HET DAGBLAD Sterke Sowjetaanvallen in Zuiden afgeslagen Varen, dat is leven! VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zuidelijke front is nog steeds in beweging Economische orde Duits weermachtsbericht Doorbraakpogingen der bolsjewisten tussen Dnjepr en Tsjaussy verijdeld Tegenaanval bij Kowel Zware aanval op Bristol Moeilijkheden door de vele modder Weerzien na drie maanden Borrel op de bon Er komt kleur op de bollenvelden! Sport en lucht- gevaar HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Maart. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Aan de benedenloop van de Oekra- jinsche Boeg zijn herhaalde aanval len en pogingen van de bolsjewisten om de rivier over te steken, mislukt. Tussen Perwomaisk en Bala weerden troepen van het leger en de Waf- fen-ff sterke vijandelijke aanvallen af. Aan de middenloop van de Dnjestr werd de vijandelijke druk versterkt. Eskaders slagyliegers hebben de op- dringende bolsjewisten zware verlie zen toegebracht. Vooral ten Zuiden van Proskoerow leveren onze divisies een zware afweerstrijd. In het gebied Tamopol—Kowel hebben de bolsjewisten vergeefse aanvallen gedaan. Ten Noordwesten van Kowel heb ben onze tegenaanvallen tegenover taaie vijandelijke weerstand terrein gewonnen In het gebied der PripJetmoeras sen zijn herhaalde aanvallen van den vijand tussen Styr en Gory in eengestort. Tussen Dnjepr en Tsjaussy zetten de bolsjewisten met sterke strijd krachten hun doorbraakpogingen voort. Zij zijn door onze dappere grenadiers in succesvolle samenwer king met het luchtwapen in harde gevechten teruggeslagen. Daarbij heeft de eerste compag nie van het regiment grenadiers Mot 51 onder bevel van den eersten luitenant Huncke zich onderscheiden door bijzondere dapperheid. In de gevechten der beide laatste dagen verloor de vijand hier ruim 3.500 doden, 39 tanks, 42 kanonnen en talrijke andere wapenen. In het gebied ten Zuidoosten van Ostrow hebben Letlandse vrijwilli- gersformaties met Duitse troepen de bestorming van verscheidene vijande lijke divisies afgeweerd. Een plaatse lijke penetratie werd afgegrendeld. Aan het front van de Narwa breken onze grenadiers, schitterend gesteund door artillerie, tanks, nevelwerpers en slagvliegers, door sterk gefortifieerde stellingen 'van den vijand heen en hieven een penetratieplek op. Majoor Rudel. Gruppenkomman- deur in een eskader slagvliegers, heeft in het Zuiden van het Oostelijke front op één dag 17 vijandelijke.tanks ver nield. Uit Italië wordt alleen melding ge maakt van wederzijdse activiteit van verkenners en stoottroepen. Aan de oostkust van de Golf van Genua is een ten Noordwesten van La Spezia gelande Amerikaanse commandotroep ter sterkte van twee officieren en der tien man in gevecht gedood. Na aanvallen overdag van Ameri kaanse bommenwerpers op Zuid-Oost Duitsland hebben Britse terreurvlie- gers in de afgelopen nacht tijdens aaneengesloten bewolking verschei dene steden in het Roergebied aan gevallen. Door het neerwerpen van talrijke brisant- en brandbommen BERLIJN, 28 Maart. Vannacht hebben krachtige formaties Duitse gevechtsvliegtuigen, die voor een nieuwe grote operatie naar Engeland waren gevlogen, belangrijke doelen in Zuidwest-Engeland concentrisch aangevallen. Naar tot dusver bekend is. heeft een belangrijk aantal Duitse gevechtsvliegtuigen vooral de Engelse havenstad Bristol met grote hoeveelheden brisantbommen van' zwaar kaliber en duizenden brand bommen bestookt. De grote aanval duurde ongeveer een half uur. Reg Eng enngswijzigingen in eland verwacht STOCKHOLM. 28 Maart, En- gelse bladen wijzen op de mogelijk heid van wijzigingen in de Engelse regering. Eden, op het ogenblik zowel leider van het Lagerhuis als minister van buitenlandse zaken, zou moeten worden vrijgemaakt van zijn ver plichtingen aan dit ministerie en zich voortaan uitsluitend wijden aan het Lagerhuis. Zijn zetel in het oor logskabinet zou hij echter behouden. Als zijn opvolger aan buitenlandse zaken wordt Lord Cranbornc ge noemd, die thans leider van het Hogerhuis en minister voor de Domi nions is. Verder wordt gezegd, dat minister Law candidaat zou zijn voor de func tie van woordvoerder der regering voor buitenlandse zaken'in het Lager huis, en dat Hudson, die thans het ministerie van landbouw leidt, zal worden vervangen Wat Eden's positie aangaat wordt er op gewezen, dat hij het op het ogenblik te druk heeft, maar dat het ook mogelijk ls, dat de critlek. die van hoog en laag wordt uitgeoefend op zijn onvermogen om een duidelijke lijn in dc buitenlandse politiek te vol gen. de aanleiding Is yoor zijn voor keur voor werkzaamheden alleen in het