HET DAGBLAD Duitse troepen ten N.W. Rome teruggetrokken VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Boeren Hevige strijd ontbrand benoorden Rome Beschermer en bevrijder Kesselring deed voorstel Rome tot open stad te verklaren Gevechten in O. stadsdeel Tegenaanvallen op Nieuw Guinea Amerikanen drongen ondanks Duits aanbod de stad binnen Duitse vordering bij Jassy Duce richt een bevolking Afweerkracht niet gebroken oproep tot de van Italië Verbeteringen in het bedrijf Inwijding van B.D.M.-wimpels te Valkenburg Toespraak van den Rijkscommissaris HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 4 Juni. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: ..Daar het front in de loop der gevechtshandelingen steeds meer de stad Rome naderde, bestond het ge vaar dat dit oudste cultuurcentrum der wereld in de rechtstreekse ge vechtshandelingen zou worden be trokken Teneinde dit te vermijden heeft de Führer bevolen de Duitse troepen Noordwestelijk van Rome terug te trekken. De strijd in Italië wordt voortgezet met de onwankel bare wil en met het doel de vijande lijke aanval uiteindelijk te breken en gemeenschappelijk met de bondgeno ten de overwinning te bevechten. In zeer nauwe samenwerking met het Fascistische Italië en de andere bondgenoten van het Duitse rijk worden de daartoe nodige voorwaar den geschapen Het laar der invasie zal de vijanden op de beslissende plaats een vernietigende nederlaag brengen." Vier voorstellen via het Vaticaan Het Duitse opperbevel meldde voorts: De opperbevelhebber der Duitse troepen in Italië, generaal-veldmaar- schalk Kesselring. heeft de 3de Juni om '23 uur door den Dultsen ambas sadeur bij het Vaticaan aan het Vati caan. ter doorgeving aan het opper bevel der Anglo-Amerikaanse strijd krachten. de volgende voorstellen overhandigd inzake de erkenning van de stad Rome als open stad door de oorlogvoerende mogendheden: 1. De stad Rome wordt door de oorlogvoerende mogendheden als open stad erkend. 2 Als grenzen der open stad gelden S Paolo, met uitsluiting van de spoor lijn ten Noorden van S. Paolo tol aan Piazza Maggiore de lijn van Piazza Maggiore (spoorlijn en station Tibur- tina niet inbegrepen) tot ten Oosten van Villa Chigi. Van Villa Chigi tot aan de Tiberbocht 1.5 km Zuidwes telijk van de renbaan Torre des Quinto ten Zuiden van de Tiber tot Ponte Milfio (wel Inbegrepen) de Westpunt van Vaticaanstad Porta S. Pancration en station Tras- tevere (niet inbegrepen) Porte Su- plicio (wel inbegrepen) ten Oosten van de Tiberoever Porte S. Paolo (niet inbegrepen) 3 Speciale bepalingen: a Het opperbevel van de weer macht verplicht zich. evenals tot dus ver. binnen een open stad geen mili taire installaties en troepen te heb ben. alsmede geen troepenbewegin gen uit te voeren b Uitgezonderd hiervan zijn de bureau's en politie die tot handhaving van rust en orde alsmede voor de ravitaillering der stad noodzakelij'k zijn c. Binnen de open stad worden geen vernielingsmaatregelen getroffen. d. Voorraden van levensmiddelen uitsluitend voor de burgerbevolking e. Ook wanneer de stad door de Duitse weermacht wordt vrijgegeven wordt de electriciteits- en watervoor ziening van de stad uit de huidige bedrijven voortgezet, voorzover deze zich in het bezit der Duitse weer macht bevinden. Voorwaarde voor het aanvaar den van deze verplichtingen door de Duitse weermacht is de onbeperkte verzekering van wederkerigheid. De Duitse opperbevelhebber heeft bovendien voorgesteld, dat het Vati caan verzocht zal worden zch met de nodige contróle over het nakomen van bovengenoemde verplichtingen te belasten. Op deze voorstellen is tot nu toe nog geen antwoord van het Anglo- Amerikaanse opperbevel ontvangen. Alexander proclameert In plaats daarvan heeft generaal Alexander in een proclamatie tot de burgers van Rome dezen uitgenodigd tot gewapende tegenstand tegen de Duitse troepen. TOKIO 4 juni. Het Japanse hoofdkwartier meldt, dat Japanse strijdkrachten die-aan de mond van de rivier de Tor in het westelijke deel van Nieuw Guinea gelegerd waren, tezamen met oe aan Hollan- dia onttrokken versterkingen tot hevige tegenaanvallen zijn overge gaan op een sterke vijandelijke !an- dingsfroep in dit gebied en wel sinds 27 Mei j.l Nu de Japanse troepen reeds onge veer de helft van de medio Mei in deze sector gelande eenheden in de pan hebben "gehakt zetten zij thans de vernietigende slag tegen de res terende vijandelijke strijdgroepen