HET DAGBLAD Wat doet de werker voor Arbeidsfront? De Tsjerkassy-strijders in ons land Amerikanen verliezen 129 vliegtuigen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Alleen krachtige actie mogelijk bij persoonlijke inzet Waar het thans om gaat! Victor Emanuel wil zich terugtrekken Plechtige ontvangst door Rijkscommissaris en Leider Finse Rijksdag weer bijeen geweest Geallieerde nota aan Turkije Duits weermachtsbericht Terreinwinsten in het gebied van Stanislau en Tarnopol Ontruiming van de stad Kertsj Inschakeling van de jeugd bij de luchtbeschermingsdiensten Hoofd-inspecteur wekt jongens op Het Arbeidsfront heeft boven alles een ideële opgave. Het richt zich in de eerste plaats tot het hart van den Nederlandsen werker en roept hem op zich vrijwillig te scharen in die grote arbeidsgemeenschap, welke het Arbeidsfront wil zijn. Het Ar beidsfront roept hen op, ondernemer of eenvoudlgen handarbeider, den man achter het bureau en den man achter de machine; het richt zich tot allen, die arbeiden. Het Arbeidsfront wil de Neder landse werkers wakker schudden en, waar dit nog maar al te veel voor komt, hen losmaken van de com plexen, die een stempel van minder waardigheid op hen hebben gedrukt. Het Arbeidsfront is als zodanig een instituut van mensenleiding. Het wordt gedragen door de leidersge dachte en kan daarom niet anders dan een vrijwillige organisatie zijn. Vertrouwen in leiding kan nimmer worden afgedwongen; vertrouwen kan alleen vrij willig worden gegeven. In dit opzicht onderscheidt het Ar beidsfront zich dus van andere orga nisaties uit het Nederlandse volks leven. die in het bijzonder een orde nende taak hebben in het maat schappelijke bestel en wier karakter dan ook gedwongen lidmaatschap voorschrijft. Zo hebben bijvoorbeeld de Landstand en de Kultuurkamer een volksordenende opgave en voor de juiste uitvoering van hun taak is het noodzakelijk, dat de betref fende volksgenoten als het ware automatisch (d.w.z. verplicht) lid zijn van deze organisaties. Verplicht lidmaatschap en de Ar beidsfrontgedachte zijn onverenig baar. Het zich uitspreken voor de Arbeidsfrontgedachte kan alleen vrij willig geschieden. En nu zult ge u wellicht afvragen, waarom lk op deze problemen Inga Juist in deze tijd van hoogspanning, nu het oorlogsgeweld aan Europa's grenzen woedt, waardoor zovele ge moederen heftig ln beroering komen en vele Nederlandse werkers hun stuur zijn kwijtgeraakt. Zij worden heen en weer geslingerd als een schip ln stormgetlj, dat zijn roer heeft verspeeld. Zij vatten veelal de zin der gebeurtenissen niet, en toch leeft diep ln hun hart het is daar van nature aanwezig een sterk verlangen, een hunkeren naar de er kenning van hun persoonlijkheid en van hun arbeid, een sterk gekoesterde wens naar sociale rechtvaardigheid. ZIJ zien zovele onrechtvaardigheden om zich heen. Zij ervaren bijkans uit sluitend de hardheid van deze tijd en vragen zich af. wanneer zij metter daad worden tot centrale figuur van de volksgemeenschap. Zij vragen verder: Wat doet.bet Ar beidsfront eigenlijk voor mij? Dit alles is begrijpelijk en toch zou lk allereerst die vrazen met een kardi nale wedervraag willen beantwoorden: Wat doet gij. Nederlandse werker? Zo lang gij niets doet. zal er ook niets tot stand komen. Iets tot stand brengen kan niet de Arbeldsfrontleider en ook geen enkele-functionaris van het Arbeidsfront. Er kan alleen iets tot stand worden gebracht door de ge- zamenlijken wil der Nederlandse wer kers. Het is nog nooit in de wereld geschiedenis voorgekomen, dtDt sociale verbeteringen of verbetering van 's mensen lot van bovenaf neerwaaiden of op een presenteerblad werden aan geboden. Alle veranderingen, alle ver beteringen. alle nieuwe Ideeën zijn ge bracht door strijders, die het nieuwe predikten en zich met de volledige in zet van hun persoon hebben gegeven. Zo is het vandaag nog. Ook thans kan alleen door de eendrachtige wil. gedragen door alle werkers, die van leder zijn persoonlijke inzet eist. het waarachtige volkse socialisme, dat ge boren wordt ln het volk en gedragen wordt door het volk, in daden worden omgezet. Ik vraag u Nederlandse werkers, ln de eerste plaats de hand ln eigen boe zem te steken. De strijd moet begin nen bij u zelf en van u alleen hangt het af. of de door u gekoesterde wen sen en sociale verlangens ln vervul ling zullen gaan. Het Arbeidsfront ls een organisatie van mensen en kan alleen dan sterk zijn, als de innerlijke wil. de revolu- tionnaire kracht van Ieder lid van het Arbeidsfront zich openbaart. Daarom ls de beantwoording van de VTaag: Wat doet het Arbeidsfront al leen dan mogelijk, indien iedere wer ker tot zlchzelve inkeert en zich af vraagt en blijft afvragen, wat doe lk _voor