Lagerhuis. Tegen de avohd van Paaszater dag wordt een radio-boodschap ver wacht van den paus. Keuring Landwacht Neder land in de provincie Zuid-Holland Overal blijkt tijdens de patrouille- diensten van de Landwacht, dat het werk ter beveiliging van dc orde, de goede gang van zaken en de regel matige voedselvoorziening, uitermate nuttig en noodzakelijk is Dc onder wereld in Nederland profiteert van de overbelasting van het bewakende personeel, doch loopt tegen dc lamp, nu dc Landwacht met vele duizenden de bewakings- en patrouillediensten voor een belangrijk deel aanvult. Doet ook gij, lid van één der for maties der Beweging, mede aan dit nuttige werk en meldt u voor de Landwacht, kunt zich op Vrijdag 31 Maant van 9—16 uur in dc kleine zaal van de Dierentuin in Den Haag mcldeu voor het medisch onderzoek U wordt verzocht lidmaatschaps kaart der N.S.B., W.A., ff of Jeugd storm mede te nemen. ontstonden vooral in woonwijken van Essen cn Oberhausen schade en verliezen ondei de bevolking. Lucht verdedigingsstrijdkrachten vernielden bij deze aanvallen 'en boven de be zette westelijke gebieden onder moei lijke weersomstandigheden 17 vier motorige bommenwerpers. Bommen op Frankrijk Naar het D.N.B. meldt, heeft de Anglo-Amerikaanse luchtmacht bij aanvallen op het bezette F-:anse ge bied Maandagmiddag weer een aan zienlijk aantal slachtoffers veroor zaakt. Een zeer hevige aanval werd gedaan op een stad in het zuidelijke deel der Pyreneeën, waar 76 burgers werden gedood en 100 gewond. Te zelfdertijd werd de omgeving van Bordeaux gebombardeerd, waardoor 14 personen gedood werden. Een aan val op de stad Tours, waarbij vooral arbeiderswijken getroffen weiden, veroorzaakte volgens de eerste be richten elf doden. Engelse vliegtuigen vielen bij Cherbourg in scheervlucht een autobus en twee vrachtauto's ge laden met goederen van vluchtelingen aan. Hierbij werden acht personen gedood en negen gewond. Twee meter dikke laag as bij Vesuvius MILAAN. 28 Maart. Nadat-dc Vesuvius twaalf uur niet had ge werkt. zijn er opnieuw rookzuilen uit zijn krater opgestegen. Een regen van as wordt uitgeworpen. Het. aantal daklozen ten gevolge van de uitbarsting is gestegen tot 40.000. In enkele zones in de om geving van de Vesuvius heeft zich het verschijnsel voorgedaan van een modderregen. De tot een hoogte van 3000 meter opgestegen vulkanische as, vermengde zich bij de neerdaling in de wolken met water tot een slij- kerige massa, die verkeersstoomissen en schade teweeg brengt. In de om geving van Pompeji heeft de aslaag een dikte van twee meter bereikt, zodat het verkeer belemmerd wordt. Arbeider vermoord langs de weg gevonden EDE, 27 Maart. Zaterdagmor gen zag een ingezetene van Ede. die omstreeks zeven uur de rijksweg passeerde, ongeveer ter hoogte van Stompekarap. terzijde van de weg een man op de grond ligen, die bij nadere beschouwing vreselijke hoofd wonden vertoonde. Een rijwiel lag in de onmiddellijke nabijheid, zodat alles wees op een ernstig ongeval of misdrijf. De politie en de geneeskundige dienst werden onmiddellijk gewaar schuwd, waarna een voorlopig on derzoek uitwees, dat de man, wiens levensgeesten reeds waren geweken, op gewelddadige wijze om het leven was gekomen. Vermoedelijk tenge volge van een hevige slag, die de schedel verbrijzelde. Dc identiteit van het slachtoffer kon worden vastgesteld: het bleek de 29-jarige ongehuwde fabrieksarbeider H. Prin sen te zijn, wonende 'aan het Stom- pekamperpad te Ede. Tijdens het verdere onderzoek, waarbij ook gebruik werd gemaakt van een speurhond, kwam aan het licht, dat de verslagene, die werk zaam was op de A.K.U., Vrijdag avond plm. half tien het bedrijf ver liet om naar huis te gaan. waar hij echter niet arriveerde. Vermoedelijk is hij vlak bij zijn woning opge wacht en neergeslagen, want het stoffelijk overschot werd op plm. veertig meter daar vandaan gevon den. In afwachting van de sectie heeft de politie het lijk in beslag geno men. Omtréht de motieven en de identiteit van de(n) dader(s) tast men nog in het duister. Wel stelde de politie, die het onderzoek met de meeste voortvarendheid ter hand heeft genomen, reeds twee personen ln arrest. DEN HAAG. 28 Maart. De secre taris-generaal voor bijzondere econo mische zaekn heeft besloten, de aan melding bij de bedrijfsgroep ..make laars in assuratlën, assurantiebezorgers en assurantie-agenten", die oorspron kelijk slechts tot 24 December 1943 openstond, opnieuw open te stellen gedurende de komende maand April. Ie JAARGANG No. 74 LD DINSDAG 28 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal - Postgiro 184.120 - Postbus 65 HET ZEEGAT UITl NAAR ZEE. NAAR ZEE. ER IS NOG PLAATS; WIE VAART ER MEE? Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor iederen Nederlander van 1 7 45 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marineannabmestelle West für Germ. Freiwillige, Plom- petorengracht 24, Utrecht; de Marinemeldestellen in Groningen, Harlingen, Steen- wijk. Ede, Breda en Bergen op Zoom; de Hafenkom- mandanturen in Amsterdam, IJmuiden, Rotterdam en Vlis- singende ^-Meldestellen in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Groningen, Ensche de en Heerlen, zoowel als bij alle Weermachts- en Ortskom- mandanturen in Nederland. Nieuwe maatregelen in Roemenië verwacht BERLIJN, 28 Maart. Hetgeen zich op het ogenblik in het Zuiden van het Sowjetrussische front af speelt, gaat ongetwijfeld in beteke nis ver uit boven de gevechten, die aan het grote Sowjetrussische offen sief tegen de Zuidelijke vleugel van het front zijn voorafgegaan. Het Rode leger schijnt thans alles op alles te zetten om de Duitse leger groep-Zuid beslissend te verslaan. De krachtinspanning, die het zich daartoe getroost, is geweldig cn de overmacht, waarover het beschikt, op sommige punten overweldigend. Drie legers stormen zonder ophou den op dc Duitse stellingen in en laten de verdedigers geen ogenblik tot rust komen. Niet alleen de omvang van de strijd verleent deze meer dan gewone betekenis doch ook het feit, dat hij thans tot dc grenzen der met Duits land verbonden staten is genaderd. Als eerste heeft Hongarije zich moe ten aanpassen aan de situatie en het lijkt waarschijnlijk, dat ook in Roe menië nieuwe maatregelen zullen worden genomen. Men kan zeggen, dat het militaire verloop ook in poli tiek opzicht zijn invloed zal doen gelden. Berlijnse kringen verwachten in elk geval een versterking van de banden met de verbonden Zuidoost- Europese staten. Uit Duitse berichten blijkt, dat het front nog steeds in beweging is en dat het scheppen van een evenwicht tussen aanval cn verdediging nog niet op alle plaatsen gelukt is. Dc ernst van de toestand wordt dan ook in militaire kringen alhier niet verheeld. Bij de Proefh Het kritiekste punt van het front is op het ogenblik waar het tweede Sowjetrussische Oekrajine-leger onder maarschalk Koniew in Zuide lijke richting tot voorbij Balti (Bielt- zy) is opgerukt en aan de spoorlijn naar de Roemeense stad Jassy staat. Het is thans de Proeth genaderd, de rivier, die tot 22 Juni 1941 de grens van Roemenië vormde en vanwaar destijds het Duitse offensief tegen de Sowjet-Unie is begonnen. Voor Roemenië betekent dit, dat de vijand thans aan zijn poorten staat. vlakke kant naar boven zonnestralen geven een (Van onzen spccialcn commandant van de af- vrolijke schittering bo- verslaggever) deling heeft ons toever- ven de hoofden. Zij kij- Hct is een dag uit trouwd, dat het mars- ken strak voor zich uit. duizenden. Over het tsmpo ongeveer 106 is. Naar links noch naar bospad, dat de afdeling T)at wil zeggen, dat de rechts gaat hun blik. van de Arbeidsdienst Aroeid.sma.nnen 106 pas- jge rechterarm zwaait volgt, werpt de zon een sen ,n eei\ minuut ne- keurig door tot voor het vrolijk licht. Een fris men. Het is een kalme, koppclslot. Het lijkt wel, windje blaast door de gerekte pas. maar de of de hele afdeling door bomen en jaagt de bla- ervaring heeft in deze een onzichtbaar mecha- deren op. Hoog in de ^/aeZing van de Ar- niek geleid wordt, zo bomen twinkelen de vo- betdsdienst geleerd, dat gelijkmatig worden alle gels en op een verre de Arbeidsmannen hier- bewegingen uitgevoerd. boerderij blaffen een °P gemakkelijkste Zolang in „marsorde" gelopen wordt, heerst paar honden. Reeds marcheren tweemaal zagen wij een Door een zijpad te ne- er strenge tucht in de ree over het pad vluch- men, hebben wij ons troep. Dit is geen dom ten en enkele konijnen een ogenblik van de af- soldaatje-spelen. Even gingen er met grote deling verwijderd. Nu min zijn het hier enige sprongen van door, toen zien wij haar weer van tientallen lede poppen, zij ons in het oog kre- uit de verte op ons toe die door een knopje be- gen. Het is zo'n mo- marcheren en wij 'doen stuurd worden. De jon- ment, waarop de zorgen daarbij de ontdekking gens weten zelf maar al den mens een ogenblik hoe goed toch eigenlijk te goed, hoeveel moeite verlaten en hem een dat gesmade brohsgroe- het kost, om alle com- overmoedig, uitbundig ne uniform in deze lan- gevoel bekruipt. Hij wil lelijke omgeving past. mando's zo stipt moge lijk uit te voeren. Indi- zich op de een of an- De kleur sluit volkomen vidueel worden aan hen dere wijze uiten en ge- bij de omgeving aan. de hoogste eisen gesteld voelt een onbedwingbare zó