voort. De ook door de Engelsen en Ame rikanen toegegeven heftige Japanse tegenstand in het gebied van de op 27 Mei J.l verrichte landingen op het Schouten-eiland (Biak) is de laat ste dagen aan hevigheid nog toege nomen. Afgezien van de verliezen der vijandelijke vloot, hebben de vijan delijke troepen, ondanks numerieke overmacht, nauwelijks kans gezien tot het centrum van het eiland door te dringen Biak zelf is 1n een week tijds ver anderd in een met kratei's bezaaid slagveld. De vijand heeft, ondanks zijn verliezen het cr blijkbaar op gezet elk of lei te brengen om Biak volledig in te nemen Men mag der halve veronderstellen dat er nog zware gevechten op het eiland zul len worden geleverd. Geallieerde vliegers beschoten jodenkamp DEN HAAG 5 Juni. Hoe stel- selloos de Anglo-Amerikaanse vliegers hun doel°n uitzoeken blijkt uit het feit. dat bij de aanvallen met boord- wapenen der laatste dagen ook een Jodenkamp waarin zich nog ge doopte Joden bevinden, met machi negeweren en boordkanonnen werd beschoten Daarbij werden enige Joden gedood en een aantal zwaar gewond- De tekst van deze proclamatie luidt als volgt: „Inwoners van Rome. De geallieer de legers naderen Rome. steunt de geallieerden, strijdt tegen onze ge- meenschanpeliike vijanden, de Duit sers en de fascisten, stelt u op de hoogte van mijnversperringen en andere militaire voorzorgsmaatrege len van den vijand, zodat de ge allieerden zonder verlies van tijd mensen en materiaal door Uw stad kunnen trekken Strijd in de Oostelijke wijken der stad In strijd met de wens van den Duitsen opperbevelhebber om Rome als open stad te behandelen en de stad zodoende de verschrikkingen van zware straatgevechten te bespa ren, zijn. naar hedenmorgen uit Ber lijn werd gemeld, als gevolg van de aard der Amerikaanse oorlogvoering, welke het geheel onnodig acht Europese cultuurmonumenten te sparen, gisteren in de oostelijke wij ken der stad verbitterde gevechten ontstaan tussen de Duitse troepen en de opdringende Amerikaanse pantserformaties. Bijzonderheden over deze gevechten zijn op het ogenblik nog niet ontvangen. Hoever het rekening houden van het Duitse opperbevel met de Ro meinse bevolking en de cultuurmo numenten der stad ging, blijkt o.a. uit het feit dat 's avonds de brug gen over de Tiber nog niet waren opgeblazen, een verdedigingsmaatre gel, die met het oog op het binnen dringen van Amerikaanse pantser wagens in de stad om militaire rede nen volkomen gerechtvaardigd ge weest zou zijn. Over de in Rome aangerichte ver woestingen zijn eveneens nog geen nadere berichten ontvangen Alle vernielingen komen echter op on dubbelzinnige wijze ten laste van de invasietroepen. Over de algehele militaire toe stand is bekend geworden, dat de Duitse formaties aan de Beneden- Tiber er overal in geslaagd zijn zich te distanciëren naar de bevolen achterwaartse linies, zonder dat de Amerikaanse en Britse aanvalsfor- maties in staat geweest zouden zijn de stelselmatigheid van deze bewe gingen te beïnvloeden. Ook ten noordoosten van de stad konden de Duitse verdedigingslinies overal naar gunstigere stellingen wor den teruggeschoven ondanks de sterke vijandelijke druk. Ruim 500 geïnterneerde lers in Zweden vliege STOCKHOLM, 4 Juni Het aan- tal in Zweden geïnterneerde Ameri kaanse vliegers bedraagt volgens het Halsingborgs Dasblad" thans 502. Ten aanzien van de Britse vliegers willen de Zweedse autoriteiten geen nadere mededelingen doen aldus het blad. Aanvragen van vogelvergu.nnïngen APELDOORN. 3 Juni Dp Secre- f.aris-Generaal van bet departement van Opvoeding. Wetenschap en KuJ- tuurbescbermlng brengt in herinne ring, dat het onder zich hebben van levende beschermd? vogels, voor zover deze niet behoren tot de z.g kool vogels. (dit zijn kauw. zwarte lijster, vink. putter, sijs, kneu. groenllng en geelgorsl sedert 1 Mei 1944 slechts Is toegestaan aan houders van een zoo genaamde vogelvergunning F Deze kunnen worden aangevraagd Jhr Mol- leruslaan 34. Apeldoorn. Als overgangsmaatregel zullen der gelijke vergunningen op enigszins ruime schaal worden uitgereikt aan hen. die thans dergelijke vogels onder zicli hebben. Verzoeken otn een der gelijke vergunning dienen voor 1 Augustus 1944 met vermelding van de soorten en de aantallen van iedere soort- die men bezit, te worden aan gevraagd Ned. Ver. voor Heilgymnastiek AMSTERDAM. 