HET DAGBLAD Zware en wisselvallige strijd woedt verder VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Mislukte Sowjet- aanvallen aan de Boeg Nieuwe Hongaarse regering beëdigd strijde Letten hun vrijheid n voor Japanse en nationale Indische troepen in Voor-indië Britse tegenaanval mei parachutisten Huil tracht politieke fiasco's der V.S. te camoufleren „Zeventien punten" opgesteld Nieuwe postzegel Voorlijke voor ouders Raamadvertenties verboden Twee lijken in auto gevonden Extra keuringen voor de Waffen-SS enz. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 23 Maart. Het opperbe vel van de weermacht deelt mede: Op de Krlm werden Sowjetaan- vallen bij Kertsj en op het Siwasj- bruegenhoofd door Duitse en Roe meense troepen afgeslagen. Vrij zwakke vijandelijke aanvallen op onze bruggehoofden aan de be nedenloop van de Oekrajinse Boeg bleven zonder resultaat, evenals enige pogingen om de rivier over te steken. Tussen de middenloop van de Oekrajinse Boeg en de Dnjestr, aan de Dnjestr zelf, en in het gebied Proskoerow-Brody woeden nog steeds zware, wisselvallige gevechten met overmachtige vijandelijke strijd krachten. Daarbij werden 34 vijan delijke pantserwagens stukgescho ten De CJnteroffizier Rodewald van de berichtendienst van /een grenadiers regiment vernietigde in deze gevech ten binnen 45 minuten vijf Sowjet- pantserwagens van dichtbij. Het garnizoen van Kowel sloeg nieuwe aanvallen der bolsjewisten af. en schoot van de tien vijande lijke pantserwagens, die de stad waren binnengedrongen, er zes stuk. Ten Noordwesten van Kowel brach ten onze troepen den opdringenden vijand na zware strijd tot staan. Ten Zuidoosten van Witebsk mis lukten nieuwe door pantserwagens gesteunde doorbraakpogingen der bolsjewisten. Aan het Narwafront viel de vijand meermalen vergeefs aan. Bij de zware afwcergevechten in het Zuiden van het Oostelijke front heeft zich het 850ste regiment gre nadiers onder bevel van luitenant kolonel Schmid bijzonder onderschei den. Bil Cassino stortten verscheidene door pantserwagens gesteunde aan vallen op het Noordelijke deel van de plaats in ons geconcentreerd af- weervuui ineen. Aan de Adriatische kust werden vijandelijke aanvallen afgeslagen en bij geslaagde eigen stoottroepacties verscheidene steunpunten van den vijand opgeblazen. Formaties Amerikaanse bommen werpers vielen op 22'Maart met ge bruikmaking van een gesloten wol kendek de stad Berlijn aan. en lieten zonder grondzicht lukraak brisant- en brandbommen op verscheidene woonwijken vallen In weerwil van de ongunstige af weeromstandigheden werden door luchtdoelgeschut 19 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 13 viermotorige bommenwerpers, neer geschoten. Na stooraanvallen door enige vijandelijke vliegtuigen op plaatsen in Midden-Duitsland. ondernamen formaties Britse bommenwerpers in de afgelopen nacht terreuraanvallen op plaatsen in het Rijn—Maingebied. vooral op Frankfort aan de Main. In het. stadsgebied werd aanzienlijke schade aangericht. De bevolking leed verliezen. Nachtjagers en luchtdoel geschut vernietigden hierbij 55 vier motorige terreurbommenwerpers. De eerste luitenant Becker, bestuur der bij een eskader nachtjagers, schoot in een enkele vlucht vijf vijandelijke bommenwerpers neer. Duitse gevechtsvliegtuigen vielen met goed gevolg afzonderlijke doelen in Londen aan. Bewakingsvaartuigen der marine schoten voor de Nederlandse kust van drie vergeefs aanvallende vijandelijke vliegtuigen er twee neer en het derde in brand. Weer luchtaanval Naar het D.N.B. meldtrzijn Ameri kaanse formaties bommenwerpers, die door sterke groepen jagers bege leid waren, Donderdagochtend naar Duitsland gevlogen en hebben ze ter reuraanvallen ondernomen op Noord west en Centraal Duits gebied. Ondanks een voor de verde diging niet zeer gunstige weers- toestand zijn sterke strijdkrachten Duitse jagers en jachtkruiseps opge stegen. die de vijandelijke vliegtuigen in felle luchtgevechten wikkelden. Onze Berlijnse correspondente meldt, dat volgens tot dusver ont vangen gegevens 42 toestellen zijn neergeschoten. BOEDAPEST. 24 Maart. De Hongaarse Rijksbestuurder heeft Woensdagmiddag ministerpresident Doeme Stojay en de leden van de nieuwe regering in audiëntie ontvan gen. Na de audiëntie legden zij in handen van den Rijksbestuurder de ambtseed af. De leden van de regering hebben na de eedsaflegging onder voorzitter schap van ministerpresident Doeme Stojay in het paleis van den minis terpresident hun eerste ministerraad gehouden. Zij aan zij met de Nederlanders BERLIJN. 