goed zelfs, dat de en het feit. dat onze lust om te zingen, zó mannen op enige af- Arbeidsmannen scherp hard. dat het schalt stand slechts met moei- reageren, bewijst wel, door het bos. Wij we- te te onderscheiden dat zij uit het goede ten niet of alle arbeids- zijn. Wij kunnen begrij- hout gesneden zijn. De mannen in êen derge- pen, dat de stadsmen- mening, dat het solda- lijke opgeruimde stem- sen de kleur van de teske in de houding van ming verkeren, maar in uniform niet bewonde- den jongen Nederlander ieder geval zingen zij ren. Maar zij dienen tevergeefs te zoeken is, met zoveel geestdrift en daarbij te bedenken, wordt met zulke luide stem- dat onze arbeidsman- dienst de Arbeids- duidelijk we&r- men, dat het tot ver in nen hun taak verre van 'egd. Ook onze jongens de omtrek te horen het stadsrumoer ver- kunnen zich een fiere moet zijn. richten en daarom in en flinke levenshouding De Arbeidsdienst zingt een kleding gehuld moe- aanmeten. Zij zijn be- kranig, het is een in- ten zijn. die wat kleur slist niet van het type druk, die wij reeds her- en kwaliteit betreft vol- der trottoir scharrelaars haalde malen opdeden, komen voor hun werk met de handen diep in Men luistert altijd met berekend is. de zakken, mits hun genoegen naar de pit- Het is een treffend maar eens op duidelijke tige marsliederen, die ge- gezicht zo'n afdeling wijze bijgebracht roordt, tuigen van een vaste van verre gade te slaan welke houding een Ne- wil. En dat het zingen De spiegclblayik ge- derlandsen jongen past. der jongens deugd doet, schuurde schop rust op En dat is het, wat in de staat duidelijk op hun de linkerschouder van Nederlandse Arbeids- gezichten te lezen. De de jongens, met de dienst gebeurt De snelheid, waarmede Koniew naar het Zuiden oprukt, is onge twijfeld een gevaar voor dc Duitse en Roemeense troepen, die nog aan de benedenloop van de Boeg stand houden Deze zijn op de Westelijke oever van de Boeg teruggetrokken, behalve in het gebied van Nikola- jew. Zij hebben zich tot dusver met succes kunnen weren tegen pogin gen van het derde Oekrajinse leger onder maarschalk Malinowsky om door te stoten naar Odessa om zo doende de verdedigers in de rug te komen. Een groter gevaar voor hen vormt wellicht de Sowjetrussische opmars in de richting van Jassy, waardoor de Duitse en Roemeense troepen ten Oosten van de Proeth, willen zij niet worden afgesneden, gedwongen zouden zijn, zich terug te trekken. In hef Westen Op dc Westelijke vleugel opereert de Sowjetrussische maarschalk Sjoe- kow met zijn eerste Oekrajinse leger. De druk. die zijn strijdkrach ten in Westelijke richting uitoefe nen. schijnt thans opgevangen te zijn. De colonne, die in de richting van Lemberg 'oprukte, wordt bij Brody tegengehouden een andere colonne is ten Noordwesten van Kowel tot staan gebracht. Laatstge noemde stad zelf. die de bolsjewis ten na een overvleugelende bewe ging hadden willen bestormen, is nog in Duitse handen. De opmars van Sjoekow's strijd krachten naar het Zuiden, die blijk baar op Tsjernowitz is gericht, heeft tot verbitterde gevechten aan de Dnjestr geleid. Het spoorwegstation Proskoerow is prijsgegeven, doch het ernstig bedreigde Kamenets- Podolsk is nog steeds in Duits be zit. De strijd nadert hier de Kar- pathen, die de toegang tot Honga rije beschermen en de opmars der bolsjewisten voorlopig wel tot staan zullen brengen. Veel modder Een omstandigheid, die de Duitse verdediging de laatste weken ernstig bemoeilijkt heeft, doch thans gelei delijk minder invloed zal doen gel den. is de modder. Waarom deze voor den Sowjetrussischen aanvaller minder nadelig is dan voor de Duit se verdediging, wordt van Duitse zijde aldus verklaard, dat, de aan valler het in de hand heeft, zijn strijdkrachten te concentreren op de punten, waar hij tot de aanval wil overgaan. De verdediger daarentegen moet zijn strijdkrachten zo opstel len, dat zij naar verschillende kan ten kunnen ingrijpen. Bijgevolg moeten zij doorgaans een veel gro tere weg afleggen naar het punt, waarop zij in de strijd worden ge worpen, iets wat bij de in modder poelen herschapen wegen natuurlijk extra grote moeilijkheden oplevert. Opleiding bij de Luchtvaart W.A. UTRECHT, Maart. De luchtvaart- school der Lu W.A. te Doorn is thans gereed om haar leerlingen te ontvan gen. De leergang duurt ongeveer een jaar. De leerlingen ontvangen theore tische opleiding voor: a. vliegbewijs B en navigator tweede klasse, ol b. radio techniek en navigator tweede klasse. De leerlingen zijn Intern en zU zul len. behalve met genoemde opleiding, tevens kennis maken met diverse vormen van sport, die hen naar lichaam en