5 Juni. In de Zon dagmiddag te Amsterdam gehouden vergadering van de Ncd. Vereniging voor Massage. Heilgymnastiek en Sportmassage werd na drie stemmin gen in de plaats van den heer J. F. W van Schalk de heer G J van Elllnk- hulzen tot voorzitter gekozen. Voorts besloot de vergadering met meerder heid van stemmen, niet over te gaan tot fusie met het Ned. Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage, voor aleer de leden van de Ned. Vereniging In het bezit zijn van hun wettelijke bevoegdheid tot het uitoefenen van hun vak. Eindexamen Rijkskweekschool. Den Haag: geslaagd dc dames: J. v. Beek hoven, Voorburg; J. Foudralne. Voor burg; G. G. Hoógteyllng. Den Haag en A C. E. Klaasscn. Den Haag, en de heren: L. A. Kole, Den Haag en J. V. Sluys. Lelden. Llcii. oef. M.O.. Amsterdam: geslaagd de heren C. CorneltssenGilze. W. H Meulkens. Den Haag; A. Vervloet, Den Haag; L. Boerma. Boxtel: P van der Tuuk. Haren: H. Olsen. Den Haag: W. van Slobbe. Den Haag; M. Pille. Den Haftg. Ie JAARGANG No. 129 ID MAANDAG 5 JUNI 1944 VRIJE VAART VOOR EUROPA. Voorposlenboten op patrouillevaart. Dar/ en nacht paraat onder de moeilijkste omstandigheden, bij storm weer en zware zeegang Ook daar staan Nederlandse Vrijwilligers! Volgt hun voorbeeld, zorgt voor aflossing van de wacht, meldt u bij de kriegsmarnie Aanmelding bij de Kriegsmarine: Marineannahmestelle- West, Plompetorengracht 24 Utrecht. Alle Hafcn- en Ortskommandan- turen en de verschillende ff-M eldest ellen in Nederland. (Foto: Atl./Holl.) Uitgave N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 25 cent per week of ƒ3.25 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 Er zijn boeren en boeren. Ik spreek uit ervaring want ik was zelf boer tot mijn evacuatie. Er is de boer van den dichter Werumeus Buning, die maar altijd roortploegt, er is de boer van de Landstand, nuchter, flink, degelijk cn eerlijk, er is boerke Nans, er is de boer die voor den rechter stond voor peulvruchten- smokkel d 64.000 kilo naar Duitsland en er is ook de boer. waarmee de bisschoppen van Nederland zich bezig houden in een herderlijk schrij ven. Ik lees daarover een leerzaam ar tikel in het Dagblad van het Zuiden, onder de opmerkelijke titel „De geld zucht der boeren" Dit herderlijk schrijven van 24 Februari dezes jaars houdt zich bezig met een maatschappelijk euvel, dat bestaat in de woekerwinsten op levensmiddelen. Misschien heeft u daar wel eens van gehoord ..Wij denken aldus de bisschop pen. „hierbij gepaaldelijk aan de ver koop van goederen, ivelko in de noodzakelijke levensbehoeften moeten voorzien en die ook tot dat doel wor den aangekocht. Als herder uwer zielen iveten Wij ons verplichtom alle woekerwinsten op levensmiddelen cn andere nood zakelijke levensbehoeften le brand merken als een misdaad, die behalve, dat ze de volksgezondheid aantast, ook de christelijke geest ondermijnt. In plaats van dc lasten en nooden des tijds doo» hebzucht en woeker te verzwaren, moeten ivij nu ieder on der eigen last gebukt gaan. het woord van den Apostel vervullen: Draagt elkanders lasten, zo zult gij de wet van Christus volbrengen. Helpt elkancier dus." In mijn onschuld dacht ik nu, dat het sinds 24 Februari nu in orde was, maar helaashet Dagblad van het Zuiden, dat het weten moet, schrijft dezer dagen: „Dit herderlijk schrijven schijnt op de boeren met veel indruk gemaakt tc hebben." De prijzen roepen om wraak". De boeren laten ze stil roepen... Volgt een prijslijst. Spek f52. 50 cent voor een liter ontroomde en met 30water verdunde melk, eieren f 1.10 en f 1.15, boter 30. Het Dag blad juicht daarom een aantal boeten toe die de Inspecteur van de Prijsbeheer sing in Den Bosch heeft uitgedeeld. Voor de verkoop van vier eieren kreeg een boer f75, voor 10 f 100, voor 15 f250. Een boer die boter èn eieren had verkocht lzreeg 400. De boter kostte f 54 en hoger. Dat is te duur en de boete is op haar plaats. Allicht als die melkboer zijn melk afroomt, dat de rechter dan weer dé koopkracht van de boer af roomt. Leer om leer. Maar nu lees ik ook de prijzen van de eieren, die de beboete boeren had den verkocht, van f 0.15 tot f 1.15. Dat die boeren van f 1.15 een flinke boete krijgen, vind ik best. maar die boer, die eieren verkocht voor f 0.15 zou ik wel een standbeeld ivillen geven en ik vind. dat de rechter niet alleen progressief naar het aantal verkochte eieren zijn boetes moet doen toenemen, maar dat hij ze moet doen afnemen naarmate de boeren het ideaal van de christelijk naas tenliefde dichter benaderen. Met