HET DAGBLAD Een man een man, een woord een woord! Bij Sebastopol duren de zware gevechten voort De datum. Met verlof uit Duitsland Familieleden moesten blijventot dè woordbrekersterugkwamen Twee sprekende voorbeelden Stakingspoging in Portugal mislukt VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Luchtverdediging vernietigt weer 86 Amerikanen Nieuwe strijd in het Zuiden verwacht Vijf scheermesjes In de ruil-rij Rotterdam geeft het voorbeeld Een belangrijk punh punten! Dagelijkse luchtterreur op Frans-Belgische gebied Brussel zwaar getroffen Papier als costuum- stof in de opera g este Piet, -- geen tijding, goede tijding denk ik maar, nu ik niets hoor uit Berlijn. Zelfs een echte Am- stardammer kon mij geen antwoord geven en de Amsterdammer wist toch vroeger alles veel Beter dan de pro vinciaal. Kerel,'het spijt mij direct te moe ten beginnen met een- euvel te con stateren, n.l., dat een beduidend aan tal landgenoten niet meer weet, dat een man een man, een woord een woord moet zijn. Ik bedoel hen, die hun landgenoten in Duitsland belo ven, en nog wel op erewoord, te rug te komen van verlof en eenvou dig wegblijven. „Onderduiken" heet dat met een deftig woord, maar wij zeggen „woordbreken", niet waar? Je •weet, dat zij met verlof kunnen gaan, als zij een borg stollen. Hun vrien den stellen geloof aan het erewoord en geven zich op als borg. Afijn, de misère ken je lmnfers. Nu heb ik verscheidene mensen ge sproken. wier familieleden in Duits land moeten blijven tot „die woord brekers" terugkomen en sommigen wachten maanden ei) maanden. Deze vorm van karakterloosheid wijst op een gedeeltelijke ontbinding van onze' volkskracht! Ik had enige namen van woordbrekers opgekregen in Duits land van gedupeerden en het toeval wilde, dat ik reeds de tweede dag in Nederland op een postkantoortje, in een gehucht, een woordbreker ont moette. dien ik hier helemaal niet verwachtte. Prestatie voor hulp Het bleek, dat hij met behulp van vreemden reeds vier maanden in Ne derland vertoefde. Zijn ouders waren niet bemiddeld genoeg om deze kost bare duik te onderstèunen en aldus kwam de woorbreker in handen van verkeerde elementen, die enige „pres-, tatie" verlangden voor hun „hulp"! Hij vertelde mij. zelfs dikwijls des nachts bang te zijn van de schaduw van een boom, uit Vrees voor con- tróle. Gelukkig bleek hij gevoelig voor m'n argumenten, dat hij schandelijk ge handeld had, eerstens tegenover zijn vriend in Duitschland door- woord breuk, tweedens tegenover zijn ouders, op wien schouders hij een grote verantwoordelijkheid laadde en ten derde tegenover zich zelf, om dat hij nu, in plaats van een eerlijk handwerk te beoefenen, werkzaam heden moest doen, die het daglicht niet konden verdragen! Goddank heeftr hij zijn fout inge zien en de moed getoond, dq gevolgen van zijn misstap te dragen en na ruggespraak met zijn ouders heeft hij zich vrijwillig gemeld om zijn woord tegenover zijn vriend alsnog gestand te. doen. Hij toonde dus nog eerge voel te bezitten! 'Nu Pieter, goede tijdingen heb ik ook nog. Zit je vast in je stoel of is deze na zoveel bombardementen gammel geworden? Zo ja, dan ga je maar meteen op de grond zitten! Steek een „Havanna" op, want een anderen Nederlander stel ik je thans voor, een man die al enige jaren in Thüringen woont en die door zijn karaktervastheid als voorbeeld dient te worden gesteld. Begin Maart liep ik in- Arnhem, alarm weerklonk en als gehoorzaam zoon van een volk, dat opgevoed is in tucht, orde en discipline, ver dween ik in een schuilkelder. Na het „afblazen" werd ik uit de schuilkel der... geduwd en botste tegen een landgenoot, die zei: „Maar wij ken nen elkaar reeds uit Thüringen". Inderdaad, en na de geebruikelijke hoffelijkheden 'waarin wij Neder landers ï.o uitblinken!) vroeg ik, wat hij in deze omgeving uitkuurde (wij waren nl. in de schuilkelder van, het Gew. Arbeidsbureau beland). Hij vertelde mij, met verlof te zijn maar de volgende dag weer terug te moeten. Aangezien echter zijn vrouw in verwachting was wilde hij op haar verzoek proberen, uitstel van terug keer te verkrijgen, met dien verstan de, dat hij in Arnhem nuttig werk wilde verrichten.. Na overleg met den Fachwerber zou "des middags de arts een onderzoek instellen en aan de hapd daarvan was de mogelijkheid tot uitstel aanwezig. Gevlogen Verheugd namen wij afscheid. Hij ging zijns weegs en ik ook. Toen ik des namiddags een bezoek wilde af leggen bij onzen