HET DAGBLAD Zware verwoesting te Londen Beschieting versterkt tot geconcentreerd vuur VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Van Vliet \Veigert de baan te verlaten Er komen nieuwe bases Nieuwe bonnen Bommenwerper een verouderd strijd middel Duits weermachtsbericht Bij luchtaanvallen 129 toestellen neergeschoten Krachtig verweer in Midden-ltalië Artillerieduel om Cherbourg Te vee/ vis! Pendeltactiek werd een catastrofe Om het kampioenschap 50 km. Schutte wint door zijn hulp AFBELLEN!... de enige juiste beslissing Controle op warenuitvoer naar Duitsland Waarde van wacliten Van Vliet een maand geschorst Na de eind sprint in de 50 k.m.-race BERLIJN, 23 Juni. Volgens via Vigo te Berlijn ontvangen berichten ziju de verwoestingen, die het nieuwe Duitse wapen in Londen aangericht heeft, zeer omvangrijk. Dc gebouwen langs de bekende Londcnse verkeers weg Holburg-Highstreet zijn volkomen in puin gelegd. Ook het centrum der stad zou ernstig onder de uitwerking der Duitse projectielen te lijden ge had hebben. Reeds op de eerste dag van de beschieting werden in Londen talrijke divisies ingezet om het puin op te ruimen en branden te blussen. Wederom zijn Duitse verkenners v boven de stad geweest, doch de waar nemingen werden sterk belemmerd door het dichte wolkendek, maar het verschijnsel der uitgestrekte bran den drong door het meerdere duizen den meters dikke wolkendek heen, zodat grote oppervlaktebranden ver ondersteld worden. Volgens Duitse berichten zullen zeer binnenkort nieuwe stations, vanwaar de projectielen vertrekken, in gebruik genomen worden, zodat de beschieting van Londen nog krachtiger zal wor den. Naar uit Londen wordt gemeld heeft het Engelse ministerie voor ïn- lichtingen zijn tactiek van zwijgen laten varen en aan de kranten zo genaamde constructietekeningen en foto's van dc dvnaniietmctcoreu laten toekomen. Bovendien worden dc berichten, dat Engelse vliegtuigen dc Duitse fabrieken, waarin het nieuwe wapen geconstrueerd wordt, en ook dc startbanen met bommen bezaaid hebben, in dc bladen groot op-1 gemaakt. Niettegenstaande deze be richten is echter het storingsvuur op Londen, volgens berichten van Duit se militaire zijde, sedert gisteren versterkt tot een samengevat trom melvuur. Dat blijkt tevens uit een bericht van dc Britse Berichten dienst, dat hedenmorgen meldde: Nadat de Duitsers ook in de loop van Donderdag het gebied van Zuid- Engcland met vliegende bommen hadden aangevallen, hebben zij hun aanvallen na hel vallen van dc nacht voortgezet. Er wordt melding gemaakt van vschadc en slachtoffers. Uit verscheidene uit Londen en New York ontvangen berichten blijkt overigens, dat. het nieuwe Duitse wa pen in het geallieerde kamp grote in druk heeft gemaakt. Zo heeft generaal Montgomery een strikt bevel uitgevaardigd, dat in ge val van gevangenneming geen enkel geallieerde soldaat iets mag mede delen over de uitwerking van het nieuwe wapen. De eerste lord der Admiraliteit, Alexander, verklaarde: „Zware be proevingen staan ons in Engeland nog te wachten. Wij moeten ons thans te gen een geheel nieuwe en dodelijke vorm van "aanvallen verdedigen". De bekende Amerikaanse vlieg- tuigconstructeur Glen L. Martin zei- de regen een persvertegenwoordiger: „Wij moeten aannemen, dat het vol gende jaar de vliegende Duitse bom men ook in staat zullen zijn, van Europa naar Amerika te komen. Als zij 500 mijl kunnen afleggen, kun nen zij ook 5000 mijl vliegen. Volgens in de Britse hoofdstad be kend gemaakte cijfers is het aantal naar beneden geschoten dynamiet- meteoren tot nutoe zeer laag. Het gelukte de Engelse afweerbatterijen vijftien en Engelse jagers tien pro jectielen naar beneden te halen, Havermout of roggevlokken DEN HAAG, 23 Juni. Voor de volgende periode zijn op de bonnen 27 en 28 de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, taptemelk en vlees verkrijgbaar. Voorts zijn aan gewezen 155 en 156 bloem, 157 250 gram havermout of roggevlokken, d 54 250 gram gort, e 54 250 gram kindermeel of voedingssuiker, 27a. en 27b boter A rantsoen boter, 158 100 gram 20 plus ol' magere kaas. 159 suiker, 160 jam. 161 vervangings middelen 27 versnaperingen 150 gr versnaperingen, 27 en 28 tabak 1 rantsoen sigaren, tabak of sigaretten. Voorts zijn als bijzondere rantsoenen aangewezen1) 55. c 55, d 55 en e 55 i rantsoen boter. In den vervolge zal men op de ha- vermoutbonnen behalve 250 gram havermout e.d. ook 250 gram rogge vlokken kunnen verkrijgen. Men moet er echter rekening mee houden, dat de winkelier niet steeds beide arti kelen