23 Maart. Tezamen met de Nederlandse vrijwilligers vech ten ln de Noordelijke sectóren van het Oostelijke front de soldaten van het Letse vrijwilligerslegioen. Het klelD Letland met zijn rond twee mlllloen Inwoners heeft de laat ste maanden veel van zich doen spre ken. vooral nu de Letton hun zelf standigheid voor een groot deel reeds teruggekregen hebben Deze zelfstan digheid ls thans wederom op enige andere gebieden uitgebreid en het ge hele Letse zelfbestuur ls onder een eenhoofdige leiding gekomen, welke verantwoordelijk ls voor alle maatre gelen welke genomen worden. Tot deze maatregelen behoorde ook de mobilisatie van enige lichtingen. Het ls duidelijk, dat de grote, mate van zelfstandigheid ertoe medewerkte, dat vele jonge Letten, die een Jaar bolsjewisme doormaakten, met geest drift naar de wapens gegrepen heb ben en de strijd tegen het bolsjewis me metterdaad hebben aangebonden. Blijkens de Jongste berichten uit deze gebieden staan op het ogenblik rond tachtigduizend Letten als vrij willigers ln hun ff-divisies aan de fronten van de Wnichow en de Nar- wa. die thans de vitale punten voor de verdediging van hun vaderland zijn. Zij worden tot ln do noogste rangen door Letse officieren gecom mandeerd en opgeleid De meesten hunner hebben reeds frontervaringen ln de wereldoorlog of ln de Russische veldtocht opgedaan. In politieke kringen der Rijkshoofd stad wordt er met nadruk op gewe zen. dat de Letten niet alleen strij den tegen het bolsjewisme, maar meer nog voor de vrijheid en onafhan kelijkheid van hun vaderland, waar voor Duitsland garant ls Voor het eerst sinds geruime tijd ls Rabaul weer uit de lucht aange vallen. Van de 180 toestellen werden er 4 neergeschoten. De schade ls ge ring. Het Britse fregat ..Gould" is ver loren gegaan, zo meldt de Britse ad miraliteit. De Italiaanse kroonprins Umber- to zou De Gaulle ln het geheim de len van Piemont en Ventimiglia heb ben afgestaan en toegestemd hebben ln Frans medebestuur on Sardinië, De Britse ambassadeur ln Ma drid. Hoare. die naar Londen zou te rugkeren heeft zijn vertrek voor de derde keer uitgesteld In do Engelse kolenmijnen van Yorkshire staken thans 25D00 mijn werkers. ln de Industrie van Belfast hebben 12000 arbeiders het werk neergelegd. De Amerikaanse lychtmacht heeft voor het eerst een steunpunt „op het Europese oorlogstoneel" van de Engelsen overgenomen. Na scherpe critlek op de rege ring Inzake economische maatregelen heeft het Turkse parlement met 251 tegen 57 stemmen zijn vertrouwen ln cTe-rcgerlng uitgesproken. Het aantal Voor-Indiërs dat aan de hongersnood in Bengalen is ge storven bedraagt 688.846 volgens Engelse cijfers. In Spanje ls een raad voor de oorlogsindustrie opgericht, die in de eerste plaats adviserende bevoegdheid heeft. De Kroatische benden hebben ln de afgelopen week 1012 doden, 707 gevangenen en 47 overlopers verloren, benevens veel oorlogstuig. Naar men ln kringen van het Vaticaan verneemt, zijn door buiten landse radiozenders verspreide berich ten over een ziekte van den Paus van alle grond ontbloot. Reeds twee dorpen door lava overstroomd MILAAN. 24 Maart. De uitbar st ing van de Vesuvius is nog heviger geworden. De lavastroom heeft een breedte van 300 meter en een hoog te van 27 meter bereikt Een dichte rookwolk hangt over de gehele Golf van Napels. De lavastroom heeft, na San Sebastiano en Massa di Somma verwoest te hebben, 'thans het dorp Cercola bereikt. De stroom voert geweldige rots blokken mede en beweegt zich lang zaam in de richting van de Golf van Napels. 'Uit de krater worden stenen 300 tot 400 meter de lucht in geslin gerd. Deze uitbarsting van de Vesu vius is de hevigste sedert 70 jaar. ..Weerdorpen" gesticht in Wit-Roethenië Speciale correspondentie BERLIJN.'24 Maart. Het Duitse bestuur ln Wlt-Roethenlë is overge gaan tot de vorming van „weerdor pen". Daar de bevolking van Wit- Roethenië reeds geruime tijd blijk gegeven heeft van haar afkeer van partisanen en van haar wil om de strijd tegen de benden aan te binden, konden aan de boeren wapenen ver strekt worden om zich tegen eyerval- len van partisanen te weren. De be wapende boeren vormen thans „weer dorpen", die een zelfstandige taak te vervullen hebben. Daar de boeren echter eerst een militaire ORleldlng moeten ontvangen cn er in dë naaste omgeving bunkers gebouwd moeten worden, staan de dorpen eerst onder bijzondere militaire bescherming. Reeds spoedig kunnen de Duitse eenheden Inrukken en de verdediging van het dorp aan de in gezetenen toevertrouwen. De ln de buurt liggende dorpen verlenen bij overvallen assistentie. De dorpen, die zich op bijzondere wijze onderschei den die zijn er reeds vele krijgen houttoewijzingen voor de bouw van kerken, scholen en hulzen. Bovendien worden zij beloond met extra leve ranties van andere artikelen De „Daily Mail" valt Eden aan STOCKHOLM. 