HET DAGBLAD Invasie vertraagd door stakingen Arbeiders oorlogsmoe en hyper-nerveus VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Tastbaar teken ENGELS MINISTER ERKENT: Veelzeggend Lagerhuisdebat Sint Pieter Hoe zit dat? Duits weermachtsbericht Plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen Terreinwinst bij de Karpathen H! GïJNÈVE, 3- Mei. De ongere geldheden onder de Engelse ar beiders hebben de geallieerde pogingen tot het uitvoeren van een invasie vertraagd. De moei lijkheden, welke deverscheidene grote stakingen veroorzaaktoin, hebben een dergelijke omvang aangenomen dat in April de werkzaamheden voor de Britse vloot, welke in Sheffield worden uitgevoerd, stil gelegd dreigden te worden. Deze erkenning heeft de Engel se minister van arbeid, Bevin, uitgesproken tijdens debatten in het Lagerhuis over een stakings verordening, welke intussen is aangenomen. Verscheidene La gerhuisleden oefenden thans weer felle critiek op deze verordening, die trouwens aangenomen is in een zitting, waarbij de helft van de Labour-leden verstek liet gaan en waarbij ook bij de liberalen en conservatieven vele leden ont braken. De Engelse bladen geven slechts weinig bijzonderheden over het ver loop van de Lagerhuiszitting, maar langzamerhand komt de ware beteke nis van de Engelse arbeidsmoeilijk- heden aan het licht. Minister Bevin zeide onder andere, dat Engeland in de drie weken, die vooraf gingen aan de vijfde April, een industriële vul kaan geleek. Het tweede front ver keerde werkelijk in gevaar. Tijdens een weekend, ongeveer begin April, aldus Bevin. dreigde de arbeid in Engeland .stil te staan voor niet min der dan drie millioen arbeiders in de gasfabrieken, op de scheepswerven, in de machine-industrie en de steenkool- gebieden. Het is onmogelijk, dat de vakvereni gingsleiders in de afzonderlijke voor de oorlog vitale industrieën op een kritiek ogenblik de regering aanvallen. Arbeiders-klachten De verbazingwekkendste uiteenzet tingen werden gegeven door den La- bourafgevaardigde Bevan, .die den minister van arbeid verweet •'zijn ver ordening .te hebben uitgevaardigd achter de rug van het parlement om. Om de maatregel aangenomen te krijgen is de minister begonnen met een lastercampagne tegen de sta kers, In werkelijkheid hadden de stakers klachten, die zij niet langs de normale weg, via de vakverenigin gen konden doen gelden. Wahneer echter Bevin de thans door hem uitgevaardigde verorde ning toepast, zal hij in de loop van een week méér stakingen beleven dan al zijn „Trotzkisten" in een jaar zouden kunnen veroorzaken. Bevin is derhalve een openbaar gevaar, dat uit de regering verwijderd moet wor den. De onafhankelijke afgevaardigde, capt. Cunningham-Reid zette uit een, dat de nieuwe verordening veel eer tót een verscherping van de toe stand dan tot een verbetering zal leiden. Ook de leider der Labourfractie, Greenwood, nam in de loop van de debatten het woord. De reden voor de nieuwe verordening is, zo zeide hij, dat ruim twee jaar lang minder heden de overeenkomsten hebben overtreden, die de vakverenigingen indertijd met de ondernemers heb ben afgesloten. De mensen in de fabrieken, de mijnen en andere be drijven zijn thans moede mensen. De last, die de oorlog hun oplegt, doet zijn gevolgen gevoelen. Een reeks hunner klachten komt hun meer dan levensgroot voor, doordat zij moe en hypernerveus zijn. Maar in dit stadium van de oorlog kan daarmede geenrekening gehouden worden. Bevin trachtte de critiek van zijn tegenstanders te öntzenuwen met het argument, dat de industriële situatie in Engeland aldus is, dat de regering scherpe maatregelen moet nemen. Een aantal Lagerhuisleden echter wil liever, dat de arbeiders klasse door chaos naar de duivel gaat, dan dat zij door een goede organisatie de overwinning zou be halen. Oorlogsmoe De situatie in Engeland wordt overigens goed getypeerd door het feit, dat nu de verordening eenmaal tot stand is gekomen, van verschil lende kanten wprdt opgemerkt, dat het toch niet zo'n vaart heeft ge lopen met de stakingsmoeilijkheden. De „Manchester Guardian" schrijft bijvoorbeeld: „De verorde ning van Bevin voor personen, die tot staken aanzetten, is ontstaan in een ogenblik van overgrote angst. Men vermoedt, dat enige dagen lang in de hoofden der Britse rege ring de idee heeft geworteld, dat Engeland aan de genade en barm hartigheid was overgeleverd van een groep ophitsers. Het blad