geest, zullen stalen, opdat zij straks als flinke mannen de maat schappelijke moeilijkheden het hoofd kunnen bieden. Luchtvaart ls een algemeen Neder lands belang en wanneer het algemeen belang gediend moet worden, mogen de kosten geen beletsel zijn. De Lu W.A. heeft zich op een breed stand punt geplaatst cn zij heeft besloten voor het volgen der cursussen niets in rekening te brengen. De leerlingen moeten do leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en mogen die van 21 Jaar niet hebben overschreden. ZIJ moeten een minimum voor-opleiding Mulo A (bij voorkeur Mulo B) hebben genoten, terwijl zij behoorlijke cijfers voor wiskunde en natuurkunde moe ten hebben behaald. De enige els. die de Lu W.A. aan de leerlingen stelt ls. _èat zij, na het beëindigen van de cursus zich volledig voor de opbouw van de Nederlandse luchtvaart zullen inzetten. Aangezien de curSus op 15 April 1944 aanvangt, dient de aanmelding spoedig te geschieden bil den wnd. Inspecteur der Luchtvaart W.A., Ke naupark 3, Haarlem. APOTHEKER-ADSISTENTSEXAMEN Geslaagd de dames A. W. A. Tref fers. Den Helder. A. E. Hoonlng, Bad hoevedorp. M. A. V. Spit, Amsterdam. W. Peper, Amsterdam. A. C. Breukel, Alphen a. d. Rijn en M. N. Blankstcln, Amsterdam. Kammersangerin Margarethe Teschcmachër van dë Staats- opera Dresden 2al als gaste bij het Deutsehes Theater ln Den Haag en ln Amsterdam de titelrol ln. de ppera „Tosca" zingen. Een „vaste bezoeker van een echt werkmanscafé" doet mij met naam en toenaam en met de pre- ciese tijdsopgave van een proces verbaal het hem lichtelijk... ont nuchterend verhaal van een borrel uurtje. Eerst ging alles gewoon en sloeg ieder die wilde borrels achter de kiezen a 30 ct.\Daarna maakte de waard een regeling bekend vol gens welke een eerste borrel genoten kon worden tegen betaling van der tig cent, een tweede echter tegen fl.25. een derde tegen f2. „Enzo voort." schrijft onze lezer. Het is on duidelijk, of hij daarmee bedoelt, dat de volgende borrels allemaal f2 moesten kosten, dan wel of de prijs sprongsgewijze zo maar verder om hoog bleef gaan, zodat de vierde drie gulden, de vijfde vier en de zesde twee rijksdaalders zou kosten. Daarbij zou ik dan twee dingen willen opmerken: le. dat deze waard pas na een voorverwarming met drie borrels te recht kwam bij de prijs, die andere kasteleins al direct op de nuchtere maag vragen (zodat de man een groot psycholoog moet zijn); 2e. dat deze waard wellicht is toe getreden tot een illegale organisatie van geheelonthouders, die op" een buitengewoon geraffineerde wijze bezig is, het drankgebruik tegen te gaan. Immers, terwijl het den meesten drinkers, door het wegvallen van be paalde remmen hoe langer hog ge makkelijker valt al drinkende steeds meer te drinken, schakelt deze waard nieuwe remmen in. De stij ging van de prijs moet immers wer ken als een soort irommelrem, waar in de drinkerssnelheid af gesnoerd en aftjeworgd wordt: hoe harder men drinkt, hoe sneller de prijs stijgt. Hoe het zij: onze lezer voelde er niets voor. zich op deze wijze tot geheelonthouder te laten bekeren. Hij dronk zijn ene boreltje, welbe wust dat er rangen en standen moes ten zijn en liet het tweede -en derde rustig over aan zwarte handelaren en andere gelegenheidsbezoekers van zijn stamcafé. Tot... op een goede dag de waard mededeelde, dat de eerste ritten wa ren uitgevallen en dat de klanten met overslaan van dc eerste borrel direct met de tweede a fl.25 kon den beginnen als ze trek hadden. Onze klant had wel trek, maar het geld had hij ook nog voor een paar andere dingen nodig. En dus dronk hij niet. Maar hij schreef een brief. Het resultaat van de brief was. dat er iemand kwam controleren, die even in de kelder ging kijken, daarna in de huiskamer een paar borrels pikte (zeker om de kwaliteit te keuren en daarna vertrok met een tas. die ongeveer de vorm had van een jene verkruik. En natuurlijk denkt nu onze lezer, dat die jeneverkruik ook vol jenever zat... Wat moet hij nu doen? Brieven schrijven durft hij niet meer. Acten- tassen ziet hij met een wantrouwig oog... Ondertussen: van Schacsberg be gint de victorie! De'burgemeester al daar heeft de borrel op de bon ge bracht, volgens de Limburger Koe rier. Er is daar een borrélklanten- binding met een kaart, waarop de kasteleins precies het aantal genoten borrels moeten afturven. De politie zorgt voor de controle. Geen klantenkaart, geen borrel. Voorlopig vijf borrels per week. al leen voor personen boven de 25 jaar. Vroeger slingerde de politie iemand, die te veel borreltjes had ge noten op de bon, te Schaesberg gaat de man, die te weinig borrels ver koopt op de bon. Dus