vriend, was de vo gel gevlogen Eerst twijfelde ik nog aan het juiste adres, kwam bij ken nissen. die allen beweerden, dat hij om elf uur naar Duitsland vertrok ken was en aangezien ik hem nog om half twaalf op het-Arbeidsbureau had gesproken, kreeg ik het enigs- .zins benauwd Pieter want onder al die bedrijven werd het ongeveer twee uur en dan zou de dokter komen' controleren. Met lood in mijn schoenen sleepte ik mij naar het Arbeidsbureau en minder fors dan gewoonlijk tikte ik bij den Fachwerber aan en keek zeer bescheiden om het hoekje. De Fach- Indische grens ook in Zuiden overschreden TOKIO, 10 Mei. Naar van een plaats aan het front in het Zuide lijke grensgebied in Voor-Indië wordt gemeld, zijn Japanse troepenander- delen op 7 Mei op een bepaald punt tezamen met vrije Indische troepen via de Zuidelijke Burmaans-Indisché grens Voor-Indië binnengetrokken. Japanners omsingelen 80.000 Chinezen TOKIO, 10 Mei. De Japanse troe pen in de Chinese provincie Honan hebben 80.000 man troepen van Tsjoengking omsingeld. De ring wordt steeds nauwer aangehaald en de Vijandelijke formaties liggen voortdu rend onder het.vuur'der Japanse ar tillerie. De Japanse pantserwagens, die van het Noordwesten uit de af- weerstellingen van den vijand zijn binnengedrongen, brengen het gros der vijandelijke formaties, die in bergdorpen wanhopig tegenstand bie den, vernietigende slagen toe. Een aantal hoge vijandelijke officieren is gesneuveld. Maarschalk Petaln heeft besloten tijdelijk ln de omgeving van Parijs verblijf DOBden. Zoals onze lezers weten, gaat ,JHet Volk" dagelijks in vele tien duizenden exemplaren naar de Nederlandse werkers in Duits land. In „Onze eigen krant" van en voor de werkers tn Duitsland nemen wij zo nu en dan brieven op van Kees den Kennemer, een van de vele in Duitsland tewerk- gestelden, welke brieven over de dagelijkse noden en vreugden handelenNu de verloftreinens binnenkort weer in Nederland zullen binnen komen, lijkt het ons van belang, bijgaande brief ook in de in Nederland verschij nende blade$ op te nemen, opdat ook hier meer begrip komt voor de nood der achterblijvers. werber be^on mij direct een compli ment te maken over mijn „bescher meling". Piet, het was of ik in Keulen bom men hoorde vallen. Neen, beste vriend, man en vrouw waren zelf al tot de conclusie geko men, dat gevaar niet aanwezig was en aangezien onze vriend er prijs op stelde tegenover zijn vrienden woord te houden, was hij met zijn kame raden naar Duitsland teruggegaan en had den Fachwerber laten meedelen, dat uitstel door hem niet meer werd gewenst. De Fachwerber betuigde zijn waardering voor onzen vriend en verzocht den arts hem tijdig mede te delen, wanneer- de blijde gebeurte nis ongeveer zou plaats vinden, dan zou hij zorgen, dat onze Thüringer direct met verlof kon gaan! Piet, deze Nederlander maakte door zijn karaktervastheid goed. wat velen hadden bedorven. Hulde aan onzen Thüringer vriend en diens vrouw voor hun kordate houding! Dat ik bovendien verheugd was, mij niet te hebben vergist, begrijp je tevens. Na jaar 1942 heb ik hem een kleine dienst bewezen op een postkantoor en meer dan een jaar later herinnerde hij mij daaraan met dankbaarheid! Karakter en eergevoel heeft deze Nederlander. Een man een man, een woord een woord! Communistische agitatie LISSABON, 10 Mei. De illegale communistische partij in Portugal heeft Zondagavond in alle in dustriële centra van het land vlug schriften verspreid waarin tot een algemene staking werd aangespoord. De communisten waren van me ning, dat door de beperking van de invoer van vitale producten door de Anglo-Amerikanen, de zaak reeds voldoende was voorbereid en d$t Por tugal thans door middel van een staking tot toegeven gedwongen zou kunrten worden tot toegeven aan de Anglo-Amerikaanse eisen. Het plan is echter volkomen mislukt. De Por tugese politie was op de hoogte van de plannen en had maatregelen ge nomen om de staking te doen mis lukken. In Lissabon hebban alleen de bouwvakarbeiders voor h?t gi-ootste deel het werk neergelegd en in ver scheidene fabrieken van drie in de nabijheid van Lissabon gelegen plaat sen ligt het wérk sedert Maandag stil. De regering treedt energiek op te gen de oproerlingen en stakers. De arbeiders, die hun werkplaats verlaten hebben, zullen wel niet meer in dienst worden genomen. Verscheidene fabrieken zijn van overheidswege ge sloten tot het ministerie van oor log. dat een streng onderzoek zal in stellen, e^n beslissing .heef t genomen. Slechts in één geval is het gekomen tot een poging tot demonstreren, die de nationale garde terstónd heeft verijdeld. Wij hebben allen de heilige" plicht, ons gezin en pns bezit te beschermen. Volg daarom de raadgevingen op zelfbe- schermingsgebiéd op en neem van tevoren maatregelen. Ie JAARGANG No. 109 LD WOENSDAG 10 MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administretie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per weelc of f2.73 per Icwarfeal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 HOOFDKWARTIER VAN DEN FtïHRER, 9 Mei. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied van Sebastopol duren de zware gevechten voort. Bij afweer van krachtige vijandelijke luchtaan vallen werden door slag- en Jacht vliegtuigen 46 door luchtdoelartillerie van de luchtmacht 10 andere Sowjet- vliegtuigen neergeschoten. Ten Noorden van Jassy bleven vrij zwakke aanvallen der bolsjewisten zonder resultaat. Formaties Duitse en Roemeense vliegtuigen bestookten ten Noorden van Tiraspol en ten Oosten van de Sereth gereedstaande vijande lijke troepen met goede uitwerking. ln het landingshoofd van Nettuno werden enkele plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen. Reserve-luitenant ter zee eerste klasse Pollmann, commandant van een duikboot Jager, heeft in de Mid dellandse Zee zijn twaalfde vijande lijke duikboot tot zinken gebracht. Voor de kust van Noord-Noorweeen werd door lichte beveiligingsstrijd krachten der marine, in samenwer king met de luchtmacht, een forma tie Sowjefr-motortorpedoboten uiteen geslagen. Daarbij werd een motortor pedoboot vernietigd. Luchtdoelartillerie aan boord van schepen, beveiligingsvaartuigen en luchtdoelartillerie van de marine, alsmede voor convooibescherming ln de strijd geworpen jachtvliegtuigen, schoten voor de Noorse kust, boven de Oostzee en het Kanaal 13 vijan delijke vliegtuigen neer. Amerikaanse bommenwerpers; ondernamen gisteren overdag op- niewv terreuraanvallen op het Rijks gebied. Zij wierpen op de Rijkshoofd stad én in het gebied van Brunswijk brisant- en brandbommen neer. waar door schade aan gebouwen en ver liezen onder de bevolking werden veroorzaakt. Luchtverdedigingsstrijd krachten Vernietigden bij deze aan vallen 86 Amerikaanse vliegtuigen, waaronder 68 viermotorige bommen werpers. Boven de bezette gebieden BERLIJN. 9 MeL - In welinge lichte kringen verwacht men binnen afzienbare tijd Weer een opleving van de gevechten in de sector tussen Moldau en Proeth, daar de bolsje wisten versterkingen concentreren om hun hoge bloedige verliezen en de eveneens grote rerliezen aan tanks weer aan te vullen. Ook in de andere sectoren van het Zuidelijke front hebben Duitse ver kenners dergelijke concentraties bij den vijand waargenomen. in het Westen verloor de vijand nog veertien vliegtuigen. In de afgelopen nacht wierpen enkele Britse vliegtuigen bommen neer op Osnabrück. DEN HAAG, 10 Mei. In de loop van Mei zullen weder vijf scheermes jes beschikbaar worden gesteld v&or iederen mannelijken Ingezetene, die in het bezit is van een tabakskaart. In verband met de evacuaties sedert de vorige distrlButleperiode ls het niet mogelijk, zoals aanvankelilk de bedoe ling was, aan de belanghebbenden op basis van hun Inschrijving voor de eerste distributieperiode, voor de tweede maal scheermesjes te doen af leveren. Er wordt daarom thans de volgende nieuwe regeling getroffen: Elke belanghebbende dient een nog door het Centraal distributiekantoor bekend te maken bon van de tabaks- kaart tussen 15 en 20 Mei a s. ln te leveren bij een leverancier (detaillist). Het ls daarbij niet nodig vijf ovale scheermesjes ln te leveren, zoals de vorige maal het geval was. De leve rancier (detaillist) geeft .voor de ln 'ontvangst genomen bonnen een ont vangstbewijs. Zodra de detaillist op de door hem ontvangen bonnen zal zijn bevoorraad, kan de belanghebben de tegon*Inlevering van zijn ontvangst bewijs het hem toekomende aantal scheermesjes ln ontvangst nemen. Detaillisten, die nog over voorraad be schikken, mogen direct tot aflevering overgaan en behoeven ln dat geval uiteraard geen, ontvangstbewijs voor de Ingelegerde tabaksbonnen af te geven. AMSTERDAM, 10 Mei Rotterdam heeft een gemeentelijke ruilbeurs gekregen 'èn de publieke belangstelling voor dit oorlogsver schijnsel is zó groot, dat uw verslag gever niet langer thuis durfde te blijven. Hij