht kon worden. Op de zuidelijke vleugel zijn de gevechten niet alleen heviger gewor den, maar werd het oorlogstonecl tevens verbreed. Want in de sector Kowel ging het rode leger wederom tot deaanval over. Deze aanval vormt ongetwijfeld een geheel met het uit het gebied van Tavnopol ont ketende offensief op Lemberg. Zo doende is thans ook ten zuiden van de Pripjet. op een breed front een hevige strijd ontbrand. Het beginstadium van dit offensief verlpopt echter op het ogenblik voor de Duitsers gunstig. De Führer feliciteert Franco HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 19 Juli. De Führer heeft het hoofd van de Spaanse staat, gene raal Franco, ter gelegenheid van de Spaanse nationale feestdag op 18 Juli, met een ln hartelijke bewoordingen gesteld telegram zijn gelukwensen doen toekomen. Waar is Roosevelt? STOCKHOLM. 20 Juli. Reuter meldt uit New York, dat in welinge lichte kringen in Washington en New York eén vraag allé gesprekken beheerst: „Waar is Roosevelt"? Men gelooft overal, dat de president de eerstvolgende gelegenheid zal benut- ten om met Churchill besprekingen te voeren. Ontploffend arsenaal eist 350 doden STOCKHOLM. 20 JulL Port Chl- cago. het toneel van de grootste ont- plofllngsramp ln de VS. sedert het uitbreken van deze oorlog, ziet er als een spookstad uit. Nauwelijks één huis ln de stad ls onaangetast. Tal rijke hulzen zijn volkomen met de grond gelijk gemaakt. Het aantal slachtoffers ls gestegen tot ruim 350. De explosie deed zich voor ln twee mèt munitie geladen schepen der marine. Aan boord van deze schepen, die ln enkele minuten vernietigd wer den. bevonden zich 9 marineofficieren, 250 negers cn 80 civiele zeelleden. Er ls een aardbeving geregis treerd. die 63 minuten duurde en ln KleitA\zië moet hebben plaate gegre pen. Ie JAARGANG No. 168 ID DONDERDAG 20 JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Een boer, en een boer met hart, schrijft ons naar aanleiding van Kassandra Keuvelt" en de actie van Eibert den Herder te Harderwijk tot behoud van de Zuiderzeevissers en lot verbetering en wijziging van het sy steem van de inpoldering der Zuider zee. dat de Zuiderzee niets met wereldhistorie te maken zou hebben, dat zij althans in natte toestand, geen nationaal belang zou hebben en dat het „behoud van een aantal verval len vissersschuiten meer" en „wat dode romantiek" van geen belang is ten opzichte van de ..weelderige pol ders", waarin duizenden boeren kun nen werken en leven. Ziehier de klassenstrijd tussen boe ren en vissers in optima forma. Onze boer spreekt zelfs smalend over onze panharingpositie, ofschoon hij verder opschrijft, dat hij ze ook wel lust, maar hij krijgt de vis toch maar een paar weken per jaar, ter wijl hij de paling en de snoekbaars zelfs helemaal niet te eten kreeg. Ons antwoord is: probeer ze eens persoon lijk te vangent Die spijsolie, waar ge het zo druk over hebt, speciaal uit de Zuiderzee koolzaad uit dc N.O.- Polder), rekt uw leven ook hoogstens een paar weken per jaar en zelfs dat nog niet. Voorts smaadt hij de Zuiderzee ah verdronken land, beweert dat „die oude dooie vissers-cultuur" nu nog misschien wat meer en spoediger tot stof vergaat, ten bate van het nieuwe Nederlandse leven in de polder. Wij beloven onzen lezer daarop te zullen letten. Maar waar hij verder schrijft, dat de vissers veel beter buiten de landsgrenzen op de Noordzee kunnen gaan zwerven en dat ze de Zuiderzee maar moeten opgeven, wil- len wij hem toch bescheiden erop opmerkzaam maken, dat juist in kri tieke perioden als 19141918 en 1939—1944 dc Noordzee nu juist niet zo gemakkelijk toegankelijk is voor vissers en dat het in die tijd toch wel degelijk