vraagt, of Bevin geen overdreven verklaring heeft afgelegd over de gebeurtenis sen, cn stelt dan verder vast, dat de mensen in Engeland na vier en een half jaar oorlogsmoe en hyperner veus geworden zijn. Bovendien kan niet ontkend wor den dat Bevin's wet tegen dfe ophit sers tot staken een „totalitair bij smaakje" heeft. Beven exit? Een pikante bijzonderheid van de Lagerhuisdebatten is „overigens dat nu de afgevaardigde Bevan de kans loopt uit de fractie der Labourpartij gestoten te worden, 'omdat hij zich als leider heeft opgeworpen van de revolte van een deel der Labour- afgevaardigden tegen de nieuwe ver ordening. Bevan ontving een brief van de Lagerhuisfractie der Labour partij, waarin hem werd medege deeld, dat er Woensdag éen partij bijeenkomst is georganiseerd om hehi uit de fractie te verwijderen. De wrijvingen, die zich sedert enige weken hebben voorgedaan tussen het in hoofdzaak op de vakverenigingen steunende element der Labourpartij en de „intellectuele vleugel", waarin Bevan een vooraanstaande rol speelt, hebben daarmee hun hoogtepunt be reikt. Terreuraanvallen op Parma en Alessandria BERLIJN, 3 Mei. Amerikaanse^ vliegtuigen hebben Dinsdag een zware terreuraanval gedaan op de woonwijken van Parma. Door het lukraak laten vallen van brisant- en brandbommen veroorzaakten zij grote schade in de dichtbevolkte wijken en bijzonder zware verliezen onder de burgerbevolking. Ook te Bologna, dat 'eveneens door formaties Amerikaanse jagers werd aangevallen, leed de bevolklhg aan zienlijke verliezen. Verder deden de Amerikanen een bijzonder zware aanval op Alessan dria, de hoofdstad der gelijknamige Noorditaliaanse provincie. Talrijke viermotorige bommenwerpers vielen in golven dé binnenstad aan,' bescha digden de dom en de grootste kerk en vernielden talrijke woonhuizen, vooral in arbeiderswijken. De bege leidende vijandelijke jachttoestellen schotèn vön een hoogte van 40 meter met machinegeweren op de bevol king. De Bibliotheca del Risorgimen- to, die 50.000 delen bevat, alsmede de ^Pinacotheek Trotti werden volkomen verwoest. Britten beschouwen Rome niet als open stad STOCKHOLM. 2 Mei. De Britse onderstaatssecretaris van het mi nisterie van buitenlandse zaken, George Hall, heeft Dinsdag, naar Reuter meldt, in het Lagerhuis mede gedeeld, dat de Britse regering zich op geen enkele wijze verplicht heeft Rome als open stad te behandelen- Nieuw type vliegtuig (Van onze correspondente.) BERLIJN. 2 Mei. Bij de Jongste aanvallen van Amerikaanse forma ties bommenwerpers en Jachtvlieg tuigen op de Duitse hoofdstad heeft de Duitse luchtafweer gebruik ge maakt van een nieuw type vliegtuig. Dit werd gevlogen door majoor Jabs die, naar wordt gemeld, er in ge slaagd is tijdens een gevecht met acht Spitfires, twee zijner tegenstan ders omlaag te schieten. Mijnenvegers loopen uit om een vijandelijk mijnenveld op te sporen en ook Neder- landsche vrijwilligers maken deel uit van de bemanning. Volgt hun voorbeeld, vecht mee yo°r f-Neerlénds toekomst en meldt U bij de Kriegsmanne. Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusscnen 17-45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestelje West, Plompe- torengxacht 24. Utrecht: bij alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de verschil lende H -Meldestellen in Nederland^dHÉK Een bocht in de straat: langs een golvende lijn springen rijen pep pels langs een holle weg tegen de heuvels op en-overal zijn het ineens tuilen bloesem, die tegen de berg aanprikken. Zoeven nog bladerloze bomen met hun takkengewarrel te gen het groen van de weide hier staan ze al in volle bloei een week eerder dan in de Betuwe. Dichter bij het Zuiden, dichter bij de zon. Halt. Douane. Zoll. Terug. Uit de Oostflank over de Jeker en dan maar tegen de Sint Pieter op. De Sint Pieter ligt uit de verte als een dikke spier op het mollige vlees van het landschap, als een machtige biceps. Maar daar in hebben de be smeurde grijpers attentionau grappin, want ze zweven zelfs boven de weg een vieze, open roof ge krabd en hun dagelijks schrappen'en schreppen houdt de roof open. De berg ettert. Het is een ellendig ge zicht. Nog veertig jaar en de grote Sint Pieter is nog maar een Pietje! Een pietsje is er dus nog maar over! Over de berg komen de Maastrich tenaren in de Zondagse Zon. Mét tweeën, met de hele familie. Meest met tweeën, van elke kunne één. Want zoals Sint Pieter in de hemel de póórt