f 0.15 ben ie er toch al vlak bij, dacht ilc. En dan moest de boer die zijn eieren tegen de juiste prijs verkocht, inderdaad een standbeeld hebben, op kosten van de bisschoppen, (lie met dien vijftiencentersen boer althans één apostervolgcr hebben, én op kosten van de boetes van die andere boeren, de geldwolven. Tijl wil mee- lappen. Men moet de ondeugd bestraffen, maar men moet de deugd ook belo nen. Als de boer voor 15-centerse eieren net zoveel boete krijgt als voor die van f 1.15 kan hit net zo goed die gulden er op leggen, zul hij zeggen. Zo zijn zc. TIJL. P.S. Neen. Het adres heb ik niet. De rechter heeft liet niet gepubli ceerd. Duitse weermachtsberichten HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 5 Juni. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: Ondanks het aanbod van de Duitse leiding, de stad Rome niet bij de gevechtshandelingen te be trekken, teneinde haar culturele waarden te behouden, zijn Ameri kaanse pantserformaties in de middaguren van de vierde Juni tot in het stadscentrum doorge drongen. om zich in het bezit te stellen van de bruggen over de Tiber. Er ontstonden verbitterde straatgevechten, die in de avond uren nog voortduurden. Met het oog op deze houding van de vijand was het onvermijdelijk, dat Rome tegen de duidelijk verkon digde Duitse bedoelingen, toch tot strijdgebied werd. De Duitse leiding zal echter ook thans nog ernaar streven, de gevechten in en om Rome tot de voor de oor logvoering onvermijdelijke afme ting te beperken. Ten Noordoos ten van de stad zijn hevige ge vechten met sterke vijandelijke aanvalsgroepen aan de gang. In de zware strijd tón zuiden van Rome hebben zich de formaties luchtdoelgeschut van den generaal der vliegers Ritter von Pohl bijzon der onderscheiden. Bij en ten zuid oosten van Cave, ten zuiden van Guarcino en ten noorden van Sora hebben onze troepen sterke door pantserwagens en slagvliegers onder steunde vijandelijke aanvallen bloe dig afgeslagen. In de zyar.e gevech ten der laatste weken heeft zich de 71e divisie infanterie onder bevel van den luitenant-generaal Raapke bij zonder onderscheiden. Italiaanse torpedovliegtuigen vie len in de afgelopen nacht scheeps- doelen in de Baai van Gibraltar aan. beschadigden vier vrachtsche pen met een gezamenlijke inhoud van 30.000 brt ernstig, en plaatsten treffers op twee andere vrachtsche pen. Bij aanvallen van formaties Ame rikaanse bommenwerpers op het Noord-Italiaanse gebied en op het frontgebied, werden door luchtdoel artillerie der luchtmacht, jagers en marineluchtdoclgeschut. negentien vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. NOORD-ITALIË. 5 Juni. De Duce heeft de volgende oproep uitge vaardigd: „Italianen! De Anglo-Amerikaanse indringers, voor wie door het verraad van de monarchie op Sicilië en in Salerno de poorten van het vaderland zijn geopend, zijn Rome binnenge rukt. Dit bericht zal u ten diepste verontrusten, evenzeer als het ieder van ons bedroeft. W zijn niet voornemens onze toe vlucht te nemen tot gemakkelijke pro pagandistische middelen om de draag wijdte van deze gebeurtenis te ver zwakken en ook niet om de nadruk te leggen op de vertraging, waarmede dit tot stand is gekomen vergeleken met de onbeschaamde voorspellingen in de tijd, die hieraan vooraf ging. De Duitse weermacht heeft stap voor stap met een heldenmoed, die in de herinnering van de volken onster felijk zal blijven, iedere duimbreedte Italiaanse grond verdedigd. In eerbied voor hetgeen Rome in de geschiedenis en in de cultuur der volken betekent, heeft het Duitse opperbevel, teneinde de bevolking, die reeds door het beleg uiterst zwaar getroffen is. nog zwaar dere offers tó besparen, er van afge zien de stad te verdedigen, hetgeen het. had kunnen doen. Wij zeggen tot de Romeinen: Blijft moreel standvastig jegens de indrin gers. die binnen uw stadsmuren de mannen van de onvoorwaardelijke capitulatie en een regering terugbren gen, die door een agent van Moscou geleid wordt. U. broeders in Zuid-Italië die reeds verscheidene maanden lijdt onder de wrede druk en de smadelijke Anglo-Amerikaanse onderdrukking, zeggen wij: draagt er met alle mid delen toe bij om het leven van de in dringers steeds moeilijker en onveili ger te maken. De Italianen in de provincies der Italiaanse sociale republiek roepen wij als hoogste vermaning toe: de val van Rome verzwakt onze afweer kracht niet en nog veel minder onze wil, die er op gericht