beschikbaar zal kunnen heb ben, zodat men genoegen zal moe ten nemen met het artikel, dat voor- radig is. Groentebon inleveren Inwoners der gemeenten, waar klantenbinding voor groente geldt, dienen bon ..groente 8e periode 1944" van 25 Juni tot 1 Juli a s. in te leveren bij den handelaar, van wien zij van 9 Juli tot. 5 Augustus groen ten en fruit wensen te betrekken. Bon 154 vette kaas Van 23 Juli tot en met 5 Augustus a,s. zal in plaats van 100 gram "ma gere kaas 100 gram vette kaas be schikbaar worden gesteld. Ten ein de voor deze kaas in aanmerking te komen, moet men de bon „algemeen 154" vóór 12 Juli a s. bij zijn leve rancier inleveren, desgewenst tegen ontvangbewijs. Het afleveren dei- vette kaas vóór 23 Juli 1944 is niet geoorloofd. Voor de periode van 23 Juli tot en met 5 Augustus zal clus geen bon voor magere kaas aange wezen worden. Twee kilo aardappelen DEN HAAG. 23 Juni. Gedurende de weet van 25 Juni lot en met 1 Juli a.s. zal men op de bonnen reserve a 56, b 56. c 56, d 56 en e 56 twee kg.r aardappelen per bon kunnen kopen. Houders' van toeslagkaarten voor bijzondere arbeid kunnen op de bon res. ra 49 twee kg., op de bon res. m 53 een kg. en op de bon res. m 55 een half kg. aardappelen kopen. Met nadruk wordt ,er np gewezen, dat op deze bonnen pas op Maandag 26 Juni a.s. aardappelen mogen wor den gekocht of afgeleverd. BERLIJN, 23 Juni ..De oorlog met zware viermotorige bommenwerpers is verouderd. Dit bewijzen de beide ..politie ke" -luchtaanvallen op Berlijn, op de 20ste en 21ste Juni uitge voerd". Deze verklaring legde een Duits ingenieur af, die ten qauwste verbonden is met den uitvinder der dyhamietmeteoren Hij voegde er aan toe: De Amerikanen hebben in deze beide dagen met veel ma teriaal slechts weinig succes be haald. Zij verloren daarbij rond vijftienhonderd man piloten en ander vliegend personeel en ruim honderdzestig viermotorige bommenwerpers. Dit betekent een materiaalverlies van meer dan vijftig millioen dollar. Boven dien werd voor deze vluchten meer dan tien millioen liter ben zine verbruikt. En dat alles nog om geen vijfduizend ton spring stoffen boven Duitsland af te werpen. Deze wijze van oorlog voeren heeft afgedaan. Men heeft Duitsland ten on rechte verweten, dat het geen viermotorige bommenwerpers in serie en in massa heeft aange bouwd. Duitsland heeft echter een volkomen nieuw wapen ont wikkeld. dat het luchtwapen van morgen zal zijn. Hiermee staat Duitsland wederom aan de spits van de technische oorlogsvoering. Het spaart materiaal en het heeft voor deze speciale oorlog geen deskundige piloten meer nodig. Het nieuwe Duitse wapen kost nog geen 3000 dollar per stuk. De Duitse ingenieur be sloot zijn verklaring met de woorden: Onze oorlog is goed koop, modern en van een dode lijke zekerheid. voordat zij hun doelen hadden be reikt. De correspondent te Londen van de New-York Times schrijft, dat het uiterst moeilijk is, de Duitse dyna- miet-meteoren të bestrijden. De snelheid van het nieuwe Duitse wa pen, zegt hij. is zo groot dat de En gelse Spitfires steeds de achtervol ging hebben moeten opgeven. Getroffen haven Uit de door Duitse verkenners boven het Zuid-Engelse gebied geno men foto's blijken naar het DNB verneemt omvangrijke vernielingen van militaire objecten. O.a. geeft een groot drijvend dok zware be schadigingen te zien. Verscheidene voor anker liggende schepen maakten slagzij. Drie schepen Van middelbare tonnage, die uit de haven verwijderd werden, werden brandend waargeno men. Boven het "haventerrein hingen dichte rook- en walmslierten, waar van de oorsprong in de nabijheid der haveninstallaties lag. Naar het schijnt zijn daar vrij grote petro leum- en benzineopslagplaatsen op vernietigende wijze getroffen. Ook in de spoorweg- en andere verkeerswer- ken. vooral echter op het overlaad- station. weiden vrij grote hiaten ge constateerd. Een aan de rand van de stad gele gen fabriek, naar het schijnt een gasfabriek met verscheidene gas houders. brandde. Dichte rookslier ten trokken ver over de stad. Het stadscentrum en de woonwijken ble ven gespaard LICH OEF. M O. STAATSEXAMEN. Amsterdam: geslaagd J. H. van Loo, Heer (L.); L. M. Meljll. Utrecht: mej. A. E. F. van Holk, Naaldwijk en mej. M. J. F. Frijns. Maastricht. Ie JAARGANG No. 145 LD VRIJDAG 23 JUNI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspen1Bureau voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnemetsprijs 21 et. per week of 2.73 per kwartaal. Loss» nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 22 Juni. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In Normandie werden 'verschillende aanvallen van den vijand op onze omsingehngsring ten oosten van dc Ome afgeslagen. Het landfront van de vesting Cherbourg werd. door den vijand met vrij sterke verkennings strijdkrachten afgetast. Deze onder nemingen werdenevenwel verijdeld. Bij de gevechten op het schiereiland Cherbourg heeft zich de commandeur van de 243ste divisie infanterie.'lt.-ge- neraal .Hellmich, met zijn divisie bijzonder onderscheiden. Hij vond op 17 Juni bij deze gevechten de helden dood. Het gebied van Groot Londen ligt thans sinds 160 uren met slechts ge ringe onderbrekingen onder ons sto ringsvuur. De luchtmacht mengde zich met gevcchts- en slagvliegtuigen in de strijd te land en plaatste in de afgelopen nacht met zware ge vechtsvliegtuigen bomtreffers op schepen voor het landingshoofd. Als gevolg van de zware verlie zen. die de vijand gisteren in Mid den-ltalië heeft geleden en die hem dwongen tot vrij grote hergroeperin gen, is de vijand pas des middags met het zwaartepunt aan weerszij den van het Lago Trasimeno met sterke strijdkrachten tot de aanval overgegaan. Onze troepen sloegen opnieuw alle aanvalsgolven af en handhaafden zich in hun stellingen. 23 vijandelijke tanks werden stukge schoten. In de wateren van Piom- bino schoot marine-luchtdoelartille- rie acht vijandelijke jachtkruisers omlaag. In het Oosten zijn bij levendige wederzijdse activiteit der artillerie plaatselijke aanvallen der bolsjewie ken ten Noordwesten van Tarnopol, in het gebied aan weerskanten van Kowel en ten Zuidoosten van Wi- tebsk mislukt. Een sterke formatie zware Duitse gevechtsvliegtuigen on dernam in de afgelopen nacht een geconcentreerde aanval op het bols jewistische vliegveld Poltawa. Dertig vijandelijke vliegtuigen werden op de begane grond vernield. Er ont stonden branden over vrij grote op pervlakten in inrichtingen van het vliegveld en in opslagplaatsen van materiaal. Escortevaartuigen der marine, die optraden bij het afweren van een vijandelijke landingsactie, gericht tegen het Finse eiland Piisaari, scho ten alle vijandelijke landingsvaar tuigen en éën bewakingsvaartuig in brand. Andere cscortevaartuigen na men in de "baai van Narva herhaal delijk vijandelijke formaties mijnen vegers onder vuur en dwongen hen de steven te wenden. Sterke formaties Amerikaanse bommenwerpers richtten gisteren een terreuraanval op de rijkshoofdstad. Vooral in woonwijken werd schade aangericht aan gebouwen. Er ont stonden verliezen aan mensenlevens. Door strijdkrachten der luchtverde diging werden 67 vijandelijke vlieg tuigen. waaronder 52 vier-motorige bommenwerpers, neergeschoten. Een Britse 'formatie bommenwer pers viel in de afgelopen nacht plaatsen in het Rijnlands-Westfaal.se gebied aan. Nachtjagers en lucht doelartillerie der luchtmacht, scho ten 62 viermotorige bommenwerpers neer en vernietigden daarmede ruim (Speciale correspondentie) BERLIJN. 23 Juni. Volgens de Duitse berichten begon Woensdag een hevig artillerieduel tussen de batterijen der Amerikanen en die der Duitsers in Cherbourg. Van uur tot uur wordt dit duel heviger, daar langzamerhand alle Duitse forten in de strijd betrokken worden en ook de Amerikanen steeds meer batte rijen in stelling brengen. De Duitsers richten hun vuur in hoofdzaak op de tanks en de 'troe penconcentraties der Amerikanen. Ook dc geallieerde luchtmacht heeft zich intussen met grote eskaders in de -strijd geworpen. Een regen van bommen komt op de Duitse stellin gen neer. Het duel is op het hevigst op dc oostelijke vleugel, vooral in de talrijke bossen van het La Saire-dal, waardoor de Amerikanen proberen op te rukken. een derde deel van de binnengevlo gen foitmatie. Afzonderlijke Britse vliegtuigen wierpen bovendien bom men op het stadsgebied van Berlijn. Bij het afweren van de vijandelijke terreurbomnienwèrpers heeft zich de laatste dagen een in het gebied van Hamburg opgestelde divisie lucht doelgeschut bijzonder onderscheiden. Waar is Francisca de Munck? AMSTERDAM, 23 Juni. Namens de familie wordt opsporing gevraagd van Francisca de Munck, geboren te Zaandam 14 Maart 1941 Dit kind is op Dinsdag 23 Mei 1944 namiddags 5.30 uur te Westzaan, waar het. tijde lijk bij familie verbleef, weggehaald door twee heren, die voorgaven van de politie te zijn en het kind naar de moeder te «moeten brengen. Het kind is klein voor haar leeftijd, heeft een bol. rood gelaat, heldere blauwe ogen en zeer licht blond haar. Het was gekleed met donkerblauw manteltje, afgewerkt met rood en wit borduurrandje, vermoedelijk