open doet voor die aan het eind gekomen zijn, zo gaat op de Sint Pieter in elk voorjaar de hemel open voor die aan het begin staan en die met tweeën overal liggen, op de weiden en tussen de struiken van de hellingen en die elkaar vertellen wat alle generaties Maastrichtenaren el kaar sinds meer dan elf eeuwen ver teld hebben als zij tussen Pasen en Pinksteren 's Zondags op de Sint Pieter gingen wandelen vandaar dat er. steeds meer Maastrichtenaren bij gekomen zijn De leeuweriken hangen boven het 'jonge koren en weven hun kralen snoeren van klank door elkaar, de merels roepen in de bomen,, .fllarietfe, Marietje, zie je me niet, zie je me niethier bèn ik, hier bén ik!" en Sjeng en Sjef nemen hun Marietje mee en liggen lui en lang en lief en innig aan de helling en vertellen het oude, oude en altijd weer nieuwe verhaal., 't Is lente! TIJL. Ie JAARGANG No. 103 LD WOENSDAG 3 MEI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal Pestgiro 184.120 - Postbus 65 Hoe krijg ik een vergunning? In verband met de véle vragen, die ons over dit onderwerp ge steld wordengeven wij hier onder nog enkele aanwijzingen over het aanvragen van een ver gunning en over de levering van de gewenste artikelen. Alle aanvragen ter verkrijging van speciale vergunningen zo wel als leveringsvergunningen voor de aankoop van verschillen de textielgocderenwelke uitslui tend op deze bescheiden ver krijgbaar zijn, zullen t.z.t. moe ten worden Ingediend bij de plaatselijke distributiediensten. De thans beschikbare hoeveel heden laten echter alleen toe. de lopejide aanvragen en verplich tingen af te wikkelen. Het heeft derhalve geen zin, zich thans met een aanvraag tot de plaat selijke distributiedienst te wen den. Evenmin heeft het zin, de aanvragen rechtstreeks te zenden aan het Rijksbureau Distpx, aangezien dit bureau ze niet in behandeling zal nemen. Voor de bovenkleding geldt in het algemeen, dat slechts een aanvraag tot aankoop kan wor den ingediend, indien men in het geheel geen bruikbaar exem plaar bezit. Wanneer men echter nog over één goed draagbaar costuum beschikt is het dus on nodig, een aanvrage voor een tweede exemplaar in te dienen, daar de distributiedienst er zon der meer afwijzend op moet be schikken. Verschillende afdelingen van de Ned. Arbeidsdienst verlenen hulp bij de. aanleg van dijken, ten einde de bevolking zoveel mogelijk te vrijwaren van de overlast, haar ten gevolge van de inundatie aangedaan. (Foto C.N.F.-N.A.D.-Hofmeester.) HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 2 Mei. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Voor Sebastopoi alsmede tussen de uitmonding van de Dnjestr en de Karpathen mislukten plaatselijke aanvallen der bolsjewisten. Eskaders' slagvliegers ondernamen doeltreffende aanvallen in scheer- vlucht op vliegvelden der bolsjewisten op de Krim en in de Zuidelijke sec tor van liet front en vielen met suc ces vijandelijke concentraties van pantserwagens en troepen in het ge bied ten Noordwesten van Jassy aan. Tussen de^Karpathen en de boven loop van dW Dnjestr leverden de aanvallen der Duitse en Hongaarse troepen nieuwe terreinwinst op. Vijandelijke tegenaanvallen op de nieuw verkregen stellingen werden afgeslagen. Ten Zuidwesten van Kowel sloegen onze troepen, door de luchtmacht schitterend gesteund, vrij sterke door pantserwagens en slagvliegtui gen gesteunde bolsjewistische aan vallen uiteen. Formaties Duitse gevechtsvliegtui gen vielen 's nachts vijandelijke aan- voerstations, in het bijzonder Sje- petowka, en transporttreinen met succes aan. Aan weerszijden van Witebsk bleven plaatselijke aanvallen van den vijand zonder resultaat. In het landingshoofd van Nettuno en aan het Italiaanse Zuidelijke front werden plaatselijke vijandelijke aan vallen afgeslagen. Vijandelijke bom menwerpers wierpen gistermiddag bommen neer op Florence. - Op de Balkan werd bij grote weers- en terremmoeilijkheden de strijd te gen communistische benden met suc ces voortgezet. In de harde gevech ten verloren dp bandieten in de maand April meer dan 9000 doden, Spanje's betrekkingen met Engeland en V.S. geregeld MADRID, 3 Mei. Het Spaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft Dinsdag in een nota medege deeld, datde tussen Spanje ener zijds en Engeland en de Verenigde Staten anderzijds gevoerde onder handelingen zijn. geëindigd. De onderhandelingen zijn wegens de omvang van de te bespreken vraagstukken