is de voorwaarde voor de bevrijding tó scheppen. Om dit doel te bereiken, dat gebie dend het geweten van allen in de ver vulling van hun plichten, zij het in de strijd, zij het bij de arbeid, be heerst, zullen maatregelen genomen worden. De bondgenoten, aangesloten bij 't pact van Drie en in het bijzon der de Duitse kameraden, geven wij in dit uur opnieuw de verzekering van onze onwrikbare wil om met hen de strijd tot de overwinning voort te zetten. Het woord der republiek ver schilt zeer veel van dat der koningen, die bezorgd zijn voor het lot der kroon en niet voor het vaderland. Soldaten te wapen! Arbeiders en boeren aan het werk De republiek wordt door de plutocratie en haar huurlingen van alle rassen bedreigd. Verdedigt haar. Leve Italië. Leve de Italiaanse socialistische republiek," Een Duitse duikbootjager heeft in de Egeïsche zee een vijandelijke onderzeeboot tot zinken gebracht. Aan het Oostelijke front won de aanval der Duits-Roemeense troepen in het strijdgebied ten noordwesten van Jassy, ondanks hevige vijande lijke tegenstand en herhaalde tegen aanvallen, verder terrein. Sterke for maties Duits-Roemeense vliegtuigen mengden zich voortdurend met goede uitwerking in de strijd en vernietig den in luchtgevechten 42 vijandelijke vliegtuigen. In het verloop van verscheidene nachtelijke gevechten hebben, escorte- strijdkrachten der Duitse marine in de Finse Golf vier Sowietrussische torpedomotorboten tot zinken ge biecht, en gevangenen gemaakt Enkele-Britse vliegtuigon wierpen in de afgelopen nacht bommen op het stadsgebied van Keulen. Duits succes ter zee HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 4 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De vijand heeft gisteren zijn hef tige. door sterke pantser- en slagvlieg- tuigformaties ondersteunde door braakpogingen ten noorden van de Albaner bergen aan weerskanten van de Via Casilina voortgezet. In uiterst zware gevechten, die rijk aan verlie zen waren, gelukte het hem. ons af grendelingsfront tot aan het gebied tien km. ten oosten van Rome terug te dringen. In een heldhaftige strijd hebben de verdedigers van dè Monte Cavo bij Roeca di Papa onder bevel van den eersten luitenant Schöngreen alle de gehele dag op deze sleutelpositie on dernomen" aanvallen an den sterk overmachtigen vijand afgeslagen. Pas toen de laatste munitie verschoten was, trok de bezetting zich volgens bevel al strijdende op de eigen linies terug. In gevechten op korte afstand heeft zich de luitenant Brose van een regi ment luchtdoelgeschut bijzonder on derscheiden. De valschermpantser- divisie „Hermann Göring" heeft zich bij de zware gevechten in het gebied ten noordwesten van Valmontone heldhaftig geweerd. Ten westen van de Albaner bergen hebben onze troepen zich naar de Tiber gedistancieerd. De uitbreiding van de vijandelijke penetratie naar het noordoosten werd door de bezet tingen van onze steunpunten bij Za- garolo en Palestrlna in een taai strijd verhinderd Ook aan weerskanten van Cave en in de frontsector ten zuiden van Paliano zijn alle vijandelijke aan vallen in zware afweereevechten mis lukt. Gevechtsvliegtuigen en des nachts opererende slagvliegtuigen vielen ook in de afgelopen nacht vijandelijke colonnes én concentraties in het ge bied van Valmontone doeltreffend aan. In de sector ten noorden van Frosinone kon de vijand onze afzetJ- bewegingen als gevolg van de gron dige vernieling der wegen slechts langzaam volgen. Op de oostelijke oever van de Lirl ten noorden van Sora werden ver scheidene sterke vijandelijke aanval len afgeslagen een penetratie werd afgegrendeld Sinds de 12e Mei wer den binnen het bereik van het hier opgestelde corps 400 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Escorterende strijdkrachten van de Duitse marine hebben voor de west kust van Italië aanvallen van vijan- lijke torpedomotorboten afgeslagen en daarbij verscheidene boten be schadigd. Duitse torpedomotorboten hebben in de Adriatische Zee in de wateren voor Split vier vijandelijke lavitailleringsvaartuigen m de grond geboord en I alrijke gevangenen ge maakt In een hierop aansluitend ge vecht met vijandelijke ar tiller iedra- gers beschadigden zij verscheidene van deze zwaar bewapende en ge- Dantserde vaartuigen. In het Oosten hebben Duits- Roemeense troepen '»i het strijdge bied ten noordwesten van Jassy door rollende aanvallen van sterke Duits- Roemeense formaties gevechts- en slagvliegtuigen