het Arbeidsfront, welk deel draag lk bij tot de bouw van die gemeen schapsorganisatie? Zulks komt ten slotte hierop neer, dat iedere werker zich afvraagt: Wat doe ik voor mijn arbeldsmakkers. Wanneer leder zich deze vraag stelt en ieder voor zich daaruit de conclusies trekt, staat er een stevig en krachtig Arbeidsfront met strijdvaardige en van socialisme bezielde, levende mensen. De materiële dingen, waaraan Im mers ln deze oorlogstijd met al zijn beperkingen en vele moeilijkheden weinig te doen ls. kunnen nooit an ders tot stand komen dan wanneer de eerste voorwaarde, de bezieling, het dragen van de revolutlonnalre gedach te. ls vervuld. Het Arbeidsfront heeft op het ter rein van de sociale politiek in den lande zeer belangrijk werk verricht en doet op dit ogenblik alles, wat ln zijn vermogen ligt. Het zou echter grove misleiding zijn om op dit ogenblik den werker met schone beloften te paaien omtrent aangelegenheden van mate riële aard. Wil het Arbeidsfront ln deze richting zijn stootkracht vergro ten. dan hangt zulks evenzeer af van de Inzet van den Nederlandsen werker en wel Juist door zijn arbeid. Immers, voor het doorzetten van de revolutlon nalre ontwikkeling ln soclalistischen zin en voor het proces van sociale op bouw moet eerst de oorlog voorbij en gewonnen zijn. Het terrein, waarop het socialistische gebouw zal worden opgetrokken, moet eerst bevrijd zijn van de bedreiging door het Westerse kapitalisme enerzijds en het Oosterse bolsjewisme anderzijds. Het Arbeidsfront wil zijn de grote opvoeder tot socialisme, tot gemeen schapszin en deze gemeenschapsge dachte uitdragen op alle plaatsen, waar mensen tezamen arbeiden. Zo wordt de arbeid tot de hoogste levensvervulling van den mens. En nu stemt mij juist dit tot optimisme, dat. hoe de Nederlandse werker ook dikwerf kankert en misschien in vele gevallen terecht hij zich toch geroepen voelt tot de arbeid en zich met zijn arbeid en met het product van zijn geest en zijn handen ver bonden weet. Velen zullen dit bij het eerste aanhoren tegenspreken en toch zullen zij bij het peilen van hun innerlijk deze stelling beamen. Zulks is immers den Nederlandsen werker van nature eigen; het zit hem in het bloed. De honderdduizen den werklozen uit de „bloeiperiode" van het kapitalisme hebben voor het overgrote deel de gedwongen ledig gang als een vloek gevoeld. De arbeid zal echter eerst dan een nieuwe inhoud krijgen en de werker zal geprikkeld worden tot de hoogste prestatie, indien hij zich bewust wordt waarvoor hij werkt, niet voor een kliek van bevoorrechten, van kapitalistische belangen, maar voor de volksgemeenschap, waarvan hij niet alleen deel uitmaakt, doch waar van hij de ruggegraat vormt. De nieuwe maatschappelijke orde zal alleen en uitsluitend gebaseerd mogen zijn op de prestatie, op de arbeid. Zulks is alleen mogelijk, in dien een ieder krachtens zijn aanleg en bekwaamheid in de gelegenheid wordt gesteld om op die plaats te arbeiden, waar zijn arbeid voor de volksgemeenschap de meeste baten kan afwerpen. Deze idee, die af komstig is van een eenvoudigen ar beider. die thans de strijd om de uiteindelijke verwezenlijking van die idee in Europa leidt, vormt het gees telijk fundament van het Neder landse Arbeidsfront. Het Arbeids front wil die idee doen doordringen in de harten der Nederlandse wer kers, op welke plaats en in welke functie zij ook arbeiden. De Nederlandse werkers zullen, be ginnende bij zichzelf, het hoofd fier opgeheven in soldateske houding, als dragers van de erfeigenschappen van een groot voorgeslacht de strijd voor die nieuwe socialistische idee moeten voeren, verenigd in hot Arbeidsfront. STOCKHOLM, 13 April. De voormalige koning van Italië, Victor Emanuel, heeft, naar Reuter meldt, in een radiorede medegedeeld, dat hij zich uit de politiek wil terug trekken en dat hij zijn zoon üm- berto „tot stadhouder van Italië" wil benoemen. Deze benoeming zou van kracht worden, wanneer de geallieer den erin zouden slagen Rome binnen te rukken. Voorts verklaarde Victor Emanuel, dat hij het geweest is, die acht maan den geleden het fascistische regime ten val heeft gebracht en Italië ge plaatst heeft aan de zijde der ge allieerden. opdat het „aan de strijd tegen het nazisme deelneemt". Naar het DNB uit Milaan meldt, wordt dit bericht in toonaangevende Italiaanse kringen slechts beschouwd als een symptoom en een bevestiging van de crisis, die op het ogenblik ln het bezette Zuid-Italiaanse gebied heerst. De koning heeft, zo verklaart men, tot deze stap besloten onder de druk van de ook in Zuid-Italië heersende anti-monarchistische stem ming onder het volk. Practische politieke betekenis heeft deze stap natuurlijk in geen enkel opzicht. Radio Bari