een wit wollen zgn. Lindbcrs-mutsje. groen jurkje met witte stippels en wit kraagje, "olauw tricot slobbroekje aan de benen met knoopjes gesloten, rode houten sandalen met brulnlcüeren montuur. De commissaris der recherche, hoofd van de rcchérchecencrale. verzoekt hun, die inlichtingen kunnen geven, zich t.e vervoegen aan het bureau Keizersgracht 105 te Amsterdam. Tijl staat beteuterd. Sinds jaar en dag is hij een fanatiek aanhan ger van Smit Martienus Bisschop, roum van alle laand'it. zoals ze op 11 November in Groningen zingen. En belijder van de leer: Hai wol alle mensen Het. beste wel wensen. Wel holt doar nait van? In dit licht voert hij ook zijn dis- trïbutiepolitlek en wenst hij alle le zers bij voortduring veel. heel veel groenten en vis op hun tafel. Wel holt doar nait van? En toch nog blijven de klachten aanhouden. Ver leden week schreef mij een lezer, dat hij nu wel groente had. maar dat de groente te jong was. En vandaag 'krijg ik, toppunt van alles, een klacht van iemand, die tc veel vis heeft ge kregen en die zich thans met bitter beklag tot Tijl wendt, orn van die overvloed af te komen!En dat in distributietij d! Helaas heeft dc ongelukkige niet de meer en meer gebruikelijke oplos sing gekozen en. wat hij teveel had, toegestuurd aan Tijl. Mij heen zet tende over deze teleurstelling, behan del ik verder in volle objectiviteit de klacht. „Uren stond mijn vrouw tevergeefs voor vis in de rij. Maar plotseling was er afgelopen weck spiering ver krijgbaarook voor mijn vrouw. Maar nu werd het weer onmogelijk ge maakt door een zeer- dwaze maat regel. flat wij toch vis op tafel kre gen. Men moest n.l. drie kilogram te gelijk nemen. Dat is alleen mogelijk voor zeer grote gezinnen, die over veel boter beschikken. Wij zijn maar viel z'n tweeën en stonden er natuur lijk xoècr naast. Nu is mijn vraag, waarom kan deze vis niet per kilo verkrijgbaar ivorden gesteld? Hebben de visver- kopers zo weinig tijd? Wie beslist daar nu eigenlijk over? De vrouwen hebben tegenwoordig toch geen tijd om met spiering tc gaan leuren. Die hébben het druk genoeg. Mogelijk wilt u een eind maken aan deze wantoestand." Ik wil. En ik roep hierbij vrijwil ligers voor om, wanneer mijn lezer C. H. F. S. in Amsterdam-Oost weer eens vis te veel heeft. zich. te melden voor een vr ij willigersbataljon, dat de vis wil overnemen. Want het ware toch zonde, dat deze lezer helemaal geen vis krijgt omdat hij, als hij ze kan krijgen, er ie veel van moet nemen. Plaats en inzet van de vrij willigers zal nader beleend worden gemaakt. Misschien is er ook wel iemand onder de lezers, die spiering weet te eten, zonder het overmatig gebruik van boter, dat onze lezer in Anister- dam-Oost nodig oordeelt. Boter bij de vis, maar vis zonder boter gaat ook. TIJL. Amerikanen verloren 35 bommenwerpers BERLIJN, 22 Juni. Naar het In- lernationale lnformationsbüro van zijn iuchtmachtcoirespondent aan het Oostelijk front verneemt, zijn bij de grote aanval van Duitse gevechts vliegtuigen op het sovjet-russische vliegveld PoltaWa in de nacht van 21 op 22 Juni, waarvan in bet weer machtsbericht melding wordt ge maakt, 36 viermotorige Amerikaanse bommenwerpers van het type Boeing Fortress volkomen vernield. Bovendien werden een Lightning- jager en vier twcc-motorige Douglas- Bóston bommenwerpers door bom treffers vernietigd. Verder ontploften dertien stapels bommen. Twee Ame rikaanse jagers vertonen ernstige be schadigingen als gevolg van in de nabijheid ingeslagen bommen. Ook zijn overal op het terrein van het vliegveld sporen waar te nemen van grote branden, vernielde vlieg- tuigloodscn en tankwagens. Een hoge officier van de generale staf dër Duitse luchtmacht verklaar de: Het plan van de Anglo-Amcrika^ nen. zogenaamde „pendel vluchten" tussen Engeland en de Sowjet-Unie of de in Italië gelegen steunpunten en de Russische vliegvelden uit te voeren, teneinde daarbij zowel op de heen- als op de retourvlucht zoge naamde onderweg-doelen te bombar deren. was reeds lang bekend. Toen de 21ste Juni een Ameri kaanse formatie bommenwerpers van ongeveer 150 toestellen en enkele jagers met lange actieradius tijdens de terreuraanval op de rijkshoofd stad, door de Duitse luchtverdediging van de hoofdmacht waren afgesne den en geen andere mogelijkheid zagen om de Duitse afweer te ont gaan dan de vlucht naar cle Sowjct Unie. kwamen de in Öbst-Duitsland en het gouvernement-generaal ge- stationncerde Duitse jachtvliegtuigen onmiddellijk in -actie, terwijl ook jagers van het Oostelijk front op stegen om de