HET DAGBLAD Landing tussen Ostende en Duinkerken verwacht Geallieerden verloren reeds 200 000 b.r.t VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Te jong! Felle pantserstrijd In het gebied van Caen Nieuwe linie bij Carentan Gevechten voor de Nederlandse kust Geallieerde sierkfe moeilijk te schatten Betekenis van de vesting Cherbourg Eerst uitstappen! Aanvaller moest zijn krijgsplan ingrijpend wijzigen Overrompeling werd verhinderd Belastingbezwaren BERLJIN, 10 Juni. Van de in Zuidoost-Engeland in de streek van de monding der Humber en in Schotland gereedstaande divisies is tot dusverre nog geen enkele in het strijdperk gebracht. Aangenomen moet echter worden, dat met sterke delen van deze formaties reeds in de eerstvolgende dagen een verdere invasiephase zal beginnen. In dit ver band kan een sterk gecombineerde actie in het gebied van het Kanaal verwacht worden en wel zo ongeveer in de streek tussen Duinkerken en Ostende. Terwijl de ochtend van 9 Juni kalm verliep, werden in de namiddag de gevechtshandelingen om verscheidene plaatsen over een breed front hervat. In het gebied tussen de Divebeek en de Ornemonding werd een zuiveringsoperatie tegen Britse valschermafdelingen met succes voort gezet. In weerwil van hun verbeten weerstand werden de Britten op een klein gebied bijeengedrongen, waarbij zij verscheidene honderden doden en gevangenen verloren. Ten noordwesten en ten westen van Caen leverden Duitse pantser- formaties zware afweergevechten tegen numeriek sterkere Britse pantser- troepen, welke zij zware verliezen toebrachten. Zestien vijandelijke tanks werden vernield. In de naar het westen aansluitende sector won een andere Duitse pantserformatie in de aanval naar het noordwesten terrein, doch een Britse gevechtsgroep, die uit het gebied tussen Bayeux en Isigny in zuidelijke richting trok, slaagde er in, de Duitse beveiligingslinie terug te dringen en tijdelijk gedeelten van een Duitse infanterieformatie in te sluiten. Deze ingesloten gevechtsgroep kon zich echter naar de eigen linies doorvechten en tezamen met de andere delen van haar formatie een nieuwe verdedigingslinie opbouwen. Ie JAARGANG No. 134 L X ZATERDAG 10 JUNI 1944 Uitgave N.Y. De Arbeiderspers Bureaux voot redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 25 cent per week of ƒ3.25 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 De Anglo-Amerikaanse invasietroepen maakten gebruik van grote vrachtzweefvliegtuigen. Hier ziet men het wrak van een van de vele, die door de Duitse afweer neergeschoten werden. (Telefoto Weltbild C-N.F Het Amerikaanse corps, dat zich ten noorden van Carentan had ver zameld en gisteren door nieuwe strijdkrachten versterkt was, ging des namiddags ter sterkte van onge veer vier infanteriedivisies en een pantserdivisie over tot grotë aanval len naar het noorden en het westen, terwijl tegelijkertijd in de rug der Duitse linies nieuwe valschcrmafde- lingen werden neergelaten. De hier vechtende Duitse formaties weken onder vertragende tegenstand naar het noorden en noordwesten uit en konden zich in de avonduren in aan zienlijk verkorte en krachtiger ge worden stellingen met succes hand haven tegen het verdere opdringen der Amerikanen. Uit de kustsector tussen Seine en Ome wordt bericht, dat een formatie Engels-Amerikaanse oorlogsschepen de Duitse kustverdediging in het ge bied van Trouville met. zwaar ge schut onder vuur heeft genomen. Het vuur werd door de Duitse batte rijen met succes beantwoord. Een lichte kruiser werd tot zinken ge bracht. De overige oorlogsschepen wendden daarop onder zware inne- veling de steven. De legergroep, die onder bevel staat van Montgomery heeft op Zuid-Engelse bodem nog de beschik king over ongeveer 20 divisies en er moet wordeD aangenomen, dat Mont gomery deze na verdere consolidatie van de bestaande bruggenhoofdposi ties alle in het Normandische gebied in de strijd wil werpen, waarbij zijn voornaamste streven er naar uit gaat, behalve de haven Cherbourg ook de Westkust van Normandië in handen te krijgen In' overeenstem ming hiermede moeten verdere luchtlandingsacties in dit gebied worden verwacht Aangenomen moet worden, dat Montgomery de reeds eenmaal mis lukte poging zal