ondersteund de bols jewieken verdei teruggedreven en verscheidene heuvelstellingen inge nomen. Sterke tegenaanvallen van den vijand die door slagvliegers en pantserwagens werden ondersteund, mislukten. Er werden 25 vijandelijke pantserwagens stukgeschoten en 33 Sowjet-Russische vliegtuigen in luchtgevechten vernietigd Enkele Britse vliegtuigen wierpen In de afgelopen nacht bommen op de steden Mannheim en Ludwigshafen. Beloning voor de initiatiefnemers DEN HAAG 5 Juni. Het komt voor, dat ambitieuze arbeiders voor stellen doen tot het aanbrengen van verbeteringen in de wijze van wer ken in de onderneming of de om standigheden, waaronder daar wordt gewerkt. Indien deze voorstel len door den werkgever deugdelijk worden bevonden en deze er toe overgaat, de verbeteringen aan te brengen in zijn bedrijf, is het niet meer dan billijk, dat de arbeider, die het initiatief nam. een redelijke beloning ontvangt. Echter is ook voor het toekennen van een derge lijke premie (i. c. gratificatie.) de toestemming van den gemachtigde voor de arbeid nodig. Deze bepaling kan remmend werken, terwijl de ar beiders juist moeten worden aange moedigd tot het doen van voorstel len ten gunste van het bedrijf. Daarom heeft de gemachtigde voor de arbeid thans een premiebeschik king uitgevaardigd, waarin hij voor het toekennen van dergelijke premies enige algemene bepalingen vaststelt. Alle werkgevers, die als regel twintig of meer arbeiders in dienst hebben, mogen voortaan zonder schriftelijke toeslemming van den gemachtigde jaarlijks aan ten hoog ste vijf pet. van het totaal aantal werknemers voor bovengenoemd doel een geldpremie schenken. Deze uitkering ineens, die in overleg met enige betrouwbare en deskundige arbeiders en den socialen voorman moet worden vastgesteld, mag ten hoogste 250 bedragen. De naam van den arbeider, die het voorstel deed, alsook het voorstel zelf en de daarvoor toegekende premie, moeten op een, in de onderneming gebrui kelijke wijze door den werkgever aan het gehele personeel worden bekend gemaakt Voorts is de werkgever verplicht, binnen drie maanden na de uitke ring der premie aan den gemach tigde voor de arbeid daarvan kennis te geven, waarbij een in de beschik king aangegeven modelverklaring moet worden gevolgd. Vele Nederlanders zien. of za gen tot voor kort. de Engelsen als de bevrijders, die Europa zou den moeten verlossen van het ..barbaarse" Duitsland. Helaas, zeggen wij er bij, want daardoor laden zij bewust of onbewust een deel van de schuld aan de ver nietiging van de oude kuituur van ons continent op zich. Met niets ontziende haat en met volkomen minachting voor alle kulturele en menselijke waar den proberen de Anglo-Ameri- kanen nu reeds gedurende een jaar Europa plat te branden en uit te roken, om zo het gebied dat eenmaal het hart van de wereld mocht heten tot een volg zame kolonie van de kapitalisti sche machten te maken. Noch de behuizingen van de Europese werkers, noch de trotse symbolen van een eeuwenoude kuituur zijn voor hun woede veilig. Begrijpe lijk, want men kan geen kolonie stichten waar iedere schrede die men zet eraan herinnert dat men zich op oeroude, door de schep pingsdrang van tientallen gene raties geheiligde, grond bevindt. Losgescheurd moeten de Euro pese volkeren worden van hun oude wortels, zoals eenmaal de oude Indianenrijken, om daarna een gemakkelijke prooi te worden voor goudzoekers en avonturiers. Tegen deze vernietigingswaan zin keert zich het Duitse Rijk, dat nu reeds bijna vijf jaren zijh beste zonen offert om deze drei ging af te wenden en dat daar door met recht de beschermer van ons continent mag heten. Wij weten het, het is niet prettig beschermd te worden, maar moet het kleinere leed niet voor het grotere wijken? Het wordt tild. dat Europa zich van zijn eigen zaak bewust wordt en dat allen de handen ineenslaan. Wanneer de verwoestingen in Duitsland en Italië niet in staat waren om al len de ogen te openen vormt dan het lot van Frankrijk niet een afdoende les? In de oorlog, die door Frankrijk lichtzinnig was ontketend, spaar de het Duitse leger de kuituur van den vijand, spaarde het net leven van de vijanden. Op het ogenblik wordt de Franse kuituur wreed aangerand door den bond genoot. Het hart van Rouen, de parel uit de Franse schatkamer, ontving slag op slag, totdat het in vlammen opging. De bommen regen ontketend door de bondge noten, waarvoor de Fransen hun bloed gaven, veroorzaakte