Amerikaanse vliegtui gen te achtervolgen. Vóór dc Amerikaanse bommenwer pers op het hun aangewezen vlieg veld konden dalen, hadden, zij zowel boven het gouvernement-generaal als boven de centrale sector van het oostelijke front vliegtuigen verloren. Enkele uren na de landing volgde toen dc luchtaanval der zware Duitse gevechtsformaties op het vliegveld Poltawa. Drie Sowjetrussische batterijen luchtdoelartillerie, die de gehele af weer vormden waarover het vlieg veld beschikte, poogden de honder den Duitse gevechtsvliegtuigen te verdrijven. Het. was van meet af aan duideliik. dat zij in die ongelijke strijd net onderspit zouden moeten delven De foto's der Duitse verkenners, vormden het volledige bewijs van' de catastrofe, die de Amerikanen heeft getroffen. Het bombardement heeft bijna onafgebroken een uur geduurd. De ..pendeltactick" der Amerikanen heeft aldus tot een ramp geleid, als zij wel nooit hadden gedacht. AMSTERDAM, 22 Juni. De strijd orn het kampioenschap over 50 km. zonder gangmaking. dat de hoofdschotel vormde van het programma, waarmede heden de wedstrijden om de wiclren- titcls in het Olympisch Stadion werden geopend, is een onfrisse vertoning geworden, door de wel zeer laakbare houding van Arie van Vliet en de jury, die niet in staat was haar autoriteit te handhaven.,. Door deze onver kwikkelijke gang van zaken ont ging Van Amsterdam, Boeijen of Ooms de zeer redelijke kans op de kampioen? itcl en viel deze geheel ten onrechte ten deel aan Gerrit Schultc, die daardoor voor de derde maal in successie kam pioen op de lange afstand werd. Dr' wel r onaangename gang DEN HAAG, 16 Juni. De vervaar diging en verzending van artikelen en andere goederen bniten de grenzen, die getrokken zijn (lonr de overheids maatregelen roor het bedrijfsleven, zijn verboden. Ter coutrolering van dit verbod zal van 1 Juli 1941 af alle warenuitvoer naar Duitsland aan een strenge en rigoureuze controle worden onderworpen. Wie goederen van welke aard ook per spoor, per expediteurs, met vracht auto's of met schepen naar Duitsland wil verzenden, moet tevoren het be wijs van een speciale vergunning heb ben verkregen. Zonder dit bewijs moe ten de spoorwegen, de expediteurs of ae verschepers het aannemen van de zending weigeren. Ter verkrijging van het bewijs moe ten worden overgelegd: a. voor alle producten op het ge bied van de voedselvoorziening en van de landbouw ofwel de originele uit voervergunning van het ministerie voor landbouw en visserij, ofwel, in dien de uitvoervergunning niet tijdig kan worden verstrekt, resp. de uitvoer in gedeeltelijke zendingen geschiedt, een door den exporteur uit te schrij ven formulier. bl. Voor alle andere fabrikaten, halffabrikaten en grondstoffen 4 be halve kolen en cokes, welke zonder vergunning mogen worden uitgevoerd) een afschrift _yan de ordervergunning van de Zentralauftragsstelle. b2 Voor zendingen met een goerie- renwaarde beneden (500 en voor zen dingen van Duitse particulieren ter dekking van hun persoonlijke behoefte een speciale uitvoerverklarlng, voor zover niet de Zentralauftragsstelle om speciale reden een uitvoervergunning heeft verstrekt. (Voor reisbagage is geen vergunning vereist). Voor zover de afzender zelf de for mulieren invult, neemt hij de volle verantwoordelijkheid op zich voor de Juistheid en volledigheid der verstrek te gegevens. Onjuiste of onvolledige gegevens worden zeer streng gestraft. In zwaar aan te rekenen gevallen kan gezien de huidige situatie in het op arglistige wijze verkrijgen van trans portmiddelen voor niet voor de oorlog van belang zijnde goederen, zelfs een daad van sabotage worden gezien. Op de gehele regeling bestaan slechts- rwee uitzonderingen, waarbij goederen /onder speciale vergunning uitgevoerd worden, n.l. a. kolen en cokes: b. goe deren. die tot de reisbagage behoren en als reisbagage worden opgegeven. De nieuwe regeling is zo eenvoudig, dar 7.Ij voor alle hierbij betrokken zijnde verkeersinnchtlngen zonder een aanzienlijke uitbreiding der werk zaamheden aan de hand der duide lijke cn overzichtelijke formulieren kan worden doorgevoerd- Desondanks vindt r.og een aanvullende controle plaats door de douanebeambten. Tot dat doel moeten de bewijsstukken inzake dj toegestane uitvoer bij de verzend- papleren worden gevoegd. Deze worden bij het overschrijden van de grens door de douane In ontvangst genomen en onder bijvoeging van eventuele nood zakelijke opmerkingen aan de betref fende instanties doorgezonden. Hier vindt een nieuw onderzoek plaats, zo dat Iedere vervalsing of ook