herhalen om zich ook aan de Westkust van het schier eiland Cotentin met vrij sterke een heden te nestelen Ook een aanval op het nauwere gebied van St. Malo lijkt stellig nog denkbaar. De Berlljnse correspondent van het A.NP meldt dat het onder an dere de aandacht heeft getrokken dat van Engelse zijde een oproep-tot de Belgische Hollandse. Deense en Noorse vissers is gericht, waarin zij gewaarschuwd worden om In de komend? weken niet uit te varen Dit echter zo verklaart men kan ook slechts een bericht in het kader van de zenuwoorlog zijn. daar men in Engeland niet zo dom zal zijn. de datum van nieuwe landingen wereld kundig te maken De invaslevlooi verloor bij aanval len van Duitse zee- en luchtstrijd krachten gedurende de nacht van 7 op 8 Juni en gisteren oyerdag be halve twee kruisers en verscheidene torpedojagers, met zekerheid 53 volgeladen troepentransportschepen en met oorlogsmateriaal geladen landingsvaartuigen, die alle door tor pedo's of bomtreffers tot zinken wer den gebracht Talrijke andere vaar tuigen werden zo zwaar beschadigd dat hun ondergang zeker kan wor den geacht Ook de scheepsverllezen dei oelde eerste invasiedageD kunnen zeer aan zienlijk geaent worden Volgens voor zichtige schattingen heeft de inva- sie-vloot tot dusverre minstens 200 000 ort. laadruimte verloren De hoogte van de verliezen aan perso neel en materiaal waren daarmede In Dvereenstemmin'- De zinneloze en oarbaars? verwocs ting van kleine en middelmatige steden in een grote hoog om het in- vasiegebied dooi Anglo-Amerikaanse bombardementen verhindert het Duitse ravttaillerlngsverkeer niet. De Duitse pioniers die in de veldtocht in het Oosten hun sporen verdiend hebben herstellen In zeer korte cijd de vermeide verkeerswegen Ook de vërwoestint van een gehele vreed zame stad dooi de invallers betekent voor de Duitse verdediging slechts een korte vertraging van het on weerst aanhaai doorwerkende ver keer Van 6 Juni te 2.30 uur tot 9 Juni te 12 uur zijn 367 Brits-Amerikaanse vliegtuigen vernietigd Hierbij zijn niet inbegrepen de talriikë vijande lijke vliegtuigen, die tengevolge van zware schade oü hun retourvlucht in zee vielen Van de ui net Kanaal opererende geallieerde oorlogsschepen zijn vol gens Britse berichten 75 procent En gelse. terwijl de rest bestaat uit. Ame rikaanse schepen en daarnaast nog enige scnepen van andere nationali teit. o.a. de Nederlandse kanonneer boten Flores en Soemba Aan Engelse oorlogsbodems zijn tot dusver waar genomen de slagschepen Nelson Rodney Ramillies en Warspite be nevens kruisers en torpedojagers als mede monitors Kustpantserschepen van geringe diepgang met de zwaar ste artillerie. Onder de Amerikaan se oorlogsbodems bevinden zich de belde oudste slagschepen van de Amerikaanse marine Arkansas en Texas, alsmede de na Pearl Harbour gerepareerde Nevada. Voorts is een Amerikaans slagschip vaD het type Carolina waargenomen Langzamerhand wordt de kust van Normandië een groot scheepskerthol Alleen al tussen Grandcamp-les Bains en Port-en-Bessin liggen de wrakken van meer dan drie dozijn landingsvaartuigen voor net grootste deej uitgebrand of door artillerie treffers versplinterd Meer naar het Oosten, bij Arromanches-les-Bains en Luc. hetzelfde beeld Daar rijzen tussen uitgebrande scheepswrakken de skeletten van stukgeschoten Britse tanks en kanonnen op. die tildens de lossing vernield werden De eens zo rustige Normandische kust is door de Anglo-Amerikaanse Invasie In een puinhoop veranderd Duitse luchtaanvallen Zware Duitse gevechtsvliegtuigen hebben in de nacht van 9 op 10 Juni hun aanvallen tegen de vijandelijke landingsvaartuigen voortgezet. Zij hadden bommen van zeer zwaar kali ber ingeladen, die zij onder gunstige aanvalsvoorwaarden op de vijande lijke boten wierpen. Nog tijdens de aanval deden zich drie geweldige ontploffingen op de schepen voor. Ook zich in het gebied van Arro- manches bevindende vijandelijk luchtafweergeschut, batterijen en landingsschepen werden door een for matie zware gevechtsvliegtuigen on der de bommen bedolven. Treffers in benzine-opslagplaatsen en munitiede pots veroorzaakten hevige branden. De Duitse piloten toonden zich na hun terugkomst zeer voldaan over deze operaties, vooral