23 Maart. De „D ally Mal 1" doet een hevige aan val op Eden. Het blad schrijft: Polen. Ierland, Griekenland, Zuid-Slavrë, Frankrijk, Italië en Argentinië wat een diplomatiek porceleln is er de laatste maanden gebroken. Misschien zal Eden beweren, dat het .meeste door het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken of door het Kremlin gebroken werd, en dat de rest ver volgens ln zijn handen stuk ging. Doch zwijgen, en dan nog wel een zwak zwijgen, ls de Britse buitenlandse politiek niet waardig Op het ogenblik wordt de grote alliantie bijna door een anarchie beheerst Moscou zet een melodie ln, Washington een andere en Londen neuriet onhoorbaar het refrein. Ie JAARGANS No. 71 LD VRIJDAG 24 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Bij de marine-artillerie en de luchtafweer aan de Nederlandse least. In de nabijheid van de batterijen van de marine-artillerie liggen de stel lingen van het zware luchtdoelgeschut. Hun kanonnen betekenen de eerste hindernis voor de vijandelijke formaties vliegtuigen. De foto toont een commando-bunker van waar uit het vuur der zware lucht doelartüle- rie wordt geleid. (P.K. foto KóllAtl.-H) TOKIO. 24 Mrt. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft op 23 Maart het volgende communiqué gepubliceerd. Onze van Centraal-Burma tot. aan de Burmaansc grens opererende strijdkrachten hebben half Maart de grens overschreden, en rukken op Indische bodem op, om het Natio nale Indische Leger te steunen. Tezelfdertijd zetten onze strijdkrach ten de vemietigingsslag tegen de 17e Britsindische divisie in het ge bied van Toungzan voort. Sedert 5 Maart stuurde de vijand luchtlandingstroepen naar een be paalde sector in Noord-Burma. Onze strijdkrachten leverden strijd met deze vijandelijke troepen en hebben tot nu toe reeds een deel dezer troe pen in de pan gehakt. Deze luchtlandingstroepen, zo meldt het D.N.B. verder, bestaan uit valschermtroepen en andere afdelin gen, die met zweefvliegtuigen worden aangevoerd. Volgens militaire krin gen schijnt het in de eerste plaats het doel van den vijand te zijn, deze frontsector onder alle omstan digheden te houden, omdat een twee de doorbraak van Japanse en Natio nale Indische strijdkrachten naar Indisch gebied het steunpunt Imphal, en het. 100 kilometer Westelijker ge legen Silchar in gevaar zou brengen. In de tweede plaats willen de Engel sen proberen, in de flank van de Japanners en Nationale Indiërs te komen. Ook deze wanhopige maatregelen, waarvoor uitsluitend vrijwilligers zijn geworven, zijn echter volgens de te Tokio heersende mening bij voorbaat tot mislukking gedoemd. De moeilijk heden van het terrein met zijn ber gen, oei'woud en moerassen laten geen doeltreffende ontlastingsactie op grote schaal en met geschikt mate riaal toe. Bovendien is ook in de Noordelijke sector de Japanse verdediging zo voorbereid, dat de geringe door de lucht aangevoerde strijdkrachteh zeer spoedig haar insluiting en vernieti ging tegemoet zullen gaan, zoals tevoren de veel sterkere troepen in Arakfln en het Tsjingebergte. De „Daily Express" schrijft: „Het nieuwe Japanse offensief ten Westen van de Tsjlndwin ontwikkelt zich Inderdaad tot een werkellik ge vaar voor Indiê en voor de vitale lucht- steunpunten der geallieerden In As sam. van waar uit het grootste deel der geallieerde leveranties aan. China door de lucht vervoerd werd." De „Berliner Börsenze!- tung" zegt: „Niet Burma ls ln ge vaar, zoals de Engelsen beweren, maar het reusachtige Indië is tot oorlogs toneel geworden. De deelneming van Nationaallndlsche troepen aan deze Bonnen Oekrajinesigaref+en DEN HAAG. 23 Maart. De dienst perszaken van het N.O.I. deelt mede: Voor de eerstvolgende distributie- periode der Oekrajlnc-sigaretten zijn van de rode bonkaart de bonnen 15, 16 en 17, en van de blauwe bonkaart bon no. 9 geldig verklaard. Alle tot op heden gepubliceerde bonnen be houden tot nader order hun geldig heid. GENEVE, 23 Maart. De Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken, Huil, heeft een in zeventien punten samengevatte verklaring over de buitenlandse politiek der Verenig de Staten bekend gemaakt, waardoor naar hij zegt de