slechts een poging tot ontdviiking onmiddel lijk kan worden vastgesteld en even tueel kan worden bestraft Het goederentransport zelf onder gaat hierdoor geen vertraging. Goede ren door de verkeersinrlchtingen aan genomen, worden in leder geval ver voerd. De formulieren voor de uitvoer van goederen, vallende onder bet ressort van de instanties voor de landbouw cn dc voedselvoorziening, worden op de reeds gebruikelijke wijze door de Nederlandse marktorganisaties uitge geven De formulieren voor aLle overige goederen kunnen bij alle spoorwegsta tions. bij alle expediteurs en bij de drukkerij Elco In Amsterdam als ln de handel zijnd drukwerk worden ver kregen Alle instanties en ondernemingen, welke betrokken zijn bij de warenuit voer naar Duitsland, wordt dringend aangeraden, zich tijdig ln te stellen op de hierboven uiteengezette wijzi ging en zich enige dagen vóór 1 Juli a.s. ln het bezit te stellen van de noodzakelijke vergunningen en van de hiertoe vereiste formulieren. van zaken, die de wielersport weer eens opnieuw in discrediet brengt en kwade gevolgen moet hebben op de publieke belangstelUing en dus de renners zelf schaadt, had het vol- ge"Hp verloop. Er was ongeveer een 30 km. ge reden. toen Arie van Vliet een lc'-.ke bani kreeg, snel van wiel v"-wis*elde en toen deudleuk achter het kleine groepje renners kroop, dat van het grote peloton was weggevlucht en poogde de kopgroep, waarin Van Amsterdam. Schulte. Ooms, Evers, Boéijen en Reuter zaten, in te ha len. Deze plaats kwam Van Vliet niet toe. daar hij vóór zijn banden- pech deel had uitgemaakt van het grote peloton. Zeer terecht verwees de jury hem dan ook naar achteren, iv-' maar bij doch Var- Vliet deed alsof hij niets hoorde en reed rustig verder. Ten slotte leidde dit tot een waarschu wing. die eveneens herhaald werd cn («-> .-—de Van Vliet plotseling wel wat hem toegeroepen werd. Hij antwoordde met: „waaiom?". maar reed nog rustig in de verkeerde groep. De jury was nu wel verplicht in te grijpen en het Van Vliet bij monde van het lid Van Eek gelasten de baan te verlaten. Ook dit geschiedde bij herhaling, doch Van Vliet stoorde zich daaraan evenmin en bleef in de baan. Wel wist hij nu ineens waarom het ging en zakte naar het grote peloton af. Het feit. dat Van Vliet even later door een felle spurt het peloton en de kleine groep, die op de uitlopers volgde, weer in ver binding bracht, doet aan deze gang van zaken niets af. Hier treft ons verwijt niet alleen Van Vliet, maar ook de jury, die den ongchoorzamen renner liet rijden en het daardoor in de hand werkte, dat deze later zo n grote invloed op het eindresultaat kon uitoefenen. Vijf ronden voor het einde was het voor den opmerkzamen toeschouwer reeds duidelijk, dat Van Vliet'en Schulte tot een overeenkomst kwamen. Men zag ze rustig confereren en bijeen blijven tot de bel voor de laatste ronde ging. Voor de marathon-tri bune trok toen Van Vliet voor Schulte de sprint aan. om op deze wijze de fel weg spurtende Van Am sterdam te achterhalen. De opzet gelukte ten volle. Schulte volgde uitstekend, maakte zich voor de staantribune los van Van Vliet en wist Van Amsterdam op het rech te eind in te halen en dezen kans loos te passeren. Het wonder was ge beurd! Een renner, die de baan al lang had moeten verlaten, dit wei gerde. kon door zijn grote sprint capaciteiten Schulte de titel bezor gen en die aan Van Amsterdam. Boeijen, Ooms of Evers ontnemen. Wij zagen hier een jury. die haar autoriteit niet kon of durfde hand haven, een renner, die toegestaan werd eigen baas te spelen en anderen te duperen. De enige oplossing was geweest, de wedstrijd af te bellen mei, alle on prettige gevolgen daaraan verbon- Van de zestigduizend bewoners van Caen waren er een paar dagen geleden reeds tienduizend als slachtoffers der Brits-Ameri kaanse landingsoperatie gevallen. In Caen en in het veertig kilo meter verder oestwaarts gelegen Lisieux kon de burgerbevolking haar duizenden doden nauwelijks begraven. Amerikaanse piloten schoten op alle levende wezens in de straten, ook op de begrafenis stoeten. De ..bevrijding" is op mars. En wat nog mocht zijn overgebleven van de illusie, dat het wel „even pijnlijk zou wezen, maar dat het overigens toch een zaak van dagen of hoogstens van weken biijken zou, is door het ver loop der dingen kras weerlegd. Caen althans, een prachtige oude stad, noteert, nu de derde invasie- week volloopt, als bevrijdingsoogst tussen het puin vooreerst het ver lies van een vijfde van zijn bur gerbevolking. Maar ook met de dank der vrienden