meldt, dat Badogllo met Pasen een wet heeft afgekondigd. Waarbij aan alle Italianen, die tijdens net fascistisch tijdvak Duiten de ge meenschap gesloten, gevlucht en ge- emlgreerd zijn. de „eervolle terugkeer naar het vaderland" wordt toegestaan. Tevens heeft Victor Emanuel amnestie afgekondigd voor alle „Jegens het fas cisme bedreven politieke misdaden". De tot dusver geldende amnestie 'voor politieke misdrijven had de mis daden waarbij bloed gevloeid heeft, uitgesloten. Daar in de 20 Jaren van het fas cisme enige duizenden politieke mis dadigers naar het buitenland zijn ge vlucht, verwacht men thans het bin nenstromen van een aanzienlijke golf anti-fascistische elementen, die, naar Radio Bari verkondigt, „aan het poli tieke leven ln Zuid-Italië eindelijk het rauwe, revolutionnalre en strijdvaar dige karakter zullen geven, dat daar tot dusver veelal gemankeerd heeft". Men gelooft, dat alleen uit de Sow- Jet-Unie ongeveer 30.000 destijds ge vluchte communisten naar Zuid-Italië zullen terugkeren. Luchtalarm te Londen STOCKHOLM. 13 April. Woens dagavond is in het gebied van Lon den luchtalarm gegeven, zo meldt de Britse berichtendienst. Onmiddellijk na het alarm kwam het luchtdoelge schut in actie. Zware Sowjetverliezen in strijd bij Pslcow BERLIJN, 13 April. In do leeer- berichten van de laatste weken werd herhaaldelijk melding gemaakt van zware gevechten bij Pskow. Half Maart mislukte ten Noorden van de stad een hevige aanval van zeven bolsjewistische divisies. Begin April ging het rode leger tot een nieuw offensief over. Het viel met 20 infanteriedivisies, meer dan 500 tanks en ongeveer 200 batterijen aan. Het Noordelijk front hield echter schitte rend stand. Na negen dagen van hevige strijd haa het rode leger ln het geheel geen vorderingen kunnen maken. Meer dan 300 Sowjet-tanks bleven uitgebrand op het slagveld liggen. Sommige rode divisies hadden 50 tot 60 procent van hun soldaten verloren. De gevechten speelden zich af tijdens zeer slecht weer. De Duitse Infanteristen stonden vaak tot hun borst ln het Ijskoude dooiwater. Een dorpje ten Noorden van de stad werd binnen 24 uur viermaal door de Sowjets bezet. Tenslotte vestigden de Duitsers zich er definitief. In Duitse militaire kringen wordt verondersteld, dat het rode leger als gevolg van de verliezen voorlopig de aanvallen ln deze sector zal staken. De officiële Spaanse marine courant bevat een beschikking, volgens welke het gehele, provisorisch in dienst der marine zijnde, personeel als ge mobiliseerd wordt beschouwd. In talrijke pakken tabak, die van Cuba naar Spanje werden verzonden, heeft men communistische pamfletten aangetroffen, waarin propaganda voor de Sowjet-Unie werd gemaakt. Ln DONDERDAG 13 APRIL 1944 Ie JAARGANG No. 86 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 24996 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 UTRECHT. 11 April. Van fle talloze heldendaden, die de tegen het bolsjewisme strijdende soldaten na jaren harde strijd hebben ver richt en waarvan ook Nederlandse vrijwilligers er vele op hun rekening hebben geboekt bomen er naar ver houding slechte weinig naar voren De betekenis van de heldhaftige strijd en van de bevrijding van de in de ketel4 van Tsjerkassy Ingeslo ten troepen waaronder zich ook de //-pantserdivisie Viking bevond werd duidelijk ln het licht gesteld, toen de Führer op 20 Februari j.l de commandanten van de bij Tsjer- kassy ingesloten troepenonderdelen heeft ontvangen. De Nederlandse vrijwilligers, die bij Tsjerkassy hebben gestreden en die zich door moed en uithoudings vermogen hebben onderscheiden, wer den in de Stadsschouwburg alhier ontvangen door den Rijkscommissa ris. den Leider en f/-Obergruppen- führer en General der Pollzei Rauter. Bil deze gelegenheid werd aan de vrouwen van de bij Tsjerkassv ge vallen Nederlanders een spaarbank boekje op naam van de kinderen uitgereikt, waarop RM 3000 was in gelegd. Deze gelden zijn bijeenge bracht door de soldaten van een Germaanse formatie, die onder lei ding staat van //-Obergruppenführer Steiner. In een korte toespraak richtte Obergruppenführer Rauter zich tot de strijders van Tsjerkassy. waarin hij de uitstekende kwaliteiten van de Nederlandse soldaten in het licht stelde. De divisie-Viking, aldus spre ker, heeft de achting van alle Neder landers veroverd, ook van de meest verstokte tegenstanders. Nu de Ne derlandse vrijwilligers in het Oosten zich in vier jaar harde strijd heb ben doen gelden, hebben zij voor Nederland een nieuw soldatentype geschapen, waarop hun vaderland trots kan zijn. Vervolgens overhandigde //-Ober gruppenführer Rauter aan de echt genoten van de Nederlandse vrijwil ligers spaarbankboekjes. Op de begeleidende oorkonde staat ter