wipte even over naar de Maasstad en schaarde zich daar voor een met groen-wit-groene vlaggsn ver sierd winkelpand in een' lange 'rij wachtenden. Zó groot is elke dag de belangstelling, zó groot is het aantal ruillustigen, dat zich telkens weer een rull-rij vórmt. In deze ruil-rij zijn de heren der schepping in de minder heid en daarom zal net niemand ver wonderen, dat de tijd van wachten gekort wordt met veel gebabbel. De wereld draait om punten, maar hier, op de ruilbeurs, kan men ze zichzelf verschaffen en zulks op vol komen wettige wijze. De artikelen, die men ter ruiling aanbiedt, worden op geldswaarde en op puntenwaarde geschat. Na inleve ring kan men een artikel van gelijke Euntenwaarde kopen. Is dat artikel oger bf lager in prijs, dan betaalt men het verschil bij of- krijgt «nen het yerschil uitgekeerd. BRUSSEL, 10 Mei. Maandag avond is de stad Brussel weer het voorwerp geweest van een Brits- Amerikaanse luchtaanval. Twee op eenvolgende golven bombardements vliegtuigen, die op een zeer grote hoogte opereerden, hebben opnieuw dood en vernieling onder de burger bevolking gezaaid door het lukraak uitwerpen van tientallen brisantbom men. Talrijke woningscomplexen wer den als het ware weggevaagd. Ook een hospitaal werd beschadigd: de ad junct-directeur, zijn echtgenote en zijn dochtertje ,werden gedood. Een paar uur na hetfbomttardement bedroeg het aantal doden reeds vijf tig. terwijl het aantal zwaargewonden de honderd overschreed. Het defini tieve cijfer der slachtoffers zal helaas veel hoger zijn. Onmiddellijk na het bombardement waren de hulpdiensten van de pas sieve luchtbescherming en het Rode Kruis ter plaatse. Ook de Vlaamse wachtbrigade. de Vlaamse Wacht, de Germaanse ff in Vlaanderen hielpen bij het opniimen der puinhopen. Duitse afdelingen verschenen even eens om de behulpzame hand te bieden. In de late avond bracht Gilles de Pelichy, gouverneur der .provincie Btabant, een bezoek aan de zwaar geteisterde stadswijken. Dinsdagavond hebben Engels-Ame rikaanse vliegtuigen Brussel opnieuw gebombardeerd. Verscheidene be woonde wijken, werden getroffen. Luik Zondagavond hebben Brits-Ameri kaanse vliegtuigen opnieuw Luik aan gevallen. De arbeiderswijken werder zwaar beschadigd en een twintigtal personen werd onder het puin bedol ven. Op dit ogenblik zijn er reeds vijf doden en een tiental gewonden. Verder heeft het Anglo-Amerikaanse luchtwapen Zondag en Maandagoch tend bommen geworpen op een stad in de Ardennen en drie omliggende gemeenten. Volksbuurten cn arbei derswijken werden getroffen, terwijl' talrijke huizen en een meisjesschool werden verwoest. Ook een kerk heeft schade opgelopen. De drie omliggende gemeenten werden bijzonder zwaar geteisterd. Tot nu toe zijn er reeds circa zeventig doden en tweehonderd gewonden. Kamerijk Kamerijk stond Maanda'g aan een nieuw en hevig bombardement bloot. Volgens de eerste tellingen werden veertig personen gedood en twintig gewond. Deze aanval heeft in de stad, die reeds zo zwaar getroffen is door .voorgaande aanvallen, aanzienlijke schade veroorzaakt, die nog verergerd werd door de branden welke ontstaan zijn. Een school, een kliniek en de gemeentelijke bibliotheek werden ern stig beschadigd of vernietigd eh in het oudemannenhuis van de een- te telt men onder de grijsaards, dié zich daar.bevonden, 40 doden, en 20 gewonden. Zóndag omstreeks 23.30 uur heeft het Engels-Amerikaanse luchtwapen op een plaats, gelegen in de omgeving van Rouaan, een groot aantal .ont plofbare en brandbommen neergewor pen. Verschillende gebouwen werden vernield. Veertien personen werden gedood. Er een groot aantal ge wonden. De balans van de slachtoffers van het bombardement op een plaats in de nabijheid -van Rennes, in de nacht van 8 op 9 Mei, wijst reeds 113 doden aan. Bovendien zijn er verscheidene honderden gewonden. Een groot aan tal slachtoffers ligt nog onder de puinhopen. Ondertussen is er in de ruil-rij enige beweging gekomen. Tenslotte mogen ook wij naar binnen en zo komen wij dan bij de afdeling;,.Taxatie" terecht Hier zwaait èen ambtenaar de scepter, die vroeger achter de balie bij de Bank "van Lening treeft gestaan en al heeft, dit bedrijf een geheel anïere strekking, de warenkennis, die hij in dienst van „Ome Jan" opdeed, komt hem hier uitstekend van pas. Wat men Inlevert, ls van zeer grote ver- scheldenheid. Wij zien potten en pannen, japonnen, schoenen, klom pen, stropdassen, staande en han gende