omdat deze met zeer geringe verliezen konden worden uitgevoerd. Ook van de op 9 Juni onder on gunstige weersomstandigheden uitge voerde scheervluchten door Duitse jachtbommenwerpers zijn goede be richten ontvangen. Vooral vijande lijke troepenkampen, marscolonnes cn stafkwartieren werden aangeval len. De chefs der drie onderdelen van de Amerikaanse weermacht, generaal Marshall, admiraal King cn generaal Arnold, zijn tc Londen aangekomen. Aartehertogin Maria Josefa, de moeder van cx-kelzer Karei van Oos tenrijk. Is op 77-jarlge leeftijd in Beieren overleden. BERLIJN, 10 Juni. Duitse patrouillcstrijdkrachtcn hebbeu van ochtend tussen 2 en 3 uur voor de Nederlandse kust bij IJmuiden vér- sclieidenc aanvallen van Britse lor- pedomotorboten in zware gevechten afgeslagen. Op de vijandelijke boten werden talrijke treffers geplaatst. Een dezer boten werd zwaar beschadigd. Een eigen vaartuig ging verloren. Aftreden van Badoglio wekt geen verrassing STOCKHOLM. 10 Juni Het aftreden van Badoglio en de benoeming van den socialist Bonomi hebben in leidende Italiaanse krin gen geen verrassing gewekt. De posi tie van Badoglio gold reeds geruime tijd als zwaar geschokt. Met name zou hij er niet in geslaagd zijn het vertrouwen te winnen van de in Zuid-Italië verblijvende agenten van Moscou. Bonomi is van 1921 tot 1922 mi nister-president geweest. Hij was de voorlaatste Italiaanse premier, voor dat het fascisme aan de macht kwam Na de omwenteling van het vorige jaar had hij zich tot taak ge steld talrijke kleine partijen, van Christelijke democraten tot commu nisten te verenleen Op de inmiddels gepubliceerde ka- binetslijst. komen de namen voor van zeven ministers zonder portefeuille. Tot hen behoren graaf Sforza, prof. Benedetto Croce en de communis tische leider Togliati. Graaf Casani- Iseral heeft de portefeuille van oor log en luchtvaart, admiraal de Cour ten blijft minister van marine. Japanners boeken succes op Nieuw Guinea TOKIO, 10 Juni. De Japanse strijd krachten, die sedert 27 Mei in het gebied van de rivier de Tor (Nieuw- Guinea) de Amerikaanse landstrijd krachten hevig bestreden hebben, konden deze strijd op 2 Juni ten ein de brengen. De hoofdmacht van de Amerikaan se troepen was reeds op 30 Mei om singeld en geraakte in ontbinding. De vijand had meer dan duizend do den en vermoedelijk tweeduizend ge wonden. De overige strijdkrachten vluchtten. Voor het eiland Biak heeft de Ja panse luchtmacht op 8 Juni, nog voor het. aanbreken van de dag, een vijandelijk convooi aangevallen. Twee transportschepen werden beschadigd. Bovendien werden boven het eiland zelf twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, terwijl op het eiland Wakanda het vliegveld zwaar werd gebombardeerd. Ineunoe ontvangt Britsen ambassadeur ISTANBOEL. 10 Juni In tegen- woordigheid van den minister van buitenlandse zaken, Meneraendzjog- loe, heeft- de president van Turkije, Ismet Ineunoe. gisteren den Engel sen ambasadeur in Ankara, Sir Knatchbull Hughessen, ontvangen „Terreur der minderheid" DEN HAAG, 9 Juni. Het poli tieke weekpraatje. uit te zenden op Maandag 12 Juni over Hilversum I om 18.45 uur is getiteld: „Terreur der minderheid" BERLIJN. 9 Juni (C.D.) Hel getal der gelande geallieerde troepen valt onmogelijk te schatten. Bij de aanval op Sicilië werden ruim 100 000 man aan land gezet. Bij de eerste bestorming van het strand voor Sa lerno zetten de geallieerden onge veer 160.000 man aan land. Ook vol gens voorzichtige ramingen ls het aantal gelande manschappen ditr maal hoger, maar niet. zoveel, als menigeen zich. voordat de invasie eco feit werd. misschien had voor gesteld. In het algemeen kan men waar schijnlijk zeggen, dat voor de onder neming tegen de Normandische kust een ongeveer gelijk aantal troepen in de strijd zou zijn geworpen, als bij de aanval op Salemo. wanneer niet de zeer sterke formaties para chutisten en lucht,infanterie reeds in de loop van Woensdag sprak men over 40.000 tot 50.000 man dit ge tal aanzienlijk had verhoogd. Op het ogenblik ls. zoals reeds ge zegd, elke schatting onmogelijk, daar in de nacht van Dinsdag op Woens dag voornamelijk over zee en in de vroege ochtenduren van Donderdag voornamelijk door de