een belang is te beschikken over een betrekkelijk veilig „binnen water" als de Zuiderzee. Ten slotte. bij de bokking, die onze boer met vreugde at dat heeft de Zuiderzee aan geen enkel Nederlander verdiend, dat zij nog na haar dood door wurging ver smaad wordt!! Van de doden niets dan goeds! TIJL De eerste foto van Duitslands nieuwe en succesvolle wapen tegen de invasievloot: de eenmanstorpedo. (Foto Hoffmann/Stapf) BERLIJN, 20 Juli. Het Inter nationale Informatiebureau meldt van het invasiefront: De grote slag, die Dinsdagmiddag op de Oostelijke oever van de Orne na een trommelvuur van verschei dene uren is begonnen, heeft de Britten na de eerste aanvangssuc- cessen gistermiddag en -avond ver scheidene gevoelige tegenslagen op geleverd. Plaatselijke Duitse reserves wier pen bij Troarn doorgebroken pant serformaties der Britten in krach tige tegenaanval terug en wisten in dit gebied het oude verdedigingsfront volledig te herstellen. De vluchtende Britten lieten aanzienlijke hoeveel heden wapens en talrijke gevangenen in Duitse handen achter. Andere goede resultaten behaalde in hetzelfde strijdgebied een Duitse tankformatie, welker krachtige te genaanval contingenten infanterie en tanks der Britten in de flank trof en daarmede hun aanval tot staan bracht. Hier waren de Britse verlie zen bijzonder zwaar, daar de aan vallende formaties infanterie verras send ln het flankvuur geraakten van talrijke Duitse machinegeweren. De gevechten golfden ten oosten van de Ornemond de gehele nacht met onverminderde hevigheid op en neer en werden Woensdagochtend na het aanvoeren van nieuwe strijd krachten aan beide zijden met ver scherpte hevigheid hervat. De aanvallen zijn tot dusver nog niet in kracht verminderd. Woens dag in de loop van de dag zijn de Duitse tegenmaatregelen reeds merk baar geworden. Alle aanvallen op het Bois de Bures en Troarn werden gemakkelijk afgeslagen. Ten zuidwesten van dit gebied namen de Duitsers een tijdelijk ver loren gegane plaats weer in bezit en zetten zij hun opmars voort. Ten zuidwesten van Caen is de toestand onveranderd gebleven. Heuvel 112 heroverd Om heuvel 112 zijn bijzonder taaie en ongemeen bloedige gevechten ge voerd. Deze heuvel is, precies zoals de veelgenoemde heuvel 304 bij Ver dun tijdens de wereldoorlog, slechts met een dunne laag aarde van onge- 7odra wij in de kunst op het on derwerp „onzedelijkheid" komen, worden velen welsprekend, anti en pro. Zowel anti en pro-kunst, als anti en pro-de behandeling van wat sommigen dan in het gewone leven ..onzedelijk" noemen, maar wat een deel van hen aan de kunst als meer of minder vrij onderwerp gunt, onder voorbehoud van bepaalde nor- mén. Anderen willen alles wat in de gevaarlijke richting gaat verbieden. Van zeer uiteenlopende richtingen hebben wij naar aanleiding van het stukje over H. H. J. Maas. de Lim burgse Zola" en naar aanleiding van de redactionele kanttekening over Zola, zede en kerk. brieven gehad, niet het minst uit Duitsland, van de arbeiders al daar. Sommigen zoeken meer achter de vaststelling, dat de kerk van Rome de boeken van Zola op de Index heeft geplaatst dan bedoeld is. Zowel katholieken als nict-katholieken schriiven ons daarover en enkele katholieken maken de opmerking, dat die Index van verboden boeken niet voor allen gelijkelijk geldt. Zij hebben rustig die boeken gelezen. Anderen verklaren, dat de aanwe zigheid van die Index hun een veilig gevoel geeft. Dc Kerk weet het best, wat goed voor ons is en „zij zal rvel haar redenen hebben". Zij vinden onze mededeling een aanval op de Index. Weer anderen veronderstellen, dat wij de Index ook aan anderen, aan- niet-katholieken, willen opdringen. Zo