HET DAGBLAD Verbitterde gevechten aan de Boeg VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Nieuwe pogingen om de Finnen te beïnvloeden Duits weermachtsberichf Succesrijke tegenstand Britten oo de vlucht „Staf" van de Franse terroristen gegrepen Gematigde eisen van Moscou? Aantal Aalsmeerse bloemenkwekers krijgt zware boeten Moordaanslag op krantenbezorger Snoep Voor Duitse orders is vergunning nodig Hoe te handelen bij bombardementen? Zelfbescherming eerste en voornaamste eis Wat Nijmegen en Enschede leerden Grootscheepse actie tegen exhorbitante prijzen Pnjsbeheersing past nieuwe methode toe Grove winsten op ommelproductie Extra-keuringen voor de Waffen-SS enz. Vijand weer uit Cassino geworpen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 17 Maart Het opper- bevel der weermacht deelt mede: Op het bruggehoofd van Kertsj viel de vijahd gisteren onder be scherming van een kunstmatiee neyel vereeefs aan Plaatselijke penetraties werden opgeheven. Sowjetaan vallen op het bruggen- h— 'H Nikola.iew mislukten in harde gevechten met zware verliezen voor de vijand Verder naar het Noorden verijdel den formaties artillerie en gevechts vliegers vijandelijke pogingen om de Boeg over te steken. Aan de middenloop van de Oekra- jin^e Boeg ziin verbitterde gevechten gaande met de vijandelijke gevechts groepen die over de rivier zijn ge- droppen Bil Winnitza. in het gebied van Proskoerow en *en Oosten van Tarnopol boden onze troepen de bols jewisten in zware aanvals- en af- weereevechten succesvolle tegen- stand 4 Ten Nooroen van Doebno en in het gebied ten Zuiden van de Pripjet- moerassen werden nieuwe hevige Sowietaanvallen afgeslagen. Aan de rest van het Oostelijke front vielen de bolsjewisten aan in het gebied van Newel, bij Ostrowen aan het Narwafront. Aan de geslaag de afweer van deze aanvallen hadden Letlandse ^-vriiwilligersformaties een belangrijk aandeel. In het hoge Noorden heerste een levendige wederzijdse verkennings activiteit in de sector van Louhi en Kandalaksja In Italië viel de vijand opnieuw na hevige bomaanvallen en gesteund door sterke artillerie- en pantsér- strijdkrachten. met Nieuw-Zeelandse. Indische en Franse troepen de plaats Cassino aan Een vijandelijke ge vechtsgroep. die de stad kon binnen dringen. werd door onze dappere val- schermjasers onmiddellijk terugge worpen Zware gevechten zijn nog gaande Aan de rest van het front kwam het niet tot gevechtshande lingen van betekenis. Een formatie Duitse gevechtsvlle- gers viel in de afgelopen nacht schepen voor Nettuno en het haven gebied met goed gevolg aan Daarbi] werd een transportschip van 6500 ton tot zinken gebracht en 1 torpe dojager. 1 groot landingsvaartuig en TOKIO, 18 Maart. De 81e Engels-Indische divisie, welker kern uit enige duizenden soldaten bestaat, is door de opmars der Japanse troe pen door het dichte oerwoud in een heilloze verwarring geraakt. De vijandelijke troepen wisten aan de Japanse strijdkrachten slechts door een teugelloze vlucht te ontkomen. De Japanse troepen dreigen evenwel hun de terugweg af te snijden. Estland en Letland krijgen meer bestuursrechten (Speciale correspondentie.) BERLIJN. 18 Maart. Naar aan leiding van de heldhaftige strijd van de Es ten en Letten tegen het bolsjewisme, heeft 'de Duitse rege ring aan de inheemse regering van- beide landen grotere bevoegdheden toegekend. In Letland werd generaal Dankers benoemd tot directeur-gene raal. Hem is de algemene verant woordelijkheid van het bestuur op gedragen. In het kader der verorde ningen van de Duitse regering kan hij de overige bestuurders aanwij zingen en richtlijnen geven Hij ver tegenwoordigt het landsbestuur bij den commissaris-generaal. Andere verordeningen voor een verdere overdracht van bestuurs rechten op de inheemse besturen in Estland en Letland zullen volgen. V.S. willen de regering- Badoglio niet erkennen LISSABON. 18 Maart. Cordell Huil heeft op de persconferentie laten doorschemeren, dat de Ver. Sta ten de diplomatieke erkenning der regering-Badoglio niet zullen over wegen. Huil zeide, dat de Sowjet- regering de V. S. niet geraadpleegd ha'd in zake het aanknopen der diplo matieke betrekkingen met de rege- ring-Badoglio. Voorts verklaarde Huil, dat de Ame rikaanse regering met de grootste aan dacht de diplomatieke betrekkingen gadeslaat tussen de V. S. en Argen tinië. Huil weigerde commentaar te geven op Vrijdagochtend in de Ameri kaanse pers verschenen artikelen over drastische economische sancties tegen Argentinië Verder hebben de V. S de erkenning van de Boliviaanse regering, in weer wil van ijverige pogingen van den Boliviaansen diplomaat Fernando Iturralte. opnieuw geweigerd Naar verluidt, zou Washington het militaire kabinet van Bolivia opnieuw de els gesteld hebben, de leiding neer te leggen. Vrouw en broer van Petiot ook schuldig? PARIJS. 