lucht weer grote versterkingen zijn geland, ter wijl de bij de eerste stoot gelande troepen in tussen ernstige verliezen hebben geleden. Vooral de parachu tisten en de luentinfanterie hebben als gewoonlijk zeer vele krijgsgevan genen moeten afstaan. Snelboten behaalden opmerkelijke resultaten (Van onze BerlTjnse correspondente) Aan het bruggehoofd van Bayeux, dat met zijn westelijke punt tot Porte en Bessin en in het zuidwesten tot St. Lo reikt, strijden op het ogen blik twaalf Anglo-4merikaanse divi sie-kernen. Onder deze aanduiding verstaat men in Berlijn dat, wat van een oorspronkelijke divisie, nadat deze vaste grond onder de voeten ge kregen heeft, nog overgebleven is. Tot deze twaalf divisies behoren twee pantserdivisies, die tegenover drie pantserdivisies aan de Duitse kant staan. Het is te verwachten, dat de Duitse legerleiding, naarmate de gevechten zich ontwikkelen, spaarzamer zal wor den met het noemen van plaats namen, waar gevechten aan de gang zijn. aangezien dit tot oriëntering van den tegenstander bijdraagt. De Duitsers hebben wat dit betreft een goede les gehad bij de veldtocht in Polen. Na afloop van de oorlog in Polen werd te Londen verklaard, dat én de Poolse èn de Engelse legerlei ding zich na korte tijd alleen nog maar een beeld van de strijd konden maken aan de hand van de Duitse berichten. Het is dus begrijpelijk, dat de lei ding. nadat de eerste nieuwshonger wat gestild is, thans in zijn gedetail leerde berichtgeving iets terughou dender wordt. Het gebied van het bruggenhoofd bij Bayeux omvat de kuststrook waar vooral de visserij werd bedre ven. Er liggen dan ook slechts kleine vissershavens. Vandaar, dat de Anglo-Amerikanen er alles op zetten Cherbourg in handen te krijgen. Hun positie is daarvoor niet ongunstig, wanneer zij er althans in slagen, alle wegen naar het schiereiland <en dat zijn er niet veel), af le snijden, te meer, daar men kan vermoeden, dat de spoorwegverbinding ParijsCher bourg bij Bayeux onderbroken is. De Duitsers hebben de fortificaties, die onder Frans beheer reeds zeer sterk waren, ongetwijfeld nog aanzienlijk uitgebreid. Wanneer het den aanval ler zou lukken, deze haven te bezet ten, zal hem dit ongetwijfeld zeer hoge verliezen brengen. Niettegenstaande het feit, dat de Duitse marine tot nu toe uitsluitend „snelboten" heeft ingezet, hebben de ze tijdens de eerste drie dagen zes tien oorlogsschepen, een reeks van grote invasie-vaartuigen, verscheidene torpedojagers en drie grote pantser- landingsschepen vernietigd. Deze laatste schepen vervoeren honderd pantserwagens en tweehonderd man bemanning. Volgens Duitse opgave werden de eerste drie dagen 334 vliegtuigen vernietigd. De Engelsen gaven na twee en een halve dag. strijd een getal van 298 op. Maatregel bij Spoorwegen UTRECHT, 10 Juni. Met ingang van 15 Juni voeren de Nederlandse Spoorwegen een maatregel in om een einde te maken aan de vaak chao tische toestanden, welke in de loop van de laatste jaren bij het in- en uitstappen van de treinen zijn ont staan. Besloten is, aldus lezen wij op het mededelingenbord in de hal van het Centraal Station, bij aankomst van de treinen de zich daarin bevin dende passagiers eerst gelegenheid te geven via alle deuren uit te stappen. Daarna zullen de reizigers, die ver trekken willen, gelegenheid krijgen om in te stappen. Met het doorvoeren van deze maat regel wordt dus definitief gebroken met het systeem dat tot dusverre ge volgd werd en dat, in poëzievorm, als volgt in de practijk gebracht werd: „Een goed begin, een goed besluit Stap achter in en vooraan uit!" Vakschool voor bloemisten te Baarn BAARN, 10 Juni. In navolging van de Rijksvakschool voor fruitteelt te Houten (U.) en de Rijksvakschool voor groententeelt te Vleuten is thans te Baarn een Rijksvakschool voor bloemisten gesticht. Zij is de eerste hier te lande op dit gebied. De school wordt 1 September geopend. De lessen, die zowel practisch als theoretisch zullen zijn, worden voor een belangrijk deel gegeven in de Hortus Botanicus der Rijksuniversiteit te Utrecht, „Cantonspark" te Baarn. Aan een vakschool voor opleiding van bloemisten werd reeds geruime tijd in ons land behoefte gevoeld. Dank zij het initiatief van den