van lange duur ge weest. De overeenkomst strekt zich A it tot talrijke punten, vooral rot de economische betrekkingen van Spanje met Engeland en de Ver enigde Staten. De besprekingen hebben zich bewogen binnen het kader der ktrikte neutraliteit van Spanje en de huidige omstandig heden. Daardoor is de weg geëffend tbt normalisatie van de betrekkin gen tussen Spanje en de andere deelnemers aan de onderhandelin gen welkebetrekkingen de laat ste weken .een crisis hadden doorge maakt. De wolfram-export Onze Berlijnse correspondente meldt, dat thans nieuwe contingen ten -wolfram zijn vastgesteld, die Spanje aan Duitsland zal leveren, namelijk de eerste twee maanden slechts 20 ton en later 40 ton per maand. Vroeger was het contingent 100 ton. Men wijst er in Berlijn op, dat Duitsland deze Anglo-Amerikaanse druk op de neutralen heeft voorzien en alle maatregelen heeft getroffen waardoor het verminderen van de import van bepaalde grondstoffen geen invloed heeft op de Duitse wa penindustrie. Mislukte Britse aanval op weg Imphal-Kohima TOKIO, 2 Mei. Een poging van de Anglo-Amerikaanse strijdkrachten om de ravitailleringsweg tussen Kohima en Imphal te heroveren is volkomen mislukt. De tegenaanval werd ten uitvoer gelegd door sterke eenheden van de vierde vijandelijke legergroep. Ofschoon de tegenstan ders na een felle artillerievoorberei ding tanks en vliegtuigen gebruikten, zijn zij niet geslaagd. Nieuwe Argentijnse ministers STOCKHOLM, 3 Mei. Officieel is in Buenos Aires bekend gemaakt, dat generaal Orlando Peluffcftot mi nister van buitenlandse zaken en dr. Alberto Baldrich tot minister van justitie en onderwijs zijn benoemd. .Niet vluchten als brandbom men uw huis hebben getrof fen, maar blussen. 3700 gevangenen alsmede talrijke wa pens en munitie. Bij aanvallen op enkele plaatsen in West-Duitsland en op de bezette gé- bieden in het Westen verloor de vijand gisteren overdag en 's nachts 22 vliegtuigen, waaronder 16 viermo torige bommenwerpers. Churchill is niet optimistisch STOCKHOLM, 3 Mei. Churchill heeft Maandag een toespraak gehou den bij de opening der conferentie van de premiers der dominions. Hij sprak 'van „het gevaarlijkste hoogte punt in het conflict der staten" en verklaarde niet te verwachten, dat de conferentie een volledige oplossing zal vinden voor alle problemen, waar voor het Britse Rijk zich geplaatst ziet. Dit ls ook „in de hitte van het gevecht" nauwelijks mogelijk. In Berlijn verwijst men naar aan leiding van deze conferentie naar een uitlating van Lord Halifax, den Britsen ambassadeur in de V.S., die heeft gezegd, dat Groot-Brittannië zelfs in geval van een overwinning alle zeilen zal moeten bijzetten om te leven. Dit toont aan in welke toe stand Engeland verkeert door zijn politieke troonsafstand ten gunste van de Sowjets en door zijn empire- politiek tegenover de V.S. Daaraan kan zelfs een empire-conferentie niets veranderen. Bommen op Lemberg BERLIJN, 3 Mei. Formaties Sowjet-vhegtuigen, die in denacht van 1 op*2 Mei woonwijken in Lem berg aanvielen, verloren daarbij min stens 8 meermotorige bommenwer pers, die werden neergeschoten door Duitse nachtjagers en luchtdoelge schut. Gisteren sloegen Duitse jagers een aanval van 20 Sowjet-vliegtuigen af. In luchtgevechten werden 7 SJowjet- toestellen neergeschoten. Dat(s ook aanwezig bij de Landstorm Nederland Waar hard gewerkt wordt, bestaat het recht op ontspanning. Deze ont spanning wordt bij de Landstorm Nederland op verschillende manie ren gebracht. Daar zijn in de eerste plaats de kameraadschapsavonden, die geheel door de jongens zelf wor den georganiseerd. Dan wordt er geld bijeengebracht, een orkestje op gericht, duizend en een klein werkje wordt verricht, die alle bij elkaar toch nodig zijn om een dergelijke avond te doen slagen. Dan zitten officieren, onderofficieren en man- söhappen door elkaar, gezamenlijk aan een tafel en staat de gehele kompagnie een avond los van alle dlenstzorgen. Voorts vinden van tijd" tot tijd-bioscoopvoorstellingen, mu ziekavonden en lezingen plaats, ter- yriJl operette en opera ook niet ver geten worden. Dit alles draagt er toe bij, dat 'de Landstormer zijn ontspanning krijgt, waaraan dan meteen verbonden is zijn culturele scholing. Velen, die \Toeger niet wis ten wat kunst is, staan er nu opeens midden in tot hun grote waardering. Radiopraatje Max Blobijl DEN HAAG, 3 Mei. Max Blokzijl spreekt ln de serie