klokken... noem maar op. Vanzelfsprekend komen alleen ln deugdelijke staat verkerende goede- re. in aanmerking. De ruilbeurs is begonnen met een voorraad goederen, die voor de ruillustigen te koop zijn op de punten, die zij door inbreng van goederen hebben vericregen. De afdeling schoenen is het mees te in trek, daarop volgen „textiel" en „Diversen", waar van alles verkrijg baar is, van serviezen tot parapluiès. Het loopt zeer druk, maar de orga nisatie is er op afgestemd, dat ieder zo vlug mogelijk wordt geholpen. De hoed Uw verslaggever ls zo achteloos, zijn hoed even op de toonbank te leggen. Een ogenblik later heeft de taxateur het hoofddeksel te pakken en koeltjes zegt hij: „Hm, Js niet veel meer... hoog-uit één punt!" Min of meer pijnlijk getroffen trekt deman van de krant zich terug. Per slot van rekening is het zijn hoed en hij neeft hem altijd pet- les cedrageh. Met de hoed in zijn hand gaat hij eens kijken bij de af deling „schoenen", waar tal van Rot terdamse dames zitten te passen. Het gaat er levendig tpe en zo terloops kan de Amsterdammer iets opsteken van de Rotterdamse humor. Maar het is niet voor deze humor, dat hij de reis naar de Maasstad heeft ondernomen. Hij heeft zeer tot zijn genoegen kennis genomen van de vlotte gang van zaken op de Rot terdamse ruilbeurs en daarbij dringt de vraag zich op of. ook andere ste den niet rijp zijn voor zulk een insti tuut. Het lijdt geen twijfel: Rotterdam heèft een zeer gelukkig initiatief ge nomen. Men behoeft slechts in de ruil-rij te gaan staan om te ervaren, hoezeer de huismoeders met deze overheidsinstelling zijn ingenomen. Zeer coulant kunnen zij ter beurze tegen voor-oorlegse prijzen in het bezit koiperf van verbruiksgoederen, die in de zwarte handel alleen tegen fantastische prijzen verkrijgbaar zijn. Haar voornaamste tegenprestatie is de inlevering van overtollige ver bruiksgoederen, die door tussenkomst van de ruilbeurs terecht komen bij anderen, die daar dringend om ver legen zitten. Kortom: een initiatief, dat navolging verdient. Wij zijn be nieuwd, hoe onze lezers daarover denken. - Long.aDe Volewijckers op Hemelvaartsdag, AMSTERDAM, 10 Mei. De kam pioenswedstrijd LongaDe Vole wijckers, die was vastgesteld op 21 Mei, zal op Hemelvaartsdag te Tilburg gespeeld worden. Dit ln verband met het feit, dat op 21 Mei te Sneek de ■districtswedstrijd NoordjWest ge speeld wordt, ln welke wedstrijd, zoals men weet, De Jongh uitkomt. De verduistering begint heden om 21.15 en eindigt om 5.45 uur. Maan op 23.47. onder 7.32 uur. 15 Mei L.K., 22 Mei NJfcL. 30 Afei E.K., 6 Juni V.M. Ge kunt „ergens op gaan liggen" en wakker worden, precies op het uur, .dat gij op moet staan, ook zonder wekker. Er is dan in ons bloed een geheimzinnig rhythme, dut ons wakker schokt uit onze diepste dro men en dat ons zegt: „Het is de dag, het is het uur". En ge staat op. Soms functionneert dat wonderlijk instinct dat beter werkt dan welke wekker ook helemaal buiten onze wil, lijkt het, en weten wij helemaal niet, waarom wij zo vroeg wakker worden. Pas als wij dan na gaan denken, wordt het ons duidelijk, welke taak ons wacht, juist op deze dag. Welke gedachte, vandaag voor ons zal staan, welk gevoel uit dromende diepten komt opgerezen Vreemd vond ik het. dat vanmor gen om half vijf plotseling zo luid en zo hartstochtelijk-bewogen de merel sloeg. Ik lag doodstil en hoorde. Er is geen andere vogel, die zó fluit en slaat, er is geen inens, die zo kan zingen. Er is in het vroege uu\ dat de dauw nog valt, geen stem in de natuur, in alle vroegte, dat zo het geluid van de volheid en de voltooid heid en van de smart ook geeft. Deze stem is vol tranen en vol hartstocht, rijp en diep is het geluid, dat ons roert tot in onze diepste binnenkame- ren en dat de tranen naar de ogen drijftof zou het de. scherpe rook zijn uit de schoorsteen, van den buur man, die zijn kachel aanmaakt om vreten voor de varkens te kóken? Ik Weet het niet.. Ik sta voor het raam, dat openslaat op de tuin en ik weet in deze diepe stilte van afwachting voor de dag die komen gaat het is weer riet als toen. De heinel is misschien iets min der blauw, iets minder doorluchtig dam toen. maar het is weer dezelfde prikkelende geur van de jonge mor gen, waarin alleen nog het zware-lied van de merel zingt. Pe duif koert dieper in de verre bomen, de mussen houden nog hun mond. Hun ordinair gescheld zal straks pas beginnen, wanneer het licht witter en valer zal