Rijks- tuinbouwconsulent, ir. B. K. Bartelds te Utrecht, is zulk een opleidings school thans werkelijkheid geworden. Als zetel werd Baarn gekozen, wegens zijn ligging, als bakermat van de dahliacultuur en wegens het feit dat de Utrechtse Hortus Botanicus daar gevestigd is. De heer Müller gemachtigde van den Leider UTRECHT, 10 Juni De pers dienst van de N.S3. deelt mede: Overwegende, dat het wenselijk is gebleken, de taak van zijn gemach tigde voor binnenlandse zaken en nationale veiligheid te splitsen in een arbeidsgebied ..binnenlandse zaken' en een arbeidsgebied .nationale vei ligheid". heeft de Leider tot gemach tigde voor binnenlandse zaken be noemd ir F. E. Müller. burgemeestei van Rotterdam. De heer C. van Geel kerken, die tot de benoeming van ir. Müller de functie vervulde van ge machtigde van den Leider voor bin nenlandse zaken en nationale veilig heid, zal ln den vervolge optreden als gemachtigde van den Leider voor nationale veiligheid. Wanneer ik de laatste jaren over groente schrijf of denk, dan denk ik slechts in drie monelijk- heden. W„ Zw., O N.~ Weinig, Zwart Of Niet. Daarom ben ik den Amsterdamsen lezer dankbaardie mij op een nieuwe mogelijkheid wijst: „Te Jong" Hij doet het boven dien op een zeer aantrekkelijke wijze namelijk door mij m natura toe te zenden waarover de strijd gaat cn wat ik de laatste dagen niet óp tafel zag: groente. Ziedaar nog eens een goede Lezer! Behalve dat hij regelmatig zijn abon nementsgeld betaalt, stuurt hij zijn hartsvriend-redacteur een bezending groente. Gaat zo door mijn zoon cn ik zal spinazie eten! (Jammer alleen, dat zijn hele zending voorlopig nog in een enveloppe ging, nieuw model. Maar goed: er is een begin. Ik zie al met belangstelling de zending tege moet van een lezer dit mij het on derwerp van zijn klacht in een was mand stuurt.) Hier is de brief „Tijl, ik wil bij u eens mijn hart uitstorten in de hoop, dat u wellicht door mijn publiciteit een eind kunt maken aan een zeer treurige toestand op het gebied dei voedselvoorziening. Het is mij de laatste tijd opgeval len, dat er zeer jonge gioente op de markt komt groente die nog maar nauwelijks de naam groente kan dragen. Zoiets als een ongeboren kind. Ik vind dit heel erg zonde. Als die groente nog een tijdje in de grond was gebleven, hadden wij er veel meer plezier en profijt van kun nen hebben. Ik bekijk het zo, de tuinder rukt deze groente zo jong mogelijk uit de grond en plant dan weer zo snel mogelijk wat anders in de grond, zo dat hij twee tol drie oogsten kan maken tegen anders een. Dat zal hem zeker een aardig winstje ople veren, wanl de jonge groente levert net zoveel ol nog meer op dan vol wassen groente. Ik stuur u hierbij een monster. Dit kreeg mijn vrouw van haar groente man met de mededeling dat dit uien waren en de prijs was twintig cent een bosje. Ik geloot dat wij hter ook niet mee gebaat zijn. Misschien weet u een oplossing. Hetzelfde gebeurt met andere groenten ook. bijv. met worteltjes, waarbij dan de worteltjes per pond worden verkocht, zodat men meer lof dan worteltjes krijgt. Hopelijk kunt u de bevoegde instanties hier eens op wijzen." In deze brief ls geen woord over dreven. De stukken van overtuiging gingen er bij. De hele „bos uien", was het eigenlijk geen bos sjalotjes? bestond uit een serie dubbele gras sprietjes met daaronder aan knob beltjes zo groot als een groene erwt. Ik heb ze mijn vrouw overhandigd om er groentesoep van te koken. Elke bijverdienste is welkom in deze tijden. Ik stuur dit stukje, roodomrand naar de Landstand vakgroep Uien- telers en naar de Prijsheheersers en de C.C.D Met deze opmerking er bij: vergrootglas meenemen en de toestand verbeteren, tenzij u mijn klanten ln plaats van mensenmagen muizenmagen kunt bezorgen, die pas sen bij deze uien als erwten en deze wortels als lucifersTIJL. De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.30 (Zondag 5.15) uur. Maan onder 9.02 (Zondag 10.20), op 0.33 (Zondag 1.13). 