brandende kwesties op Donderdag 4 Mei 1944, over Hilver sum I, om 18.45 uur, over: „Jongens en meisjes,meeluisteren". Commissariaat belangen van de v.m. Ned. weermacht DEN HAAG, 3 Mei. De commis saris voor de belangen van de V.M. Nederlandse weermacht te Den Haag, Lange Voorhout 7, maakt be kend, dat met Ingang van 1 Mei 1944. een gedeelte van zijn commissariaat is verhuisd naar Velp. Het post-adres ls: Waldeck 'Pyrmontlaan 5, Velp. Vaar- en ligplaatsverbod In geïnundeerd gebied DEN HAAG. 3 Mei. Het seinuii- deerde gebied in de provincies Zee land, Noord- cn Zuid-Holland ligt ln het door verordening 100/41 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied ingestelde verboden gebied (kustgebied). Volgens par. 2 van deze verordening mogen vaarxul- gen ook "<flt gebied niet bevaren, noch er ligplaats hebben. Uitgezonderd zijn vaartuigen, die dienen tot .de uitoefe ning van een bedrijf of van de land bouw, evenals woonschepfen zonder eigen drijfkracht. Vergrijpen tegen deze verordening worden gevoelig ge straft. Ook kan tot verbeurdverklaring van de vaartuigen worden overgegaan. VerschUJende voorvallen geVen aan leiding. aè bevolking, ter vermijding van .bestraffing, opmerkzaam te ma ken op bovengenoemd verbod. De grootste voorzichtigheid ls gebo den ln de ómgevlng van militaire be- velllglngsressorten, die natuurlijk be treden noch bevaren mogen worden. De schildwachten hebben opdracht te schieten op overtreders. Vaststelling rantsoenen huisbrandverbruikers DEN HAAG. 3 Mei. Ter bepaling van de aan de huisbrandverbruikers (geen particulieren) toe te wijzen rantsoenen brandstoffen voor het stookseizoen 1944/45 wordt dit jaar wederom een enquête gehouden. Be gonnen wordt met de huisbrandver bruikers, welke behoren tot de groe nen b. c of d. dit zlln verbruikers, die: le. een gebouw of perceel ln gebruik nebben, waarvan niet tevens een ge deelte dient voor bewoning; 2e. een gebouw of perceel l'n gebruik hebben, waarvan wel een gedeelte voor bewoning dient, doch van welk gebouw of perceel de totale lfihoud, bestemd voor -de ultoefenlhg van be roep, bedrijf of dienst groter is dan de totale Inhoud van de voor be woning bestemde ruimte." In het tijd vak van 5 tot én met 13 Mei 1944 moeten doze b-, c- of d-verbrulkers een bij de distributiedienst verkrijgbaar gesteld aanvraagformulier md 393-02 afhalen en ervoor zorgen, dat dit for mulier vóór 14 Mei a.s. ingevuld bij deze dienst ls ingeleverd. Ten aanzien van huisbrandverbrui kers, die voor de uitoefening van be roep, bedrijf of dienst een gedeelte ener woning ln gebruik hebben, dat kleiner ls dan de totale Inhoud van het voor bewoning bestemde gedeelte, alsmede voor penslonbedrijven en kamerverhuurders zullen afzonderlijke regelingen worden getroffen, waarover t.z.t. bijzonderheden zullen worden ge publiceerd. Generatorbonnen DEN HAAG. 3 Mel. Van 1 Mei 1944 af relkon de distributiediensten aan houders van door de Rijksverkeers inspectie uitgegeven machtigingen nieuwe generatorturfcokesbonnen uit, die groen gekleurd zijn en voorzien van strookjes, waarop de afmeting ver meld staat. Deze bonnen geven elk rechtrop tien kg. turfcokes van de op de bonnen aangegeven afmeting. Op deze bonnen kan men bU de daartoe aangestelde wederverkopers van de vier grote bcn- zinemaatscnappljen de turfcokes be trekken. Zoals reeds eerder ls gepubli ceerd, zijn de oude roodgekleurdo gene- ratorcokesturfbonnen van 1 Mei 1944 af ongeldig. et bij uitstek zinvolle middel punt van een zinvolle Mei- viering: dat was de uitreiking van het nieuwe Arbeidsfront- Insigne op de Dag van de Arbeid. Aan de éne zijde de sociale voor man als eerste arbeider van het bedrijf, aan de anders zijde de bedrijfsvoerder. In het mid den de Arbeldsfrontlelder luis ter: het Arbeidsfront zélf als de alle werkers omvattende or ganisatie. Als symbool van deze Eenheid van de Arbeid tenslotte, als tastbaar teken, het getande rad met de letters N.A.F. Is een symbool, is een idee iets onwerkelijks? Wie dit meent ziet het wezenlijke der dingen alléén ln klinkende munt en onder-» scheidt zich in zijn denken niet van het kapitalisme, dat hij be strijden wil. Er zullen echter nauwelijks werkers zijn, die de Mei-viering van het Arbeidsfront in de hoofdstad meemaakten en die daarbij dit zinvolle hoogte punt van den Dag van de Ar beid niet als iets bij- uitstek w e- z e n 1 ij k s ervoeren. Het was Woudenberg zelf, die ln zijn