linkerzijde: „Wer sein Volk llebt. bewelst es elnzlg durch die Opfer. die er für dieses zu bringen berelt 1st" En ter rechterzijde: „Dein Vater gab sein Leben ln Frelheltskampf der ger- manlschen Völker, damlt du leben kannst. Ehre sein Opfer, tndem du anfingst wo er aufhörte und ln dem du bedenkst dass du das Kind elnes germanlschen Helden bist. Deinen Le- bensweg begleiten die besten wün- schen der Kameraden delnes Vaters mlt denen er këmpfte und neben denen er flel. Es leben unser Führer und unserc germanische Gemeln- schaft". Getekend Steiner. «-Ober gruppenführer und General der Waf- fen-« fn totaal zullen 183 kinderen een dergelijk spaarbankboekje met oor konde ontvangen. Een muziekkorps bracht plechtig „Ik had een wapenbroeder" ten ge- Opnieuw vertrouwen in de regering HELSINKI, 13 April. Gister- middag is de Finse Rijksdag bijeen geweest in een besloten zitting. Daar in is gesproken over de inhoud van een gesloten brief, welke in de voor laatste zitting, op 3 April, aan ieder der afgevaardigden is overhandigd. In een officiële mededeling wordt over de bijeenkomst van gisteren het volgende gezegd: „De minister van staat Linkomies heeft in de bijeenkomst van de Finse Rijksdag van heden een rapport der regering over de buitenlandse toe stand voorgelezen. Nadat overeen komstig de agenda de kwestie naai de volgende bijeenkomst was ver wezen, besloot de Rijksdag met al gemene stemmen tot de orde van de dag over te gaan." De correspondent van het Zweedse blad „Stockholms Tidnlngen" schrijft uit Helsinki over de Finse vredesvoorultzichten „De algemene opvatting in Finland over de vredesvoorultzichten ls vol strekt pessimistisch. Dc werkelijke In houd van de SowJ et-voorwaarden schijnt diepe indruk gemaakt te heb ben. een indruk die nog sterker wordt, wanneer de gewone man zich de wer kelijke consequenties indenkt./ „D a g e n s Nyheter" noemt de eis der Sowjets Inzake de demobilisatie van Finland en de „verdrllving der Duitse troepen" uit Finland de groot ste hinderpaal voor de vrede. Zelfs in kringen der vredesvrienden verklaart men, dat de beperking der Finse troe pen tot enige duizenden manschappen vóór Augustus van dit Jaar. verschrik kelijke perspectieven opent. Een bijna weerloos Finland zou stellig vreemde militairen ln het land krijgen, en men weet niet. wanneer en of zij weer zul len aftrekken. Wanneer Mos co u de „verdrijving der Duitse troepen" uit Finland nog in de loop van de maand April verlangt, dan ls dat naar het blad constateert een ernstige bedreiging van de onafhankelijkheid van de Finse staat. Men kan gemak kelijk Inzien, welke mogelijkheden er aanwezig zijn, om Finland van ver dragsbreuk te betichten. Nu de Sow jets hun houding verscherpt hebben, zijn de vredesvoorultzichten catastro faal gedaald. - -t-SéZ' JEUGD VAN HOLLAND. DURF TE LEVEN DURF TE STRIJDEN VOOR JE LAND. PUT WEER MOED UIT 'T GROOTSCH VERLEDEN VAN ONS DIERBAAR VADERLAND. JEUGD VAN HOLLAND. DURF TE VOLGEN DE STEM VAN 'T ROEMRIJK VOORGESLACHT. KIES WEER ZEE, WANT OP DE GOLVEN LIGT NEERLANDS TOEKOMST. NEERLANDS KRACHT. MELDT U ALS VRIJWILLIGER BIJ DE KRIEGSMARINE hore en ln doodse, stilte werden de gevallen krijgers herdacht. Hierna was het woord aan den Loider - Musserf spreekt Mussert achtte het zich een voor recht in de hoofdstad der beweging de strijders van Tsjerkassv terug te zien en herinnerde er aan dat velen van hen nog Jong zijn. dat zij on mogelijk de strijd der beweging van vóór 1940 hebben kunnen meemaken. Maar gij hebt. zo vervolgde spreker, dubbel en dwars Ingehaald, wat gij toen tekort kwam door uw inzet aan het front. Gemakkelijk hebt gij het niet gehad maar vast staat, dat gij door vele moeilijkheden heen u ge sterkt hebt. en nog steeds sterker zult worden. Gi] zijt niet gegaan uit zucht tot avontuur, maar uit liefde voor volk en vaderland Gij zijt Im mers niet als huurling gegaan, maar als vrijwilliger, omdat uw vaderland in nood verkeerde. Soldatesk ls ons volk in de laatste eeuwen niet ge weest. Oorlogvoeren was iets wat anderen deden, wil niet. totdat onze oorlog van vier en een halve dag kwam. En dan vraagt men zich af. wie doet dat nu? Een paar dagen oorlogvoeren. Van de 300.000 soldaten hebben niet meer dan 10.000 in het vuur gestaan en na ruim vier dagen riepen de weggelopen helden in Londen: scheidt er maar mee uit Gij. mijne kameraden, zijt bezig om die vier en een halve dag smaad weer goed te maken en het zelfres pect der natie weer terug te winnen. Want het is bewezen, de Nederland se soldaat is net zo goed als de Duitse strijder. Dat is de eerste winst en de tweede is deze, dat wij hebben ingezien, dat het dwaasheid is. er alleen als klein land een weermacht op na te houden. Het is mogelijk ge bleken. dat