13 Juni L.K., 20 Juni N.M., 28 Juni E.K.. 6 Juli V.M. BERLIJN, 10 Juni. De militaire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben schrijft, dat drie dagen na het begin der An glo-A mei ixaanse onderneming duide lijk blijkt dat haar Inleidende faze rwpp doplpn hppft te weten de havens van Le Havre en Cherbourg, welke door overrompeling moesten vallen. Totnogtoe is de vijand nog niet veel dichter bij deze punten ge komen dan op de eerste mvasiedag. Daarmede ls dit kan zonder over drijving en ongeacht de verdere af loop der gebeurtenissen reeds thans geconstateerd worden de eerste ronde beslist id het nadeel der invallers. Dat betekent niet. meer en niet min der dan dat zij geëindigd is ten gun ste van de Duitse maatregelen Dit relt zal niet zonder aanzienlijke uit werking kunneD blijven, want het dwingt de tegenpartij tot wijzigin gen ln naar totale plan. Tevens moe ren meer strijdkrachten, meer mate riaal en meer aanvoer naar de lan- dingshoofden zonder havens en naar de luchtlandingsplaatsen, die ver van de havens verwijderd zijn, gebracht worden De tweede consequentie die Elsenhower moet trekken, is. dat het .meer hier ..minder" voor de andere nog niet bestaande landingsplaatsen oetekent De derde consequentie is. dat het tijdschema der totale opera ties daardoor een niet onbelangrijk uitstel heeft ondergaan. Het Interessantst echter ls de ont wikkeling Westelijk van Bayeux. Daar moeten de Anglo-Amerikanen Huur en verhuur In het ln April 1941 afgekon digde Hmirbeschermingsbcsluit werd de verhouding tussen huur der en verhuurder onder de te genwoordige bijzondere omstan digheden geregeld. De positie van den huurder werd ln dit be sluit beschermd en wel ln het bijzonder tegen den verhuurder, die. mede onder de Invloed van de ln de oorlogsjaren ontstane toestand op de markt van huur en verhuur van onroerende goe deren. neiging mocht krijgen, de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs op te drijven. Als algemene regel geldt: dat een verhuurder de huurprijs niet mag verhogen of den huur der zonder meer de huur kan opzeggen. Natuurlijk heeft de wetgever den verhuurder niet geheel rech teloos gemaakt, maar was het zijn bedoeling te voorkomen, dat van het tekort aan woonruimte, dat dreigde te ontstaan, en In tussen ontstaan ls, het gevolg zou zijn, dat de huurder het kind van de rekening werd, voor al de minder kapitaalkrachtigen onder hen. De verhuurder mag den huurder het verhuurde goed opzeggen, wanneer de huurder of een van zijn hulsgenoten zich aan herhaaldelijk misbruik van het verhuurde onroerende goed schuldig maakt. Bovendien ook wanneer de overheid het betref fende goed nodig heeft. Verder bij wanbetaling van de kant van den huurder. In dit geval heeft de wetgever den huurder be schermd. De verhuurder kan al leen dan het argument huur schuld gebruiken, wanneer er vier of meer weken huurschuld zijn, terwijl dit argument niet opgaat, wanneer de economische belangen van cl-n verhuurde'- niet belangrijk geschaad worden en de huurder Inderdaad niet of moeilijk aan de voldoening van zijn schuld beeft kunnen vol doen. Wij «Tc de rechter de vordering tot ontruiming van het goed, door den verhuurder gedaan, toe, dan kan deze verplicht worden, de verhuiskosten te betalen. Bij niet toekenning van de els zul len de kosten van het geding door den verhuurder moeten worden betaald. De verhuurder kan nog met succes ontruiming van het verhuurde goed verzoe ken, wanneer hij dit goed om dringende economische redenen nodig heeft. De rechtspraak heeft bewezen, dat de rechter niet direct deze dringende reden aanneemt. liet bovenstaande geldt ook voor onderhuur. ZIJ, die dus op kamers wonen, worden door dit besluit ook beschermd. Oude distribufiestamkaart met inlegvel bewaren DEN HAAG. 10 Juni. Zoals reeds is bekend gemaakt zal de tweede distributiestamkaart bij de uitreiking van distributiebescheiden met ingang van 12 Juni in gebruik worden gesteld. Met de meeste na druk wordt er de aandacht op ge vestigd, dat de oude distributiestam kaart en de daarbij behorende ver- volginlegvellen zeer zorgvuldig be waard dienen te worden. Aangezien o.a. de gegevens van de oude distri butiestamkaart nog geraadpleegd moeten worden bij de verstrekking van schoenenbonnen e.d. wordt, ieder in zijn eigen belang aangeraden het bovenstaande nauwkeurig op te vol gen. Keuringen voor Waffen-ff, f/-Wachtbataillon, Landstorm enz. Kolen voor kookdoeleinden den Haag. ïo