schrijft een Nederlandse arbeider, die overigens geen vriend van Zola blijkt, dat de heiligheid van een en ander nog bewezen moet worden en dat het onjuist is. propaganda te maken voor de waarde van de meningen, uitgedrukt in de Index! Wij stellen vast. dat wij nog pro paganda tegen, noch propaganda vóór bepaalde zedélijkheidsover,tui gingen hebben gemaakt, zoals ook wel duidelijk blijkt uit de elkaar vol komen tegensprekende brieven, waar van sommige ons verdenken van een aaval op. anderen van propaganda vóór de zelfde zaak, de Index. Wij hebben slechts een feit. willen vaststellen en ter overdenlcing aan geboden aan de lezers. M. W. Een aardig kinderboek, dat er leuk uitziet, is „Het tovertapijt" (oorspr. titel „Der Zauberteppich") van Felix Richter, vertaald door. Th. Vrijdag, uitgave De Pelgrim. Eind hoven. Er zijn heus nog wel goede cadeau's. Hier ls er eenl M. W. VOLKSCULTUUR EN KUNST „Terug naar Hell&s", terug naar oude en goede bronnen van schoon heid is ook het devies van een nieuwe uitgave van W. de Haan, Utrecht, getiteld „Muziek der Spheren". bloeïhlezing van de schoonste ge dichten uit de wereldpoëzie^ benevens de oorspronkelijke tekst van Latijn se. Franse, Engelse en Duitse poëzie. Van deze veelbelovende serie ver scheen het eerste deel. de oudheid, verzorgd door prof. dr. H. Wagen voort, Latinist te Utrecht. De eerste afdelingen, Egyptische, Babylonisch-Assvrische, Hebreeuwse en indische poëzie, laat ik schieten vanwege mijn incompetentie op dat gebied. Bij de Griekse mis ik helaas de oorspronkelijke tekst. Waar de serie in haar geheel wel degelijk als enige fatsoenlijke, poëzie-benadering de afdruk bevat van de originele tekst, waaraan nu eenmaal de diep ste ontroeringen vallen te ontlenen, ook al kennen we de taal maar half, is het jammer, dat het Griekse ori gineel ontbreekt, zoals bijv. niet in dè Heimeran-edities. De keus is boeiend. Er is geen enkel gedicht dat men niet. gaarne leest en herleest. De meeste ver talingen zijn uiteraard meer als ver- talersproeve te waarderen dan een voudig als poëzie. De vertalingen uit het Grieks en Latijn zijn slechts voor het kleinste deel in handen van dichters, die het werk benaderen van de kant van het pure schoonheids genot. voor het grootste deel in die van knappe classici, die soms ook wel dichterlijk zijn. Verfrissend als een bron is vooral hun werk: Bou- tens, Kloos, Leopold. Jaap van Gel deren en Gerard Wijdeveld spannen hier de kroon ook in toon, om een profanatie te gebruiken. Een blijde verrassing is het hier Nyhoffs prach tige Iphigenia-vertaling. een brokje slechts, te herlezen. Nyhoff is de dichter van de herwonnen eenvoud en overtreft door een wonderbaarlijke echtheid en leven alles wat hier ver der staat. Verder: geniet deze bundel verS voor vers. Herlees, herdenk. M. W. Het maandblad Sibbe komt met een aardig Drente-nummcr. Jurriaan van Toll deelt mee dat het Verbond is uitgegroeid tot de groot ste organisatie op dit gebied in Euro pa en waarschijnliik zelfs ter we reld! De gewestelij]' j decentralisatie werd een succes. Aparte provincienos zullen deze ontwikkeling bevorderen. In Juli volgt Groningen, in Augus tus Friesland. M. W. Verlies van 60 procent BERLIJN, 20 Juli. Volgen ver klaringen van Amerikaanse gevange nen, zijn dc. formaties van de ge allieerden bij dc zware gevechten in het gebied van Maltot zo zwaar ge decimeerd. dat zij tot 60 procent hunner troepen verloren en uit de gevechtslinie moesten worden terug getrokken. veer dertig centimeter op steenach tige grond bedekt en biedt derhalve weinig dekkingsmogelijkheden. Na dat deze heuvel tijdelijk was prijs gegeven, bestormden dc //-soldaten de