niet meer „ons gezellig borrel uur met muziek", maar „geen gezel lig borreluur zonder politie". Tegen illegale geheel-onthouders- practijken van kasteleins! TIJL. WIJ wezen er in een vorig artikel op. dat financiële orde en handhaving van de loon stop. hoe hard deze in vele ge vallen voor de betrokken werkers ook moge zijn, noodzakelijke elementen vormen ter bescher ming van het volksleven en ter bescherming van de economisch zwakken in de eerste plaats. Iedere willekeurige loonsverho ging toch bergt het gevaar in zich van de financiële chaos, waardoor niet allereerst de kapi taalbezitters en de nauw bij de goederenstroom betrokken tus senpersonen getroffen worden, maar de werkers, die de chaos met de gezondheid van zich zelf en van hun kinderen betalen. Wanneer wij dan ook van onze lezers discipline vragen, ook in die vorm dat zij zelf weerstand bieden aan de verleidingen van „zwarte" lonen, dan doen wij dat in het besef slechts de belangen van de werkers te verdedigen. In dit licht gezien klemt de eis te meer, dat ook de orde ten aan zien van de prijzen gehandhaafd wordt. Weliswaar heeft de ge machtigde voor de prijzen, al thans na de aanpassing aan het Europese prijspeil, de kosten van de allereerste levensbehoeften, als daar zijn de huren, de beta lingen voor overheidsdiensten en de prijzen der gedistribueerde levensmiddelen weten te hand haven, maar daarnaast ligt een terrein van dienstverrichting en handel, dat maar al te zeer een geleidelijke overgang vormt naar de zwarte markt. Op hetzelfde moment, dat wij hoorden, dat een arbeider zijn kabinet, waaraan een familiege schiedenis hing. in stukken hak te ten einde enkele kisten te tim meren om zijn allernoodzakelijk ste eigendommen te kunnen ver voeren. werden pover geschilder de haringtonnen als „luxe" voor werpen verkocht tegen prijzen van twaalf gulden en meer het loon voor een halve week hard werken van een eerlijken arbeider. Zoiets klopt niet. Wanneer een minderwaardig plankje, besmeerd met wat verf, aan de achterzijde met vijf mi niatuur houtjes omgetoverd tot spaarpot, wordt aangeboden voor 1.95, wanneer vodden van pop pen in serie openlijk geprijsd staan voor 5.40 de beloning voor een lange dag arbeid dan gaat iedere sociale moraal te loor. Een tijdlang kon het de schijn hebben, dat de prijsbeheersing ten aanzien van „luxe" voorwer-" pen van ondergeschikt belang j was, wanneer aan de prijzen van jde eerste levensbehoeften maar streng de hand werd gehouden. Dit stadium is echter voorbij. Het schijnt, dat dit ook doorge drongen is tot den gemachtigde voor de prijzen. Sinds enkele dagen toch kan ieder welden kend Nederlander zich verlusti gen aan de aanblik van grote plakkaten waarop- de prijsbe heersing bekend maakt deze schilderijen vindt men in de grootste warenhuizen dat een grote hoeveelheid luxe-artikelen, kltsch-artikelen, in beslag is ge nomen om naar redelijke normen herprijsd te worden. De ervarin gen echter, die wij met deze pro- Vee en goederen van boeren uit ontruimd gebied DEN HAAG. 28 Maart. Aange zien het uit de aard der zaak niet zeker, is dat de landbouwers uit de ontruimde gebieden, indien zij latei- weer vee nodig hebben, die op de vrije markt zullen kunnen kopen voor het bedrag, dat zij thans zouden krijgen uitbetaald, is het in het be lang van de getroffenen, dat zij recht krijgen op het terugontvan gen van vee en goederen. Het is de bedoeling de administratie van de door het Bureau Ontruiming ontvan gen dieren en goederen «n de daar uit voortvloeiende rechOen en de rentebetaling in handen te geven van de Boerenleenbanken. DEN HAAG, 27 Maart. Dc pers dienst van dc Ncd. Volksdienst deelt mede: Luitenant-kolonel J. E. Feen- stra, commandant der marechaussee gewest Arnhem en twee vertegenwoor digers van dit corps hebben aan den landelijk leider van de Nederlandse Volksdienst een bedrag ter hand ge steld van ƒ3171.24. Deze som gelds heeft het personeel van genoemd korps spontaan bijeengebracht ten bate van de getroffenen ln de gemeenten Nij megen, Enschede en Arnhem. cedure hadden, waren niet zo vreugdevol als de eerste aanblik van de kleurige biljetten ons deed hopen. Reeds een half jaar geleden ervoeren wij, dat er van de gedwongen verkoop tegen de verlaagde prijzen weinig terecht kwam en ook thans, nu het sys teem vervolmaakt leek, bleek.dat vele winkeliers er toch weer on deruit wisten te komen door de herprijsde artikelen aan de ver koop te onttrekken. Zo bleven de goed bedoelde maatregelen weer halverwege steken. Een zelfde misslaan doet zich zo nu en dan voor bij het ontduiken van hoge boeten, die de prijsbeheersing oplegt. Er ko men de laatste