17 Maart Thans zljD In de moordzaak-Petiot ook de vrouw en de broer van den dader in staat van beschuldiging gesteld Maurice Petiot wordt beschuldigd van mede daderschap en de vrouw vaD den arts van medeweten, daar zij zich de voor werpen van waarde van de vermoorden heeft toegeëigend Nog onopgehelderd ls het feit. dat Maurice Petiot sedert een Jaar eveneens ln het bezit van sleutels van het huls ln de Rue Lesueur is geweest In het Franse dissidentencomité te Algiers zijn nieuwe spanningen ontstaan door een verschil van mening orer de toekomstige positie van het comité. Twee commissarissen. d'Astier en De la Vlgerle. zouden ont slag hebben gevraagd. Geallieerde bommenwerpers heb ben Vrijdagmiddag een kleine stad ln het Franse departement Olse aange vallen. Er zijn reeds 25 doden geteld. De geallieerde luchtaanval die vorige Zaterdag op Toulon in onder nomen, heeft 70 doden en 150 ge wonden gekost. In Engeland ls een vliegtuig fabriek met ongeveer 4000 arbeiders gesloten, omdat er zich ongeregeld heden hebben voorgedaan en de fa briek niet aan de verwachtingen vol deed. 2 transportschepen met een geza menlijke inhoud van 9000 ton zwaar beschadigd. Bovendien werden tref fers geplaatst op de pier. op de havenwerken en tussen landingsvaar tuigen Onder krachtige bescherming door lagers vlogen in de middag van 16 Maart Amerikaanse bommenwer pers Zuid-Duitsland binnen Bij me rendeels gesloten wolkendek lieten zij op talrijke plaatsen brisant- en brandbommen vallen, vooral op Augs burg en Ulm. In weerwil van de moeilijke afweeromstandlgheden ver nietigden Duitse luchtverdedigings strijdkrachten 36 der aanvallende vliegtuigen, waarbij 23 viermotorige bommenwerpers Enige Britse vlieg tuigen lieten in de afgelopen nacht bommen op West-Duitsland vallen Lyon was hun centrum Henriot, de Franse staatssecreta ris voor inlichtingen heeft voor de radio bekend gemaakt, dat de „gene rale staf" welke de Franse terroris tenorganisaties leidde te Lyon is op gespoord en gevangen genomen, aldus ..Volk en Staat". Deze mededeling volgde op een bericht dat in de om geving van Lyon een groot, vuurge vecht was geleverd tussen een mo biele brigade en een bende terroris ten, gedurende hetwelk een aantal dezer lieden is gevangen genomen, Negen terroristen, meestal buiten landse joden, zijn door een Franse krijgsraad ter dood veroordeeld en daarna terechtgesteld. Uit de mededelingen van Henriot blijkt dat de dossiers, wapens en wa- penvoorraden van de terroristen in beslag konden worden genomen. Er werden brieven gevonden, bestemd voor Londen en Algiers en lijsten van mensen die moesten worden gedood. Ook een lijst van medeplichtigen be vindt zich tussen de documenten. Uit de gevonden gegevens is vast gesteld dat de benden per valscherm geld uit Londen kregen en dat het bedrag van deze steun in de loop van een maand 173 millioen francs heeft bedragen. De wapens bleken afkomstig te zijn van de 95ste inter nationale rode brigade, die tijdens de Spaanse burgeroorlog optrad. Verder is komen vast te staan dat alle ondergrondse organisaties, de Gaullisten. Giraudisten. de „Weer- spannigen", het ..Geheime Leger" en de „Nationale Tegenstandsbeweging", werden gecontroleerd door commu nistische agenten, voornamelijk jo den. Van negen aangehouden terro risten bleken er zes Polen te zijn. Er zijn de laatste tijd talloze inwo ners van Lyon aan een onderzoek onderworpen en het resultaat daar van is dat 65 leden van benden kon den worden gearresteerd. De ontdekking van de „generale staf" is te danken aan een toeval. Men stelde namelijk vast dat enkele mensen die een auto-ongeluk hadden gekregen terroristen waren Het spoor leidde toen regelrecht naar Lyon en naar het kwartier van de bende. Berlijn ingenomen met Déat's benoeming BERLIJN. 