stellingen der geallieerden en her overden deze met ..Panzerschreck" en andere strijdmiddelen voor de korte afstand. TOKIO, 20 Juli, Domei meldt, dat generaal Tojo gisterochtend het ontslag van het Japanse kabinet bij den keizer heeft ingediend. De Tenno heeft den grootzegelbe waarder. markies Koüsji Kido, uit genodigd hem zijn mening kenbaar te maken over de keuze van een op volger. Markies Kido heeft, hierop een conferentie van de hoogste staats lieden, onder wie de zeven vroegere premiers en dc president van het ge heime kabinet, in het keizerlijk palels belegd. Tojo woonde deze conferentie eveneens bij. Ipzake de redenen voor het aftre den' van het kabinet maakt het Ja panse Informatiebureau bekend: Sedert het uitbreken van de oor log in Azië heeft de regering in nauwe samenwerking met het kèl- zerlljke hoofdkwartier het uiterste gedaan om een succesvolle oorlog te voeren. Nadat de premier, gene raal Tojo, heeft ingezien, dat, om het volk nieuwe energie toe te voe gen en een krachtiger oorlogvoe ring te bereiken, een aftreden van het gehele kabinet noodzakelijk is. opdat het door een sterker kabinet vervangen kan worden, heeft hij de verzoeken om af te treden van alle ministers van het kabinet verza meld en ze in een audiëntie op 18 Juli in het keizerlijk paleis de troon voorgelegd. Mutaties in de legerleiding Vóór het aftreden van het kablnet- Tojo bekend werd gemaakt, zlin nog eni$e mutaties in de legerleiding af gekondigd. De vroegere opperbevelhebber van het Kwantoeng-leger. generaal Josji- Jlro. ls benoemd tot chef van de gene rale staf. Tot nieuwen opperbevelheb ber van het Kwantoengleger ls aan gewezen generaal Otozo Jamada, die tot dusver inspecteur-generaal was over de militaire opleiding. In zijn plaats treedt veldmaarschalk Soegl- jama. Luitenant-generaal Mitsjlo Soe- gawa is benoemd tot Inspecteur-gene raal van de leger-luchtmacht. De nieuwe chef van de Japanse generale staf. generaal Josjijiro Oemat- soe. die thans 64 Jaar ls. is ln 191314 militair attaché te Berlijn geweest. Voor het eerst trad hij ln de open baarheid naar voren, toen het hem in 1933 gelukte een Incident tussen Japan en China aan de grens tussen Jehol cn Mandsjoekwo langs minne lijke weg bij te leggen. Met zijn benoeming tot chef van de generale staf ls thans ook bij het leger weer de functie van chef van de staf en van minister van oorlog gescheiden Daarmede heeft men weer de toestand, die vóór 21 Februari van dit Jaar heerste. Gemotoriseerde compagnie te Amersfoort Hoe dikwijls hebben wij niet ln het weermachtsberieht de volgende zinnen gelezen: „Snelle troepen der Waffen-ft hebben de vijandelijke stellingen door broken". of „Snelle troepen der sVaf- fen-ft namen m verrassing het dorp Zonder twijfel wordt er dan gespro ken van volgemotorlseerde afdelingen van de Waffen-ft, die de opgave heb ben, een bepaalde stelling, stad of dorp bu verrassing te nemen Snelheid ls ln dergelijke gevallen een eerste vereiste. De Wa ff en-ft beschikt over speciaal voor dit doel opgeleide troepen. Het ls vanzelfsprekend, dat aan de mannen, die daartoe behoren, hoge eisen gesteld worden. Het komt hier niet alleen op de motorisering aan. maar ln de eerste plaats op dën man zelf, die door zijn vaardigheid het verrassingsmoment ten volle in zljh voordeel moet benut ten. Zo een gemotoriseerde compagnie wordt thans ln Amersfoort opgeleid. De inzet en opleiding vinden nét ala alle onderdelen van het ft-wachtbatal- Jon Amersfoort ln Nederland plaats. Vrijwilligers voor deze compagnie kun nen zich meidon bli hot ft-Ersatzkom- mando en de Nebenstellen. HOOFDAKTE. Den Haag: ge slaagd ged. a: mej J C. Visser. Den Haag; mej. H