gij een goed germaanse soldaat kunt zijn En strafs een goed Europees soldaat, om ons continent tegen indringers van buiten af te be schermen Het gaat er om. een waar dig natlonaal-socialist.isch Nederland op tè bouwen. Het is voor ons. die niet aan de fronten vechten, zaak het vaderland te verdedigen. Hebt prettige en goede verlofdagen in het vaderland en blijft bij alles, wat gij doet. geloof houden in de her rijzenis van ons land (applaus). Ten slotte sprak ook de Rijkscom missaris. Deze bracht eveneens hulde aan de soldaten van de divisie „Vi king" U hebt het lot onder ogen ge zien. aldus spreker, want u wist en weet waarom het gaat. Ik verheug mij over uw terugkeer. U en ik we ten. wat het leven van ons verlangt. Het lot heeft gewild, dat wij dit land onder de bescherming van de Duitse weermacht moesten stellen. Als vertegenwoordiger van den Führer en van het Duitse Rijk wil ik u zeggen, dat ik en mijn kameraden in dit land zich tegenover u slechts als „Treuhan- der" beschouwen. Wanneer u te rugkeert, willen wij dit lot in uw handen teruggeven. Gij zijt de staalharde kern van overtuigde nationaal-socialisten, gevormd aan het front, .die deze verant woordelijkheid dan kunnen dra gen Uw eed legt u de verplich ting op de volkse vrijheid van Nederland te bewaren binnen het kader van de grote germaanse gemeenschap. Den strijders wenste de Rijkscom missaris aan het einde van zijn rede een goede strijd en de uiteindelijke zege toe Met het zingen van de Duitse en de Nederlandse volksliederen en met een driewerf Sieg Heil op den Führer werd deze plechtigheid besloten. Na een gezamenlijke maaltijd woonden de strijders van Tsjerkassy en hun familieleden een toneelvoor stelling van „Die Lustige Witwe" bij. waarna ln Tivoli een kameraad schapsavond werd gehouden. STOCKHOLM. 13 April. Reuter meldt uit Istanboel. dat de Britse en Amerikaanse regering Turkije een gemeenschappelijke nota hebben ge zonden betreffende het Turkse han delsverkeer met Duitsland en de door de Spil bezette landen. Men gelooft, dat de nota de eis behelst, dat Tur kije zijn handelsbetrekkingen met de Spil zal stopzetten. Met spijker op mitrailleur kogel geslagen ZEIST, 12 April. Weer werd een dertienjarige Jongen slachtoffer van onvoorzichtigheid met een gevonden projectiel. Met zijn vijftienjarigen broer had hij drie mitrailleurkogels gevonden. Een ervan zouden ze stuk maken, waartoe een spijker ln een gaatje van de kogel werd gedreven en vervolgens op de spijker werd gesla gen. De gevolgen waren ontzettend. Door de explosie kreeg de dertienjarige granaatsplinters in borst en buikhol te. terwijl een arm gedeeltelijk werd afgerukt. De oudere broer werd aan dc borstholte en bovenbenen minder ernstig verwond. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar nog operatief werd Ingegrepen. Dc knaap ls echter aan de bekomen verwondingen overleden. Uitspraak In de zaak tegen den ambtenaar van het O.M. AMSTERDAM, 13 April. Vanmor gen heeft het Hof uitspraak gedaan in de zaak tegen den voormaligen ambtenaar bij het Utrechtse kantonge recht, mr. dr. C. H. P., die zich zo als men zich zal herinneren schul dig had gemaakt aan het verduiste ren van gelden ten nadele van de Staat der Nederlanden. Het Hof beval opnieuw een onderzoek naar de geest vermogens van verdachte. Dit onder zoek zal worden Ingesteld door dr. C P. Tammenoms Bakker, psychiater te Amsterdam en dr. G. J. P. A. Jans- sens, directeur van de Inrichting „Voorburg" te Vught. If-Obergruppenfilhrer Rauter over handigde aan de echtgenoten van de Nederlandse vrijwilligers de spaar bankboekjes. Foto Stapf/Sepp Fritz.) Visserij-beperkingen DEN HAAG. 13 April. De Wehr- machtsbefehlshaber in Nederland maakt voor het Nederlandse gebied de volgende beperkingen der visserij bekend In de gebieden van Scheveningen en IJmuiden moet bij het vissen een afstand van één zeemijl uit de kust in acht genomen worden. De uiterste zeegrens blijft vastgesteld op drie zeemijl uit de kust. In de zeegaten der Zeelandse wate ren is het passeren van de volgende lijnen naar zee toe verboden: in het zeegat Goeree de lijn Helle- voetsluisStellendam in het zeegat Brouwershaven de lijn Ouddorp—Scharendijke. in het Westgat en de Roompot de lijn Koudekerke—Noordwestpunt en Noord-Beveland. Bij het vissen voor het eiland Wal cheren moet een minimum-afstand van 500 m. in acht genomen worden. NIJVERHEIDSONDERWIJS. Den Haag: geslaagd voor het paedagogisch getulgschlft overeenkomstig art. 38 van de Nijverheidsonderwijswet, behorende bij de akte nb (timmeren): P. F. de Ridder, Zaandam; voor het paeda gogisch getuigschrift, behorende bij de akte n3 (bouwkunde): A. Hensen. Diemen; P. Jongens, Haarlem. VOLKSCULTUUR EN KUNST Demonstratie