Mei-rede .het tastbare teken als het ware een charter meegaf. En hij sprak daarbij woorden van enorme draagwijdte woorden die voor den arbeider van vandaag heel de zin van zijn strijd .blootleggen. De kern van zijn toespraak lag zonder twijfel diir, waar hij nadrukkelijk ge tuigde: „Zolang cr klassen zlln. ls er klassenstrijd. WIJ voeren daarom een onverbiddelijke strijd tegen alle standen-scheiding". Dit is eft het mag wel eens openhartig worden gezegd ook ln de rijen der vooruitstrevenden in deze tijd een -uitzonderlijk re- volutlonnalr woord. Want over het, ontwrichtende en dus onge wenste van dé klassenstrijd be staat ln die rijen geen twijfel. Maar over het voortbestaan van de klassen zelf schort het niet aan misverstanden. Velen zien het vurig begeerde einde van de klassenstrijd als een soort paci ficatie der klassen, die onderling de krijgsbijl begraven en de vre despijp roken, maar verder de klassen blijven die zU waren. Daartegenover stelde Wouden berg „de onverbiddelijke strijd tegen alle standen-scheiding" steunende op de overtuiging, dat er klasse-t egenstelllngen Steunaanvrage tabakszaken DEN HAAG. 2 Mol. Tabaksdetall- llsten, aan wie voorlopige alultlngs- bevelen zijn uitgereikt, zijn gerechtigd, onmiddellijk een steunaanvrage ln te dienen bil de regionale IlnanclCle com missie. ln wier ressort hun bedrljt ls gevestigd. Omtrent do vestigingsplaats dezer commissies kunnen de kamers van koophandel en fabrieken Inlich tingen verstrekken. Deze bepaling geldt'eveneens voor cfo detaillisten, wier sluitingsbevel wederom ls Ingetrokken, met dien ver stande. dat zij slechts vqor steun ln aanmerking kunnen komen voor de periode, gedurende welke hun bedrijf of bedrljfsgedeelte geeloten le geweest. DEN HAAG. 3 Mei. BIJ de heden gehouden trekking zijn de volgende prijzen gevallen: 1500 9310: ÏOOO 1042: ƒ400 2841; ƒ200 4081: ƒ100 2587, 2905, 4017, 4060, 4340. 7491. 9942. zullen zijn zolang er klasse- scheidingen blijven. „Dit ls de opstand van de aller- besten!" riep Woudenberg uit. En hij wees daarmee ook de weg tot het doorbreken der klasse-gren zen. Een opstand der allerbesten. dat wil zeggen: de revolutlonnalre stormloop der prestatie. Het be tekent, dat er geen kaste van ren teniers zal zijn, waarin tot het einde der dagen de zoops rente nier worden, omdat hun vaders hen ln staat stellen rentenier te zijn. Het betekent, dat er evenmin een kaste van doktoren, van advocaten of van Ingenieurs zal zijn, waarin de zoons alleen stu deren, omdat de-vaderlijke beurs daarvoor toereikend ls. WU weten, dat een typlsohe aanleg zich dik wijls erfelijk kenbaar maakt,. dat er geslachten van componis ten en geslachten van doktoren zün. Wanneer de zoon van een advocaat door erfelijkheidsfac toren-de kwaliteiten voor advo caat bezit, dan kan hij door zijn prestatie bewijzen, met recht advocaat te willen zijn. Maar wanneer de zoon van een een voudig fabrieksarbeider da eigen schappen vo.or Ingenieur aantoon baar ln zich draagt, dan zal het ontbreken van een vaderlijke brandkast hem daarbij niet ln de weg mogen staan. Hier ligt het doorbreken van klasSe-scheldln- gen: dat niet de kaste, maar de prestatie over de kansen van de voormannen ln de „opstand der allerbesten" beslist. Woorden? Het Nederlandse Ar beidsfront heelt op dit punt ln zijn hulp aan begaafden reeds het begin van daden gesteld. En juist omdat het zijn eigen toekomst raakt, zal de Nederlandse werker het vermaan in zich op hebben te nemen, dat de Leider op deze zelfde Mel-bUeenkomst uitsprak: „Velen verwarren de nieuwe tijd met de oorlog. De nieuwe tijd krijgt de schuld van een wereld oorlog. terwijl die oorlog door. den tegenstander juist werd ontketend om de nieuwe tijd te voorkomen." Deze oorlog ls zeker geen voor beeld van een Ideale ordening. HIJ ls de chaos, waarin arbelds-vijan- dlge krachten die ordening pogen te doen óndergaan. HU geeft vorm aan het wanhopige verzet van een verouderde maatschappij tegen een wereld, waarin eenmaal „het woord arbeider tot eretitel van het volk" zal worden gemaakt. Post voor vrijwilligers Het ff -Ersatzkommando Nledériande ln Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij verschillende eenheden der Watten-ffof die ln lazaretten, Genesungsheime enz. liggen, het vol gende bekend: Alle brieven, tijdschrif ten en pakjes moeten ln het vervolg geadresseerd zijn als volgt: An das 0-Hauptamt, d 11/2, Deutsche Dienstpost, Maastricht. Zur