zijn, wanneer uit de verre stad het piepen dóór de bochten van de eerste ochtendtrams zal klinken en wan neer het beginnend daglawaai alle fijnere gevoelens van de tere morgen zal hebben verdrongen Dit \s de dag, dit is de datum. Ik sta en herdenk. Rustig gaat naast mij de adem, en zwaar, van iemand die slaapt, ik hoor het door de dunne wand. Het is mijn zoon. Ik heb hem nog. Hij leeft, wij leven. Wij zijn er nog en kunnen werken. Welk gods geschenk is ook deze jonge dag. Hoé ïs het mogèlijk, dat wij, waar zoveel vielen en waar een wereld rond ons brandt, nóg staan en kunnen werken. Het was toen als een bliksemflits en een donderslag. Maar het leven ging door voor de meesten. Waar ook, hoe ook. Diep zwelt de scherpe, koude lucht van de morgen door de longen. Hoevelen... Maar watzijn dat voor overwegingen over het stomme oribe- grtp, over het niet willen begrijpen van zovelen, die niet weten welke kansen, als God wil, hun nog geboden zijn? Nü, en nog steeds. Ze weten het niet, ze slapen nog. De mei%l houdt op.'De mussen be ginnen te schelden. Zij beheersen de dag. Dan is er nog even, terwijl snel ler het licht over de hemel stijgt, een stilte en daarin komt plotseling de merel zenuwachtig tjeukend terug gevlogen, haastig en zwart door de jonge groene kastanjebladen^ die nog slap en krachteloos naar beneden hangen. Is te dl zo druk 'achter zijn eten an? Of is de kat op weg naar zijn nest en zijn jongen, en slaat hij alarm? Een.nieuwe dag, een nieuw gevaar. Aan 't werkt TIJL. ..Mussert, strijder voor ons volk" HILVERSUM, 10 Mei. Ter ge legenheid van de verjaardag van den Leider spreekt de secretaris-generaal der N.S.B., lr. C. J. Huygen. Donder dag 11 Mei om 13.00 uur vla zender_ en draadnet Hllversüm 1 over het onderwerp: „Mussert, strijder voor ons volk". Aan het slot van de korte pede, die de Leider ter gelegenheid van de eerste Mei in het Concert gebouw hield, legde hij nog eens de nadruk dp zijn vurig verlangen, aan zijn socialisme niet door woorden, maar door daden vorm te geven. Een mooier getuigenis op de dag van de arbeid is wel nauwelijks denkbaar. De arbeid door en voor de volksgemeen* schap toch zal op de puinhopen van het kapitalisme het nieuwe gebouw moeten optrekken, waar binnen allen geborgen zullen zijn. Slechts daardoor zal de heilloze splitsing in klassen en standen kunnen worden opgeheven en zal het Nederlandse volk, organisch geleed, in het besef van eigen waarde en eigen verantwoorde lijkheid zijn plaats kunnen In nemen te midden van de Euro pese volkerengemeenschap en die prestaties kunnen leveren, waarop Europa met recht wacht en die in overeenstemming zijn met aard en kunnen van ons in hoge mate begaafde volk. Deze roep naar de opbouw. In een tijd, dat de vernietigende'gol ven van het oorlogsgeweld Europa omspoelen, mag niet misverstaan worden als een vlucht uit de ruwe werkelijkheid. De Leider, die juist tien jaar tevoren, op 1 Mei 1934, ontslagen werd als hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat van Utrecht, heeft immers met twee benen op de grond gestaan en hij geeft nog dagelijks blijk van zijn nuchtere en zakelijke geest, die geen feiten, hoe hard ook, uit de weg gaat. Eerder treft het. verwijt van gemis aan werke lijkheidszin die grote groepen van ons volk, die nog altijd zijn waar schuwende stem niet volgen en die nalaten uit de duidelijke ana lyse van de toestand, zoals hij die nog kort geleden in een aantal artikelen ontvoüwde, de conse quenties te trekken. Tien jaren van politieke ver dachtmaking en opzettelijke ver tekening samen met het onge wone, dat de nuchtere construc tieve geest van den ingenieur zich wijdt aan de oplossing vah de hoogste problemen van politiek en gemeenschapsordening, uitgere kend in een tijd waarin alle ver trouwde waarden hun Inhoud verloren hebben en waarin het economische systeem ln elkaar stort, hebben een kloof geschapen tussen velen uit het volk en den man, die zich in het begin van de dertiger jaren opmaakte om Nederland uit de nood op te hef fen. Hoewel de meesten beseffen, dat zowel de verhouding van de volksgenoten onderling, als de be trekkingen tussen de staten in deze spannende jaren zich vol komen zullen wijzigen, zó, dat de wereld binnenkort nauwelijks meer te herkennen zal zijn, vin den zij toch de weg naar de op bouw niet, die de Leider hun toont. Het boek, dat den Leider ter ge legenheid van zijn vijftigste ver jaardag op 11 Mei wordt aange boden en dat