verwarring en het gebrek aan begrip voor het Ameri kaanse standpunt verdwijnen moeten, en de handhaving van de Atlantische Charta opnieuw bevestigd moet wor den. Hij herinnert er aan, dat de toe komstige internationale orde een controle voorziet van de geallieerden op Duitsland, Japan. Italië en de andere met de As bevriende landen. Hij verklaart voorstander te zijn van een internationaal organisme, dat over de gepaste middelen zou beschik ken om de internationale vrede te handhaven, en van een internatio naal gerechtshof, dat de regeling der geschillen tot taak zou hebben. In een commentaar van Reuter wordt eropgewezen, dat Hull's uit latingen waarschijnlijk zijn toe te schrijven aan zijn wens om de aan brengen. Men wijst er op, dat dc Anglo-Amerlkaanse diplomatie ln Fin land. Spanje. Argentinië en Turkije nergens succes heeft gehad, en dat ook ln SowJ et-Rusland stellig met weinig waardering over de activiteit der bondgenoten gesproken zal wor den. Deze fiasco's wil men thans camoufleren door het opstellen van zeventien punten, die in vele opzich ten aan de veertien punten van Wil son herinneren. v De waanzinnigheid van Hull's denk beelden is reeds eens bewezen. Ook de zinspeling op de herleving van de Volkenbond is van geen betekenis, daar het Juist de Amerikanen ziin, die zich tot nu toe tegen het aangaan van internationale verplichtingen ver zet hebben. Bovendien ls het een zeer grote vraag of SowJ et-Rusland en Engeland het met deze politiek eens zullen zijn. In de tweede plaats ziet men ln Hull's verklaringen een tweede pro- pagandagolf tegen de neutralen, die sedert de dag waarop de Atlantische Charta met de voeten getreden werd. een zeker wantrouwen tegenover de geallieerden aan de dag gelegd heb ben. De door Huil opgesomde punten leveren hun geen nieuws op. De Ame rikaanse minister heeft een paar oude grammofoonplaten laten horen en het valt te betwijfelen, of deze ln Spanje. Argentinië, Ierland en Turkije Indruk zuilen maken, temeer daar het on waarschijnlijk ls, dat de Anglo-Ame- rlkanen ooit ln staat zullen zijn de Sowjet-Unie ln haar Europese plannen te storen, als Duitsland niet de alles dacht af te leiden van de vele tegen- kerende dam opwerpt, slagen, die de Amerikaanse bulten- Hull's verklaring ls zelfs door de lan'dse politiek de laatste tijd heeft Amerikaanse pers niet voor honderd moeten boeken. procent goed opgenomen De critici Ook in de Wllhelmstrasse wordt ver- wijzen erop. dat er onderscheid be- klaard. dat deze zeventien punten ln staat tussen een verzameling artike- zeker opzicht zenuwachtigheid van len en het ln de practijk niet toepas- Brits-Amerikaanse kringen tot uiting sen daarvan. aanval moet bij de geknechte massa's de indruk maken van een stormsein en de moeilijkheden der Engelsen mate loos vergroten. De verklaring van den Japansen premier,dat alle bevrijde Indische gebieden onder het bestuur der voorlopigo regering van het Vrije Indlë zullen worden geplaatst, zal aan leiding zijn voor het Indische volk om ln zijn opstand tegen de Britten qn- mlddellljkc hulp te verlenen aan de bevrijders." Strijders uit Cassino bij dr. Göbbels BERLIJN. 23 Maart. Rijksminis ter dr Göbbels heeft een delegatie frontstrijders uit het gevechtsgebied van Cassino ontvangen, onder leiding van den rldderkrulsdrager kolonel von Bebr De soldaten schilderden dr Göbbels uitvoerig hun optreden UJt hun woorden bleek de vastbe slotenheid de hun toevertrouwde stel lingen standvastig te verdedigen te genover een sterke overmacht aan mensen en materiaal, en den vijand, waar deze zich vertoont, te vernieti gen. „Het gehele Duitse volk," zo zeide dr Göbbels tot de strijders, „houdt de blik op u en uw kameraden geves tigd en toont bewondering en dank baarheid voor u. WIJ zijn vast over tuigd, dat de vernletlglngswll van de vijanden te niet moet gaan door deze heldhaftige geest, die front en vader land ln gelijke mate- bezielt. Gelukwens van Hitier aan Mussolini HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 24 Maart. De Führer heeft den Duce ter gelegenheid van de 25ste verjaardag der oprichting van de fascistische strijdhonden op 23 Maart een in hartelijke bewoor dingen gesteld telegram gezonden. Gelijkstelling tarieven bij de Ned. Heide Mij. AMSTERDAM, 23 Mrt. Op ver zoek van den socialen voorman der Nederlandse Heide Mij. zijn de tarie ven voor het omzetten van inge kuilde aardappelen bij de V.B.N.A. te Crailoo en te Voorburg gelijkge steld met de voor Amsterdam voor dit werk geldende tarieven. De voor de betreffende werkers uit deze regeling voortvloeiende verbete ring, treedt met terugwerkende kracht van 6 Maart j.l. af in werking. Hoogfrequent-meetapparaten Zoals reeds eerder ln een persbe richt onder de aandacht werd ge bracht. ls voor het ln bezit of ge bruik hebben van electrische appara ten of Inrichtingen, waarmede door middel van hoogfrequente trillingen metingen van enigerlei soort kunnen worden gedaan, volgens verordening nr. 1/1944 van den Rijkscommissaris, vergunning van den directeur-generaal der P.T.T. nodig. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het hoofd van de dienst radio, Scheveningseweg 6 te Den Haag. Voor elk type zal een af zonderlijk aanvraagformulier moeten worden Ingediend; verzoeken om toe zending van aanvraagformulieren die nen daarom vergezeld te zijn van een opgaaf van het benodigde aantal. Ook de radlohandclaren. die reeds vroeger op grond van de verordening van den Rijkscommissaris nr. 16/1943 aangifte deden van hoogfrequent- meetapparaten zullen een Vergunning moeten aanvragen. LEEUWARDEN, 23 Maart. Gis teren is het eerste kievitsei in Fries land gevonden door G. Warsma^ en M. Dankert te Finkum. Er is iets ontroerends in de zorg. waarmee speciaal in een nieuwe tijd naar oude dingen wordt ge speurd. Er kan in ons land moeilijk een oud poortje zijn of het is in deze jaren gefotografeerd en lyrisch beschreven, waarbij steevast de ver zekering wordt gegeven, dat het ..dringend herstelling behoeft". Voor al wanneer zoiets in dezelfde tijd in de krant staat, waarin een paar honderd goede huizen door een zin neloos luchtbombardement vernietigd worden, schrijnt dat wel eens Er zijn dan 7iog enkele andere dingen, die „dringender herstelling behoeven" dan oude poortjes. Ook de belangstelling voor potjes en pannetjes die worden opgegra ven, is zeer gestegen en zo lees ik met spanning in de krant alle be richten over wat in de Noord-Oost- Polder aan het licht wordt gebracht. Zo komt daaruit nu het bericht, dat daar „vijf eeuwen geleden een schip verging." Men moét zich voor stellen: nog vóór de ontdekking van Amerika. Thans is de zee weg en het schip ligt op het droge: bij het greppe- len is het gevonden en uitgegraven. En zelfs de lading heeft men kun nen bergen: vijfduizend bakstenen zijn, na vijfhonderd jaar ondergedo ken te zijn. nog aangekomen en mogelijk wordt er nu nog een huisje in de Noord-Oost-Polder mee ge bouwd. Geestdriftige opgravers en enthou siaste verslaggevers hebben het schip bezocht en sommen de inhoud op, om ons een indruk te geven van het leven onzer voorouders, dat zich eens ook op dit schip afspeelde. Twee spijkers, een aanzetsteen, een vuurtang, een aardewerkkannetje en twee driepotige testjes zijn gevonden en zullen eerlang in het Noord-Oost- poldermuseum een indruk, geven van het leven langs de Zuiderzee. Maar de mooiste en belangrijkste vondst is toch wel... een aardappel mesje. Terecht meldt de verslaggever van een groot dagblad dit apart. Vooral als men bedenkt, dat vijf eeuwen geleden Amerika nog ontdekt moest worden en dat de aardappel nog in Europa moest ingevoerd wor den, dat ruim tweehonderd iaar later de koning van Frankrijk nog de vruchten in plaats van de knol len van de aardappel probeerde te eten zozeer roas de aardappel toen nog een onbekende „primeur" en dat het eten van de knollen pas in de achttiende eeuw. nu twee honderd jaar geleden, algemeen werd, dan waren die Zuiderzee vaarders van vijf eeuwen geleden wel bijzonder voorlijke voorouders, dat zij al op reis gingen met een aard appelmesje. „Steek dat alvast bij ie", zal moeder de vrouw gezegd heb ben, „als tijdens jullie reis toevallig eens Amerika en de aardappel ont dekt loorden, dan kun je tenminste een partijtje jassen!" T1JL. De nieuwe postzegel van veertig cent in de serie Zeehelden, zal van 1 April aj verkrijgbaar zijn. Hij draagt een afbeelding van Cornelis Evertsen den jongste. Het ontwerp is van Kuno Brinks. Deze zegel is in plaat druk uitgevoerd en is grijsblauw van kleur, (Foto C.N.F./P.T.T.) Een van de belangrijkste ta- verwachten gewijzigd salarisbe ken, waarvoor de financiële sluit, dat door den arbeidsfront leiders van de staat zich in oor- leider is aangekondigd, een be- logstijd geplaatst zien, is het ver- langrijke verlichting voor hun hinderen van inflatie, de beruchte nood begroeten, waarmee binnen schoefbeweging van prijs- en de grenzen van het mogelijke een loonsverhogingen, waarvan uit- deel der sociale onrechtvaardig- eindelijk de loontrekker het eerst heid wordt