18 Maart. De toetre ding van Marcel Déat tot de Franse regering wordt te Berlijn als een be langrijke versterking van de regerlng- Laval beschouwd. Men herinnert er aan. dat Déat zich bij het uitbreken van do oorlog ln een opzienbarend artikel over de kwestle-Dantzig tegen de politiek der toenmalige Franse machthebbers heeft gekeerd Deat staat op het standpunt, dat het nieuwe Frankrijk zich door zijn arbeidsblj- drage ln Europa een plaats kan en moet verwerven. Men ls hier van oordeel, dat Déat behoort tot de voor vechters van Frankrljks medewerking ln het nieuwe Europa op socialistische grondslag. Elliot Roosevelt krijgsgevangen Naar „Volk en Staat" meldt, is de oudste zoon van president Roosevelt bij een luchtaanval op Duitsland krijgsgevangen gemaakt. Elliot Roo sevelt's vliegtuig werd getroffen, maar hij kon zich door middel van een valscherm redden Zijn gevan genneming zou door het Amerikaanse departement van oorlog bevestigd zijn. Het ls bekend, dat Jacob Stalin, zoon van den dictator, twee jaar geleden bij Wltebsk ln krijgsgevangenschap is geraakt. Ook een zoon van Molotow en een neef van generaal Alexander bevinden zich ln Duitsland als krijgs gevangenen Nieuwe Turkse ambassadeur in Londen ISTANBOEL 18 Mrt. De Turk se regering heeft de Britse regering om agrement verzocht voor Rusjen Esjref Oenajdin als opvolger voor den afgetreden Turksen ambassadeur te Londen. Orbay .Socialisme en kunstenaar" 's-GRAVENHAGE. 17 Maart Jhr. mr. S. M. S. de Ranltz zal Zon dag 19 Maart te 13.45 over de zender Hilversum I spreken over het onder werp „Socialisme en den kunste naar." le JAARGANG No. 66 LD ZATERDAG 18 MAART 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Telefoon 23038 - Abonnementsprijs 21 ct. eer week of f2.73 per kwartaal Postgiro 184.120 - Postbus 65 Na een luchtgevecht met Duitse jagers landde deze Amerikaanse terreur- bommenwerper van het type „Boeing Fortress" volkomen onbeschadigd op een Duits vliegveld. (P.K. foto Doelfs/HH-St.) Brief van den koning van Zweden BERLIJN 18 Maart. Sinds het historische besluit van de Finse Rijksdag om de Sowjetrussische wa penstilstandsvoorwaarden af te wij zen. voert de Anglo-Amerikaanse di plomatie in versterkte mate een zenuwoorlog tegen Finland. De Finse regering onderzoekt echter koelbloe dig de buitengewoon moeilijke positie waarin het land door het besluit is komen te verkeren. Moscou heeft thans zijn voorstel len in een mildere vorm gegoten en op grond hiervan heeft de Zweedse koning een brief gericht aan maar schalk von Mannerheim en aan staatspresident Ryti. waarin hij aan maant de gematigde voorstellen thans aan te nemen. Tegelijkertijd oefent Washington voortdurend diplomatieke pressie uit om de Finnen te bewe gen de diplomatieke betrekkingen met het Duitse Rijk te verbreken, terwijl de Amerikaanse pers dreigt met het verbreken van de betrek kingen tussen de Verenigde Staten en Finland. Het Zweedse dagblad „Nya Dagligt Ailehanda" meldt uit Helsinki te hebben vernomen, dat een Fins ant woord aan de Sow jet-Unie is verzon den. doch dat geen bizonderheden over de inhoud daarvan worden mee gedeeld. - De Finse Rijksdag is Vrndag 1h een gewone zititng bijeen geweest en heeft een aantal minder belangrijke wetsontwerpen behandeld. Na een vergadering van een uur. werd de zitting verdaagd tot Dinsdag om 14 uur. Over de nieuwe ontwikkeling van de toestand zijn in Berlijn nog geen verklaringen afgelegd. Het motief voor deze Duitse terughoudendheid moet waarschijnlijk worden gezocht in het feit. dat de Wilhelmstrasse zich niet bevoegd acht commentaar te leveren, zolang de Finse regering niet haar standpunt heeft bepaald. Men meent, dat Finland het eerst moet spreken. Verder acht men het. in Berlijn nodig, dat enkele bizonderheden eerst worden opgehelderd, waaronder het tijdstip, waarop de brief van den Zweedsen koning werd geschreven. Verder dient eerst te worden vast gesteld, dat de Sowjet-Russen inder daad bereid zijn een matiging in hun wapenstilstandsvoorwaarden te bren gen en moeten voldoende gegevens bekend zijn over de zitting van de Finse Rijksdag. Zolang over deze punten geen op heldering is verkregen, onthoudt men zich in Berlijn van commentaar, hoe wel men verklaart, dat men groot vertrouwen heeft in de soldateske en eervolle houding, welke de Finse natie de laatste dagen aan de dag heeft- gelegd, een houding, welke de laatste jaren tot de Duits-Finse wapen broederschap heeft geleid. Met het oog op het Finse voor schrift. dat de pers niets uit dc rijks dagzitting mag behandelen, gaan de Finse bladen niet rechtstreeks ln op de huidige toestand, maar trachten zij indirect op de gevolgen te wijzen, die uit een capitulatie van Finland zouden kunnen voortvloeien. De ..H e 1 s 1 n g in S a n o m a t" zet uiteen, wat verstaan moet worden on der de formule, die de laatste tijd herhaaldelijk in besloten bijeenkom sten van de Rijksdag werd toegepast: ..De Rijksdag gaat over tot de orde van de dag." Dit geschiedt wanneer de regering bulten de agenda om een rapport bij de Rijksdag indient en deze daarover beraadslaagt. De president kan dan vervolgens met het oog op het feit. dat de kwestie onvoorbereid door de afgevaardigden behandeld moest wor den. voorstellen tot de orde van de dag over te gaan. Dit komt neer op AMSTERDAM. 