Juni. Abusieve lijk is dyzer dagen vermeld dat bon 22 K.F. van de kookkaart U 405 van 1 Juni tot en met 1 Juli 1944 recht geeft op h<jt kopen van een eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van fabrieksturf. Genoemde bon geeft recht op dezt artikelen van 1 Juli tot en met 31 Ju l a.s. Ir. v. d. Veg+e onderscheiden DEN HAAG. 10 Juni. de directeur- generaal der P.T.T.. Ir. W. L. Z. van der Vegte, Is onderscheiden met het kruis van verdienste der orde van den Duitschen adelaar, met de ster. als blijk van waardenng voor zijn ver diensten bij de .Inrichting van de Europese postvcrerLglng. llel tf-hreaixkomiuuiido «leell mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd le wor den voor de Waffeii ff f)-WachtItatail- lon ln Amersfoort, l-andstorui Neder land. Krlegsmarlne eo de Germaanse ff ln Nederland. Personen tusseo 19 en 35 Jaar. die aanmeldingsplkhtig zUn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de te werkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-ff kan teder istt worden, die na tenminste één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ge drag. karakter, prestatie Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid delen enz. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reishlljettcn voor de heen- en terugreis de volgen- 245: 1517 uur: Amersfoort, de Nebenstelien der Watten-ffAm- Durchgaugslager, Leusderwcg. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Vast beraden wordt de vijandelijke aan val afgewacht. (Foto ff-PK. Jarelin O/H) sterdam, Dam 4; Alkmaar Langestraat 56; Heerlen, Sarnteastraat 25; Gronin gen, Herenstraat 46; Enschede, Henge- losestraat 30 en het fj-Ersatzkoniman- do, Den Haag, Eorte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie bU het d-Wacbtbatallloo te Amersfoort, hetwelk dienst ln Neder land doet, kan men zich op hoven- staande keurlgen melden 13.6.44, 812 uur: Botterdam. Ueut sclte öherschule, Westerlaan 1; 15.6.44. 812 uur: Den Bosch. Hotel Noord- Bruhant, Markt 45: 1518 uur: \enlo, Deutsche» Haus, Egmondstraat 16; 16.6.44. 812 uur: Arnhem. Caré Royal. Amsterdam. Dam 4: 20.6.44. 812 uur: Utrecht. N.V.-Huls, Oudegracht -- -- p0] klaarblijkelijk via Isigny in contact komen met hun luchtlandingscen trum St Mère Egllse door het bezet ten van de kustweg en anderzijds langs dp straatweg naar St. Lo de Westkust van het schiereiland Coten tin bereiken Hun zware scheeps- artlllerie tracht onophoudelijk deze operaties te dekken Het luchtlan- dingscentrum St Mère Egllse dat op de tweede mvasiedag zeer in bet nauw gebracht werd en dringend om hulp riep heeft Donderdag zeergrote aanvopr van troepen en materiaal gekregen De verliezen der Ameri kaanse luchtlandingstroepen waren zo enorm dar de Invasievloot en de Britse luchtmacht dit bedreigde punt aanzienlijk hulp moesten brengen Deze versterking nad tot gevolg, dat de Anglo-Amerikanen hun gebied verdei uaar net Zuiden en het noor den trachtten uit te breiden ZIJ kon den slechts een terreinwinst van twee kilometer boeken op de straatweg ln de richting van Valognes. In Zuide lijke richting konden zij geen ter reinwinst oereiken hoewel luist ln deze richting de steun van hun scheepsartillerle gedirigeerd werd. Benzine-ontploffing eist een dode MAASTRICHT, 9 Juni. In de afdeling ververij der chemische was serij en ververij Nederveen heeft een ontploffing plaats gehad, tengevolge waarvan de ververij vernield werd en verschillende ketels sprongen. Het eerste onderzoek leidde tot de voorlopige conclusie, dat ben zinedampen van stoffen, die voor de chemische reiniging worden gebruikt, tot explosie zijn gekomen, doordat bij het overhalen van een handel van de electrische installatie door vonken steekvlammen werden ge vormd. Zeven personen, die in de afdeling werkten, werden door de vlammen en wegvliegende stukken getroffen en min of meer ernstig gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Een van deze slachtoffers, dc 26- Jarigc gehuwde E. C. Thoorens. uit Heer, is aan de gevolgen overleden. Accijns op gedistilleerd is verhoogd DÉN HAAG, 10 Juni. Mot ln- gang van 15 Juni is de accijns op het gedistilleerd verhoogd van tweehon derd vijftig gulden tot tweehonderd vijf en zeventig gulden