wêlterleltung an: (Naam): (Veldpostnr. of adres): Daardoor zal de verzeódlng van de veldpost ln het vervolg minder vertra ging ondervinden. Brieven, tijdschrif ten en pakjes moeten duidelijk van naam en a<l: es voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling ln de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram ls alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulassungsmarkcn voor zien zijn als deze naar voldpostnum- mers gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaar dere pakjes ook met tweo Zulas- sungsmarken zUn niet toegelaten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnummers, mogen niet 'zwaarderzljn dan duizend gram. Tijd schriften én kranten mogon ook aan veldpostnummers zonder ZulaSsungs- marke verzonden worden. Luchtveldpo8tbrleven moeten van twee luchtpostzegels voorzien zijn en op de brief moet vermeld: luchtveld.- post. Luchtveldpostzegels en toela tingszegels worden door de vrijwilli gers aan hun familieleden gezonden. Het ls ln het belang der familieleden zelf. dat aan de voorschriften nauw keurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tUdsq^riften en pakjes voor de vrij willigers niet meer naar het fl-Ersatz- kommando Niederlande ln Den Haag gezonden worden. De veldpost voor de vrijwilligers wordt door do Hollandse post aange nomen en ln plaatsen, waar kantoren van de Duitse dienstpost gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bU de Duitse dienstpost geld verzenden op veldpo6twlsssls voor de vrijwilligers bij alle eenheden der weermacht en Watten-#. „De Onafhankelijker/' In vergelijkihg tot hetgeen er ln Rotterdam en Den Haag zo van tijd tot tijd wordt getóond, is zo'n Am sterdamse tentoonstelling als nu weer de lente-expositie van „De Onafhan- kelijken" toch wel vol prettige, voor uitstrevende impulsen. Het is soms .misschien wat te experimenteel, maar er is leven in de brouwerij, er zijn jonge, frisse talenten aan het woord, die de zaak weer eens anders stellen en vanuit hün gezichtspunt bezien. In de andere grote plaatsen bllijkt men nog al eens wat te zeer vast te zitten in overjarige vormen en stij len, waarin dan wel iets gepresteerd wordt, maar waarin het nieuwe bloed en het jonge enthousiasme vaak ontbreekt. Ditmaal kregen wij op de voor jaarstentoonstelling van De Onaf- hankelijken wel bizonder een indruk van uitbundigheid en veelzijdigheid. En gelukkig deed deze veelzijdigheid nu niet als wel eens voorkomt, enigs zins rommelig aan. Het geheel heeft iets bonts en feestelijks. Daar is er dat zaaltje, \Vaar Van Deene, Erf- mann, Van der Muysenberg, Helena de JJaat, Willems, Hanrath, Jan Buys en Jan Peeters bij elkaar hangen. Wel wat overmoedig maar jong en opgewekt en blij, vol onstuimigheid zijn hier de schilderijen, die goed bij elkaar komen: Wat zou de wereld braaf en vervelend worden, wanneer er niet ook £ulk werk op de proppen kwam! Men kan sommige misschien verwijten, dat zij zich niet voldoen de binnen de conventionele, alge meen gangbare vormen houden, maar wij weten toch allemaal, dat er nu eenmaal een zeker percentage uit de band moét springen om het proces van verkalken en verroesten- tegen te gaan en nieuw leven toe te la ten. Heel anders ls weer het achterste zaaltje, waar wij naast 'elkander vin den hangen werk door Ben Roof, Daamen, Hooyberg, Ouwerslóot. Hier een streven naar het Middeleeuwse miniatuur, het zeer gedetailleerde, zeer doorwerkte weergevenvan wat de werkelijkheid is, deze werkelijk heid als het enige erkennend en eer biedigend en zelfs verheerlijkend. Ouwersloot's winterlandschap heeft veel kwaliteiten, maar men zou meer levendigheid in de figuren wensen (wij merkten dit reeds eerder op). Ook de schaatsenkratsen op het ijs zijn niet voldoende als messcherpe inkervingen aangevoeld. Dit neemt echter niet weg dat de stofuitdruk king buitengfewoon knap ls. Daamen boeit hier wel het meest, vooral met zijn kermis. Het is eveneens minu tieus geschilderd. De voorstelling is evenwel krachtig doorleefd en aange voeld met veel vaart en durf. Dit werk (ook het blauwachtige land schapje) verdient bizondere aan dacht! Ben Roof. die nu voor de. tweede keer als We het goed hebben hier exposeert, geeft met gevoel en omzichtigheid. Middeleeuwse taferelen weer, die Ietseigens en uitzonder lijks hebben en hopelijk stappen zijn naar verder en meer en omvangrij ker. Dit zijn dan za de belangrijkste