H. B. Visser, Voorburg; mei C. T. de Jonge. Den Haag; H. A. A. V. de Beer. Rijswijk. GeSl. b. mej. J. H. Benthem, Den Haag; mej. E. van Straalen, Den Haag. Post voor vrijwilligers Het ft-Ersatzkommando Nlederlandc, Den Haag, inaakt bekend, dat volgende richtlijnen voor de veldpostverzending aan vrijwilligers en frontarbelders gel den (alle vroegere richtlijnen zijn on geldig). Adres: ft-feldpost an das ft-Haupt- ant, Maastricht, Znr wclterleltang an: dlenstgraad: Naam: Veldpostnr. of adres: De afzen der moet vermeld worden. Dit geldt alleen voor postverzen dingen aan ft -vrijwilligers en ft-front- arbeiders. Andere postzendlngen (aan leden van de weermacht, marine, Lnft- waffe, N.S.R.R. enz.) mogen niet over Maastricht gestuurd worden. Aan de ontvangers met een veld- postnummer mógen slechts pakjes tot 100 gram gestuurd worden. ZUn deze pakjes zwaarder dan 20 grant, dan ls een „Zulassungsmarke" nodig Zendin gen boven 20 gram ook t Zu- lassungsmarken naar het n-estfront zUn niet toegestaan. Kranten en tijdschriften moeten als dusdanig te herkennen zUn, dus met een kruisband te verpakken. Iedere zending mag niet meer dan 100 gram wegen. Een „Zulassungsmarke" ls hierbij niet nodig. Luchtveldpostbrieven moeten roet twee luchtveldnostzegels voorzien zijn en het opschrift „Luftfeldpost" dra gen. Aan ontvanger» met een open adres, dus geen veldpostnummer, echter met vermelding van de plaats van bestem ming, kannen pakjes tot 1000 gram voor 15 cent en van 1000 tot 2000 gram voor 40 cent gestuurd worden. Znlassnngsmarken zijn niet nodig. De vcldpostzendlngen worden door alle dienststellen der „Duitse dlenst- post" en de Nederlandse post (P.T.T.) aangenomen. Geldbedragen aan ft -vrijwilligers kannen door veldpostwissels bU de bu reaux der Duitse dlenstpost overge maakt worden. Dr. E. G. E. Croin bij verkeersongeval omgekomen VOORBURG, 20 Juli. Heden- ochtend om 8 uur is dr. E. G. E. Croin. wonende aan de Laan van Meerdervoort te Den Haag. die met zijn motor bij het viaduct, op de Laan van N O. Indië naar de Bilder- dijklaan wilde oversteken en geen voorrang verleende aan een uit de richting Voorburg komende auto. door deze gegrepen. Dr. Croin was vrijwel op slag dood. Prijzen van op contract geteelde groenten DEVENTER. 20 Juli. Van offi ciële zijde wordt het volgende onder de aandacht van belanghebbenden gebracht: De omstandigheid, dat groenten op contract zijn geteeld ten behoeve van bepaalde gemeenten, wettigt geen andere prijzen dan die welke zijn vastgesteld door den ge machtigde voor de prijzen. Ingeval van prijsovertreding zal streng worden opgetreden. Weer scheuring in Herv. Kerk? AMSTERDAM. 20 Juli. De karke- raden der Ned. Herv. van Doorn Valthermond. OudshoornAlphen aan de Rijn, Zuidbroek. Idaard cn Hllva- renbeek, hebben aan de Algemene sy node der Ned. Herv. Kerk het Verzoek gericht onder de toegevoegde bepalin gen van het algemeen reglement deze bepaling op te nemen: Aan gemeenten, welke om des ge wetens wille onder het nu gewijzigde algemeen reglement of onder de straks in te voeren nieuwe kerkorde niet ln de kerk kunnen blijven/ wordt het mo gelijk gemaakt, zich met de «ftn die gemeente behorende eigendommen van de Ned. Herv. Kerk af te scheiden Melkbonnen 's Maandags geldig DEN HAAG, 20 Juli. Van 6 Aug. i.s. af zal men op de melk- en tapte- melkbonnen niet meer, zoals tot dus verre. reeds op de Vrijdagmiddag, waarop de bonnen worden bekend ge maakt. doch pas op de daaropvolgende Maandag gestandaardiseerde melk cn taptemelk kunnen kopen. Deze rege ling 16 om redenen van practische aard getroffen. Op de melkbonnen. welke op Vrijdag 4 Augustus worden bekend gemaakt, mag dus eerst op 'Maandag 