tijd opmerkelijke faillissementen voor. die blijkens de lijst van crediteuren uitslui tend aangevraagd werden om de door den inspecteur opgelegde hoge boeten te ontlopen. Zowel in het ene als in het an dere geval dienen de wapens van de prijsbeheersing te worden ge scherpt. Ten aanzien van de za ken die handelen in ..luxe"-arti- kelen. dienen inbeslagnemingen van de hele voorraad en uitver koop door ambtenaren van de prijsbeheersing het euvel van de openlijke zwarte handel snel de kop ln te drukken. Eventueel zou een ondersteuning van een actie van de winkeliers tot terugvorde ring van de te hoge inkoopsom men bij de „fabrikanten" aanbe veling verdienen om het kwaad in de wortel te treffen. Het kwaad van de „luxe"- handel namelijk vindt steeds ster ker zijn terugslag op andere ter reinen, zoals op het gebied van de dienstverrichting door horlo gemakers, schoenmakers en an deren en op het gebied van de handed in groenten en andere min of meer vrije artikelen. Daar mee echter komt de Inflatie om de hoek kijken De middenstand heeft in vele opzichten en ten aanzien van vele takken van bedrijvigheid blijk gegeven niet altijd voldoende dis cipline te bezitten om haar func tie in deze moeilijke tijd naar behoren te verrichten. Zij neemt maar al te vaak de kans waar om er in deze tijd, die voor het volk als geheel een tijd van grote verarming betekent, wat men noemt „bovenop" te komen. Waar dit zo is moet zij, hoe nut tig zij op zichzelf in normale tijd ook moge zijn, worden uit geschakeld zodra zij het volksbe lang schaadt. Aan de voor de oorlog reeds bestaande sterke overbezetting in de tussenhandel dient een eind te worden ge maakt. Zaken, die door de om standigheden geen reden van be staan meer hebben, doch inte gendeel door hun handelwijze een permanent gevaar vormen voor de economische orde. dienen ge dwongen of door afdoende op treden van de prijsbeheersing, vrijwillig te worden gesloten. Slechts op die manier kan de contróle van de prijsbeheersing vruchten afwerpen, anders blijft het een hopeloos monnikenwerk. De orde binnen het econo mische leven vormt een van de pijlers waarop de financiële orde moet rusten. Daarom is het een zaak van sociale rechtvaardig heid, dat met de sanering haast gemaakt wor^t. SPORTNIEUWS HAARLEM. 28 Mrt. Lang zamerhand tooit de bollenstreek zich weer met frisse, fleurige tinten. De kleine, kleurige bloe men hebben de donkere bollen in de rulle aarde verlaten en rijen zien in duizendtallen aan een op de velden aan de duin zoom tussen Haarlem en Leiden. Nog iang niet alle bollen bloeien, maar vele vertonen zich toch al als de lichtgetinte tere herauten van de naderende zomer. Witte en gele narcissen, de ongekroon de koninginnen van de bollen velden. leggen een witte en gele sluier over de velden, waarop de gulle voorjaax-szon prachtige tin ten tovert Hier en daar wisselen zacht-paarse bloemenvelden de gele en witte kleuren af en hoe wel er nog niet van bloeiende bollenvelden kan worden gespro ken is het seizoen reeds begon nen. In de wereld der kwekers kan de bloei van de bollenvelden omstreeks half April worden ver wacht. Brengen de komende weken echter zeer mild weer. dan bestaat er een kleine kans. dat tweede Paasdag bollendaa wordt Maar waarschijnlijk acht men dat niet! Met de luchtbeschermingsdiscipline is het bij een groot deel van de bevolking nog altijd bedroevend ge steld. Voor de zoveelste maal is dit Zondag gebleken, toen het verder doorspelen van een voetbalwedstrijd verboden moest worden, omdat het publiek op de open tribunes niet vol deed aan de voorgeschreven luchtbe- schermingsmaalregelen. Nog altijd is een groot deel van het publiek niet doordrongen van de gevaren, die er zich tijdens lucht alarm of het in werking zijn van het luchtafweergeschut, plotseling kunnen voordoen. Over het algemeen denkt men zeer lichtvaardig over lucht alarm. Men gelóóft het wel en men drijft er dikwijls de spot mee. Zo was het ook bij bedoelde voetbalwedstrijd. Stellig was er een aantal goedwillen- den, dat het gegeven bevel tot ont ruiming van de open tribunes heeft opgevolgd, maar veel en veel groter was het aantal, dat eenvoudig op zijn plaatsen bleef staan of zitten en deed of er niets aan de hand was. Het mag waar zijn. gelijk enkele briefschrijvers ons mededeelden, dat aan de uitgan gen een groot gedrang ontstond, om dat de hekken niet ajle geopend waren, waardoor een vlotte gang van zaken belemmerd werd; het mag evenzeer waar zijn, zoals anderen ons zeiden, dat er misverstand was ont staan over een al of niet gegeven veilig-signaal; dat alles neemt echter niet weg. dat de totaal-indruk, die de