weggenomen, en het zwaarst dê dupe wordt. Bijzonder welkom zal deze ver- Slechts wanneer dit spook verre betering bij hen zijn, die door een gehouden wordt, heeft een loon- ondoordachte daad van enkele correctie, die uit sociale overwe- leidende mannen bij overheidsin- gingen geboren is en die trouwens stanties in het bezit werden ge- dringend noodzakelijk was, bete- steld van een Kerstgratificatie, kenis. In het andere geval is de die zij achteraf terug moesten be- loonsverhoging in schijn een lof- talen. waardige daad. in werkelijkheid Wij- zijn er zeker Van. dat het echter een waardeloos gebaar of besluit tot terugvordering de ver erger nog een misdaad, omdat de antwoordelijke instanties zwaar goederen, die binnen het bereik is gevallen. Niettemin dient de van een bepaalde groep gebracht financiële orde gehandhaafd te moesten worden, na enkele weken worden en wel in de eerste plaats „hoger" hangen dan ooit. Terecht d0or de overheidsorganen zelf. noemde de heer Rost van Tonnin- indien deze de remmen vergeten gen, die als waarnemend secreta- zouden, stond de chaos voor de rls-generaal van financiën en als <}eur. Wanneer voor de ambtena- president van de Nederlandse ren boven minimale salaris- Bank practisch de verantwoording sen ^en aanzien van de zware last voor de financiële ord eln Neder- terugvordering ongetwij- land op zijn schouders voelt rus- fg^ betekent, generlei verlichting ten, bij een vorige gelegenheid in- te vinden is, dan mogen zij hun flatie de gemeenste diefstal ten moeilijkheden wijten aan de man- koste van het werkende volk. nerii <die door gebrek aan inzicht In principe is het recept tot jn ^g ernst van de tijd en door handhaving van de financiële gebrek aan verantwoordelijk- orde heel eenvoudig. Wanneer het heidsgevoel tegenover de minst prijspeil gehandhaafd wordt en draagkrachtigen een generale de lonen aan banden worden ge- gratificatie meenden te kunnen legd, is voor een belangrijk deel verlenen. De handhaving van de het inflatiegevaar bezworen, voor- loonstop is hard en eist hardheid, opgesteld, dat daarnaast ook de Deze hardheid vindt echter haar zwevende koopkracht door ge- rechtvaardiging in de bescher- dwongen sparen en door een ri- ming van de economisch zwak- goureuze belastingpolitiek wordt sten. Zij dient niet alleen te afgeroomd en de markt de nood- functionneren ten aanzien van de zakelijkste levensbehoeften krijgt werkers in het vrije bedrijf en ten toegevoerd. aanzien van hen, die arbeiden In de practijk treden natuurlijk aan voor de oorlog belangrijke steeds spanningen op en deze objecten. Het vijfde oorlogsjaar, doen zich sterker gevoelen, naar- waarin voor allen de nood verder mate totaal nieuwe verhoudin- gestegen is. vraagt uiterste disci- gen belangrijke verschuivingen in piine 0m te voorkomen dat de het economisch leven noodzakelijk zwaksten onder de wielen komen. m~cen- Dit alles heeft echter slechts Zo schiep de aanpassmg aan het zin, wanneer de prijzen stabiel Europese prijspeil het vraagstuk blijven en wanneer de bevoorra- van de laagste lonen. Dit zijn de ding van de officiële markt lonen en salarissen, die de werker functionneert. Ook daarover zul- niet in staat stellen het distribu- len wij het nog moeten hebben, tiepakket, de voor hem in deze Orde moet er zijn. In de lonen, in tijd beschikbare levensmiddelen, de prijzen en in de bevoorrading, te kopen Wij hebben herhaalde- Slechts dan is bescherming van lijk op deze sociaal niet te ver- de zwaksten mogelijk. Slechts dan antwoorden toestand gewezen, ook heeft looncorrectie op sociale waarbij, naast de veroorzaakte grondslag zin, heeft het begrip schade aan de volkskracht, boven- loon als zodanig nog betekenis. Jren,j i ontwrichtende zwarte De verbetering voor de laagst ber handel door gedwongen verkoop zoldigde ambtenaren en de positie van bonnen bevorderd werd. van de onder gelijke verhoudingen Grote groepen overheidsdienaren, werkende arbeiders in het vrije die met hun salarissen onder de bedrijf vraagt om bescherming groep van de „laagste lonen" vie- door handhaving van de tucht in len, zullen in een binnenkort te het hele economische leven. Ongelukkige sprong van machinist GRONINGEN. 23 Maart. Zondag avond is do Drachtstertram, die om zeven uur uit Groningen was vertrok ken, door tot nu toe onbekende oor zaak in Opende ontspoord. De machi nist, de 56-Jarlge gehuwde A. Kam pen, sprong van ,de machine, doch werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis te Heerenveen over gebracht. alwaar hij enige tijd later, zonder tot bewustzijn te zijn geko men. ls overleden. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. DEN HAAG. 24 Maart. Van he den, 24 Maart af, is vde plaatsing van z.g. raamadvertenties verboden. Hier mede is een einde gemaakt aan een sinds enkele jaren ontstane misstand, die onbeperkte koop, verkoop en uit wisseling van goederen mogelijk maakte en de handel in gebruikte goederen aan iedere controle ont trok. De voorschriften der prijsbe- heersing en de talrijke beperkende be palingen waaraan handel, nijverheid en Industrie thans in het algemeen belang, zijn onderworpen, vórmden op deze open markt een dode letter. Er zal aan een beperkt aantal uit gevers de uitgifte van z.g. Raam krant e n worden gegund. Deze uit gifte zal uiteraard aan bepaalde voorwaarden zijn gebonden. Overtre ding van het verbod wordt gestraft met geldboete van ten hoogste dui zend gulden. WAALWIJK, 24 Maart. Voorbij gangers ontdekten Donderdag in een personenauto langs een sloot in een polder bij Sprang Capelle de lijken van een man en een jonge vrouw. Een landarbeider had reeds Woens dagmiddag de aute met de beide in zittenden op een eenzame landweg in een polder zien staan. Hij meende, dat beide slachtoffers sliepen. Toen hij 's avonds van zijn werk terug kwam stond te wagen er nog. Don derdag tegen de middag passeerde hij de auto voor de derde maal en eerst toen koesterde hij argwaan. De poli tie nam onmiddellijk de vereiste maatregelen, terwijl de geneesheer constateerde, dat bij beide slachtof fers de dood was ingetreden tenge volge van vergiftiging. Of hierbij de in de auto gevonden bonbons een rol hebben gespeeld, zal worden onder zocht. De kans, dat de vergiftiging is ontstaan door gasdampen van een generator, is gering. Moord, door der den bedreven, behoort eveneens nog tot de mogelijkheden. Bij het onder zoek is verder gebleken, dat beide slachtoffers Woensdag, toen zij door Sprangcacelle reden, de weg hadden gevraagd naar Dussen, waar zij vis wilden kopen. De slachtoffers zijn de 45-jarige gehuwde accountant de B. en de 20-jarige ongehuwde mej. B„ beiden uit Tilburg. Zij hadden samen een verhouding. Over de juiste toe dracht van het drama tast men ver der nog in het duister. DEN HAAG. 24 Maart. De premie voor de verplichte verzekering inge volge het Ziekoniondsenbeslult ls voor het Jaar 1944 onyeranderd op vier pro cent vastgesteld. LEIDS NIEUWS Recordpar+ij van B. Teegelaar Woensdagavond speelde de beken de Leidse biljarter B. Teegelaar een vriendschappelijke wedstrijd bij de afdeling O.S.L. Teegelaar maakte in deze partij 500 caramboles cadre in vijf beurten met een gemiddelde van 100 en een hoogste serie van 414. Dit is de beste partij welke Teegelaar tot dusver op klein biljart gespeeld heeft. GOUDEN ECHTPAAR. Onze stad huisvest wederom een gouden echtpaar. Ditmaal zijn het de heep en mevr. P. Stol, wonende Decima- straat 36. die Dinsdag 28 Maart a.s. hun 50-jarige echtvereniging hopen te herdenken. De 72-jarige krasse bruidegom, die evenals zijn 71-jarige bruid, de jaren met ere draagt, is nog steeds, als bij het begin van zijn hu welijk als schoenmaker werkzaam. Het huwelijk werd gezegend met 13 kinderen, waarvan er nog 8 kindëren in leven zijn. Voorts zijn er 12 klein kinderen. Bruidegom en bruid mogen zich in een zeer goede gezondheid ver heugen. BURGERLIJKE STAND. Gebo ren Dorothea Maria Elisabeth, d. v. F. W. Blegstraaten en H. M. Maas; Ma rian, d. v. J. H. Riemens en.L. H. P. Schubad: Joost Johannls, z. v. A. Veenstra en M. J. Jonker. Overleden: A. Boer, m.. 63 J.; M. W. Beuk. d., 16 J.: M. P. van Llmburgli. vr., 59 j.; J. Nijssen. m. 49 J.; N. dc Jong. m. 37 J. Ondertrouwd: G. Hell en C. M. Voorham. Getrouwd: J. A. M. van Heerlngen en M. Tegelaar. AGENDA BIOSCOPENCasino: Rosen In Ti rol, dag. 2 en 7.30, Zondag 1.30, 3.45, 6 en 8.15 uur, boven 18 j., Lido: Nacht zonder afscheid. Dag. 2 en 7.30 u., boven 18 J.; Luxor: Als mannen liegen (toneel), dag. 2.30 en 7.30 u., Zondag 3.30 en 7.30 u., Zaterdag geen matinee; Rex: Vrouwen zijn geen en- voorst. van 2 tot 6.30 u., 8 u„ boven gelen, dag. 2 en 7.30 u., Zondag doorl. 14 J.; Trianon: Een witte droom, dag, 2 en 7.30 u., Zondag 1.15, 3.15, 5.30 en 8 u,, alle leeft. Heden: Stadsgehoorzaal, 6.45 u. Chr. Zangver. Ex Animo en Rotter dams Phllharmonlsch orkest. Mat- thaus-Passlon. Zaterdag. Stadsgehoorzaal, 7 uur: Leerlingen Willem Mlzce en Rotter dams Phllharmonlsch Orkest, Re quiem van Mozart. Het ^-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring gehouden worden op Zaterdag 25 Maart, van 9 tot 14 uur, te Amsterdam, Dam 1. cn op Maandag 27 Maart, van 9 tot 14 uur, te Den Haag. In een der zalen van \micitia. Westelnde 15. waar Iedere gezonde Nederlander ziel» kan aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-W, //-wachthatalllon In Amersfoort. Landstorm Nederland, Krlegemaiine en de Germaanse f) In Nederland. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, dnnr der opleiding, extra-levensmtddeien etc, PersoneD tussen 1930 Jaar, die aanmeldlngspllchtlg zUn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende bon verblntè- uls van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-ff kan leder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn ge8cblktheld voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn school opleiding Is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zUn: karakter, gedrag, prestatie Grafis-rclsblljetten voor de heen- en terugreis zUn verkrijgbaar hij de vol gende Nebenstelle der Watfen-J/: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelosestraat 30, en eveneens bU bet Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. VOLKSCULTUUR EN KUNST De ziekte van Mengelberg en Eduard van Beinum Eduard van Belnum, die na zijn herstel van een langdurige ziekte weer een abonnements- en een volkscon cert leidde, heeft helaas moeten er varen. dat zijn herstel nog niet vol ledig was. Hij heeft weer hinder ge kregen van een nerveus oorlijden en zal het laatste abonnementsconcert van Donderdagavond niet dlMgeren. Jan Koetsier zei hem vervangen. Ook laat het zich aanzien, dat prof. dr. Willem Mengelberg niet tijdig her steld zal zijn van de gevolgen van zijn val die hij van de trappen ln het Concertgebouw maakte en waar bij hij o.a. een rib brak om de lei ding te kunnen nemen van de jaar lijkse uitvoering der „Matth&us-Pas- slon" door Toonkunst te Amsterdam. Vermoedelijk zal Anthon van der Horst ln zijn plaats dirigeren. De termijn voor Indiening van verzoekschriften ter verkrijging van een beurs voor muziekstu die ls verlengd tot 7 April 1944. APOTHEKER-ADSISTENTSEXAMEN. Amsterdam. Geslaagd de dames M. J. G. van Houten. Haarlem; W. M. Campman, TIel; G. O. v. d. Water. Tiel; G. J. Bos, Boekelo. en J. J. Rel- Hnk, Den Helder. SPORTNIEUWS Abe Lenstra speelt Zondag spil LEEUWARDEN, 23 Maart. In het elftal van Heerenveen zijn voor de wedstrijd tegen De Volewijckers enige veranderingen aangebracht. Doelman Veenstra is vervangen ooor J. Nauta, den doelverdediger van het eerste junior-elftal, terwijl de gebles seerde linksachter S. v. d. Laan wordt vervangen door den spil De Jong, Abe Lenstra verhuist naar de middenhalfplaats en zijn plaats in de voorhoede zal worden ingenomen door J. Dam Gymnasiasten ontvangt H.S.V. DEN HAAG. 23 Maart. Do Zuid- Hollandse kleivelden geven den com petitieleider van de Nederlandse Korfbalbond jaar in jaar uit bijzon dere zorgen en hij zal wel een zucht van verlichting geslaakt hebben, toen hij vernam, dat de kampioen der eer ste klas bekend was. De negen reste rende wedstrijden kan hij thans rus tig laten spelen. Voor Zondag staan er twee op het programma. In Dordrecht ontmoeten Deetos en DKC elkaar. De gastheren zullen niet veel moeite hebben van de geelzwarten te winnen. Gymnasiasten heeft door de over winning oq Deetos zeer de aandacht getrokken en wie deze wedstrijd heb ben bijgewoond, waren vol lof over hét Haagse spel. Hipr is zich een kampioen aan het ontwikkelen, dat was de mening. Laat ons hopen, dat Gymnasiasten het volgend jaar een hartig woordje mee spreekt ih de strijd om de titel, het kan de compe titie slechts ten goede komen. Zon dag zal HSV dus wel het slachtoffer worden. Voor de tweede klas staan slechts twee wedstrijden vastgesteld. De be langrijkste is die tussen Fluks en Ons Eibernest, die met elk één punt de staart van de afdeling vormen. De Hagenaars geven we een goede kans zich door een overwinning omhoog te werken. Achilles 2. dat weer op een goed seizoen kan terugzien, zal door een overwinning op ALO zijn kans op de tweede plaats behouden. Fluks 2, de hekkensluiter van UI A, zien we weer verliezen van Rood Wit, evenals trouwens Algemene 2 van Hou Stand, de kampioen van de afdeling B. Tenslotte kampen Ready 3 en HKV 2 voor hun hachje. De fortulnlijkste zal hier winnen. De verduistering begint heden om 19.00 cn eindigt om 6.30 uur. Maan op 7.04, onder 18.59, 24 Maart N.M., 31 Maart E.ïL, 8 April VJVI., 16 Aprü L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1