17 Maart. De exorbitant hoge bloemen prijzen heb ben, deels harde, tegenmaatregelen van de zijde van de Prijsbeheersing uitgelokt. Enige razzia's op bloemis ten in het gehele land leverden be halve tegen vele detaillisten, ook zeer bezwarend materiaal tegen grossiers en telers op. wier manupulaties aan een minutieus onderzoek werden onderworpen. In het algemeen bleken deze lieden een speciale voorliefde voor het ver valsen van facturen te hebben, waar mede zij tevergeefs de opsporingsamb tenaren om de tuin probeerden te leiden Zo moest de handelskweker G. J Baarse te Aalsmeer tenslotte wel toe geven, dat hij meerdere malen bloemen en potplanten op geheel gefingeerde facturen leverde Andere, onbedrukte, nota's braohten echter de m werkelijk heid door hem gevraagde aanmerkelijk te hoge prijzen aan het licht Deze vermogende kweker, die door geen enkele financiële noodzaak gedreven. Aaicrnppi^p bloemisten voor den In- niettemin een zeer belangrijke schakel I Aalsmeerseoioemisien voor oen in vormde ln de keten van producent tot specteui \ooi de Prijsbeheersing (den overvraagden.) consument werd verantwoorden hebben. door den Inspecteur voor de Prijs- beheerslng hard aangepakt. Hij werd veroordeeld tot betaling van 125.000 boete en 1250 proceskosten Bij de Gebrs. J. en A Keessen te Aalsmeer was het al geen haar beter. Een van de firmanten gaf openlijk toe. dat ook na Invoering van de admlnistratiepllcht met deze cnethocie werd doorgecraan. tot het tenslotte spaak liep Wel deed hij nog pogingen, diverse afnemers te waarschuwen, doch zijn noodkreet per briefkaart kwam te laat. Deze firma zag zich tot 10.000 boete en 500 proceskosten veroordeeld. Eenzelfde straf kreeg de bloemengrossler L. J. Noorman, eyen- eens te Aalsmeer, die zowel tegenover de opsporingsambtenaren als den In specteur probeerde, de schuld op zijn knechten te schuiven Merkwaardig genoeg ontving hij wel zelf de zwarte bedragen Noch bij Noorman noch bij de firma Keessen was de financiële situatie zodanig, dat zij zich wel met dergelijke practljken moesten Inlaten Zeer waarschijnlijk zullen zich binnen afzienbare tijd nog enkele een motie van vertrouwen in de rege ring. Dc stemming moet naar bulten de eenheid demonstreren. De „Ajan Suunta" wijst onder het opschrift „Duits-Finse vriend schap" op dc van ouds bestaande goede betrekkingen tussen Duitsland en Finland, zowel op cultureel als op economisch gebied en legt vooral de nadruk op de Duitse steun en hulp ln de Finse vrijheidsoorlog. In het Jaar 1940 heeft Duitsland op zeer be sliste wijze in Finlands lot ingegre pen. zo constateert het blad. dat ln dit verband dc aandacht vestigt op de door Duitsland van de hand ge wezen els van Molotow om Finland te liquideren. Duitsland ls een anticommunistisch land en het communisme wordt ook ln Finland bestreden Finland heeft zich zelfs als eerste land der wereld vastberaden tegen het communisme strijdende te weer gesteld. Op grond van deze feiten spreekt het vanzelf, dat er tussen Finland en Duitsland een warme vriendschap bestaat. Tus sen deze landen, die schouder ai>n schouder in dc strijd tegen het bolsie- wisme staan, zijn geen verdragen nodig. Eerlijkheid en eergevoel zijn een betere band dan verdragen, Dader gearresteerd AMSTERDAM 17 Maart. Gis teravond is on den bezorger van „Het Volk", Plazier genaamd, in diens woning aan de lepenweg een revolveraanslag gepleegd, waarbij de man zo ernstig gewond werd, dat voor zijn leven gevreesd wordt. Te ongeveer acht uur vervoegde zich een onbekende man aan de woning Van •RlartOr. di? voorga f- een belangrijke zaak te bespreken te hebben. De man werd binnen gela ten en geruime tijd bleef hij mei Planer in gesprek, terwijl diens vrouw zich naar een andere kamer begeven had. Waarover het. gesprek liep. ls niet bekend, vermoedelijk echter over een financiële kwestie. Tegen half elf verliet Plazier een ogenblik de kamer om in een andere kamer sigaretten te halen. Toen hij even later in de achterkamer terug kwam. zag hij. dat zijn bezoeker een kast in de kamer geopend had daar uit een portefeuille met een groot bedrag aan geld had genomen en in zijn zak gestoken had Het bleek toen wel. met welk een misdadig voornemen de bezoeker binnengekomen was want zich ont dekt ziende, haalde