politie kreeg, zeker niet die was van een goedwillende menigte. Wanneer na afloop van een wed strijd het eindsignaal heeft geklon ken. dan ziet men het publiek als één man opstaan en zich naar de uit gangen begeven. Er ontstaat dan ook vaak gedrang en het duurt ook ge ruime tijd, voor de tribune geheel leeg is, maar men ziet d^in duidelijk, dat er gang in komt. Maar dat was het juist, wat hier ontbrak. Er kwam geen beweging in. Integendeel, de meesten bleven demonstratief zitten, hoe de man aan de microfoon ook smeekte! Het spreekt haast vanzelf, dat de autoriteiten niet op deze wijze met zich konden laten sollen, temeer niet, omdat dit niet de eerste maal was. dat op hetzelfde terrein de voor geschreven luchtbeschermingsmaat regelen eenvoudig in de wind geslagen waren. Met de goed willenden en het publiek van de overdekte tribune kon toen geen rekening meer gehouden worden, evenmin met de vergeefse lange reis van spelers en supporters. Het spreekwoord van de goeden en de kwaden was hier ongetwijfeld van toepassing. Natuurlijk kunnen we ons zeer goed voorstellen, dat het onaangenaam is voor den man, die extra vroeg is ge komen om een goed plaatsje te be machtigen, dat hij moet opstaan, met het risico, dat straks zijn mooie plaatsje door een ander is ingenomen. Maar dit is nu eenmaal een risico, waarmee hij tevoren rekening dient te houden. Nog altijd beseft men te weinig, dat. we in oorlogstijd leven. Ongetwijfeld mogen wij er dankbaar voor zijn, dat voetbalwedstrijden in deze tijd van totale oorlog nog moge lijk zijn. Het bij elkaar brengen van grote mensenmassa's brengt thans zeker ernstige risico's mee. De auto riteiten onderschatten die risico's niet en men stelt alles in het werk om die risico's zo klein mogelijk te doen zijn. Het publiek zal dan echter moeten beginnen met de ernst van dc gegeven voorschriften in te zien cn er zich naar moeten richten. Wenst men dat niet. te doen. dan kan men beter thuis blijven. Men dupeert dan ook anderen niet. Om de bokstitels van Noordhollarxj De Jong zorgt voor verrassing AMSTERDAM. 27 Mrt. Dc finales van de wedstrijden om de amateur- bokskampioenschappen van Noord- Holland zijn, met uitzondering van de partijen De Jong—Van de Buske en JoustraKlelnhoudt, enigszins tegen gevallen. In de partij WalravenHof stede moest een extra-ronde de beslis sing brengen. J. M. Schneider (Corbett) ging tegen A Damen (Olympla) direct tot een fel offensief over. dat Damen volkomen Intimideerde. Schneider bokste goed tweehandig, gaf in de tweede ronde zijn tegenstander een harde rechtse, waardoor deze voor acht tellen neer ging en toen de strijd staakte. De titel van vlieggewichtkamplocn kwam toen ln handen van Schneider. Hessels (Do Ring Haarlem) was tegen Ka balt (Corbett) niet in grote vorm, wat niet wegnam, dat hij er toch In slaagde voor de vierde maal de bantamtltel te veroveren Het hoogtepunt van de avond was de strijd tussen de vedergewlchtcn Do Jong (D.O.S.en C. v d Buske (Kr'.e- ger). Hoewel Van dc Buske door tac tisch ontwijken het offensief van De Jong trachtte te breken, moest hij toch veel incasseren In de tweede ronde plaatste Van de Buske wel cn'ge goede treffers, waarvan De Jong zicht baar beduusd was. doch zlin tegen stander buitte dit voordeel niet uit. Wel was Van de Buske ln de laatste ronde op zijn best. toen hij met link se stopstoten, gevolgd door rechtse hoeken, zijn tegenstander het Initia tief ontnam.-doch zijn achterstnd was te groot en De Jong kwam ln het be zit van dc kampioenstitel Dc titel van llchtgewichtkamploen kwam gerecht bij Joustra. die juist deze dag zijn verjaardag vierde. Klein- hardt kon tegen de gevaarlijke recht- sen van Joustra niet op. De sensatie van de avond was de striid om dc weltertitel tussen Walraven en Hof stede. De felle aanvallen van laatst genoemde liepen dood op de goede dekking van Walraven Technisch bokste Walraven beter en liet zich door den onbesuisd boksenden Hof stede niet van de wijs brengen. Niet temin was nog een extra-ronde nodig en deze bracht Walraven ln het be/lt van de titel. In de strijd der middengewichten deed Peppels (DOS) zijn technisch overwicht op Welssenborn iDen Hel der) gelden en werd na een extra- ronde kampioen. Van Hellemond werd kampioen ln het halfzwaar. toen Ruij- zendaal na de eerste ronde opgaf. De eindstrijd der zwaargewichten tussen Oly en Nlcmans werd wegens blessu res van belde boksers ln de cerstw ronde uitgesteld. Dc verduistering begint heden om 19.15 en eindigt om 6.15 uur. Maan op 8.48, onder 0.18 uur. 31 Maart E.K., 8 April V.M., 16 April L.K., 22 April N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1