Mussert laat zien als bouwer van grote allure in de periode waarin de leiding van de Provinciale Waterstaat aan hem was toevertrouwd, zal zonder twij fel velen dichter tot hem bren gen. Daarom is dit boek tegelijk een geschenk aan het gehele volk. 0$ voortreffelijke wijze heeft de schrijver het probleem opgelost, persoon en werk van den Leider als ingenieur van de Waterstaat ook de niet-deskundigen nader te brengen door in hoofdzaak de vele rapporten en publicaties van ir. Mussert zelf te doen spreken en daartussen een korte verbin dende tekst te schrijven, die voor den leek het belang van de pro blemen en de waarde van de op lossingen doet spreken. In de zes en een half Jaar. dat Mussert aan het hoofd stond van de Provinciale Waterstaat in Utrecht, zijn vrijwel alle bestaan de problemen tot een. goed eind gebracht. Voorwaar geen kleinig heid, wanneer men de lijst over ziet. Aan het hoofd staat de hef tige strijd om het Amsterdam Rijnkanaal, die dank zij ir. Mus sert tot een goed eind kwam. Daarnaast echter werd onder zijn stuwende leiding de afwatering van de Gelderse vallei, van het Eemgebied en van het Vechtge- bied geregeld, terwijl het .wegen net. in de provincie Utrecht op waarlijk vooruitziende wijze werd gemoderniseerd. Ir. Mussert heeft ook in ruimer verband van zijn kunnen doen blijken. Mede dank zij zijn toe doen werden de ernstige gevaren, die ons land vanuit het Zuiden door het drijven van de Franse en Belgische regeringen bedreigden, bezworen. In het verhinderen van de totstandkoming van het Moer dijkkanaal en ln het afslaan van de aanvallen op ons kanalenstel- sel in Limbürg, had hij een groot aandeel. Ook ten aanzien van de problemen rond de drooglegging van de Zuiderzee leverde ir. Mus sert waardevolle bijdragen, terwijl een groots plan voor een water krachtcentrale' in Zeeland van zijn hand verscheen. Uit zijn gehele arbeid spreekt, naast het technisch kunnen, zijn grote belangstelling voor de sociale verhoudingen en zijn hel dere kijk op het nationale belang. Deze belangstelling en het besef, dat het voortbestaan van ons volk in gevaar was, dreef lr. Mussert in de richting van de algemene politiek en deed hem, toen hij in 1934 voor de keus werd gesteld, het besluit nemen zijn uitermate succesrijke loopbaan als ingenieur op te geven ?n zich geheel te wij den aan de afwending van de ka- tastrophe, die hij voor ons volk zag naderen. In de tien Jaren die daarop volgden, wij zeiden hét reeds, werd de figuur van den Leider op alle mogelijke wijzën verguisd en vertekend. Het is een voorrecht voor ons volk, dat thans, op zijn vijftigste verjaardag, nu in zijn persoon voor een niet gering deel de garantie voor onze toekomst ligt, voor ieder grijpbaar het licht valt op het grote scheppend ver mogen van dezen oprechten Ne derlander. Mussert als Ingenieur door lr. J. Homan van der Helde. Ultg. Nenasu, Tweetal doodvonnissen voltrokken DEN HAAG. 10 Mei. Het bureau Wehrmachtsbefehlsnaber in den Nie- derlanden deelt mede: de 24-Jarige Gerard Frank Smits uit Hulsberg (Limburg) wefd bij een huiszoeking in het bezit van een vuurwapen aan getroffen, dat hij op een gegeven ogenblik tegen de Duitse bezettende macht gebruiken wilde. Hij is als saboteur ter dood veroordeeld. De 23-j'arige Dirk Plagmeyer uit Sassenheim had tezamen met andere Nederlanders opdracht, een militair object te bewaken. Hij verliet zijn post en beschadigde een onderdeel tan het aan zijn bescherming toe vertrouwde militaire object. Hij deed dit met de bedoeling, daardoor zijn geringschatting voor de Duitsè be zettende macht tot uitdrukking te brengen. Plagmeyer werd als sabo teur eveneens ter dood veroordeeld. Het vonnis over Smits en Plagmeyer is met de kogel ten uitvoer gelegd. Flinke kerels melden zich voor de strijd tegen het bolsjewisme Keuringen Watten-ff//-wacljtbataillon, Landstorm Nederland, Kriegs- marine, Germaanse ff in Nederland. Het #-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keu ringen plaats hebben voor genoemde formaties: 11 Mei: 812 uur, Den Bosch, Hotel'Noordbrabant, Markt 45; 12 Meri 812 uur, Venlo, Dcutsches Haus, Egmondstraat 16; 12 Mei: 212 uur, Arnhem, Cafeè Royal; 12 Mei: 1518 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek 13 Mei: 812 uur, Groningen, Heerestraat 46; 13 Mei: 1517 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 15 Mei: 813 uur, Amsterdam, Dam 4; 16 Mei: 812 uur, Utrétht, N.V.