hij een revolver te voorschijn en schoot onzen kran tenbezorger neer. waarna hij over haast de vlucht nam. met mede neming van het geld. De vrouw van het slachtoffer waar schuwde onmiddellijk de politie en de geneeskundige dienst, die den zwaar aan het hoofd gewonden man naar het Onze Lieve Vrouwe Gast huis vervoerde. De recherche van het Hoofdbureau en van het bureau Linnaeusstraat nam terstond zeer uitgebreide maat regelen. Men had slechts <*en vaag signalement van den dader en men had aanvankelijk maar zeer weinig houvast, maar desondanks werden de naspeuringen de gehele nacht voortgezet en tegen de ochtend mocht men er in slagen den laf f en aanrander in een huis in de Flasius- straat te arresteren. Het vuurwapen en de portefeuille met het gestolen geld waren nog in zijn bezit, boven dien bleek hii een zwart masker bij zich te dragen De aangehoudene js een 26-jarige fabrieksarbeider, die de laatste tijd zwervende was. Hij is in het hoofdbureau van po litie opgesloten. 'nveriekeringstelling en voorlopige hechtenis DEN HAAG. 17 Maart. Het ver ordeningenblad bevat een besluit van den Secretaris-Generaal van het departement van Justitie betreffende inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis. Ter ontlasting van de organen van Justitie en Politie is hierbij bepaald, dat een bevel tot inverzekeringstel ling Ingevolge art. 58 Wetboek van Strafvordering In plaats van slechts gedurende ten hoogste twee dagen, ten hoogste vier dagen va nkracht is. Bij dringende noodzaak kan het be vel door den Officier van Justitie tweemaal voor ten hoogste zes dagen worden verlengd. Het bevel tor bewaring (voorlopige hechtenis) ingevolge art. 65 is voort aan gedurende ten hoogste 90 dagen van kracht. De Rechter-Commissaris kan echter op de vordering van een Officier van Justitie het bevel telkens voor ten hoogste 90 dagen verlengen Petroleum voor verlichting DEN HAAG. 17 Mrt. De aanwij zing der bonnen voor petroleum voor verlichting van 9 tot en met 31 Maart '44 ls de laatste bonaanwlizing voor dit doel ln het verlichtlngsselzoen '43/'44 geweest, terwijl er ook na 31 Maart a.s. geen verlenging van aange wezen verllchtingsbonnon meer zal plaats vinden APOTHEKERS-ASSISTENT. Am sterdam: geslaagd dc dames M. G. I Hardy. Maastricht en M. C. Coppes. Den Haag, Eerst waren die kleine oele man netjes stokers in de buiken van onze grote boten Toen kwam de cri sis: de boten bleven binnen en de kleine Chineesjes kwamen buiten. Ze stonden op de hoeken van de straten met broodtrommels en ver kochten pinda lekka lekka. npc- ncotjes in gesmolten suiker „Vijcen". zeiden ze en met vij) cent waren ze tevreden 't Was nooit erg duidelijk of de mensen nu bij hen kochten, omdat ze daar zoo armzalig in regen en wind stonden, zo hulpeloos in een vreemd land, in een bar klimaat óf omdat ze met die vijf cent alle concurrentie kapotmaakten, net als de Japanners met hun fietsen van 17.50. Toen kwam de oorlog. Die maakte een eind aan de apenootjes en aan de suiker. De Chineesjes verdwenen van de vlakte Maar ze kwamen terug met. dassen en kleurige doekjes en kralen en colliertjes rn fluister den .Mooi. nie tuur goekoop" Maar ook de kralen raakten op tn de dassen kwamen op de uon. En de Chineesjes verdwenen. Maar nu zijn ze wèèr terug en er zijn er in Amsterdam naast weer evenveel als in de tijd 'an pinda lekka lekka en... ze verkopen wèèr lekka lekka. Stukken gevulde chocola, rolletjes pepermunt, tabletten toffees, zoveel als de voorbijganger maar ivil. Eerst stonden ze alleen in de hoofdstad langs de Nieuwendijk, nu ook al langs de Kalvcrstraat. met enkele vooruitgeschoven posten zelfs al in de Leidsestraat Ze breken alleen nu niet langer alle concurrentie met prijzen van vijf cent. maar... verkopen misschien nog meer dan in die tijd. want het geld zit de lieve jeugd die zonder snoepbon, maar niet zonder snoep- centen langs de straat dweilt al bij zonder los in de zak De Chineesjes, die Indertijd hun eerste Nederlands hebben geleerd in de stempellokalen en op de arbeids beurzen. doen nog altijd, of ze geen Nederlands kennen en zeggen heel zielig „vijf" als een koper op twee kleine rolletjes perper munt wijst Maar dat is dan niet meer vijf cent. maar vijf gulden En de tabletjes toffee kosten „évijsee". wat een-vijf- en-zeventig betekent, tot ..tévij" en drie, wat tweevijftig en drie gulden wil zeggen. Vaste prijzen hebben onze brave Chinezen nietZe maken maar wat vreemde keelklanken en graaien in de biljetjes, die kopers en verkoper elkaar ter demonstratie voorhouden ..Duur", zeggen de jongetjes, „man lekkaantwoordden de Chineesjes die zulke rare Chinezen kunnen zijn als ze willen, maar die bij de Chine zen van Europa toch al weer de monopolie-positie in de zwarte snoep- branclie hebber veroverd. Of is het eigenliik maar goed. dat we dit vreemde en ietwat vieze gescharrel in snoep overlaten aan een reemd volk en dat we ons zelf bepalen tot de priisovdrüvinn eh zwarte handel op andere gebieden? TIJL DEN HAAG. 17 Maart. Bij be schikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied 'Commissaris-generaal voor financiën en economische zaken) is betreffen de het ontvangen van Duitse orders door Nederlandse ondernemingen o.a. het volgende bepaald: Orders tot levering van goederen van elke soort (koop van góederen) alsmede orders tot be- of verwerking van grondstoffen (orders tot vervaar diging), welke door Duitse natuur lijke personen dan wel rechtsper sonen. vennootschappen of andere verenigingen van personen naar Duits recht of door Duitse instanties naar of in Nederland worden ge plaatst. behoeven de vergunning van het Centraal Bureau voor Opdrach ten voor het bezette Nederlandse gebied. Het bovenstaande geldt niet voor: a. Koop van grondstoffen, b. Koop van goederen, welke voortbrengselen zijn van de voedselproductie en de landbouw ln de zin van het organi- satiebcslult voedselvoorziening 1941 ino. 69). Deze aankopen van goederen behoeven een vergunning volgens de desbetreffende in het bezette Neder landse gebied geldende bepalingen, c. Orders, waarvan de goederenwaarde minder bedraagt dan vijfhonderd gul den. voor zover de order niet moet worden overgelegd ter zake van het omwisselen van bewijzen van gerech tigdheid tot het betrekken van grond stoffen. d. Koop van Duitse particu liere personen tot dekking van hun persoonlijke behoeften, ongeacht de verplichting tot het in acht nemen van de anderszins geldende voorschrif ten. rakende het economisch leven. Nieuw lid van de Hoge Raad Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor de be zette Nederlandse gebieden heeft den raadsheer in het gerechtshof te Den Haag. mr. S. A, van Lunteren. benoemd tot lid van de Hoge Raad. Mr S A. van Lunteren werd 16 April 1882 tc Utrecht geboren. Hij studeerde aan de universiteit te Utrecht recht wetenschap en promo veerde ln 1918. Na als ambtenaar bij de Staatsspoorwegen werkzaam te zijn geweest, was hij sedert 1915 repetitor ln de rechtswetenschap en van 1920 tot 1933 bovendien privaat-docent aan de Utrechtse universiteit in algemene rechtsleer. Van 1923 tot 1927 was hij redacteur van „De Idee", orgaan van het Bolland-genootschap voor zuivere rede. van 1933 tot 1936 redacteur van „Volk en Vaderland", het orgaan der NSB. 10 Februari 1942 werd hij be noemd tot raadsheer ln het gerechts hof te Den Haag. Hoewel wij uit de grond van ons hart hopen dat onze steden in de toekomst voor luchtaanvallen ge spaard zullen blijven, moeten wij er toch rekening mee houden, dat zij misschien nog wel eens door het geweld geteisterd zullen worden. Om deze mogelijkheid bij voorbaat uit het hoofd te zetten is natuurlijk dwaasheid. Daarom is het een drin gende eis. uit de ervaringen, die wij in de getroffen steden opdeden, lessen te putten, die ons bij moge lijke nieuwe aanvallen van pas kun nen komen. En inderdaad hebben wij bij de aanvallen op Nijmegen. Arnhem. Enschede en zovele andere plaatsen in het land veel geleerd. In de eerste plaats wel dit, dat on danks het optreden van de goed ge organiseerde hulp- en reddingsdien sten, zoals de luchtbeschermings dienst. de Technische Noodhulp, de Nederlandse Volksdienst, veel ellende bespaard was gebleven wanneer de inwoners van deze steden slechts op hun plaats hadden gestaan op ogen blijken van gevaar Nu wij er nog onwetend van zijn wat ons in de komende weken of maan den te wachten staat en wij' slechts moeten afwachten in hoeverre en in welke mate Nederland onnieuw door het oorlogsgeweld getroffen zal wor den. is het dringend noodzakelijk ter wille van eigen lijfsbehoud en ter bescherming van eigen goed. dat de Nederlandse bevolking weet. v.aar haar plaats in rampzalige uren is. Nijmegen leert ons. dat onze be volking er in het algemeen niet van doordrongen is. dat het zwaartepunt van haar taak bij luchtaanvallen op de zelfbescherming rust. Er zijn stemmen tot ons gekomen van men sen uit de getroffen steden, die zei den. dat het in hun woonplaatsen ontbrak aan centrale punten, waar zij zich konden aanmelden om hulp te verlenen of instructies te ont vangen Op het oog lijkt er veel voor