muzikaal- rhythmische opvoeding Hinrlch Medau. die met een groep meisjes van de door hem geleide gym- nastlekschool der Relchsjugendführung een reis door Nederland maakt, gaf Woensdagavond ln de Schouwburg te Arnhem een demonstratie van zijn gymnastiek door vrouwen, zoals hij die onderwijst en die hem en de zijnen op de Internationale gymnastlek- festljnen de hoogste onderscheiding voor vrouwengymnastiek heeft be zorgd. Het uitgangspunt van deze gymnas tiek ls de natuurlijke en harmonische beweging en de grondvormen zijn daarom lopen, schrijden, huppelen, zwaai-oefenlngen en verder het wer ken met enkele voorwerpen, zoals knotsen, ballen en hoepels. Het ls alles even natuurlljk-rhythmisch wat deze meisjes doen en even rhythmisch- muzikaal. Hlnrich Medau. die niet alleen zeer knap de begeleidende muziek speelde, maar ook de toelichtingen gaf. liet de meisjes de verscheidene grondvormen en voorbereidende oefeningen demon streren en tenslotte de eigenlijke oefeningen, die overgingen ln spel en ln vederlichte dans. Vooral de oefenin gen met hoepels, oorspronkelijk ge bruikt als de ringen van het Olym piade-symbool, waren een feest voor het oog der toeschouwers. De meisjes van de Medau-school worden opgeleid tot gymnastlekleld- sters voor de Duitse Jeugd (B.D.M en zij krijgen daartoe een geestelijke en lichamelijke, vooral ook muzikale opleiding. Medau's gymnastiek ls ln principe dynamisch, ln tegenstelling tot de statische Zweedse gymnastiek. Succesrijke aanval op convooi bij Algiers HOOFDKWARTIER VAN DEN FtTHRER. 12 April. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Noordelijke front van de Krim hebben Duitse en Roemeense troepen zich onder zware gevechten naar meer zuidelijk gelegen stellingen gedlstancieerd. Een groot aantal vijandelijke pantserwagens werd stuk geschoten. In het kader van de ook ■>p het schiereiland Kertsj begonnen dlstanclërlnesbeweglngen. werden stad an haven Kertsj. na verwoesting van alle voor de oorlogvoering belangrijke inrichtingen, ontruimd. Met de sterk ipdrineende bolsjewisten worden zwa- re gevechten geleverd. Bij Owldjnpol. ten Oosten van de mond van de Dnjestr. hebben onze 'roepen hevige vijandelijke aanval len afgeslagen en opgedrongen strijd krachten der Sowjets vernietigd Twintig vijandelijke pantserwagens verden daarbij vernietigd. Aan de benedenloop van de Onlpstr ten Zuidoosten van Orhel en ten Noordwesten van Jassy zijn door pantserwagens ondersteunde bolsjewistische doorbraakpogingen mislukt. Ten Noordoosten van Jassy wier pen snelle Duitse troepen den vijand achteruit en veroverden een belang rijk heuvelterrein. Verscheidene af gesneden vijandelijke gevechtsgroe- oen werden vernietigd. Tussen Stanislau en het nog altijd taal verdedigde Tarnopol hebben Duitse en Hongaarse formaties, ondanks hardnekkige vijandelijke tegenstand, opnieuw een aantal olaatsen Ingenomen. In de gevechten der laatste dagen heeft zich hier de afdeling Tijgertanks 606. onder be vel van kapitein Lange, bijzonder onderscheiden. In het strijdgebied van Kowel heb- oen onze troepen gevechtsgroepen van ie Sowjets ln de pan gehakt Ten Zuidoosten van óstrow werden voortdurende. met vers aangevoerde strijdkrachten en krachtige onder steuning van slagvllegers uitgevoerde aanvallen der Sowjets in verbitterde gevechten ten dele ln tegenaanvallen afgeslagen. De laatste dagen heeft zich het eerste bataljon van het regiment 25 der Luftwaffen-J&ger onder kapitein Gehrken bijzonder onderschelden Bewakingsvaartuigen van de marine schoten 'boven de baai van Narwa vier Sowjetbommenwerpers omlaag. Aan het Italiaanse Zuidelijke front werden gisteren weer door stoottroepen verscheidene steunpun ten en kazematten van den vijand met hun bezettingen opgeblazen. In het gebied van Nettuno veroor zaakten onze batterijen ver dragend geschut hevige ontploffingen en aan houdende branden ln vijandelijke ipslagplaatsen van materlaaL Duitse gevechts- en torpedovlleg- culgen hebben ln de afgelopen nacht een aanval ondernomen op het Brits- Amerikaanse aanvoerverkeer in do Middellandse Zee. Ztl vernietigden baarbij ln de wateren van Algiers, indanks krachtige vijandelijke af weer. twee torpedojagers van een convooi en beschadigden zes vracht schepen met een gezamenlijke in houd van 42.000 b.r.t door treffers van bommen en torpedo's zo ernstig, dat een deel van deze schepen als verloren beschouwd moet worden Gisteren hebben Amerikaanse oommenwerpers bij aanvallen op Midden- en Oost-Duitsland opnieuw «vare verliezen geleden. In hevige luchtgevechten en door luchtdoel- artillerie werden 129 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 105 viermoto rige bommenwerpers, neergeschoten, In verscheidene der aangevallen olaatsen. vooral