7 Augustus melk en taptemelk worden afgeleverd en ln ontvangst genomen BOEKHOUDEN M O K. 12. Den Haag: geslaagd T H M. Glelén, Den Bosch; B L. L. Haiders, Maastricht; J. Hogendooni, Utrecht. God's molens malen langzaam. dat is bekend. Helaas zijn er ook zeer ongoddelijke molens, die het (zonder zich daartegen over op een verheven taak of op verheven inzichten te kunnen be roepen) met het tempo op een accoordje gooien. Zulk een molen staat ln Schiedam. Men kent de zaak: een meel fabriek betaalt te lage lonen en wordt deswege door het Neder landse Arbeidsfront gecorrigeerd. De Gemachtigde voor den Arbeid legt een nieuwe loonregeling op en de liberale fabrieksdirectie legt de regeling naast zich neer. Wan neer de reactionnaire meelfabri kant een overigens door de wette lijke voorschriften in genen dele gerechtvaardigd „beroep" doet op het Departement van Sociale Zaken, blijken daar maatschap pelijk even trage ambtenaren aanwezig om den koppigen werk gever duidelijk te maken, dat hij met zijjn houding geen kwaad kan. En de werkgever put daaruit kracht voor nog veel méénmoois. Hij weigert een bedrijf sappèl, waarin de arbeiders zouden kun nen worden voorgelicht. En als het Nederlandse Arbeidsfront die voorlichting even modern als doeltreffend met een luidspreker- wagen voor de fabriek tóch geeft, snelt de ultra-vooruitstrevende werkgever in een ogenblik van hervonden tempo naar den kadi en beticht het Nederlandse Ar beidsfront van wat juridisch „on rechtmatige daad" heet. Alle Nederlandse werkers voelen Instinctief, dat de kwestie rondom de meelfabriek „Schiedam" veel meer is dan een locale kwestie. En ook de arbeiders in de meel fabriek zelve zouden de zaak te eng zien, wanneer zij niet verder blikten dan de op zichzelf zeer belangrijke kwestie van hun per soonlijke arbeidsvoorwaarden. Waar het hier bovenal om gaat is de vraag: zal het tempo van de verwezenlijking ener socialis tische gemeenschap bepaald wor den door onwillige werkgevers, door dwarsdrijvende ambtenaren en door weinig helderziende rech ters? Het antwoord is van meet-af duidelijk. En Arbeidsfrontleider Woudenberg heeft de richtlijnen reeds uitgestippeld met een over tuigingskracht, die aan kortzich tige reactionnairen wellicht nog enkele dagen of weken kan ont gaan, maar die den strijdbaren werker regelrecht in het hart moet grijpen. Dat er nog kapita listisch denkende en kapitalistisch drijvende werkgevers zijn, is geen geheim. Maar er mag over één ding geen twijfel zijn: dat zij de kwalijke resten zijn van een voor bije tijd en dat hun handelwijze geen ogenblik richting kan geven aan de dingen die komen. Het is merkwaardig, hoe snel deze overigens weinig voortva rende lieden zich de programpun ten van een nieuwe sociale orde ning weten te herinneren,wan neer die in hun kraam te pas schijnen te komen Zo ontdekte de meelfabriek „Schiedam" thans plotseling, dat Het Nederlandse Arbeidsfront tegen de klassen strijd is en dat het „dus" de werkers in een bedrijf niet tegen over hun werkgever in het harnas drijven mag! Het antwoord daar op is heel eenvoudig en er is geen arbeider die het niet onmiddellijk verstaat: wie hier in werkelijk-^ heid een kwalijk stukje klassen-^ strijd ten beste geeft, dat is de directie van de Schiedamse meel fabriek. Het Nederlandse Arbeids front is een instelling, die óók den bedrijfsvoerder van een meel fabriek in zijn gelederen opneemt, wanneer... deze zelf wil en zich als lid van een socialistische ge meenschap gedraagt. Het Ar beidsfront is echter aan haar officiële positie tegenover den on willige en onsociale nog aller minst verplicht, zich te bepalen tot stofflg-bureaucratische mid delen. die koren