verlie zen onder de bevolking, die wel dra de verliescijfers tijdens de oorlogshandelingen in de scha duw zullen stellen. Geen enkele overweging, ook niet het vurig protest van de Franse kardinalen en bisschoppen, vermocht de ver nietigingsdrang een halt toe te roepen. Nog slechts enkele dagen gele den deed de Paus een ernstig be roep op alle partijen om de zin loze bombardementen te staken en Rome te sparen. Het ls overbekend, dat reeds lang geleden het opperbevel van de Duitse weermacht Rome tot open stad gemaakt heeft om zo de voorwaarden te scheppen voor het behoud van de Eeuwige Stad. Op de derde Juni deed generaal- veldmaarschalk Kesselring aan het opperbevel van de Anglo- Amerikaanse strijdkrachten een nauwkeurig omlijnd voorstel waardoor Rome door beide par tijen tot open stad zou kunnen worden verklaard zodat de krijgs handelingen die de stad steeds meer naderden aan haar poorten voorbij zouden kunnen gaan. In plaats van een antwoord op dit voorstel waarbij de Paus con tróle op de naleving zou uitoefe nen, vermeldde Reuter een com mentaar van de „Times", waarbij dit blad liet doorschemeren, dat „het geallieerde opperbevel waar schijnlijk niet accoord zou gaan met het plan om Rome als open stad te beschouwen", terwijl Alexander samen met Badoglio een oproep richtte tot de burgerij van Rome, om de doortocht van de geallieerde troepen te helpen bevorderen. De Führer heeft toen in het volle besef van zijn verantwoor delijkheid voor de Europese kui tuur zijn troepen opdracht gege ven naar stellingen noordwestelijk van Rome terug te trekken, om zo het oudste kuituurcentrum van de wereld een rechtstreeks be trokken worden in de gevechts handelingen te besparen. Daar mee legde hij zijn soldaten een nieuwe last op. Hij belemmerde hen ten behoeve van de stad in hun vrijheid van handelen op het moment, dat de aanvallers zich. niet dezelfde beperkingen wilden getroosten. Zo kon het gebeuren, dat de Anglo-Amerikanen hun pantsertroepen in de open stad lieten doordringen en deze als op- marsweg misbruikten, terwijl het Duitse leger reeds maandenlang de moeilijkheden van het trans port om de stdd op zich had ge nomen. De gevechten, die door deze niet goed te praten stoot toch nog aan de rand van de stad moesten ontstaan, demonstreren eens te meer het cynisme waar mee de belagers van Europa op treden. Ten aanschouwe van dc hele wereld hebben de Anglö-Ameri- kanen zichzelf bij de frontver schuiving rond Rome opnieuw ge brandmerkt als niets ontziende verwoesters, als de doodgravers van de Europa-kuituur. Moge Europa zich gesloten opmaken om zichzelf tegen deze „bevrijders" te beschermen. Symbolen van trouw aan volk en Rijk VALKENBURG. 5 Juni. „Gij. Duitse meisjes, zijt een waarborg voor de toekomst van het Duitse Volk. Gij, Duitse meisjes, staat den Führer het naaste en gij zult hem helpen zijn missie te volbrengen. Jullie wimpels die hier plechtig zijn ingewijd, vormen het symbool van de trouw aan Volk en Rijk. Steeds zullen zij jullie herinneren aan je heiligste verplichting: trouw te zijn aan het bloed van ons volk. als trouwste volgeling van onzen Führer, Adolf Hitler Woorden in deze geest spraken Zondagmorgen de Rijkscommissaris Rijksminister Seyss-Inquart en de B.D.M.-Reichsreferentin Dr. Jutta Rüdiger onder het groene lover van een woud-tempel: het openlucht theater in het Rotspark te Valken burg, waar 3200 Duitse en Neder landse meisjes en jongens bijeen waren voor de plechtige inwijding van een zestigtal wimpels van de Bond van Duitse Meisjes. Een mooier plekje voor zulk een plechtigheid zal in ons land moei lijk worden gevonden. Het door een machtige beuk overschaduwde amphitheater was geheel gevuid met jonge meisjes, allen keurig in uni form: witte blouses van de B.D.M. en daartussen twee lange rijen met de licht-blauwe blouses van de Na tional-* Jeugdstorm. De jongens van de Hitler-Jeugd cn onze stor- mers groepeerden zich rondom dc zitplaatsen in het groenende lover en half verscholen achter de bomen, het struikgewas en de mergelklom- pen had zich een orkest van dc Duitse politie opgesteld, die de plechtigheid zou opluisteren. Hóóg boven de menigte uit wapperde te gen het natuurlijke bosdécor het rood, wit en zwart van de haken- kruisvlaggen en aller blikken richt ten zich op het pro-scenium, waar zestig B.DM.