te zeggen, dergelijke punten op te rich ten. Maar terecht zegt de Luchtbe scherming: Meldingsposten voor de burgerbevolking zijn niet noodzake lijk. omdat bij luchtgevaar de plaats van eiken burger in zijn huis en bij ziin gezin is. Verkeren zijn huis en gezin niet in gevaar dan kan hii zijn krachten in zijn onmiddelliike omgeving aanwenden. Op deze wijze alleen kan het gevaar bii luchtaan vallen op doeltreffende wijzfe bestre den worden Willen wij het optreden van de burgerbevolking bij luchtgevaar in phasen zien. dan krijgen wij het volgende beeld: 1. de gezins bescherming (dat zijn onze „voor posten" zegt de luchtbescher ming): 2. de ongeorganiseerde burenhulp en 3. de georganiseer de burenhulp door blokploe^on van de luchtbescherming Het werk. dat buiten dit kader te verrichten valt. is niet meer des burgers, maar wordt verricht door gespecialiseerde eenheden van de luchtbeschermingsdienst, van de Technische Noodhulp enz. Het puinruimen, het afzetten van straten, het bergen en bevrijden van gewonden en lijken, het verstrekken van voedsel, het is alles het werk van speciaal ingestelde organen met daartoe opgeleide mensen, die ge organiseerd optreden en zeker niet van hen. die bereid zijn. alle moge lijke hulp aan te bieden, maar elko ervaring en kennis missen. Zij moe ten, nogmaals, vóór alles voor hun zelfbescherming zorg dragen. Zijn zij zich hier niet van bewust, dan kun nen de gevolgen zeer ernstig zijn. Doordat in Nijmegen en Enschedo bijvoorbeeld velen op dc vlucht sloe gen. is veel afgebrand, wat met geringe moeite gespaard had kunnen worden. Tot voorbeeld diene het vol gende: een groot gebouw werd tij dens de luchtaanval door alle bewo ners verlaten. Op vijftien meter af stand sloeg een brisantbom in. waar door de ruiten verbrijzelden en de gordijnen naar buiten woeien Voor het gebouw stond een auto. gestookt door een gasgenerator waarvan de motor niet liep. De auto vloog in brand, waardoor een vonk oversloeg op een der gordijnen en... het gehele gebouw tot de grond toe afbrandde. Waren slechts enkele mensen achter gebleven om hun bezittingen te be waken. dan zou ongetwijfeld een waardevol gebouw gespaard zijn ge bleven. Daartegenover stellen wij een voorbeeld van goede zelfbescherming. Een familie uit Enschede, die altijd drie emmers en enige zakken zand klaar had staan voor het geval er iets mocht gebeuren, bluste met deze middelen ln totaal veertien brand bommen De aangrenzende panden, waaruit de bewoners gevlucht waren of waarin men niet over water en zand beschikte, brandden alle af. Deze twee gevallen bewijzen wel overduidelijk, dat zelfbescherming de eerste en voornaamste eis is. Wanneer de mensen werkelijk gaan geloven in de mogelijkheid van een succesvolle zelfbescherming, dan kun nen de gevolgen van luchtaanvallen tot dc kleinste verhouding worden teruggebracht. AMSTERDAM, 18 Maart „In beslag genomen op last der Prijsbeheersing"... Wat heeft dat te betekenen? Het publiek verdringt zich voor de étalages van enige winkels in Am sterdam en gist, wat de bedoeling kan zijn van die raambiljetten, die zo zeer de aandacht trekken. „In beslag genomen op last der Prijsbeheersing" luidt het opschrift der biljetten en wie wil weten, waar om de Prijsbeheersing last gaf de in de étalage uitgestalde luxe-voorwer pen tegelijk met de winkelvoorraad in beslag te nemen, behoeft slechts een blik te werpen op de prijskaart jes. Een samenvocgsel van drie stuk jes hout en twee stukjes ordinair ven sterglas staa» als ..fotostandaard" geprijsd vooi ƒ4.50 en een gebruiks voorwerp waarin men nog duidelijk het oorspronkelijke haringvaatje kan herkennen, is te koop voor 14.75... Oorlogsproductie! Materiaalverknoeiing op grote schaal! De zwarte arbeidsmarkt onttrekt tegen zwarte prijzen allerlei koste lijke grondstoffen en materialen aan een nuttiger bestemming, ten einde de vraag naar luxe-gebruiksartikelen te kunnen bevredigen. Tegen onge hoorde prijzen vindt deze rommel- productie zijn weg naar den winke lier, die duur inkoopt en nog duurder verkoopt. Zijn winst wordt groter naarmate de Inkoopsprijs hoger is. Voorheen had hij oelang bij een zo laag mogelijke inkoopsprijs, maar tegenwoordig vraagt hij niet meer. hoeveel de bij het publiek gewilde goederen moeten kosten. Zijn winst percentage levert immers méér op. naarmate de inkoopsprijs hóger is? Het vasthouden aan dit winstper centage is in strijd met. de door de Prijsbeheersing vastgestelde bepa lingen. Ook het met zwarte arbeids krachten verwerken van zwart- gekochte materialen Ls een