vlot het voor de Britten en Amerikanen niet erg. Het Sow- jetrussische blad „Woina i rabot- sjiklass" (de oorlog en de arbei dersklasse), dat herhaaldelijk Moscou's officiële spreekbuis is, schreef al in de eerste dagen van de invasie onvriendelijk van een strategische misrekening en paar de aan die kwalificatie een harde critiek op omvang en doelen der Anglo-Amerikaanse operaties. Na jaren van „voorzichtige oorlogvoe ring" is voor Britten en Amerika nen de grote aderlating begonnen. Ze zal aanmerkelijk groter wor den dan men in Londen en Wash ington ooit durfde vrezen: onder de druk van Moscou's chantage enerzijds, door het thans gaande weg ontsluierde raadsel van Duits- Iands terughouding anderzijds. Ook ln de komende invasie- weken en invasie-maanden zal het menselijke ongeduld nog bij herhaling vaststellen, dat er „niets gebeurt". Maar de les van het wachten heeft sinds de verschij ning der Vliegende Hamburgers voor velen uiteindelijk inhoud ge kregen. Alleen wie ziende blind en horende doof is. kan nog in twij fel zijn over het waarom van Duitslands defensieve krijgvoe ring in het Oosten en het Zuiden, over het lang uitblijven van de veelbesproken vergelding. Die vergelding ontwikkelt zich methodisch. Maar slechts de dodelijke realiteit van haar be staan, geenszins echter de draag wijdte of de veelheid van haar middelen laat zich in dit ogenblik nog bij benadering overzien. De hevig verontruste Britten wisten al te berichten, dat hun bommen tapijt op Calais de startplaats der „onbemande vliegtuigen" had weggevaagd en dat een luchtaan val op Duitsland de fabrieken had platgelegd waar ze worden ver vaardigd Terzelfdertij d breidt de Duitse oorlogsleiding de beschie ting met het nieuwe wapen over Zuid-Engeland in vergaande mate uit. Terzelfdertijd komen mede delingen over nog onbekende, an dere middelen, die zelfs de tegen stander na de recente ervaringen niet voor bluf zal willen houden. Terzelfdertijd verluidt in Duits land veelbetekenend, dat „de viermotorige bommenwerper ver ouderdis. In de eerste oorlogsjaren was het juist Engeland, dat de waarde van het wachten bepleitte. Het trachtte aannemelijk te maken, dat het onvoldoende was voorbe reid en dat het zich allengs wa pende voor de eindstrijd. Niemand zou duidelijker de betekenis van het wachten hebben moeten be seffen dan wie zijn verwachtingen koppelde aan de Britse krljgvoe- ring. Duitsland van zijn kant was nimmer onvoorbereid. Het heeft de beslissende betekenis van stil zwijgen en zelfbeheersing daarom allerminst, verwaarloosd. Zijn heroïsche bevolking wist, door het innerlijk besef van het waarom van deze oorlog, de zwaarste sla gen tegen haar woonsteden te dragen, toen de tegenstander al van de daken riep, dat Duitsland verslagen was en de Duitse oor logsleiding wachtte en werkte. Met een variant op een bekend spreekwoord is een nieuwe stelling bewaarheid: wie het laatst wacht, wacht het best. Churchill wachtte in het Westen, tot de kleine vol ken voor zijn zaak zoudefi zijn leeggebloed. tot Stalin de hor den van het bolsjewisme zou heb ben uitgeput. Sindsdien wacht Stalin, dat nu eindelijk de Britten en Amerikanen bloeden gaan. En de uitlating uit „Woina i rabot- sjiklass" maakt duidelijk, dat hij niet héél gauw tevreden zal zijn. Duitsland, kan niet beter wen sen. De wet van het werkzame wachten is den Anglo-Amerikaan- sen tegenstander uit de hand ge glipt. De verdediging van het Europese contineiit echter han teert die wet nog waar zij wenst. Zij voert te land een defensieve strijd, waar de voorwaarden voor de beslissende ontmoeting nog moeten worden geschapen. Zij doseert in gestage climax haar tegenslagen met de in jaren van stille, harde arbeid voorbereide middelen. Tot het ogenblik waar op de eindstreep onder de reke ning van deze oorlog kan worden getrokken. DEN HAAG. 23 JunL Naar wij -van de Sportcom- missie der N.W.U. vernemen, is Arie van Vliet met ingang van heden voor één maand geschorst, in verband met zijn optreden in de wedstrijd om het baankampioenscnap over 50 km. op Donderdag jl. te Amsterdam. Dit betekent dus. dat Van Vliet van verdere deelneming aan de nationale kampioen schappen is uitgesloten. den. De wedstrijd opnieuw vast te stellen, ook al zou dit voor enige renners misschien betekenen, dat zij minder goed geklasseerd werden dan thans het geval was. Alles liever dan een renner in het onrechtmatige be zit van een kampioenstitel te stellen en anderen de beloning te onthouden, die hun keurig rijden verdient. Het bedoelde te zijn een wedstrijd zonder gangmaking, maar het werd een wedstrijd met levende gangimaking^ Voor de grote wedstrijd werden enkele amateurnummers gegeven. De Rotterdammers G. van der Kaa won met flinkvoorsprong een klasse mentswedstrijd over 8 km. en Bam- mens en Boschkemper wonnen op overtuigende wijze de ploeg-achter- volging. De uitslagen waren: Wedstrijd over 50 km. zonder gang making: 1 G. Schulte. 