in het stedelijke ge bied van Stettin ontstonden schado an verliezen onder de bevolking. BIJ gesloten bewolking ondernamen Britse bommenwerpers ln de afgelo pen nacht een terreuraanval op do stad Aken. In het stadsgebied ont stond schade. De bevolking leed ver liezen. Ondanks moeilijke afweerom- standlgheden werden bij deze aan val. alsmede boven de bezette Weste lijke gebieden 22 vijandelijke vlieg tuigen vernietigd. Enige Britse vlieg tuigen hebben bovendien bommen ge worpen op het gebied van Hannover. Snelle Duitse gevechtsvliegtuigen hebben ln de afgelopen nacht met goede uitwerking doelen ln Oost- Engeland aangevallen. Escorte-vaartuigen van een Duits convooi hebben in *e mond van de Loire vier Britse Jachtbommenwer pers neergeschoten. Onze duikboten hebben vijf sche pen in de grond geboord met een gezamenlijke Inhoud van 37.000 brt alsmede twee torpedojagers en een mijnenveger. Boetsfahj heroverd Naar een speciale correspondentie meldt hebben Duitse en Hongaarse troepen tussen Stanislau en Tarnopol de Sowjetrussische stellingen door broken en de vijandelijke troepen zo ver terug geworpen dat ln het Mos- couse legerbericht de ontruiming van Boctsjatsj wordt toegegeven. Naar te Berlijn wordt verklaard mag dit eer ste succes worden beschouwd als het begin van een omvangrijke Duitse tegenactie. Er wordt op gewezen dat de verbonden troepen in deze sectoren grote strategische mogelijkheden hebben. Op de Krim Op de Krim leveren de Duitse en Roemeense troepen harde gevechten tegen de opdringende bolsjewisten. Het rode leger doet thans een con centrische aanval van drie kanten: over de landengte van Perekop. langs Sjiwasj en over het Inmiddels ont ruimde Kertsj. Het eerste doel van de rode troepen is Tsjankoi, een spoorwegknooppunt ln het Noorde lijke gedeelte van het schiereiland. De verbonden troepen bieden overal krachtige weerstand, maar het prijs geven van terrein wijst er op, dat niet overal verzet kan worden geboden tegen de zware Sowjetrussische druk. Do beweging en het daarmede gepaard gaande natuurlijke rhythmo ls de kern van deze Duitse vrouwengymnastiek. Do dertien meisjes van Medau's troep zijn bijna twee uur achtereen onaf gebroken bezig geweest, met vrolijke gezichten, met steeds eyen buigzame, gratievolle, soepel bewegende lichamen en met steeds even lichte, elegant huppelende voeten. Tegen het einde, toen zil enige eenvoudige, maar hoogst bekoorlijke dansen uitvoerden, leken zij nog even fris als aan het begin. Natuurlijk heeft deze wijze van gymnastiekoefening niet alleen bete kenis voor het vormen van een krach tig en lenig lichaam, maar daaren boven voor geest en karakter en moot zij er mede toe leiden een gaaf mens te vormen, waarin de uitingen van lichaam en ziel tot een harmonie zijn samengesmolten, die zich ook doet gelden op alle gebieden van het dage lijks leven. Kort gèleden wezen, wij in ons blad op de noodzakelijkheid om flinke jongens, die zich daartoe vrijwillig aanmelden, bij de luchtbeschermings diensten in te schakelen. Wij haalden in verband hiermede het voorbeeld van Nijmegen aan, waar vele jongens, die na de ramp hun diensten aan boden, desondanks geweerd werden, omdat zij niet in organisatorisch ver band verenigd waren. Door gebrek aan oudere personen toch zou de jeugd waardevolle hulpdiensten kun nen bewijzen. Wij richtten ons toen tot den hoofdinspecteur voor de lucht bescherming, luitenant-kolonel A. van Batenburg, die zijn volle instemming met onze plannen betuigde en zijner zijds de toezegging deed de mogelijk heden te onderzoeken om spoedig tot positieve resultaten te komen. In de „Stormvlag" van deze week publiceert nu luitenant-kolonel Van Batenburg een artikel over „Jeugd en luchtbeschermingsdienst", waaraan wij het volgende ontlenen: Èen der moeilijkste vraagstukken, welke zich bij dit „goed organiseren" van de hulpverlening voordoen, is dat der verbindingen. Veelal slaan de eerste bommen ook telefoon leidingen stuk en valt het verkeer via de telefoon geheel of gedeelte lijk uit. Wat dit betekent voor het leidinggevend orgaan aan de com mando-post van de luchtbescher mingsdienst. dat geheel aangewezen is op meldingen en op bevelen, is duidelijk. Men zou op de comman do-post in zulke gevallen volkomen „blind" zijn. De verbindingsdienst van de luchtbeschermingsdienst be staat daarom uit twee delen. Hij omvat niet alleen de telefonisten- doch ook de ordonnansen-groep. Valt de telefoon weg, dan is het de taak der ordonnansen o.m. tussen commandopost en plaats-ongeval een berichtendienst mogelijk te maken. Het is juist op dit terrein, waar de moeilijkheden ontstonden en tegelij kertijd een oplossing ligt. Immers: er ontstaat gebrek aan voldoende volwassen krachten