groepen. Daar omheen nog enkele opmerkingen en notities. Met genoe gen zagen we van Antoinette van Hoytema het koepeltje, waarin zij weer verder gekomen is. Het naakt van Evert Bollee treft door een knap gebruik van het groen. Filarski, Jongman. Van Eek zetten met hun kleuren de boel feestelijk op stelten. Prettig dit entrain. Fiedler, Kimpe, Dick Zwier, Bekking zijn eveneens uitbundig van coloriet en zoeken ook het blije en stimulerende, het levens lustige te grijpen. Van Freek van der Berg waardeerden wij weer het meest het landschapje. Tenslotte nog uit stekend het naakt van Molin. zeker niet minder de stadsgezichtjes van Hage, terwijl ondanks naïefheid iets ontroerends in -.Moeder en zoontje voor hun affaire" door Sledenburg te ontdekken valt. D. V. NIJLAND. Fraaie Ic.o.-zege van Jan de Bruin ROTTERDAM, 3 Mei. Jan. de Bruin, „ons Rotterdams Jantje", komt nu het boksseizoen ten einde loopt, rrog voor een paar verrassingen zorgen. Dwong hij de vorige week Daaf Baan in de tweede ronde tot opgeven, zijn kro.-overwlnning van gisteravond op den Amsterdammer Nol Klein bracht ons nog sterker de overtuiging bij, dat wij in den jon gen Rotterdamsen weiter toch weL een bokser van formaat bezitten. Nol Klein, die slechts een kilo lich ter was dan Jan de Bruin, doch die door zijn kleinere postuur wel sterk in het nadeel was, heeft zich in deze ongelijke partij manmoedig geweerd, doch verder dan tot de vijfde ronde kon hij het niet brengen. Een enkele maal, bijvoorbeeld in de derde ronde, deed hij wanhopige pogingen om het initiatief te nemen, doch behalve die keer, dat het hem gelukte Jan de Bruin in de touwen te drijven en enkele treffers te plaatsen, moest hij zich tot een tactiek Van afwachten en uitwijken bepalen, waarbij hij steeds geducht op zijn hoede moest zijn voor de bliksemsnelle linkse van De Bruin. Reeds in de vierde ronde, toen Klein op een rechtse van De Bruin acht tellen neer was geweest en het geweldige offensief, dat de Rotterdammer daarna ontketende, door de gong werd onderbroken, was duidelijk te zien, dat de partij niet lang meer- zou duren. De volgende ronde bracht ook inderdaad de be slissing. Niet minder dan vier keer, door linkse en rechtse directen, werd Nol Klein die bovendien nog werd gehinderd door een oogwonde. naar de planken gestuurd. Toen hij voor de vijfde keer neer was geweest was hij bij de tiende tel weliswaar weer overeind, doch daar hij nog niet in gevechtshouding stond, maakte de scheidsrechter er een einde aan. De rest van het programma was van heel wat mindere kwaliteit. De uitslagen luiden: N. Diesen wint op punten van Onsia, die in de 7e ronde wegens een oogblessure moest opgeven; Elten wint op punten van Staal. Tenuyl wint op punten van De Reus. Staken van voetbalwedstrijden bij luchtalarm DEN HAAG, 2 Mei. Het bestuur van de N.V.B. heeft betreffende het staken van voetbalwedstrijden bij luchtalarm het volgende besluit ge nomen. Indien een wedstrijd in de eerste helft definitief gestaakt moet worden, zal hij opnieuw worden vast gesteld, Wordt de wedstrijd in de tweede helft definitief gestaakt, dan zal, indien dit voor de -competitie stand noodzakelijk is. de wedstrijd worden uitgespeeld. Volewijckers staat buiten kwestie De Harder AMSTERDAM, 3 Mei. De voor- zitter van De Volewijckers, de heer D. Wagenaar, verzoekt ons met de meeste nadruk mede te delen, dat zijn vereniging volkomen buiten de kwestie-De Harder staat en dat de schorsing van dezen speler slechts het gevolg is van interne moeilijkheden. Voetbalprogramma voor Zondag AMSTERDAM. 2 Mei. Voor Zon dag zUn o.m. vastgesteld de volgende wedstrijden: Kampioenschap van Nederland: VUCLonga (scheldsr. Twl6terllng Heerenveen—Heracles («cheldsr. C A. v. Asperen) Prom. tweede klasse: distr. I: OSV DOS; dlstr. Ill: Be Quick—Vitesse; dlstr. IV: LimburglaVW (Zaterdag 18.00 uur); GoesTSC; dlstr. V: Em- menFr) sla Bekerwedstrijden tweede ronde: VeendamGo Ahead; VCSHllllnen en Blauw-WitAJax; derde ronde: VelocltasLSC, AGOWEnschedese Boys, Quick (n>—Tubantla. Kampong Wagenlngen. Groene Ster—RK BSV, Spechten—Sevenvun. PSV—DFC, WU- lem 2Roosendaal, MussenEmma. Steeds HogerDHC (terrein DHC), EDO—DWV, UW—HVC. Meteoor- Holland la en OWOTerrasvogels De verduistering begint heden om 21.15 en eindigt om 6.00 uur. Maan op 15.39, onder 4.55 uur. 8 Mel V.M., 15 Mei L.K., 22 Mei N.M., 30 Mel E K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1