-Huis Oudegracht 245; 16 Mei: 1517 uur, Amersfoort, //-wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid delen, kolen enz. Personen tussen 19 en 35 Jaar, die aanmcldingsplicütig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun ver bintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffcn-// kan leder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis-reisbiljetten voor de heen- en teïugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende Ncbenételien der Watten-ff: Amsterdam: Dam 4; Alkmaar: Lan- gestraat 56; Heerlen: Saroleastraat 25; Groningen: Herenstraat 46; Enschede: Hcngeloscstraat 30 en eveneens bij het //-Ersatzkommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine Annah- mestcile West, Utrecht, Plompetorengracht 24. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Er bestaat grote vriendschap tussen onze mannen en de viervoetige helpers van het hoge Noorden. (Foto ff -P.K.-Blaurock) VOLKSCULTUUR EN KUNST De belangrijkste mededeling, die regisseur Hans Strohbach deed op een voorbespreking tot de as. première van Hermann Goetz' opera.Der Wlder- spenstlgen Zëhmung" door de Kamer opera. was dat een verrassende oplos sing is gevonden voor de textielnood. Immers noemde Strohbach het tljds- vreomd, dat men terwille van een cul tureel doel zich zou moeten wendea tot „de zwarte markt" om zich van de benodigde stoffen voor de costufem- en toneelultrustlng te voorzien. Al heeft Strohbach ook ditmaal het toneelbeeld weer zo eenvoudig moge lijk gehouden, de costuum6 rullen, althans voor het oog, aan weelde niets tekort komen, dank zij het gebruik van brandvrij geïmpregneerde papier vezelstof voor de luisterrijke aankle ding der personages uit een weelderig tijdperk der Italiaanse aristocratie. We hadden gelegenheid, deze stoffen ..aan den lijve" te aanschouwen en de verrassing over het effect was al gemeen. Vooral in combinatie met de verlichting zullen fldezo papleren cos- tuums bijzondere effecten opleveren en de duurzaamheid lijkt voldoende voor een behoorlijke tournée. Garne ringen zijn van paplertouw. hetgeen ln toneelverllchtlng ook de Indruk van goud- of zllyerborduursel» kan maken. Verder zijp de stoffen rijk gekleurd en met' kunststenen versierd, zodat de costuums een weelderige indruk maken. Uit een oogpunt van voorlichting was deze voorbespreking een uitste kend en navolgenswaard denkbeeld. Behalve regisseur Strohbach voerde de gastdlrlgent Walther Stoschek, de mu zikale leider van de Dresdener Staats- opera, het woord over de muziek. Men weet. dat de veelbelovende en door een slepende ziekte te vroeg gestorven toondichter Hans Götz componeerde ln een romantische stijl, die verwant was aan Brahms en Schumann. Zijn komlsohe opera naar Shakespeares be kende toneelwerk evenaart in de Duitse theaters het succes van Cor nelius' „Barbier van Bagdad" en Hugo Wolf's „Oorregldor". In verband met de lange duur van het werk ongeveer 34 uur waren bekortingen onvermijdelijk. In overleg met de regie heeft de dirigent deze zo weinig mogelllk storend gemaakt dóór het laten vervallen van herhalin gen en het afkappen van het vlerd© bedrijf bij het grote duet tussen Ka- tharlna en Petrucclo. Verder heeft hij de Instrumentatie, die hU voor deze bezetting „te huisbakken" vond. ge wijzigd. Hij drukte nog bijzonderlijk zijn erkentelijkheid uit Jegens het orkest, dat hem bij zijn korte tijd van voorbereiding alle medewerking had betoond. Begeleid door Walther Stoschek, hebben de hoofdrolspelers Corry Bijs ter, LUly v. d. Veen. Henk Dorel, Jos. Burck&en en Robert Sehlegel enig© aria's en ensembles uit het werk laten horen. Kor Kuiler met pensioen Kor Kuiler zal met Ingang van het nieuwe seizoen zijn functie als diri gent van het G O.V.-orke6t neerleggen. Kuiler volgde ln 1910 dr. Van An- rooy op als dirigent van het Harmonie orkest. het latere G.O.V.-orkest, waar mee hij werken van bijna alle grot© componisten in Groningen uitvoerde. Het heengaan van Kuilej- al6 diri gent zal velen treffen. HIJ was en ls nog een vertrodwde figuur op het po dium. Van het vrij uitgebreide oeuvre van Kuiler noemen wij„Eigen grohd" tèr gelegenheid van het herdenkings feest van Gronlngens ontzet, ..'s Le vens bruiloftsfeest' (studentenlus trum), „De* Borg" (opgevoerd op do Menkemaborgh) en de opera „Saskla", die vermoedelijk deze zomer tot op voering zal komen, alles ln samenwer king met mr. A. T. Vos van Applnge- <lam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1