zouden zijn op de molen van trage molenaars. De gedachte ls absurd, dat een werkgever, die ook na de duide lijke aanwijzing van den Ge machtigde voor de Arbeid aan zijn werkers hun elementaire recht onthoudt, zich bij den rechter met vrucht zou kunnen beklagen op grond van „onrecht matige daad" aan de zijde van het Arbeidsfront. Wanneer men met de argumenten van „onbe hoorlijkheid" en „smalen en schelden op werkgevers" komt aandragen, op het ogenblik dat het Arbeidsfront met de luidspre ker een stukje reactionnaire werkgevers-onwil aan de kaak stelt, dan zal de trage aan den lijve ondervinden, dat een sociale revolutie geen halt maakt voor de frasen van vermeend burger lijk fatsoen of voor meer of min der versleten paragrafen van Romeins recht. Het werkelijke Recht kan in een socialistische gemeenschap nimmer zijn bij verouderde nor men. Die normen zullen zich om gekeerd hebben te schikken naar de eisen van een nieuw sociaal inzicht. En de werkgever, die meent dat het Arbeidsfront niet strijdbaar zou kunnen zijn omdat het geen klassenstrijd wenst, zal nog vreemde dingen beleven! Zulke werkgevers verdienen den naam „bedrijfsvoerder" niet. Ze zijn voor hun taak even onge schikt als de rechters, die hun verouderde inzichten delen en zij zullen zich op een gegeven ogen blik ook met wetmatige zekerheid door vooruitstrevender krachten - vervangen zien. ZU zUn als het vaatje en de kist, die van de hoogbeladen sociale wagen afrol len omdat ze er het tempo niet van kunnen meemaken. Hoe waardevol misschien opzichzelf beschouwd ook hun inhoud zou kunnen zUn, zU blUven roerloos op de weg achter. Niet dit vaatje en die kist geven het tempo der sociale lading aan, maar de maat schappelijke wagen, die zonder hen verderrolt. Ontevreden onderwereld III Op de hoek van de Nieuwmarkt en de Bloedstraat staat Jaap- met-de-neus, een oude strijdmakker van Rooie Kees, en als die twee met elkaar aan de praat gaan. past het uw verslaggever, bescheidenlijk te zwijgen en te luisteren naar wat hij hoort Wat een tijdzucht Jaap. Vanmorgen een handeltje gedaan. Een partijtje ongeregeld. (Voor Wie in deze terminologie niet-thuis is: dat is een helersuidrukking)Man. het geeft vandaag de dag niet meer wat je vraagt. Drie joetjes voor drie paar schoenen. Zes voor een pakkle, van een vent die zeker tropenkolder had, wit linnen. Maar ja, evengoed geen lol meer aan hoor. Doe jij daar nou ook al aan mee? zegt Kees meewarig. Ik had van een ouwe jongen toch wat anders verwacht. Wat mot ik dan? Liever in de handel dan in die flauwe kul van huizen leeghalen. Da's goed voor losgeslagen amateurs, mij te veel concurréntie op heden. Om ons heen gaat de „dagmarkt" zijn gang. Fietsen, costuums, bont- Jassen en schoenen, sigaretten en kazen, aardappelbonnen en flessen jajem, uit de hand verkocht. Bank papier ritselt, bedragen worden schor-gedempt genoemd. Gepikt goed, heel de bende, zegt Kees. Weet je nog wel, Jaap, dat krakie op het Rokin? Man, wat hebben we daarom gelachen, toen de zaak de volgende avond in de kran ten sting. Toen had Je lol in je werk. Tegenwoordig? Huilen. Een oud „vakman" heeft zo zijn beroepseer, al ziet die er ook wat Kroniek van Volkstuin Zuring In iedere tuin bevindt zich wel een achteraf-hoekje. half beschaduwd mis schien, of om een of andere reden ln het vergeetboek geraakt. En anders ls er aan de kanton van een of ander bed, dat tot het najaar ln stand blijft, nog wel wat ruimte over. We doen goed die ruimte thans eens te benut ten voor een smakelijke „ouderwetse" groente, die tegenwoordig helaas maar al te weinig wordt gekweekt, namelijk zuring. Zuring kunnen we zowel ln het voorjaar, April, als ln de maanden