-meisJes als wimpel draagsters in het gelid stonden met de nog opgedoekte wimpels. Langs net stcrK neliendc, Kronke lige bospad, dat naar het openlucht theater voert, stond een ere-wacht van „Plmpfe". de jongste leden van de Hltler-Jugend. Ergens verscholen tussen net groen, schetterde prompt om twaalf uur een bent van bazuinblazers hun fanfare ter verwelkoming van de gasten. Wij zagen den Rijkscommissaris Rijksmi nister Seyss Inquart. de B D.M.-Relchs- referentin Dr. Jutta Rüdiger. den Obcrdlenstlelter Rittcrbusch. den Beauftragte van den Rijkscommissaris voor Limburg Schmidt, dc Geblcts- müdelfübrerln frl W Hagemense. den H.J.-Gebietsführer Blomquist. den hoofdstormer Van Geelkerken, den jtf-StandartefUbver Feldmeyer. den Commissaris der provincie Limburg graaf De Marchant et d'Ansembourg. de landelijk msisjesleldster Opper- zwermleldster C. G. van Eek, den Staf leider Qulspel van de Nationale Jeugd storm en tal van andere functionaris sen. Ook waren er de vijftien Jeugd leidsters uit Duitsland, die deze week als gasten van de Nationale Jeugd storm ons land bezoeken. Toen allen gezeten waren begon de muziek te spelen en klonk uit duizen den kelen heel plechtig en bewogen een ernstig lied: „Wlr kommen lm Morgenlicht..." De laatste klanken waren nog niet 4n het woua verstor ven. toen een B-D.M.-meisJe naar vo ren trad. Met veel overtuiging sprak zij een toepasselijk gedicht van Hery- bert Men zei, eindigend met de stro phe: „Nur der Glaublge wlrd so erbc- ben. class er fühlt, die Stunde welhs Uin" („Slechts de gelovige zal zo be wogen worden, dat hij voelt dat töt uur hem wijdt"). Opnieuw rulst er muziek door het bos, ditmaal feestelijk en blij en an dermaal sprak de Jonge meisjesstem, nu een gedicht van Hans Schwarz De zonnestralen braken door het lover toon uit die duizenden kelen een lied van hoop en vertrouwen opklonk: „Wlr tragen das Vaterland ln unsem Herzen..." („Wij dragen het vaderland ln ons hart..."). Vervolgens betrad de Reichsrefe- rentin Dr. Jutta Rüdiger het spreek gestoelte. Zij zette uiteen, hoe het Duitse volk door alle eeuwen heen be laagd is geworden door volkeren, die de groei van een sterk Duits Rijk trachten te verhinderen. In de vorige wereldoorlog stonden voor het eerst soldaten uit alle Duitse gouwen aan het front en thans staat Adolf Hit ler als Germaans Führer aan het hoofd van een machtig en eendrach tig Rijk. Voor de tegenstanders is er geen kans meer om door verdeeld heid binnen dat Rijk de bloedige slag te winnen. Adolf Hitler's leer van het Nationaal-Socialisme leeft in aller hart en de onderlinge kame raadschap, die de verjongde volksge meenschap sterk maakt, is een waar borg voor de uiteindelijke zegepragl. Dit socialisme is geen holle phrase geweest. In het nationaal-socialis- tische Duitsland is er werkelijk naar gestreefd het leven voor ieder zo mooi mogelijk te maken. Nu dit Rijk gewikkeld is in een strijd op leven en dood, kunnen velen niet begrijpen, hoe gelukkig de Duitse meisjes zijn voor hun Führer. voor hun volk, te kunnen werken. Zij zijn er trots op, dat te mogen doen. Vrijwillige inzet Dr. Jutta Rüdiger wees er op. dat dit de eerste generatie der Duitse vrouwelijke jeugd is. die vrijwillig de „Arbeitselnsatz" op zich heeft ge nomen. Deze vrouwelijke jeugd heeft bovendien de verplichting op zich genomen alle vreemd bloed verre te houden van haar volk. De Duitse vrouw ls bezield door een groot en sterk geloof, dat de mannen tot steun is. Het Duitse binnenlandse front vormt mede door haar een hecht front van geloof aan den Führer en het Rijk. Nadat spreekster de meisjes op het hart had gedrukt, dat haar standplaats hier in het Westen haar bijzondere verplichtingen oplegt en men naar haar houding het Rijk zal beoordelen, vroeg zij in het bijzon der de wimpeldraagsters zich zó te gedragen, dat de jongere meisjes haar tot voorbeeld kunnen nemen. Na deze toespraak wijdde de Reichsreferentin de wimpels in pn deze handeling bezegelde zij met een handdruk voor ieder der wimpel draagsters Begeleid door de gedempte muziek van het orkest werd gemeenschappe lijk ..Nun lasst die Fahnen fliegen gezongen, waarna de Rijksminister zich met een toespraak tot de B.D.M.-melsjes richtte. (Zie verder pag. 2). „De strateeg in de tram" DEN HAAG 3 Juni. - Max Blok zijl spreekt Maandag 5 Juni om 18.45 uur over .D- strafpop m de tram". De verduistering begint heden nm 22.00 cn eindigt om 5.30 uur. Maan onder 5.01, op '20.18. 6 Juni V.M., 13 Juni L.K., 20 Juni N.M., 28 Juni E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1