econo misch kwaad, waartegen van hoger hand stelling wordt genomen. Bij het ingrijpen heeft de Prijsbeheersing er de voorkeur aan gegeven, net euvel niet aan de bron, maar bij de winkeliers te gaan bestrijden. In Amster dam is de actie begonnen en het publiek heeft daar reeds kennis van kunnen nemen. De Prijsbeheersing wijkt bij deze actie af van haar gebruikelijke werk wijze. Er wordt geen proces-verbaal opgemaakt en evenmin worden er boetes opgelegd. De opsporingsdienst, ter zijde gestaan door enige deskun digen, stelt bij den winkelier vast, Het (j-Ersatzkoiiunando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring gehouden worden op Zaterdag 25 Maart, van 9 tot 11 our, te Amsterdam, Dam t. en op Maandag 27 Maart, van 9 tot 14 uur, te Den Haag. In een der zalen vin Amicltia, Westelude 15. waar Iedere gezonde Nederlander z.lcli kan aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-/). #-\vachtbatalUon In Amersfoort, Landstorm Nederland. Krlegsmarine en de Germaanse ff In Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tussen 1930 Jaar, die aanmeldlngspllchtlg zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbinte nis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-// kan leder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn school opleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratls-relsblIJetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar hij dc vol gende Nebcnstelle der Waffen-//: Amsterdam, Dam 4: Alkmaar, Langcstraat 56: Heerlen. Saroleastraat 25: Groningen. Herenstraat 46: Enschede, Hengelosestraat 30, en eveneens bij het Ersatzkommando, Korte Vij verberg 5, Den Haag. dat sommige artikelen véél cn vóel te duur geprijsd zijn. Daarop volgt een lastgeving tot het in beslag nemen van deze goederen, van welk feit publiekelijk kond wordt gedaan met de raambiljetten, die thans reeds overal ln Amsterdam de aandacht trekken. Nieuwe prijzen De winkelier krijgt vervolgens ir- legenheld, ai of niet in overi nieuwe prijzen vast te stellen, die in overeenstemming moeten zijn met de verbruikswaarde van de artikelen, terwijl de te nemen winst in over eenstemming dient te zijn met de marge, die vóór 10 Mei 1940 gold. Zodra de artikelen in de étalage opnieuw geprijsd zijn. wordt het be slag opgeheven en het raambiljet ver vangen door een met het opschrift: „Op last der Prijsbeheersing verlaag de prijzen". Vanzelfsprekend zal er nadien streng gecontroleerd worden, dai de goederenvoorraad inderdaad tegen de verlaagde en dus redelijker prijzen worden verkocht. Onttrekken van goederen kan algehele sluiting van de zaan en nog veel meer tot gevolg hebben. De verplichting om de exorbitan te prijzen aan te passen bij een op dc verbruikswaarde gebaseerd peil geldt voor alle winkeliers, dus ook voor degenen, die nog geen bezoek van dc prijsbeheersing hebben gehad. Enige winkeliers in de Ferdinand Bolstraat, op de Ceintuurbaan en in de Utrechtsestraat krijgen vanmid dag reeds het tweede biljet van de Prijsbeheersing op hun etalageruit. Zij hebben de harde les begrepen en snel hun prijzen verlaagd. Ongetwijfeld zal deze actie van de Prijsbeheersing veel waardering vin den bij het reeds zo lang gebrand schatte publiek. Omgekeerd rekent de Prijsbeheersing daarom op aller medewerking om deze actie ten volle te doen slagen. Uitreiking van nieuwe bonkaarten DEN HAAG. 18 Maart. Dc plaat- selijke distributiediensten reiken van 19 Maart tot en met 15 April 1944 tegen overlegging van de oude distri butie-stamkaarten en het daarbij be horend vervolg-inlegvel de nieuwe bonkaarten voor voedingsmiddelen uit. Bij de uitreiking der bonkaarten voedingsmiddelen wordt bon 27 van het vervolginlegvel ingenomen. Te vens wordt rechts naast het vakje „s5" van de stamkaart een diagonaal kruis geplaatst. Aan mannelijke personen, geboren vóór 27 December 1925. worden tegen inlevering van de bon „tabak r03" van de tabakskaart q 401 een nieuwe tabakskaart q 405 uitgereikt. Boven dien worden toeslagkaarten 1 405 -aan hen uitgereikt, die in het bezit wa ren van ee ntoeslagkaart 1 401 en de bon „toeslag r03" kunnen inleveren. De stem der Luistert op Zondag 19 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over de zender Hilversum I. op golflengte 415 meter, naar de stem der ff. onderwerp „Een soldatenleven". De verduistering begint heden om 18.45 (Zondag 19.00) en eindigt 6.45 (6.30) uur. Maan op 2.58 (3.57) onder 1120 (12.18) uur. 24 Maart N.M., 31 Maart E.K., 8 April V.M., 16 April L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1