Juli en Augustus zaaien. Het ultplan- ten geschiedt ln het laatste geval in het najaar. Zurlngzaad zaaien we niet te diep, even luchtig onderharken ln een grond, die van te voren goed is ge mest. Voor het overige neemt zuring met iedere normale tuingrond genoe gen. Alleen gieten we. om te zorgen, dat dit veel-knoplg gewas verwant van de rabarber góed vochtig blijft. Hollandse smalbladige en Spaanse zu ring zijn de aangewezen soorten voor de tuin. Eenmaal gezet, kan zuring het enige Jaren op dezelfde plaats uithouden, zonder dat opnieuw zaaien nodig ls Om te voorkomen, dat de plant als groente haar waarde verliest, verwij deren we de bloelstengels. zodra deze zich vertonen. Doordat niet algemeen bekend ls. dat zuring als groente genuttigd kan worden zuring smaakt gestoofd mlh of meer naar rabarber staan velen afwijzend tegenover dit gewas Het ls echter goed, ook het onbekende eens te proberen, waarom wij dus adviseren, enige ruimte voor zuring beschikbaar te nouden. Ambtenarij Geregeld krijgen wij nog brief jes van lezers, die klagen over de behandelinc van hun moeilijk heden door officiële instanties. De ene keer worden zij van het kastje naar de muur gestuurd, de andere keer is hun aanvraag formulier voor het een of ander zoekgeraakt, of nooit ontvangen. Meer dan eens zit door dergelijke gebeurtenissen een gezin of een persoon zonder voedsel of kle dingstukken. Merkwaardig is echter, dat wanneer gezaghebbende personen of instanties zich met dergelijke gevallen gaan bezighouden, de moeilijkheden spoedig opgelost zijn. Zo hadden wij dezer dagen nog een geval, waarbij een Am sterdamse lezeres zich tot onze redactie wendde, daar zij reeds herhaalde malen voor haar baby een tweede stamkaart had aan gevraagd, maar nog steeds niets had gehoord of gezien. Vijf maal maakte zij een vergeefse reis van Noord naar Centrum. Eerst na bemoeienissen onzerzijds kon bewerkstellig&worden, dat zij bij haar zesde bezoek haar stam kaart medekreeg. Wij vragen ons af, of het nu werkelijk altijd nodig moet zijn, dat er „druk" achter gezet wordt, om de ambtelijke wereld goed te doen functionneren. Laat men nu toch eens breken met die geest van ambtenarij en bedenken, dat de ambtenaar er is voor het publiek en niet omgekeerd. anders uit dan de eer van ordelijke burgers. Weet Jij, waar Gijsie van Ome Toon tegenwoordig zit? vraagt Jaap. Ik heb een tip voor hem. Gjjsie? Jazeker, die leeft met een meid in de Govert Flinck. En Kees draait zich naar mij: Aardig voor jou om te weten. De penose is aan het verhuizen. De helft van de geklofte Jongens woont op heden in de ouwe Pijp. Het Fer dinand Bolpleintje wordt een tweede Zeedijk zo langzamerhand. De russen zitten tegenwoordig even vaak een nachie in de Kuiperstraat als vroe ger in de Heintje Hoeksteeg. Dat maakt het ook al minder lollig. Maar ze zeggen zelf, dat het mak kelijker werkt, cn dat de huizen daar best zijn. Nou, ouwe kavaljes zijn het, da's waar. Geen terugbetaling Rijksbeurzen DEN HAAG. 20 Juli. Rljksbéur- zen, welke tot dusver als renteloze voorschotten werden verstrekt, zullen in het vervolg dit karakter met meer dragen. Te beginnen met de voor de cursus 19441945 te verlenen beurzen zijn geen terugbetalingen meer nodig. SPORTNIEUWS De Munck naar Sittardse Boys AMSTERDAM, 20 Juli. De doel man van Goes, F. de Munck, die het vorige seizoen vooral in het zuiden bijzonder de aandacht op zich ves tigde, heeft overschrijving aange vraagd naar Sittardse Boys. Dc verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.45 uur. Maan onder 22.05, op 5.46 uur. 20 Juli N.M., 28 Juli E.K., 4 Aug. V.M., 11 Aug. L,K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1