enerzijds en or ontstaat jeugdig enthousiasme an derzijds. Welnu, hoe stellen wij ons deze In schakeling van de Jongeren ln de ver bindingsdiensten van de luchtbescher mingsdienst voor? De organlsatle-vorm ls eenvoudig genoeg. Elke grote stad vormt bij de verbindingsdienst een or- donnansengroep van Jonge mensen, waarvan de sterkte te voren ls vast gesteld. Bijvoorbeeld honderd man ln Amsterdam, Rotterdam. Den Haag, tachtig man ln Utrecht, veertig l'n Amersfoort enz. De groep wordt onder verdeeld ln ploegen van twintig man onder een eigen ploegcommandant. Maar nu dc opleiding. Immers aan goed-willenae krachten alleen hebben we niets. Er moet .lets gepresteerd worden. Men moet het werk, dat men gaat verrichten, begrijpen en verstaan. Het hoofd van de verbindingsdienst gaat nu de ploegcommandanten scho len ln: waarnemen, melden, overbren gen van berichten, plaatselijke oriën tering ln de gemeente, kennis van de organisatie van de luchtbeschermings dienst. De ploegcommandanten hebben tot taak hun „Jongens" deze „leerstof" bij te brengen. Alleen al hierom moet de keuze van den ploegcommandant een Juiste zijn. Leider van zo'n ploeg te zijn, wil zeggen, er werkelijk „boven" te staan, de capaciteiten bezitten, welk onontbeerlijk zijn om te kunnen lelden, opleiden, sturen, regelen enz. „Het werk van een ordonnans is niet gemakkelijk", stelt de luitenant- kolonel Van Batenburg vast; het eist een geweldige concentratie en zelf beheersing. „Een bericht moet over komen en aan een onderweg in zijn haast verongelukten ordonnans heb ben wij niets. In ogenblikken van gevaar is er slechts koelheid en nuchtere zakelijkheid en bereidheid tot inspanning van alle krachten nodig." Hij besluit zijn artikel aldus: Wat, jonge mensen, is dat niet Juist iets voor ons? Aanmeldingen kunnen in de grote gemeenten (ongeveer zeventig) ge schieden bij den plaatselijken lucht beschermingsleider. Ik hoop. dat velen zullen komen. De luchtoorlog dreigt ons allen ge lijkelijk, welnu, dan zullen we ook allen naast elkaar staan om de ge volgen van deze dreiging, zoveel in ons vermogen ligt, te beperken. Helnt meel GabrïeJ Hanotaux overleden In zijn woning te Parijs is na een kortstondig lijden op 91-jarige leef tijd overleden de gewezen Franse minister van Buitenlandse Zaken Gabriël Hanotaux, lid van de Aca demie frangaise. Na een loopbaan als diplomaat err regeringsambtenaar verwisselde hij in 1898 de politiek voor de historische wetenschap, op welk gebied hij ver schillende belangrijke werken publi ceerde. Hij was deken der Academie fran- gaise en drager van het grootkruis van het Legioen van eer. Willy Derby herdacht In verschillende plaatsen des lands, o.a. het Royal-Theater te Amsterdam en het Theater Arena te Rotterdam, is op de dag van zijn teraardebestel ling vanaf het podium op plechtige wijze de nagedachtenis gehuldigd van den overleden artyst Willy Derby. SPORTNIEUWS Deelnemers aan de midden- gewichtcompetitie AMSTERDAM. 13 April. Zoals wij reeds hebben medegedeeld, orga niseert promotor H. van der Zee een bokscompetltie in het middengewicht voor beroepsboksers. Nader vernemen wij thans, dat de eerste serie op 24 April, de tweede op 4 Mei en de eindstrijd op 15 Mei a.s. zal worden gehouden in het Concertgebouw te Amsterdam. Voor deze competitie hebben de volgende acht boksers ingeschreven: W. Quentemijer, P. Doorenbosch, G. van den Broek, J. de Pauw, A. de Jong, B. Diessen, G. Posno en H. Hoogstraten. Alle par tijen gaan over acht ronden van drie minuten, behalve in de finale, die op tien ronden van drie minuten is vastgesteld. De winnaar zal op 30 Mei uitkomen tegen Luc van Dam om het kam pioenschap van Nederland. Voetbalprogramma AMSTERDAM. 13 April. Het voet- balprogramma voor a.s. Zondag luidt: Kampioenschap van Nederland: VUC De Volewljckers (scheidsr. A. van Wel- zenes); Longa—Heracles (scheidsr. Chr. Boeree). Promotlecomp. 2o klasse: dlstr. I: NeptunusHW; dlstr. Ill: Vitesse Be Quick; dlstr. IV: Goes—VVV. Sltt. BoysLlmburgia: dlstr. V (beslissings wedstrijd): EmmenBato (terrein. Achilles). Competitie: le klasse dlstr. V: Hee renveen—Veendam, LSCGVAV' 20 klasse dlstr. I: DWV—Zeeburgla, VriendenschaarWatergraafsmeer; dis trict IV: Helmond—Do Valk. TSC TOP. Promotlecomp. 3e klasse: dlstr. I: Helder—ZVV. Zwal. VooruitTOG; dlstr. II: VOC—VFC, Fort una—Wasse naar: dlstr. TV: Swlft—Geel Bruin, DESK—RAC, Internos—Zeelandla; 4e klasse; dlstr. I: ADO 1920—Wierlnger- waard, Rlpperda—APGS (terr. EDO): dlstr. II: Naaldwijk—WSB. HPSV Slikkerveer. Dc verduistering begint heden om 20.45 en eindigt om 6.45 uur. .Maan op 0.44. onder 9.32 uur. 16 April L.K.. 22 April NJtt^ 39 April E.K., 8 Mei V.iM.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1