1 u. 6 min. 36.2 sec. 2. G. Boeyen op 10 m, 3. P. Evers. 4. A. v. Amsterdam. 5. T. Ooms. Wedstrijd voor amateurs over 8 km. 1. G, v. d. Kaa. 1'2 pnt. 2. R. van Zalinge 8 pnt. 3. J. van Hekken 7 pnt. Ploegachtervolging voor amateurs over max. 4 km.: 1. Bammers en H. J. Boschkemper lopen in 5 min. 26.6 sec. tien meter in op 2. C. Boersma, J. Middelink en G. Slop. Kunst in Leiden Zaterdagmiddag te half drie zal in het Rijksmuseum voor Volkenkunde nogmaals een gamelan- en j£ronl)ong- concert door het Indonesisch gezel schap „Insuhnde" worden gegeven. De kinderkoorklassen -van het Lelds Mu- zieklyceura geven Zaterdagavond om 7 uur een herhaling van de kinder operette „Rliodia". „Carnaval" is de titel van de revue, die Zondagavond ln de Stadsgehoorzaal gaat en waar aan o.a. Gerard Walden. Berry. Kievlts. Paul Ostra en het orkest van Malando hun medewerking verlenen. Albert de Klerk (orgel) geeft Maan dagavond een Bach-concert in de Marekerk. Medewerking verleent het vocaal kwartet Maria StruyckenVan den Adel, sopraan; Ric v. d. Veen a le FéTre^ tenor en Frans v' n- bas- Het Programma ver meldt koraal voorspelen en daarbll aansluitende koraalgezangen. Een. buitengewone uitvoering" geeft ds muziekschool Toonkunst Dinsdag avond om kwart over zeven ln de Schouwburg. Behalve het orkest met solist zal het Vrouwenkoor o.l.v. An- toon Krelage en de operaklasse o.l.v. Jeanne Bacilek zich doen horen. Op uitnodiging van de vereniging „Oud-Lelden" zal Leo Mens. Woens dagavond te half acht ln dc Ev. Luth Kerk. Hooglandse Kerkgracht. een voordracht houden over .den Leldsen musicus Cornells Schuyt". Het Leids# a Cappclla Koor zal op deze avond* onder leiding van zijn -directeur Wil lem Mlzce enkele werkon van Schuyt uitvoeren. Boerderij „de Poppenkast" te Voor schoten heeft weer een aanvang ge maakt met het geven van artistieke poppenvoorstelllngen. Het programma voor deze week ziet er als volgt uit: Zaterdag: „De wonderbare genezing": Vrijdag: „Impromptcr". Deze voorstel lingen vangen te half acht aan. Extra-keuringen Her. «-Ersatzkommando deelt mede: wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring worden gehou den op Maandag 26 Juni te Den Haag van 8 tot 13 uur, in een der zalen van het gebouw Amlcltla, Westeinde 15 en Dinsdag 27 Juni In Amsterdam van 8—13 uur, Nebenstelle der Waffen»#, Dam 4, waar Iedere gezonde Nederlan der zich kan aanmelden, ten eind# gekeurd te worden voor de Waffeiwf. (f-Wachtbataillon ln Amersfoort. Landstorm Nederland, Krlegsmarlne en de Germaanse ff in Nederland. Tijdens de keuringen worden all# Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid delen enz. Officier ln de Waffen-tf kan leder v/orden, die na ten minste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn. schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Alle Inlichtingen en gratis-reisbiljet ten voor de heen- en terugreis zijn. verkrijgbaar- bij de volgende Neben- stellep, der Waffen-tf: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56: Heerlen. Saroleastraat 25: Groningen. Heerenstraat 46; Enschede, Hengclose- straal 30 en eveneens bij het Jf-Ersatzkommando. Korte Vijverberg o, Den Haag. DEN HAAG. 23 Juni. Tijden* de heden gehoudeu trekking van de Staatsloterij zijn de volgende prijzen uitgekomen: 1000 met premie van. 30.000 5240; 1000: 2932, 4319, 3768,_ 14470; (400: 1262. 2586. 5077. 7776. 8122, 9473. 9166, 15863, 23995; ƒ200: 3145. 3642. -1592, 4762. 10041. 13596. 13799. 21860; 100: 1153. 2610. 3755. 4658, 5519. 5675, 5686 7229. 8473, 8669. 9581. 11903. 15078. 15242. 15310. 17188. 17433. 18809. 19044. 22001. 23049 De verduistering begint lieden nm 22.00 en eindigt om 5.15 uur. Maan onder 0.06. op 7.56 uur. 28 Juni E.K., 6 Juli V.JVL, 12 Juli L.K., 20 Juli N.M. Onze foto toont rlr volgorde van aankomst in de strijd om hel. 50 km.-kampiocnschap op de Amsterdamse Stadion-baan. No. 1 is Schultc, royaal win naar, nadat hij gepro fiteerd heeft van dc sprint van Van Vliet, die reeds uit de baan gezonden wasmaar ondanks het herhaald bevel, rustig doorreed. No. 2. Boeyen, no. 3 P. Evers. no. 4. Van Amsterdam. (Eigen joto Griek)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1