per hectoliter ad vijftig percent. Van gedistilleerd, op 15 Juni 1944 in het vrije verkeer voorhanden of wat daarmede wordt gelijkgesteld wordt de verhoging van de accijns nagevorderd. Uitgezonderd van deze navordering zijn voorraden gedistil leerd welke niet groter zijn dan hon derd liter, ongeacht de sterkte. Van aan navordering onderworpen voorra den moet aangifte worden gedaan bij den desbetreffenden ontvanger der accijnzen. Voor uitvoeriger medede lingen zij verwezen naar de Ned. Staatscourant van 9 Juni. Straf op onttrekking van de Arbeidsdienstplicht DEN HAAG, 9 Juni Hot neöen ver*c''pu cn VpioxdeiünaeQblocl bevat o m. een besluit vain de secretarissen- generaal van do departementen van Algemene ZakeD en van Justitie ter bescherming van de Ned Arbeids dienst. Het luidt als volgt: Artikel 1 HU die het bestaat, zich zelf of een ander door verminking, door een middel, dat bestemd ls. een misleidende werking te hebben, of op andere wijze aan de vervulling van do arbeidsdienstplicht geheel, gedeelte lijk of tijdelijk te onttreken. wordt ter zake van onttrekking aan de arbeids dienst gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren Artikel 2. Hij die opwekt of aan zet tot weigering van de vervulling van de arbeldsdlenstpllcht. wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vUf Jaren. Artikel 3. HU die tegenover een Ud van de Ned. Arbeidsdienst de ge meenschap van de Ned Arbeidsdienst tracht te ondermUncn. dan wel do dlenstUver ln ongunstige zin tracht te beïnvloeden, wordt gestraft met ge vangenisstraf van ten hoogste vUf la ren. Artikel 4. Een lid van de Ncd. Arbeidsdienst, dat do plaats, waar hij zijn dienst moet verrichten, verlaat, dan wel daarvan wegblijft, met het oogmerk zich aan de vervulling van do arbeldsdlenstpllcht geheel, gedeeltelijk of tijdelijk te onttrekken, wordt ge straft ter zake van desertie met ge vangenisstraf van teD hoogste vUf ia- ren. Artikel 5. hu die eeD Ud van de Ned Arbeidsdienst tot desertie over haalt, dan wel deze voor hem opzet telijk vergemakkelijkt, wordt gestraft met gevangenisstraf vair ten hoogste vijf Jnren. Artikel 6. Met gevangenisstraf van ten minste twee cn ten hoogste tien Jaren wordt gestraft. Indien het ln de gevallen, bedoeld ln de artikelen 1 tot en met 5. een bijzonder ernstig feit betreft Artikel 7. De DU de artikelen 1 tot en met 5 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven. Artikel 8 Het Vredegerecntshof is ln eerste en ln laatste instantie bij uitsluiting bevoegd de bij de artike len 1 tot en met 5 strafbaar gesteld© feiten te berechten Het Vredegerecnts hof oordeelt met twee raadsheren en een lid. dat behoort tot de Nederlandse Arbeidsdienst Do secretaris-generaal van het departement van Justitie be noemt de leden van bet Vredegerecnts hof. die behoren tot de Ned Arbeids dienst. ten getale, als door hem wordt bepaald. zij moeten aan een rijks- of een daarmede gelUkgestelde Neder landse universiteit hebben verkregen: hetzij de graad van doctor ln de rechtswetenschap, hetzij de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid, of de hoedanigheid van meester ln de rech ten, mits deze graad of hoedanigheid verkregen is op grond van het afleggen van een examen ln het Nederlands burgerlijk en handelsrecht, staatsrecht en strafrecht. Artikel 9. Dit besluit treedt in werking op 7 Juni 1944 Vijf personen vermist BARNEVELD, 10 Juni. Sedert. enigeMagen worden te Barnevcld vijf personen vermist. Er wordt, een ern stig ongeluk gevreesd. Dinsdagmor gen vroeg vertrokken in e.en perso nenauto. met bestemming Assen, de garagehouder H. Blankenspoor. uit Barneveld. met de passagiers Bos man, Kooy, Tijmensen en Van Mou- rik. allen uit Achterveld. Volgens infonnatie is het vijftal inderdaad in Assen geweest. Het spoor leidt vandaar naar Dedemsvaart. Daarna echter ontbreken alle gegevens. Daar het vast schijnt te staan, dat er die dag nergens contróle is ge weest, of in beslagneming heeft plaats gehad, bestaat het vermoeden, dat de wagen te water ts gereden. „Reichsschule Valkenburg" DEN HAAG. 10 Juni. Zondag 11 Juni spreekt van 11.30 tot 11.45 dc stem der ff over „Relchsschulo Valkenburg".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1